PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 326/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 129/2014
Platnost od 23.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.2015

326

01.01.2015

VYHLÁŠKA

01.01.2015

ze dne 17. prosince 2014,

01.01.2015

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb.:


01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a vyhlášky č. 421/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V příloze v Kapitole 4 se bod 26.2 zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní bod 26.3 se označuje jako bod 26.2.

01.01.2015

2. V příloze v Kapitole 4 bod 35 zní:

01.01.2015

35.710 - ALGEZIOLOGIE - LÉČBA BOLESTI

01.01.2015

Výkony

01.01.2015
číslonázev
80025Multidisciplinární konference o průběhu léčby
80111Aplikace analgetických směsí do kontinuálních katetrů včetně IP portů jednorázově nebo dávkovači pumpou
01.01.2015

mohou vykazovat také pracoviště paliativní medicíny.“.

01.01.2015

3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 49.6. doplňuje bod 49.7., který zní:

01.01.2015

49.7. Výjimka z frekvenčního omezení

01.01.2015

Výkon

01.01.2015
číslonázev
09119Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let
01.01.2015

lze vykázat v kombinaci s výkonem číslo 81443 v jednom dni 3x pro screening gestačního diabetů, 2x v dalších indikacích výkonu číslo 81443.“.

01.01.2015

4. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 39 vkládá položka 40, která zní:

01.01.2015

40. 00085 je Ošetřovací den zvýšené psychiatrické péče“.

01.01.2015

Dosavadní položky 40 a 41 se označují jako položky 41 a 42.

01.01.2015

5. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00082 vkládá položka 00085, která zní:

01.01.2015
„000854059“.
01.01.2015

6. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.6. doplňuje bod 7.1.7., který zní:

01.01.2015

7.1.7. Obligatorní obsah OD zvýšené psychiatrické péče

01.01.2015

Jedná se o OD 00085.

01.01.2015

Obligatorním obsahem OD 00085 je:

01.01.2015

1. Trvalé monitorování kamerovým systémem se záznamovým zařízením, maximálně 3 pacienti na pokoji.

01.01.2015

2. Neodkladné psychiatrické vyšetření, krizová intervence, emergentní psychoterapie a farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, ošetřovatelský proces a psychiatrická rehabilitace.

01.01.2015

OD je možné vykázat maximálně 7 dní v měsíci.“.

01.01.2015

7. V příloze v Kapitole 7 body 1 a 2 znějí:

01.01.2015

1. MINUTOVÁ REŽIJNÍ SAZBA PŘIŘAZENÁ K VÝKONU

01.01.2015

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoelimmační metody), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 917, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,00 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2015

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,51 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2015

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,60 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2015

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,40 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2015

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,22 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2015

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 10,82 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2015

K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 916, 919, 921, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,19 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2015

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,76 bodu za jednu minutu času výkonu.

01.01.2015

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

01.01.2015

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty.

01.01.2015

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 % uvedené hodnoty.

01.01.2015

2. REŽIE PŘIŘAZENÁ K OD

01.01.2015

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

01.01.2015

2.1 Poskytovatelé lůžkové péče poskytující akutní lůžkovou péči

01.01.2015

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí 30,15 - 97,94.

01.01.2015

Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje pro poskytovatele jednotně.

01.01.2015

2.2 Poskytovatelé poskytující jinou lůžkovou péči

01.01.2015

Jedná se o poskytovatele následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče a zvláštní lůžkové péče., tedy o poskytovatele, kteří nevykazují s ošetřovacími dny, kromě vyšetření při příjmu a propuštění, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni je stanovena na 180,80 bodu.

01.01.2015

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

01.01.2015

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400%.

01.01.2015

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30%.“.

01.01.2015

8. V příloze v Kapitole 8 bod 7 zní:

01.01.2015

„ 7. VÝKONY PŘEPRAVY

01.01.2015
číslo výkonuNázev výkonu
Popis výkonu
body/1 km
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě13,34
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě13,55
20Přeprava pacienta soukromým vozidlem5,71
45Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km22,46
46Přeprava pacienta v pásmu 31 - 60 km20,81
47Přeprava pacienta v pásmu 61 - 130 km19,18
48Přeprava pacienta v pásmu 131 - 450 km18,55
49Přeprava pacienta v pásmu 451 a více km10,04
50Přeprava k pitvě a z pitvy38,27
60

Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu

31,74
70Jízda vozidly ZZS41,72
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli41,72
74Přeprava lékaře ZZS v setkávacím systému31,74
77Jízda vozidly PPNP40,72
80Přeprava infekčního pacienta28,43“.
01.01.2015

9. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna výkony č. 11022 a 11023 znějí:

01.01.2015

„11022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3340
OMbez omezení
Čas výkonu40ZUMne
Body318ZULPne
01.01.2015

11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3320
OMbez omezení
Čas výkonu20ZUMne
Body159ZULPne“.
01.01.2015

10. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna se za výkon č. 11111 vkládá výkon č. 11112, který zní:

01.01.2015

„11112 MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ PULZOVÉ VLNY

01.01.2015

Měří se vzdálenost na povrchu těla mezi karotickým pulzem a pulzem na stehenní tepně a speciálním přístrojem se změří časový posun pulzové vlny mezi oběma místy. Čím vyšší je rychlost, tím tužší je aorta.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3310
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu10ZUMne
Body97ZULPne“.
01.01.2015

11. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna se za výkon č. 11511 vkládá výkon 11512, který zní:

01.01.2015

„11512 PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNA VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ SPECIÁLNÍ MOBILNÍ PUMPOU

01.01.2015

Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění průměrných materiálových nákladů na podání parenterální výživy aplikované speciální mobilní pumpou pro jednoho pacienta na 1 týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace a opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

01.01.2015
KategorieP
OF1/1 týden
OMSA
Čas výkonu0ZUMano
Body5200ZULPne“.
01.01.2015

12. V příloze v Kapitole 102 - angiologie se za výkon č. 12024 vkládá výkon č. 12026, který zní:

01.01.2015

„12026 VYŠETŘENÍ KLAUDIKACNIHO INTERVALU

01.01.2015

Neinvazivní vyšetření zaměřené na určení tolerance zátěže u pacientů s prokázanou ischemickou chorobou cév dolních končetin, slouží k objektivnímu sledování vývoje nemoci a k zhodnocení efektu konzervativní, endovaskulární či cévně chirurgické léčby.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/1 rokL335
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu20ZUMne
Body52ZULPne“.
01.01.2015

13. V příloze v Kapitole 102 - angiologie se za výkon č. 12234 vkládá výkon č. 12240, který zní:

01.01.2015

„12240 LASEROVÉ ZOBRAZENÍ A MĚŘENÍ MIKROVASKULÁRNÍ PERFUSE

01.01.2015

Plošné měření perfuse a parametrů mikrocirkulace tkáně v reálném čase, založené na registraci a analýze odraženého laserového paprsku. Záznam je prováděn v klidu a po aplikaci některého z provokačních faktorů - chladu, tepla, okluze kompresní manžetou nebo aplikací farmaka lokálně či systémově.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 12/1 rokL3320
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu35ZUMne
Body215ZULPne“.
01.01.2015

14. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie se za výkon č. 13023 vkládají výkony č. 13024 a 13026, které znějí:

01.01.2015

„13024 VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY

01.01.2015

Vyšetření rizikových faktorů syndromu diabetické nohy - poruchy citlivosti nohou monofilamenty a ladičkou nebo obdobnou metodou, zvýšené kožní teploty na nohou a zhodnocení obuvi pacienta z hlediska zásad vhodné obuvi pro diabetiky. Indikace: pacienti s diabetem a vaskulárními komplikacemi (nefropatie, retinopatie, ICHDK, suspektní neuropatie) nebo se zvýšeným rizikem těchto komplikací (HbA1C nad 5,3 % dle IFCC norem).

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3310
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu10ZUMne
Body78ZULPne
01.01.2015

13026 VYHODNOCENÍ GLYKEMICKŹCH PROFILŮ Z GLUKOMETRU POMOCÍ POČÍTAČE

01.01.2015

Grafy zobrazují dlouhodobou distribuci glykémií přesahující normální hodnoty i hypoglykémie. Na jejich základě je možné indikovat léčebná opatření.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 rokL3310
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu10ZUMne
Body78ZULPne“.
01.01.2015

15. V příloze v Kapitole 104 - endokrinologie se na konec doplňuje výkon č. 14220, který zní:

01.01.2015

„14220 PERKUTÁNNÍ PUNKCE A TENKOJEHLOVÁ BIOPSIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, ÚTVARŮ V OBLASTI KRKU A HLAVY POD SONOGRAFICKOU KONTROLOU

01.01.2015

Invazivní odběr tkáně tenkou jehlou z patologických útvarů štítné žlázy, útvarů na krku a hlavě pod sonografickou kontrolou k cytologickému vyšetření a stanovení dalšího diagnosticko - terapeutického postupu.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body347ZULPne“.
01.01.2015

16. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se na začátek vkládají výkony č. 15024, 15026, 15028 a 15030, které znějí:

01.01.2015

„15024 ENDOSKOPICKA SUBMUKOZNI DISEKCE (ESD)

01.01.2015

Snesení povrchové neoplastické léze v trávicí trubici řezem v submukóze s použitím jehlového IT nože nebo jiného typu diatermického nože.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 rokL33150
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu150ZUMano
Body17818ZULPne
01.01.2015

15026 JÍCNOVÁ IMPEDANCE - 24 HODIN

01.01.2015

Vyšetřovací metoda slouží především k diagnostice refluxní choroby jícnu a jejích mimojícnových projevů. Mezi prioritní indikace jícnové impedance řadíme:

01.01.2015

1. pacienty s obrazem refluxní choroby bez makroskopického obrazu esofagitídy a s nejasným nálezem na 24 hodinové pH metrii jícnu,

01.01.2015

2. pacienty s extraesofageální symptomatologií,

01.01.2015

3. pacienty léčené blokátory protonové pumpy,

01.01.2015

4. pediatrické pacienty k objektivizaci vlivu stravovacího režimu na změnu acidity v jícnu,

01.01.2015

5. pacienty před laparoskopickou fundoplikací v případě, kdy nelze vyloučit funkční etiologii obtíží.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu40ZUMano
Body359ZULPne
01.01.2015

15028 RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU - HALO 360

01.01.2015

RFA je endoskopický terapeutický výkon k léčbě dysplastických nebo časných neoplastických (karcinom) lézí jícnu. Výkon navazuje na esofagogastroduodenoskopii.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 rokL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body57755ZULPne
01.01.2015

15030 RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU - HALO 90

01.01.2015

RFA je endoskopický terapeutický výkon k léčbě dysplastických nebo časných neoplastických (karcinom) lézí jícnu. Výkon navazuje na esofagogastroduodenoskopii.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 rokL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMano
Body1338ZULPne“.
01.01.2015

17. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se výkony č. 15032 a 15034 zrušují.

01.01.2015

18. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 výkony č. 15101 a 15105 znějí:

01.01.2015

„15101 KOLONOSKOPIE PRI POZITIVNÍM NALEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI - NÁLEZ NEGATIVNÍ

01.01.2015

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano
01.01.2015

15105 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ NEGATIVNÍ

01.01.2015

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 55 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano“.
01.01.2015

19. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15101 vkládá výkon č. 15103, který zní:

01.01.2015

„15103 KOLONOSKOPIE PŘI POZITIVNÍM NÁLEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI - NÁLEZ POZITIVNÍ

01.01.2015

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano“.
01.01.2015

20. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15105 vkládá výkon č. 15107, který zní:

01.01.2015

„15107 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ POZITIVNÍ

01.01.2015

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 55 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano“.
01.01.2015

21. V příloze za Kapitolu 106 - geriatrie se vkládá Kapitola 116 - medicína dlouhodobé péče, která zní:

01.01.2015

„Kapitola 116 - medicína dlouhodobé péče

01.01.2015

16024 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENI SPECIALISTOU MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PÉČE

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body473ZULPne
01.01.2015

16028 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PEČE

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/3 měsíce, při každé jiné akutní diagnózeL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body241ZULPne
01.01.2015

16030 KONTROLNÍ VYŠETŘENI SPECIALISTOU MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PÉČE

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/1 měsícL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body120ZULPne
01.01.2015

16032 EVALUACE STAVU PACIENTA S OHLEDEM NA GERIATRICKÉ SYNDROMY

01.01.2015

Posouzení stavu pacienta ohroženého či manifestujícího významnými geriatrickými syndromy (křehkost, instabilita s pády, sarkopenie, kognitivní porucha akutní či chronická, deprese a ztráta motivace) prostřednictvím standardizovaných testů užívaných v geriatrii a medicíně dlouhodobé péče. Při provedení výkonu v ambulanci hrazen 1x za 3 měsíce, v rámci lůžkové péče hrazen při přijetí a propuštění.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body349ZULPne
01.01.2015

16034 STANOVENÍ KOMPLEXNÍHO PLÁNU LÉČBY ODBORNÍKEM MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PÉČE (KONFERENCE DLOUHODOBÉ PÉČE)

01.01.2015

Odborník medicíny dlouhodobé péče na základě zjištěných skutečností při společné konferenci odborníků komplexně zhodnotí aktuální stav chronicky nemocného pacienta. S ohledem na jeho onemocnění, rychlost progrese stavu stanoví pravděpodobnou zdravotní a životní prognózu. Navrhne komplex zdravotní, ošetřovatelské, rehabilitační péče a režimových opatření jako optimální způsob dlouhodobého řešení jeho zdravotní a životní situace, vedoucí ke stabilizaci stavu a minimalizaci důsledků chronického onemocnění (soběstačnost pacienta).

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 čtvrtletí; při propuštění z hospitalizaceL3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body349ZULPne“.
01.01.2015

22. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie se za výkon č. 17220 vkládá výkon č. 17223, který zní:

01.01.2015

„17223 STANOVENÍ, VEDENÍ, KONTROLA A VYHODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE NA PŘÍSTROJÍCH V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI

01.01.2015

Kardiolog se zdravotní sestrou napojí nemocného prostřednictvím elektrod k rehabilitačnímu systému, zhodnotí klidový EKG záznam, změří krevní tlak a zahájí řízenou kardiorehabilitaci na přístroji, průběžně monitoruje EKG záznam, tepovou frekvenci, arytmie, ischemické změny, jsou registrovány změny tlaku a respirace. Test končí opětovným závěrečným hodnocením EKG, krevního tlaku, zároveň dosaženého stupně zátěže ve wattech (METS). Na konci je nemocný odpojen od kardiorehabilitačního systému a je určena další fáze rehabilitace.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF20/1 rokL3310
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu45ZUMne
Body129ZULPne“.
01.01.2015

23. V příloze v Kapitole 117 - kardiologie - skupina 1 se výkony č. 17119, 17250, 17252 a 55223 zrušují.

01.01.2015

24. V příloze v Kapitole 117 - kardiologie - skupina 1 se za výkon č. 17633 vkládá výkon č. 17697, který zní:

01.01.2015

„17697 KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U PACIENTŮ, U KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ PROVÉST STANDARDNÍ CHIRURGICKOU NÁHRADU

01.01.2015

Výkon navazuje na levostrannou nebo oboustrannou srdeční katetrizaci. Po predilataci balónkem je implantována biologická chlopeň do aortální pozice. Výkon se provádí pod RTG a ultrasonografickou kontrolou - transthorakální nebo jícnovou (jsou součástí výkonu a nelze je vykázat samostatně). Součástí výkonu je průběžné monitorování EKG, měření tlaků a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Nezbytnou součástí je rychlá stimulace komor. Průběh výkonu je dokumentován na digitální záznam. Výkon je indikován u nemocných s významnou aortální stenozou, kteří nemohou podstoupit chirurgickou náhradu aortální chlopně, neboje provedení chirurgické náhrady zatíženo vysokým rizikem pro pacienta.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL33120
OMS - pouze na specializovaném pracovištiL3345
Čas výkonu120ZUMano
Body11955ZULPano“.
01.01.2015

25. V příloze v Kapitole 108 - nefrologie se za výkon č. 18023 vkládají výkony č. 18024, 18026 a 18028, které znějí:

01.01.2015

„18024 VYŠETŘENÍ MORFOLOGIE ERYTROCYTŮ V MOČI FÁZOVÝM KONTRASTEM

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 2/1 rokL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu25ZUMne
Body133ZULPne
01.01.2015

18026 VYŠETŘENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ A STAVU HYDRATACE

01.01.2015

Diagnostická metoda ke změření tělesného složení z hlediska svalové a tukové hmoty a stavu hydratace u pacientů s akutním či pokročilým chronickým onemocněním ledvin, u pacientů dialyzovaných a u pacientů s multiorgánovým selháním léčených hemoeliminačními metodami.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 24/1 rokL3310
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body184ZULPne
01.01.2015

18028 MĚŘENÍ PRŮTOKU A RECIRKULACE KRVE V CÉVNÍM PŘÍSTUPU PRO DIALÝZU

01.01.2015

Diagnostická metoda ke změření průtoku krve a recirkulace krve v cévním přístupu pro dialýzu.

01.01.2015
KategorieP
OF1/1 den, 12/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu0ZUMne
Body477ZULPne“.
01.01.2015

26. V příloze v Kapitole 108 - nefrologie se za výkon č. 18522 vkládají výkony č. 18523, 18524, 18525, 18526 a 18529, které znějí:

01.01.2015

„18523 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA PROVÁDĚNA MIMO DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

01.01.2015

Jde o chronickou hemodialýzu prováděnou buď s denní frekvencí (5x - 7x týdně dle stavu, možností a motivace pacienta) po splnění indikačních kritérií, nebo o chronickou hemodialýzu prováděnou mimo dialyzační centrum s maximální frekvencí 3x týdně u pacientů s pohybovým omezením, kteří jsou léčeni doma, nebo v ústavech sociální péče a dalších zařízeních jako domovy důchodců.

01.01.2015
KategorieP
OF1/1 den, 365/1 rok
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body3797ZULPne
01.01.2015

18524 AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO CHRONICKOU HEMODIALÝZOU MIMO HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO

01.01.2015

Jde o vyšetření lékařem - nefrologem v nefrologické ambulanci při hemodialyzačním centru u nemocných léčených chronickou hemodialýzou mimo hemodialyzační středisko.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 12/1 rokL3330
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body233ZULPne
01.01.2015

18525 EDUKACE PACIENTA K VÝKONU CHRONICKÉ HEMODIALÝZY PROVÁDĚNÉ MIMO HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO

01.01.2015

Edukace pacienta a osoby pečující o pacienta ve specializovaném centru před zahájením výkonu chronická hemodialýza prováděná mimo dialyzační středisko je systematické a strukturované proškolení a trénink v délce 3 týdnů. Výkon je možné vykázat pouze lx při zahájení léčby chronickou hemodialýzou mimo dialyzační středisko.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 21/životL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovištiS3390
Čas výkonu0ZUMne
Body500ZULPne
01.01.2015

18526 KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO CHRONICKOU HEMODIALÝZOU PROVÁDĚNOU MIMO DIALYZAČNÍ STŘEDISKO SESTROU DOMA

01.01.2015

Kontrola nemocného léčeného chronickou hemodialýzou prováděnou mimo dialyzační středisko zdravotní sestrou doma nebo v ústavu sociální péče.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 12/1 rokS3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body113ZULPne
01.01.2015

18529 AKUTNÍ HEMODIALÝZA S POUŽITÍM HCO MEMBRÁNY

01.01.2015

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP, ARO. Je indikována u pacientů s mnohočetným myelomem a dalších diagnóz, při kterých dochází v těle nemocného k hromadění látek s velkou molekulou (v rozsahu molekulových hmotností 20000 až 50000).

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OFl/lden,25/lL33120
čtvrtletí, 25/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu480ZUMano
Body2513ZULPano“.
01.01.2015

27. V příloze v Kapitole 108 - nefrologie se výkony č. 18540 a 18570 zrušují.

01.01.2015

28. V příloze za Kapitolu 109 - revmatologie se vkládá Kapitola 110 - klinická osteologie, která zní:

01.01.2015

„Kapitola 110 - klinická osteologie

01.01.2015

10021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM OSTEOLOGEM

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3360
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu60ZUMne
Body473ZULPne
01.01.2015

10022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM OSTEOLOGEM

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body241ZULPne
01.01.2015

10023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM OSTEOLOGEM

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3315
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body120ZULPne“.
01.01.2015

29. V příloze v Kapitole 203 - infekční lékařství se na konec doplňuje výkon č. 23101, který zní:

01.01.2015

„23101 KONSULTACE K ANTIINFEKČNÍ LÉČBĚ INFEKCIONISTOU

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body116ZULPne“.
01.01.2015

30. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25135 vkládají výkony č. 25136 a 25137, které znějí:

01.01.2015

„25136 ZHODNOCENÍ CYTOLOGICKÉHO NÁLEZU V PRŮBĚHU DIAGNOSTICKÉHO A LÉČEBNÉHO ZÁKROKU (ROSE-RAPID ON-SITE EVALUATION)

01.01.2015

Výkon slouží k rychlé cytodiagnostice materiálu získaného při invazivním diagnostickém a léčebném zákroku (punktáty tkání, orgánů a uzlin, aspiráty, otisky excizí, kartáče), aby bylo zajištěno, že diagnostický zákrok, obvykle v celkové anestesii či analgosedaci, bude výtěžný a případný léčebný zákrok (obvykle resekce nádorů) bude radikální.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 denL338
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu10ZUMne
Body74ZULPne
01.01.2015

25137 POTNÍ TEST: STIMULACE POCENÍ A SBĚR POTU DO KAPILÁRY

01.01.2015

Spočívá (i) ve stimulaci pocení pacienta pomocí pilokarpinové iontoforézy, (ii) v následném sběru potu v místě stimulace a (iii) ve stanovení koncentrace chloridů v potu (tato část je vedena jako samostatný výkon č. 81221).

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 rokS2225
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body801ZULPne“.
01.01.2015

31. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25245 vkládá výkon č. 25260, který zní:

01.01.2015

„25260 DOMÁCÍ MĚŘENÍ FLOW A SATURACE KYSLÍKU

01.01.2015

Jednoduchá noční monitorace pomocí flow sensoru a oxymetru v domácím prostředí. Výkon lze považovat za screeningový před případným vyšetřením ve spánkové laboratoři.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body583ZULPne“.
01.01.2015

32. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se na začátek vkládají výkony č. 25097, 25098 a 25099, které znějí:

01.01.2015

„25097 DILATACE STENÓZY ČI STENTU

01.01.2015

Dilatace stenózy či stentu prostřednictvím tlaku dilatačního balónku je jednou z méně invazivních metod intervenční bronchologie. Výkon je přičítací k výkonu rigidní a flexibilní bronchoskopie. Přes rigidní bronchoskop se zavede flexibilní bronchoskop a jeho pracovním kanálem dilatační balónek k dilataci stenózy či stentu.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3325
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu25ZUMano
Body701ZULPano
01.01.2015

25098 URGENTNÍ RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE S TERAPEUTICKÝM ZÁMĚREM

01.01.2015

Jde o neodkladně provedenou rigidní bronchoskopii v nestandardních podmínkách. Výkon se provádí při ohrožení života nemocného, a to závažnou dusností s podezřením na překážku v dýchacích cestách nebo hemoptýzou.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
L3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body431ZULPano
01.01.2015

25099 URGENTNÍ FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE S TERAPEUTICKÝM ZÁMĚREM

01.01.2015

Jde o neodkladně provedenou flexibilní bronchoskopii v nestandardních podmínkách. Výkon se provádí při ohrožení života nemocného, a to závažnou dusností při podezření na obstrukci dýchacích cest nebo hemoptýzou.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body679ZULPano“.
01.01.2015

33. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25111 vkládá výkonč. 25112, který zní:

01.01.2015

„25112 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOBRONCHIÁLNÍ CHLOPNĚ

01.01.2015

Endoskopické zavedení endobronchiální chlopně je indikováno v případě indikace volumredukčního zákroku u emfyzému, nebo v případě snahy o zaslepení nežádoucí komunikace dýchacích cest a pleurálního prostoru (nejčastěji bronchopleurální či pleuroparenchymatózní píštěle) případně zabránění ventilace a docílení kolapsu patologické dutiny v plíci. Může v indikovaných případech zcela nahradit dražší a pro pacienta rizikové chirurgické výkony.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, může být zaveden různý počet chlopníL33120
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu120ZUMano
Body2775ZULPano“.
01.01.2015

34. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25115 vkládá výkon č. 25116, který zní:

01.01.2015

„25116 STAVĚNÍ KRVÁCENÍ V BRONCHOLOGII S POUŽITÍM BALONKU

01.01.2015

Jedná se o výkon, který je na standardně vybaveném bronchoskopickém pracovišti prováděn z indikace hemoptýzy, a to za účelem kurativním či paliativním v závislosti na biologické povaze, velikosti a zdroji krvácení.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OFBOM - bez omezeníL3390
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu90ZUMano
Body1803ZULPano“.
01.01.2015

35. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25119 vkládá výkon č. 25120, který zní:

01.01.2015

„25120 STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI KOLATERÁLNÍ VENTILACE PŘED BRONCHOSKOPICKOU VOLUMREDUKCÍ

01.01.2015

Stanovení přítomnosti kolaterální ventilace je prováděno u pacientů s emfyzémem indikovaných k bronchoskopické volumredukci pomocí chlopní. Výsledek měření kolaterální ventilace pak rozhodne o tom, zda bude endoskopická volumredukce v daných lokalitách provedena.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 2/1 rokL3320
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu20ZUMne
Body18221ZULPne“.
01.01.2015

36. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25123 vkládá výkon č. 25124, který zní:

01.01.2015

„25124 ENDOBRONCHIÁLNÍ VÝKON ARGONBEAMEREM ARGONBEAMERTERAPIE

01.01.2015

Argonbeamer terapie je alternativou k terapeutickým intervenčním výkonům v bronchologii jako je laserterapie, elektrokoagulace a kryoterapie. Je určena pro ošetření patologické tkáně a krvácení v dýchacích cestách metodou předávané energie proudem ionizovaného plynu argonu. Výhodou je nekontaktní ošetření tkáně s nižším rizikem nežádoucího poškození.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF3x v jednom sezeníL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMano
Body715ZULPne“.
01.01.2015

37. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25125 vkládá výkon č. 25126, který zní:

01.01.2015

„25126 BRONCHOSKOPICKÁ POLYPEKTOMIE

01.01.2015

Na standardně vybaveném bronchoskopickém pracovišti prováděn za účelem kurativním či paliativním v závislosti na biologické povaze, velikosti a uložení polypu. Je možné jej provést v lokální i v celkové anestesii, v závislosti na rozsahu a době trvání výkonu. Pro výkon je typické použití několika bronchoskopických technik a modalit.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3390
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu90ZUMano
Body2961ZULPano“.
01.01.2015

38. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25129 vkládá výkon č. 25130, který zní:

01.01.2015

„25130 KLINICKÁ PLEUROSKOPIE

01.01.2015

Klinická pleuroskopie semiflexibilním či rigidním videopleuroskopem/pleuroskopem je pneumologickou vyšetřovací metodou spočívající v zavedení pleuroskopu do pohrudniční dutiny s následnou aspekcí a odběrem materiálu na vyšetření. V průběhu pleuroskopie je možné také provést pleurodézu talkem.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
L3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body2284ZULPano“.
01.01.2015

39. V příloze v Kapitole 301 - dětské lékařství se výkon č. 31110 zrušuje.

01.01.2015

40. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie se za výkon č. 35113 vkládá výkon č. 35115, který zní:

01.01.2015

„35115 CHRONOBIOLOGICKÁ LÉČBA

01.01.2015

Metody chronobiologické léčby jsou fototerapie, spánková deprivace a řízené posuny cyklu spánek/bdění.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF6/1 denSI130
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu60ZUMne
Body44ZULPne“.
01.01.2015

41. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie výkony č. 35201, 35203 a 35205 znějí:

01.01.2015

„35201 VYHODNOCENÍ RIZIKA RELAPSU U PSYCHOTICKÉHO ONEMOCNĚNÍ SPECIALIZOVANÝM PRACOVIŠTĚM

01.01.2015

Výkon umožňuje předcházet rehospitalizacím u psychotických onemocnění a zprostředkuje optimalizaci dlouhodobého léčebného plánu. Zahrnuje v rámci indukované péče vyhodnocení aktuálního rizika relapsu u pacienta zařazeného do preventivního telemonitoringu u psychóz s využitím výpočetní techniky a softwaru, který predikuje relaps s pomocí specifického matematického algoritmu získaného z rozsáhlé kohortové studie.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 měsíc, 12/1 rokL3315
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu15ZUMne
Body137ZULPne
01.01.2015

35203 PREVENTIVNÍ INTERVENCE A DÁLKOVÁ KONTROLA U PSYCHÓZ

01.01.2015

Výkon zahrnuje preventivní intervenci v časných stádiích prodromů, detekovaných programem prevence relapsu psychotických onemocnění (ITAREPS). Tento telemonitorovací systém je založen na vzdálené kontrole nemocného pomocí týdně vyhodnocených SMS dotazníků, odesílaných pacientem a rodinným příslušníkem. Zaslané údaje mapují výskyt časných varovných příznaků. Získané SMS program vyhodnocuje pomocí speciálního matematického predikčního algoritmu a stanovuje riziko relapsu v následujících týdnech. Při výskytu specifické konfigurace prodromů informuje e-mailem lékaře. Ten kontaktuje telefonicky nemocného, mapuje současný klinický stav a upravuje dávku antipsychotické medikace. Účinnou terciární prevenci a úspěšné dlouhodobé ambulantní vedení zprostředkují informace o dlouhodobém průběhu, dostupné na webovém rozhraní programu. Tato data jsou anonymizovaná. Lékař identifikuje nemocného podle přiřazeného kódového čísla.

01.01.2015
KategoriePNositelINDX Čas
OF1/1 měsícL33 20
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu20ZUMne
Body164ZULPne
01.01.2015

35205 ROČNÍ ZHODNOCENÍ PROVOZU PREVENTIVNÍHO TELEMONITORINGU

01.01.2015

Jedná se o výkon, který zahrnuje:

01.01.2015

a) ověření účinnosti preventivního programu pomocí získaných dat o hospitalizacích,

01.01.2015

b) kontrolu provedených farmakologických intervencí v uplynulém ročním období.

01.01.2015

Výkon přinese údaje pro vyhodnocení klinické účinnosti a ekonomické návratnosti programu ITAREPS u daného pacienta a umožní sledovat dodržování závazných postupů v rámci daného výkonu.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3350
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu50ZUMne
Body409ZULPne“.
01.01.2015

42. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie se za výkon č. 44023 vkládá výkon č. 44024, který zní:

01.01.2015

„44024 MĚŘENÍ PACIENTA PŘED VÝROBOU KOMPRESIVNÍCH ELASTICKÝCH PUNČOCH A PAŽNÍCH NÁVLEKŮ NA MÍRU

01.01.2015

Měření pacienta, kterému nelze nalézt v rozměrových tabulkách sériově vyráběných kompresivních elastických punčoch a pažních návleků odpovídající velikost.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/6 měsícůL3330
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body233ZULPne“.
01.01.2015

43. V příloze v Kapitole 407 - nukleární medicína se za výkon č. 47275 vkládají výkony č. 47303 a 47304, které znějí:

01.01.2015

„47303 TERAPIE NÁDORŮ POMOCÍ PARENTERÁLNÍ APLIKACE RADIOFARMAKA 131 I-MIBG

01.01.2015

Parenterální aplikace léčebné aktivity 131I-MIBG u pacientů s nádory vycházejícími z neuroektodermu, které mají schopnost tuto látku akumulovat, včetně lokálních i vzdálených metastáz, za monitorování vitálních funkcí včetně léčby akutních komplikací v prostředí vysoké radiační zátěže.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 čtvrtletí, 8/1 rokL3390
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaciL22180
J2260
Čas výkonu240ZUMne
Body6976ZULPano
01.01.2015

47304 PÉČE O PACIENTA LÉČENÉHO 131 I MIBG

01.01.2015

Celodenní monitorování pacienta v prvních dnech po léčbě 131I-MIBG, kontroly vitálních funkcí, krevního tlaku, pulzu v intervalech 15-60 minut, trvalé sledování audiovizuálním systémem a léčba komplikací terapie otevřeným zářičem (hypertenzní krize, sufokace, edém mozku). Zásahy u lůžka pacienta v prostředí s vysokou radiační zátěží, ošetřování centrálního žilního vstupu. Infúzní terapie rehydratační s aplikací hypotenziv a antiemetik.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaciL22120
J2230
S111440
Čas výkonu1440ZUMne
Body10569ZULPano“.
01.01.2015

44. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie výkon č. 51871 zní:

01.01.2015

„51871 FIXACE ZLOMENINY KLÍČKU DELBETOVÝMI KRUHY

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL2215
OMbez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body172ZULPne“.
01.01.2015

45. V příloze v Kapitole 606 - ortopedie se za výkon č. 66023 vkládá výkon č. 66024, který zní:

01.01.2015

„66024 KOMPLEXNÍ ANALÝZA POHYBOVÝCH PORUCH U DĚTÍ A MLADISTVÝCH DO 18 LET

01.01.2015

Vyšetření trojrozměrnou optickou analýzou pohybu s 8 optickými kamerami a dvěma tlakovými plotnami umožňuje komplexní diagnostiku pohybu. Indikací jsou dětská mozková obrna a funkčně závažné vrozené a získané pohybové vady u dětí a mladistvých do 18 let věku jako součást předoperačního a v odstupu 1 roku pooperačního vyšetření.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
L3330
OMS - pouze na specializovaném pracovištiK22120
K1190
Čas výkonu120ZUMne
Body2915ZULPne“.
01.01.2015

46. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie se výkony č. 72021, 72022 a 72023 zrušují.

01.01.2015

47. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie se na začátek vkládá výkon č. 72024, který zní:

01.01.2015

„72024 VYŠETŘENÍ FONIATREM

01.01.2015

Výkon začíná anamnézou. Následuje vyšetření komunikačních schopností vyšetřovaného (řeč, hlas, sluch). Výkon zahrnuje administrativní úkony. Výkon se přičítá ke klinickému ORL vyšetření.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3310
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu10ZUMne
Body78ZULPne“.
01.01.2015

48. V příloze v Kapitole 705 se výkony č. 75171 a 75173 zrušují.

01.01.2015

49. V příloze v Kapitole 708 - anesteziologie a intenzívní medicína se za výkon č. 78830 vkládá výkon č. 78840, který zní:

01.01.2015

„78840 ELIMINAČNÍ METODA PRO NÁHRADU FUNKCE AKUTNĚ SELHÁVAJÍCÍCH JATER

01.01.2015

Frakcionovaná plazmaseparace a adsorpce (FPSA) je metodou, při které se provádí současně hemodialyzační léčba a plazmaferetická filtrace s nespecifickou adsorpcí toxinů a bilirubinu v pryskyřičném iontoměniči a návratem očištěné plazmy zpět do dialyzačního okruhu. Krev, zbavená pomocí adsorpce nežádoucích látek, se vrací zpět do krevního oběhu pacienta. Pomocí přístroje je možné udržovat vodní a elektrolytevou rovnováhu s odstraňováním nejvýznamnějších toxických produktů při selhání jater (např. bilirubin).

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3360
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaciS33120
Čas výkonu600ZUMne
Body88744ZULPne“.
01.01.2015

50. V příloze v Kapitole 709 - urgentní medicína se za výkon č. 06713 vkládají výkony č. 06714, 06715 a 06716, které znějí:

01.01.2015

„06714 APLIKACE MEDICINÁLNÍHO KYSLÍKU

01.01.2015

Aplikace medicinálního kyslíku při výjezdu posádky zdravotnické záchranné služby nebo posádky přepravy pacientů neodkladné péče.

01.01.2015
KategorieP
OF1/1 pacient a 1 výjezd
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body450ZULPne
01.01.2015

06715 PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE, SLEDOVANÍ EV. TRANSPORT PACIENTA ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM NEBO VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZACÍ V ARIP Á 15 MINUT - SETKÁVACÍ SYSTÉM

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
S3315
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body98ZULPne
01.01.2015

06716 TELEFONICKY ASISTOVANÁ PRVNÍ POMOC

01.01.2015

Výkon pracovníka zdravotnického operačního střediska zdravotnické záchranné služby podle § 4 písm. e) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 denS335
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu5ZUMne
Body15ZULPne“.
01.01.2015

51. V příloze v Kapitole 720 - paliativní medicína se na konec doplňují výkony č. 80053, 80054 a 80055, které znějí:

01.01.2015

„80053 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU V OBORU PALIATIVNÍ MEDICÍNA

01.01.2015

Výkon je určený pro komplexní zhodnocení stavu a vytvoření plánu paliativní péče u pacienta v pokročilém stádiu nevyléčitelného onemocnění.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/životL3360
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu60ZUMne
Body473ZULPne
01.01.2015

80054 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU V OBORU PALIATIVNÍ MEDICÍNA

01.01.2015

Výkon je určený pro cílené zhodnocení stavu pacienta a vytvoření plánu paliativní léčby dominantních obtíží.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body241ZULPne
01.01.2015

80055 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU V OBORU PALIATIVNÍ MEDICÍNA

01.01.2015

Výkon je určený pro zhodnocení stavu pacienta, vývoje zdravotních obtíží, posouzení účinnosti dosavadní paliativní léčby a provedení její úpravy.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3315
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu15ZUMne
Body120ZULPne“.
01.01.2015

52. V příloze v Kapitole 697 - algeziologie - léčba bolesti - skupina 1 se na konec doplňuje výkon č. 80200, který zní:

01.01.2015

„80200 RADIOFREKVENČNÍ MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ VÝKON V LEČBĚ BOLESTIVÝCH STAVŮ

01.01.2015

Výkon se vykazuje při provedení:

01.01.2015

1) radiofrekvenční léčby vertebrogenní bolesti termoablací nervové tkáně,

01.01.2015

2) radiofrekvenční horní hrudní nebo bederní sympatektomie, nebo

01.01.2015

3) pulzní radiofrekvence s využitím neuromodulačního efektu radiofrekvenčního pole na nervovou tkáň

01.01.2015

Výkon je prováděn pod kontrolou zobrazovacími metodami. Výkon je indikován u diagnóz bolesti:

01.01.2015

1) facetový syndrom

01.01.2015

2) radikulopatie a periferní neuropatie

01.01.2015

3) diskogenní bolest

01.01.2015

4) vázoneurózy a poruchy perfuze

01.01.2015

5) sympatikem udržovaná bolest

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF3/1 den, 6/1 rokL3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMano
Body1057ZULPano“.
01.01.2015

53. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se výkon č. 81647 zrušuje.

01.01.2015

54. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se na konec doplňují výkony č. 81753, 81755 a 81757, které znějí:

01.01.2015

„81753 VYŠETŘENÍ AKTIVITY BIOTINIDÁZY V RÁMCI NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ

01.01.2015

Stanovení aktivity biotinidázy v suché krevní kapce speciálním kitem. Jedná se o semikvantitativní fluorimetrickou metodu, kdy enzym biotinidáza v krvi katalyzuje přeměnu biotin 6-aminoquinolin na fluorescenční produkt 6-aminoquinolin, jehož excitace je měřena na destičkovém readeru s fluorescenční detekcí.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/životJ225
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu5ZUMne
Body75ZULPne
01.01.2015

81755 VYŠETŘENÍ METABOLITU KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ S TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO SELEKTIVNÍ A DRUHOSTUPŇOVÝ NOVOROZENECKÝ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH

01.01.2015

Stanovení koncentrace vybraných metabolitů kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií pro diagnostiku a monitorování léčby některých děcičných metabolických nemocí a pro snížení falešné pozitivity novorozeneckého screeningu.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 denJ2230
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body727ZULPne
01.01.2015

81757 SEMIKVANTITATIVNÍ FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ BIOTINIDÁZY

01.01.2015

Semikvantitativní fluorimetrické stanovení aktivity biotinidázy v suché krevní kapce u pacientů s podezřením na deficit biotinidázy.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF4/životJ225
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu5ZUMne
Body75ZULPne“.
01.01.2015

55. V příloze v Kapitole 806 - mamografický screening se na začátek vkládají výkony č. 89178, 89223 a 89225, které znějí:

01.01.2015

„89178 SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ V DISPENZÁRNÍ PÉČI (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJEKCÍCH)

01.01.2015

Výkonem se vykazují vyhledávací mamografická vyšetření asymptomatických žen s konkrétním rizikovým faktorem. Vyšetření je prováděno pouze na screeningových pracovištích (centrech) na základě doporučení dispenzarizujícího lékaře (obvykle onkolog, chirurg, registrující praktický lékař nebo registrující gynekolog).

01.01.2015

Vyhledávací mamografické vyšetření pro ženy v dispenzární péči dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči: u asymptomatických žen s velmi vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu - s hereditární nádorovou predispozicí k nádorům prsu prokázanou genetickým testováním nebo s celoživotním kumulativním rizikem vyšším než 20 % (včetně žen s histologickým nálezem atypické hyperplazie nebo lobulárního karcinomu in šitu a po prodělané radioterapii na oblast hrudníku do 18. roku věku). Vyšetření žen léčených pro karcinom prsu se vykazuje výkonem 89180 - Diagnostická digitální mamografie.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/6 měsícůL3320
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body590ZULPne
01.01.2015

89223 SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJEKCÍCH)

01.01.2015

Vyhledávací mamografické vyšetření asymptomatických žen v rámci screeningu s použitím digitální technologie.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/2 rokyL3320
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body590ZULPne
01.01.2015

89225 DOPLŇUJÍCÍ MAMOGRAFIE KE SCREENINGOVÉ MAMOGRAFII DIGITÁLNÍ

01.01.2015

Doplnění screeningové digitální mamografie dalšími snímky při nejednoznačném nálezu.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 rokL3310
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body295ZULPne“.
01.01.2015

56. V příloze v Kapitole 806 - mamografický screening se výkony č. 89221 a 89222 zrušují.

01.01.2015

57. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody se výkony č. 89179, 89221 a 89439 zrušují.

01.01.2015

58. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89177 vkládá výkon č. 89180, který zní:

01.01.2015

„89180 DIAGNOSTICKÁ DIGITÁLNÍ MAMOGRAFIE NEBO DUKTOGRAFIE

01.01.2015

Vyšetření pacientů s klinickými příznaky, které ukazují na vysokou pravděpodobnost zhoubného nádoru (hmatná rezistence v prsu nebo axile, krvácení z bradavky, jiné významné změny bradavky, difuzní změny kůže prsu, retrakce kůže apod.), nebo pacientů s již diagnostikovaným zhoubným nádorem. Jedna strana. Používá se rovněž při snímkování vzorku tkáně (specimen mammography). Duktografie se indikuje v případě krvavé nebo jiné patologické sekrece z bradavky.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 denL3310
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body299ZULPano“.
01.01.2015

59. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89813 vkládá výkon č. 89815, který zní:

01.01.2015

„89815 TERMOABLACE DĚLOŽNÍHO MYOMU FOKUSOVANÝM ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÝM MAGNETICKOU REZONANCÍ

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 2/čtvrtletíL33240
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaciJ22240
Čas výkonu240ZUMne
Body37 470ZULPano“.
01.01.2015

60. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut se za výkon č. 21003 vkládá výkon č. 21004, který zní:

01.01.2015

„21004 VYŠETŘENÍ S VYUŽITÍM POSTUROGRAFU

01.01.2015

Vyšetření slouží k detekci rizika pádu, rozlišení deficitu instability s následnou možností cílené terapie, k objektivizaci balančních schopností pacienta a schopnosti aktivního přenosu zatížení na dolní končetiny a k objektivizaci efektu terapie. Indikačními skupinami jsou: pacienti ohrožení rizikem pádu, s poruchou vnímání střední osy těla, neschopností aktivního přenosu zatížení na některou dolní končetinu, pacienti po amputacích dolních končetin, s poruchou stability vestibulární etiologie.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 2/1 čtvrtletíK3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body548ZULPne“.
01.01.2015

61. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut se za výkon č. 21019 vkládá výkon č. 21020, který zní:

01.01.2015

„21020 TERAPIE NA PŘÍSTROJÍCH S VYUŽITÍM PRINCIPU BIOLOGICKÉ ZPĚTNÉ VAZBY

01.01.2015

Terapie je založena na biologické, většinou vizuální zpětné vazbě. Změna polohy pacienta je prostřednictvím pohybových senzorů snímána a přenášena na obrazovku před pacientem. To umožňuje pacientovi lépe koordinovat trénovaný pohyb, který je možné v rámci terapeutické jednotky vždy předem definovat v softwaru přístroje. Pacient tak může sledovat zprostředkovaně vlastní pohyby v reálném čase a korigovat volně pohyby dílčích tělesných segmentů. Možnost zrakové kontroly pohybu představuje významný motivační prvek. Terapie je vždy řízená a vedená terapeutem.

01.01.2015

K této terapii jsou indikováni především pacienti s poruchou vnímání střední osy těla, s neschopností aktivního přenosu zatížení, s neschopností identifikace částečné zátěže, s neschopností funkčního dosahu a úchopu, s poruchami balančních schopností vestibulární etiologie. Terapie je primárně určena pro neurologické pacienty (např. po iktu, RSM, polyradikuloneuritidy, mozečkové sy - s funkční ztrátou dosahových a úchopových schopností, s neschopností aktivního přenosu zatížení na paretickou DK, s neschopností identifikace střední osy těla), traumatologicko - ortopedické pacienty (po frakturách DKK a pánve, po TEP - nácvik přenosu zatížení na postiženou DK, kontrolovaný nácvik částečné zátěže, nácvik lokomočních schopností), traumatologicko - chirurgické pacienty (amputace DKK - nácvik přenosu zatížení na protézu, výcvik balančních a lokomočních schopností v protéze), ORL pacienty s verifikovanou lézi vest sy (vestibulární trénink). Indikovat tuto terapii může: lékař REH, NEU, ORT, NCH, TRAUM, ORL.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 denK2215
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body140ZULPne“.
01.01.2015

62. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut se za výkon č. 21115 vkládá výkon č. 21116, který zní:

01.01.2015

„21116 LOKÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ KRYOTERAPIE

01.01.2015

Lokální kryoterapie s využitím přístrojové techniky je založená na využití negativního termálního šoku a následnými pozitivními účinky, které v léčebné terapii pacienta představují snížení svalových spasmů, působí protizánětlivě myorelaxačně, antiedematozně, zmenšují bolest, zlepšují pohyblivost kloubů.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 10/3 měsíceK2210
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu20ZUMne
Body62ZULPne“.
01.01.2015

63. V příloze v Kapitole 905 - zrakový terapeut se na konec doplňují výkony č. 75200, 75202, 75204, 75208 a 75210, které znějí:

01.01.2015

„75200 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKOVÉ OSTROSTI (DETEKCE, RESOLUCE, REKOGNICE) METODOU BEHAVIORÁLNÍ

01.01.2015

Kontrolní vyšetření zrakové ostrosti (detekce, resoluce, rekognice) metodou behaviorální u pacientů v preverbálním věku, pacientů s těžkým zrakovým postižením, pacientů slovně nekomunikujících a pacientů s vícečetným postižením.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF6/1 den (obou, pravého, levého bez a s korekcí)Kl113
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu13ZUMne
Body53ZULPne
01.01.2015

75202 DIAGNOSTIKA, REHABILITACE A KOMPENZACE CENTRÁLNÍCH PORUCH VIDĚNÍ

01.01.2015

Diagnostika a rehabilitace oblastí centrálních poruch zraku: obtíže s rozpoznáním tvarů, velikostí, znaků, písmen, čísel, charakteristických znaků obličeje, poruch prostorové orientace, koordinace oko - ruka, metodami: stimulace, reedukace a kompenzace při použití materiálu pro rehabilitaci uvedených obtíží. Stanovení úkolů pro rehabilitaci a domácí tréning do následné kontroly. Na základě doporučení neurologem, oftalmologem, praktickým lékařem pro děti a dorost a lékařem rehabilitační a fyzikální medicíny.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denK3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body595ZULPne
01.01.2015

75204 DIAGNOSTIKA A REHABILITACE ZRAKOVÝCH DOVEDNOSTÍ

01.01.2015

Diagnostika a nácvik zrakových dovedností s optimální korekcí: lokalizace, fixace, spotting, tracing, tracking, scanning.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denK2260
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body445ZULPne
01.01.2015

75208 VYŠETŘENÍ ZORNÉHO POLE U DĚTÍ V PREVERBÁLNÍM VĚKU, PACIENTŮ S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM A S VÍCEČETNÝM POSTIŽENÍM VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

01.01.2015

Vyšetření provádíme ručním perimetrem. Sledujeme chování pacienta při zachycení světelného zdroje prezentovaného vyšetřujícím z periferie zorného pole pacienta pro každé oko zvlášť, s optimální korekcí.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF3/1 denK3325
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu25ZUMne
Body206ZULPne
01.01.2015

75210 FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU II (YVLÁŠŤ NÁROČNÉ U OSOB S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM A S VÍCEČETNÝM POSTIŽENÍM)

01.01.2015

Využití metod subjektivního vyšetření zraku bez přímé spolupráce pacienta:

01.01.2015

využití metody preferenčního vidění pomocí testového materiálu Lea Grattings, Teller Acuity Cards, Cardiff test, LEA Gratings, Hiding Heidi, Vision Efficiency test N. Baraga, LH Symbol tests, stimulačních desek, Optocinetic Drum.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denK3360
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu60ZUMne
Body529ZULPne“.
01.01.2015

64. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra se za výkon č. 06129 vkládají výkony č. 06130 a 06132, které znějí:

01.01.2015

„06130 OŠETŘENÍ HYPERKERATÓZ A PREULCERATIVNÍCH LÉZÍ U DIABETIKŮ

01.01.2015

Preventivní ošetření dolních končetin u diabetiků s odstraněním hyperkeratóz a preulcerativních leží (např. ragády, puchýře, abnormality nehtů) zabraňující následnému rozvoji diabetických ulcerací. Indikováno ošetřujícím lékařem u nemocných se syndromem diabetické nohy v anamnéze nebo u pacientů vysoce rizikových pro syndrom diabetické nohy.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF6/1 rokS2245
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu45ZUMano
Body110ZULPne
01.01.2015

06132 EDUKACE PACIENTA V INHALAČNÍ LÉČBĚ, VČETNĚ NÁCVIKU A KONTROLY SPRÁVNÉ INHALAČNÍ TECHNIKY

01.01.2015

Výkon bude prováděn na pneumologických a alergologických pracovištích všeobecnou sestrou s osvědčením o výkonu práce bez odborného dohledu na základě indikace lékařem za účelem výběru vhodného inhalačního systému pro pacienta, nácviku správné inhalační techniky a její opakované kontroly. Výkon lze vykazovat lx za rok a dále při změně inhalačního systému.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rok; při změně inhalačního systémuS2210
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu10ZUMne
Body24ZULPne“.
01.01.2015

65. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra se za výkon č. 06141 vkládá výkon č. 06142, který zní:

01.01.2015

„06142 PROVÁDĚNÍ CHRONICKÉ HEMODIALÝZY MIMO DIALYZAČNÍ STŘEDISKO SESTROU

01.01.2015

Provedení výkonu chronické hemodialýzy mimo dialyzační středisko je zajištěno sestrou. Výkon je indikován v případě, že nemocný či jeho rodinný příslušník nejsou schopni si hemodialýzu provádět sami bez pomoci, ať již z důvodu snížení zdravotní způsobilosti či jiných. Přičítá se k výkonu chronická hemodialýza prováděná mimo dialyzační středisko (18523). Přístrojové a materiálové náklady se vykazují zvlášť.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 365/1 rokS22300
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu300ZUMne
Body713ZULPne“.
01.01.2015

66. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra se výkon č. 06133 zrušuje.

01.01.2015

67. V příloze v Kapitole 913 - všeobecná sestra v sociálních službách výkony č. 06645 a 06649 znějí:

01.01.2015

„06645 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 HODIN

01.01.2015
KategorieP
OMA - pouze ambulantně
OF18/1 den
Čas výkonu0ZUMne
Body8ZULPne
01.01.2015

06649 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

01.01.2015
KategorieP
OMA - pouze ambulantně
OF18/1 den
Čas výkonu0ZUMne
Body8ZULPne“.
01.01.2015

68. V příloze Kapitola 917 - ergoterapeut zní:

01.01.2015

„Kapitola 917 - ergoterapeut

01.01.2015

21609 SPECIALIZOVANÉ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE

01.01.2015

Analýza funkčních schopností pacienta pomocí specializovaných metod či standardizovaných testů/hodnocení (např. ACE-R, MEAMS, Rivermead Behaviorální paměťový test, LOTCA, hodnocení dle Jacobsové, FIM, FAM, A-ONE, funkční test horní končetiny - např. Jebsen -Taylor, Purdue pegboard, JAMAR, AMPS, PEDI). Slouží ke stanovení cíle a plánu ergoterapie.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denS3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body134ZULPne
01.01.2015

21610 SPECIALIZOVANÉ KONTROLNÍ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ

01.01.2015

Kontrolní vyšetření funkčních schopností pacienta pomocí specializovaných metod či standardizovaných testů/hodnocení za účelem monitorace změn funkčních schopností pacienta v průběhu terapie (např. MEAMS, ACE-R, Rivermead Behaviorální paměťový test, LOTCA, hodnocení dle Jacobsové, FIM, FAM, A-ONE, funkční test HK- např. Jebsen- Tailor, Purdue pegboard, JAMAR, AMPS, PEDI). Slouží k optimalizaci úprav ergoterapeutického cíle a plánu podle aktuálních potřeb pacienta.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/1 čtvrtletíS3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body134ZULPne
01.01.2015

21611 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE

01.01.2015

Analýza zbylých funkčních schopností pomocí ergoterapeutického vyšetření či nestandardizováných hodnocení/testů. Možno vykázat pouze lx při zahájení ergoterapie.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denS2245
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu45ZUMne
Body107ZULPne
01.01.2015

21612 KLASIFIKOVÁNÍ PODLE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ, DISABILITY A ZDRAVÍ

01.01.2015

Klasifikování funkčního stavu osoby s disabilitou z bio-psycho-sociálního pohledu především v oblasti tělesných funkcí, aktivit a participací a faktorů prostředí.

01.01.2015

Určení výše kvalifikátoru výkonu a kapacity v oblasti komponent aktivit a participací u osoby s disabilitou. A dále určení výše kvalifikátoru u bariéry a facilitátoru v oblasti faktorů prostředí u osoby s disabilitou pomocí škály MKF.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 čtvrtletíS3330
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body89ZULPne
01.01.2015

21613 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM KONTROLNÍ

01.01.2015

Kontrolní vyšetření slouží k monitorování změn funkčních schopností pacienta/klienta v průběhu terapie a přispívá k optimalizaci úprav terapeutického plánu podle aktuálních potřeb. Při ukončení terapie vypracuje ergoterapeut závěrečnou zprávu o výstupech terapie pro ošetřujícího lékaře, v průběhu terapie zprávu o aktuálním stavu a postupu terapie.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/čtvrtletíS2230
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body71ZULPne
01.01.2015

21614 ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ PRO NAVRŽENÍ VHODNÝCH TECHNOLOGIÍ A PRODUKTŮ

01.01.2015

Vyšetření prováděné ergoterapeutem za účelem doporučení vhodných produktů a technologií pro překonání bariér v aktivitách a participaci denního života. Ergoterapeut při vyšetření posuzuje aktuální schopnost provedení denní činnosti v porovnání s jeho výkonem za předpokladu dostupnosti vhodných technologií a produktů k usnadnění denních činností. Na základě zjištění doporučuje vhodné facilitátory

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 6/1 čtvrtletíS2220
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu20ZUMne
Body48ZULPne
01.01.2015

21621 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ

01.01.2015

Výkon zahrnuje vhodné specifické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá terapeutické a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pomůcek a náčiní za účelem zlepšení nebo zachování senzomotorických, kognitivních, percepčních a funkčních schopností pacienta.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 36/1 čtvrtletíS2230
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body105ZULPne
01.01.2015

21622 ERGOTERAPEUTICKÉ METODY NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ

01.01.2015

Aplikace metod a přístupů založených na neurofyziologickém podkladě do ergoterapeutické intervence (např. Bobath koncept, metoda Affolterové, Orofaciální stimulace, Bazální stimulace, PANat koncept, PNF, Spirální dynamika, Neurodynamika, Senzomotorická stimulace, Senzorická stimulace, atp.), včetně příslušného vyšetření.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denS3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body134ZULPne
01.01.2015

21623 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN

01.01.2015

Zahrnuje cílené terapeutické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pracovního náčiní a nářadí. K terapeutickým činnostem se řadí zejména výroba keramiky, rukodělné práce se dřevem a kovem. Pro výkon terapeutických činností je nutné odpovídající technické vybavení pracovních dílen, popř. vyčlenění pracovního prostoru v místnosti ergoterapie k zajištění potřebných bezpečnostních opatření při terapeutické činnosti.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 24/1 čtvrtletíS2230
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body99ZULPne
01.01.2015

21625 NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ - ADL

01.01.2015

Trénink všedních denních činností personálních a instrumentálních, pod vedením ergoterapeuta.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 48/1 čtvrtletíS2230
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body79ZULPne
01.01.2015

21627 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ

01.01.2015

Skupina 3-5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 24/1 čtvrtletíS2211
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu11ZUMne
Body49ZULPne
01.01.2015

21629 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN

01.01.2015

Skupina 3-5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí a tréninku tolerance pracovní zátěže. K výkonu je nutné odpovídající technické vybavení pracovního místa, popř. samostatných pracovních dílen. K možným terapeutickým zaměstnáním v tomto výkonu patří práce se dřevem, kovem, výroba keramiky.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 24/1 čtvrtletíS2211
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu11ZUMne
Body49ZULPne
01.01.2015

21631 CÍLENÁ ERGOTERAPIE RUKY

01.01.2015

Cílená ergoterapie zaměřená na ruku, zápěstí, loket, pletenec ramenní, u různých onemocnění, poúrazových a pooperačních stavů postihujících horní končetinu. Zahrnuje např. artrotická a revmatologická onemocnění, vrozené vývojové vady, traumata, fraktury, amputace, lymfedém, poranění periferních nervů, poranění cévního systému, poranění centrálního nervového systému, u bolestivých stavů (např. fibromyalgie, komplexní regionální bolestivý syndrom), poranění šlachového aparátu, neuromuskulární onemocnění.

01.01.2015
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 denS3330
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMano
Body89ZULPne“.
01.01.2015

69. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony výkony č. 09543 a 09544 znějí:

01.01.2015

„09543 SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ

01.01.2015

Vykazuje se s výkonem klinického vyšetření provedeným pojištěnci staršímu 18 let při návštěvě u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, zubního lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa, klinického logopeda a při návštěvní službě poskytnuté praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost.

01.01.2015
KategorieP
OFbez omezení
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body0ZULPne
01.01.2015

09544 SIGNÁLNÍ VÝKON POBYTU V ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

01.01.2015

Signální výkon se vykazuje současně s každým dnem, kdy je pojištěnci poskytována lůžková péče, hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

01.01.2015
KategorieP
OFbez omezení
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body0ZULPne“.
01.01.2015

70. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09551 vkládá výkon č. 09552, který zní:

01.01.2015

„09552 SIGNÁLNÍ VÝKON VÝDEJ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ZA RECEPT, ZÁKLADNÍ DISPENZACE A SOUVISEJÍCÍ ADMINISTRATIVA

01.01.2015

Vykazuje se současně s vydáním léčivého přípravku, plně či částečně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, pojištěnci za základní odbornou dispenzační práci farmaceuta při výdeji léčiva na recept a současně za administrativní práci spojenou s tímto výdejem.

01.01.2015
KategorieP
OF1/1 recept
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body0ZULPne“.

01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

Ministr:

01.01.2015

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru