PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 58/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 23/2014
Platnost od 07.04.2014
Účinnost od 07.04.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
07.04.2014

58

07.04.2014

ZÁKON

07.04.2014

ze dne 20. března 2014,

07.04.2014

kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

07.04.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


07.04.2014

ČÁST PRVNÍ

07.04.2014

Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu

07.04.2014

Čl. I

07.04.2014

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 222/2012 Sb., se mění takto:

07.04.2014

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

07.04.2014

㤠1

07.04.2014

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky.

07.04.2014

1) Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.
Směrnice Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.
Akt z roku 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, ve znění rozhodnutí Rady 2002/772/ES.“.

07.04.2014

2. V § 5 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

07.04.2014

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4).

07.04.2014

4) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

07.04.2014

3. V § 6 odst. 1 větě první se slova „zbaven způsobilosti k právním úkonům,4)“ nahrazují slovy „omezena jeho svéprávnost k výkonu volebního práva4),“.

07.04.2014

4. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ministerstvo vnitra oznamuje Evropské komisi kontaktní údaje na komunikační centrálu a jejich změny.“.

07.04.2014

5. V § 9 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

07.04.2014

e) zasílá komunikační centrále jiného členského státu neprodleně po podání kandidátní listiny informaci, že státní občan tohoto jiného členského státu je uveden na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu podané na území České republiky, a současně zasílá prohlášení tohoto kandidáta za účelem ověření, zda kandidát nebyl zbaven práva být volen, a pro komunikační centrálu jiného členského státu ověřuje ve lhůtě do 5 pracovních dnů, zda státní občan České republiky, který kandiduje v tomto jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen,“.

07.04.2014

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).

07.04.2014

6. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „listin“ vkládají slova „a ověřování, zda státní občan České republiky, který kandiduje v jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen,“.

07.04.2014

7. V § 9 odst. 5 písmeno e) zní:

07.04.2014

e) omezení svéprávnosti.“.

07.04.2014

8. V § 9 odst. 6 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

07.04.2014

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,“.

07.04.2014

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

07.04.2014

9. V § 9 odst. 6 písmeno f) zní:

07.04.2014

f) omezení svéprávnosti,“.

07.04.2014

10. V § 12 odst. 2 písm. b) se slovo „neprodleně“ zrušuje.

07.04.2014

11. V § 12 odst. 2 písm. c) se slova „průběžných a celkových“ zrušují.

07.04.2014

12. V § 12 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

07.04.2014

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena g) až k).

07.04.2014

13. V § 12 odst. 3 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

07.04.2014

14. V § 15 odst. 1 písm. d) se za slova „jiného členského státu“ vkládají slova „neprodleně po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu“.

07.04.2014

15. V § 22 odstavec 3 zní:

07.04.2014

(3) Je-li kandidátem občan jiného členského státu, uvede kromě údajů uvedených v odstavci 2 v prohlášení místo narození a adresu svého posledního místa pobytu v členském státě původu, připojí prohlášení, že v členském státě původu nebyl soudním nebo správním rozhodnutím zbaven práva být volen, a ke kandidátní listině předloží doklady uvedené v odstavci 2 větě první.“.

07.04.2014

16. V § 22 odst. 6 větě druhé se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností4)“.

07.04.2014

17. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

07.04.2014

(2) Kandiduje-li na kandidátní listině státní občan jiného členského státu, zašle Ministerstvo vnitra jeho prohlášení, které bylo připojeno ke kandidátní listině, komunikační centrále členského státu původu za účelem ověření informace, že kandidát nebyl zbaven práva být volen.“.

07.04.2014

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

07.04.2014

18. V § 23 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

07.04.2014

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

07.04.2014

19. V § 23 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

07.04.2014

(4) Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb rozhodne o škrtnutí kandidáta, který je státním občanem jiného členského státu, jestliže obdrží od komunikační centrály členského státu původu informaci, že tento kandidát byl zbaven práva být volen.“.

07.04.2014

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

07.04.2014

20. V § 23 odst. 5 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

07.04.2014

21. V § 23 odst. 9 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

07.04.2014

22. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

07.04.2014

(4) Obdrží-li Ministerstvo vnitra až po registraci kandidátní listiny od komunikační centrály jiného členského státu informaci, že kandidát, který je státním občanem tohoto členského státu, byl zbaven práva být volen, zůstávají údaje o kandidátovi na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku hlasování se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, ve všech volebních místnostech, pokud informaci od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb.“.

07.04.2014

23. V § 26 odst. 2 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.

07.04.2014

24. V § 28 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

07.04.2014

d) zemřeli, nebo

07.04.2014

e) po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. a) byli přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné obce v České republice; o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vydá obecní úřad voliči na jeho žádost potvrzení.“.

07.04.2014

25. V § 28 se doplňuje odstavec 5, který zní:

07.04.2014

(5) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapíše obecní úřad voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 4 písm. e).“.

07.04.2014

26. V § 29 odstavec 2 zní:

07.04.2014

(2) K žádosti podle odstavce 1 občan jiného členského státu přiloží čestné prohlášení, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Při podání žádosti podle odstavce 1 se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti.“.

07.04.2014

27. V § 29 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Při podání žádosti se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti.“.

07.04.2014

28. V § 33 odst. 4 se slova „nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena“ nahrazují slovy „ , prohlášení o odvolání kandidáta nebo informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, byl v členském státě původu zbaven práva být volen, pokud byly doručeny“.

07.04.2014

29. V § 36 odst. 3 větě druhé se slova „a že je na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky“ zrušují.

07.04.2014

30. V § 36 odst. 4 se slova „nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky“ zrušují.

07.04.2014

31. V § 36 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo pokud předloží potvrzení podle § 28 odst. 4 písm. e) nebo potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku“.

07.04.2014

32. § 40 včetně nadpisu zní:

07.04.2014

㤠40

07.04.2014

Ukončení hlasování

07.04.2014

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní; poté prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.“.

07.04.2014

33. V § 42 odst. 1 se slova „zahájení sčítání hlasů“ nahrazují slovy „ukončení hlasování“.

07.04.2014

34. V § 45 odst. 4 větě první se slova „od zahájení sčítání hlasů“ nahrazují slovy „po ukončení hlasování“.

07.04.2014

35. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.

07.04.2014

36. V § 48 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , nebo kandidáti, kteří jsou státními občany jiného členského státu a byli v členském státě původu zbaveni práva být volen, pokud informaci o zbavení práva být volen Ministerstvo vnitra od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb“.

07.04.2014

37. V § 49 odstavec 1 zní:

07.04.2014

(1) Po provedení skrutinia a po uplynutí doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie předá Český statistický úřad zjištěné výsledky hlasování Státní volební komisi. Státní volební komise schválí zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody odepření podpisu v samostatné příloze k zápisu.“.

07.04.2014

38. V § 52 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

07.04.2014

c) dodatečným obdržením informace od členského státu původu o zbavení práva být volen,“.

07.04.2014

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

07.04.2014

39. V § 59 odst. 6 se slova „podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování“ nahrazují slovy „doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie“.

07.04.2014

40. V § 59 se doplňuje odstavec 7, který zní:

07.04.2014

(7) Volební orgány nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie.“.

07.04.2014

41. V § 64 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

07.04.2014

ČÁST DRUHÁ

07.04.2014

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

07.04.2014

Čl. II

07.04.2014

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb. a zákona č. 222/2012 Sb., se mění takto:

07.04.2014

1. V § 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

07.04.2014

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva2).

07.04.2014

2) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

07.04.2014

2. V § 12 odst. 7 písmeno e) zní:

07.04.2014

e) omezení svéprávnosti,“.

07.04.2014

3. V § 32 odst. 5 větě druhé se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností2)“.

07.04.2014

4. V § 61 odst. 3 větě první se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností2)“.

07.04.2014

ČÁST TŘETÍ

07.04.2014

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

07.04.2014

Čl. III

07.04.2014

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 222/2012 Sb., se mění takto:

07.04.2014

1. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

07.04.2014

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva5),

07.04.2014

5) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

07.04.2014

2. V § 11 odst. 5 písmeno e) zní:

07.04.2014

e) omezení svéprávnosti,“.

07.04.2014

ČÁST ČTVRTÁ

07.04.2014

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

07.04.2014

Čl. IV

07.04.2014

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., se mění takto:

07.04.2014

1. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

07.04.2014

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva7),

07.04.2014

7) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

07.04.2014

2. V § 12 odst. 5 písmeno e) zní:

07.04.2014

e) omezení svéprávnosti.“.

07.04.2014

3. V § 12 odst. 6 písmeno e) zní:

07.04.2014

e) omezení svéprávnosti,“.

07.04.2014

4. V § 22 odst. 4 větě druhé se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností7)“.

07.04.2014

ČÁST PÁTÁ

07.04.2014

Změna zákona o místním referendu

07.04.2014

Čl. V

07.04.2014

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 169/2008 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:

07.04.2014

1. V § 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

07.04.2014

b) omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu3),

07.04.2014

3) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

07.04.2014

2. V § 12 odst. 7 písmeno e) zní:

07.04.2014

e) omezení svéprávnosti.“.

07.04.2014

3. V § 12 odst. 8 písmeno e) zní:

07.04.2014

e) omezení svéprávnosti.“.

07.04.2014

ČÁST ŠESTÁ

07.04.2014

Změna zákona o krajském referendu

07.04.2014

Čl. VI

07.04.2014

Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:

07.04.2014

1. V § 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

07.04.2014

b) omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu3),

07.04.2014

3) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

07.04.2014

2. V § 12 odst. 7 písmeno e) zní:

07.04.2014

e) omezení svéprávnosti.“.

07.04.2014

ČÁST SEDMÁ

07.04.2014

Změna zákona o volbě prezidenta republiky

07.04.2014

Čl. VII

07.04.2014

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

07.04.2014

1. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

07.04.2014

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4).

07.04.2014

4) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

07.04.2014

2. V § 5 se slova „zbavení způsobilosti k právním úkonům4)“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4)“.

07.04.2014

3. V § 8 odst. 5 písmeno e) zní:

07.04.2014

e) omezení svéprávnosti.“.

07.04.2014

4. V § 22 odst. 1 větě druhé se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům4)“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností4)“.

07.04.2014

5. V § 23 odst. 3 větě třetí se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům4)“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností4)“.


07.04.2014

ČÁST OSMÁ

07.04.2014

ÚČINNOST

07.04.2014

Čl. VIII

07.04.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


07.04.2014

Hamáček v. r.

07.04.2014

Zeman v. r.

07.04.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru