PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 271/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 111/2014
Platnost od 25.11.2014
Účinnost od 01.02.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.02.2015

271

01.02.2015

VYHLÁŠKA

01.02.2015

ze dne 7. listopadu 2014,

01.02.2015

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2015

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb.:


01.02.2015

Čl. I

01.02.2015

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb. a vyhlášky č. 4/2013 Sb., se mění takto:

01.02.2015

1. V § 1 odst. 1 se za slova „Evropské unie17)“ vkládají slova „zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie20)“.

01.02.2015

Poznámka pod čarou č. 20 zní:

01.02.2015

20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a zrušení směrnice 94/56/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 805/2011 ze dne 10. srpna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.“.

01.02.2015

2. § 1 odst. 1 písm. c) se zrušuje.

01.02.2015

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c) až m).

01.02.2015

3. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „ , provozování a osvědčování jejich způsobilosti“ nahrazují slovy „a provozní způsobilosti“.

01.02.2015

4. V § 1 odst. 1 písm. i) se slova „§ 55b“ nahrazují slovy „§ 55c“.

01.02.2015

5. V § 1 odst. 1 písm. j) se slova „podmínkách vydání licence, osvědčení leteckého dopravce“ nahrazují slovy „náležitostech žádosti a dokladech, které je nutno přiložit k žádosti o vydání licence k provozování obchodní letecké dopravy, osvědčení leteckého provozovatele“.

01.02.2015

6. V § 1 odst. 1 písm. l) se slova „vzorech průkazů kontrolních pracovníků při výkonu státního dozoru a“ zrušují.

01.02.2015

7. V § 1 odst. 1 písm. m) se slova „a výši poplatků za některé úkony prováděné Úřadem“ zrušují.

01.02.2015

8. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

01.02.2015

n) údajích předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy a o údajích o počtu odbavených cestujících předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště.“.

01.02.2015

9. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

01.02.2015

10. V § 6 písm. e) se slova „osvědčení“ nahrazují slovy „rozhodnutí“.

01.02.2015

11. V § 6 písm. j) se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

01.02.2015

12. V § 6a se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.02.2015

13. V nadpisu § 8b se slova „(k § 17b odst. 5)“ nahrazují slovy „(k § 17b odst. 6)“.

01.02.2015

14. § 8d až 8n se včetně nadpisů zrušují.

01.02.2015

15. V § 9a písm. c) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.02.2015

16. § 10 se zrušuje.

01.02.2015

17. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území mohou být využity“ nahrazují slovy „Plocha vymezená v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území ke vzletům a přistáním (dále jen „plocha vymezená ke vzletům a přistáním“) může být využita“.

01.02.2015

18. V § 13 odst. 2 se slova „Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy „Plochu vymezenou ke vzletům a přistáním“.

01.02.2015

19. V § 13 odst. 3 se slova „plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy „plochu vymezenou ke vzletům a přistáním“.

01.02.2015

20. V § 13 odst. 4 se slova „v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy „ke vzletům a přistáním“.

01.02.2015

21. V § 13 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Vzlety a přistání mohou být prováděny pouze ve dne podle pravidel letu za viditelnosti určených příslušnými předpisy6) a vyslovil-li s využíváním plochy vymezené ke vzletům a přistáním k tomuto účelu souhlas provozovatel této plochy.“.

01.02.2015

22. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenými ke vzletům a přistáním letadel, mohou být využity“ nahrazují slovy „Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, může být využita“.

01.02.2015

23. V § 14 odst. 2 se slova „Plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenými ke vzletům a přistáním letadel“ nahrazují slovy „Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním“.

01.02.2015

24. V § 14 odst. 3 se slova „plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenými ke vzletům a přistáním letadel“ nahrazují slovy „plochu, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním“.

01.02.2015

25. V § 14 odst. 4 se slova „v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenou“ a slovo „letadel“ zrušují.

01.02.2015

26. § 14b se zrušuje.

01.02.2015

27. V nadpisu nad § 15 se slova „(K § 44 odst. 6)“ nahrazují slovy „(k § 44 odst. 7)“.

01.02.2015

28. V § 15 odst. 4 se slova „§ 44 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 6“ a slova „§ 44 odst. 4 písm. a) a b)“ se nahrazují slovy „§ 44 odst. 5 písm. a) a b)“.

01.02.2015

29. V § 16 odst. 1 se slova „§ 44 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 6“.

01.02.2015

30. V § 16 odst. 4 a 5 se slova „§ 44 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 5“.

01.02.2015

31. V § 16a odstavec 8 zní:

01.02.2015

(8) Služba tvorby letových postupů je určena k tvorbě, ověřování a aktualizaci postupů pro lety podle přístrojů. Postupy pro lety podle přístrojů zahrnují:

01.02.2015

a) přiblížení podle přístrojů,

01.02.2015

b) standardní přístrojový přílet,

01.02.2015

c) standardní přístrojový odlet,

01.02.2015

d) traťový let.“.

01.02.2015

32. V § 16g odstavec 2 zní:

01.02.2015

(2) Databáze údajů o terénu a překážkách se skládá z

01.02.2015

a) databáze údajů o terénu, která nesmí zahrnovat překážky a která obsahuje digitální soubory dat zobrazujících povrch terénu ve formě průběžných hodnot výšky nad mořem ve všech bodech definované sítě vztažené k horizontálnímu a vertikálnímu referenčnímu systému, a

01.02.2015

b) databáze údajů o překážkách, která obsahuje digitální soubory dat popisující každý pevný a mobilní objekt nebo jejich část,

01.02.2015

1. je-li takový objekt nebo jeho část na ploše určené pro pozemní pohyby letadel,

01.02.2015

2. zasahuje-li takový objekt nebo jeho část do plochy určené k ochraně letadel za letu, nebo

01.02.2015

3. je-li takový objekt nebo jeho část vně plochy určené k ochraně letadel za letu, avšak ohrožuje bezpečnost leteckého provozu.“.

01.02.2015

33. V § 16g se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.02.2015

(3) Každý bod sítě a každá překážka jsou popsány v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce.“.

01.02.2015

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

01.02.2015

34. § 16i včetně nadpisu zní:

01.02.2015

㤠16i

01.02.2015

Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení obsaženy

01.02.2015

(k § 55d odst. 5 zákona)

01.02.2015

Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení obsaženy, stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.“.

01.02.2015

35. § 16j se včetně nadpisu zrušuje.

01.02.2015

36. V nadpisu § 16k se slova „(k § 55a odst. 3)“ nahrazují slovy „(k § 55a odst. 6)“.

01.02.2015

37. § 16l včetně nadpisu zní:

01.02.2015

㤠16l

01.02.2015

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55c zákona

01.02.2015

(k § 55c odst. 5 zákona)

01.02.2015

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55c zákona je stanoven v příloze č. 16 k této vyhlášce.“.

01.02.2015

38. § 16m se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11b zrušuje.

01.02.2015

39. V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.02.2015

40. V nadpisu § 18 se slovo „dopravce“ nahrazuje slovem „provozovatele“.

01.02.2015

41. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „podává“ a za slovo „žádosti“ vkládá slovo „tuzemský“.

01.02.2015

42. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „Žádost“ vkládá slovo „tuzemský“.

01.02.2015

43. V § 18 odst. 2 písm. a) se slovo „protizákonnými“ nahrazuje slovem „protiprávními“.

01.02.2015

44. § 18a a 19 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11d zrušují.

01.02.2015

45. V nadpisu § 25 se slova „k § 82 odst. 7“ nahrazují slovy „k § 82 odst. 6“.

01.02.2015

46. V nadpisu § 29b se slova „k § 91a odst. 12“ nahrazují slovy „k § 91a odst. 11“.

01.02.2015

47. § 30 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.

01.02.2015

48. V nadpisu § 31 se slova „k § 98 odst. 3“ nahrazují slovy „k § 98 odst. 2“.

01.02.2015

49. V § 31 odst. 4 a 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.02.2015

50. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

01.02.2015

㤠31a

01.02.2015

Údaje předávané za účelem statistického zjišťování

01.02.2015

(k § 98a odst. 3 zákona)

01.02.2015

Seznam údajů předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy, seznam údajů o odbavených cestujících předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště a jejich strukturu stanoví příloha č. 18 k této vyhlášce.“.

01.02.2015

51. Přílohy č. 2, 6 a 11 až 13 se zrušují.

01.02.2015

52. V příloze č. 7 nadpis zní:

01.02.2015

„Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení obsaženy

01.02.2015

(k § 55d odst. 5 zákona)“.

01.02.2015

53. V příloze č. 7 nadpis části I. zní:

01.02.2015

„Události podléhající hlášení v souvislosti s provozem, údržbou, opravami a výrobou letadel“.

01.02.2015

54. V příloze č. 7 nadpis části II. zní:

01.02.2015

„Události podléhající hlášení v souvislosti s poskytováním letových navigačních služeb“.

01.02.2015

55. V příloze č. 8 nadpis zní:

01.02.2015

„Průkaz inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

01.02.2015

(k § 55a odst. 6 zákona)“.

01.02.2015

56. Příloha č. 14 včetně nadpisu zní:

01.02.2015

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

01.02.2015

Rozsah údajů uchovávaných v databázi

01.02.2015

(K § 51a odst. 11 zákona)

01.02.2015
A. Údaje o terénuzískávání
Oblast pokrytípovinné |
Identifikace původce (originátora) datpovinné |
Identifikace zdroje datpovinné
Způsob získánípovinné
Rozteč bodůpovinné
Horizontální referenční systémpovinné
Horizontální rozlišenípovinné
Horizontální přesnostpovinné
Horizontální stupeň věrohodnostipovinné |
Horizontální polohapovinné
Výška nad mořempovinné
Vztažná výška nad mořempovinné
Vertikální referenční systémpovinné |
Vertikální rozlišenípovinné |
Vertikální přesnostpovinné |
Vertikální stupeň věrohodnostipovinné |
Typ plochyvolitelné |
Zaznamenaná plochapovinné
Úroveň proniknutívolitelné
Známé odchylkyvolitelné
Integritapovinné
Označení data a časupovinné
Použitá měřicí jednotkapovinné
B. Údaje o překážkáchzískávání
Oblast pokrytípovinné |
Identifikace původce (originátora) datpovinné |
Identifikace zdroje datpovinné
Identifikace překážkypovinné
Horizontální přesnostpovinné
Horizontální stupeň věrohodnostipovinné
Horizontální polohapovinné
Horizontální rozlišenípovinné
Horizontální rozsahpovinné
Horizontální referenční systémpovinné
Výška nad mořempovinné
Výška nad zemívolitelné
Vertikální přesnostpovinné
Vertikální stupeň věrohodnostipovinné
Vertikální rozlišenípovinné
Vertikální referenční systémpovinné
Druh překážkypovinné
Geometrický druhpovinné
Integritapovinné
Označení data a časupovinné
Použitá měřicí jednotkapovinné
Provozvolitelné
Účinnostvolitelné
Osvětlenípovinné
Značenípovinné“.
01.02.2015

57. Příloha č. 15 včetně nadpisu zní:

01.02.2015

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

01.02.2015

Vlastnosti údajů o terénu a překážkách

01.02.2015

(K § 51a odst. 11 zákona)

01.02.2015

Vlastnosti údajů o terénu

01.02.2015
Území vymezené podle § 16g odst. 3Území vymezené podle § 16g odst. 5 písm. a) a b)Území vymezené podle § 16g odst. 7
Rozteč bodůnejvíce 3 obloukové vteřiny(přibližně 90 m)nejvíce 1 oblouková vteřina(přibližně 30 m)nejvíce 0,3 obloukové vteřiny(přibližně 9 m)
Vertikální přesnosta)0 až 30 m0 až 3 mg)0 až 1 m
Vertikální rozlišeníb)1 m0,1 m0,1 m
Horizontální přesnostc)0 až 50 m0 až 5 m0 až 2,5 m
Stupeň věrohodnostid)90 % nebo lepší90 % nebo lepší90 % nebo lepší
Integritae)běžnávýznačnávýznačná |
Četnost předávání1x ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů.f)1 ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů.f)1 ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů.f)
01.02.2015

a) Hodnota vertikální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.

01.02.2015

b) Hodnota vertikálního rozlišení udává počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření měřených nebo vypočítaných hodnot. (Např. pokud je hodnota vertikálního rozlišení stanovená na 0,01 m, je zapotřebí vertikální polohu uvést s přesností a zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pokud je změřená hodnota např. 100 m, bude uvedena jako 100,00 m; nebo pokud je změřená jako 52,548 m, bude uvedena jako 52,55 m.)

01.02.2015

c) Hodnota horizontální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.

01.02.2015

d) Hodnota stupně věrohodnosti udává pravděpodobnost, že skutečná hodnota parametru leží uvnitř určitého intervalu okolo odhadované hodnoty.

01.02.2015

e) Hodnota integrity udává stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny.

01.02.2015

f) Význačnou změnou se rozumí zjištěná změna výšky nad mořem minimálně 2 bodů sítě modelu terénu o hodnotu větší než je vertikální přesnost pro danou kategorii území nebo aktualizace takového údaje, jehož neznalost by mohla mít negativní vliv na bezpečnost leteckého provozu (např. horizontální poloha, výška nad mořem, výška nad zemí a další).

01.02.2015

g) Údaje o terénu předávané Ministerstvem obrany nemusí dosahovat uvedené přesnosti v oblastech trvalých lesních porostů.

01.02.2015

Vlastnosti údajů o překážkách

01.02.2015
Území vymezené podle § 16g odst. 3Území vymezené podle § 16g odst. 4 písm. a) a b)Území vymezené podle § 16g odst. 7
Vertikální přesnosta)0 až 3 m0 až 3 m0 až 1 m
Vertikální rozlišeníb)1 m0,1 mg)0,1 m
Horizontální přesnostc)0 až 50 m0 až 5 m0 až 2,5 m
Stupeň věrohodnostid)90 % nebo lepší90 % nebo lepší90 % nebo lepší
Integritae)běžnávýznačnávýznačná |
Četnost předávání1 ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnůf)1 ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnůf)1 ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnůf)
01.02.2015

a) Hodnota vertikální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.

01.02.2015

b) Hodnota vertikálního rozlišení udává počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření měřených nebo vypočítaných hodnot. (Např. pokud je hodnota vertikálního rozlišení stanovená na 0,01 m, je zapotřebí vertikální polohu uvést s přesností a zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pokud je změřená hodnota např. 100 m, bude uvedena jako 100,00 m; nebo pokud je změřená jako 52,548 m, bude uvedena jako 52,55 m.)

01.02.2015

c) Hodnota horizontální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.

01.02.2015

d) Hodnota stupně věrohodnosti udává pravděpodobnost, že skutečná hodnota parametru leží uvnitř určitého intervalu okolo odhadované hodnoty.

01.02.2015

e) Hodnota integrity udává stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny.

01.02.2015

f) Význačnou změnou se rozumí zjištění nové překážky, nebo aktualizace takového údaje, jehož neznalost by mohla mít negativní vliv na bezpečnost leteckého provozu (např. horizontální poloha, výška nad mořem, výška nad zemí a další). Údaje o dočasné stavbě se předávají, jestliže doba její dočasnosti přesáhne 120 dnů.

01.02.2015

g) Údaje o překážkách předávané Ministerstvem obrany mají vertikální rozlišení 1 m.“.

01.02.2015

58. V příloze č. 16 nadpis zní:

01.02.2015

„Průkaz odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55c zákona

01.02.2015

(k § 55c odst. 5 zákona)“.

01.02.2015

59. Za přílohu č. 17 se doplňuje příloha č. 18, která včetně nadpisu zní:

01.02.2015

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

01.02.2015

Údaje předávané za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy a provozovateli letiště

01.02.2015

(k § 98a odst. 3 zákona)

01.02.2015

I. Seznam údajů předávaných jednotlivými subjekty Ministerstvu dopravy

01.02.2015

A. Provozovatel letiště

01.02.2015

A. 1 Pro obchodní leteckou dopravu předává provozovatel letiště

01.02.2015

1. údaje o počtu pohybů letadel,

01.02.2015

2. údaje o počtu nastoupivších cestujících,

01.02.2015

3. údaje o počtu vystoupivších cestujících,

01.02.2015

4. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem,

01.02.2015

5. údaje o počtu cestujících, kteří dále pokračují letem se stejným číslem, jako měl let, kterým přiletěli,

01.02.2015

6. údaje o hmotnosti naloženého nákladu,

01.02.2015

7. údaje o hmotnosti vyloženého nákladu,

01.02.2015

8. údaje o hmotnosti naloženého a vyloženého nákladu celkem,

01.02.2015

9. údaje o hmotnosti naložené pošty,

01.02.2015

10. údaje o hmotnosti vyložené pošty,

01.02.2015

11. údaje o hmotnosti naložené a vyložené pošty celkem.

01.02.2015

Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 1. a 6. až 11. strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní dopravu celkem,

01.02.2015

- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní a vnitrostátní dopravu celkem,

01.02.2015

- výhradní přepravu nákladu a pošty,

01.02.2015

- nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30.

01.02.2015

Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 2. až 5. strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní dopravu celkem,

01.02.2015

- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní a vnitrostátní dopravu celkem,

01.02.2015

- nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30.

01.02.2015

A. 2 Pro jinou než obchodní leteckou dopravu předává provozovatel letiště

01.02.2015

1. údaje o počtu pohybů letadel celkem,

01.02.2015

2. údaje o počtu nastoupivších cestujících,

01.02.2015

3. údaje o počtu vystoupivších cestujících,

01.02.2015

4. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem.

01.02.2015

A. 3 Provozovatel mezinárodního letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných cestujících nebo nákladu v České republice, a provozovatel letiště, které odbavuje alespoň 1 milion cestujících nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, dále předává

01.02.2015

1. údaje o počátečním a konečném místě letu,

01.02.2015

2. údaje o počtu přepravených cestujících,

01.02.2015

3. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu,

01.02.2015

4. údaje o hmotnosti přepravené pošty.

01.02.2015

Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 1 až 4 strukturovaně zvlášť pro jednotlivé lety pravidelné mezinárodní obchodní letecké dopravy a pro jednotlivé lety nepravidelné mezinárodní obchodní letecké dopravy.

01.02.2015

A. 4 Provozovatel mezinárodního letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných cestujících nebo nákladu v České republice, a provozovatel letiště, které odbavuje alespoň 1 milion cestujících nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, dále předává

01.02.2015

1. údaje o příjmech z leteckého provozu v členění na příjmy z poplatků za letadla, poplatků za cestující a jiných poplatků za letecký provoz;

01.02.2015

2. údaje o příjmech z poplatků za pozemní odbavení,

01.02.2015

3. údaje o příjmech v souvislosti s poskytováním jiných než leteckých služeb v členění podle souvislosti s uskladněním a doplňováním paliva, provozem restaurací barů, kaváren, cateringu a bezcelních obchodů, parkováním automobilů a jiné, kromě příjmů z pronájmů,

01.02.2015

4. údaje o příjmech z pronájmů,

01.02.2015

5. údaje o jiných příjmech souvisejících s provozem letiště,

01.02.2015

6. údaje o celkových příjmech (součet příjmů pod body 4.1. až 4.5.),

01.02.2015

7. údaje o provozních dotacích,

01.02.2015

8. údaje o příjmech celkem, včetně provozních dotací,

01.02.2015

9. údaje o nákladech na provoz a údržbu včetně nákladů na zaměstnance v členění na náklady na personál, zásoby a služby od subdodavatelů,

01.02.2015

10. údaje o správní režii,

01.02.2015

11. údaje o jiných neinvestičních nákladech,

01.02.2015

12. údaje o investičních nákladech v členění na odpisy, úroky a jiné investiční náklady,

01.02.2015

13. údaje o celkových nákladech (součet nákladů pod body 4.9. až 4.12.),

01.02.2015

14. údaje o nákladech na letištní pohybové plochy a jejich osvětlení,

01.02.2015

15. údaje o nákladech na zařízení terminálů pro osobní a nákladní přepravu,

01.02.2015

16. údaje o nákladech na prostory hangárů a údržby,

01.02.2015

17. údaje o nákladech na přibližovací a letištní služby včetně komunikačních, navigačních a přehledových služeb,

01.02.2015

18. údaje o nákladech na meteorologické služby,

01.02.2015

19. údaje o nákladech na ochranu civilního letectví před protiprávními činy,

01.02.2015

20. údaje o nákladech na záchranné a protipožární služby,

01.02.2015

21. údaje o jiných nákladech souvisejících s provozem letiště,

01.02.2015

22. údaje o hrubých kapitálových investicích v členění na investice do pohybových ploch, investice do budov terminálů ve vlastnictví letiště, investice do vybavení a dopravních prostředků, investice do jiného vybavení a investice do pozemků,

01.02.2015

23. údaje o celkových hrubých investicích,

01.02.2015

24. údaje o počtu zaměstnanců na plný úvazek provozovatele letiště v členění na zaměstnance vykonávající a nevykonávající letecké činnosti.

01.02.2015

Poznámka k bodu A. 4: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou.

01.02.2015

B. Tuzemský letecký dopravce

01.02.2015

B. 1 Tuzemský letecký dopravce předává pro obchodní leteckou dopravu

01.02.2015

1. údaje o letadlových kilometrech,

01.02.2015

2. údaje o počtu odletů,

01.02.2015

3. údaje o nalétaných hodinách,

01.02.2015

4. údaje o počtu přepravených cestujících,

01.02.2015

5. údaje o využitých osobokilometrech,

01.02.2015

6. údaje o nabízených sedadlových kilometrech,

01.02.2015

7. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu,

01.02.2015

8. údaje o míře vytížení cestujícími,

01.02.2015

9. údaje o využitých tunokilometrech za cestující (včetně zavazadel),

01.02.2015

10. údaje o využitých tunokilometrech za náklad (včetně spěšného),

01.02.2015

11. údaje o využitých tunokilometrech za poštu,

01.02.2015

12. údaje o využitých tunokilometrech celkem,

01.02.2015

13. údaje o nabízených tunokilometrech,

01.02.2015

14. údaje o míře hmotnostního zatížení letadla.

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1, 2, 3, 7 a 10 až 13 strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní mezinárodní nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní vnitrostátní nepravidelnou dopravu.

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 4, 5, 6 a 9 strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní nepravidelnou dopravu.

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 8 strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- pro mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- pro vnitrostátní pravidelnou dopravu.

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 14 strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu.

01.02.2015

B. 2 Pro nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30 a pro lety jiné než za úplatu tuzemský letecký dopravce dále předává

01.02.2015

1. údaje o počtu odletů,

01.02.2015

2. údaje o nalétaných hodinách.

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 a 2 strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní leteckou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní leteckou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní mezinárodní leteckou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní vnitrostátní leteckou dopravu.

01.02.2015

B. 3 Tuzemský letecký dopravce předává

01.02.2015

1. údaje o typech jím provozovaných letadel;

01.02.2015

1.1. údaje o výrobci a modelu letadla;

01.02.2015

1.2. údaje o kódu/typu použití letadla, konkrétně

01.02.2015

1.2.1. typ letadla používaný dopravcem pro obchodní leteckou dopravu:

01.02.2015

1.2.1.1. P - osobní typ letadla,

01.02.2015

1.2.1.2. F - Nákladní typ letadla, nelze využít pro dopravu cestujících,

01.02.2015

1.2.1.3. M - Kombinovaná verze letadla, tj. letadlo umožňující dopravu cestujících i nákladu;

01.02.2015

1.2.2. typ letadla nepoužívaného dopravcem pro obchodní leteckou dopravu:

01.02.2015

1.2.2.1. O - letadlo používané pro jiné účely.

01.02.2015

2. údaje o počtu provozovaných letadel v členění na

01.02.2015

2.1. počet všech typů letadel na začátku roku,

01.02.2015

2.2. změny počtu všech typů letadel v průběhu roku získaných,

01.02.2015

2.3. změny počtu všech typů letadel v průběhu roku prodaných,

01.02.2015

2.4. počet všech typů letadel na konci roku;

01.02.2015

3. údaje o velikosti provozovaných letadel, konkrétně

01.02.2015

3.1. počet nainstalovaných sedadel pro cestující,

01.02.2015

3.2. průměrné maximální zatížení letadla v tunách,

01.02.2015

3.3. průměrná maximální vzletová hmotnost v tunách;

01.02.2015

4. údaje o využití letadel v průběhu roku, konkrétně

01.02.2015

4.1. počet odletů letadel v rámci pravidelných obchodních letů,

01.02.2015

4.2. počet odletů letadel v rámci nepravidelných obchodních letů,

01.02.2015

4.3. počet odletů letadel v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem,

01.02.2015

4.4. počet nalétaných hodin v rámci pravidelných obchodních letů,

01.02.2015

4.5. počet nalétaných hodin v rámci nepravidelných obchodních letů,

01.02.2015

4.6. počet nalétaných hodin v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem,

01.02.2015

4.7. počet letadlových kilometrů v rámci pravidelných obchodních letů,

01.02.2015

4.8. počet letadlových kilometrů v rámci nepravidelných obchodních letů,

01.02.2015

4.9. počet letadlových kilometrů v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem,

01.02.2015

4.10. počet nabízených letových dnů celkem;

01.02.2015

5. údaje o počtu pilotů a druhých pilotů v pololetí a na konci roku;

01.02.2015

6. údaje o celkových ročních nákladech na piloty a druhé piloty;

01.02.2015

7. údaje o počtu členů ostatní letové posádky v pololetí a na konci roku;

01.02.2015

8. údaje o celkových ročních nákladech na členy ostatní letové posádky;

01.02.2015

9. údaje o počtu členů obsluhujícího personálu v pololetí a na konci roku;

01.02.2015

10. údaje o celkových ročních nákladech na členy obsluhujícího personálu;

01.02.2015

11. údaje o počtu členů personálu technické údržby a oprav v členění na autorizované techniky údržby letadel a ostatní personál technické údržby a oprav v pololetí a na konci roku;

01.02.2015

12. údaje o celkových ročních nákladech na personál technické údržby a oprav v členění na autorizované techniky údržby letadel a ostatní personál technické údržby a oprav;

01.02.2015

13. údaje o počtu pracovníků prodeje a marketingu v pololetí a na konci roku;

01.02.2015

14. údaje o celkových ročních nákladech na pracovníky prodeje a marketingu;

01.02.2015

15. údaje o počtu veškerého dalšího personálu v pololetí a na konci roku;

01.02.2015

16. údaje o celkových ročních nákladech na veškerý další personál.

01.02.2015

B. 4 Tuzemský letecký dopravce dále předává pro jednotlivá letadla, ke kterým uvede výrobce, model, sérii a kód typu použitého letadla,

01.02.2015

1. údaje o hmotnosti spotřebovaného paliva,

01.02.2015

2. údaje o uskutečněných tunokilometrech,

01.02.2015

3. údaje o nabízených tunokilometrech,

01.02.2015

4. údaje o podílu biopaliv.

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 až 3 strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní nepravidelnou dopravu, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30,

01.02.2015

- mezinárodní dopravu celkem, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30,

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou a nepravidelnou dopravu a vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu celkem, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30.

01.02.2015

C. Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun

01.02.2015

C. 1 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává pro obchodní leteckou dopravu

01.02.2015

1. údaje o letadlových kilometrech,

01.02.2015

2. údaje o počtu odletů,

01.02.2015

3. údaje o nalétaných hodinách,

01.02.2015

4. údaje o počtu přepravených cestujících,

01.02.2015

5. údaje o využitých osobokilometrech,

01.02.2015

6. údaje o nabízených sedadlových kilometrech,

01.02.2015

7. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu,

01.02.2015

8. údaje o míře vytížení cestujícími,

01.02.2015

9. údaje o využitých tunokilometrech za cestující (včetně zavazadel),

01.02.2015

10. údaje o využitých tunokilometrech za náklad (včetně spěšného),

01.02.2015

11. údaje o využitých tunokilometrech za poštu,

01.02.2015

12. údaje o využitých tunokilometrech celkem,

01.02.2015

13. údaje o nabízených tunokilometrech,

01.02.2015

14. údaje o míře hmotnostního zatížení letadla.

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1, 2, 3, 7 a 10 až 13 strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní mezinárodní nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní vnitrostátní nepravidelnou dopravu.

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 4, 5, 6 a 9 strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní nepravidelnou dopravu.

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 8 strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní pravidelnou dopravu.

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 14 strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu.

01.02.2015

C. 2 Pro lety jiné než za úplatu tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun dále předává pro obchodní leteckou dopravu údaje o nalétaných hodinách pro

01.02.2015

1. mezinárodní dopravu,

01.02.2015

2. vnitrostátní dopravu,

01.02.2015

3. výhradně nákladní mezinárodní dopravu,

01.02.2015

4. výhradně nákladní vnitrostátní dopravu.

01.02.2015

C. 3 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává údaje o počátečním a konečném místě obchodního letu s uvedením počtu přepravených cestujících, hmotnosti nákladu, pošty, to vše v členění na pravidelnou a nepravidelnou obchodní leteckou dopravu.

01.02.2015

C. 4 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává strukturovaně zvlášť pro pravidelnou a nepravidelnou obchodní leteckou dopravu

01.02.2015

1. údaje o oběžných aktivech celkem a v členění na peníze, účty v bankách a krátkodobé investice, běžné účty a aktivní směnky a jiná oběžná aktiva,

01.02.2015

2. údaje o mimořádných prostředcích celkem a v členění na investice v přidružených společnostech, prostředky pro nákup zařízení a na jiné mimořádné prostředky,

01.02.2015

3. údaje o provozním majetku a zařízení celkem a v členění na letadla a letecká zařízení ve vlastnictví dopravce a pozemní stavby a zařízení ve vlastnictví dopravce, včetně příslušných odpisových rezerv,

01.02.2015

4. údaje o provozním majetku a zařízení v členění na letadla a letecká zařízení v dlouhodobém nájmu a pozemní stavby a zařízení v dlouhodobém nájmu, včetně příslušných odpisových rezerv,

01.02.2015

5. údaje o provozním pozemkovém majetku,

01.02.2015

6. údaje o neprovozním majetku a zařízení, včetně příslušných odpisových rezerv,

01.02.2015

7. údaje o jiných oběžných aktivech v členění na odložené pohledávky, nehmotný majetek, investice v přidružených společnostech a ostatní aktiva,

01.02.2015

8. údaje o aktivech celkem,

01.02.2015

9. údaje o krátkodobých závazcích celkem a v členění na bankovní účty, zůstatky z přepravy a dlužné směnky, závazky z letecké přepravy a jiné krátkodobé závazky,

01.02.2015

10. údaje o dlouhodobých závazcích celkem a v členění na dlouhodobé úvěry, dlouhodobé závazky z dlouhodobých nájmů, půjčky z přidružených společností, rezervy, jiné dlouhodobé závazky,

01.02.2015

11. údaje o odložených závazcích z úvěrů,

01.02.2015

12. údaje o vlastním kapitálu celkem a v členění na základní kapitál, rezervní fondy a nerozdělený zisk,

01.02.2015

13. údaje o pasivech celkem a vlastním kapitálu (součet položek pod body 9. až 12.),

01.02.2015

14. údaje o čistém zůstatku nerozděleného zisku z minulých let,

01.02.2015

15. údaje o zisku nebo ztrátě po zohlednění mimořádných položek tohoto roku,

01.02.2015

16. údaje o úpravách celkem a v členění na převod do rezervního fondu, odměny, dividendy a obdobné položky a jiné úpravy,

01.02.2015

17. údaje o rezervách,

01.02.2015

18. údaje o čistém zůstatku nerozděleného zisku z běžného roku,

01.02.2015

19. údaje o výnosech z pravidelné dopravy celkem a v členění na výnosy za cestující, nadpočetná zavazadla, náklad, spěšné zásilky a diplomatická zavazadla a poštu,

01.02.2015

20. údaje o výnosech z nepravidelné dopravy celkem a v členění na výnosy za cestující, nadpočetná zavazadla, náklad (včetně spěšných zásilek a diplomatických zavazadel) a poštu,

01.02.2015

21. údaje o ostatních provozních výnosech celkem a v členění výnosy související s neplánovanou přepravou a ostatní jinak nezařaditelné provozní výnosy,

01.02.2015

22. údaje o celkových provozních výnosech,

01.02.2015

23. údaje o nákladech na letecký provoz celkem a v členění na platy a náklady na letecký personál, letecké palivo, pojištění letadel, letadlových částí a zařízení, pronájem letadel a ostatní náklady,

01.02.2015

24. údaje o nákladech na údržbu a opravy letadel, letadlových částí a zařízení,

01.02.2015

25. údaje o odpisech a splátkách v členění na odpisy letadel, letadlových částí a zařízení, splátky letadel, letadlových částí a zařízení, odpisy a splátky pozemních staveb a leteckých pozemních zařízení, a ostatní odpisy a splátky,

01.02.2015

26. údaje o nákladech na uživatelské poplatky v členění na letištní poplatky a navigační poplatky,

01.02.2015

27. údaje o nákladech na provozní a technické zastávky mezi jednotlivými úseky letu;

01.02.2015

28. údaje o nákladech na služby cestujícím celkem a v členění na náklady na obsluhující personál a ostatní náklady,

01.02.2015

29. údaje o nákladech na prodej letenek, inzerci a propagaci celkem a v členění na náklady na provize a další náklady,

01.02.2015

30. údaje o běžných a administrativních nákladech,

01.02.2015

31. údaje o ostatních provozních nákladech celkem a v členění na náklady související s neplánovanou přepravou a ostatní jinak nezařaditelné provozní náklady,

01.02.2015

32. údaje o celkových provozních nákladech,

01.02.2015

33. údaje o provozním zisku nebo ztrátě,

01.02.2015

34. údaje o úrokových nákladech v členění na úroky ze závazků a úroky z dlouhodobých nájmů,

01.02.2015

35. údaje o kapitálovém zisku nebo ztrátě z vyřazení zařízení a jiných aktiv,

01.02.2015

36. údaje o platbách z veřejných prostředků,

01.02.2015

37. údaje o zisku nebo ztrátě dceřiných, mateřských nebo jinak přidružených společností,

01.02.2015

38. údaje o ostatních neprovozních položkách,

01.02.2015

39. údaje o neprovozních položkách celkem,

01.02.2015

40. údaje o zisku nebo ztrátě před zdaněním,

01.02.2015

41. údaje o výši daně z příjmů,

01.02.2015

42. údaje o zisku nebo ztrátě po zdanění,

01.02.2015

43. údaje o mimořádných položkách,

01.02.2015

44. údaje o zisku nebo ztrátě po zohlednění mimořádných položek,

01.02.2015

45. údaje o využitých osobokilometrech,

01.02.2015

46. údaje o nabízených sedadlových kilometrech,

01.02.2015

47. údaje o využitých tunokilometrech celkem a v členění na využité tunokilometry za cestující (včetně zavazadel), za náklad (včetně spěšného), za poštu,

01.02.2015

48. údaje o nabízených tunokilometrech v členění pro pravidelnou, nepravidelnou obchodní leteckou dopravu a celkem.

01.02.2015

D. Tuzemský letecký dopravce provozující mezinárodní pravidelnou obchodní leteckou dopravu

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce provozující mezinárodní pravidelnou obchodní leteckou dopravu předává údaje o

01.02.2015

1. typu letadla,

01.02.2015

2. počtu letů,

01.02.2015

3. nabízeném počtu sedadel pro cestující,

01.02.2015

4. nabízené hmotnosti maximálního obchodního zatížení letadla,

01.02.2015

5. počtu přepravených cestujících,

01.02.2015

6. hmotnosti přepraveného nákladu,

01.02.2015

7. hmotnosti přepravené pošty.

01.02.2015

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 až 7 strukturovaně zvlášť podle počátečního a konečného místa pravidelného mezinárodního obchodního letu včetně veškerých provozních a technických zastávek.

01.02.2015

E. Poskytovatel letových provozních služeb

01.02.2015

E. 1 Poskytovatel letových provozních služeb předává

01.02.2015

1. údaje o příjmech z poskytování traťových navigačních služeb v členění na příjmy z traťových navigačních poplatků a jiné příjmy,

01.02.2015

2. údaje o příjmech za přibližovací a letištní služby řízení v členění na příjmy z poplatků za přibližovací a letištní služby řízení a na jiné příjmy,

01.02.2015

3. údaje o dotacích a subvencích,

01.02.2015

4. údaje o jiných příjmech,

01.02.2015

5. údaje o celkových příjmech,

01.02.2015

6. údaje o výdajích na provoz a údržbu (např. na zaměstnance, dodávky a služby);

01.02.2015

7. údaje o správní režii,

01.02.2015

8. údaje o nákladech na odpisy,

01.02.2015

9. údaje o nákladech na úroky,

01.02.2015

10. údaje o dalších nákladech,

01.02.2015

11. údaje o nákladech celkem,

01.02.2015

12. údaje o podílu nákladů na traťové navigační služby na celkových nákladech,

01.02.2015

13. údaje o podílu nákladů na přibližovací a letištní služby řízení na celkových nákladech,

01.02.2015

14. údaje o podílu nákladů na jiné než traťové, přibližovací nebo letištní navigační služby na celkových nákladech,

01.02.2015

15. údaje o podílu nákladů na neletecké činnosti na celkových nákladech,

01.02.2015

16. údaje o hrubých kapitálových investicích během roku strukturovaně zvlášť pro služby uspořádání letového provozu (ATM), komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS), meteorologické služby (MET), služby pátrání a záchrany (SAR) a letecké informační služby (AIS),

01.02.2015

17. údaje o počtu zaměstnanců v kategoriích:

01.02.2015

17.1. řídící letového provozu - letový provoz,

01.02.2015

17.2. řídící letového provozu-jiné služby,

01.02.2015

17.3. podpora letového provozu kromě řídících letového provozu,

01.02.2015

17.4. technická podpora,

01.02.2015

17.5. administrativa,

01.02.2015

17.6. podpůrné služby,

01.02.2015

17.7. jiní zaměstnanci.

01.02.2015

Údaje o počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích pod body 17.1. až 17.7 se předkládají strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- služby uspořádání letového provozu (ATM),

01.02.2015

- komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS),

01.02.2015

- meteorologické služby (MET),

01.02.2015

- letecké informační služby (AIS),

01.02.2015

- služby pátrání a záchrany (SAR),

01.02.2015

- služby uspořádání letového provozu (ATM), komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS), meteorologické služby (MET), služby pátrání a záchrany (SAR) a letecké informační služby (AIS) celkem,

01.02.2015

- jiné letové navigační služby,

01.02.2015

- letové navigační služby celkem.

01.02.2015

Poznámka k bodu E. 1: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou.

01.02.2015

E. 2 Poskytovatel letových provozních služeb předává

01.02.2015

1. údaje o počtu mezinárodních civilních letů,

01.02.2015

2. údaje počtu vnitrostátních civilních letů,

01.02.2015

3. údaje o počtu jiných letů,

01.02.2015

4. údaje o počtu letů celkem.

01.02.2015

Údaje uvedené v bodu 1 až 4 se předávají u letů, v jejichž souvislosti poskytl letové provozní služby, a to vždy v členění dle letové informační oblasti a horní letové informační oblasti (FIR/UIR).

01.02.2015

Poznámka k bodu E. 2: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou.

01.02.2015

II. Seznam údajů předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště

01.02.2015

A. Poskytovatel odbavovacích služeb předává pro obchodní leteckou dopravu

01.02.2015

1. údaje o počtu nastoupivších cestujících,

01.02.2015

2. údaje o počtu vystoupivších cestujících,

01.02.2015

3. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem,

01.02.2015

4. údaje o počtu cestujících, kteří dále pokračují letem se stejným číslem, jako měl let, kterým přiletěli, číslo tohoto letu a údaje o počátečním a konečném místě letu.

01.02.2015

Poskytovatel odbavovacích služeb předává údaje podle bodů 1 až 4 strukturovaně zvlášť pro

01.02.2015

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní dopravu celkem,

01.02.2015

- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,

01.02.2015

- mezinárodní a vnitrostátní dopravu,

01.02.2015

- nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30,

01.02.2015

B. Poskytovatel odbavovacích služeb předává údaje podle bodu A dále pro lety jiné než za úplatu.

01.02.2015

C. Poskytovatel odbavovacích služeb dále předává k jednotlivým údajům podle bodu A pro obchodní leteckou dopravu

01.02.2015

1. číslo letu,

01.02.2015

2. údaje o počátečním a konečném místě letu.“.

01.02.2015

60. Poznámka pod čarou č. 3a zní:

01.02.2015

3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.“.

01.02.2015

61. Poznámka pod čarou č. 11c zní:

01.02.2015

11c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).“.

01.02.2015

62. Poznámka pod čarou č. 17 zní:

01.02.2015

17) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví.“.


01.02.2015

Čl. II

01.02.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.


01.02.2015

Ministr:

01.02.2015

Ing. Prachař v. r.

Přesunout nahoru