PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 157/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 65/2015
Platnost od 29.06.2015
Účinnost od 01.07.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2015

157

01.07.2015

ZÁKON

01.07.2015

ze dne 18. června 2015,

01.07.2015

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2015

ČÁST PRVNÍ

01.07.2015

Změna zákona o spotřebních daních

01.07.2015

Čl. I

01.07.2015

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb. a zákona č. 331/2014 Sb., se mění takto:

01.07.2015

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „(dále jen „vybrané výrobky“)“ vkládají slova „a surového tabáku“.

01.07.2015

2. V § 1 odst. 1 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

01.07.2015

3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

01.07.2015

f) nakládání se surovým tabákem.“.

01.07.2015

4. V § 1 odst. 2 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

01.07.2015

5. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

01.07.2015

f) daň ze surového tabáku.“.

01.07.2015

6. V § 1 odst. 3 písm. b) se za slovo „výrobky“ vkládají slova „a se surovým tabákem“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „s výjimkou řízení o správních deliktech“.

01.07.2015

7. V § 59 odst. 8 písm. b) se slova „ověřená45) a jsou vybavená vhodným ověřeným45)“ nahrazují slovy „vybavena vhodným“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , které splňuje požadavky zákona upravujícího metrologii“.

01.07.2015

Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.

01.07.2015

8. V § 59 odstavec 11 zní:

01.07.2015

(11) Podmínka podle odstavce 8 písm. b) nemusí být splněna při výhradním nakládání s minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. 1 písm. c) nebo e) až g) v daňových skladech, které jsou vybaveny vhodným měřicím zařízením na měření hmotnosti při příjmu a výdeji podle požadavků zákona upravujícího metrologii.“.

01.07.2015

9. V § 59 se doplňují odstavce 12 až 15, které znějí:

01.07.2015

(12) Podmínka podle odstavce 8 písm. b) nemusí být splněna v daňovém skladu minerálních olejů, který je vybaven

01.07.2015

a) měřicím zařízením na měření

01.07.2015

1. hmotnosti minerálních olejů při příjmu a výdeji podle požadavků zákona upravujícího metrologii, nebo

01.07.2015

2. objemu a teploty minerálních olejů při příjmu a výdeji podle požadavků zákona upravujícího metrologii a

01.07.2015

b) laboratoří provozovanou provozovatelem daňového skladu s potřebnými měřidly pro měření měrné hmotnosti vzorků podle požadavků zákona upravujícího metrologii, která provádí odběr vzorků a měření měrné hmotnosti minerálních olejů jako činnost v rozsahu akreditace udělené podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky.

01.07.2015

(13) Podmínka podle odstavce 12 písm. b) se nepovažuje za splněnou, pokud není alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí osvědčeno, že systém odběru a nakládání se vzorky splňuje stanovené požadavky. Toto osvědčení může provádět pouze oprávněná osoba, která je držitelem akreditace v oblasti inspekční činnosti pro odběry vzorků a laboratorního zkoumání paliv podle právního předpisu upravujícího požadavky na akreditaci, je bezúhonná a bezdlužná. O splnění těchto podmínek rozhodne Generální ředitelství cel na základě žádosti, ke které osoba přiloží doklady prokazující splnění těchto podmínek. Seznam oprávněných osob zveřejní Generální ředitelství cel způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přestane-li oprávněná osoba splňovat některou z uvedených podmínek, Generální ředitelství cel rozhodne, že není oprávněnou osobou.

01.07.2015

(14) Podmínka podle odstavce 8 písm. c) nemusí být splněna

01.07.2015

a) při skladování minerálních olejů v prostoru letiště, nebo

01.07.2015

b) v případě produktovodu, který je samostatným daňovým skladem.

01.07.2015

(15) Podmínky podle odstavce 8 písm. a) až c) nemusí být splněny v daňovém skladu podle § 19 odst. 2 písm. a), jehož

01.07.2015

a) výrobní kapacita je alespoň 200000 litrů minerálních olejů za kalendářní měsíc a

01.07.2015

b) výrobní zařízení pro nepřetržitou výrobu je napojeno na produktovod, který je

01.07.2015

1. vybaven vhodným měřicím zařízením na měření množství minerálních olejů, jejich měrné hmotnosti a teploty při příjmu a výdeji, které splňuje požadavky zákona upravujícího metrologii, a

01.07.2015

2. součástí daňového skladu.“.

01.07.2015

10. V části třetí se za hlavu V vkládá nová hlava VI, která včetně nadpisu zní:

01.07.2015

„HLAVA VI

01.07.2015

DAŇ ZE SUROVÉHO TABÁKU

01.07.2015

§ 131a

01.07.2015

Plátce daně ze surového tabáku

01.07.2015

(1) Plátcem daně ze surového tabáku je osoba,

01.07.2015

a) která použila surový tabák pro jiný účel než pro

01.07.2015

1. výrobu tabákových výrobků,

01.07.2015

2. dodání surového tabáku pro výrobu tabákových výrobků, nebo

01.07.2015

3. dodání do jiného členského státu nebo třetí země, nebo

01.07.2015

b) u které byl zjištěn surový tabák, u kterého neprokázala

01.07.2015

1. původ surového tabáku,

01.07.2015

2. účel použití surového tabáku, nebo

01.07.2015

3. identifikaci osoby, které byl nebo má být surový tabák dodán.

01.07.2015

(2) Plátcem daně ze surového tabáku není výzkumná organizace podle právního předpisu upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo veřejná vysoká škola, které použily surový tabák pro výzkumné nebo vědecké účely.

01.07.2015

(3) Plátce daně ze surového tabáku je povinen podat přihlášku k registraci do 7 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.

01.07.2015

§ 131b

01.07.2015

Předmět daně ze surového tabáku

01.07.2015

(1) Předmětem daně ze surového tabáku je surový tabák.

01.07.2015

(2) Surovým tabákem se pro účely tohoto zákona rozumí

01.07.2015

a) přírodně nebo uměle sušený nebo nesušený, fermentovaný nebo nefermentovaný, expandovaný nebo neexpandovaný list rostliny rodu tabák, nebo jiná její část; listy mohou být celé, částečně nebo zcela vyžilované,

01.07.2015

b) zbytky z listů nebo jiných částí rostliny rodu tabák, které

01.07.2015

1. vznikají při zpracování těchto listů nebo jiných částí rostliny, při manipulaci s těmito listy nebo jinými částmi rostliny nebo při výrobě tabákových výrobků a

01.07.2015

2. nejsou upraveny pro prodej konečnému spotřebiteli,

01.07.2015

c) rekonstituovaný tabák vyrobený spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového zbytku nebo tabákového prachu, který není upraven pro prodej konečnému spotřebiteli.

01.07.2015

§ 131c

01.07.2015

Vznik daňové povinnosti ze surového tabáku

01.07.2015

Daňová povinnost vzniká dnem

01.07.2015

a) použití surového tabáku pro jiný účel než pro

01.07.2015

1. výrobu tabákových výrobků,

01.07.2015

2. dodání surového tabáku pro výrobu tabákových výrobků,

01.07.2015

3. dodání do jiného členského státu nebo třetí země, nebo

01.07.2015

b) zjištění surového tabáku, u kterého

01.07.2015

1. nebyl prokázán původ surového tabáku,

01.07.2015

2. nebyl prokázán účel použití surového tabáku, nebo

01.07.2015

3. nebyla prokázána identifikace osoby, které byl nebo má být surový tabák dodán.

01.07.2015

§ 131d

01.07.2015

Základ daně ze surového tabáku

01.07.2015

Základem daně ze surového tabáku je množství surového tabáku vyjádřené v kilogramech.

01.07.2015

§ 131e

01.07.2015

Sazba a výpočet daně ze surového tabáku

01.07.2015

(1) Sazba daně ze surového tabáku se stanoví ve výši sazby spotřební daně z tabáku ke kouření.

01.07.2015

(2) Daň ze surového tabáku se vypočte jako součin základu daně a sazby daně ze surového tabáku.

01.07.2015

§ 131f

01.07.2015

Zdaňovací období

01.07.2015

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.

01.07.2015

§ 131g

01.07.2015

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání k dani ze surového tabáku

01.07.2015

(1) Plátce daně ze surového tabáku je povinen podat daňové přiznání.

01.07.2015

(2) Dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné podat po uplynutí 6 měsíců od počátku běhu lhůty pro stanovení daně.“.

01.07.2015

11. V § 134m odst. 1 písm. e) úvodní části ustanovení se slovo „mazací“ nahrazuje slovem „minerální“.

01.07.2015

12. V § 134v odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo barvení vybraných“ nahrazují slovy „některých dalších“.

01.07.2015

13. V § 134zb odst. 3 se slovo „d)“ nahrazuje slovem „c)“.

01.07.2015

14. V § 134zf odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „zaokrouhleného na celé litry při teplotě 15°C“.

01.07.2015

15. V § 134zf odst. 1 písmeno d) zní:

01.07.2015

d) údaje o tom,

01.07.2015

1. zda bude zvláštní minerální olej značkován,

01.07.2015

2. pro jaký účel bude zvláštní minerální olej spotřebován nebo identifikaci osoby, které bude zvláštní minerální olej prodán nebo jinak převeden.“.

01.07.2015

16. V § 134zf odst. 2 se slova „předpokládaný objem“ nahrazují slovy „předpokládané množství zaokrouhlené na celé litry při teplotě 15°C“.

01.07.2015

17. V § 134zf odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a údaj o tom, zda je tento zvláštní minerální olej značkován“.

01.07.2015

18. V § 134zf odst. 4 písm. a) se za slovo „hodin“ vkládají slova „a současně ne více než 72 hodin“.

01.07.2015

19. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu zní:

01.07.2015

„ČÁST OSMÁ

01.07.2015

NĚKTERÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

01.07.2015

HLAVA I

01.07.2015

SKLADOVÁNÍ SUROVÉHO TABÁKU PRO JINÝ ÚČEL NEŽ PRO VÝROBU TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

01.07.2015

§ 134zh

01.07.2015

Osoba skladující surový tabák

01.07.2015

(1) Osobou skladující surový tabák se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která skladuje surový tabák pro jiný účel než pro výrobu tabákových výrobků.

01.07.2015

(2) Osobou skladující surový tabák není

01.07.2015

a) výzkumná organizace podle právního předpisu upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

01.07.2015

b) veřejná vysoká škola.

01.07.2015

§ 134zi

01.07.2015

Registrační řízení

01.07.2015

(1) Osoba skladující surový tabák je povinna se před zahájením své činnosti registrovat u správce daně.

01.07.2015

(2) Přihláška k registraci se podává elektronicky.

01.07.2015

§ 134zj

01.07.2015

Podmínky registrace

01.07.2015

(1) Podmínkami registrace jsou

01.07.2015

a) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby skladující surový tabák,

01.07.2015

b) spolehlivost,

01.07.2015

c) bezdlužnost,

01.07.2015

d) skutečnost, že osobě skladující surový tabák nebyl vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon její činnosti,

01.07.2015

e) skutečnost, že osoba skladující surový tabák není v likvidaci nebo v úpadku, a

01.07.2015

f) poskytnutí kauce.

01.07.2015

(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovat

01.07.2015

a) osoba skladující surový tabák,

01.07.2015

b) v případě, že je osobou skladující surový tabák právnická osoba, rovněž fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu osoby skladující surový tabák, anebo vykonává činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu osoby skladující surový tabák, a

01.07.2015

c) odpovědný zástupce osoby skladující surový tabák.

01.07.2015

(3) Podmínku poskytnutí kauce musí splňovat pouze osoba skladující surový tabák, která není plátcem daně z tabákových výrobků.

01.07.2015

(4) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.

01.07.2015

§ 134zk

01.07.2015

Kauce

01.07.2015

(1) Osoba skladující surový tabák je povinna poskytnout kauci ve výši 20000000 Kč.

01.07.2015

(2) Kauce se poskytuje

01.07.2015

a) složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu registrace osoby skladující surový tabák, nebo

01.07.2015

b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace osoby skladující surový tabák.

01.07.2015

(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

01.07.2015

§ 134zl

01.07.2015

Žádost o snížení kauce

01.07.2015

(1) Osoba skladující surový tabák, která splňuje podmínky pro snížení kauce, je oprávněna podat žádost o snížení kauce.

01.07.2015

(2) V žádosti o snížení kauce je osoba skladující surový tabák povinna uvést rovněž údaje

01.07.2015

a) o vlastnické struktuře a o tom, které osoby vykonávají významný vliv na řízení této osoby skladující surový tabák,

01.07.2015

b) potřebné pro posouzení splnění podmínek pro snížení kauce.

01.07.2015

(3) Pokud byla žádost o snížení kauce zamítnuta, může osoba skladující surový tabák podat žádost o snížení kauce nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy zamítavé rozhodnutí nabylo právní moci.

01.07.2015

§ 134zm

01.07.2015

Podmínky pro snížení kauce

01.07.2015

(1) Podmínkami pro snížení kauce jsou

01.07.2015

a) registrace osoby skladující surový tabák,

01.07.2015

b) ekonomická stabilita a

01.07.2015

c) spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení osoby skladující surový tabák.

01.07.2015

(2) Podmínka podle odstavce 1 písm. a) musí být splňována nepřetržitě po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích let bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o snížení kauce.

01.07.2015

(3) Podmínky pro snížení kauce musí být splňovány po celou dobu tohoto snížení.

01.07.2015

§ 134zn

01.07.2015

Snížení kauce

01.07.2015

(1) Správce daně na žádost osoby skladující surový tabák sníží kauci na 10000000 Kč, splní-li tato osoba podmínky pro snížení kauce. V opačném případě správce daně žádost o snížení kauce zamítne.

01.07.2015

(2) Dojde-li k pravomocnému snížení kauce, stává se částka, o níž byla kauce snížena, přeplatkem osoby skladující surový tabák. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně osobě skladující surový tabák do 15 dnů ode dne pravomocného snížení kauce.

01.07.2015

(3) Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována bankovní záruka k zajištění nedoplatků, může správce daně přijmout nejdříve ode dne pravomocného snížení kauce.

01.07.2015

§ 134zo

01.07.2015

Oznamovací povinnost osoby skladující surový tabák se sníženou kaucí

01.07.2015

(1) Osoba skladující surový tabák, které byla snížena kauce, je povinna správci daně oznámit změnu údajů o vlastnické struktuře a změnu údajů o tom, které osoby vykonávají významný vliv na řízení této osoby skladující surový tabák, a to do 5 pracovních dnů od této změny.

01.07.2015

(2) Osoba skladující surový tabák, které byla snížena kauce, je povinna ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů oznámit správci daně údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability; to neplatí, pokud neuplynul 1 měsíc od sdělení těchto údajů při podání žádosti o snížení kauce.

01.07.2015

(3) Osoba skladující surový tabák v souvislosti se snížením kauce nemusí uvádět údaje, které má správce daně k dispozici, nebo jejichž změnu může správce daně automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.

01.07.2015

(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup okruh údajů

01.07.2015

a) potřebných pro posouzení splnění podmínek pro snížení kauce, které je osoba skladující surový tabák povinna správci daně sdělovat,

01.07.2015

b) podle odstavce 3.

01.07.2015

§ 134zp

01.07.2015

Zrušení snížení kauce na návrh

01.07.2015

(1) Správce daně zruší snížení kauce na návrh osoby skladující surový tabák, které byla kauce snížena.

01.07.2015

(2) Rozhodnutí o zrušení snížení kauce správce daně vydá až poté, co osoba skladující surový tabák poskytne kauci ve výši 20000000 Kč.

01.07.2015

§ 134zq

01.07.2015

Zrušení snížení kauce z moci úřední

01.07.2015

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky pro snížení kauce, vyzve osobu skladující surový tabák, které byla snížena kauce, k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

01.07.2015

(2) Správce daně zruší snížení kauce, pokud

01.07.2015

a) osoba skladující surový tabák na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek pro snížení kauce, nebo

01.07.2015

b) nejsou splněny podmínky pro snížení kauce, k jejichž splnění správce daně osobu skladující surový tabák nevyzývá.

01.07.2015

(3) Osoba skladující surový tabák je povinna do 20 dnů od oznámení rozhodnutí o zrušení snížení kauce z moci úřední poskytnout kauci ve výši 20000000 Kč.

01.07.2015

(4) Pokud bylo zrušeno snížení kauce z moci úřední, může osoba skladující surový tabák podat žádost o snížení kauce nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení snížení kauce nabylo právní moci.

01.07.2015

§ 134zr

01.07.2015

Použití kauce

01.07.2015

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace osoby skladující surový tabák, stává se složená částka přeplatkem osoby skladující surový tabák. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně osobě skladující surový tabák do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby skladující surový tabák.

01.07.2015

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je správcem daně nebo jiným orgánem veřejné moci vedeno řízení,

01.07.2015

a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a

01.07.2015

b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby skladující surový tabák.

01.07.2015

(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace osoby skladující surový tabák, vyzve správce daně výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace osoby skladující surový tabák u

01.07.2015

a) správce daně, nebo

01.07.2015

b) jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení správce daně požádal.

01.07.2015

(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace osoby skladující surový tabák.

01.07.2015

(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

01.07.2015

§ 134zs

01.07.2015

Rozhodnutí o registraci

01.07.2015

(1) Splní-li osoba skladující surový tabák podmínky registrace, správce daně ji zaregistruje. V rozhodnutí o registraci jí správce daně přidělí registrační číslo pro účely skladování surového tabáku.

01.07.2015

(2) Osoba skladující surový tabák je registrována pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace nebo do zániku registrace.

01.07.2015

§ 134zt

01.07.2015

Zrušení registrace na návrh

01.07.2015

Správce daně zruší registraci na návrh osoby skladující surový tabák.

01.07.2015

§ 134zu

01.07.2015

Zrušení registrace z moci úřední

01.07.2015

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve osobu skladující surový tabák k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

01.07.2015

(2) Správce daně zruší registraci, pokud

01.07.2015

a) osoba skladující surový tabák na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,

01.07.2015

b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně osobu skladující surový tabák nevyzývá,

01.07.2015

c) osoba skladující surový tabák po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neprovádí svoji činnost, nebo

01.07.2015

d) osoba skladující surový tabák poruší své povinnosti vztahující se ke skladování surového tabáku, a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě.

01.07.2015

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba skladující surový tabák podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 2 let ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci, nejedná-li se o zrušení registrace podle odstavce 2 písm. c).

01.07.2015

§ 134zv

01.07.2015

Zánik registrace

01.07.2015

(1) Registrace osoby skladující surový tabák zaniká 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.

01.07.2015

(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud je

01.07.2015

a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky,

01.07.2015

b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní záruku a kterou přijal správce daně,

01.07.2015

c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet správce daně, nebo

01.07.2015

d) kauce poskytnuta složením částky na zvláštní účet správce daně a bankovní zárukou.

01.07.2015

§ 134zw

01.07.2015

Informační povinnost správce daně

01.07.2015

Správce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace osoby skladující surový tabák.

01.07.2015

§ 134zx

01.07.2015

Registr osob skladujících surový tabák

01.07.2015

(1) Generální ředitelství cel vede registr osob skladujících surový tabák, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro prověřování plnění povinností souvisejících se skladováním surového tabáku.

01.07.2015

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru osob skladujících surový tabák:

01.07.2015

a) obchodní firmu nebo jméno,

01.07.2015

b) sídlo,

01.07.2015

c) umístění organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby v České republice, je-li zřízena,

01.07.2015

d) daňové identifikační číslo,

01.07.2015

e) registrační číslo pro účely skladování surového tabáku,

01.07.2015

f) den registrace,

01.07.2015

g) den zrušení nebo zániku registrace,

01.07.2015

h) údaj o tom, zda registrace

01.07.2015

1. byla zrušena na návrh,

01.07.2015

2. byla zrušena z moci úřední, nebo

01.07.2015

3. zanikla,

01.07.2015

i) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob skladujících surový tabák a den této změny.

01.07.2015

(3) Generální ředitelství cel zveřejní den registrace osoby skladující surový tabák nejpozději ke dni registrace.

01.07.2015

(4) Registr osob skladujících surový tabák obsahuje údaje podle odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena nebo zanikla; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 5 let ode dne zrušení nebo zániku registrace.

01.07.2015

§ 134zy

01.07.2015

Evidence surového tabáku

01.07.2015

(1) Osoba skladující surový tabák je povinna vést elektronicky evidenci surového tabáku, a to ve formátu a struktuře stanovené správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.07.2015

(2) Osoba skladující surový tabák je povinna uchovávat evidenci surového tabáku a doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny.

01.07.2015

HLAVA II

01.07.2015

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

01.07.2015

§ 134zz

01.07.2015

Omezení nakládání se surovým tabákem

01.07.2015

(1) Surový tabák, který je skladován pro jiný účel než výrobu tabákových výrobků, nesmí skladovat jiná osoba než registrovaná osoba skladující surový tabák.

01.07.2015

(2) Surový tabák, se kterým je nakládáno pro jiný účel než pro výrobu tabákových výrobků, nesmí být dále zpracováván nebo upravován.

01.07.2015

(3) Omezení nakládání se surovým tabákem podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na nakládání se surovým tabákem, který je použit pro výzkumné nebo vědecké účely výzkumnou organizací podle právního předpisu upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo veřejnou vysokou školou.

01.07.2015

§ 134zza

01.07.2015

Oznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku

01.07.2015

(1) Osoba skladující surový tabák a provozovatel daňového skladu z tabákových výrobků jsou povinni oznámit správci daně tyto údaje:

01.07.2015

a) identifikaci osoby, od které je surový tabák přijímán nebo které je odesílán,

01.07.2015

b) množství přijímaného nebo odesílaného surového tabáku v kilogramech,

01.07.2015

c) místo skladování surového tabáku,

01.07.2015

d) údaje o tom, pro jaký účel má být surový tabák použit, a

01.07.2015

e) údaje o dopravci.

01.07.2015

(2) Osoba skladující surový tabák je povinna oznámit správci daně předpokládané množství v kilogramech přijatého nebo odeslaného surového tabáku v příslušném kalendářním roce.

01.07.2015

(3) Oznámení podle

01.07.2015

a) odstavce 1 se podává nejméně 24 hodin a současně ne více než 72 hodin před každým přijetím nebo odesláním surového tabáku; má-li dojít ze závažných provozních nebo technologických důvodů k mimořádnému přijetí surového tabáku, lze takové přijetí oznámit bezodkladně poté, co je zřejmé, že k takovému přijetí surového tabáku dojde,

01.07.2015

b) odstavce 2 se podává

01.07.2015

1. společně s přihláškou k registraci,

01.07.2015

2. do konce ledna příslušného kalendářního roku a

01.07.2015

3. před každou změnou údaje.

01.07.2015

(4) Oznámení podle odstavců 1 a 2 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.07.2015

§ 134zzb

01.07.2015

Doklad pro účely dopravy surového tabáku

01.07.2015

(1) Doprava surového tabáku na daňovém území České republiky musí být provázena dokladem, který je osoba dopravující tento tabák povinna na vyžádání předložit správci daně.

01.07.2015

(2) Doklad podle odstavce 1 musí obsahovat tyto náležitosti:

01.07.2015

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, od které je surový tabák přijímán,

01.07.2015

b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, které je surový tabák odesílán,

01.07.2015

c) množství surového tabáku v kilogramech,

01.07.2015

d) místo určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu místa určení,

01.07.2015

e) datum vystavení dokladu,

01.07.2015

f) číslo dokladu a

01.07.2015

g) údaje o dopravci a registrační číslo dopravního prostředku.

01.07.2015

§ 134zzc

01.07.2015

Zajištění surového tabáku nebo dopravního prostředku

01.07.2015

(1) Správce daně zajistí surový tabák, popřípadě i dopravní prostředek, který jej dopravuje, jestliže zjistí, že

01.07.2015

a) je s ním nakládáno v rozporu s § 134zz,

01.07.2015

b) nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 134zza, nebo

01.07.2015

c) je surový tabák dopravován bez dokladu uvedeného v § 134zzb, údaje v něm uvedené jsou nesprávné nebo nepravdivé, nebo doklad je pozměněný nebo padělaný.

01.07.2015

(2) Pro zajištění podle odstavce 1 se použijí obdobně ustanovení tohoto zákona upravující řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.

01.07.2015

(3) Ve věci zajištěného surového tabáku, popřípadě i dopravního prostředku, se použijí obdobně ustanovení § 42b až § 42e.“.

01.07.2015

Dosavadní části osmá a devátá se označují jako části devátá a desátá.

01.07.2015

20. V části deváté hlavě I se za díl 7 vkládá nový díl 8, který včetně nadpisu zní:

01.07.2015

„Díl 8

01.07.2015

Přestupky na úseku nakládání se surovým tabákem

01.07.2015

§ 135ib

01.07.2015

Přestupek proti nakládání se surovým tabákem

01.07.2015

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.

01.07.2015

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.“.

01.07.2015

21. V části deváté hlavě II se za díl 10 vkládá nový díl 11, který včetně nadpisu zní:

01.07.2015

„Díl 11

01.07.2015

Správní delikty na úseku nakládání se surovým tabákem

01.07.2015

§ 135zzba

01.07.2015

Správní delikty proti nakládání se surovým tabákem

01.07.2015

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.

01.07.2015

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba skladující surový tabák dopustí správního deliktu tím, že

01.07.2015

a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

01.07.2015

b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,

01.07.2015

c) nevede evidenci surového tabáku nebo ji vede v neúplném rozsahu,

01.07.2015

d) neuchovává evidenci surového tabáku nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo

01.07.2015

e) v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

01.07.2015

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu tabákových výrobků dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

01.07.2015

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

01.07.2015

a) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

01.07.2015

b) 6000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 3,

01.07.2015

c) 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d).“.

01.07.2015

22. V § 136a se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.07.2015

(5) Daň ze surového tabáku za zdaňovací období uvedená v odstavcích 1 a 2 je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.“.

01.07.2015

23. V § 139 odst. 1 se slova „§ 43g odst. 2,“ zrušují.

01.07.2015

Čl. II

01.07.2015

Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

30.06.2015

Čl. III

30.06.2015

Přechodná ustanovení

30.06.2015

1. Povolení k provozování daňového skladu minerálních olejů, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nesplňuje podmínky stanovené v § 59 odst. 8 písm. a), b) nebo c) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se do 31. prosince 2015 považuje za povolení vydané podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tuto lhůtu může správce daně na základě žádosti provozovatele daňového skladu minerálních olejů ze závažných technických nebo provozních důvodů prodloužit nejdéle do 31. prosince 2016.

01.07.2015

2. Nedojde-li ve lhůtě stanovené v bodě 1 ke splnění podmínek stanovených v § 59 odst. 8 písm. a), b) nebo c) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo § 59 odst. 12, 14 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povolení k provozování takového daňového skladu zaniká.

01.07.2015

3. Osoba, která je osobou skladující surový tabák ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu skladující surový tabák registrovanou podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.07.2015

4. Pokud osoba skladující surový tabák podle bodu 3 do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá přihlášku k registraci, považuje se za osobu skladující surový tabák podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do dne předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.

01.07.2015

5. Pokud bude přihláška k registraci podle bodu 4 zamítnuta, považuje se osoba skladující surový tabák dnem nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí za osobu skladující surový tabák, jejíž registrace byla zrušena.

01.07.2015

ČÁST DRUHÁ

01.07.2015

Změna zákona o pohonných hmotách

01.07.2015

Čl. IV

01.07.2015

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2014 Sb., se mění takto:

01.07.2015

1. V § 4 odst. 1 větě první se slova „Výrobce, dovozce, vývozce a distributor pohonných hmot a provozovatel“ nahrazují slovem „Provozovatel“ a slova „vyrobených, dovezených, vyvezených nebo“ se zrušují.

01.07.2015

2. V § 6e odst. 2 se slova „a správu placení“ nahrazují slovem „ , správu“ a za slovo „kauce“ se vkládají slova „a oznamovací povinnost distributora pohonných hmot“.

01.07.2015

3. § 6i včetně nadpisu zní:

01.07.2015

㤠6i

01.07.2015

Kauce

01.07.2015

(1) Distributor pohonných hmot je povinen poskytnout kauci ve výši 20000000 Kč.

01.07.2015

(2) Kauce se poskytuje

01.07.2015

a) složením částky na zvláštní účet celního úřadu s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora pohonných hmot, nebo

01.07.2015

b) bankovní zárukou, kterou přijal celní úřad, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u orgánů Celní správy České republiky nebo u jiných správců daně k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

01.07.2015

(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.“.

01.07.2015

4. Za § 6i se vkládají nové § 6ia až 6ig, které včetně nadpisů znějí:

01.07.2015

㤠6ia

01.07.2015

Žádost o snížení kauce

01.07.2015

(1) Distributor pohonných hmot, který splňuje podmínky pro snížení kauce, je oprávněn podat žádost o snížení kauce.

01.07.2015

(2) V žádosti o snížení kauce je distributor pohonných hmot povinen uvést rovněž údaje

01.07.2015

a) o vlastnické struktuře a o tom, které osoby vykonávají významný vliv na řízení tohoto distributora pohonných hmot,

01.07.2015

b) potřebné pro posouzení splnění podmínek pro snížení kauce.

01.07.2015

(3) Pokud byla žádost o snížení kauce zamítnuta, může distributor pohonných hmot podat žádost o snížení kauce nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy zamítavé rozhodnutí nabylo právní moci.

01.07.2015

§ 6ib

01.07.2015

Podmínky pro snížení kauce

01.07.2015

(1) Podmínkami pro snížení kauce jsou

01.07.2015

a) registrace distributora pohonných hmot,

01.07.2015

b) distribuce pohonných hmot v objemu nejméně 300000 litrů za kalendářní čtvrtletí a nejvíce 3000000 litrů za kalendářní čtvrtletí,

01.07.2015

c) ekonomická stabilita a

01.07.2015

d) spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení distributora pohonných hmot.

01.07.2015

(2) Podmínka podle odstavce 1 písm. a) musí být splňována nepřetržitě po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích let bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o snížení kauce.

01.07.2015

(3) Podmínka podle odstavce 1 písm. b) týkající se požadovaného minimálního objemu distribuce pohonných hmot za kalendářní čtvrtletí musí být splňována nepřetržitě po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o snížení kauce.

01.07.2015

(4) Podmínky pro snížení kauce musí být splňovány po celou dobu tohoto snížení.

01.07.2015

§ 6ic

01.07.2015

Ekonomická stabilita

01.07.2015

Ekonomicky stabilní je ten, kdo nevykazuje riziko, že nedostojí svým platebním povinnostem vůči orgánům Celní správy České republiky nebo vůči orgánům Finanční správy České republiky, na základě

01.07.2015

a) hodnocení ukazatelů rentability, likvidity, finanční stability, aktivity a produktivity práce posuzovaných na základě údajů oznámených distributorem pohonných hmot nebo zjištěných celním úřadem,

01.07.2015

b) dalších skutečností významných pro posouzení tohoto rizika.

01.07.2015

§ 6id

01.07.2015

Snížení kauce

01.07.2015

(1) Celní úřad na žádost distributora pohonných hmot sníží kauci na 10000000 Kč, splní-li tento distributor podmínky pro snížení kauce. V opačném případě celní úřad žádost o snížení kauce zamítne.

01.07.2015

(2) Dojde-li k pravomocnému snížení kauce, stává se částka, o níž byla kauce snížena, přeplatkem distributora pohonných hmot. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad distributorovi pohonných hmot do 15 dnů ode dne pravomocného snížení kauce.

01.07.2015

(3) Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována bankovní záruka k zajištění nedoplatků, může celní úřad přijmout nejdříve ode dne pravomocného snížení kauce.

01.07.2015

§ 6ie

01.07.2015

Oznamovací povinnost distributora pohonných hmot v souvislosti se snížením kauce

01.07.2015

(1) Distributor pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, je povinen celnímu úřadu oznámit změnu údajů o vlastnické struktuře a změnu údajů o tom, které osoby vykonávají významný vliv na řízení tohoto distributora pohonných hmot, a to do 5 pracovních dnů od této změny.

01.07.2015

(2) Distributor pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, je povinen ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů oznámit celnímu úřadu údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability; to neplatí, pokud neuplynul 1 měsíc od sdělení těchto údajů při podání žádosti o snížení kauce.

01.07.2015

(3) Distributor pohonných hmot v souvislosti se snížením kauce nemusí uvádět údaje, které má celní úřad k dispozici, nebo jejichž změnu může celní úřad automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.

01.07.2015

(4) Celní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup okruh údajů

01.07.2015

a) potřebných pro posouzení splnění podmínek pro snížení kauce, které je distributor pohonných hmot povinen celnímu úřadu sdělovat,

01.07.2015

b) podle odstavce 3.

01.07.2015

§ 6if

01.07.2015

Zrušení snížení kauce na návrh

01.07.2015

(1) Celní úřad zruší snížení kauce na návrh distributora pohonných hmot, kterému byla kauce snížena.

01.07.2015

(2) Rozhodnutí o zrušení snížení kauce celní úřad vydá až poté, co distributor pohonných hmot poskytne kauci ve výši 20000000 Kč.

01.07.2015

§ 6ig

01.07.2015

Zrušení snížení kauce z moci úřední

01.07.2015

(1) Zjistí-li celní úřad, že nejsou splněny podmínky pro snížení kauce, vyzve distributora pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, k jejich splnění v celním úřadem stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

01.07.2015

(2) Celní úřad zruší snížení kauce, pokud

01.07.2015

a) distributor pohonných hmot na výzvu celního úřadu nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek pro snížení kauce, nebo

01.07.2015

b) nejsou splněny podmínky pro snížení kauce, k jejichž splnění celní úřad distributora pohonných hmot nevyzývá.

01.07.2015

(3) Zjistí-li celní úřad, že v příslušném kalendářním čtvrtletí nebyla splněna podmínka distribuce pohonných hmot v požadovaném objemu, zruší snížení kauce, pokud distributor pohonných hmot na výzvu celního úřadu neprokáže, že

01.07.2015

a) vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nesplnění této podmínky zabránil, nebo

01.07.2015

b) v daném kalendářním čtvrtletí nedosáhl s ohledem na sezónní charakter distribuční činnosti požadovaného minimálního objemu distribuce pohonných hmot.

01.07.2015

(4) Distributor pohonných hmot je povinen do 20 dnů od oznámení rozhodnutí o zrušení snížení kauce z moci úřední poskytnout kauci ve výši 20000000 Kč.

01.07.2015

(5) Pokud bylo zrušeno snížení kauce z moci úřední, může distributor pohonných hmot podat žádost o snížení kauce nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení snížení kauce nabylo právní moci.“.

01.07.2015

5. Za § 6k se vkládá nový § 6ka, který včetně nadpisu zní:

01.07.2015

㤠6ka

01.07.2015

Oznamovací povinnost distributora pohonných hmot

01.07.2015

(1) Distributor pohonných hmot je povinen celnímu úřadu oznámit údaje vztahující se k distribuci pohonných hmot za kalendářní měsíc potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky.

01.07.2015

(2) Celní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup okruh údajů, které je distributor pohonných hmot povinen v oznámení uvádět.

01.07.2015

(3) Oznámení se podává do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné celním úřadem způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

01.07.2015

6. V § 6m odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.07.2015

c) distributor pohonných hmot závažným způsobem poruší oznamovací povinnost,“.

01.07.2015

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

01.07.2015

7. V § 6m odst. 2 se písmeno e) se zrušuje.

01.07.2015

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

01.07.2015

8. V § 6n odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.07.2015

9. V § 6n odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.07.2015

d) kauce poskytnuta složením částky na zvláštní účet celního úřadu a bankovní zárukou.“.

01.07.2015

10. V § 7 odst. 3 se slova „a povinností“ nahrazují slovem „ , povinností“ a na konci textu se doplňují slova „a oznamovacích povinností distributora pohonných hmot“.

01.07.2015

11. V § 9 odst. 7 se slova „Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot nebo provozovatel“ nahrazují slovem „Provozovatel“.

01.07.2015

Čl. V

01.07.2015

Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

01.07.2015

Čl. VI

01.07.2015

Přechodná ustanovení

01.07.2015

1. Pokud distributor pohonných hmot, který byl registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 234/2013 Sb., podá žádost o snížení kauce spolu s přihláškou k registraci do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, celní úřad rozhodne o těchto podáních zároveň.

01.07.2015

2. Pokud distributor pohonných hmot podle bodu 1 splňoval podmínky pro snížení kauce uvedené v § 6ib odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepřetržitě po dobu alespoň 2 po sobě jdoucích let předcházejících dni nabytí účinnosti zákona č. 234/2013 Sb., považují se pro potřeby posouzení žádosti o snížení kauce podmínky uvedené v § 6ib odst. 2 a 3 zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za splněné.


01.07.2015

ČÁST TŘETÍ

01.07.2015

ÚČINNOST

01.07.2015

Čl. VII

01.07.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2015, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 30. června 2015.


01.07.2015

Hamáček v. r.

01.07.2015

Zeman v. r.

01.07.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru