PLUS na zkoušku

Zákon č. 86/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů

Částka 37/2014
Platnost od 21.05.2014
Účinnost od 05.06.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
05.06.2014

86

05.06.2014

ZÁKON

05.06.2014

ze dne 23. dubna 2014,

05.06.2014

kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů

05.06.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


05.06.2014

Čl. I

05.06.2014

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

05.06.2014

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

05.06.2014

2. V § 3 odst. 4 se slova „nebo civilní služby“ zrušují.

05.06.2014

3. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

05.06.2014

(5) Člen sociálního družstva nesmí vykonávat dobrovolnickou službu pro potřebu sociálního družstva, jehož je členem.“.

05.06.2014

4. V § 4 odst. 1 se za slovo „je“ vkládají slova „veřejně prospěšná“.

05.06.2014

5. V § 4 odst. 2 se slovo „osoba“ nahrazuje slovy „fyzická osoba nebo veřejně prospěšná právnická osoba“.

05.06.2014

6. V § 4 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Podmínkou je, že dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu mimo své povinnosti vyplývající z jeho členského poměru k vysílající organizaci a ani k ní nemá žádný jiný právní vztah.“.

05.06.2014

7. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

05.06.2014

(4) Vysílající organizace doloží svoji veřejnou prospěšnost písemným prohlášením, že splňuje podmínky uvedené v § 146 občanského zákoníku.“.

05.06.2014

8. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

05.06.2014

(5) Vysílající organizace vydá dobrovolníkovi na jeho žádost osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě, jehož vzor je stanoven v příloze k tomuto zákonu.“.

05.06.2014

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

05.06.2014

9. V § 5 odst. 6 se za slovo „dovolené“ vkládá slovo „ , kapesného“ a slova „a při sjednání výše kapesného se použijí přiměřeně předpisy o cestovních náhradách“ se zrušují.

05.06.2014

10. V § 6 odst. 2 větě první se slova „občanským sdružením“ nahrazují slovy „spolkem, nadací, nadačním fondem, ústavem, sociálním družstvem“ a ve větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

05.06.2014

11. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

05.06.2014

(5) Vysílající organizace je povinna informovat ministerstvo o změně skutečnosti rozhodné pro udělení akreditace, ke které došlo v průběhu platnosti akreditace, a to do 1 měsíce ode dne, kdy se o takové změně dozvěděla.“.

05.06.2014

12. V § 8 odst. 2 se slova „ , jejímž předmětem činnosti je podnikání“ nahrazují slovy „na takové činnosti, které by dobrovolník vykonával v rámci podnikání přijímající organizace“.

05.06.2014

13. V § 10 se věta první nahrazuje větou „Státní orgány, organizační složky státu, orgány a organizační složky územních samosprávných celků, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a školské právnické osoby mohou využívat dobrovolnickou službu k účelům a za podmínek stanovených v § 2; v tomto případě mají postavení přijímající organizace podle tohoto zákona.“.

05.06.2014

14. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:

05.06.2014

„Příloha k zákonu č. 198/2002 Sb.

05.06.2014

Vzor osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě

05.06.2014

Vzor osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě“.


05.06.2014

Čl. II

05.06.2014

Účinnost

05.06.2014

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


05.06.2014

v z. Jermanová v. r.

05.06.2014

Zeman v. r.

05.06.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru