PLUS na zkoušku

Zákon č. 87/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Částka 37/2014
Platnost od 21.05.2014
Účinnost od 01.06.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.06.2014

87

01.06.2014

ZÁKON

01.06.2014

ze dne 23. dubna 2014,

01.06.2014

kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

01.06.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.06.2014

Čl. I

01.06.2014

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se mění takto:

01.06.2014

1. V § 11 odst. 5 větě třetí se slova „u stacionárního zdroje, jehož“ nahrazují slovy „u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž“.

01.06.2014

2. V § 12 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

01.06.2014

3. V § 12 odst. 3 se slova „§ 11 odst. 1 písm. b) nebo § 11 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) nebo § 11 odst. 3“.

01.06.2014

4. V § 12 odst. 8 se za slova „stacionárního zdroje“ vkládají slova „a pozemní komunikace“.

01.06.2014

5. V § 15 odst. 8 se slova „méně než 5000 Kč“ nahrazují slovy „méně než 50000 Kč“.

01.06.2014

6. V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence“ nahrazují slovy „každoročně do 31. března ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok“.

01.06.2014

7. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Do povinného snížení se nezapočítávají státní hmotné rezervy uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.“.

01.06.2014

8. V § 37 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první mohou mezi sebou vyměňovat části emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení součtu emisních stropů těchto spalovacích stacionárních zdrojů oproti stavu před výměnou, k vyřazení těchto spalovacích stacionárních zdrojů z přechodného národního plánu anebo nedojde k navýšení emisního stropu spalovacího stacionárního zdroje v aglomeraci.“.

01.06.2014

9. V § 39 odst. 1 se slova „využitelného vyrobeného“ zrušují a za slovo „tepla“ se vkládají slova „dodávaného k využití ze stacionárního zdroje“.

01.06.2014

10. V § 41 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první mohou mezi sebou vyměňovat části emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení součtu emisních stropů těchto spalovacích stacionárních zdrojů oproti stavu před výměnou, ke snížení jejich celkového jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW anebo nedojde k navýšení emisního stropu spalovacího stacionárního zdroje v aglomeraci.“.

01.06.2014

11. V příloze č. 4 části B se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

01.06.2014

2. Kontinuální měření emisí podle bodu 1.1. se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon nedosahuje 100 MW, a které slouží jako záložní zdroje energie, a jejichž provozní hodiny, stanovené postupem podle prováděcího právního předpisu, v daném kalendářním roce nepřekročí 300 hodin.“.

01.06.2014

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6.

01.06.2014

12. V příloze č. 10 části I bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

01.06.2014

2. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na kapalná nebo plynná paliva

01.06.2014
PalivoDruh spalovacího zdrojeMezní hodnoty emisí1)
NOxCO
mg.m-3
Kapalnékotle130100
Plynnékotle120100
pístové spalovací motory500650
plynové turbíny350100
01.06.2014

1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,1 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 3 % v případě kotlů, 5 % v případě pístových spalovacích motorů a 15 % v případě plynových turbín.“.


01.06.2014

Čl. II

01.06.2014

Přechodné ustanovení

01.06.2014

Údaje souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok 2013 je provozovatel stacionárního zdroje povinen ohlásit do 30. června 2014.

01.06.2014

Čl. III

01.06.2014

Účinnost

01.06.2014

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.06.2014

v z. Jermanová v. r.

01.06.2014

Zeman v. r.

01.06.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru