PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 64/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

Částka 24/2014
Platnost od 07.04.2014
Účinnost od 01.05.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.05.2014

64

01.05.2014

ZÁKON

01.05.2014

ze dne 20. března 2014,

01.05.2014

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

01.05.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.05.2014

ČÁST PRVNÍ

01.05.2014

Změna zákona č. 2/1969 Sb.

01.05.2014

Čl. I

01.05.2014

V § 12 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „a postupů podle kontrolního řádu“.

01.05.2014

ČÁST DRUHÁ

01.05.2014

Změna zákona o požární ochraně

01.05.2014

Čl. II

01.05.2014

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 31 odstavec 2 zní:

01.05.2014

(2) V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán vykonávající státní požární dozor stanoví lhůtu pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků orgánu vykonávajícímu státní požární dozor.“.

01.05.2014

2. V § 36 odst. 3 se slovo „uvést“ nahrazuje slovem „poznamenat“ a slovo „zápisu“ se nahrazuje slovy „protokolu o kontrole“.

01.05.2014

3. V § 76 odst. 1 písm. i) se slovo „závad“ nahrazuje slovem „nedostatků“.

01.05.2014

4. V § 76 odst. 7 větě první se slova „závadný stav“ nahrazují slovem „nedostatky“.

01.05.2014

ČÁST TŘETÍ

01.05.2014

Změna zákona o České obchodní inspekci

01.05.2014

Čl. III

01.05.2014

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 3 písm. g) se slova „bodech 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 a 14 přílohy“ nahrazují slovem „příloze“.

01.05.2014

2. § 4 zní:

01.05.2014

㤠4

01.05.2014

Zaměstnanci České obchodní inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen „inspektoři“) se při výkonu kontroly prokazují služebním průkazem vydaným Českou obchodní inspekcí, který je současně jejich pověřením ke kontrole. Vzor služebního průkazu stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.“.

01.05.2014

3. § 6 se včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b zrušuje.

01.05.2014

4. V § 7 odst. 4 se slova „tří dnů“ nahrazují slovy „3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením“.

01.05.2014

5. V § 8 odst. 5 se slova „nejpozději do tří dnů písemné námitky“ nahrazují slovy „písemné námitky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením“.

01.05.2014

6. V § 9 odstavec 3 zní:

01.05.2014

(3) Inspektor může uložit příkazem na místě kontrolované osobě za méně závažné porušení některé z povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše 5000 Kč.“.

01.05.2014

7. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.05.2014

8. V § 9 odst. 4 se za slovo „inspektorátu“ vkládají slova „nebo inspektor“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „2“.

01.05.2014

9. V § 9 odst. 5 se slova „nebo pořádkovou pokutu“ zrušují.

01.05.2014

10. V § 12 odst. 1 a 3 se slova „a pořádkové pokuty“ zrušují.

01.05.2014

11. V § 12 odst. 2 se slova „nebo pořádkové pokuty“ zrušují.

01.05.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.05.2014

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

01.05.2014

Čl. IV

01.05.2014

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 39 se odstavec 4 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

01.05.2014

2. V § 42 odst. 2 písmeno a) zní:

01.05.2014

a) provádět úkony potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů a přesvědčovat se u technických pracovníků o jejich znalosti předpisů uvedených v § 41 odst. 1 písm. a),“.

01.05.2014

3. V § 42 odstavec 3 zní:

01.05.2014

(3) Báňský inspektor se při výkonu své činnosti prokazuje průkazem vydaným předsedou Českého báňského úřadu; průkaz je zároveň i pověřením ke kontrole.“.

01.05.2014

4. V § 44a odst. 1 písm. f) se slova „nebo podle § 39 odst. 4“ zrušují.

01.05.2014

5. V § 44a odst. 2 písm. l) se slova „nebo poruší některou z povinností podle § 39 odst. 4“ zrušují.

01.05.2014

ČÁST PÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o geologických pracích

01.05.2014

Čl. V

01.05.2014

V § 19 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., se odstavec 2 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.05.2014

ČÁST ŠESTÁ

01.05.2014

Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

01.05.2014

Čl. VI

01.05.2014

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 1 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

01.05.2014

(5) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při výkonu kontroly podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů6) prokazují průkazem inspekce, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole7).

01.05.2014

6) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

01.05.2014

7) § 4 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

01.05.2014

2. V § 7 odst. 1 se věta první a ve větě druhé slova „se prokazují průkazy inspekce a“ zrušují.

01.05.2014

3. V § 7 se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

01.05.2014

ČÁST SEDMÁ

01.05.2014

Změna zákona o obecní policii

01.05.2014

Čl. VII

01.05.2014

V zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za § 26a vkládá nový § 26b, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

01.05.2014

㤠26b

01.05.2014

Na kontrolní činnost prováděnou obecní policií se kontrolní řád21) nevztahuje.

01.05.2014

21) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

01.05.2014

ČÁST OSMÁ

01.05.2014

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.05.2014

Čl. VIII

01.05.2014

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 13 odst. 2 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.05.2014

2. V § 14 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.

01.05.2014

3. § 15 zní:

01.05.2014

㤠15

01.05.2014

(1) Pověření zaměstnanci orgánů sociálního zabezpečení jsou oprávněni kontrolovat plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným tímto zákonem a zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; k odstranění zjištěných nedostatků jsou oprávněni ukládat opatření k nápravě ve stanovené lhůtě. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné jsou povinni plnit opatření k nápravě ve stanovené lhůtě.

01.05.2014

(2) Pověření zaměstnanci orgánu sociálního zabezpečení provádějící kontrolu podle odstavce 1 jsou povinni se prokázat průkazem vydaným orgánem sociálního zabezpečení. Průkaz podle věty první je pověřením ke kontrole plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným tímto zákonem a zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Náležitosti průkazu stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.05.2014

4. V § 54 odst. 1 se slova „§ 13 odst. 2 části věty první za středníkem“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 1 větě druhé“.

01.05.2014

5. V § 54 odst. 2 se slova „v § 11 odst. 1 části věty za středníkem, § 12 písm. d), § 13 odst. 2 části věty první za středníkem, a § 15 větě druhé“ nahrazují slovy „v § 11 odst. 1, § 12 písm. d) a § 15 odst. 1 větě druhé“.

01.05.2014

6. V § 127 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.05.2014

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti průkazu pověřených zaměstnanců orgánu sociálního zabezpečení podle § 15 odst. 2.“.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.05.2014

Čl. IX

01.05.2014

Přechodná ustanovení

01.05.2014

1. Nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné poskytnout potřebnou součinnost orgánům sociálního zabezpečení při kontrole účetních a dalších podkladů, které jsou rozhodné pro určení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě výše záloh, a při kontrole správnosti určení náhrad mezd a jiných příjmů poskytovaných zaměstnavatelem po dobu prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, i když došlo ke zjištění tohoto porušení či nesplnění povinnosti až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo bylo-li řízení o tomto nesplnění či porušení zahájeno po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.05.2014

2. Řízení o pokutě za nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné poskytnout potřebnou součinnost orgánům sociálního zabezpečení při kontrole účetních a dalších podkladů, které jsou rozhodné pro určení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě výše záloh, a při kontrole správnosti určení náhrad mezd a jiných příjmů poskytovaných zaměstnavatelem po dobu prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončené před tímto dnem se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.05.2014

ČÁST DEVÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

01.05.2014

Čl. X

01.05.2014

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 79 odst. 4 písm. t) se číslo „11“ nahrazuje číslem „9“.

01.05.2014

2. V § 80 odst. 1 se slovo „dozírá“ nahrazuje slovem „kontroluje“.

01.05.2014

3. V § 80 se odstavec 4 zrušuje.

01.05.2014

4. V § 81 odst. 1 se slova „stráž přírody zejména z řad dobrovolných pracovníků“ nahrazují slovy „stráž přírody z řad zaměstnanců orgánů ochrany přírody nebo dobrovolných spolupracovníků“.

01.05.2014

5. V § 81 se odstavec 7 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

01.05.2014

6. V § 85 odst. 1 větě první se slovo „dozírají“ nahrazuje slovem „kontrolují“, slova „dozírají na“ se nahrazují slovem „kontrolují“ a ve větě druhé se slovo „dozírají“ nahrazuje slovem „kontrolují“.

01.05.2014

7. V § 85 odst. 2 větě první se slovo „dozírá“ zrušuje, slova „na to“ se nahrazují slovem „kontroluje“ a ve větě druhé se slova „dozírá zejména“ nahrazují slovem „kontroluje“.

01.05.2014

8. V § 85 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.05.2014

(3) Pověření zaměstnanci orgánů ochrany přírody se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným orgánem ochrany přírody, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.

01.05.2014

ČÁST DESÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

01.05.2014

Čl. XI

01.05.2014

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

01.05.2014

2. V § 3 odst. 3 a 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

01.05.2014

3. V § 14 písm. b) a v § 15 písm. c) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.

01.05.2014

4. V § 15 písm. j) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

01.05.2014

5. V § 22 odst. 1 písm. c) se slova „1 a 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.

01.05.2014

6. V § 23 odst. 5 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.

01.05.2014

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.05.2014

Změna zákona o stavebním spoření

01.05.2014

Čl. XII

01.05.2014

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. Nadpis pod označením § 15 zní: „Kontrola dodržování podmínek pro poskytování státní podpory“.

01.05.2014

2. V § 15 odst. 1 se slova „Státní kontrolu“ nahrazují slovem „Kontrolu“ a slova „podle zvláštního právního předpisu upravujícího státní kontrolu“ se zrušují.

01.05.2014

3. V § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „státní kontroly podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory“.

01.05.2014

4. V § 15 odst. 4 se slova „státní kontroly“ nahrazují slovy „kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory“.

01.05.2014

5. V § 15 odst. 6 se slova „státní kontroly“ nahrazují slovy „kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory“.

01.05.2014

6. V § 15a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „státní kontroly“ nahrazují slovem „kontroly“.

01.05.2014

7. V § 15a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „státní kontroly“ nahrazují slovem „kontroly“.

01.05.2014

8. V § 15a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „státní kontroly“ nahrazují slovem „kontroly“.

01.05.2014

ČÁST DVANÁCTÁ

01.05.2014

Změna zákona o silniční dopravě

01.05.2014

Čl. XIII

01.05.2014

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb. a zákona č. 102/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 21e odst. 1 větě první se slova „ , a aby ji řidič na požádání předložil kontrolnímu orgánu“ zrušují.

01.05.2014

2. V § 34 odstavec 4 zní:

01.05.2014

(4) Řidič vozidla je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru, obecní policii a Policii České republiky přístup k záznamovému zařízení a taxametru.“.

01.05.2014

3. V § 34 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

01.05.2014

(5) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech silniční dopravy ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis. Celník se při výkonu státního odborného dozoru ve věcech silniční dopravy prokazuje způsobem stanoveným v zákoně o Celní správě České republiky30).

01.05.2014

30) § 20 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.05.2014

4. V § 34 odst. 6 se věty třetí a čtvrtá zrušují.

01.05.2014

5. V § 35 odstavec 3 zní:

01.05.2014

(3) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy uloží pokutu až do výše 750000 Kč dopravci, který provozuje linkovou osobní dopravu bez licence nebo povolení.“.

01.05.2014

6. V § 41 odst. 2 se za slova „§ 34 odst. 3“ vkládají slova „ , § 34 odst. 5“.

01.05.2014

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.05.2014

Změna zákona o zpravodajských službách

01.05.2014

Čl. XIV

01.05.2014

V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákona č. 186/2013 Sb., se za § 13 vkládá nový § 13a, který zní:

01.05.2014

㤠13a

01.05.2014

(1) Jiná zvláštním zákonem stanovená kontrola než podle § 12 a 13 může být v zařízeních zpravodajské služby vykonána jen se souhlasem jejího ředitele.

01.05.2014

(2) Nebude-li souhlas podle odstavce 1 udělen, zajistí zpravodajská služba výkon kontroly ve své působnosti a podá do 60 dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu zprávu o výsledku vykonané kontroly kontrolnímu orgánu, který o souhlas požádal, nestanoví-li tento kontrolní orgán lhůtu delší.

01.05.2014

(3) Není-li zpravodajská služba schopna zajistit výkon kontroly ve své působnosti, je povinna umožnit výkon kontroly kontrolnímu orgánu. Může si však vyhradit zvláštní podmínky způsobu výkonu takové kontroly.“.

01.05.2014

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.05.2014

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

01.05.2014

Čl. XV

01.05.2014

V § 18 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Kontrolní řád se na kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby podle této části nepoužije.“.

01.05.2014

ČÁST PATNÁCTÁ

01.05.2014

Změna zákona o dráhách

01.05.2014

Čl. XVI

01.05.2014

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 102/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 58 odstavec 5 zní:

01.05.2014

(5) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.05.2014

2. § 59 zní:

01.05.2014

㤠59

01.05.2014

Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni pověřenou osobu bezplatně dopravit po dráze a umožnit jí bezplatné použití drážních sdělovacích zařízení.“.

01.05.2014

3. § 59a se zrušuje.

01.05.2014

4. V § 66 odst. 1 se slova „a § 53b odst. 1, 2 a 5“ nahrazují slovy „ , § 53b odst. 1, 2 a 5 a § 58 odst. 5“.

01.05.2014

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.05.2014

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.05.2014

Čl. XVII

01.05.2014

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 64 odst. 4 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

01.05.2014

2. V § 65 odst. 2 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.05.2014

3. V § 65 se odstavce 3 a 4 zrušují.

01.05.2014

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.05.2014

Změna lesního zákona

01.05.2014

Čl. XVIII

01.05.2014

V § 50 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 27 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.05.2014

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.05.2014

Změna zákona o pozemních komunikacích

01.05.2014

Čl. XIX

01.05.2014

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 41 se odstavec 2 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

01.05.2014

2. V § 41 odstavec 3 zní:

01.05.2014

(3) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.05.2014

3. V § 41 se odstavce 4 a 5 zrušují.

01.05.2014

4. § 42 se zrušuje.

01.05.2014

5. V § 46 odst. 2 se slova „§ 41 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 41 odst. 3“.

01.05.2014

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.05.2014

Změna atomového zákona

01.05.2014

Čl. XX

01.05.2014

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 250/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 18 odst. 1 písm. g) se slova „podle § 39 odst. 5 a osobám přibraným Úřadem k posouzení odborné stránky kontrolované činnosti“ nahrazují slovy „a inspektorům Evropské komise42) podle § 39 odst. 4“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 42 zní:

01.05.2014

42) Čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.“.

01.05.2014

2. V § 39 odst. 1 se slova „a dalších předpisů vydaných na jeho základě“ nahrazují slovy „ , předpisů vydaných k jeho provedení a povinností uložených na jeho základě“ a slova „nebo vykonávají činnosti vedoucí k ozáření“ se nahrazují slovy „ , vykonávají činnosti vedoucí k ozáření nebo další činnosti vyžadující povolení podle tohoto zákona“.

01.05.2014

3. V § 39 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Kontrolujícími Úřadu jsou inspektoři.“.

01.05.2014

4. V § 39 se odstavec 3 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.05.2014

5. V § 39 odstavec 3 zní:

01.05.2014

(3) Inspektoři a předseda Úřadu jsou oprávněni se účastnit šetření a likvidace událostí důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, včetně neoprávněného nakládání s jadernými položkami nebo zdroji ionizujícího záření.“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 37 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.05.2014

6. V § 39 odst. 4 se slovo „vázána.2)“ nahrazuje slovy „vázána2) a inspektoři Evropské komise.“.

01.05.2014

7. V § 39 se odstavec 5 zrušuje.

01.05.2014

8. § 40 včetně nadpisu zní:

01.05.2014

㤠40

01.05.2014

Opatření k nápravě

01.05.2014

Zjistí-li Úřad nedostatky v činnosti kontrolované osoby, je oprávněn

01.05.2014

a) uložit kontrolované osobě ve stanovené lhůtě zjednat nápravu,

01.05.2014

b) uložit kontrolované osobě provedení technických kontrol, revizí nebo zkoušek provozní způsobilosti zařízení, jejich částí, systému nebo jejich souborů, pokud je to nezbytné pro ověření jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, a dále monitorování a provedení zásahů k omezení nebo likvidaci přetrvávajícího ozáření, nebo

01.05.2014

c) odebrat oprávnění zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanci kontrolované osoby, který závažně porušil své povinnosti nebo který nesplňuje podmínky odborné, zdravotní nebo psychické způsobilosti.“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.

01.05.2014

ČÁST DVACÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

01.05.2014

Čl. XXI

01.05.2014

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. § 28 zní:

01.05.2014

㤠28

01.05.2014

(1) Dozoru podléhají všechny fyzické nebo právnické osoby, které nakládají se stanovenými látkami, které vyrábí určité organické chemické látky, nebo u kterých je důvodné podezření, že s takovými látkami nakládají.

01.05.2014

(2) Kontrolujícími jsou inspektoři, které jmenuje předseda Úřadu.“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

01.05.2014

2. V § 29 odst. 1 se slova „kontrolními pracovníky“ nahrazují slovem „inspektory“.

01.05.2014

3. V § 29 odst. 3 se slova „a být přítomna jejich analýze na místě” zrušují.

01.05.2014

4. V § 29 odstavec 4 zní:

01.05.2014

(4) Úřad oznámí kontrolované osobě termín výkonu dozoru mezinárodními inspektory neprodleně poté, co o něm obdrží informaci od Organizace pro zákaz chemických zbraní.“.

01.05.2014

5. § 30 a 31 se zrušují.

01.05.2014

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.05.2014

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky

01.05.2014

Čl. XXII

01.05.2014

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb. a zákona č. 100/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 11 odst. 4 se věta druhá a věta čtvrtá zrušují.

01.05.2014

2. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „kromě pravomocí kontrolních orgánů podle zákona o státní kontrole nebo podle zvláštních právních předpisů4c)“ včetně poznámky pod čarou č. 4c zrušují.

01.05.2014

3. V § 18 odst. 2 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 4d zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

01.05.2014

4. V § 18 odst. 2 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.05.2014

5. V § 19a odst. 1 písm. g) se slova „c) nebo d)“ nahrazují slovy „b) nebo c)“.

01.05.2014

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.05.2014

Změna zákona o zemědělství

01.05.2014

Čl. XXIII

01.05.2014

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 4a odst. 2 a v § 4c odst. 2 se slova „zákona o státní kontrole50)“ nahrazují slovy „kontrolního řádu“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 50 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.05.2014

2. V § 4a odst. 3 se slova „zákonem o státní kontrole50)“ nahrazují slovy „kontrolním řádem“.

01.05.2014

3. V § 4a se odstavce 4 až 7 zrušují.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 4 až 8.

01.05.2014

4. V § 4a odst. 5, 6 a 8 se číslo „7“ nahrazuje číslem „3“.

01.05.2014

5. V § 4a se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 69 zní:

01.05.2014

(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země, včetně rychlých polních návštěv podle přímo použitelného předpisu Evropské unie69), se nepoužije kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.

01.05.2014

69) Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.“.

01.05.2014

6. V § 4c odst. 2 se slova „řízení o námitkách“ nahrazují slovem „kontroly“ a věta druhá se zrušuje.

01.05.2014

7. V § 4c odst. 4 se závěrečná část ustanovení zrušuje.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 60 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.05.2014

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.05.2014

Změna zákona o vysokých školách

01.05.2014

Čl. XXIV

01.05.2014

V § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

01.05.2014

(2) Na výkon působnosti Akreditační komise a jejích pracovních skupin se kontrolní řád28) nevztahuje.

01.05.2014

28) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

01.05.2014

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.05.2014

Změna zákona o veterinární péči

01.05.2014

Čl. XXV

01.05.2014

V § 71 odst. 1 písm. d), § 72 odst. 1 písm. h) a v § 76 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., se slova „podle § 53 odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „podle § 53 odst. 1“.

01.05.2014

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o občanských průkazech

01.05.2014

Čl. XXVI

01.05.2014

V § 22 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.05.2014

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.05.2014

Změna zákona o cestovních dokladech

01.05.2014

Čl. XXVII

01.05.2014

V § 39 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.05.2014

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.05.2014

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

01.05.2014

Čl. XXVIII

01.05.2014

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 49 odst. 10 se písmeno b) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

01.05.2014

2. V § 49 odst. 12 se věta druhá a část věty třetí za středníkem včetně středníku zrušují.

01.05.2014

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.05.2014

Změna zákona o námořní plavbě

01.05.2014

Čl. XXIX

01.05.2014

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 76 odstavce 1 a 2 znějí:

01.05.2014

(1) Státní dozor v námořní plavbě vykonává Úřad. Pověření k výkonu státního dozoru v námořní plavbě ve formě průkazu vydává Ministerstvo dopravy. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.

01.05.2014

(2) Kontrolovaná osoba je povinna umožnit kontrolujícímu použití telefonního a rádiového zařízení námořního plavidla.“.

01.05.2014

2. V § 76 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.05.2014

3. V § 85 odst. 1 se za slova „§ 67 odst. 2 a 4“ vkládají slova „ , § 76 odst. 1“.

01.05.2014

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o ochraně osobních údajů

01.05.2014

Čl. XXX

01.05.2014

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.05.2014

(6) Je-li podle odstavce 1 oznámeno zpracování, které je předmětem kontroly, Úřad registraci neprovede. Úřad registraci provede, jakmile je kontrola ukončena.“.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

01.05.2014

2. V § 16 se odstavec 7 zrušuje.

01.05.2014

3. V § 33 odstavec 3 zní:

01.05.2014

(3) Inspektor řídí kontrolu a provádí další úkony, které jsou v působnosti Úřadu.“.

01.05.2014

4. § 37 a 38 včetně nadpisů znějí:

01.05.2014

㤠37

01.05.2014

Oprávnění kontrolujícího na přístup k informacím

01.05.2014

Kontrolující je při kontrole zpracování osobních údajů oprávněn seznamovat se se všemi informacemi v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly, včetně citlivých údajů.

01.05.2014

§ 38

01.05.2014

Průkaz kontrolujícího

01.05.2014

Kontrolující je povinen prokázat se kontrolovanému průkazem, jehož vzor stanoví nařízení vlády a který je současně pověřením ke kontrole.“.

01.05.2014

5. § 39 se zrušuje.

01.05.2014

6. § 40 zní:

01.05.2014

㤠40

01.05.2014

Dojde-li k porušení povinnosti stanovené zákonem nebo uložené na jeho základě při zpracování osobních údajů, uloží inspektor opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.“.

01.05.2014

7. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který zní:

01.05.2014

㤠40a

01.05.2014

Dojde-li k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad upustit od uložení pokuty.“.

01.05.2014

8. § 41 až 43 se zrušují.

01.05.2014

9. V § 44 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

01.05.2014

j) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.“.

01.05.2014

10. V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.05.2014

k) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.“.

01.05.2014

ČÁST TŘICÁTÁ

01.05.2014

Změna autorského zákona

01.05.2014

Čl. XXXI

01.05.2014

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 156/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 103 odst. 1 se za slovem „dohled“ slova „podle tohoto zákona“ zrušují.

01.05.2014

2. V § 103 odst. 2 se písmena a) a b) zrušují.

01.05.2014

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena a) a b).

01.05.2014

3. V § 103 se odstavce 3 a 4 zrušují.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 3 až 8.

01.05.2014

4. V § 103 se odstavec 4 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

01.05.2014

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

01.05.2014

Změna zákona o obcích

01.05.2014

Čl. XXXII

01.05.2014

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 129 odstavec 1 zní:

01.05.2014

(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo vnitra a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí krajské úřady v přenesené působnosti.“.

01.05.2014

2. V § 129 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva“.

01.05.2014

3. V § 129 odst. 3 písm. b) se slova „podle tohoto zákona (§ 129b odst. 3)“ zrušují.

01.05.2014

4. V § 129 se odstavec 4 zrušuje.

01.05.2014

5. § 129a a 129b včetně nadpisů znějí:

01.05.2014

㤠129a

01.05.2014

Kontrola výkonu samostatné působnosti

01.05.2014

(1) Požádá-li obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.

01.05.2014

(2) Starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města s výsledky uskutečněné kontroly.

01.05.2014

(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, předloží starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci o jednání zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města v této věci včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města neprodleně vyvěsí na úřední desce obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto informaci zašle obec Ministerstvu vnitra, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města magistrátu územně členěného statutárního města.

01.05.2014

(4) Obce, městské obvody nebo městské části územně členěného statutárního města jsou povinny zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.

01.05.2014

§ 129b

01.05.2014

Kontrola výkonu přenesené působnosti

01.05.2014

(1) Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst jedná za tyto orgány v případě obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části tajemník obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních orgánů obce, městského obvodu nebo městské části starosta nebo jím pověřená osoba.

01.05.2014

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.“.

01.05.2014

6. § 129c se zrušuje.

01.05.2014

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

01.05.2014

Změna zákona o krajích

01.05.2014

Čl. XXXIII

01.05.2014

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 67 odst. 1 písm. e) se slova „podle zvláštního právního předpisu22b)“ včetně poznámky pod čarou č. 22b zrušují.

01.05.2014

2. V § 86 odstavec 1 zní:

01.05.2014

(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům krajů ministerstvo a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům krajů věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady.“.

01.05.2014

3. V § 86 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva“.

01.05.2014

4. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „podle tohoto zákona (§ 88 odst. 3)“ zrušují.

01.05.2014

5. V § 86 se odstavec 3 zrušuje.

01.05.2014

6. § 87 a 88 včetně nadpisů znějí:

01.05.2014

㤠87

01.05.2014

Kontrola výkonu samostatné působnosti

01.05.2014

(1) Požádá-li kraj o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.

01.05.2014

(2) Hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo s výsledky uskutečněné kontroly.

01.05.2014

(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup kraje, předloží hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci o jednání zastupitelstva v této věci včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, kraj neprodleně vyvěsí na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto informaci zašle kraj ministerstvu.

01.05.2014

(4) Kraj je povinen zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.

01.05.2014

§ 88

01.05.2014

Kontrola výkonu přenesené působnosti

01.05.2014

(1) Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům krajů jedná za tyto orgány v případě krajského úřadu ředitel nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních orgánů kraje hejtman nebo jím pověřená osoba.

01.05.2014

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.“.

01.05.2014

7. § 89 se zrušuje.

01.05.2014

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.05.2014

Změna zákona o hlavním městě Praze

01.05.2014

Čl. XXXIV

01.05.2014

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 32 odst. 3 se slova „podle tohoto zákona (§ 113 odst. 2 a § 115 odst. 3)“ zrušují.

01.05.2014

2. V § 113 odstavec 1 zní:

01.05.2014

(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy ministerstvo a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady.“.

01.05.2014

3. V § 113 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva“.

01.05.2014

4. V § 113 odst. 3 písm. b) se slova „podle tohoto zákona (§ 115 odst. 3)“ zrušují.

01.05.2014

5. V § 113 se odstavec 4 zrušuje.

01.05.2014

6. § 114 a 115 včetně nadpisů znějí:

01.05.2014

㤠114

01.05.2014

Kontrola výkonu samostatné působnosti

01.05.2014

(1) Požádá-li hlavní město Praha nebo městská část o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.

01.05.2014

(2) Primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, nebo starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy nebo městské části konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo městské části s výsledky uskutečněné kontroly.

01.05.2014

(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup hlavního města Prahy nebo městské části, předloží primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, nebo starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu hlavního města Prahy nebo městské části též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci o jednání zastupitelstva hlavního města Prahy nebo městské části v této věci včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, hlavní město Praha nebo městská část neprodleně vyvěsí na úřední desce Magistrátu nebo úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto informaci zašle hlavní město Praha ministerstvu, městská část Magistrátu.

01.05.2014

(4) Hlavní město Praha nebo městské části jsou povinny zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.

01.05.2014

§ 115

01.05.2014

Kontrola výkonu přenesené působnosti

01.05.2014

(1) Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy nebo městských částí jedná za tyto orgány v případě Magistrátu ředitel Magistrátu nebo jím pověřená osoba, v případě úřadu městské části tajemník úřadu městské části nebo jím pověřená osoba, v případě ostatních orgánů hlavního města Prahy primátor hlavního města Prahy nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních orgánů městské části starosta městské části nebo jím pověřená osoba.

01.05.2014

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.“.

01.05.2014

7. § 116 se zrušuje.

01.05.2014

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.05.2014

Změna zákona o evidenci obyvatel

01.05.2014

Čl. XXXV

01.05.2014

V zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 312/2013 Sb., § 24 zní:

01.05.2014

㤠24

01.05.2014

Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, matričních úřadů a ohlašoven.“.

01.05.2014

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.05.2014

Změna plemenářského zákona

01.05.2014

Čl. XXXVI

01.05.2014

V § 24 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., odstavce 9 a 10 znějí:

01.05.2014

(9) Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni vyžadovat předvedení vyjmenovaných hospodářských zvířat anebo označovaných nebo evidovaných zvířat, nebo vyžadovat jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu.

01.05.2014

(10) Kontrolované osoby jsou povinny na požádání zaměstnanců inspekce

01.05.2014

a) předvést vyjmenovaná hospodářská zvířata anebo označovaná nebo evidovaná zvířata, nebo zajistit jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu a

01.05.2014

b) umožnit ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat.“.

01.05.2014

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.05.2014

Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva

01.05.2014

Čl. XXXVII

01.05.2014

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákona č. 217/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 16a odst. 1 písm. f) se slova „označit značkou CE“ nahrazují slovy „opatřit označením CE“.

01.05.2014

2. V § 20 se odstavec 3 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.05.2014

3. V § 20 odstavec 3 zní:

01.05.2014

(3) Náhradu nákladů na posouzení souladu odebraných výrobků s požadavky zákona může úřad uložit jen tehdy, bylo-li posouzením zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona.“.

01.05.2014

4. V § 20a odst. 2 se za slova „kontrolované výrobky nebo“ vkládají slova „jinak zpřístupňovat“, slovo „neprodleně“ se nahrazuje slovem „následně“ a slova „kontrolního protokolu20b)“ se nahrazují slovy „protokolu o kontrole20b)“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 20b zní:

01.05.2014

20b) § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

01.05.2014

5. V § 20a odstavec 3 zní:

01.05.2014

(3) Pokud inspektor úřadu má důvodné podezření, že kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky nesplňují požadavky tohoto zákona a zároveň ohrožují zdraví nebo bezpečnost, nařídí jejich zajištění do doby, než bude úřadem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost. Toto opatření oznámí inspektor kontrolované osobě ústně a následně o něm učiní písemný záznam do protokolu o kontrole20a), ve kterém uvede též důvod zajištění, popis zajištěných výrobků a jejich množství.“.

01.05.2014

6. V § 20a se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:

01.05.2014

(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým podle odstavce 2 nebo 3, může proti němu podat námitky, které se uvedou v protokolu o kontrole, nebo je může podat úřadu písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Podané námitky nemají odkladný účinek. Předseda úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů, a jeho rozhodnutí je konečné. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě.

01.05.2014

(5) Kontrolovaná osoba je povinna kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky zajištěné podle odstavce 3 bezodkladně vydat inspektorovi úřadu. V případě, že kontrolovaná osoba jejich vydání odmítne, provede inspektor jejich odnětí.

01.05.2014

(6) Náklady na uskladnění zajištěných kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků a náklady na zničení propadlých nebo zabraných kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků hradí kontrolovaná osoba. Kontrolovaná osoba není povinna uhradit náklady na uskladnění zajištěných kontrolovaných výrobků anebo pyrotechnických výrobků, jestliže se prokáže, že tyto výrobky odpovídají tomuto zákonu a neohrožují zdraví nebo bezpečnost.

01.05.2014

(7) Pokud bylo prokázáno, že zajištěné kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky splňují požadavky tohoto zákona a neohrožují zdraví nebo bezpečnost, úřad rozhodne o zrušení opatření o jejich zajištění. Pokud bylo zrušeno opatření o zajištění, zajištěné výrobky musí být kontrolované osobě bez zbytečných průtahů vráceny v neporušeném stavu, s výjimkou výrobků použitých pro posouzení. O vrácení výrobků se sepíše písemný záznam.

01.05.2014

(8) Propadlé nebo zabrané výrobky úřad může zničit nebo jinak znehodnotit.“.

01.05.2014

7. V § 20b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

01.05.2014

8. V § 20b se odstavec 3 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.05.2014

9. V § 22a odst. 1 písm. a) se za slovo „značku,“ vkládají slova „označení CE,“.

01.05.2014

10. V § 22a odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „nebo jinak zpřístupní pyrotechnický výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky podle § 4a odst. 1,“.

01.05.2014

Čl. XXXVIII

01.05.2014

Přechodné ustanovení

01.05.2014

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.05.2014

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

01.05.2014

Změna zákona o elektronickém podpisu

01.05.2014

Čl. XXXIX

01.05.2014

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 440/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V nadpisu § 9 se slova „a dozor“ zrušují.

01.05.2014

2. V § 9 odst. 1 se slovo „dozor“ nahrazuje slovem „kontrola“.

01.05.2014

3. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo „dozor“ nahrazuje slovem „kontrolu“.

01.05.2014

4. V § 9 se odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

01.05.2014

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o integrovaném záchranném systému

01.05.2014

Čl. XLI

01.05.2014

V § 27 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.

01.05.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

01.05.2014

Změna krizového zákona

01.05.2014

Čl. XLII

01.05.2014

V § 33 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.

01.05.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

01.05.2014

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

01.05.2014

Čl. XLIII

01.05.2014

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 54 odstavec 3 zní:

01.05.2014

(3) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

01.05.2014

2. § 55 se zrušuje.

01.05.2014

3. Na konci textu § 62 se doplňují slova „a § 54 odst. 3“.

01.05.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.05.2014

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

01.05.2014

Čl. XLIV

01.05.2014

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 12a odst. 2 se slova „zákona o státní kontrole32)“ nahrazují slovy „kontrolního řádu“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.05.2014

2. V § 12a odst. 3 se slova „zákonem o státní kontrole32)“ nahrazují slovy „kontrolním řádem“.

01.05.2014

3. V § 12a odstavec 4 zní:

01.05.2014

(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných fyzických osob, které k tomuto účelu pověří podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky. Fond může podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky pověřit výkonem kontroly právnickou osobu; v takovém případě právnická osoba postupuje podle kontrolního řádu.“.

01.05.2014

4. V § 12a odstavce 7 až 9 včetně poznámky pod čarou č. 42 znějí:

01.05.2014

(7) Zaměstnanci Fondu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem zaměstnance Fondu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.

01.05.2014

(8) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 až 3 nevzniká nárok na náhradu za odebrané vzorky.

01.05.2014

(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země včetně rychlých polních návštěv, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42) se nevztahuje kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.

01.05.2014

42) Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.“.

01.05.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

01.05.2014

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

01.05.2014

Čl. XLV

01.05.2014

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 84 odst. 3 se slova „osobě uvedené v § 88 odst. 2 větě první“ nahrazují slovy „kontrolované osobě, popřípadě fyzické osobě přítomné výkonu státního zdravotního dozoru, která je ke kontrolované osobě v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru nebo se na činnosti kontrolované osoby podílí,“.

01.05.2014

2. V § 88 odst. 1 větě první se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „ , přímo použitelných předpisů Evropské unie“ a ve větě druhé se za slova „zdravotního dozoru“ vkládají slova „(dále jen „kontrolující“)“.

01.05.2014

3. V § 88 odst. 2 se věty první až devátá zrušují.

01.05.2014

4. V § 88 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:

01.05.2014

(3) Státní zdravotní dozor, který je vykonáván nad dodržováním hygienických limitů hluku, vibrací, neionizujícího záření a jakostí vod, je zahájen prvním kontrolním úkonem předcházejícím podání informace kontrolované osobě o zahájení státního zdravotního dozoru. Součástí informace je seznam kontrolujících.

01.05.2014

(4) V případech, ve kterých porušení povinnosti může mít za následek ohrožení života nebo zdraví, se kontrolovaná osoba považuje za informovanou o zahájení státního zdravotního dozoru předložením služebního průkazu povinné osobě. Té kontrolující předá i protokol o kontrole, vyhotovený na místě; toto předání má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě. Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Lhůta pro posouzení námitek vedoucím kontrolní skupiny nebo kontrolujícím činí 3 dny ode dne doručení námitek.

01.05.2014

(5) Orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn přizvat k účasti na výkonu státního zdravotního dozoru v zájmu dosažení jeho účelu zaměstnance zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu; není-li to možné, přizve jinou odborně způsobilou fyzickou osobu.

01.05.2014

(6) Kontrolující může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila do sídla orgánu ochrany veřejného zdraví nebo jeho územního pracoviště a předložila tam doklady potřebné pro výkon státního zdravotního dozoru; kontrolovaná osoba je povinna tuto výzvu uposlechnout, ledaže prokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.“.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 7 až 10.

01.05.2014

5. V § 88 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „při výkonu státního zdravotního dozoru a“ zrušují a za slovo „předpisů“ se vkládají slova „ , nejde-li o výkon státního zdravotního dozoru,“.

01.05.2014

6. V § 88 se odstavce 8 až 10 včetně poznámky pod čarou č. 50a zrušují.

01.05.2014

7. V § 90 se slova „Za kontrolní vzorky výrobku odebrané pro účely státního zdravotního dozoru, s výjimkou vzorků vody a vzorků písku z pískovišť, zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví kontrolované osobě50) částku ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba výrobek běžně na trhu prodává, nebo za kterou výrobek pořídila53a), pokud o náhradu“ nahrazují slovy „Orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí kontrolované osobě za kontrolní vzorek výrobku odebraného pro účely státního zdravotního dozoru, s výjimkou vzorku vody a vzorku písku z pískovišť náhradu, pokud o ni kontrolovaná osoba“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 53a se zrušuje.

01.05.2014

8. V § 92 odst. 3 se slova „a dále za ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního dozoru“ zrušují.

01.05.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.05.2014

Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech

01.05.2014

Čl. XLVI

01.05.2014

Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 25 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „je“ a slovo „povinno“ zrušují.

01.05.2014

2. V § 25 odst. 3 písm. a) se slovo „kontrolovat“ nahrazuje slovem „kontroluje“.

01.05.2014

3. V § 25 odst. 3 písm. b) se slovo „ukládat“ nahrazuje slovem „ukládá“.

01.05.2014

4. V § 25 odst. 3 písm. c) se slovo „dbát“ nahrazuje slovem „dbá“.

01.05.2014

5. V § 25 se odstavce 4 až 6 zrušují.

01.05.2014

6. § 29 včetně nadpisu se zrušuje.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

01.05.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o silničním provozu

01.05.2014

Čl. XLVII

01.05.2014

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. a zákona č. 300/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 125b odstavec 3 zní:

01.05.2014

(3) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.05.2014

2. V § 125b se odstavce 4 až 10 zrušují.

01.05.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.05.2014

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

01.05.2014

Čl. XLVIII

01.05.2014

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovem „zákonem“ tečka nahrazuje čárkou a slova „Při kontrole postupuje podle zvláštního zákona;8)“ se zrušují.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

01.05.2014

2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „na místě“ zrušují.

01.05.2014

3. V § 5c odst. 1 se slova „vyzve orgán“ nahrazují slovy „uloží orgánu“.

01.05.2014

4. V § 5c odst. 2 větě první se slova „Ve výzvě podle odstavce 1 ministerstvo“ nahrazují slovy „Ministerstvo při ukládání opatření podle odstavce 1“.

01.05.2014

5. V § 6 odst. 7 větě první se slova „Dozor nad akreditující osobou“ nahrazují slovy „Kontrolu akreditující osoby“ a věta druhá se zrušuje.

01.05.2014

6. V § 6d odst. 8 větě první se slova „Dozor nad atestačními středisky“ nahrazují slovy „Kontrolu atestačních středisek“ a věta druhá se zrušuje.

01.05.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

01.05.2014

Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků

01.05.2014

Čl. XLIX

01.05.2014

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

01.05.2014

8) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

01.05.2014

2. V § 7 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

01.05.2014

3. V § 7 odst. 4 se slova „písm. f) až i)“ nahrazují slovy „písm. e) až h)“.

01.05.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

01.05.2014

Změna zákona o odpadech

01.05.2014

Čl. L

01.05.2014

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 169/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 16 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena h) až j).

01.05.2014

2. V § 18 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

01.05.2014

3. V § 19 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

01.05.2014

4. V § 19 odst. 2 se slova „a f)“ zrušují.

01.05.2014

5. V § 20 se písmeno g) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

01.05.2014

6. V § 24 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

01.05.2014

7. V § 66 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

01.05.2014

8. V § 76 se odstavec 4 zrušuje.

01.05.2014

9. § 81 včetně nadpisu zní:

01.05.2014

㤠81

01.05.2014

Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady

01.05.2014

(1) Inspektoři a pověření zaměstnanci ministerstva a ostatních správních úřadů a zaměstnanci krajů a obcí zařazení do krajských a obecních úřadů vykonávajících působnost v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady podle tohoto zákona se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.

01.05.2014

(2) Inspektoři mohou po vyzvání celních úřadů a v jejich doprovodu provádět odbornou kontrolní činnost zaměřenou na plnění povinností na úseku přeshraniční přepravy odpadů vyplývajících z právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39), tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 50 se zrušuje.

01.05.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.05.2014

Změna vodního zákona

01.05.2014

Čl. LI

01.05.2014

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 92 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.05.2014

(5) Za odebrané vzorky pro účely rozborů a kontroly znečištění odpadních vod nenáleží znečišťovateli, jemuž byl vzorek odebrán, náhrada.“.

01.05.2014

2. V § 110 odst. 1 se slova „dozírají na“ nahrazují slovem „kontrolují“.

01.05.2014

3. V § 110 odst. 2 a v § 111 odst. 2 se slovo „dozírat“ nahrazuje slovem „kontrolovat“.

01.05.2014

4. V § 110 odst. 4 a v § 111 odst. 1 se slovo „dozírají“ nahrazuje slovem „kontrolují“.

01.05.2014

5. V § 112 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „dozor nad tím“ nahrazují slovy „v rámci vodoprávního dozoru kontrolovat“.

01.05.2014

6. V § 112 odst. 1 písm. c) se slovo „dozor“ nahrazuje slovem „kontrolu“.

01.05.2014

7. V § 112 odst. 1 písm. f) se slova „dozírat nad dodržováním“ nahrazují slovy „kontrolovat dodržování“.

01.05.2014

8. § 114 včetně nadpisu zní:

01.05.2014

㤠114

01.05.2014

Výkon vodoprávního dozoru

01.05.2014

(1) Pověření pracovníci vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí se při výkonu vodoprávního dozoru podle tohoto zákona prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.

01.05.2014

(2) Za odebrané vzorky pro účely vodoprávního dozoru podle tohoto zákona nenáleží osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.“.

01.05.2014

9. § 114a se zrušuje.

01.05.2014

ČÁST PADESÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o finanční kontrole

01.05.2014

Čl. LII

01.05.2014

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 6 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

01.05.2014

2. § 12 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

01.05.2014

3. V § 13 odst. 1 se slova „částí třetí zákona o státní kontrole“ nahrazují slovy „kontrolním řádem“.

01.05.2014

4. V § 13 odst. 2 se slova „části třetí zákona o státní kontrole“ nahrazují slovy „kontrolního řádu“.

01.05.2014

5. V § 13a odst. 1 se část věty za středníkem nahrazuje slovy „nepoužijí se § 9 písm. f), § 10 odst. 1 písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, § 23 až 27 kontrolního řádu a § 18 až 21 tohoto zákona.“.

01.05.2014

6. § 14 až 17 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 15 až 19 zrušují.

01.05.2014

7. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.05.2014

8. § 20 včetně nadpisu zní:

01.05.2014

㤠20

01.05.2014

Přestupky

01.05.2014

(1) Fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 18 odst. 1 nepřijme opatření k odstranění nedostatků bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.

01.05.2014

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.“.

01.05.2014

9. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

01.05.2014

㤠20a

01.05.2014

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

01.05.2014

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 18 odst. 1 nepřijme opatření k odstranění nedostatků bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.

01.05.2014

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.“.

01.05.2014

10. § 21 včetně nadpisu zní:

01.05.2014

㤠21

01.05.2014

Společná ustanovení ke správním deliktům

01.05.2014

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.05.2014

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

01.05.2014

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže kontrolní orgán o něm nezahájil řízení do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byla provedena veřejnoprávní kontrola na místě.

01.05.2014

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.05.2014

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává příslušný kontrolní orgán.

01.05.2014

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

01.05.2014

(7) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který je uložil. Uloží-li je kontrolní orgán, jehož činnost je hrazena ze státního rozpočtu, jsou tyto pokuty příjmem státního rozpočtu.“.

01.05.2014

11. V § 23 se odstavec 2 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.05.2014

12. V § 23 odst. 2 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „kontrolního řádu“.

01.05.2014

13. V § 25 odst. 5 se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.

01.05.2014

14. V § 31 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.05.2014

c) uvádí zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví,“.

01.05.2014

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

01.05.2014

Čl. LIII

01.05.2014

Přechodné ustanovení

01.05.2014

Pokud byla zahájena veřejnosprávní kontrola na místě podle zákona č. 320/2001 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne nebyla skončena, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

01.05.2014

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

01.05.2014

Změna zákona o obalech

01.05.2014

Čl. LIV

01.05.2014

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V nadpisu § 24 se slova „Dohled nad činností“ nahrazují slovy „Kontrola činnosti“.

01.05.2014

2. V § 24 odstavec 1 zní:

01.05.2014

(1) Činnost autorizovaných společností kontroluje Ministerstvo životního prostředí.“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

01.05.2014

3. V § 35 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.

01.05.2014

4. V § 36 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušuje.

01.05.2014

5. § 37 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27 zní:

01.05.2014

㤠37

01.05.2014

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

01.05.2014

Státní zemědělská a potravinářská inspekce27) kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

01.05.2014

27) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.05.2014

6. V § 38, 39 a 41 se věta poslední zrušuje.

01.05.2014

7. § 42 včetně nadpisu zní:

01.05.2014

㤠42

01.05.2014

Kontrola v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

01.05.2014

Inspektoři a pověření zaměstnanci správních úřadů vykonávajících působnost v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů podle tohoto zákona se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.

01.05.2014

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

01.05.2014

Změna zákona o integrované prevenci

01.05.2014

Čl. LV

01.05.2014

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 16 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

01.05.2014

2. V § 18 odst. 9 se slovo „státní“ zrušuje a odkaz na poznámku pod čarou č. 13a se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 42.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.

01.05.2014

3. V § 20b odst. 9 se slova „kontrolním zjištění“ nahrazují slovem „kontrole“.

01.05.2014

4. V § 20b odst. 10 se slova „kontrolním zjištění45)“ nahrazují slovem „kontrole“.

01.05.2014

5. § 36 se zrušuje.

01.05.2014

6. V § 37 odst. 1 písm. a) se slova „nebo d)“ nahrazují slovy „nebo c)“.

01.05.2014

7. V § 37 odst. 1 písm. f) se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

01.05.2014

8. V § 37 odst. 1 písm. g) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

01.05.2014

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

01.05.2014

Změna zákona o dobrovolnické službě

01.05.2014

Čl. LVI

01.05.2014

V § 9 odst. 3 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), se slovo „ověřovat“ nahrazuje slovem „kontrolovat“ a slova „ ; postupuje přitom podle zákona o státní kontrole“ se zrušují.

01.05.2014

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

01.05.2014

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

01.05.2014

Čl. LVII

01.05.2014

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 18 odstavec 2 zní:

01.05.2014

(2) Úřad kontroluje

01.05.2014

a) držitele povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny podle § 11,

01.05.2014

b) osoby nakládající s rizikovými biologickými agens nebo toxiny podle § 17, nebo

01.05.2014

c) osoby, u nichž je důvodné podezření, že nakládají s vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny bez povolení.“.

01.05.2014

2. V § 18 se odstavce 4 až 9 včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zrušují.

01.05.2014

3. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.05.2014

4. V § 20 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.05.2014

5. V § 21 odst. 6 se slova „§ 20 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 20“.

01.05.2014

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o zoologických zahradách

01.05.2014

Čl. LVIII

01.05.2014

V § 13 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.05.2014

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

01.05.2014

Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

01.05.2014

Čl. LIX

01.05.2014

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 239/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 4 odst. 7 se slova „služby podle zvláštního právního předpisu16)“ nahrazují slovy „činnosti podle zákona upravujícího činnost auditorů“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.05.2014

2. V § 5 odst. 3 se slova „oznámí písemně“ nahrazují slovy „zahajuje přezkoumání písemným oznámením doručeným“ a slova „zahájení přezkoumání jeho počátek a“ se nahrazují slovy „realizace výkonu přezkoumání a obsahujícím“.

01.05.2014

3. V § 5 se odstavce 4 až 8 zrušují.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 4.

01.05.2014

4. V § 6 se odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 18 a 19 zrušují.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.05.2014

5. V § 6 odstavec 1 zní: „(1) Kontroloři jsou povinni

01.05.2014

a) pořídit zápisy z jednotlivých dílčích přezkoumání a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření,

01.05.2014

b) seznámit územní celek s obsahem zápisu z dílčích přezkoumání za účelem umožnění přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v něm uvedených,

01.05.2014

c) předat územnímu celku návrh zprávy o výsledku přezkoumání, podepsaný kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání,

01.05.2014

d) umožnit územnímu celku podat k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření písemné stanovisko do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy, pokud kontrolor pověřený řízením přezkoumání v odůvodněném případě nestanoví lhůtu delší; stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání,

01.05.2014

e) prověřit námitky uplatněné ve stanovisku podle písmene d) a písemné závěry z tohoto prověření, podepsané kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání nebo jeho nejbližším nadřízeným, předat územnímu celku a projednat je s ním bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení stanoviska, pokud s územním celkem v odůvodněném případě nedohodne kontrolor pověřený řízením přezkoumání lhůtu delší,

01.05.2014

f) předat a s územním celkem projednat konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.“.

01.05.2014

6. V § 7 odst. 1 se písmena a) až c) zrušují.

01.05.2014

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena a) až d).

01.05.2014

7. V § 7 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.05.2014

8. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

01.05.2014

9. § 9 zní:

01.05.2014

㤠9

01.05.2014

Při přezkoumání je povinna poskytnout součinnost i územním celkem zřízená nebo založená právnická osoba. U příspěvkové organizace přezkoumávající orgán kontroluje hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které jí územní celek poskytl.“.

01.05.2014

10. V § 10 odst. 1 se slova „se zpracovává“ nahrazují slovy „nahrazuje protokol o kontrole podle kontrolního řádu a zpracovává se“.

01.05.2014

11. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „přezkoumání hospodaření“ vkládají slova „kromě náležitostí stanovených kontrolním řádem pro protokol o kontrole“.

01.05.2014

12. V § 10 odst. 2 písmeno a) zní:

01.05.2014

a) místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo, období, v němž probíhalo, dále rok, za který bylo přezkoumání vykonáno,“.

01.05.2014

13. V § 10 odst. 2 písmeno c) zní:

01.05.2014

c) označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání,“.

01.05.2014

14. V § 10 odst. 2 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

01.05.2014

15. V § 10 odst. 3 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů“.

01.05.2014

16. V § 10 odst. 3 písm. c) bodě 6 se slova „§ 7 odst. 2“ nahrazují slovy „kontrolního řádu“.

01.05.2014

17. V § 10 odst. 5 se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

01.05.2014

18. V § 12 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu22)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího auditorskou činnost“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.05.2014

19. V § 12 odstavec 3 zní:

01.05.2014

(3) Při přezkoumání vykonávaném na základě smlouvy podle § 4 odst. 7 postupuje auditor podle zákona upravujícího auditorskou činnost.“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

01.05.2014

20. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „§ 6 odst. 3 písm. j)“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 1 písm. b)“.

01.05.2014

21. V § 13 odst. 3 se slova „§ 6 odst. 1, 2 a 3 písm. a) až h)“ nahrazují slovy „kontrolního řádu“.

01.05.2014

22. § 14 a 15 včetně nadpisů znějí:

01.05.2014

㤠14

01.05.2014

Správní delikty

01.05.2014

(1) Územní celek se dopustí správního deliktu tím, že

01.05.2014

a) do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem v orgánech územního celku nepředá její stejnopis příslušnému přezkoumávajícímu orgánu podle § 12 odst. 2,

01.05.2014

b) v rozporu s § 13 odst. 1 písm. b) do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem

01.05.2014

1. nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo v zápise z dílčího přezkoumání, anebo

01.05.2014

2. o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,

01.05.2014

c) v informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem neuvede lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření podle § 13 odst. 2, nebo

01.05.2014

d) neposkytne auditorovi na jeho žádost veškeré jím vyžadované doklady, jiné písemnosti, informace nebo vysvětlení podle kontrolního řádu.

01.05.2014

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50000 Kč.

01.05.2014

§ 15

01.05.2014

Společná ustanovení ke správním deliktům

01.05.2014

(1) Územní celek za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

01.05.2014

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

01.05.2014

(3) Odpovědnost za správní delikt zanikne, jestliže o něm příslušný správní orgán nezahájil řízení do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy byl spáchán.

01.05.2014

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává přezkoumávající orgán.

01.05.2014

(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

01.05.2014

(6) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který je uložil.“.

01.05.2014

23. § 16 až 18 se zrušují.

01.05.2014

24. Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

01.05.2014

25. V § 19 se slova „až 18“ nahrazují slovy „a 15“.

01.05.2014

26. § 20 včetně nadpisu zní:

01.05.2014

㤠20

01.05.2014

Dozor nad přezkoumáním vykonaným auditorem

01.05.2014

(1) Přezkoumání podléhá dozoru státu v případě, že je vykonal auditor. Dozor nad přezkoumáním přísluší Ministerstvu financí a vykonává se u příslušného územního celku.

01.05.2014

(2) Písemnou zprávu o výsledcích dozorů nad přezkoumáními vykonanými auditory předává Ministerstvo financí Komoře auditorů České republiky k dalšímu postupu podle zákona upravujícího auditorskou činnost.“.

01.05.2014

27. V § 21 se odstavec 1 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.05.2014

Čl. LX

01.05.2014

Přechodné ustanovení

01.05.2014

Pokud bylo zahájeno přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne nebylo skončeno, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

01.05.2014

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

01.05.2014

Změna zákona o zaměstnanosti

01.05.2014

Čl. LXI

01.05.2014

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. § 84 se zrušuje.

01.05.2014

2. V § 126 odst. 4 větě první se slova „nebo jiné smlouvy“ zrušují.

01.05.2014

3. V § 126 odst. 4 větě třetí se za slova „celním úřadům“ vkládají slova „ , Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce“ a slova „Úřadem práce“ se nahrazují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

01.05.2014

4. V § 126 odst. 5 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 63 zrušuje.

01.05.2014

5. § 128 se včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.

01.05.2014

6. V § 129 se věta první zrušuje.

01.05.2014

7. § 130 se včetně poznámky pod čarou č. 65 zrušuje.

01.05.2014

8. § 131 se zrušuje.

01.05.2014

9. § 132 zní:

01.05.2014

㤠132

01.05.2014

Fyzická osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci, je povinna orgánu kontroly prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.“.

01.05.2014

10. § 133 a 134 se zrušují.

01.05.2014

11. V § 139 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.05.2014

g) jako osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci, neprokáže svou totožnost podle § 132.“.

01.05.2014

12. V § 139 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

01.05.2014

f) podle odstavce 1 písm. g) lze uložit pokutu do 200000 Kč.“.

01.05.2014

Čl. LXII

01.05.2014

Přechodné ustanovení

01.05.2014

Správní řízení ve věci uložení pořádkové pokuty pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.05.2014

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

01.05.2014

Změna školského zákona

01.05.2014

Čl. LXIII

01.05.2014

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 150 odst. 3 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 2“.

01.05.2014

2. V § 174 odst. 2 písmeno d) zní:

01.05.2014

d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 44 se zrušuje.

01.05.2014

3. V § 174 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 55 zní:

01.05.2014

(8) Inspekční činnost vykonávají školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané osoby. Školním inspektorem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxe. Kontrolním pracovníkem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe, nebo ten, kdo má střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 20 let praxe. Další předpoklady stanovené pro výkon činností podle vět druhé a třetí zvláštními právními předpisy55) tím nejsou dotčeny.

01.05.2014

55) Například § 30 zákona č. 218/2002 Sb.“.

01.05.2014

4. V § 174 se odstavce 9 až 12 včetně poznámky pod čarou č. 45 zrušují.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 13 až 17 se označují jako odstavce 9 až 13.

01.05.2014

5. V § 174 odst. 9 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:

01.05.2014

b) protokol o kontrole56) v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. d) a e) a odstavce 3,

01.05.2014

56) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

01.05.2014

6. § 175 zní:

01.05.2014

㤠175

01.05.2014

(1) Osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Na základě výsledků inspekční činnosti přijímá zřizovatel bez zbytečného odkladu opatření ve školách a školských zařízeních, které zřizuje.

01.05.2014

(2) V případě zjištění nečinnosti školy nebo školského zařízení nebo zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení může ústřední školní inspektor předložit orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz školy, školského zařízení nebo oboru vzdělání ze školského rejstříku.

01.05.2014

(3) Ustanovení § 24 kontrolního řádu se nepoužije.

01.05.2014

(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti a vzor průkazu, jímž školní inspektor a kontrolní pracovník prokazuje pověření ke kontrole v souladu s kontrolním řádem56).“.

01.05.2014

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o inspekci práce

01.05.2014

Čl. LXIV

01.05.2014

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 367/2011 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 4 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena e) až k).

01.05.2014

2. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „podle § 6 odst. 6,“ nahrazují slovem „a“ a slova „a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních“ se zrušují.

01.05.2014

3. V § 4 odst. 1 písmeno i) zní:

01.05.2014

i) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f),“.

01.05.2014

4. V § 4 odst. 1 písmeno j) zní:

01.05.2014

j) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f) vydaná inspektorátem,“.

01.05.2014

5. V § 4 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

01.05.2014

6. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních“ zrušují.

01.05.2014

7. V § 5 odst. 1 písmeno l) zní:

01.05.2014

l) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f),“.

01.05.2014

8. V § 5 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno m).

01.05.2014

9. V § 5 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

01.05.2014

10. V § 6 se odstavec 6 zrušuje.

01.05.2014

11. V § 7 odst. 1 se písmena b), c), e), f), l), m) a n) zrušují.

01.05.2014

Dosavadní písmena d), g), h), i), j) a k) se označují jako písmena b) až g).

01.05.2014

12. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „při kontrole ověřovat totožnost“ nahrazují slovy „požadovat prokázání totožnosti“ a slovo „pasu“ se nahrazuje slovem „dokladu“.

01.05.2014

13. V § 7 odst. 1 písmeno c) zní:

01.05.2014

c) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,“.

01.05.2014

14. V § 7 odst. 1 písm. f) bodě 1 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „b)“.

01.05.2014

15. V § 7 odst. 1 písm. g) se slova „a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních“ zrušují.

01.05.2014

16. V § 7 odst. 2 se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.

01.05.2014

17. V § 8 se písmena a), c), d), e), f), g), i) a j) zrušují.

01.05.2014

Dosavadní písmena b) a h) se označují jako písmena a) a b).

01.05.2014

18. V § 8 písm. b) se slova „j) bod 1] a protokol“ nahrazují slovem „f)]“.

01.05.2014

19. V § 9 odstavec 1 zní:

01.05.2014

(1) Inspektor může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytla údaje, dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly; kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.“.

01.05.2014

20. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.05.2014

21. V části čtvrté se pod skupinový nadpis „Přestupky“ vkládá nový § 9a, který zní:

01.05.2014

㤠9a

01.05.2014

(1) Fyzická osoba se jako osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby, dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 9.

01.05.2014

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200000 Kč.“.

01.05.2014

22. Za § 22 se pod skupinový nadpis „Správní delikty právnických osob“ vkládá nový § 22a, který zní:

01.05.2014

㤠22a

01.05.2014

(1) Právnická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 9.

01.05.2014

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200000 Kč.“.

01.05.2014

23. § 40 až 44 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 70 až 72 zrušují.

01.05.2014

Čl. LXV

01.05.2014

Přechodné ustanovení

01.05.2014

Správní řízení ve věci uložení pořádkové pokuty pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.05.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o Vojenském zpravodajství

01.05.2014

Čl. LXVI

01.05.2014

Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 16 se odstavec 4 zrušuje.

01.05.2014

2. V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Kontrolní řád se na kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství podle této části nepoužije.“.

01.05.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

01.05.2014

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

01.05.2014

Čl. LXVII

01.05.2014

V § 56 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.05.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

01.05.2014

Změna zákona o nemocenském pojištění

01.05.2014

Čl. LXVIII

01.05.2014

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 74 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

01.05.2014

2. V § 74 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.05.2014

(7) Na postup při kontrole posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění se zákon o kontrole nepoužije.“.

01.05.2014

3. V § 76 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.05.2014

(5) Na postup při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce se zákon o kontrole nepoužije.“.

01.05.2014

4. V § 91 se slova „vstupovat do prostorů zaměstnavatelů,“, slova „a vyžadovat potřebnou součinnost při této kontrole, zejména předložení podkladů uvedených v § 90 písm. b)“ a slova „a podání písemné zprávy o přijatých opatřeních včetně jejich plnění“ zrušují a za slovo „uložených“ se vkládají slova „zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným“.

01.05.2014

5. V § 91 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 77 zní:

01.05.2014

(2) Pověření zaměstnanci orgánu nemocenského pojištění provádějící kontrolu podle odstavce 1 jsou povinni se prokázat průkazem vydaným podle zvláštního právního předpisu77) nebo průkazem vydaným orgánem nemocenského pojištění. Průkaz podle věty první je pověřením ke kontrole plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným tímto zákonem. Náležitosti průkazu stanoví prováděcí právní předpis.

01.05.2014

77) § 15 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.05.2014

6. V § 98 odstavec 2 zní:

01.05.2014

(2) Zaměstnavatel je povinen ve stanovené lhůtě plnit opatření k nápravě uložené okresní správou sociálního zabezpečení.“.

01.05.2014

7. V § 98 se odstavec 3 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.05.2014

8. V § 98 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

01.05.2014

9. V § 98 odst. 4 se slova „až 4“ nahrazují slovy „až 3“.

01.05.2014

10. V § 104 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

01.05.2014

11. V § 104 se odstavec 2 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.05.2014

12. V § 127 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.

01.05.2014

13. § 130 zní:

01.05.2014

㤠130

01.05.2014

(1) Osoba samostatně výdělečně činná se dopustí přestupku tím, že

01.05.2014

a) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 104 odst. 1 písm. a) nebo d), nebo

01.05.2014

b) v rozporu s § 104 odst. 1 písm. c) se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nedostaví ve stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení nebo jiné určené místo za účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění.

01.05.2014

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 20000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10000 Kč.“.

01.05.2014

14. V § 131 odst. 1 a v § 136 odst. 1 písmeno l) zní:

01.05.2014

l) v rozporu s § 98 odst. 3 se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nedostaví ve stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení nebo jiné určené místo za účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění,“.

01.05.2014

15. V § 131 odst. 2 se slova „Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až r) lze uložit pokutu“ nahrazují slovy „Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 10000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) a m) až r) pokutu“.

01.05.2014

16. V § 136 odst. 2 se slova „Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až r) lze uložit pokutu“ nahrazují slovy „Za správní delikt podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 10000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g) a m) až r) pokutu“.

01.05.2014

17. V § 138a odst. 1 písm. g) se za slova „písm. f)“ vkládají slova „anebo podle § 74 odst. 4“.

01.05.2014

18. § 166 se zrušuje.

01.05.2014

19. V § 199 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a § 91 odst. 2“.

01.05.2014

Čl. LXIX

01.05.2014

Přechodná ustanovení

01.05.2014

1. Pokud orgán nemocenského pojištění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uložil zaměstnavateli podle § 98 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. povinnost podat písemnou zprávu o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě, trvá tato povinnost i po nabytí účinnosti tohoto zákona a při jejím porušení se postupuje podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.05.2014

2. Řízení o pokutě za nesplnění povinností zaměstnavatele poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zaměstnancům okresní správy sociálního zabezpečení při kontrole plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění v rozsahu uvedeném v § 90 písm. a) a b) zákona č. 187/2006 Sb., umožnit těmto zaměstnancům vstupovat do prostorů zaměstnavatelů, provést kontrolu plnění povinností zaměstnavatele nebo podat písemnou zprávu o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě uvedených v § 98 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vede podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, i když došlo ke zjištění tohoto porušení či nesplnění povinnosti až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo bylo-li řízení o tomto nesplnění či porušení zahájeno po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. To platí obdobně, jde-li o nesplnění povinnosti ošetřujícího lékaře poskytnout lékařům orgánu nemocenského pojištění potřebnou součinnost při kontrole, zejména umožnit vstup na své pracoviště a předložit potřebnou zdravotnickou dokumentaci, povinnosti zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 26 zaměstnanců evidovaných v registru pojištěnců dostavit se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení na okresní správu sociálního zabezpečení, popřípadě na jiné určené místo, ve stanovený den za účelem provedení kontroly plnění povinností v nemocenském pojištění nebo povinnosti osoby samostatně výdělečně činné na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení dostavit se ve stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení, popřípadě jiné určené místo, za účelem provedení kontroly plnění povinností v nemocenském pojištění nebo její povinnosti předkládat pro účely kontroly plnění povinností v nemocenském pojištění účetní a další doklady a poskytovat při této kontrole potřebnou součinnost.

01.05.2014

3. Řízení o nesplnění povinností zaměstnavatele poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zaměstnancům okresní správy sociálního zabezpečení při kontrole plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění v rozsahu uvedeném v § 90 písm. a) a b) zákona č. 187/2006 Sb., umožnit těmto zaměstnancům vstupovat do prostorů zaměstnavatelů, provést kontrolu plnění povinností zaměstnavatele nebo podat písemnou zprávu o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě uvedených v § 98 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončené před tímto dnem se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To platí obdobně, jde-li o řízení o nesplnění povinnosti ošetřujícího lékaře poskytnout lékařům orgánu nemocenského pojištění potřebnou součinnost při kontrole, zejména umožnit vstup na své pracoviště a předložit potřebnou zdravotnickou dokumentaci, povinnosti zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 26 zaměstnanců evidovaných v registru pojištěnců dostavit se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení na okresní správu sociálního zabezpečení, popřípadě na jiné určené místo, ve stanovený den za účelem provedení kontroly plnění povinností v nemocenském pojištění nebo povinnosti osoby samostatně výdělečně činné na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení dostavit se ve stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení, popřípadě jiné určené místo, za účelem provedení kontroly plnění povinností v nemocenském pojištění nebo její povinnosti předkládat pro účely kontroly plnění povinností v nemocenském pojištění účetní a další doklady a poskytovat při této kontrole potřebnou součinnost.

01.05.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

01.05.2014

Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

01.05.2014

Čl. LXX

01.05.2014

V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, § 18 včetně nadpisu zní:

01.05.2014

㤠18

01.05.2014

Výkon kontroly

01.05.2014

(1) Pracovníci příslušných orgánů se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.

01.05.2014

(2) Za odebrané vzorky pro účely kontroly údajů o rozsahu znečištění nenáleží osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.“.

01.05.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.05.2014

Změna zákona o Policii České republiky

01.05.2014

Čl. LXXI

01.05.2014

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 49 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.

01.05.2014

2. V § 98 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.05.2014

(4) Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.“.

01.05.2014

3. Za § 117 se vkládá nový § 117a, který zní:

01.05.2014

㤠117a

01.05.2014

Na kontrolní činnost prováděnou policií se kontrolní řád nevztahuje, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.“.

01.05.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o lidských tkáních a buňkách

01.05.2014

Čl. LXXII

01.05.2014

Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 77/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 21 úvodní část ustanovení zní: „Ústav kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky tohoto zákona; kontroly provádí“.

01.05.2014

2. V § 22 se odstavec 1 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

01.05.2014

3. V § 23 odstavec 1 zní:

01.05.2014

(1) Fyzická osoba, která je Ústavem pověřena kontrolní činností, (dále jen „inspektor“) se prokazuje průkazem inspektora, jde-li o zaměstnance Ústavu, nebo písemným pověřením k jednotlivé kontrole, jde-li o jinou osobu.“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

01.05.2014

4. V § 23 odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

01.05.2014

5. V § 23 se odstavec 3 zrušuje.

01.05.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

01.05.2014

Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

01.05.2014

Čl. LXXIII

01.05.2014

Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, se mění takto:

01.05.2014

1. V § 57 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.05.2014

(5) Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.“.

01.05.2014

2. Za § 67 se vkládá nový § 67a, který zní:

01.05.2014

㤠67a

01.05.2014

Na kontrolní činnost prováděnou inspekcí se kontrolní řád nevztahuje.“.

01.05.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

01.05.2014

Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

01.05.2014

Čl. LXXIV

01.05.2014

Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2012 Sb., se mění takto:

01.05.2014

1. V § 21 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

01.05.2014

2. V § 21 odstavec 4 zní:

01.05.2014

(4) Obvodní báňský úřad vypracovává po každé kontrole úložiště oxidu uhličitého protokol o kontrole, ve kterém je uvedeno, zda jsou zapotřebí další opatření. Obvodní báňský úřad zveřejní protokol o kontrole do 2 měsíců od ukončení kontroly; protokol o kontrole v případě mimořádné kontroly podle odstavce 3 obvodní báňský úřad předá Českému báňskému úřadu a Ministerstvu životního prostředí.“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

01.05.2014

3. V § 21 se odstavce 6 až 8 zrušují.

01.05.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ

01.05.2014

Změna zákona o ochraně ovzduší

01.05.2014

Čl. LXXV

01.05.2014

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se mění takto:

01.05.2014

1. § 28 včetně nadpisu zní:

01.05.2014

„Postup kontrolních orgánů

01.05.2014

§ 28

01.05.2014

Inspektoři a pověření zaměstnanci ministerstva a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se při výkonu kontrolní činnosti podle tohoto zákona prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.

01.05.2014

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

01.05.2014

2. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „kontrolní zprávy“ nahrazují slovy „protokoly o kontrole“.

01.05.2014

3. V § 29 odstavec 2 zní:

01.05.2014

(2) Protokol o kontrole obsahuje podrobné odůvodnění případné nesprávnosti údaje obsaženého v prohlášení podle § 21 odst. 3 nebo 4.“.

01.05.2014

4. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

01.05.2014

5. V § 29 odst. 3 písmeno a) zní:

01.05.2014

a) předat protokol o kontrole inspekci,“.

01.05.2014

6. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.

01.05.2014

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.05.2014

7. V § 29 odst. 5 se slova „3, 5 a 6“ nahrazují slovy „2 a 4“.

01.05.2014

8. V § 36 odst. 2 se slova „1 nebo 3 až 6“ nahrazují slovy „1 až 4“.

01.05.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.05.2014

Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem

01.05.2014

Čl. LXXVI

01.05.2014

V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), se za slovo „vykonává“ vkládají slova „podle kontrolního řádu13)“.


01.05.2014

ČÁST SEDMDESÁTÁ

01.05.2014

ÚČINNOST

01.05.2014

Čl. LXXVII

01.05.2014

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


01.05.2014

Hamáček v. r.

01.05.2014

Zeman v. r.

01.05.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru