PLUS na zkoušku

Zákon č. 163/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

Částka 68/2015
Platnost od 01.07.2015
Účinnost od 01.07.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2015

163

01.07.2015

ZÁKON

01.07.2015

ze dne 18. června 2015,

01.07.2015

kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2015

Čl. I

01.07.2015

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

01.07.2015

1. V § 2 odstavec 1 zní:

01.07.2015

(1) Účastníkem je pouze fyzická osoba, která má s penzijní společností uzavřenou smlouvu o důchodovém spoření zaregistrovanou v Centrálním registru smluv podle § 6.“.

01.07.2015

2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

01.07.2015

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.07.2015

3. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.

01.07.2015

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 1 až 7.

01.07.2015

4. V § 4 odst. 3 se slova „fyzickou osobou, která splňuje podmínky vzniku účasti na důchodovém“ nahrazují slovy „účastníkem důchodového“.

01.07.2015

5. § 30 se zrušuje.

01.07.2015

6. V § 56 odst. 2 se ve větě první číslo „24“ nahrazuje číslem „48“ a slova „nebo do doby, než hodnota majetku v důchodovém fondu přesáhne 100000000 Kč, pokud tato skutečnost nastane dříve“ se zrušují.

01.07.2015

7. V § 99 odstavec 1 zní:

01.07.2015

(1) Česká národní banka může penzijní společnosti nařídit převod obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost, jestliže penzijní společnost není schopna plnit povinnosti vůči účastníkům.“.


01.07.2015

Čl. II

01.07.2015

Přechodná ustanovení

01.07.2015

1. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nelze v Centrálním registru smluv registrovat první smlouvu o důchodovém spoření. Nebyla-li první smlouva o důchodovém spoření zaregistrována v Centrálním registru smluv do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká tato smlouva od počátku.

01.07.2015

2. Změna statutu důchodového fondu provedená v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepodléhá předchozímu schválení Českou národní bankou.

01.07.2015

Čl. III

01.07.2015

Účinnost

01.07.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


01.07.2015

Hamáček v. r.

01.07.2015

Zeman v. r.

01.07.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru