PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 295/2014 Sb.Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

Částka 119/2014
Platnost od 16.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

295

01.01.2015

VYHLÁŠKA

01.01.2015

ze dne 9. prosince 2014

01.01.2015

o členění bezpečnostního materiálu

01.01.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 2 odst. 3 zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem):


01.01.2015

§ 1

01.01.2015

Členění bezpečnostního materiálu podle jednotlivých skupin je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

01.01.2015

§ 2

01.01.2015

Pro účely této vyhlášky se za provozuschopný nepovažuje

01.01.2015

a) bezpečnostní materiál skupin 5 a 6 přílohy, který prošel nevratnou konverzí nebo destrukcí v souladu s požadavky příslušné mezinárodní smlouvy1), nebo

01.01.2015

b) ostatní bezpečnostní materiál, který byl nevratně znehodnocen, přičemž nevratným znehodnocením se v tomto případě rozumí taková jeho úprava nebo změna jeho technického stavu, která zajišťuje, že jej není možné využívat k původnímu účelu.


01.01.2015

§ 3

01.01.2015

Vyhláška č. 407/2013 Sb., o členění bezpečnostního materiálu, se zrušuje.


01.01.2015

§ 4

01.01.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

Ministr:

01.01.2015

Ing. Mládek, CSc., v. r.


01.01.2015

01.01.2015

Příloha k vyhlášce č. 295/2014 Sb.

01.01.2015

Členění bezpečnostního materiálu

01.01.2015

Skupina 1

01.01.2015

Plamenomety nebo vyvíječe dýmu nebo plynů, které způsobují znehybnění osoby, její poranění či usmrcení, pokud jsou provozuschopné.

01.01.2015

Skupina 2

01.01.2015

Minové rozněcovače, pokud jsou provozuschopné.

01.01.2015

Skupina 3

01.01.2015

Zařízení pro řízení palby, vedení a navádění střel, pokud jsou provozuschopná.

01.01.2015

Skupina 4

01.01.2015

Vyprošťovací tanky, jeřábové tanky, ženijní tanky a ženijní stroje na tankových podvozcích, pokud jsou provozuschopné, s výjimkou těch, které jsou využívány v rámci integrovaného záchranného systému.

01.01.2015

Skupina 5

01.01.2015

a) Tanky, bojová obrněná vozidla, zahrnující bojová vozidla pěchoty, obrněné transportéry, bojová vozidla s těžkou výzbrojí a samohybné dělostřelecké systémy, zahrnující děla, houfnice, kanóny, minomety, raketomety a systémy spojující jejich charakteristiky, se zbraní nevratně znehodnocenou nebo zničenou podle jiného právního předpisu2) tak, aby se zamezilo jejímu opětovnému použití nebo úpravě pro vojenské účely, nebo vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo odpalování střeliva, nebo

01.01.2015

b) mostní tanky a ostatní obrněná vozidla a obrněné transportéry, zahrnující zejména vozidla se speciální nástavbou nebo odvozená od vozidel uvedených v písmenu a).

01.01.2015

Skupina 6

01.01.2015

a) Bojové letouny a vrtulníky a jiné letouny a vrtulníky se speciálními konstrukčními znaky souvisejícími s vojenským použitím, vyrobené po 1. lednu 1946, pokud jsou provozuschopné, nebo

01.01.2015

b) bojové bezpilotní létající prostředky těžší nebo lehčí než vzduch, motorové nebo bezmotorové, autonomní nebo dálkově řízené a jiné bezpilotní prostředky se speciálními konstrukčními znaky souvisejícími s vojenským použitím, pokud jsou provozuschopné.

01.01.2015

Skupina 7

01.01.2015

Zařízení pro elektronická protiopatření a ochranu proti nim (tj. vybavení, které slouží k vysílání chybových a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů), včetně rušicích a protirušicích zařízení, speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami, pokud jsou provozuschopná.

01.01.2015

Skupina 8

01.01.2015

a) Vojenské typy trenažérů pro vedení útoku, trenažérů bojových letů, trenažérů pro radiolokační průzkum, generátorů radarových cílů, přístrojů k výcviku dělostřelby, protiponorkových válečných trenažérů, letových simulátorů (včetně trenažérů odstředivé síly pro výcvik pilotů nebo kosmonautů), radarových trenažérů, trenažérů navigačních letů, navigačních trenažérů, trenažérů odpalování řízených střel, vybavení k vizualizaci cíle, bezpilotních létajících prostředků, trenažérů výzbroje, trenažérů bezpilotních létajících prostředků, pokud jsou speciálně určené pro vojenské použití, nebo

01.01.2015

b) systémy tvorby zobrazení a interaktivního prostředí pro simulátory, pokud jsou speciálně určené pro vojenské použití.

01.01.2015

Skupina 9

01.01.2015

Zařízení pro elektronická protiopatření a ochranu proti nim (tj. vybavení, které slouží k vysílání chybových a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů) včetně rušicích a protirušicích zařízení, speciálně konstruovaná pro vojenské použití, pokud jsou provozuschopná.

01.01.2015

Skupina 10

01.01.2015

a) Přenosná ruční laserová zařízení, jejichž součástí je laser zařazený do třídy nebezpečnosti 3R, 3B nebo 43 podle ČSN EN 60825-1 ED2, přičemž tato laserová zařízení mohou být upravena k vytváření nebo zesilování koherentního elektromagnetického záření viditelného pro lidské oko a pomocí nichž lze laserový svazek zacílit na určitý objekt a znemožnit tak plnění jeho úkolu,

01.01.2015

b) pasivní sledovací systémy,

01.01.2015

c) laserové systémy určené speciálně pro ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle,

01.01.2015

d) systémy vyzařující paprsek částic, schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle,

01.01.2015

e) vysokovýkonné vysokofrekvenční systémy schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle nebo

01.01.2015

f) laserové systémy určené speciálně ke způsobení trvalé slepoty pro nepodpořený zrak, tj. nekryté oko nebo oko vybavené korekčními pomůckami vidění.

01.01.2015

Skupina 11

01.01.2015

Kamery a elektrooptická zobrazovací zařízení, speciálně konstruované pro použití v bezpilotních prostředcích zahrnutých ve skupině 6, pokud jsou provozuschopné.

Poznámky pod čarou

01.01.2015

1) Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.

01.01.2015

2) Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru