PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 360/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 143/2014
Platnost od 31.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
31.12.2014

360

31.12.2014

ZÁKON

31.12.2014

ze dne 22. prosince 2014,

31.12.2014

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2015

ČÁST PRVNÍ

01.01.2015

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 196/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.“.

01.01.2015

2. V § 4 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmena e) až o) se označují jako písmena d) až n).

01.01.2015

3. V § 4 odst. 1 písm. e) se za slovo „úřad;“ vkládají slova „ve věci povolení k prodeji za ceny bez daně a“.

01.01.2015

4. V § 4a odst. 1 písm. c) se slova „až 56“ nahrazují slovy „až 56a“.

01.01.2015

5. V § 4b odstavec 3 zní:

01.01.2015

(3) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.“.

01.01.2015

6. V § 5 odst. 2 se slova „nebo jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu7)“ zrušují.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

01.01.2015

7. V § 5c odst. 3 a 4 se za slovo „dnem“ vkládají slova „následujícím po dni“.

01.01.2015

8. Za § 6j se vkládají nové § 6k a 6l, které znějí:

01.01.2015

㤠6k

01.01.2015

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, které budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného členského státu podle § 2b, jsou identifikovanými osobami ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tyto osoby registrovány.

01.01.2015

§ 6l

01.01.2015

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud

01.01.2015

a) od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o

01.01.2015

1. poskytnutí služby,

01.01.2015

2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

01.01.2015

3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, nebo

01.01.2015

b) bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.“.

01.01.2015

9. V § 14 odst. 5 písm. b) se slova „zvláštních právních předpisů“ nahrazují slovy „zvláštního právního předpisu“ a slova „o nápravě majetkových křivd“ se zrušují.

01.01.2015

10. V § 19 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; tuto lhůtu nelze prodloužit“.

01.01.2015

11. V § 19 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; tuto lhůtu nelze prodloužit“.

01.01.2015

12. V § 28 odst. 2 písm. a) se slova „provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny“ nahrazují slovy „ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím které je toto plnění uskutečněno“.

01.01.2015

13. V § 28 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2015

(3) Orgán veřejné moci nebo dražebník je povinen namísto plátce vystavit daňový doklad při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu, a to obdobně podle odstavce 1 písm. a), a poskytnout daňový doklad tomuto plátci.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

01.01.2015

14. V § 28 odst. 5 písm. b) se slova „provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny“ nahrazují slovy „ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím které je toto plnění uskutečněno“.

01.01.2015

15. V § 29 odst. 3 písm. b) se slova „rozsah plnění a“ zrušují.

01.01.2015

16. V § 32 odst. 1 se slovo „ , e)“ a slova „a b)“ zrušují.

01.01.2015

17. V § 32 odst. 2 se slova „namísto rozsahu a předmětu plnění“ nahrazují slovem „rovněž“.

01.01.2015

18. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠32a

01.01.2015

Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu

01.01.2015

Potvrzení vystavené při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu je daňovým dokladem, pokud obsahuje

01.01.2015

a) náležitosti daňového dokladu a

01.01.2015

b) sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím osoby určené k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce.“.

01.01.2015

19. V § 34 odst. 3 se slova „a neporušenosti jeho obsahu“ nahrazují slovy „ , neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti“.

01.01.2015

20. V § 35 odst. 4 se slovo „provozovnou“ nahrazuje slovem „provozovnu“.

01.01.2015

21. V § 38 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „bez zahrnutí hodnoty služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1“.

01.01.2015

22. V nadpisu § 39 se slova „registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou“ nahrazují slovy „neusazenou v tuzemsku“.

01.01.2015

23. V § 39 odst. 1 se slova „registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou“ nahrazují slovy „neusazenou v tuzemsku“.

01.01.2015

24. V § 42 odstavce 4 až 6 znějí:

01.01.2015

(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění nebo při přiznání daně z přijaté úplaty. V případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle § 45 odst. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.

01.01.2015

(5) Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo.

01.01.2015

(6) Opravu základu daně a výše daně u dílčího plnění lze provést rovněž ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převzetí celkového díla, pokud bylo předáno a převzato po částech.“.

01.01.2015

25. V § 43 odst. 1 se slova „se uskutečnilo původní plnění nebo byla přijata úplata“ nahrazují slovy „byla nesprávně uplatněna daň“.

01.01.2015

26. V § 43 odst. 3 se slova „devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu“ nahrazují slovy „uplatněný osobou“.

01.01.2015

27. V části první hlavě II nadpisu dílu 7 se slova „a oprava sazby daně“ zrušují.

01.01.2015

28. § 48 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠48

01.01.2015

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

01.01.2015

(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.

01.01.2015

(2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

01.01.2015

a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

01.01.2015

b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

01.01.2015

c) stavba, která

01.01.2015

1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a

01.01.2015

2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,

01.01.2015

d) obytný prostor,

01.01.2015

e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.

01.01.2015

(3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.

01.01.2015

(4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.

01.01.2015

(5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

01.01.2015

a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2,

01.01.2015

b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2,

01.01.2015

c) obytný prostor pro sociální bydlení,

01.01.2015

d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,

01.01.2015

e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,

01.01.2015

f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních,

01.01.2015

g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení,

01.01.2015

h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,

01.01.2015

i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí,

01.01.2015

j) speciální lůžková zařízení hospicového typu,

01.01.2015

k) domovy péče o válečné veterány,

01.01.2015

l) jiná stavba, která

01.01.2015

1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a

01.01.2015

2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek.

01.01.2015

(6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

01.01.2015

a) obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2,

01.01.2015

b) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.“.

01.01.2015

29. § 48a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27a, 27b, 27c, 27d, 27f, 27g a 27h zrušuje.

01.01.2015

30. Za § 48 se vkládá nový § 49, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠49

01.01.2015

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

01.01.2015

(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení.

01.01.2015

(2) První snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení.

01.01.2015

(3) První snížená sazba daně se uplatní u dodání

01.01.2015

a) stavby pro sociální bydlení,

01.01.2015

b) pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,

01.01.2015

c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo

01.01.2015

d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.“.

01.01.2016

31. V § 51 odst. 1 písmena f) a g) znějí:

01.01.2016

f) dodání nemovité věci (§ 56),

01.01.2016

g) nájem nemovité věci (§ 56a),“.

01.01.2015

32. V § 54 odst. 1 písm. v) se slova „investičního fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů“ nahrazují slovy „investičního fondu“.

01.01.2015

33. Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2016

34. § 56 a 56a včetně nadpisů znějí:

01.01.2016

㤠56

01.01.2016

Dodání nemovité věci

01.01.2016

(1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který

01.01.2016

a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a

01.01.2016

b) není stavebním pozemkem.

01.01.2016

(2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém

01.01.2016

a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a

01.01.2016

1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo

01.01.2016

2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo

01.01.2016

b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

01.01.2016

(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let

01.01.2016

a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo

01.01.2016

b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního zákona v souladu

01.01.2016

1. s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním,

01.01.2016

2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal jejich užívání, nebo

01.01.2016

3. s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.

01.01.2016

(4) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

01.01.2016

a) stavba pevně spojená se zemí,

01.01.2016

b) jednotka,

01.01.2016

c) inženýrská síť,

01.01.2016

d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí,

01.01.2016

e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením,

01.01.2016

f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.

01.01.2016

(5) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.

01.01.2016

§ 56a

01.01.2016

Nájem nemovité věci

01.01.2016

(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou

01.01.2016

a) krátkodobého nájmu nemovité věci,

01.01.2016

b) nájmu prostor a míst k parkování vozidel,

01.01.2016

c) nájmu bezpečnostních schránek,

01.01.2016

d) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

01.01.2016

(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.

01.01.2016

(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.“.

01.01.2015

35. Poznámka pod čarou č. 44c se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2015

36. Poznámka pod čarou č. 44e se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2015

37. V § 63 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „až 71f“ nahrazují slovy „až 71g“.

01.01.2015

38. V § 63 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

01.01.2015

j) dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (§ 71g).“.

01.01.2015

39. V § 65 písm. a) se za slovo „bylo“ vkládají slova „v každém případě“.

01.01.2015

40. V § 68 odst. 8 se na konci textu věty první doplňují slova „ , pokud mají tyto mise, úřady nebo zastupitelství sídlo v jiném členském státě“.

01.01.2015

41. V § 82 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky“.

01.01.2015

42. V § 85 odst. 1, odst. 7, odst. 9 písm. c) a odst. 10 úvodní části ustanovení se slova „osobního automobilu“ nahrazují slovy „motorového vozidla“.

01.01.2015

43. V § 85 odst. 2 se slova „dodaný osobní automobil“ nahrazují slovy „dodané motorové vozidlo“.

01.01.2015

44. V § 85 odst. 3 se slova „jeden osobní automobil jí dodaný“ nahrazují slovy „jedno motorové vozidlo jí dodané“.

01.01.2015

45. V § 85 odst. 6 se slova „dodán ojetý osobní automobil“ nahrazují slovy „dodáno ojeté motorové vozidlo“.

01.01.2015

46. § 87 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠87

01.01.2015

Prodej zboží za ceny bez daně

01.01.2015

(1) Zboží lze prodávat fyzické osobě při jejím bezprostředním výstupu z území Evropské unie za ceny bez daně pouze

01.01.2015

a) na základě pravomocného povolení k prodeji za ceny bez daně,

01.01.2015

b) v části tranzitního prostoru mezinárodního letiště vymezené v povolení k prodeji za ceny bez daně nebo na palubě letadla během letu a

01.01.2015

c) po ověření, že její cílová stanice je ve třetí zemi nebo na třetím území.

01.01.2015

(2) V případě povolení k prodeji za ceny bez daně je místně příslušným správcem daně celní úřad místně příslušný mezinárodnímu letišti.

01.01.2015

(3) U zboží, které bylo dodáno plátcem v tuzemsku a bylo umístěno do prostor uvedených v odstavci 1 písm. b), může držitel povolení k prodeji za ceny bez daně uplatnit nárok na odpočet daně za podmínek stanovených tímto zákonem.

01.01.2015

(4) Na povolení k prodeji za ceny bez daně se použijí ustanovení zákona o spotřebních daních upravující povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně obdobně.“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 60a se zrušuje.

01.01.2015

47. V § 90 odst. 5 písm. b) a v § 90 odst. 11 písm. b) se slovo „zhotovitel“ nahrazuje slovem „autor“.

01.01.2015

48. V § 90 odst. 14 se slova „osobního automobilu“ nahrazují slovy „motorového vozidla“.

01.01.2015

49. V § 90 odstavec 15 zní:

01.01.2015

(15) Obchodník má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění dodání zboží, nepoužije-li při jeho následném dodání zvláštní režim, pokud jde o

01.01.2015

a) umělecké dílo, sběratelský předmět nebo starožitnost, které sám dovezl,

01.01.2015

b) umělecké dílo, které mu

01.01.2015

1. dodal autor díla nebo jeho právní nástupce, nebo

01.01.2015

2. dodala jiná osoba povinná k dani, která při tomto dodání nepoužila zvláštní režim.“.

01.01.2015

50. V § 90 se doplňuje odstavec 16, který zní:

01.01.2015

(16) Nárok na odpočet daně podle odstavce 15 vzniká obchodníkovi okamžikem, ke kterému je povinen přiznat daň z tohoto dodání zboží.“.

01.01.2015

51. V § 92 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2015

a) zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo destičky s

01.01.2015

1. vlastním číslem,

01.01.2015

2. ryzostí nejméně 995 tisícin,

01.01.2015

3. hmotností připouštěnou na těchto trzích a

01.01.2015

4. označením výrobce, ryzosti a hmotnosti,“.

01.01.2015

52. V § 92 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

01.01.2015

53. V § 92 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“ a slova „nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě“ se nahrazují slovy „s místem plnění v tuzemsku“.

01.01.2015

54. V § 92 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „4“.

01.01.2015

55. V § 92 odst. 6 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

01.01.2015

56. V § 92 se doplňuje odstavec 8, který zní:

01.01.2015

(8) Plátce, který přijme službu podle odstavce 5, nebo který dodává investiční zlato osvobozené od daně a má nárok na odpočet daně podle odstavce 6 písm. b) a c), nebo který vyrobil investiční zlato nebo zlato přeměnil na investiční zlato a má nárok na odpočet daně podle odstavce 7, je povinen

01.01.2015

a) vystavit doklad o dodání fyzické osobě nepovinné k dani, který obsahuje tyto údaje:

01.01.2015

1. obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby, která uskutečňuje plnění,

01.01.2015

2. daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,

01.01.2015

3. evidenční číslo dokladu,

01.01.2015

4. rozsah a předmět plnění,

01.01.2015

5. den vystavení dokladu,

01.01.2015

6. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení dokladu,

01.01.2015

7. celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata,

01.01.2015

8. jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby nepovinné k dani,

01.01.2015

b) uchovávat doklad podle písmene a) po dobu 10 let,

01.01.2015

c) uvést na daňovém dokladu vystaveném plátci nebo osobě povinné k dani rovněž hmotnost a ryzost zlata,

01.01.2015

d) vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období u osob, pro které se plnění uskutečnilo, rovněž tyto údaje:

01.01.2015

1. daňové identifikační číslo plátce, obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby povinné k dani, nebo jméno, datum narození a bydliště osoby nepovinné k dani,

01.01.2015

2. hmotnost a ryzost zlata,

01.01.2015

3. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení dokladu,

01.01.2015

e) vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období u přijatých zdanitelných plnění rovněž tyto údaje:

01.01.2015

1. hmotnost a ryzost zlata,

01.01.2015

2. den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den poskytnutí úplaty, pokud byla poskytnuta přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.“.

01.01.2016

57. V § 92 odst. 8 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena d) a e) se zrušují.

01.01.2015

58. V části první hlavě III se za § 92 vkládají označení nové hlavy IV a nového dílu 1, která včetně nadpisů znějí:

01.01.2015

„HLAVA IV

01.01.2015

REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

01.01.2015

Díl 1

01.01.2015

Obecná ustanovení“.

01.01.2015

Dosavadní hlava IV se označuje jako hlava V.

01.01.2015

59. Nadpis § 92a se nahrazuje nadpisem „Základní ustanovení“.

01.01.2015

60. V § 92a se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2015

(7) Pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, použije se režim přenesení daňové povinnosti při uskutečnění zdanitelného plnění na daň vypočtenou ze základu daně stanoveného podle § 37a odst. 1.“.

01.01.2016

61. V § 92a se odstavce 3 až 5 zrušují.

01.01.2016

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2015

62. V části první hlavě IV se za § 92a vkládá označení nového dílu 2, které včetně nadpisu zní:

01.01.2015

„Díl 2

01.01.2015

Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti“.

01.01.2015

63. V § 92b odst. 1 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

01.01.2015

64. § 92d se zrušuje.

01.01.2016

65. Za § 92c se vkládá nový § 92d, který včetně nadpisu zní:

01.01.2016

㤠92d

01.01.2016

Dodání nemovité věci

01.01.2016

Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5.“.

01.01.2015

66. V části první hlavě IV se za § 92e vkládá označení nového dílu 3, které včetně nadpisu zní:

01.01.2015

„Díl 3

01.01.2015

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti“.

01.01.2015

67. § 92f a 92g včetně nadpisů znějí:

01.01.2015

㤠92f

01.01.2015

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu

01.01.2015

(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením.

01.01.2015

(2) Mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle odstavce 1, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

01.01.2015

§ 92g

01.01.2015

Mechanismus rychlé reakce

01.01.2015

(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud v případě, kdy Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky, tak vláda stanoví nařízením.

01.01.2015

(2) Režim přenesení daňové povinnosti podle odstavce 1 se použije po dobu nepřesahující 9 měsíců.“.

01.01.2015

68. V části první hlavě IV se doplňuje nový díl 4, který včetně nadpisů zní:

01.01.2015

„Díl 4

01.01.2015

Závazné posouzení

01.01.2015

§ 92h

01.01.2015

Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

01.01.2015

Předmětem závazného posouzení je určení, zda se při poskytnutí určitého zdanitelného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti.

01.01.2015

§ 92i

01.01.2015

Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

01.01.2015

(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost rozhodnutí o závazném posouzení určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

01.01.2015

(2) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel uvede

01.01.2015

a) popis zdanitelného plnění, jehož se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti lze uvést pouze jedno zdanitelné plnění,

01.01.2015

b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.“.

01.01.2015

69. V § 95a odst. 4 se slovo „třetího“ nahrazuje slovem „druhého“.

01.01.2015

70. V § 95a se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.

01.01.2015

71. V § 97a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Osoba, která bude uskutečňovat pořízení zboží podle § 2b, nebo osoba podle § 6l mohou podat přihlášku k registraci.“.

01.01.2016

72. V § 100 odst. 1 se slova „přiznání nebo souhrnného hlášení“ nahrazují slovy „přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení“.

01.01.2015

73. § 101 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠101

01.01.2015

Obecná ustanovení o daňovém přiznání

01.01.2015

(1) Daňové přiznání má povinnost podat

01.01.2015

a) plátce,

01.01.2015

b) identifikovaná osoba,

01.01.2015

c) osoba, které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo

01.01.2015

d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. j), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného členského státu.

01.01.2015

(2) Lhůty podle odstavce 1 nelze prodloužit.

01.01.2015

(3) Plátce je povinen podat daňové přiznání i v případě, že mu nevznikla povinnost přiznat daň.

01.01.2015

(4) Nevznikla-li plátci, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nesděluje tuto skutečnost správci daně.

01.01.2015

(5) Nevznikla-li identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, nesděluje tuto skutečnost správci daně.“.

01.01.2015

74. V § 101a odst. 1 písm. b) se za slovo „hlášení,“ vkládají slova „s výjimkou hlášení podle § 19,“.

01.01.2016

75. V § 101a se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2015

76. Za § 101a se vkládá nový § 101b, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠101b

01.01.2015

Zvláštní ustanovení o daňovém přiznání a o splatnosti daně

01.01.2015

(1) Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, je 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku; tuto lhůtu nelze prodloužit. To platí i pro skupinu v případě, že soud rozhodl o úpadku jejího člena.

01.01.2015

(2) Plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za společnost, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání plnění s nárokem na odpočet daně a daň ze své činnosti a plnění s nárokem na odpočet daně a daň z činnosti celé společnosti. Ostatní společníci v daňovém přiznání uvádějí pouze plnění s nárokem na odpočet daně a daň ze své vlastní činnosti.“.

01.01.2016

77. Za § 101b se vkládají nové § 101c až 101i, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2016

㤠101c

01.01.2016

Povinnost podat kontrolní hlášení

01.01.2016

(1) Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud

01.01.2016

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

01.01.2016

b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

01.01.2016

c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato

01.01.2016

1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5,

01.01.2016

2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo

01.01.2016

3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

01.01.2016

(2) Kontrolní hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové přiznání za společnost.

01.01.2016

§ 101d

01.01.2016

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení

01.01.2016

(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně.

01.01.2016

(2) Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.01.2016

(3) Pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.

01.01.2016

§ 101e

01.01.2016

Lhůty pro podání kontrolního hlášení

01.01.2016

(1) Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

01.01.2016

(2) Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

01.01.2016

(3) Lhůty podle odstavců 1 a 2 nelze prodloužit.

01.01.2016

§ 101f

01.01.2016

Opravné a následné kontrolní hlášení

01.01.2016

(1) Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení může plátce nahradit kontrolní hlášení, které již podal, opravným kontrolním hlášením; k předchozímu kontrolnímu hlášení se nepřihlíží.

01.01.2016

(2) Zjistí-li plátce po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů podat následné kontrolní hlášení, ve kterém tyto nedostatky napraví.

01.01.2016

(3) Pro následné kontrolní hlášení se použijí obdobně ustanovení o kontrolním hlášení, nestanoví-li zákon jinak.

01.01.2016

§ 101g

01.01.2016

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

01.01.2016

(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.

01.01.2016

(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil.

01.01.2016

(3) Plátce je povinen do 5 dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije.

01.01.2016

(4) Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a to prostřednictvím

01.01.2016

a) datové schránky, nebo

01.01.2016

b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku.

01.01.2016

(5) Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

01.01.2016

(6) V případě, že plátce, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, správci daně dosud nesdělil elektronickou adresu, odstavec 4 se nepoužije.

01.01.2016

§ 101h

01.01.2016

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

01.01.2016

(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

01.01.2016

a) 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,

01.01.2016

b) 10000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,

01.01.2016

c) 30000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

01.01.2016

d) 50000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

01.01.2016

(2) Správce daně uloží pokutu do 50000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

01.01.2016

(3) Správce daně uloží kromě pokuty podle odstavce 1 nebo 2 tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, pokutu do 500000 Kč.

01.01.2016

(4) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 1 rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.

01.01.2016

(5) Pokuta podle odstavců 1 až 3 je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě.

01.01.2016

(6) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 2 a 3 dbá správce daně, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní. Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze strany plátce.

01.01.2016

§ 101i

01.01.2016

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením

01.01.2016

(1) Plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením lze vyžadovat do uplynutí lhůty pro stanovení daně.

01.01.2016

(2) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.“.

01.01.2016

78. V § 102 odst. 3 se slova „ , která není podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo není odeslána prostřednictvím datové schránky“ nahrazují slovy „vyžadující dodatečné potvrzení“.

01.01.2015

79. V § 106 odst. 7 se věta třetí zrušuje.

01.01.2015

80. V § 106e odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2015

81. V § 106e odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2015

b) skupina nesplňuje podmínky podle § 5a, nebo“.

01.01.2015

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

01.01.2015

82. V § 106f se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2015

(5) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy zaniklo jeho členství ve skupině.“.

01.01.2015

83. V § 108 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

01.01.2015

j) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže

01.01.2015

1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a

01.01.2015

2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.“.

01.01.2015

84. V § 109 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „jeho uskutečnění“ nahrazují slovy „uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty na takové plnění“.

01.01.2015

85. V § 109 odst. 3 a 4 se za slova „jeho uskutečnění“ vkládají slova „nebo poskytnutí úplaty na něj“.

01.01.2015

86. V příloze č. 3a se za položku 0402, 0404, 1901, 2106 vkládají nové položky, které znějí:

01.01.2015
„0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 až 1208, 1212, 1214,2004,2005- Mlýnské výrobky, a to:
- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
- z brambor
- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
- Směsi těchto mlýnských výrobků.
1107 až 1109, 1903, 3505- Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.
1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106- Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“.
01.01.2015

87. V příloze č. 3a se za větu „Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.“ doplňuje věta „Mlýnské výrobky a směsi těchto mlýnských výrobků, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“.

01.01.2015

88. Doplňuje se příloha č. 6, která včetně nadpisu zní:

01.01.2015

„Příloha č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb.

01.01.2015

Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením

01.01.2015

1. Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

01.01.2015

2. Dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí zařízení vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, a provozovaná na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další využití.

01.01.2015

3. Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele.

01.01.2015

4. Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2.

01.01.2015

5. Dodání certifikátů plynu a elektřiny.

01.01.2015

6. Poskytnutí telekomunikačních služeb.

01.01.2015

7. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů.

01.01.2015

8. Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.

01.01.2015

9. Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo 92.

01.01.2015

10. Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.“.

01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Přechodná ustanovení

01.01.2015

1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

2. Pro stanovení obratu pro účely zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v případě kalendářních měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona postupuje podle § 4a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

ČÁST DRUHÁ

01.01.2015

Změna zákona č. 47/2011 Sb.

01.01.2015

Čl. III

01.01.2015

V čl. III zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.

01.01.2015

ČÁST TŘETÍ

01.01.2015

Změna celního zákona

01.01.2015

Čl. IV

01.01.2015

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 308/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 293 odst. 1 písm. h) a v § 294 odst. 1 písm. h) se slova „nesdělí celnímu úřadu údaje podle § 319 odst. 4“ nahrazují slovy „poruší některou z povinností stanovených v § 319 odst. 4 a 5“.

01.01.2015

2. V § 319 odstavec 4 zní:

01.01.2015

(4) Osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie34) povinna poskytnout informace o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie (dále jen „zpravodajská jednotka“), je povinna sdělit celnímu úřadu pravdivé a úplné údaje o tomto obchodu písemně nebo elektronicky, pokud dosáhne prahu pro vykazování stanoveného zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí zboží.“.

01.01.2015

3. V § 319 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

01.01.2015

(5) Zpravodajská jednotka je povinna

01.01.2015

a) sdělit celnímu úřadu údaje podle odstavce 4 nejpozději desátý pracovní den měsíce následujícího po skončení referenčního období, pokud jsou tyto údaje sdělovány písemně,

01.01.2015

b) sdělit celnímu úřadu údaje podle odstavce 4 nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po skončení referenčního období, pokud jsou tyto údaje sdělovány elektronicky,

01.01.2015

c) sdělit celnímu úřadu opravené údaje nebo doplnit chybějící údaje podle odstavce 4 nejpozději třicátý den následující po dni, kdy se o nepřesnosti údajů nebo o tom, že údaje chybějí, dozvěděla,

01.01.2015

d) po dobu 2 let ode dne skončení lhůty podle písmen a) až c) uchovávat datové soubory a kopie písemností, které byly poskytnuty celnímu úřadu podle písmen a) až c).

01.01.2015

(6) Český statistický úřad a ministerstvo stanoví vyhláškou

01.01.2015

a) rozsah údajů podle odstavce 4,

01.01.2015

b) úpravu referenčního období pro účely vykazování údajů podle odstavce 4,

01.01.2015

c) způsob dosažení prahů pro vykazování údajů podle odstavce 4 a jejich výši a

01.01.2015

d) způsob a postup pro sdělování údajů podle odstavce 4.“.

31.12.2014

ČÁST ČTVRTÁ

31.12.2014

Změna zákona č. 502/2012 Sb.

31.12.2014

Čl. V

31.12.2014

Část sedmá zákona č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se včetně nadpisu zrušuje.


01.01.2015

ČÁST PÁTÁ

01.01.2015

ÚČINNOST

01.01.2015

Čl. VI

01.01.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou

01.01.2015

a) ustanovení části první čl. I bodů 31, 34, 57, 61, 65, 72, 75, 77 a 78, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016, a

01.01.2015

b) části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2014.


01.01.2015

Hamáček v. r.

01.01.2015

Zeman v. r.

01.01.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru