PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 19/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Částka 12/2015
Platnost od 03.02.2015
Účinnost od 01.03.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.03.2015

19

01.03.2015

VYHLÁŠKA

01.03.2015

ze dne 22. ledna 2015,

01.03.2015

kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2015

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


01.03.2015

Čl. I

01.03.2015

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb. a vyhlášky č. 243/2006 Sb., se mění takto:

01.03.2015

1. V § 1 odstavec 1 zní:

01.03.2015

(1) Kde tato vyhláška upravuje působnost a úkoly zaměstnance Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), rozumí se jím i příslušník Vězeňské služby, pokud jednotlivá ustanovení nestanoví jinak.“.

01.03.2015

2. § 3 zní:

01.03.2015

㤠3

01.03.2015

(1) Při přijetí do věznice je nutno ověřit totožnost odsouzeného, aby byla s ohledem na všechny dostupné doklady vyloučena jeho záměna s jinou osobou. Nemá-li odsouzený, dodaný do výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „výkon trestu“) orgánem Policie České republiky, u sebe žádný doklad totožnosti, lze odsouzeného přijmout do věznice pouze v případě, že totožnost již byla ověřena dříve a je o tom na dokladech učiněn záznam příslušným orgánem soudu nebo policejním orgánem.

01.03.2015

(2) Nemá-li odsouzený, který má být přijat do výkonu trestu, u sebe žádný doklad totožnosti, je třeba jeho totožnost ověřit jiným způsobem, a to popřípadě, není-li důvod k pochybnostem, i jeho čestným prohlášením.“.

01.03.2015

3. V § 4 odstavec 1 zní:

01.03.2015

(1) Při přijetí do věznice se u odsouzeného provede osobní prohlídka a potřebná hygienická a protiepidemická opatření. Osoba, která prohlídku provádí nebo je prohlídce přítomna, musí být stejného pohlaví jako odsouzený.“.

01.03.2015

4. V § 4 odst. 2 se za slovo „hodinky,“ vkládají slova „které neobsahují komunikační nebo záznamové zařízení,“ a za slovo „korespondence,“ se vkládají slova „snubní prsten,“.

01.03.2015

5. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Odsouzenému se neumožní používání přehledových radiopřijímačů, skenerů a transmiterů signálu do pásma FM.“.

01.03.2015

6. § 5 zní:

01.03.2015

㤠5

01.03.2015

O nástupu odsouzeného do výkonu trestu správa věznice odešle hlášení soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, územnímu odboru krajského ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa pobytu odsouzeného, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa pobytu odsouzeného, Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, krajskému vojenskému velitelství, pokud odsouzený podléhá jeho evidenci, a u důchodců a osob pobírajících výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.“.

01.03.2015

7. V § 6 odst. 2 se slovo „preventivní“ zrušuje.

01.03.2015

8. V § 6 odst. 3 se slova „preventivní“ a „hlášení obsahující“ zrušují.

01.03.2015

9. V § 7 odst. 1 se za slovo „věznicích“ vkládají slova „ , možností poskytovat nebo zajišťovat potřebné zdravotní služby“.

01.03.2015

10. V § 8 odst. 1 se slovo „přijímají“ nahrazuje slovem „přijímá“ a za slovo „věznici“ se vkládají slova „odborná komise ve složení“.

01.03.2015

11. V § 8 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

01.03.2015

12. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

01.03.2015

㤠8a

01.03.2015

Předvádění odsouzených

01.03.2015

(1) Odsouzení se předvádějí k orgánům činným v trestním řízení, jiným orgánům veřejné moci, které konají úkony v řízení, jež se jich dotýkají, obhájcům, advokátům, kteří odsouzené zastupují v jiné věci, a znalcům, jakož i k orgánům a osobám pověřeným prováděním kontroly a dozoru nad výkonem trestu.

01.03.2015

(2) K obhájci se odsouzený předvede, pokud obhájce prokáže oprávnění k rozmluvě nebo k návštěvě plnou mocí, v níž je zmocněn k zastupování v trestní věci nebo písemným opatřením soudu o ustanovení advokáta obhájcem odsouzeného. Předvedení odsouzeného za účelem návštěvy nebo rozmluvy s obhájcem nelze odepřít.

01.03.2015

(3) K policejnímu orgánu se odsouzený předvede na základě písemné žádosti podepsané nejbližším oprávněným nadřízeným příslušné osoby služebně činné v policejním orgánu a opatřené otiskem kulatého úředního razítka.

01.03.2015

(4) Při předvádění odsouzeného k advokátovi, který odsouzeného zastupuje v jiné věci, se přiměřeně použije odstavec 2.“.

01.03.2015

13. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

01.03.2015

a) na dožádání policejního orgánu schválené ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky nebo vedoucím jeho územního odboru, ředitelem útvaru Policie České republiky s působností na celém území České republiky nebo vedoucím jeho odboru, ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky nebo vedoucím oddělení Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo jiným vedoucím zaměstnancem, jde-li o jiný policejní orgán,“.

01.03.2015

14. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „potřebné zdravotní péče“ nahrazují slovy „potřebných zdravotních služeb“.

01.03.2015

15. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „anebo z důvodu poskytnutí potřebných zdravotních služeb“.

01.03.2015

16. V § 10 odst. 2 se za slovo „odsouzeného“ vkládají slova „do věznice jiného typu“.

01.03.2015

17. V § 12 se slovo „umísťuje“ nahrazuje slovem „zařazuje“.

01.03.2015

18. V § 13 odst. 1 se slovo „osobní“ zrušuje.

01.03.2015

19. V § 13 odst. 3 se slova „ke koordinátorovi péče o občany společensky nepřizpůsobené“ nahrazují slovy „k sociálnímu kurátorovi“.

01.03.2015

20. V § 14 odst. 1 se slovo „preventivní“ zrušuje a slova „a doklady osobní totožnosti“ se nahrazují slovy „ , cennosti, peníze, osobní doklady a dokumenty“.

01.03.2015

21. V § 14 odstavec 3 zní:

01.03.2015

(3) Je-li propouštěný nemocen, postupuje se v případě potřeby jeho předání do péče dalšího poskytovatele zdravotních služeb podle zákona upravujícího poskytování zdravotních služeb.“.

01.03.2015

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

01.03.2015

22. V § 15 odst. 2 se za slovo „rozhoduje“ doplňuje slovo „ošetřující“.

01.03.2015

23. V § 16 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

01.03.2015

24. Na konci § 16 se doplňuje věta „Pokud je odsouzenému přiznána léčebná výživa, nesmí s ní být doplňková strava v rozporu.“.

01.03.2015

25. V § 17 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „v množství odpovídajícím počtu ubytovaných odsouzených“.

01.03.2015

26. V § 17 odst. 3 se za slovo „lůžek“ vkládá slovo „ , skříněk“.

01.03.2015

27. V § 17 odst. 4 se slova „podle potřeby“ nahrazují slovy „v potřebném množství“.

01.03.2015

28. V § 17 odstavec 5 zní:

01.03.2015

(5) Jsou-li ubytovacími místnostmi cely, musí být vybaveny sociálním zařízením, které obsahuje záchod a umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. Záchod musí být oddělen od zbývajícího prostoru cely alespoň neprůhlednou zástěnou. Do každé cely musí být zavedeno elektrické osvětlení a signalizační (přivolávací) zařízení.“.

01.03.2015

29. V § 17 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „Cela nebo ložnice určená k ubytování pouze jedné osoby nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2.“.

01.03.2015

30. V § 18 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; o nošení sezónních výstrojních součástek rozhoduje ředitel věznice“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ ; v opačném případě odpovídají za způsobenou škodu“.

01.03.2015

31. V § 18 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.03.2015

(6) Za mimopracovní dobu se pro účely nošení vlastního oděvu a obuvi považuje veškerá doba mimo dobu vymezenou v časovém rozvrhu dne pro realizaci aktivit programu zacházení uvedených v § 36 odst. 3 až 6.“.

01.03.2015

32. V § 21 odst. 2 se slovo „jednou“ nahrazuje slovem „dvakrát“.

01.03.2015

33. V § 21 odst. 3 se za slovo „potřeby“ vkládají slova „zpravidla jednou měsíčně“.

01.03.2015

34. § 23 včetně nadpisu zní:

01.03.2015

㤠23

01.03.2015

Péče o zdraví

01.03.2015

(1) Zdravotní služby odsouzenému poskytuje Vězeňská služba ve svých zdravotnických zařízeních a v případě potřeby je zajišťuje ve spolupráci s jinými poskytovateli zdravotních služeb.

01.03.2015

(2) Pokud zdravotní stav odsouzeného vyžaduje poskytnutí neodkladné zdravotní péče a není-li možné ji poskytnout ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, musí být orgánem Vězeňské služby přivolána lékařská pohotovostní služba nebo zdravotnická záchranná služba.

01.03.2015

(3) V případě, že lékař poskytovatele lékařské pohotovostní služby nebo zdravotnické záchranné služby nařídí převoz za účelem poskytnutí ambulantní nebo lůžkové péče v nejbližším zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele oprávněného potřebné zdravotní služby poskytovat, anebo k hospitalizaci v některém zdravotnickém zařízení lůžkové péče Vězeňské služby, jsou jeho pokyny k provedení tohoto postupu pro orgány Vězeňské služby závazné a musí být splněny neodkladně.

01.03.2015

(4) O odmítání stravy odsouzeným musí být neprodleně vyrozuměn lékař, který zdravotní stav odsouzeného soustavně kontroluje a rozhoduje o způsobu dohledu nad jeho zdravotním stavem, a státní zástupce, který vykonává dozor nad výkonem trestu.

01.03.2015

(5) Pro odsouzené v akutní duševní tísni se ve věznici zřizuje krizové oddělení.

01.03.2015

(6) Odsouzeného, který vzhledem ke svému duševnímu stavu ohrožuje sebe nebo okolí, lze na základě doporučení lékaře umístit na nezbytně nutnou dobu na zvláštní celu, která je součástí krizového oddělení.

01.03.2015

(7) Na základě vlastní žádosti se odsouzený nekuřák umístí vždy odděleně od odsouzených kuřáků.“.

01.03.2015

35. V § 24 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

01.03.2015

(1) Odsouzený může přijímat a odesílat korespondenci pouze písemnou formou prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „poštovní úřad“).“.

01.03.2015

Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2 až 9.

01.03.2015

36. V § 24 odst. 4 se slovo „neprodleně“ zrušuje a za slovo „předá“ se vkládají slova „ještě týž den, kdy byla převzata z poštovního úřadu“.

01.03.2015

37. V § 24 odst. 5 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „3 a 4“.

01.03.2015

38. V § 24 odstavec 7 zní:

01.03.2015

(7) Správa věznice eviduje veškerou korespondenci uvedenou v § 26 odst. 1 zákona a v § 34 odst. 1. Ostatní korespondence se eviduje pouze v případě, že je zasílána doporučeně; doporučená zásilka se odsouzenému předává proti podpisu.“.

01.03.2015

39. V § 25 odst. 2 se slova „zakládají do jeho osobního spisu“ nahrazují slovem „evidují“.

01.03.2015

40. V § 25 odst. 4 se slovo „advokátem“ nahrazuje slovy „obhájcem nebo osobou uvedenou v § 17 odst. 3 nebo § 61 odst. 9 zákona“.

01.03.2015

41. V § 25 odstavec 5 zní:

01.03.2015

(5) Veškeré telefonáty odsouzeného se evidují.“.

01.03.2015

42. V § 26 odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

01.03.2015

43. V § 26 odst. 3 se slova „nebo pasu“ nahrazují slovy „ , pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který Česká republika uznává za platný“.

01.03.2015

44. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.

01.03.2015

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

01.03.2015

45. V § 30 se číslo „100“ nahrazuje číslem „60“.

01.03.2015

46. V § 31 odstavec 3 zní:

01.03.2015

(3) Základní věci osobní potřeby lze odsouzeným uvedeným v § 16 odst. 8 zákona poskytnout formou poukázky na jejich nákup.“.

01.03.2015

47. V § 31 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

01.03.2015

(4) Nákup vyhrazených léčiv3) a zdravotnických prostředků lze uskutečnit pouze po předchozím písemném souhlasu ošetřujícího lékaře Vězeňské služby.

01.03.2015

3) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.03.2015

48. V § 32 odstavec 2 zní:

01.03.2015

(2) Vydaná potvrzení se evidují.“.

01.03.2015

49. V § 32 odst. 3 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

01.03.2015

50. V § 33 odst. 1 se za slovo „jedy“ vkládají slova „ , potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu“, slovo „národností“ se nahrazuje slovem „národnostní“, slova „fašismus a podobná hnutí“ se nahrazují slovy „hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka“ a slova „jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva“ se nahrazují slovy „tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek“.

01.03.2015

51. V § 33 odst. 2 se slovo „písemný“ zrušuje.

01.03.2015

52. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

01.03.2015

2) § 1 odst. 1 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.03.2015

53. V § 34 odst. 8 se slovo „zpravidla“ nahrazuje slovem „nejpozději“ a za slovo „týdne“ se vkládají slova „ode dne, kdy byl ředitel věznice o žádosti informován“.

01.03.2015

54. V § 35 odst. 5 se za slovo „stavu“ vkládají slova „a dalším zjištěným skutečnostem“ a za slovo „pedagoga“ se vkládají slova „ , sociálního pracovníka, kaplana“.

01.03.2015

55. V § 36 odstavec 1 zní:

01.03.2015

(1) Věznice na základě komplexní zprávy zvolí program zacházení, který pro odsouzeného považuje za vhodný. Přitom sleduje zejména minimalizaci identifikovaných rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností, popřípadě mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu.“.

01.03.2015

56. V § 36 odst. 4 písm. a) se slova „učilištěm a odborným učilištěm,“ zrušují.

01.03.2015

57. V § 36 odstavec 5 zní:

01.03.2015

(5) Speciálními výchovnými aktivitami programu zacházení se rozumí sociální, speciální pedagogické, psychologické a terapeutické působení vedené zaměstnanci s potřebným odborným vzděláním, zaměřené zejména na

01.03.2015

a) oblast příčin a důsledků páchání trestné činnosti,

01.03.2015

b) rizika a kriminogenní potřeby,

01.03.2015

c) osobnost odsouzeného, nebo

01.03.2015

d) změnu postojů, myšlení a chování odsouzeného.“.

01.03.2015

58. V § 36 odst. 6 se slovo „nejrůznější“ zrušuje.

01.03.2015

59. V § 36 odst. 7 se slova „nabídce alternativ“ nahrazují slovem „realizaci“.

01.03.2015

60. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

01.03.2015

㤠36a

01.03.2015

(1) Odsouzenému s nízkými riziky se stanoví program minimálního zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity pracovní a zájmové. Program minimálního zacházení je charakterizován menší mírou odborné intervence.

01.03.2015

(2) Odsouzenému se středními až vysokými riziky se stanoví program standardního zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity pracovní a vzdělávací. Program standardního zacházení je charakterizován střední mírou odborné intervence a činnostmi obecně cílenými.

01.03.2015

(3) Odsouzenému s vysokými až velmi vysokými riziky se stanoví program speciálního zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity speciálně výchovné a vzdělávací. Program speciálního zacházení je charakterizován větší mírou odborné intervence a činnostmi speciálně výchovnými.

01.03.2015

(4) Odsouzenému, kterého je, vzhledem k délce trestu či potřebě pomoci při vytváření příznivých podmínek pro soběstačný způsob života v souladu se zákonem, nutno připravit na život po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, se stanoví program výstupního zacházení.

01.03.2015

(5) Pravidelnou součástí programu zacházení jsou dle možností a nabídky věznice zájmové a volnočasové aktivity.

01.03.2015

(6) Aktivity uvedené v § 36 odst. 3 až 6 lze kombinovat tak, aby program zacházení byl sestaven v potřebné míře individualizovaně. Pokud existuje více variant programu zacházení, které jsou ve svém důsledku rovnocenné, umožní se odsouzenému výběr konkrétní varianty. Přijetí programu zacházení stvrdí odsouzený podpisem.“.

01.03.2015

61. § 37 a 38 znějí:

01.03.2015

㤠37

01.03.2015

Odsouzený odmítající stvrdit podpisem přijetí programu zacházení se zařadí do programu základního motivačního zacházení, ve kterém se klade důraz na dodržování pořádku a bezpečnosti a pracovní aktivity odpovídající zdravotnímu stavu odsouzeného. Motivační program je charakterizován individuální mírou odborné intervence s cílem motivovat odsouzeného ke změně postojů a chování.

01.03.2015

§ 38

01.03.2015

(1) Úspěšnost plnění programu zacházení odsouzeného v oblasti cílů, jednotlivých aktivit, pořádku a kázně se vyhodnocuje zpravidla jednou

01.03.2015

a) za měsíc ve věznici pro mladistvé,

01.03.2015

b) za dva měsíce ve věznici s dohledem a dozorem a ve výstupních odděleních věznic s ostrahou a se zvýšenou ostrahou,

01.03.2015

c) za tři měsíce ve věznici s ostrahou,

01.03.2015

d) za šest měsíců ve věznici se zvýšenou ostrahou.

01.03.2015

(2) Odsouzený je prokazatelně seznámen s výsledky vyhodnocení zaměstnanci oddělení výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu).

01.03.2015

(3) Při vyhodnocení se program zacházení aktualizuje v souladu s mírou a úspěšností jeho plnění. Odsouzený se na aktualizaci programu zacházení podílí. Aktualizací programu zacházení je i změna varianty programu zacházení.“.

01.03.2015

62. V § 39 odst. 1 se slova „základním podkladem pro návrh na přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu“ nahrazují slovy „součástí komplexního hodnocení naplňování účelu výkonu trestu“.

01.03.2015

63. V § 39 odstavec 2 zní:

01.03.2015

(2) Návrh na přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu se zpracovává na základě komplexního hodnocení naplňování účelu výkonu trestu. Návrh podá soudu ředitel věznice zpravidla na základě doporučení odborných zaměstnanců.“.

01.03.2015

64. V § 39 odst. 3 se slova „hodnocení programu zacházení“ nahrazují slovy „komplexní hodnocení naplňování účelu výkonu trestu“.

01.03.2015

65. V § 39 odst. 4 se slova „s odsouzeným bylo zacházeno způsobem navrženým v komplexní zprávě a“ zrušují.

01.03.2015

66. V § 39 odst. 4 písmeno a) zní:

01.03.2015

a) odsouzený odmítá přijmout nebo neplní program zacházení po dobu alespoň tří po sobě jdoucích hodnotících obdobích, nebo“.

01.03.2015

67. V § 39 odst. 5 se slova „Volba a způsob naplňování cíle“ nahrazují slovem „Plnění“ a slovo „zpravidla“ se zrušuje.

01.03.2015

68. V § 39 odst. 7 se slova „s nevyjasněným a kolísavým postojem a přístupem k programu zacházení a svým povinnostem“ nahrazují slovy „, kteří částečně plní program zacházení a převážně se chovají a jednají v souladu s vnitřním řádem; tato skupina je určena zpravidla jako vstupní pro odsouzené nastupující výkon trestu“.

01.03.2015

69. V § 39 odst. 8 písmeno a) zní:

01.03.2015

a) odmítají přijmout nebo neplní program zacházení,“.

01.03.2015

70. V § 39 odst. 10 se slova „(§ 38 odst. 1, 2)“ zrušují.

01.03.2015

71. V § 40 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a směřují k minimalizaci rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností, nebo mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu.“.

01.03.2015

72. V § 41 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a s přihlédnutím k odborným znalostem odsouzeného, zákazu odsouzenému určitou činnost vykonávat, nebo k dopadu na pořádek nebo bezpečnost ve věznici“.

01.03.2015

73. V § 41 odst. 2 písmeno b) zní:

01.03.2015

b) který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,“.

01.03.2015

74. V § 41 odst. 3 se slova „neumožní zájmová činnost včetně sledování televizního a rozhlasového vysílání“ nahrazují slovy „umožní jen činnosti směřující k minimalizaci rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností, popřípadě mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu“.

01.03.2015

75. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Před zařazením do práce, popřípadě během zařazení do práce, jestliže je to důvodné, se odsouzený podrobí pracovnělékařské prohlídce; k výkonu práce může být odsouzený zařazen, pokud je k výkonu práce zdravotně způsobilý nebo je zdravotně způsobilý s podmínkou.“.

01.03.2015

76. V § 44 odst. 4 se slova „Trvalý dohled“ nahrazují slovem „Dohled“.

01.03.2015

77. V § 46 odst. 1 se ve větě druhé a třetí slova „ , učiliště a odborného učiliště“ zrušují.

01.03.2015

78. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Odsouzený musí být ke vzdělávání v konkrétním vzdělávacím programu zdravotně způsobilý.“.

01.03.2015

79. V § 47 odstavec 3 zní:

01.03.2015

(3) Prohlídkami prováděnými v zájmu zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti ve věznici se rozumí zejména prohlídka osobní, technická nebo prohlídka věcí a zavazadel.“.

01.03.2015

80. V § 48 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.03.2015

81. V § 49 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Ve věznici s dohledem a věznici s dozorem, s výjimkou oddělení zřízených ve věznicích pro mladistvé, věznicích s ostrahou, věznicích se zvýšenou ostrahou (§ 8 odst. 3 zákona) nebo ve vazebních věznicích, nejsou užívány speciální stavebně technické prostředky ani ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených.“.

01.03.2015

82. V § 50 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

01.03.2015

83. V § 50 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „Důvody pro delší dobu uzamykání jsou uvedeny ve vnitřním řádu věznice.“.

01.03.2015

84. V § 51 odst. 1 se za slovo „V“ vkládá slovo „určených“.

01.03.2015

85. V § 53 odst. 6 se slovo „umístěné“ nahrazuje slovem „zařazené“.

01.03.2015

86. V § 56 se slova „kázeňských“ a „kázeňské“ zrušují.

01.03.2015

87. V § 57 odst. 1 se ve větě první a druhé slovo „kázeňské“ zrušuje.

01.03.2015

88. V § 62 odst. 4 se číslo „1000“ nahrazuje číslem „5000“.

01.03.2015

89. V § 63 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V uzavřeném oddělení není dovoleno mít u sebe bateriový radiopřijímač.“.

01.03.2015

90. V § 63 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

01.03.2015

91. V § 66 odst. 1 se slova „a po dobu dočasné pracovní neschopnosti odsouzeného, nestanoví-li lékař jinak“ nahrazují slovy „nebo stanoví-li tak na základě zjištěného zdravotního stavu lékař“.

01.03.2015

92. V § 84 odst. 4 písmeno a) zní:

01.03.2015

a) odmítají přijmout nebo neplní program zacházení,“.

01.03.2015

93. V § 87 se slova „výchovné zařízení“ nahrazují slovy „školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy“.

01.03.2015

94. V § 91 odstavec 3 zní:

01.03.2015

(3) Zdravotní péči dítěti, o které matka pečuje ve věznici, zajišťuje Vězeňská služba zpravidla na základě smlouvy s poskytovatelem oprávněným k poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru dětské lékařství.“.

01.03.2015

95. V § 91 se odstavec 6 zrušuje.

01.03.2015

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 6 až 9.

01.03.2015

96. V § 91 odst. 8 se slova „dětským lékařem“ nahrazují slovy „lékařem poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 3“.

01.03.2015

97. V § 93 odst. 2 písmeno e) zní:

01.03.2015

e) podle indikace lékaře se poskytuje nebo zajišťuje léčebně rehabilitační péče,“.

01.03.2015

98. § 95 se zrušuje.

01.03.2015

99. V § 96 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

01.03.2015

100. V § 99 odstavec 1 zní:

01.03.2015

(1) Ochranné léčení v ústavní formě, jež má být vykonáno během výkonu trestu, se vykonává formou jednodenní péče ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby, pokud k poskytování zdravotních služeb ve formě jednodenní péče získala Vězeňská služba oprávnění.“.

01.03.2015

101. V § 100 odstavec 1 zní:

01.03.2015

(1) Ochranné léčení v ambulantní formě, jež má být vykonáno během výkonu trestu,

01.03.2015

a) nařízené Vězeňské službě poskytuje Vězeňská služba ve svých zdravotnických zařízeních, pokud k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru získala oprávnění,

01.03.2015

b) nařízené jinému poskytovateli zdravotních služeb zajišťuje Vězeňská služba u tohoto poskytovatele, pokud bylo s ochranným léčením započato před nástupem výkonu trestu odnětí svobody a je to z odborného hlediska s ohledem na druh ochranného léčení nebo s ohledem na udržení dosud dosaženého léčebného účinku důvodné.“.

01.03.2015

102. V části druhé se za hlavu devátou vkládá nová hlava desátá, která včetně nadpisu zní:

01.03.2015

„HLAVA DESÁTÁ

01.03.2015

VÝKON TRESTU VELMI NEBEZPEČNÝCH ODSOUZENÝCH

01.03.2015

§ 100a

01.03.2015

(1) Velmi nebezpečný odsouzený se neumístí do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením zejména po dobu jeho eskorty či hospitalizace ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, anebo jde-li o osobu, u které je zřejmé, že neohrozí bezpečnost jiných osob.

01.03.2015

(2) U velmi nebezpečného odsouzeného je obsahem programu zacházení dle § 41 zákona také působení na dosažení postojových změn, snaha o jejich úspěšné přizpůsobení výkonu trestu a odstranění obtíží, které byly příčinou jeho umístění do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením, a jeho opětovné ubytování v běžném oddělení. U této osoby jsou používány takové formy a metody zacházení, které spolu s režimovými a preventivními opatřeními snižují nežádoucí projevy chování tohoto odsouzeného vedoucí k maření účelu výkonu trestu.

01.03.2015

(3) Hlavním obsahem komplexního působení na velmi nebezpečného odsouzeného je jeho aktivní zapojení nejméně do jedné speciálně výchovné aktivity. Ta je pro tuto osobu závazná. Míra a kvalita aktivního zapojení je jedním z podstatných hodnotících kritérií pro vyřazení velmi nebezpečného odsouzeného z oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením.“.


01.03.2015

Čl. II

01.03.2015

Účinnost

01.03.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


01.03.2015

Ministryně:

01.03.2015

prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.

Přesunout nahoru