PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 120/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 51/2015
Platnost od 21.05.2015
Účinnost od 01.06.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.06.2015

120

01.06.2015

VYHLÁŠKA

01.06.2015

ze dne 13. května 2015,

01.06.2015

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 85/2015 Sb., k provedení § 9 odst. 8 zákona:


01.06.2015

Čl. I

01.06.2015

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., vyhlášky č. 259/2007 Sb., vyhlášky č. 204/2010 Sb. a vyhlášky č. 285/2011 Sb., se mění takto:

01.06.2015

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:

01.06.2015

㤠2a

01.06.2015

Prodloužení doby platnosti ověření

01.06.2015

Druhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou stanoveny v příloze.“.

01.06.2015

2. V příloze v položce 1.3.9 písmeno d) zní:

01.06.2015

01.06.2015
d) objemové vodoměry6 roků*)
01.06.2015

*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru objemových vodoměrů se doba platnosti ověření vodoměrů tohoto souboru prodlužuje o 3 roky.“.

01.06.2015

3. V příloze v položce 1.3.9 písmeni e) se slovo „pouze“ zrušuje.

01.06.2015

4. V příloze v položce 1.3.10 písmeno a) zní:

01.06.2015

01.06.2015
a) membránová (včetně plynoměrů s teplotní korekcí)10 roků*)
01.06.2015

*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru membránových plynoměrů do velikosti G6 se doba platnosti ověření plynoměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky.“.

01.06.2015

5. V příloze v položce 4.1.2 písmeno a) zní:

01.06.2015

01.06.2015
a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení16 roků*)
01.06.2015

*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky.“.

01.06.2015

6. V příloze v položce 4.1.3 písmeno a) zní:

01.06.2015

01.06.2015
a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení12 roků*)
01.06.2015

*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky.“.


01.06.2015

Čl. II

01.06.2015

Přechodné ustanovení

01.06.2015

Ověření stanovených měřidel podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byla tato stanovená měřidla ověřena.

01.06.2015

Čl. III

01.06.2015

Účinnost

01.06.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.


01.06.2015

Ministr:

01.06.2015

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru