PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 336/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

Částka 131/2014
Platnost od 29.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

336

01.01.2015

ZÁKON

01.01.2015

ze dne 9. prosince 2014,

01.01.2015

kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

01.01.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2015

ČÁST PRVNÍ

01.01.2015

Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech

01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se mění takto:

01.01.2015

1. V poznámce pod čarou č. 1 větě druhé se slova „ve znění směrnice“ nahrazují slovy „ve znění směrnic“, na konci textu věty druhé se doplňují slova „a 2013/14/EU“, na konci textu věty poslední se doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU“ a na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (přepracované znění).“.

01.01.2015

2. V poznámce pod čarou č. 2 věty třetí až sedmá se nahrazují větami:

01.01.2015

„Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu.

01.01.2015

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.“.

01.01.2015

3. V § 2 písmeno a) zní:

01.01.2015

a) ve shromažďování

01.01.2015

1. peněžních prostředků, jehož hlavním účelem je financování vlastní výroby, obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb, jiných než finančních, a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky, nebo

01.01.2015

2. penězi ocenitelných věcí, jehož hlavním účelem je provozování vlastní výroby, vlastního obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb, jiných než finančních, a na další správu takto shromážděných penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto penězi ocenitelné věci,“.

01.01.2015

4. V § 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a písmena c) a d) se zrušují.

01.01.2015

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno c).

01.01.2015

5. Na konci textu § 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení „nestanoví-li tento zákon dále jinak (§ 98 odst. 3).“.

01.01.2015

6. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

01.01.2015

㤠2a

01.01.2015

Tento zákon se nevztahuje také na činnost spočívající

01.01.2015

a) ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od členů rodiny za účelem jejich společného investování a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci (family office vehicle), nebo

01.01.2015

b) ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí za účelem jejich společného investování, a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, je-li investorem výlučně osoba, která spolu s tím, kdo tuto činnost provádí, tvoří koncern,

01.01.2015

ledaže ten, kdo tuto činnost provádí, je zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f), nebo tuto činnost provádí jako obhospodařovatel investičního fondu, jakož i stanoví-li tento zákon dále jinak (§ 98 odst. 3).“.

01.01.2015

7. V § 6 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; tím není dotčen § 9 odst. 1“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Každý investiční fond může mít pouze jednoho obhospodařovatele.“.

01.01.2015

8. V § 6 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

01.01.2015

(2) Všechny podfondy jednoho investičního fondu musí mít téhož obhospodařovatele.

01.01.2015

(3) Obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu zahrnuje i obhospodařování jeho podfondů nebo srovnatelných zařízení. Tam, kde tento zákon používá pojem „obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“, rozumí se jím i obhospodařování jeho podfondů nebo srovnatelných zařízení. Tam, kde tento zákon používá pojem „obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“, rozumí se jím i obhospodařovatel jeho podfondů nebo srovnatelných zařízení.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2015

9. V § 9 odst. 1 se na konci textu věty první a druhé doplňují slova „prostřednictvím této osoby“.

01.01.2015

10. V § 9 odst. 3 písm. a) se za slovo „investorů,“ vkládají slova „má-li se stát fondem kvalifikovaných investorů,“.

01.01.2015

11. V § 11 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , nebo některé z činností, které zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“.

01.01.2015

12. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „K provádění jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, investiční společností nebo zahraniční osobou s povolením podle § 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, pro toho, kdo dodržuje pravidla obezřetnosti, která jsou srovnatelná s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské unie, a podléhá dohledu orgánu dohledu, se jiné oprávnění nevyžaduje.“.

01.01.2015

13. V § 15 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) O správu majetku podle odstavce 1 věty první jde, má-li v České republice bydliště nebo sídlo ten, kdo jej spravuje nebo hodlá spravovat.“.

01.01.2015

14. V § 15 odst. 3, § 17 odst. 6, § 108 odst. 2, § 272 odst. 5, § 273 odst. 2 a 3, § 282 a v § 651 odst. 3 se slova „osvědčí právní“ nahrazují slovy „na tom má oprávněný“.

01.01.2015

15. V § 15 odst. 3 větě první se za slovo „fondu“ vkládají slova „nebo jiného zařízení“ a za slova „o svěřenského“ se vkládají slova „nebo jiného“.

01.01.2015

16. V § 15 odst. 3 větě druhé se slovo „svěřenskému“ zrušuje.

01.01.2015

17. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

01.01.2015

6) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013.“.

01.01.2015

18. V § 16 odst. 3 se slova „Způsob určení“ nahrazují slovy „Jak se určí“.

01.01.2015

19. V § 17 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

01.01.2015

20. V § 17 odst. 2 až 4 se slova „nebo 2“ zrušují.

01.01.2015

21. V § 17 odst. 2 větě druhé se slova „odstavec 4“ nahrazují slovy „ode dne, kdy překročila rozhodný limit, odstavec 3“.

01.01.2015

22. V § 17 odst. 4 větě druhé se slova „4 věta první“ nahrazují číslem „3“.

01.01.2015

23. V § 17 odst. 5 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „3“.

01.01.2015

24. V § 20 odst. 3 se slovo „a“ za slovem „ucelený“ nahrazuje čárkou.

01.01.2015

25. V § 20 odst. 5 a v § 47 odst. 5 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria řídicího a kontrolního systému“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na řídicí a kontrolní systém“.

01.01.2015

26. V § 21 odst. 4 se za slovo „osoby“ vkládají slova „(§ 624)“.

01.01.2015

27. V § 22 odst. 6 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria postupů, pravidel a zásad uvedených v odstavci 2 a povinností uvedených“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na postupy, pravidla a zásady uvedené v odstavci 2 a povinnosti uvedené“.

01.01.2015

28. V § 25 odst. 1 písmeno f) zní:

01.01.2015

f) u koho nemůže dojít ke střetu zájmů mezi ním a obhospodařovatelem nebo mezi ním a společnými zájmy investorů dotčeného fondu.“.

01.01.2015

29. V § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3, § 53 odst. 1 písm. c) a v § 53 odst. 3 se slovo „až“ nahrazuje slovem „a“.

01.01.2015

30. V § 33 odst. 1 písm. b) se slova „zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu“ zrušují.

01.01.2015

31. V § 34 odst. 4 písm. e) a g) se slovo „nebyly“ nahrazuje slovem „nebyly-li“.

01.01.2015

32. V § 38 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „vždy“ zrušuje.

01.01.2015

33. V § 38 odst. 1 písm. b) se slovo „zajišťování“ nahrazuje slovem „poskytování“.

01.01.2015

34. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a vnitřní audit“.

01.01.2015

35. V § 38 odst. 1 písm. g) se slovo „zajišťování“ zrušuje.

01.01.2015

36. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a, obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem“.

01.01.2015

37. V § 38 odst. 1 písm. j) se za slovo „vydávání“ vkládá slovo „ , výměny“ a na konci textu písmene j) se doplňují slova „a, obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, nabízení investic do tohoto fondu“.

01.01.2015

38. V § 38 odst. 1 písm. o) se za slovo „dokumentů“ vkládá slovo „ , zejména“.

01.01.2015

39. V § 38 odst. 1 písm. s) se slovo „zajišťování“ nahrazuje slovy „vykonávání nebo obstarávání“.

01.01.2015

40. V § 38 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „dále“ zrušuje.

01.01.2015

41. V § 38 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2015

(3) Činnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) a p) vykonává administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu ve vztahu k tomuto fondu jen, je-li to ujednáno ve smlouvě o administraci.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.01.2015

42. V § 39 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „K provádění jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu pro toho, kdo dodržuje pravidla obezřetnosti, která jsou srovnatelná s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské unie, a podléhá dohledu orgánu dohledu, se jiné oprávnění nevyžaduje; tím nejsou dotčeny odstavce 3 a 4.“.

01.01.2015

43. V § 39 odst. 3 a 4, § 485 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení, § 554 odst. 1 písm. c) a v § 599 odst. 1 písm. j) se slova „pro jiného“ zrušují.

01.01.2015

44. V § 39 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo povolení vykonávat činnost podle § 11 odst. 1 písm. e)“.

01.01.2015

45. V § 39 odst. 5 se slovo „Výkon“ nahrazuje slovy „Pro výkon“ a slova „nepovažuje za výkon těchto činností pro jiného“ se nahrazují slovy „povolení podle odstavce 3 nebo 4 nevyžaduje“.

01.01.2015

46. V § 39 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2015

(6) Ten, kdo je oprávněn provádět administraci speciálních fondů, může vykonávat i jednotlivé činnosti, které zahrnuje administrace standardních fondů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů.“.

01.01.2015

47. V § 40 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Každý investiční fond může mít pouze jednoho administrátora.“.

01.01.2015

48. V § 42 odst. 1 se slova „standardního fondu nebo srovnatelného“ nahrazují slovy „investičního fondu nebo“.

01.01.2015

49. V § 47 odst. 1 písm. b) se za slovo „orgánů“ vkládá slovo „tohoto“ a čárka za slovem „pravomocí“ se nahrazuje středníkem.

01.01.2015

50. V § 47 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „podílníkům, společníkům nebo obmyšleným tohoto fondu“.

01.01.2015

51. V § 47 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a vedení účetnictví tohoto administrátora“.

01.01.2015

52. V § 48 odst. 2 se slova „provádí administraci tohoto fondu“ nahrazují slovy „vykonává činnost“, slova „měly znalosti“ se nahrazují slovy „aby měly dostatečné znalosti“, slovo „plnění“ se nahrazuje slovy „řádný výkon“ a slova „aby měly“ se zrušují.

01.01.2015

53. V § 49 odst. 1 písm. b) se slova „investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jehož administraci provádí“ nahrazují slovy „tohoto fondu“.

01.01.2015

54. V § 49 odst. 3 se na konci písmene h) slovo „a“ zrušuje, na konci odstavce 3 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

01.01.2015

j) dodržuje § 1843 občanského zákoníku stanovující informační povinnosti v souvislosti s uzavíráním smlouvy o finančních službách.“.

01.01.2015

55. V § 49 odst. 4 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria postupů, pravidel a zásad uvedených v odstavci 2 a povinností uvedených“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na postupy a pravidla uvedené v odstavci 2 a povinnosti uvedené“.

01.01.2015

56. V § 50 odst. 1 písm. c) se slovo „jeho“ nahrazuje slovem „jejich“ a slovo „dokumentem“ se nahrazuje slovem „dokumentu“.

01.01.2015

57. V § 50 odst. 1 písm. e) a f) se slovo „obhospodařovatel“ nahrazuje slovem „administrátor“.

01.01.2015

58. V § 50 odst. 1 se na konci textu písmene e) slovo „a“ zrušuje, na konci textu písmene f) se tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se nové písmeno g), které zní:

01.01.2015

g) statut nebo srovnatelný dokument tohoto fondu vymezuje tuto činnost jako činnost, jejímž výkonem lze pověřit jiného.“.

01.01.2015

59. V § 50 odst. 1 písm. f) se slova „pověření jiného výkonem této činnosti“ nahrazují slovy „toto pověření“.

01.01.2015

60. V § 50 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2015

61. V § 51 odst. 1 se slova „jinou osobu“ nahrazují slovem „jiného“.

01.01.2015

62. V § 51 odst. 2 se slova „určité činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,“ nahrazují slovy „jednotlivé činnosti podle odstavce 1“.

01.01.2015

63. V § 54 odst. 1 písm. a) se slova „papírů a“ nahrazují slovy „papírů převzatých do úschovy a“.

01.01.2015

64. V poznámce pod čarou č. 7 se slova „o evropských fondech rizikového kapitálu“ nahrazují slovy „(EU) č. 345/2013“.

01.01.2015

65. V § 60 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „právnická“ zrušuje.

01.01.2015

66. V § 60 odst. 1 písm. a) se slova „ , umožňuje-li to jeho povaha“ zrušují.

01.01.2015

67. V § 60 odst. 1 písm. c) se slova „ , umožňuje-li to jeho povaha, nebo“ nahrazují slovem „a“.

01.01.2015

68. V § 62 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Depozitář plní povinnosti plynoucí mu z tohoto zákona nebo z depozitářské smlouvy způsobem, který odpovídá povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností.“.

01.01.2015

69. V § 63 se slova „poskytnout jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu anebo jiné zajištění investiční nástroje, které mu byly poskytnuty z majetku tohoto fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu anebo jiné zajištění“ nahrazují slovy „použít jeho majetek, který má v opatrování nebo v úschově pro účely vlastní nebo jiné osoby“.

01.01.2015

70. V § 71 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , přičemž odstavec 3 se v tomto případě nepoužije“.

01.01.2015

71. V § 71 odst. 1 písm. b), § 612 odst. 1 písm. j), § 612 odst. 2 písm. b) a v § 669 písm. b) se slovo „fyzicky“ zrušuje.

01.01.2015

72. V § 71 odst. 1 písm. b) a v § 669 písm. b) se za slovo „úschově“ vkládají slova „investiční nástroje a ostatní“.

01.01.2015

73. V § 71 odst. 2 se za slovo „podpůrce“ vkládají slova „(prime broker)“.

01.01.2015

74. V § 73 odst. 1 písm. e) a v § 670 odst. 1 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

01.01.2015

75. V § 73 odst. 1 a v § 670 odst. 1 písmeno f) zní:

01.01.2015

f) jsou prováděny příkazy obhospodařovatele směrující k nabytí nebo zcizení majetkových hodnot v majetku tohoto fondu, přičemž postačí, jestliže depozitář kontroluje, jak byly tyto příkazy provedeny, je-li pro tento způsob kontroly důvod zvláštního zřetele hodný; jak byly příkazy provedeny, kontroluje depozitář dále, jde-li o příkazy týkající se

01.01.2015

1. obchodu v hodnotě nepřevyšující částku 500000 Kč a souhrnnou denní hodnotu odpovídající 0,1 % hodnoty majetku tohoto fondu,

01.01.2015

2. obchodu uzavřeného na trhu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády upravujícího investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování, nebo

01.01.2015

3. obchodu s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem vydaným fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem.“.

01.01.2015

76. V § 75 odst. 2 se číslo „80“ nahrazuje číslem „81“.

01.01.2015

77. V § 77 odst. 1 písm. d) se slova „depozitář a“ nahrazují slovy „depozitář nebo“.

01.01.2015

78. V § 78 odst. 1 písm. b) se slova „tohoto fondu“ nahrazují slovy „zákazníků depozitáře“ a slova „tomuto fondu“ se nahrazují slovy „zákazníkům depozitáře“.

01.01.2015

79. V § 81 odst. 1 se za slova „§ 71 odst. 1 písm. a)“ vkládají slova „části věty před středníkem“ a za slovo „úschově“ se vkládají slova „investičních nástrojů“.

01.01.2015

80. V § 83 odst. 1 se za slovy „§ 72 odst. 5“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „§ 73 odst. 4“ se vkládají slova „a § 74 odst. 4“.

01.01.2015

81. V § 94 odst. 1 se slova „práva Evropské unie“ nahrazují slovy „směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování4)“.

01.01.2015

82. V § 94 odst. 2 se slova „práva Evropské unie a jako takový není“ nahrazují slovy „směrnice uvedené v odstavci 1 a není jako standardní fond“.

01.01.2015

83. V § 95 odst. 1 písm. a), b) a c) bodě 2 se za slovo „strategie“ vkládají slova „ , založené zpravidla na principu rozložení rizika,“.

01.01.2015

84. V poznámce pod čarou č. 9 se slova „o evropských fondech sociálního podnikání“ nahrazují slovy „(EU) č. 346/2013“.

01.01.2015

85. V § 96 úvodní části ustanovení se za slovo „též“ vkládají slova „investiční fond, který je“.

01.01.2015

86. V § 96 písm. a) a b) se slova „kvalifikovaný fond“ nahrazují slovy „kvalifikovaným fondem“.

01.01.2015

87. V § 97 písm. b) se za slova „srovnatelné s“ vkládají slova „investičním fondem, který je“.

01.01.2015

88. V § 98 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

01.01.2015

(2) Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na případ, kdy se shromažďuje výlučně od osob uvedených v § 2a odst. 1 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

01.01.2015

(3) Odstavec 1 není § 2 písm. b) a c) a § 2a dotčen.“.

01.01.2015

89. V § 100 odst. 2 se slova „investičním fondem“ nahrazují slovy „fondem kolektivního investování“.

01.01.2015

90. V § 101 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Fondem kvalifikovaných investorů investujícím jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu však může být pouze otevřený podílový fond nebo akciová společnost s proměnným základním kapitálem.“.

01.01.2015

91. V § 113 odst. 1 písm. a) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „d)“.

01.01.2015

92. V § 117 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V rubopisu listinného podílového listu se uvede identifikace nabyvatele.“.

01.01.2015

93. V § 120 odst. 1 se slova „se zvláštními právy“ zrušují.

01.01.2015

94. V § 121 úvodní části ustanovení se slova „obhospodařovatele podílového fondu nebo“ zrušují.

01.01.2015

95. V § 121 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

01.01.2015

(2) Řízení uvedené v odstavci 1 je řízením podle § 83 odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu.

01.01.2015

(3) Účastníky řízení jsou navrhovatel, obhospodařovatel tohoto podílového fondu a ten, jehož název, příznačný prvek názvu nebo jméno obsahuje označení tohoto podílového fondu.“.

01.01.2015

96. V § 130 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2015

(4) U otevřeného podílového fondu, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu, se vydávají podílové listy každý pracovní den.“.

01.01.2015

97. V § 132 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

01.01.2015

a) 3 pracovních dnů, jde-li o otevřený podílový fond, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu,“.

01.01.2015

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

01.01.2015

98. V § 132 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2015

99. V § 147 odst. 1 se za číslo „121“ vkládají slova „odst. 1“, slovo „odkoupil“ se nahrazuje slovem „koupil“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Obhospodařovatel od oprávněného vlastníka koupí podílový list do 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu došel návrh na uzavření smlouvy.“.

01.01.2015

100. V § 147 odst. 2 se slova „vzniká oprávněnému vlastníkovi podílových listů právo navrhnout obhospodařovateli“ nahrazují slovy „může se oprávněný vlastník podílových listů domáhat“ a slova „za přiměřené protiplnění na účet podílového fondu a obhospodařovateli vzniká povinnost takový návrh přijmout“ se nahrazují slovy „u soudu nebo požadovat náhradu újmy, a to nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy došel obhospodařovateli návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 1“.

01.01.2015

101. V § 147 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2015

102. V § 150 odst. 1 se slovo „vytvořený“ zrušuje.

01.01.2015

103. V § 150 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2015

(4) Ustanovení § 1454 občanského zákoníku se pro investiční fond jako svěřenský fond nepoužije.“.

01.01.2015

104. V § 154 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

01.01.2015

(3) Statutárnímu řediteli akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která je investičním fondem podle § 9 odst. 1, přísluší obchodní vedení v plném rozsahu. Pouze její statutární ředitel též určuje základní zaměření obchodního vedení.

01.01.2015

(4) Do působnosti valné hromady akciové společnosti s proměnným základním kapitálem náleží volba a odvolání statutárního ředitele, jakož i schválení jeho smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2015

105. V § 154 odst. 5 větě první se za slovo „zmocněnec“ vkládají slova „nebo pověření zmocněnci“.

01.01.2015

106. V § 156 odst. 1 písm. g) se slova „nejnižší výše základního kapitálu pro účely pozastavení odkupování investičních akcií a“ zrušují.

01.01.2015

107. V § 158 odst. 2 se slovo „základní“ nahrazuje slovem „základním“.

01.01.2015

108. V § 163 odst. 1 se slova „Upisovat investiční akcie lze jen“ nahrazují slovy „Investiční akcie se upisují“.

01.01.2015

109. V § 163 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2015

110. V § 170 odst. 1 se slova „podíly společníků, kteří ručí za její dluhy omezeně, jsou představovány investiční listy“ nahrazují slovy „alespoň jeden společník za její dluhy neručí“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Podíly komanditistů komanditní společnosti na investiční listy jsou představovány investičními listy.“.

01.01.2015

111. V § 170 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Obchodní firma obsahuje označení „komanditní společnost na investiční listy“, které může být nahrazeno zkratkou „kom. spol. na invest. listy“ nebo „k. s. i. l.“.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2015

112. V nadpise § 171 a v § 171 odst. 1 až 3 se slova „investičních listů“ nahrazují slovem „podílů“.

01.01.2015

113. V § 171 odst. 2 větě druhé se slova „může společnost vydat investiční list pro každý podíl“ nahrazují slovy „vydá společnost investiční list pro každý podíl, nebo vydá hromadný investiční list; společenská smlouva obsahuje také označení investičního listu, kterým je podíl představován“.

01.01.2015

114. V § 171 odst. 4 se slovo „Do“ nahrazuje slovy „Upravuje-li společenská smlouva různé druhy podílů do“ a na konci odstavce se doplňují věty „Soud, který vede obchodní rejstřík, znepřístupní veřejnosti i údaje o komanditistech obsažené ve společenské smlouvě komanditní společnosti na investiční listy založené do sbírky listin. Kromě případů stanovených zvláštním právním předpisem může opis společenské smlouvy včetně údajů o komanditistech obdržet jen ten, kdo na tom má oprávněný zájem.“.

01.01.2015

115. V § 172 odst. 1 se v úvodní části slovo „listinný“ zrušuje, na konci textu písmene d) se doplňují slova „a splacenou část tohoto vkladu k datu emise investičního listu a“ a písmeno e) se zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

01.01.2015

116. V § 172 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Investiční list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír.“.

01.01.2015

117. V § 172 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2015

(3) Při předložení investičního listu na něm komanditní společnost na investiční listy vyznačí aktuální výši splacené části vkladu, liší-li se od údaje podle odstavce 1 písm. d).“.

01.01.2015

118. § 174 zní:

01.01.2015

㤠174

01.01.2015

(1) Společenská smlouva komanditní společnosti na investiční listy může převoditelnost investičních listů omezit, nikoli však vyloučit.

01.01.2015

(2) Pro převod investičního listu se použije obdobně také § 210 zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev.“.

01.01.2015

119. § 175 zní:

01.01.2015

㤠175

01.01.2015

(1) Má-li komanditista nebo jiná osoba povinnost odevzdat investiční list komanditní společnosti na investiční listy, odevzdá jej ve lhůtě určené společenskou smlouvou, jinak ve lhůtě, kterou k tomu v písemné výzvě určil komplementář nebo likvidátor.

01.01.2015

(2) Investiční listy, které nebyly odevzdány ve lhůtě podle odstavce 1, komplementář nebo likvidátor prohlásí za neplatné. Prohlášení neplatnosti investičních listů se uveřejní na internetových stránkách společnosti.“.

01.01.2015

120. V § 178 odst. 1 se čárka za slovem „nebo“ zrušuje.

01.01.2015

121. V § 181 odst. 1 se slova „však pro důvody uvedené“ nahrazují slovy „z důvodů, které jsou uvedeny“.

01.01.2015

122. V § 181 odstavec 4 zní:

01.01.2015

(4) Vyloučení komplementáře je účinné vstupem jiného komplementáře do komanditní společnosti na investiční listy. Nevstoupí-li změnou společenské smlouvy vstupující komplementář do komanditní společnosti na investiční listy ve lhůtě určené v rozhodnutí o vyloučení komplementáře, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, vstoupí komanditní společnost na investiční listy uplynutím takové doby do likvidace. Ke vstupu jiného komplementáře se souhlas vyloučeného komplementáře nevyžaduje.“.

01.01.2015

123. § 182 zní:

01.01.2015

㤠182

01.01.2015

(1) Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, důvodem pro zrušení komanditní společnosti na investiční listy není zánik účasti komanditisty ve společnosti.

01.01.2015

(2) Smrtí nebo zánikem komanditisty přechází jeho podíl v komanditní společnosti na investiční listy na dědice nebo právního nástupce. Společenská smlouva může přechod investičního listu zakázat nebo omezit.

01.01.2015

(3) Komanditista nemůže z komanditní společnosti na investiční listy vystoupit ani svou účast zrušit výpovědí, ledaže společenská smlouva určí jinak.

01.01.2015

(4) Vystoupení komplementáře je účinné vstupem jiného komplementáře do komanditní společnosti na investiční listy; to platí i pro výpověď komplementáře. Vystoupivší komplementář a komplementář, který zrušil svou účast výpovědí, má k vstupujícímu komplementáři stejné povinnosti, jaké má vyloučený komplementář.“.

01.01.2015

124. Za § 182 se vkládá nový § 182a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠182a

01.01.2015

Odevzdání investičního listu

01.01.2015

(1) Bez zbytečného odkladu po zániku účasti komanditisty ve společnosti bez právního nástupce odevzdá tento komanditista, dědic nebo právní nástupce, popřípadě i insolvenční správce společnosti investiční list.

01.01.2015

(2) Právo na vyplacení vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku vzniká komanditistovi odevzdáním investičního listu komanditní společnosti na investiční listy, jinak uveřejněním prohlášení jeho neplatnosti podle § 175 odst. 2.

01.01.2015

(3) Odevzdaný investiční list komanditní společnost na investiční listy nebo likvidátor neprodleně zničí.“.

01.01.2015

125. V § 185 odst. 2 se za slovo „označil“ vkládají slova „pro účely svého vystoupení“.

01.01.2015

126. V § 186 odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Omezeně ručící společník nemůže z komanditní společnosti vystoupit, ani zrušit svou účast výpovědí, ledaže společenská smlouva určí jinak.“.

01.01.2015

127. V § 188 odst. 3 se za slovo „spojeno“ vkládají slova „nebo s nimiž souvisí“.

01.01.2015

128. V § 197 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „ve vztahu k němu“ zrušují.

01.01.2015

129. V § 197 odst. 3 písm. a) se slova „tohoto administrátora“ nahrazují slovy „této osoby“.

01.01.2015

130. V § 198 odst. 2 se slova „a 4“ zrušují.

01.01.2015

131. V § 203 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Tomu, kdo získá podíl na hlasovacích právech investičního fondu, nevzniká povinnost učinit nabídku převzetí podle zákona upravujícího nabídky převzetí. V této souvislosti ani nevznikají této nebo jiné osobě povinnosti, které jim jinak při nabídce převzetí ukládá zákon upravující nabídky převzetí.“.

01.01.2015

132. V § 206 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Fond kolektivního investování nesmí vydat opční listy.“.

01.01.2015

133. V § 206 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Fond kolektivního investování může vydat dluhopis nebo cenný papír anebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, jen za podmínek, za nichž lze přijmout na účet tohoto fondu úvěr. To platí i v případě, jsou-li tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydány na účet fondu kolektivního investování.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2015

134. V § 206 odst. 3 se slova „tichém společenství“ nahrazují slovy „tiché společnosti“.

01.01.2015

135. V § 207 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2015

b) vyvolanou překážkou vzniklou nezávisle na vůli obhospodařovatele, nedojde-li touto změnou k výrazně odlišnému způsobu investování tohoto fondu,“.

01.01.2015

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

01.01.2015

136. V § 207 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Ke změně provedené v rozporu s odstavcem 1 se nepřihlíží.“.

01.01.2015

137. V § 208 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Soud na návrh České národní banky nebo toho, kdo na tom má oprávněný zájem, zruší fond kolektivního investování, který má právní formu akciové společnosti, nedosahuje-li jeho fondový kapitál alespoň částky uvedené v odstavci 1. Před rozhodnutím poskytne soud tomuto fondu kolektivního investování přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.“.

01.01.2015

138. V § 209 úvodní části ustanovení se za slovo „určí“ vkládá slovo „zejména“.

01.01.2015

139. V § 209 písmena d) a e) znějí:

01.01.2015

d) podílem z výsledku hospodaření investičního fondu nebo jeho části před zdaněním, nebo

01.01.2015

e) kombinací způsobů podle písmen a) až d).“.

01.01.2015

140. V § 210 úvodní části ustanovení se slova „uvedeného v § 9 odst. 1“ zrušují.

01.01.2015

141. V § 210 písm. b) se slova „náklady spojené s prováděním administrace tohoto fondu, zejména úplatu hrazenou jeho administrátorovi nebo depozitáři,“ zrušují.

01.01.2015

142. V § 210 písm. c) se slova „jeho obhospodařovatele, administrátora, depozitáře, hlavního podpůrce, auditora nebo jiné osoby, která pro tento fond poskytuje služby,“ zrušují.

01.01.2015

143. V § 215 odst. 2 v úvodní části ustanovení se slova „požadavky na kvalitativní kritéria“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na“, v písmeni a) úvodní části ustanovení se slovo „pravidel“ nahrazuje slovem „pravidla“, v písmeni b) se slovo „technik“ nahrazuje slovem „techniky“ a v písmeni c) se slovo „limitů“ nahrazuje slovem „limity“.

01.01.2015

144. V § 215 odst. 3 a v § 284 odst. 4 se slova „jiný právní předpis“ nahrazují slovy „nařízení vlády upravující investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování“.

01.01.2015

145. V § 215 odstavec 5 zní:

01.01.2015

(5) Pro účely výpočtu investičních limitů, limitů u celkové expozice a dalších limitů, které plynou ze statutu fondu kolektivního investování nebo z nařízení vlády upravujícího investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování, se na dluhopis anebo cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vydaný fondem kolektivního investování, hledí jako na úvěr přijatý na účet tohoto fondu. Ustanovení § 206 odst. 2 věta druhá se použije obdobně.“.

01.01.2015

146. § 217 se zrušuje.

01.01.2015

147. V § 220 odst. 1 písm. i) se slovo „účtované“ nahrazuje slovem „účtovaných“.

01.01.2015

148. V § 220 odst. 1 písm. j) se za slovo „o“ vkládá slovo „možnosti“ a na konci textu písmene j) se doplňují slova „v případě, že dojde k pověření jiného, údaje o pověřeném, a“.

01.01.2015

149. V § 225 odst. 4 se za slova „statut fondu kolektivního investování“ vkládá slovo „vždy“.

01.01.2015

150. V § 238 odst. 1 se slova „a f)“ nahrazují slovy „ , f) a j)“.

01.01.2015

151. V § 241 odst. 1 písm. f) bodě 3 se slova „zahraniční speciální fond“ nahrazují slovy „zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem“.

01.01.2015

152. V § 241 odst. 1 písm. q) se slova „má-li“ nahrazují slovy „jsou-li“.

01.01.2015

153. V § 247 odst. 2 se slovo „obdobná“ nahrazuje slovem „srovnatelná“ a slovo „obdobné“ se nahrazuje slovem „srovnatelné“.

01.01.2015

154. V § 255 odst. 1 písm. k) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“.

01.01.2015

155. V § 255 odst. 1 písm. n) se za slovo „compliance“ vkládá čárka.

01.01.2015

156. V § 264 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2015

157. V § 265 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „podle odstavce 2“ nahrazují slovy „jejího provozování nebo jejího dalšího prodeje“.

01.01.2015

158. V § 265 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2015

159. V § 266 odst. 1 se slova „a tlumočníky“ zrušují.

01.01.2015

160. V § 272 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Cenné papíry nebo zaknihované“ nahrazují slovem „Účastnické“ a slova „smluvně nabývat“ se nahrazují slovy „mít smluvně nabyty“.

01.01.2015

161. V § 272 odst. 1 písm. a) se slova „písm. a) až p)“ zrušují.

01.01.2015

162. V § 272 odst. 1 písmeno e) zní:

01.01.2015

e) osoba vykonávající činnost podle § 2 písm. b),“.

01.01.2015

163. V § 272 odst. 1 písm. h) se slova „fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, které“ nahrazují slovy „investičního fondu, který“ a slova „takových jiných fondech“ se nahrazují slovy „těchto fondech, jakož i majetku obhospodařovaného podle § 11 odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž obhospodařovatel jako tento fond,“.

01.01.2015

164. V § 272 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Bez ohledu na odstavec 1 se za kvalifikovaného investora považuje ve vztahu k tomuto fondu kvalifikovaných investorů jeho statutární orgán, člen jeho statutárního orgánu a vlastník zakladatelské akcie vydané tímto fondem, který není vlastníkem investiční akcie, kterou tento fond vydal.“.

01.01.2015

165. V § 272 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2015

(3) Nabyl-li někdo účastnické cenné papíry vydávané fondem kvalifikovaných investorů nebo účast na fondu kvalifikovaných investorů v rozporu s odstavcem 1 nebo stal-li se někdo zakladatelem nebo tichým společníkem fondu kvalifikovaných investorů nebo tím, kdo zvyšuje majetek fondu kvalifikovaných investorů smlouvou, v rozporu s odstavcem 1, nepřihlíží se k tomu.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

01.01.2015

166. V § 272 odstavec 5 zní:

01.01.2015

(5) Zakazuje se, aby výše vkladu nebo investice v důsledku jednání kvalifikovaného investora poklesla pod minimální výši stanovenou v odstavci 1 písm. h) nebo i). Možnost kvalifikovaného investora přestat být kvalifikovaným investorem fondu kvalifikovaných investorů tím není dotčena.“.

01.01.2015

167. V § 273 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

01.01.2015

168. V § 274 odst. 2 se slova „před vznikem“ nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu po vzniku“.

01.01.2015

169. V § 277 odst. 1 se slova „ , a většina hlasů ostatních společníků“ zrušují.

01.01.2015

170. V § 278 odst. 2 se středník nahrazuje tečkou a slovo „k“ se nahrazuje slovem „K“.

01.01.2015

171. V § 279 odst. 3 větě první se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.01.2015

172. Za § 283 se doplňuje nový § 283a, který zní:

01.01.2015

㤠283a

01.01.2015

Pro fond kvalifikovaných investorů se § 212 až § 214 použijí obdobně. Tam, kde se tato ustanovení dovolávají uveřejnění na internetových stránkách fondu, postačí i jejich jiné zpřístupnění investorům.“.

01.01.2015

173. V § 284 odst. 2 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria pravidel“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na pravidla“, slovo „technik“ se nahrazuje slovem „techniky“ a slovo „limitů“ se nahrazuje slovem „limity“.

01.01.2015

174. § 286 se zrušuje.

01.01.2015

175. V § 291 odst. 1 se slova „a b)“ nahrazují slovy „ , b) a j)“.

01.01.2015

176. V § 293 odst. 1 a 2 se slova „informování o v České republice nabízených investicích“ nahrazují slovy „nabízení investic“.

01.01.2015

177. Za § 295 se doplňuje nový § 295a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠295a

01.01.2015

Nabízení veřejně a jinak než veřejně

01.01.2015

(1) Investice do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu lze v České republice veřejně nabízet jen za podmínek stanovených tímto zákonem a jen tehdy, je-li tento fond zapsán v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou; tím není dotčen § 305 odst. 1.

01.01.2015

(2) Nabízet v České republice investice do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu těm, kdo nejsou kvalifikovanými investory, jinak než veřejně (private placement) lze jen tehdy, jestliže takové investice v České republice lze nabízet veřejně, nebo počet těchto osob nepřevyšuje 20.“.

01.01.2015

178. V § 296 se slova „nabízet i veřejně“ nahrazují slovy „veřejně nabízet“ a za slovo „při“ se vkládá slovo „veřejném“.

01.01.2015

179. V § 297 odstavce 1 a 2 znějí:

01.01.2015

(1) Investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem lze v České republice veřejně nabízet jiným než kvalifikovaným investorům jen tehdy, jestliže je obhospodařovatel tohoto fondu oprávněn přesáhnout rozhodný limit, je splněna povinnost stanovená v § 306 odst. 1 a Česká národní banka vydá rozhodnutí podle odstavce 3. Pro splnění povinnosti stanovené v § 306 odst. 1 se v tomto případě § 306 odst. 2 použije obdobně.

01.01.2015

(2) Není-li obhospodařovatel fondu podle odstavce 1 oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nebo nerozhodla-li Česká národní banka podle odstavce 3, použije se pro nabízení investic podle odstavce 1 § 296 obdobně.“.

01.01.2015

180. V § 297 odst. 3 se slovo „zda“ nahrazuje slovem „že“.

01.01.2015

181. V § 300 odst. 1 se slova „§ 511“ nahrazují slovy „§ 597 písm. a) nebo b)“.

01.01.2015

182. V § 305 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond do seznamu podle § 597 písm. d) bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží od orgánu dohledu domovského státu tohoto fondu dokumenty srovnatelné s dokumenty podle § 303 odst. 2.“.

01.01.2015

183. V § 306 odst. 1 písm. a) se slova „vydávání a“ zrušují.

01.01.2015

184. V § 309 a § 317 odst. 1 se slova „503 nebo 513“ nahrazují slovy „597“.

01.01.2015

185. Na konci § 309 se doplňuje věta „Jde-li o zahraniční investiční fond, použije se pro obsah žádosti o zápis do seznamu § 312 odst. 2 obdobně.“.

01.01.2015

186. V § 310 a v § 315 odst. 2 se slova „503 nebo 513“ nahrazují slovy „597 písm. a), b), c) nebo d)“.

01.01.2015

187. V § 310 se slovo „srovnatelného“ zrušuje, za slova „investičního fondu“ se vkládají slova „srovnatelného se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů“ a za slovo „obhospodařovatel“ se vkládají slova „se sídlem v České republice“.

01.01.2015

188. V § 310 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, jehož domovským státem je jiný členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel, který nemá povolení orgánu dohledu jiného členského státu opravňující jej přesáhnout rozhodný limit, se sídlem v jiném členském státě, lze v České republice veřejně nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. d).“.

01.01.2015

189. V § 315 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond do seznamu podle § 597 písm. e) bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží od orgánu dohledu jiného členského státu dokumenty srovnatelné s dokumenty podle § 313 odst. 2.“.

01.01.2015

190. V § 316 odst. 1 se za slovo „obhospodařovatel“ vkládají slova „ , který přesahuje rozhodný limit,“.

01.01.2015

191. V § 316 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 318 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 319 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 320 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 322 odst. 4, § 324 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 325 odst. 2 se za slovo „d)“ vkládají slova „nebo e)“.

01.01.2015

192. V § 317 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2015

(4) Investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, jehož domovským státem je jiný členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel se sídlem ve státě, který není členským státem, který nemá povolení podle § 481 ani srovnatelné povolení udělené orgánem dohledu jiného členského státu, lze v České republice veřejně nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. d).“.

01.01.2015

193. V § 318 odst. 1, § 319 odst. 1, § 320 odst. 1, § 324 odst. 1 a v § 325 odst. 1 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „§ 597 písm. d) nebo e)“.

01.01.2015

194. V § 318 odst. 6 větě druhé se za slovo „osvědčující“ vkládá slovo „splnění“.

01.01.2015

195. V § 322 odst. 3 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „§ 597 písm. d) nebo e)“.

01.01.2015

196. V nadpisu § 323 se slova „investiční společnosti neoprávněné“ nahrazují slovy „obhospodařovatele se sídlem v členském státě neoprávněného“.

01.01.2015

197. V § 323 se slova „investiční společnost neoprávněná“ nahrazují slovy „obhospodařovatel se sídlem v členském státě neoprávněný“ a slovo „§ 503“ se nahrazuje slovy „§ 597 písm. d)“.

01.01.2015

198. V § 324 odst. 1 se za slovo „obhospodařovatel“ vkládají slova „přesahující rozhodný limit“.

01.01.2015

199. V § 325 odst. 3 se středník nahrazuje tečkou a větou „Ustanovení § 315 odst. 1 věty druhé se použije obdobně.“ a slova „tyto investice“ se nahrazují slovy „Investice podle věty první“.

01.01.2015

200. V § 325 odst. 4 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „§ 597 písm. d) nebo e)“.

01.01.2015

201. Za § 325 se vkládá nový § 325a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠325a

01.01.2015

V případě obhospodařovatele se sídlem ve státě, který není členským státem, neoprávněného přesáhnout rozhodný limit ani rozhodný limit nepřesahujícího, jde-li o veřejné nabízení v České republice

01.01.2015

Investice do zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem není členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel se sídlem ve státě, který není členským státem, který nemá povolení podle § 481 ani srovnatelné povolení udělené orgánem dohledu jiného členského státu a který nepřesahuje rozhodný limit, lze v České republice veřejně nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. d).“.

01.01.2015

202. V § 328 odst. 1 se za slovo „fond“ vkládají slova „ , nebo hodlá-li jako obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a)“.

01.01.2015

203. V § 328 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , například, zda oznamovatel hodlá provádět administraci zahraničního investičního fondu“.

01.01.2015

204. V § 329 odst. 4 a v § 333 odst. 4 se slova „informací a“ zrušují.

01.01.2015

205. V § 329 odst. 6 se za slovo „investorů,“ vkládají slova „nebo vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a),“.

01.01.2015

206. § 330 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠330

01.01.2015

Vznik oprávnění

01.01.2015

(1) Investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy může začít prostřednictvím pobočky obhospodařovat zahraniční investiční fond srovnatelný se standardním fondem a popřípadě vykonávat další činnosti uvedené v oznámení podle § 328 odst. 2 písm. b) v hostitelském státě ode dne, kdy jí orgán dohledu hostitelského státu sdělí, které informační povinnosti musí plnit, nebo po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy ji Česká národní banka podle § 329 odst. 4 informovala o předání údajů orgánu dohledu hostitelského státu.

01.01.2015

(2) Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle § 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, může začít prostřednictvím pobočky obhospodařovat zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, nebo vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a), a popřípadě vykonávat další činnosti uvedené v oznámení podle § 328 odst. 2 písm. b), ode dne, kdy ji Česká národní banka podle § 329 odst. 4 informovala o předání údajů orgánu dohledu hostitelského státu.“.

01.01.2015

207. V § 332 odst. 1 se slova „ , provádět administraci zahraničního investičního fondu nebo poskytovat investiční služby“ zrušují.

01.01.2015

208. § 334 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠334

01.01.2015

Vznik oprávnění

01.01.2015

(1) Investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy může začít vykonávat činnosti uvedené v oznámení podle § 328 odst. 2 písm. b) v hostitelském státě ode dne, kdy ji Česká národní banka podle § 333 odst. 4 informovala o předání údajů orgánu dohledu hostitelského státu, nebo po marném uplynutí lhůty uvedené v § 333 odst. 1.

01.01.2015

(2) Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle § 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, může začít bez umístění pobočky obhospodařovat zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, nebo vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a), a popřípadě vykonávat další činnosti uvedené v oznámení podle § 328 odst. 2 písm. b), ode dne, kdy ji Česká národní banka podle § 333 odst. 4 informovala o předání údajů orgánu dohledu hostitelského státu.“.

01.01.2015

209. V § 339 písm. a) se slova „České národní bance dojdou“ nahrazují slovem „jí“ a za slovo „činnosti,“ se vkládají slova „dojde informace, že tento orgán dohledu předal České národní bance“.

01.01.2015

210. V § 344 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „investorů“ vkládají slova „ , nebo vykonává některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a)“.

01.01.2015

211. V § 344 odst. 2 se slovo „c)“ nahrazuje slovem „b)“.

01.01.2015

212. V § 344 odst. 3 se za slovo „investorů“ vkládají slova „ , nebo při výkonu některé z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a),“.

01.01.2015

213. V § 351 odst. 2 písm. b) se slova „opakovaně nebo závažným způsobem“ nahrazují slovy „závažně nebo opakovaně“.

01.01.2015

214. V § 352 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jmenovala-li Česká národní banka likvidátora, platí, že je tato také tím, kdo jej povolal.“.

01.01.2015

215. Nadpis § 361 se zrušuje.

01.01.2015

216. V § 361 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Investiční fond uvedený v § 9 odst. 1 se zrušuje s likvidací a jeho likvidátora jmenuje Česká národní banka, jestliže byl jeho obhospodařovatel zrušen s likvidací, nebo mu zaniklo oprávnění obhospodařovat tento fond, a

01.01.2015

a) Česká národní banka nerozhodla do 3 měsíců ode dne, kdy příslušný orgán obhospodařovatele rozhodl o jeho zrušení s likvidací, o převodu obhospodařování tohoto fondu na jiného obhospodařovatele a

01.01.2015

b) tento fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, nebo komanditní společností na investiční listy.“.

01.01.2015

217. V § 368 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Má-li akciová společnost s proměnným kapitálem vytvářet podfondy, určí se v rozhodnutí, ke kterému podfondu či podfondům budou tyto investiční akcie vydány.“.

01.01.2015

218. V § 369 odst. 1 se čárka za slovem „kapitálem“ zrušuje.

01.01.2015

219. V § 371 odst. 2, § 372 odst. 3 a v § 515 se slovo „pokud“ nahrazuje slovem „jestliže“.

01.01.2015

220. V § 373 větě první se za slovo „osobností“ a za slova „podílového fondu“ vkládají slova „ , který je standardním fondem,“.

01.01.2015

221. V § 375 písm. b) se za slovo „banka“ vkládají slova „do 3 měsíců ode dne, kdy příslušný orgán obhospodařovatele rozhodl o zrušení obhospodařovatele s likvidací,“.

01.01.2015

222. V § 396 odst. 2 se slova „podílového listu nebo“ zrušují.

01.01.2015

223. V § 408 se slova „fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy „investičního fondu“.

01.01.2015

224. V § 413 odst. 1, 2 a 4 se slova „c) nebo“ zrušují.

01.01.2015

225. V § 416 odst. 1 písm. a) se za slovo „a“ vkládá slovo „navrhovanou“.

01.01.2015

226. V § 435 odst. 1 se slovo „uplynutím“ nahrazuje slovy „po uplynutí“.

01.01.2015

227. V § 456 se slova „tohoto fondu“ zrušují.

01.01.2015

228. V § 463 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „bance“ vkládají slova „údaje o“.

01.01.2015

229. V § 463 odst. 2 písm. a) a b) se slova „údaje o“ zrušují.

01.01.2015

230. V § 463 odst. 2 písm. a) bodě 3 se čárka nahrazuje slovem „a“.

01.01.2015

231. V § 463 odst. 2 písm. b) se za slovo „fondech“ vkládají slova „a zahraničních investičních fondech“.

01.01.2015

232. V § 467 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2015

(5) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu oznámí České národní bance změnu v osobě administrátora.“.

01.01.2015

233. V nadpise § 476 se slovo „vedoucí“ zrušuje a na konci nadpisu se doplňují slova „s předchozím souhlasem České národní banky k výkonu funkce“.

01.01.2015

234. V § 476 se slova „Vedoucí osoba nebo osoba vykonávající funkci podle § 21 odst. 5“ nahrazují slovy „Osoba uvedená v § 515“.

01.01.2015

235. V § 479 odst. 1 písm. f) se slova „vlastní kapitál“ nahrazují slovy „průhledný a nezávadný původ kapitálu, a to“ a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ , a který bude umístěn v souladu s pravidly pro umístění kapitálu (§ 32)“.

01.01.2015

236. V § 479 odst. 1 písm. f) a v § 482 písm. f) se slova „vše nasvědčuje tomu, že bude“ nahrazují slovy „nevznikají důvodné obavy, že nebude“.

01.01.2015

237. V § 479 odst. 1 písm. h) se slovo „zpřístupňuje“ nahrazuje slovy „nevznikají důvodné obavy, že nebude zpřístupňovat“.

01.01.2015

238. V § 479 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

01.01.2015

j) osvědčí splnění předpokladů podle § 507 odst. 1, hodlá-li vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f),“.

01.01.2015

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

01.01.2015

239. V § 479 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:

01.01.2015

„Česká národní banka udělí povolení k činnosti investiční společnosti, hodlá-li obhospodařovat pouze kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7), kvalifikované fondy sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9) nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy, také na žádost akciové společnosti nebo na žádost zakladatele nebo zakladatelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jestliže její sídlo a skutečné sídlo je nebo má být v České republice, a“.

01.01.2015

240. V § 480 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

01.01.2015

241. V § 480 odst. 1 písm. c) se slovo „administrátor“ zrušuje.

01.01.2015

242. V § 480 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

01.01.2015

243. V § 480 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „podle § 15 odst. 1“ nahrazují slovy „zapsané v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f)“.

01.01.2015

244. V § 481 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

01.01.2015

j) osvědčí splnění předpokladů podle § 507 odst. 2, hodlá-li vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f),“.

01.01.2015

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

01.01.2015

245. V § 484 odst. 1 se slovo „h)“ nahrazuje slovy „i); nebude-li však v průběhu řízení o žádosti prokázáno splnění předpokladů podle § 479 odst. 1 písm. a), b) a j), Česká národní banka žádost zamítne“.

01.01.2015

246. V § 484 odst. 2 se slovo „j)“ nahrazuje slovem „k)“.

01.01.2015

247. V § 485 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.01.2015

c) provádět administraci

01.01.2015

1. standardních fondů,

01.01.2015

2. zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardním fondem,

01.01.2015

3. speciálních fondů,

01.01.2015

4. zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem,

01.01.2015

5. fondů kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7) a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9), s rozlišením, zda je jejich obhospodařovatel oprávněn přesáhnout rozhodný limit,

01.01.2015

6. zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9), s rozlišením, zda je jejich obhospodařovatel oprávněn přesáhnout rozhodný limit,

01.01.2015

7. kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7),

01.01.2015

8. zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7),

01.01.2015

9. kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9), nebo

01.01.2015

10. zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9),“.

01.01.2015

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

01.01.2015

248. V § 485 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení se slova „provádět administraci s rozlišením, zda je oprávněn“ a čárka zrušují.

01.01.2015

249. V § 485 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodů 5 a 6 doplňují slova „ , s rozlišením, zda je jejich obhospodařovatel oprávněn přesáhnout rozhodný limit“.

01.01.2015

250. V § 485 odst. 1 písm. e) se slova „ , a které z těchto činností je oprávněn vykonávat pro jiného“ zrušují.

01.01.2015

251. V § 486 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2015

b) standardním fondem, speciálním fondem, fondem kvalifikovaných investorů, kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7) nebo kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9) a“.

01.01.2015

252. § 487 zní:

01.01.2015

㤠487

01.01.2015

Ve výroku rozhodnutí o udělení povolení podle § 482 Česká národní banka uvede, zda je hlavní administrátor oprávněn

01.01.2015

a) provádět administraci

01.01.2015

1. speciálních fondů,

01.01.2015

2. zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem,

01.01.2015

3. fondů kvalifikovaných investorů s rozlišením, zda je jejich obhospodařovatel oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nebo

01.01.2015

4. zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů s rozlišením, zda je jejich obhospodařovatel oprávněn přesáhnout rozhodný limit, a popřípadě i

01.01.2015

b) vykonávat činnosti uvedené v § 38 odst. 2 písm. a) nebo b) ve vztahu ke

01.01.2015

1. speciálním fondům,

01.01.2015

2. zahraničním investičním fondům srovnatelným se speciálním fondem,

01.01.2015

3. fondům kvalifikovaných investorů, nebo

01.01.2015

4. zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondem kvalifikovaných investorů.“.

01.01.2015

253. V § 488 odst. 1 písm. a) se slova „nebo vedoucích osob“ nahrazují slovy „nebo osoby podle § 21 odst. 5“.

01.01.2015

254. V § 500 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Postup podle odstavce 1 se použije i pro dodatečné povolení podle § 507.“.

01.01.2015

255. V § 502 se slova „ , na jejímž“ nahrazují slovy „skutečností, na jejichž“ a za číslo „481“ se vkládá čárka.

01.01.2015

256. V § 505 se číslo „ , 513“ zrušuje.

01.01.2015

257. § 506 zní:

01.01.2015

㤠506

01.01.2015

(1) Česká národní banka rozhodne o výmazu ze seznamu vedeného podle tohoto zákona v případě

01.01.2015

a) investiční společnosti, jestliže jí bylo odňato povolení k činnosti investiční společnosti,

01.01.2015

b) obhospodařovatele se sídlem v cizím státě, jestliže mu zaniklo oprávnění obhospodařovat investiční fond,

01.01.2015

c) hlavního administrátora, jestliže mu bylo odňato povolení k činnosti hlavního administrátora,

01.01.2015

d) administrátora se sídlem v cizím státě, jestliže mu zaniklo oprávnění provádět administraci investičního fondu,

01.01.2015

e) depozitáře investičního fondu, jestliže

01.01.2015

1. nevykonává činnost depozitáře investičního fondu déle než 24 měsíců,

01.01.2015

2. jestliže nemá vytvořeny předpoklady pro plnění povinností depozitáře investičního fondu, nebo

01.01.2015

3. o to požádal a v době podání žádosti nevykonává činnost depozitáře investičního fondu,

01.01.2015

f) osoby uvedené v § 15 odst. 1, jestliže přestala být osobou podle § 15 odst. 1, která je povinna být zapsána v seznamu,

01.01.2015

g) osoby, která může být jmenována likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora nebo nuceným správcem investiční společnosti a fondu kolektivního investování s právní osobností, jestliže

01.01.2015

1. bez závažných důvodů odstoupila z funkce likvidátora nebo nuceného správce,

01.01.2015

2. závažně nebo opakovaně porušila svou povinnost plynoucí z funkce likvidátora nebo nuceného správce,

01.01.2015

3. nesplňuje zákonem stanovené předpoklady pro zápis do příslušného seznamu, nebo

01.01.2015

4. o to požádala a v době podání žádosti nevykonává funkci likvidátora nebo nuceného správce.

01.01.2015

(2) O výmazu podle odstavce 1 Česká národní banka rozhodne

01.01.2015

a) ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti této osoby,

01.01.2015

b) k pozdějšímu dni uvedenému v rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti této osoby, nebo

01.01.2015

c) k jinému dni, například ke dni, který navrhuje ten, kdo o výmaz požádal.“.

01.01.2015

258. Za § 506 se vkládají nové § 506a a 506b, které znějí:

01.01.2015

㤠506a

01.01.2015

(1) Česká národní banka také rozhodne o výmazu ze seznamu vedeného podle tohoto zákona v případě investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jestliže

01.01.2015

a) o to požádal obhospodařovatel tohoto fondu nebo ten, kdo na tom má oprávněný zájem, a jsou-li splněny podmínky, které v souvislosti s ukončením jeho činnosti v České republice plynou z tohoto zákona,

01.01.2015

b) nevykonává svou činnost déle než 6 měsíců,

01.01.2015

c) nebyl do 90 dnů ode dne, kdy byl zapsán do tohoto seznamu, podán návrh na zápis do obchodního rejstříku, nebo jestliže nebylo tomuto návrhu vyhověno,

01.01.2015

d) vyšlo najevo, že zápis do seznamu byl proveden na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

01.01.2015

e) nesplňuje podmínky plynoucí z tohoto zákona,

01.01.2015

f) mu bylo odňato povolení k činnosti samosprávného investičního fondu, a tento fond se nemá stát investičním fondem uvedeným v § 9,

01.01.2015

g) došlo k přeměně samosprávného investičního fondu podle § 363,

01.01.2015

h) vyšlo najevo, že investiční fond uvedený v § 9

01.01.2015

1. nemá individuální statutární orgán a

01.01.2015

2. jeho obhospodařovatel nemá déle než 6 měsíců povolení k obhospodařování tohoto investičního fondu,

01.01.2015

i) zanikl,

01.01.2015

j) nemá déle než 3 měsíce depozitáře, nebo

01.01.2015

k) z dalších důvodů plynoucích z tohoto zákona.

01.01.2015

(2) O výmazu podle odstavce 1 Česká národní banka rozhodne

01.01.2015

a) ke dni zániku investičního fondu s právní osobností, přemístění sídla do zahraničí nebo ke dni změny předmětu podnikání investičního fondu s právní osobností,

01.01.2015

b) ke dni zániku podílového fondu nebo přeměny na zahraniční investiční fond nebo ke dni rozdělení likvidačního zůstatku,

01.01.2015

c) ke dni skončení správy svěřenského fondu, přeměny svěřenského fondu na zahraniční investiční fond nebo ke dni, od kterého svěřenský správce požádal o skončení správy svěřenského fondu,

01.01.2015

d) ke dni změny právní formy investičního fondu, v důsledku které je současně zapisován do jiného seznamu podle § 597 písm. a) až c), nebo

01.01.2015

e) k jinému dni, například ke dni, který navrhuje ten, kdo o výmaz požádal.

01.01.2015

§ 506b

01.01.2015

(1) Česká národní banka rozhodne o výmazu ze seznamu vedeném podle tohoto zákona, byly-li ji prokázány skutečnosti, které provedení výmazu odůvodňují.

01.01.2015

(2) V případech výmazu podle § 506 odst. 1 písm. a) až d) a f) a § 506a odst. 1 písm. a), c), f), g) a i) se rozhodnutí písemně nevyhotovuje.“.

01.01.2015

259. V § 508 odst. 1, § 508 odst. 2 písm. a) bodě 1 a v § 508 odst. 2 písm. b) se za slovo „společnosti“ vkládají slova „ , hlavnímu administrátorovi“.

01.01.2015

260. V § 508 odst. 2 písm. a) bodě 2 se za slovo „společností“ vkládají slova „ , hlavním administrátorem“.

01.01.2015

261. V § 509 odst. 1 se za slovo „společnost“ vkládají slova „oprávněná obhospodařovat fond kolektivního investování“, slova „nebo k ovládnutí jiné právnické osoby“ se zrušují a věta druhá se zrušuje.

01.01.2015

262. V § 509 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Česká národní banka souhlas podle odstavce 1 neudělí, jestliže

01.01.2015

a) se investiční společnost má stát neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby, nebo

01.01.2015

b) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na jiné právnické osobě vznikají důvodné obavy, že by toto nabytí nebo zvýšení bylo v rozporu s požadavkem řádného a obezřetného výkonu činnosti.“.

01.01.2015

263. V § 509 odst. 3 se slova „této investiční společnosti“ nahrazují slovy „tohoto investičního fondu nebo zápisu tohoto investičního fondu do seznamu“.

01.01.2015

264. V § 511 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova „vše nasvědčuje tomu, že obhospodařovatel má“ nahrazují slovy „nevznikají důvodné obavy, že obhospodařovatel nemá“.

01.01.2015

265. V § 513 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.01.2015

c) předloží statut investičního fondu,“.

01.01.2015

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

01.01.2015

266. V § 514 se slova „až d)“ nahrazují slovy „ , c) a e)“.

01.01.2015

267. V § 517 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) K tomu, že posuzovaná osoba působí jako zaměstnanec nebo volený člen orgánu u jiné osoby v rámci koncernu se při posuzování skutečností uvedených v § 516 odst. 1 písm. g) nepřihlíží.“.

01.01.2015

268. V § 529 odst. 4 písm. d) se za slovo „podílníků“ vkládají slova „nebo akcionářů“.

01.01.2015

269. V § 530 odst. 2 se za slovo „fondu“ vkládají slova „ , nejde-li o případ podle odstavce 1 věty druhé,“.

01.01.2015

270. V § 534 písm. f) se za slovo „fondu“ vkládá slovo „veřejně“.

01.01.2015

271. V § 534 písm. l) se za číslo „2“ vkládají slova „větě druhé“.

01.01.2015

272. V § 545 odst. 3 se za slovo „dne“ vkládá slovo „nabytí“.

01.01.2015

273. V § 549 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“, v písmeni b) se slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

01.01.2015

274. V § 550 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2015

275. V § 553 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Vykonatelností tohoto rozhodnutí se současně obnovuje působnost orgánu oprávněného jinak podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu v těchto případech rozhodovat.“.

01.01.2015

276. V § 554 odst. 2 se slovo „nebo“ za slovem „investování“ zrušuje.

01.01.2015

277. V § 558 odst. 1 se slova „samosprávného fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy „samosprávného investičního fondu, který je fondem kolektivního investování“ a slova „samosprávný fond kolektivního investování“ se nahrazují slovy „samosprávný investiční fond, který je fondem kolektivního investování,“.

01.01.2015

278. V § 571 větě první se slova „podléhá dohledu České národní banky“ nahrazují slovy „podléhá dohledu oznamujícího orgánu dohledu“.

01.01.2015

279. V § 576 odst. 4 se číslo „14“ nahrazuje číslem „13“.

01.01.2015

280. V § 579 písm. j) se za číslo „492“ vkládají slova „odst. 1“ a v písm. l) se za slova „zahraničního investičního fondu“ vkládají slova „ , který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit,“.

01.01.2015

281. V § 580 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovy „nebo srovnatelných“ a slova „srovnatelných se standardním fondem“ se zrušují.

01.01.2015

282. V § 580 odst. 2 písm. b) se za slova „obhospodařování zahraničních investičních fondů“ vkládá čárka.

01.01.2015

283. V § 580 odst. 5 se slova „ , které nejsou standardním fondem,“ zrušují a za slova „zahraničních investičních fondů“ se vkládají slova „ , který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit“.

01.01.2015

284. V § 583 odst. 1 písm. a) se slova „nebo § 325 odst. 1“ nahrazují slovy „ , § 321 odst. 1, § 325 odst. 1 nebo § 326“.

01.01.2015

285. V § 583 odst. 2 písm. a) až c) se za slova „investorů nebo“ vkládají slova „do srovnatelného“ a slova „srovnatelného se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů“ se zrušují.

01.01.2015

286. V § 585 se slova „ , který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nebo srovnatelného“ nahrazují slovem „nebo“ a za slova „zahraničního investičního fondu“ se vkládají slova „ , který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit“.

01.01.2015

287. V § 587 odst. 1 a 2 se za slovo „společnosti“ vkládají slova „oprávněné přesáhnout rozhodný limit“ a za slovo „fondu“ se vkládají slova „oprávněnému přesáhnout rozhodný limit“.

01.01.2015

288. V § 593 odst. 1 se za slovo „společnost“ vkládají slova „oprávněná přesáhnout rozhodný limit“.

01.01.2015

289. V § 596 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , který obhospodařují“.

01.01.2015

290. V § 597 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene d) se tečka nahrazuje slovy „ , nejde-li o případ podle písmene e), a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2015

e) zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, jejichž obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit a do nichž mají být investice v České republice podle záměru nabízeny pouze jinak než veřejně.“.

01.01.2015

291. V § 599 odst. 1 písm. i) se slova „24 a 25“ nahrazují slovy „23 až 25“.

01.01.2015

292. V § 599 odst. 1 písm. o) se za slovo „první,“ vkládají slova „§ 467 odst. 5,“.

01.01.2015

293. V § 599 odst. 5 písm. d) se slova „v obchodní firmě nebo jiném názvu nebo označení“ nahrazují slovy „ve jméně“.

01.01.2015

294. V § 599 odst. 5 písm. e) se slova „obchodní firma nebo jiný název nebo označení“ nahrazují slovy „jeho jméno nebo jméno“.

01.01.2015

295. V § 604 odst. 1 na konci písmene k) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m), které zní:

01.01.2015

m) nesdělí spotřebiteli před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, v textové podobě skutečnosti podle § 1843 občanského zákoníku.“.

01.01.2015

296. V § 604 odst. 4 se v písmeni b) slovo „nebo“ zrušuje, v písmeni c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2015

d) nezajistí, aby jeho jméno splňovalo požadavky podle § 635.“.

01.01.2015

297. V § 604 odst. 6 písm. a) se slova „nebo l)“ nahrazují slovy „až m)“.

01.01.2015

298. V § 612 odst. 2 písm. j) se slova „ , kterou zahrnují činnosti uvedené v § 71 odst. 1,“ nahrazují slovy „uvedené v § 669 písm. a) až c)“.

01.01.2015

299. V § 614 odst. 1 písm. f) a v § 618 odst. 1 písm. f) se slova „323 nebo § 325 odst. 4“ nahrazují slovy „317 odst. 4, § 322 odst. 3, § 323, § 325 odst. 4 nebo § 325a,“.

01.01.2015

300. V § 614 odst. 1 písm. j) až l) a v § 618 odst. 1 písm. j) až l) se slova „použije ve svém názvu nebo obchodní firmě označení“ nahrazují slovy „užije ve svém jméně slova“.

01.01.2015

301. V § 614 odst. 1 písm. m) a v § 618 odst. 1 písm. m) se slova „použije označení“ nahrazují slovy „užije ve svém jméně slova“.

01.01.2015

302. V § 614 odst. 1 písm. n) a v § 618 odst. 1 písm. n) se slovo „použije“ nahrazuje slovy „nebo 3 užije“ a na konci textu písmene n) se doplňují slova „anebo tvar odvozený od některého z těchto označení, jakož i označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s některým z těchto označení“.

01.01.2015

303. V § 615 odst. 5 a v § 619 odst. 5 se slova „vedoucí osoba“ nahrazují slovy „osoba uvedená v § 515“.

01.01.2015

304. V § 616 odst. 2 se za slovo „že“ vkládají slova „v rozporu s § 538 odst. 2“ a slova „některý z údajů nebo některou ze skutečností podle § 538 odst. 2“ se nahrazují slovy „způsob odstranění nedostatků nebo zjednání nápravy“.

01.01.2015

305. V § 616 odst. 4 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

01.01.2015

306. V § 617 odst. 1 se slovo „přestupku“ nahrazuje slovy „správního deliktu“.

01.01.2015

307. V § 618 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

01.01.2015

308. V § 622 odst. 1 větě druhé se číslo „4“ nahrazuje slovy „2 větě druhé nebo v § 17 odst. 3“.

01.01.2015

309. V § 624 odst. 1 větě druhé se slova „nebo jeho člena“ zrušují.

01.01.2015

310. V § 626 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2015

(3) Zahraniční investiční fond, který není srovnatelný se standardním fondem a u nějž Česká národní banka nerozhodla, že je srovnatelný se speciálním fondem, se považuje za srovnatelný s fondem kvalifikovaných investorů.“.

01.01.2015

311. § 628 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠628

01.01.2015

Nemovitost

01.01.2015

Používá-li tento zákon pojem „nemovitost“, rozumí se jí nemovitá věc včetně jejího příslušenství.“.

01.01.2015

312. V § 634 odst. 1 až 3 se slova „v obchodní firmě nebo jiném názvu anebo označení“ nahrazují slovy „ve svém jméně“.

01.01.2015

313. V § 634 odst. 4 se slova „o označení“ nahrazují slovy „o jméno“.

01.01.2015

314. V § 634 odst. 5 se slova „Obchodní firma nebo jiný název anebo označení“ nahrazují slovem „Jméno“.

01.01.2015

315. V § 634 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2015

(6) Používá-li § 634 až 636 pojem „jméno“, rozumí se tím i jiné označení používané při podnikání, včetně dodatku ke jménu.“.

01.01.2015

316. V § 635 se slova „Obchodní firma nebo jiný název anebo označení“ nahrazují slovy „Jméno obhospodařovatele investičního fondu, administrátora investičního fondu nebo“, slovo „klamavý“ se nahrazuje slovem „klamavé“ a slovo „tohoto“ se nahrazuje slovy „dotčeného investičního“.

01.01.2015

317. V § 636 odst. 1 a 2 se slovo „používat“ nahrazuje slovem „užívat“.

01.01.2015

318. V § 637 odst. 2 se slovo „vedeného“ nahrazuje slovem „vedeném“.

01.01.2015

319. V § 638 odst. 3 písm. a) se slovo „standardního“ nahrazuje slovem „investičního“ a slova „srovnatelného se standardním fondem“ se zrušují.

01.01.2015

320. V § 638 odst. 3 písm. b) se slovo „standardním“ nahrazuje slovem „investičním“ a slova „srovnatelným se standardním fondem“ se zrušují.

01.01.2015

321. V § 639 odst. 2 se za slovo „mlčenlivost“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

01.01.2015

322. V § 648 se slovo „a“ na konci písmene a) nahrazuje slovem „nebo“.

01.01.2015

323. § 661 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠661

01.01.2015

Povolení zahraniční osobě

01.01.2015

(1) Do dne, který určí předpis Evropské unie vydaný na základě článku 67 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů5) jako den, od kterého se použijí články 35 a 37 až 41 této směrnice, se v rozsahu, v jakém se toho dovolávají, nepoužijí ustanovení tohoto zákona, která se dovolávají

01.01.2015

a) referenčního státu,

01.01.2015

b) obhospodařování zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem je jiný členský stát, zahraniční osobou s povolením podle § 481,

01.01.2015

c) nabízení investic do investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v jiném členském státě zahraniční osobou s povolením podle § 481, a

01.01.2015

d) povolení orgánu dohledu jiného členského státu srovnatelného s povolením podle § 481.

01.01.2015

(2) Zahraniční osoba, které bylo uděleno povolení podle § 481 přede dnem uvedeným v odstavci 1, doloží do 3 měsíců od tohoto dne České národní bance, že splňuje podmínku podle § 481 odst. 1 písm. a). Nedoloží-li to, nebo nesplňuje-li tuto podmínku, Česká národní banka jí toto povolení odejme.“.

01.01.2015

324. V § 665 odst. 3 písm. b) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“.

01.01.2015

325. V § 670 odst. 4 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na“.

01.01.2015

326. V § 674 se za číslo „669“ vkládají slova „písm. a) až c)“.

01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Přechodná ustanovení

01.01.2015

1. Rozsah povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu nebo hlavního administrátora vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídá ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona srovnatelnému rozsahu takového povolení podle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Česká národní banka vyhotoví na žádost investiční společnosti, samosprávného investičního fondu nebo hlavního administrátora výpis s údaji o rozsahu jejich povolení k činnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

2. Řízení o žádostech o povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu nebo hlavního administrátora zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená se dokončí podle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůty, jejichž běh v těchto řízeních započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončil, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu. Česká národní banka oznámí žadateli do 15 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jak hodlá v řízení o jeho žádosti s ohledem na nabytí účinnosti tohoto zákona postupovat, a vyzve jej k uvedení žádosti do souladu s požadavky tohoto zákona.

01.01.2015

3. Investiční společnost, samosprávný investiční fond a hlavní administrátor uvede své poměry a poměry investičních fondů, které obhospodařuje, do souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 31. března 2015.

01.01.2015

4. Depozitářská smlouva se uvede do souladu s § 73 odst. 1 písm. f) a § 670 odst. 1 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 31. března 2015.

01.01.2015

ČÁST DRUHÁ

01.01.2015

Změna zákona o finančním arbitrovi

01.01.2015

Čl. III

01.01.2015

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 278/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 1 odst. 1 písmeno d) zní:

01.01.2015

d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu a spotřebitelem při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,“.

01.01.2015

2. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

01.01.2015

d) osoba obhospodařující fond kolektivního investování, provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,“.

01.01.2015

3. V § 3 odst. 2 se slovo „zákazník“ nahrazuje slovy „zájemce o pojištění, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba nebo obmyšlený“.

01.01.2015

ČÁST TŘETÍ

01.01.2015

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

01.01.2015

Čl. IV

01.01.2015

Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 21 odst. 8 a v § 22 odst. 6 se na konci textu doplňují slova „ ; pro investiční společnost oprávněnou obhospodařovat standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční fondy nebo srovnatelnou zahraniční osobu vykonávající některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a) zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy se však použije“.

01.01.2015

2. V § 36i odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

01.01.2015

3. V § 92 odst. 3 písm. b), § 93 odst. 2 písm. b) a v § 93 odst. 3 písm. b) se slovo „administrátor“ nahrazuje slovy „ten, kdo je oprávněn podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy vykonávat úschovu cenných papírů nebo vedení evidence zaknihovaných cenných papírů“ a slova „jehož administraci provádí, a který je oprávněn vykonávat úschovu cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů“ se zrušují.

29.12.2014

ČÁST ČTVRTÁ

29.12.2014

Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

29.12.2014

Čl. V

29.12.2014

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 260/2011 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

29.12.2014

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU“.

29.12.2014

2. V § 10b písm. c) se slova „ročních účetních závěrek a výročních zpráv a všech dokumentů nezbytných k účelům dohledu; mezi tyto dokumenty mohou patřit vnitřní předběžné zprávy, pojistně matematická hodnocení a podrobné předpoklady, studie o aktivech a pasivech, důkazy o souladu se zásadami investiční politiky, důkazy o pravidelném hrazení příspěvků, zprávy osob odpovědných za audit ročních účetních závěrek“ nahrazují slovy „sledovat přiměřenost postupů úvěrového hodnocení prováděného touto institucí a hodnotit používání odkazů na ratingy vydávané ratingovými agenturami v její investiční politice“.

29.12.2014

3. V § 10b se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

29.12.2014

d) požadovat od instituce se sídlem v České republice poskytnutí ročních účetních závěrek a výročních zpráv a všech dokumentů nezbytných k účelům dohledu; mezi tyto dokumenty mohou patřit vnitřní předběžné zprávy, pojistně matematická hodnocení a podrobné předpoklady, studie o aktivech a pasivech, důkazy o souladu se zásadami investiční politiky, důkazy o pravidelném hrazení příspěvků, zprávy osob odpovědných za audit ročních účetních závěrek,“.

29.12.2014

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

29.12.2014

4. V § 10f odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

29.12.2014

j) investiční politika nesmí být založena pouze na výhradním nebo mechanickém spoléhání se na ratingy vydávané ratingovými agenturami.“.


01.01.2015

ČÁST PÁTÁ

01.01.2015

ÚČINNOST

01.01.2015

Čl. VI

01.01.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. V, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.


01.01.2015

Hamáček v. r.

01.01.2015

Zeman v. r.

01.01.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru