PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 90/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 37/2014
Platnost od 21.05.2014
Účinnost od 21.05.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
21.05.2014

90

21.05.2014

ZÁKON

21.05.2014

ze dne 23. dubna 2014,

21.05.2014

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

21.05.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


21.05.2014

ČÁST PRVNÍ

21.05.2014

Změna energetického zákona

21.05.2014

Čl. I

21.05.2014

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

21.05.2014

1. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie“.

21.05.2014

2. V § 23 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, která není uhrazena ani po upozornění“.

21.05.2014

3. V § 24 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 9 slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 10 se slovo „nebo“ doplňuje a doplňuje se bod 11, který zní:

21.05.2014

11. při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, která není uhrazena ani po upozornění,“.

21.05.2014

4. V § 24 odst. 3 písm. d) se na konci bodu 10 slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 11 se slovo „nebo“ doplňuje a doplňuje se bod 12, který zní:

21.05.2014

12. při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, která není uhrazena ani po upozornění,“.

21.05.2014

5. V § 25 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 8 slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 9 se slovo „nebo“ doplňuje a doplňuje se bod 10, který zní:

21.05.2014

10. při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, která není uhrazena ani po upozornění,“.

21.05.2014

6. V § 25 odst. 3 písm. d) se na konci bodu 10 slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 11 se slovo „nebo“ doplňuje a doplňuje se bod 12, který zní:

21.05.2014

12. při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, která není uhrazena ani po upozornění,“.

21.05.2014

7. V § 25 odst. 10 písm. b) se za slova „v případě neoprávněného odběru“ vkládají slova „nebo při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, která není uhrazena ani po upozornění,“.

21.05.2014

8. V § 30 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, která není uhrazena ani po upozornění“.

21.05.2014

9. V § 50 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „Smlouva o distribuci elektřiny s obchodníkem s elektřinou musí dále obsahovat výčet odběrných míst všech zákazníků, s nimiž má obchodník s elektřinou na vymezeném území provozovatele distribuční soustavy uzavřenu smlouvu podle odstavce 2.“.

21.05.2014

10. V § 98a odst. 2 se na konci písmene h) doplňuje bod 12, který zní:

21.05.2014

12. strukturu cen za činnosti operátora trhu a způsob a termíny účtování a úhrad ceny za činnosti operátora trhu jednotlivými účastníky trhu s elektřinou,“.

21.05.2014

11. V § 98a odst. 2 se na konci písmene i) doplňuje bod 12, který zní:

21.05.2014

12. strukturu cen za činnosti operátora trhu a způsob a termíny účtování a úhrad ceny za činnosti operátora trhu jednotlivými účastníky trhu s plynem,“.

21.05.2014

Čl. II

21.05.2014

Přechodné ustanovení

21.05.2014

Obchodník s elektřinou navrhne do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovateli distribuční soustavy, který pro něj zajišťuje distribuci elektřiny na základě smlouvy o distribuci uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, změnu této smlouvy tak, aby splňovala ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

21.05.2014

ČÁST DRUHÁ

21.05.2014

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie

21.05.2014

Čl. III

21.05.2014

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 310/2013 Sb., se mění takto:

21.05.2014

1. V § 2 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

21.05.2014

y) provozovatelem lokální distribuční soustavy držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava není přímo připojena k přenosové soustavě.“.

01.07.2014

2. V § 4 se doplňuje odstavec 11, který zní:

01.07.2014

(11) Ustanovení odstavce 6 písm. c) se nepoužije pro výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích.“.

21.05.2014

3. V § 4 se doplňuje odstavec 12, který zní:

21.05.2014

(12) Ustanovení odstavce 6 písm. c) se nevztahuje na výrobce, který vyrábí elektřinu z bioplynu a jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba.“.

01.07.2014

4. V § 5 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

01.07.2014

(8) Ustanovení odstavce 7 se nepoužije pro výrobce elektřiny z druhotných zdrojů, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích.“.

01.07.2014

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

01.07.2014

5. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.07.2014

(6) Ustanovení odstavce 5 se nepoužije pro výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích.“.

01.07.2014

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

01.07.2014

6. V § 12 odst. 4 se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 9“ a slova „odst. 6“ se nahrazují slovy „odst. 7“.

21.05.2014

7. V § 13 odst. 1 větě první se slova „podle § 28 odst. 4“ nahrazují slovy „za množství elektřiny podle § 28 odst. 5“ a ve větě druhé se za slova „ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny“ vkládají slova „mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy“.

01.07.2014

8. V § 24 se doplňuje odstavec 9, který zní: „(9) Ustanovení odstavce 6 písm. e) se nepoužije pro výrobce tepla z obnovitelného zdroje, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích.“.

01.07.2014

9. V § 25 se za odstavec 6 doplňuje odstavec 7, který zní:

01.07.2014

(7) Ustanovení odstavce 6 se nepoužije pro výrobce tepla z obnovitelného zdroje, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích.“.

21.05.2014

10. V § 28 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

21.05.2014

(4) Obchodník s elektřinou, výrobce elektřiny, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy účtuje cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny včetně záloh osobám podle odstavce 5, 6 nebo 7 a tyto osoby jsou povinny tuto cenu hradit. Způsob a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.“.

21.05.2014

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

21.05.2014

11. V § 28 odst. 5 písmena a) až c) znějí:

21.05.2014

a) zákazník

21.05.2014

1. obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny za množství elektřiny dodané podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny anebo provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy za množství elektřiny dopravené podle smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny a

21.05.2014

2. provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy za množství elektřiny spotřebované zákazníkem nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou v odběrném místě zákazníka bez použití přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, včetně elektřiny spotřebované v zařízeních připojených do odběrného místa zákazníka,

21.05.2014

b) výrobce elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, k níž je výrobna elektřiny přímo připojena, za množství elektřiny spotřebované výrobcem elektřiny nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,

21.05.2014

c) provozovatel přenosové soustavy nebo regionální distribuční soustavy operátorovi trhu za množství elektřiny jemu dodané podle smlouvy o dodávce elektřiny,“.

21.05.2014

12. V § 28 odst. 5 se za písmeno c) doplňuje písmeno d), které zní:

21.05.2014

d) provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, za množství elektřiny jemu dodané podle smlouvy o dodávce elektřiny a za množství elektřiny spotřebované v lokální distribuční soustavě výrobcem elektřiny nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití distribuční soustavy,“.

21.05.2014

13. V § 28 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

21.05.2014

(6) Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny vyúčtovanou obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny zákazníkovi je obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny povinen na základě vyúčtování hradit provozovateli distribuční soustavy. Má se za to, že prokázané opakované neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny obchodníkem s elektřinou provozovateli distribuční soustavy, která není uhrazena ani po upozornění, je porušením právních předpisů souvisejících s výkonem licencované činnosti při výkonu licencované činnosti závažným způsobem.

21.05.2014

(7) Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny vyúčtovanou provozovatelem lokální distribuční soustavy účastníkovi trhu s elektřinou je provozovatel lokální distribuční soustavy povinen na základě vyúčtování hradit provozovateli distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena. Má se za to, že prokázané opakované neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny provozovatelem lokální distribuční soustavy provozovateli distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, která není uhrazena ani po upozornění, je porušením právních předpisů souvisejících s výkonem licencované činnosti při výkonu licencované činnosti závažným způsobem.“.

21.05.2014

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 8 až 12.

21.05.2014

14. V § 28 se odstavec 8 zrušuje.

21.05.2014

Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 8 až 11.

01.07.2014

15. V § 37 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní:

01.07.2014

(5) Ustanovení odstavce 4 se nepoužije pro výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích.“.

21.05.2014

16. V § 53 odst. 2 písmeno o) zní:

21.05.2014

o) způsob a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy.“.


21.05.2014

ČÁST TŘETÍ

21.05.2014

ÚČINNOST

21.05.2014

Čl. IV

21.05.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení čl. III bodů 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 15, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.


21.05.2014

v z. Jermanová v. r.

21.05.2014

Zeman v. r.

21.05.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru