PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 317/2014 Sb.Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Částka 127/2014
Platnost od 19.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

317

01.01.2015

VYHLÁŠKA

01.01.2015

ze dne 15. prosince 2014

01.01.2015

o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

01.01.2015

Národní bezpečnostní úřad a Ministerstvo vnitra stanoví podle § 28 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), (dále jen „zákon“):


01.01.2015

§ 1

01.01.2015

Předmět úpravy

01.01.2015

Touto vyhláškou se stanoví významné informační systémy a jejich určující kritéria podle § 6 písm. d) zákona.

01.01.2015

§ 2

01.01.2015

Významné informační systémy

01.01.2015

Významný informační systém naplňující určující kritéria uvedená v § 3 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

01.01.2015

§ 3

01.01.2015

Určující kritéria

01.01.2015

(1) Určující kritéria významného informačního systému se člení na

01.01.2015

a) dopadová určující kritéria a

01.01.2015

b) oblastní určující kritéria.

01.01.2015

(2) Významným informačním systémem není informační systém, jehož správcem je obec1) a při výkonu působnosti obce hlavní město Praha.

01.01.2015

(3) Naplnění určujících kritérií významného informačního systému, který není uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, posuzuje správce informačního systému.

01.01.2015

§ 4

01.01.2015

Dopadová určující kritéria

01.01.2015

Dopadovým určujícím kritériem je skutečnost, že

01.01.2015

a) úplná nebo částečná nefunkčnost informačního systému způsobená narušením bezpečnosti informací by mohla mít negativní vliv na

01.01.2015

1. fungování orgánu veřejné moci,

01.01.2015

2. poskytování služeb nebo informací orgánem veřejné moci veřejnosti,

01.01.2015

3. hospodaření orgánu veřejné moci nebo hospodaření orgánu veřejné moci, který je správcem významného informačního systému, anebo hospodaření orgánu nebo osoby, která je správcem informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury, nebo

01.01.2015

4. provoz jiného významného informačního systému využívajícího služeb hodnoceného informačního systému, který je nefunkční,

01.01.2015

přičemž omezení činnosti takového systému by mohlo mít za následek omezení výkonu působnosti orgánu veřejné moci po dobu delší než 3 pracovní dny, nebo výrazné ohrožení výkonu působnosti orgánu veřejné moci, které lze odvrátit za vynaložení nepřiměřených nákladů na provoz nebo obnovu informačního systému, nebo

01.01.2015

b) úplná nebo částečná nefunkčnost informačního systému způsobená narušením bezpečnosti informací by mohla způsobit

01.01.2015

1. ohrožení nebo narušení prvku kritické infrastruktury2),

01.01.2015

2. oběti na životech s mezní hodnotou více než 10 mrtvých nebo 100 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření, s případnou hospitalizací s dobou delší než 24 hodin,

01.01.2015

3. finanční nebo materiální ztráty s mezní hodnotou více než 5 % stanoveného rozpočtu orgánu veřejné moci,

01.01.2015

4. zásah do osobního života nebo do práv fyzických nebo právnických osob postihující nejméně 50000 osob, nebo

01.01.2015

5. výrazné ohrožení nebo narušení veřejného zájmu,

01.01.2015

přičemž následky podle bodů 1 až 4 nedosáhnou hodnot pro určení prvku kritické infrastruktury podle průřezových kritérií stanovených krizovým zákonem.

01.01.2015

§ 5

01.01.2015

Oblastní určující kritéria

01.01.2015

Oblastní určující kritéria jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.


01.01.2015

§ 6

01.01.2015

Účinnost

01.01.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

Ředitel:

01.01.2015

Ing. Navrátil v. r.

01.01.2015

Ministr vnitra:

01.01.2015

Chovanec v. r.


01.01.2015

01.01.2015

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb.

01.01.2015

Významné informační systémy

01.01.2015
SprávceNázev
1Česká inspekce životního prostředíCentrální informační systém (CIS)
2Český statistický úřadIntegrovaný agendový informační systém registru osob (IAIS - ROS)
3Český statistický úřadSoustava statistických registrů (SSREG)
4Český telekomunikační úřadAutomatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra (ASMKS)
5Český telekomunikační úřadSystém pro podporu správy kmitočtového spektra (Spectra)
6Český telekomunikační úřadModulární správní systém (MOSS)
7Český úřad zeměměřický a katastrálníIS územní identifikace (ISUI)
8Český úřad zeměměřický a katastrálníInformační systém katastru nemovitostí (ISKN)
9Energetický regulační úřadJednotný informační systém ERU
10Generální finanční ředitelstvíAutomatizovaný daňový informační systém (ADIS)
11Generální ředitelství celCentrální registr subjektů (CRS)
12Generální ředitelství celInformační systém agendy celního a daňového řízení
13Ministerstvo dopravyAplikace pro testování nových řidičů a dopravců v rámci autoškol (eTesty)
14Ministerstvo dopravyCentralizovaný informační systém STK (CIS STK)
15Ministerstvo dopravyCentrální registr dopravců (CRD)
16Ministerstvo dopravyCentrální registr řidičů (CRŘ)
17Ministerstvo dopravyCentrální registr vozidel (CRV)
18Ministerstvo dopravyInformační systém o silniční a dálniční síti CR (ISSDS ČR)
19Ministerstvo dopravyInformační systém pro podporu při schvalování technické způsobilosti vozidel (ZTP)
20Ministerstvo dopravyIS Digitální tachograf (ISDT)
21Ministerstvo dopravyDatabáze vozidel (DAVOZ)
22Ministerstvo dopravyPřeprava nebezpečných věcí (ADR)
23Ministerstvo dopravySystém elektronického mýta (MÝTO)
24Ministerstvo financíEvidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS)
25Ministerstvo financíIntegrovaný informační systém státní pokladny (IISSP)
26Ministerstvo financíInformační systém programového financování (ISPROFIN)
27Ministerstvo financíVIOLA
28Ministerstvo obranyBiologický a monitorovací informační systém
29Ministerstvo obranyInformační systém mobilizačních příprav
30Ministerstvo obranyInformační systém o službě a personálu
31Ministerstvo obranyInformační systém Vojenské policie
32Ministerstvo obranyLETVIS
33Ministerstvo obranySíť včasného zjištění armádní radiační monitorovací sítě (SVZ ARMS)
34Ministerstvo obranyŠtábní informační systém AČR
35Ministerstvo obranyZdravotnický informační systém
36Ministerstvo práce a sociálních věcíInformační systém pomoci v hmotné nouzi
37Ministerstvo práce a sociálních věcíInformační systém registr poskytovatelů sociálních služeb
38Ministerstvo práce a sociálních věcíInformační systém v oblasti zaměstnanosti
39Ministerstvo práce a sociálních věcíInformační systém o dávkách státní sociální podpory
40Ministerstvo práce a sociálních věcíInformační systém o příspěvku na péči
41Ministerstvo práce a sociálních věcíInformační systém o dávkách pro osoby se zdravotním postižením
42Ministerstvo práce a sociálních věcíInformační systém sociálně-právní ochrany dětí
43Ministerstvo práce a sociálních věcíJednotný informační systém práce a sociálních věcí
44Ministerstvo průmyslu a obchoduIS Registru živnostenského podnikání
45Ministerstvo spravedlnostiCentrální evidence stíhaných osob
46Ministerstvo spravedlnostiEvidence znalců a tlumočníků - prezentační část
47Ministerstvo spravedlnostiInformační systém Rejstříku trestů (RT)
48Ministerstvo spravedlnostiInformační systém registru obchodního rejstříku (ISROR)
49Ministerstvo spravedlnostiInformační systém insolvenčního rejstříku (ISIR)
50Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyInformační systém uznávání kvalifikací (ISKA)
51Policie České republikyInformační systém cizinců
52Policie České republikyInformační systém ZBRANĚ
53Policie České republikyInformační systém Policie ČR
54Ministerstvo vnitraCzech POINT - systém kontaktních míst veřejné správy
55Ministerstvo vnitraInformační systém datových schránek (ISDS)
56Ministerstvo vnitraInformační systém evidence cestovních dokladů (ISECD)
57Ministerstvo vnitraInformační systém evidence občanských průkazů (ISEOP)
58Ministerstvo vnitraInformační systém evidence obyvatel (ISEO)
59Ministerstvo vnitraPortál veřejné správy (PVS)
60Ministerstvo vnitraRejstřík politických stran a politických hnutí
61Ministerstvo vnitraÚstřední evidence nabytí a pozbytí státního občanství České republiky
62Ministerstvo zahraničních věcíVíza ČR (EVC2)
63Ministerstvo zahraničních věcíSystém na pořizování, přenos a zpracování žádostí o cestovní doklad s biometrickými prvky (ePasy)
64Ministerstvo zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví
65Ministerstvo zemědělstvíInformační systém VODA
66Ministerstvo zemědělstvíInformační systém vodovodů a kanalizací (ISVaK)
67Ministerstvo zemědělstvíIntegrovaný zemědělský registr (IZR)
68Ministerstvo zemědělstvíEvidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS)
69Ministerstvo zemědělstvíSpolečný zemědělský registr (SZR)
70Ministerstvo životního prostředíIntegrovaný registr znečišťování životního prostředí
71Ministerstvo životního prostředíIntegrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
72Ministerstvo životního prostředíInformační systém SEA
73Ministerstvo životního prostředíInformační systém EIA
74Nejvyšší kontrolní úřadKontrolní informační systém
75Probační a mediační službaAgendový informační systém AIS PMS
76Správa státních hmotných rezervInformační systém pro plánování civilních zdrojů Argis (ISARGIS)
77Správa státních hmotných rezervIS Krizkom
78Správa základních registrůFormulářový agendový informační systém (FAIS)
79Správa základních registrůSystém řízení přístupů do základních registrů (RACS)
80Státní zemědělský a intervenční fondInformační systém platební agentury (IS PA)
81Státní úřad pro jadernou bezpečnostRegistr externích adres (REA)
82Státní ústav pro kontrolu léčivCentrální úložiště elektronických receptů
83Státní ústav pro kontrolu léčivRegistr léčivých přípravků s omezením
84Úřad pro civilní letectvíIS úřadu pro civilní letectví (IS ÚCL)
85Úřad pro ochranu osobních údajůInformační systém Úřadu pro ochranu osobních údajů (IS ÚOOÚ)
86Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchInformační systém majetku státu (ISMS)
87Úřad průmyslového vlastnictvíInformační systém duševního vlastnictví (ISDV)
88Úřad vlády České republikyElektronická knihovna legislativního procesu (eKLEP)
89Ustav zdravotnických informací a statistiky České republikyNárodní zdravotnický informační systém (NZIS)
90Vězeňská služba České republikyVězeňský informační systém (VIS)
91Všeobecná zdravotní pojišťovna České republikyCentrální registr pojištěnců
92Zeměměřický úřadIS veřejné správy zeměměřictví
01.01.2015

01.01.2015

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 317/2014 Sb.

01.01.2015

Oblastní určující kritéria

01.01.2015

I. U orgánu veřejné moci

01.01.2015

1. vedení správního řízení,

01.01.2015

2. databáze obsahující osobní údaje,

01.01.2015

3. hospodaření orgánu veřejné moci,

01.01.2015

4. výkon spisové služby,

01.01.2015

5. státní dozor,

01.01.2015

6. kontrolní a inspekční činnost,

01.01.2015

7. příprava na krizové situace a jejich řešení,

01.01.2015

8. tvorba právních předpisů,

01.01.2015

9. elektronická pošta,

01.01.2015

10. vedení internetových stránek,

01.01.2015

11. mezirezortní spolupráce,

01.01.2015

12. mezinárodní spolupráce,

01.01.2015

13. zadávání veřejných zakázek,

01.01.2015

14. státní statistická služba.

01.01.2015

II. U orgánu veřejné moci - kraje v rámci přenesené působnosti

01.01.2015

1. databáze obsahující osobní údaje,

01.01.2015

2. vedení správního řízení,

01.01.2015

3. hospodaření orgánu veřejné moci,

01.01.2015

4. elektronická pošta,

01.01.2015

5. vedení internetových stránek,

01.01.2015

6. příprava na krizové situace a jejich řešení,

01.01.2015

7. mezinárodní spolupráce,

01.01.2015

8. státní dozor,

01.01.2015

9. kontrolní a inspekční činnost,

01.01.2015

10. zadávání veřejných zakázek.

Poznámky pod čarou

01.01.2015

1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2015

2) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru