PLUS na zkoušku

Zákon č. 57/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

Částka 23/2014
Platnost od 07.04.2014
Účinnost od 07.04.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
07.04.2014

57

07.04.2014

ZÁKON

07.04.2014

ze dne 20. března 2014,

07.04.2014

kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

07.04.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


07.04.2014

Čl. I

07.04.2014

Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, se mění takto:

07.04.2014

1. V § 2 odst. 3 se slova „dozor nad pověřenými osobami“ nahrazují slovy „kontrolu pověřených osob“.

07.04.2014

2. § 8 zní:

07.04.2014

㤠8

07.04.2014

(1) Ministerstvo vnitra využívá k výkonu působnosti podle tohoto zákona

07.04.2014

a) ze základního registru obyvatel

07.04.2014

1. příjmení,

07.04.2014

2. jméno, popřípadě jména,

07.04.2014

3. datum narození,

07.04.2014

4. datum úmrtí nebo den, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě den, který subjekt údajů nepřežil,

07.04.2014

5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

07.04.2014

6. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

07.04.2014

b) z informačního systému evidence obyvatel

07.04.2014

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

07.04.2014

2. datum narození,

07.04.2014

3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

07.04.2014

c) z informačního systému evidence občanských průkazů

07.04.2014

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

07.04.2014

2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

07.04.2014

d) z informačního systému evidence cestovních dokladů

07.04.2014

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

07.04.2014

2. číslo cestovního dokladu.

07.04.2014

(2) Z údajů uvedených v odstavci 1 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou uvedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.


07.04.2014

Čl. II

07.04.2014

Účinnost

07.04.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


07.04.2014

Hamáček v. r.

07.04.2014

Zeman v. r.

07.04.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru