PLUS na zkoušku

Zákon č. 353/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 142/2014
Platnost od 31.12.2014
Účinnost od 15.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
15.01.2015

353

15.01.2015

ZÁKON

15.01.2015

ze dne 18. prosince 2014,

15.01.2015

kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

15.01.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


15.01.2015

Čl. I

15.01.2015

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

15.01.2015

1. V § 10 odst. 2 větě první se slova „Ministerstvo financí v Cenovém věstníku,“ zrušují.

15.01.2015

2. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „Jejich vydání“ nahrazují slovy „Sdělení o jejich vydání“.

15.01.2015

3. V § 10 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění v příslušném věstníku a účinnosti dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve však dnem jeho zveřejnění.“.

15.01.2015

4. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

15.01.2015

㤠10a

15.01.2015

Cenový věstník

15.01.2015

(1) Ministerstvo financí zveřejňuje cenová rozhodnutí podle § 10 odst. 1 v Cenovém věstníku; sdělení o jejich vydání vyhlašuje ve Sbírce zákonů podle zvláštního právního předpisu8a). Cenový věstník je veden v elektronické i listinné podobě, přičemž obě podoby mají stejné právní účinky.

15.01.2015

(2) Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění v Cenovém věstníku a účinnosti dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve však dnem jeho zveřejnění. Zveřejněním se rozumí den zpřístupnění Cenového věstníku, který je uveden v jeho záhlaví na portálu veřejné správy.

15.01.2015

(3) Ministerstvo financí umožní bezplatné nahlížení do cenových rozhodnutí na Ministerstvu financí.

15.01.2015

(4) Ministerstvo financí uchovává jeden výtisk cenového rozhodnutí v listinné podobě za účelem posouzení shody mezi listinnou a elektronickou podobou po dobu 10 let ode dne jeho zveřejnění.“.

15.01.2015

5. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „ , kterým je osoba nakupující zboží pro jiné účely než pro podnikání“ zrušují a za slovo „spotřebiteli“ se vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 10, která zní:

15.01.2015

10) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“.

15.01.2015

6. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Pověření osoby k výkonu cenové kontroly může mít formu průkazu. Průkaz vydává cenový kontrolní orgán, do jehož působnosti cenová kontrola náleží, pokud se jedná o kontrolu plnění povinností, jejichž porušení je uvedeno v § 15 odst. 1 písm. g) až j) nebo l) nebo v § 16 odst. 1 písm. g), h) nebo i) nebo v odst. 3 písm. a) nebo c). V průkazu je uvedeno jméno, příjmení, orgán, který průkaz vydal, funkce osoby, kterou kontrolní orgán pověřil výkonem kontroly, rozsah oprávnění ke kontrole a vymezení platnosti průkazu. Průkaz je opatřen otiskem úředního razítka a podepsán osobou, která průkaz vydala s uvedením jejího jména a příjmení.“.


15.01.2015

Čl. II

15.01.2015

Účinnost

15.01.2015

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


15.01.2015

v z. Jermanová v. r.

15.01.2015

Zeman v. r.

15.01.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru