PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 270/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 111/2014
Platnost od 25.11.2014
Účinnost od 01.02.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.02.2015

270

01.02.2015

VYHLÁŠKA

01.02.2015

ze dne 7. listopadu 2014,

01.02.2015

kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2015

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 85j odst. 6, § 85m odst. 4, § 85r odst. 3, § 85x odst. 7, § 85y odst. 3 a § 85z odst. 6 zákona o civilním letectví:


01.02.2015

Čl. I

01.02.2015

Vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

01.02.2015

1. Část první včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

01.02.2015

„ČÁST PRVNÍ

01.02.2015

VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

01.02.2015

§ 1

01.02.2015

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsahové náležitosti a strukturu bezpečnostního programu letiště a bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb, obsah a formu zkoušky, při níž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy, a obsah a formu teoretické zkoušky a praktického testu, při nichž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti garanta výcviku a prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů, a dále upravuje vzor dokladu o spolehlivosti a vzor dokladu o absolvování odborné přípravy.

01.02.2015

§ 2

01.02.2015

Vzor dokladu o spolehlivosti (K § 85j odst. 6 zákona)

01.02.2015

Vzor dokladu o spolehlivosti je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

01.02.2015

§ 3

01.02.2015

Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu letiště

01.02.2015

(K § 85m odst. 4 zákona)

01.02.2015

Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu letiště jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

01.02.2015

§ 4

01.02.2015

Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb

01.02.2015

(K § 85r odst. 3 zákona)

01.02.2015

Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

01.02.2015

§ 5

01.02.2015

Obsah a forma zkoušky, při níž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy

01.02.2015

(K § 85x odst. 7 zákona)

01.02.2015

(1) Odborné znalosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy se prokazují teoretickou zkouškou formou písemného testu. Praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy se prokazují formou prezentace.

01.02.2015

(2) Písemný test musí

01.02.2015

a) sestávat z minimálně 20 a maximálně 60 otázek v závislosti na rozsahu odborné přípravy a typech odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2), které chce žadatel uskutečňovat,

01.02.2015

b) zahrnovat všechny body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2),

01.02.2015

c) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2), které chce žadatel uskutečňovat.

01.02.2015

(3) Prezentace spočívá v ústním vysvětlení účastníkem vylosovaného tématu. Okruh témat, ze kterých si účastník losuje, musí

01.02.2015

a) být shodný s jednotlivými body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2),

01.02.2015

b) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2), které chce žadatel uskutečňovat.

01.02.2015

§ 6

01.02.2015

Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy

01.02.2015

(K § 85y odst. 3 zákona)

01.02.2015

Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

01.02.2015

§ 7

01.02.2015

Obsah a forma teoretické zkoušky a praktického testu, při nichž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti garanta výcviku a prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů

01.02.2015

(K § 85z odst. 6 zákona)

01.02.2015

(1) Odborné znalosti garanta výcviku se prokazují teoretickou zkouškou formou písemného testu a ústního pohovoru. Praktické dovednosti garanta výcviku se prokazují formou přezkušování garanta výcviku s pomocí psa v reálném prostředí za využití testovacích předmětů představujících výbušné materiály v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2).

01.02.2015

(2) Písemný test musí sestávat z minimálně 60 otázek. Zkušební okruhy ke zkoušce z odborných znalostí jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

01.02.2015

(3) Přezkušování garanta výcviku s pomocí psa v reálném prostředí musí obsahovat

01.02.2015

a) přezkoušení s pomocí psa, jehož je garant výcviku vůdcem,

01.02.2015

b) přezkoušení psa zahrnující ovladatelnost, obratnost a reakce psa na prostředí,

01.02.2015

c) ověření znalosti zakládání vzorků výbušnin,

01.02.2015

d) praktický test schopností psa určeného k odhalování výbušnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2).

01.02.2015

(4) Jako prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů musí být využity vzorky výbušin nebo inertní výcvikové pomůcky.

01.02.2015

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění.

01.02.2015

2) Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění.“.

01.02.2015

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

01.02.2015

2. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

01.02.2015

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.

01.02.2015

DOKLAD O SPOLEHLIVOSTI

01.02.2015

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.

01.02.2015

Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště Bezpečnostní program provozovatele letiště

01.02.2015

I. Základní ustanovení

01.02.2015

1. Specifikace dle obchodního rejstříku

01.02.2015

2. Odpovědné osoby a jejich kontakty

01.02.2015

3. Seznam právních a jiných předpisů

01.02.2015

4. Letištní bezpečnostní výbor

01.02.2015

5. Vnitřní komunikace, sdělování a media

01.02.2015

II. Popis letiště

01.02.2015

1. Vlastnosti a vybavení

01.02.2015

2. Uspořádání letiště

01.02.2015

3. Provoz letiště

01.02.2015

III. Bezpečnostní opatření na letišti

01.02.2015

1. Přehled

01.02.2015

2. Bezpečnost ve veřejném prostoru

01.02.2015

3. Postupy pro vytyčené prostory

01.02.2015

(a) Systém letištních identifikačních průkazů a vjezdových povolení

01.02.2015

(b) Postupy pro doprovody

01.02.2015

(c) Klíčový systém, zámky a visací zámky

01.02.2015

(d) Zásady pro určování a manipulaci se zakázanými předměty

01.02.2015

(e) Výjimky a přísnější opatření

01.02.2015

4. Ochrana perimetru a kontrola vstupu a vjezdu do neveřejného prostoru letiště

01.02.2015

(a) Vytyčení neveřejného prostoru letiště

01.02.2015

(b) Ochrana perimetru, hlídky

01.02.2015

(c) Kontrola vstupu do prostoru

01.02.2015

5. Vyhrazený bezpečnostní prostor

01.02.2015

(a) Vytyčení vyhrazeného bezpečnostního prostoru

01.02.2015

(b) Kontrola vstupu do prostoru

01.02.2015

(c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

01.02.2015

6. Kritická část vyhrazeného bezpečnostního prostoru

01.02.2015

(a) Vytyčení kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru

01.02.2015

(b) Kontrola vstupu do prostoru

01.02.2015

(c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

01.02.2015

7. Vymezený prostor

01.02.2015

(a) Vytyčení vymezeného prostoru

01.02.2015

(b) Bezpečnostní postupy a opatření

01.02.2015

(c) Vzájemné oddělení a ochrana od ostatních prostor letiště

01.02.2015

8. Bezpečnostní a detekční kontrola osob a jimi vnášených věcí

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Postupy pro detekční kontrolu osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených

01.02.2015

(c) Postupy pro detekční kontrolu cestujících a předmětů jimi vnášených

01.02.2015

(d) Oddělení cestujících po detekční kontrole od nezkontrolovaných cestujících

01.02.2015

(e) Technické specifikace bezpečnostního vybavení

01.02.2015

9. Bezpečnostní a detekční kontrola zapsaných zavazadel

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Postupy pro detekční kontrolu zapsaných zavazadel

01.02.2015

(c) Ochrana zapsaných zavazadel a dozor nad prostorem pro kontrolu zapsaných zavazadel

01.02.2015

(d) Postupy pro spojení zapsaného zavazadla s cestujícím

01.02.2015

(e) Postupy pro detekční kontrolu nedoprovázených zavazadel

01.02.2015

(f) Postupy pro neidentifikovatelné zapsané zavazadlo

01.02.2015

(g) Technické specifikace bezpečnostního vybavení

01.02.2015

10. Bezpečnostní a detekční kontrola vozidel

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Bezpečnostní a detekční kontroly

01.02.2015

11. Bezpečnostní pracovníci

01.02.2015

(a) Organizační struktura bezpečnostních pracovníků

01.02.2015

(b) Systém služeb a rotace bezpečnostních pracovníků

01.02.2015

12. Letištní dodávky

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Bezpečnostní a detekční kontroly

01.02.2015

(c) Známí dodavatelé letištních dodávek

01.02.2015

13. Náklad a pošta

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Bezpečnostní a detekční kontroly

01.02.2015

(c) Ochrana a přístup k nákladu a poště

01.02.2015

14. Palubní zásoby

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Bezpečnostní a detekční kontroly

01.02.2015

(c) Ochrana a přístup k palubním zásobám

01.02.2015

15. Ochrana letadel

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Bezpečnostní prohlídky

01.02.2015

IV. Nábor a odborná příprava pracovníků

01.02.2015

1. Výcvik

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Specifické postupy

01.02.2015

2. Ověření spolehlivosti a kontrola osob před nástupem do zaměstnání

01.02.2015

V. Vnitřní kontrola kvality

01.02.2015

1. Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

2. Přehled opatření

01.02.2015

VI. Pohotovostní plánování

01.02.2015

1. Organizační struktura a postupy pro řešení mimořádných událostí

01.02.2015

2. Pohotovostní plány pro různé mimořádné události

01.02.2015

3. Bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou

01.02.2015

4. Postupy pro hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví

01.02.2015

VII. Přílohy

01.02.2015

1. Organizační struktura provozovatele letiště

01.02.2015

2. Mapa letiště s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů

01.02.2015

3. Plán terminálu a jiných podobných staveb s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů

01.02.2015

4. Vzory vstupních oprávnění, formuláře vnitřní kontroly kvality, případně jiné vzory a formuláře

01.02.2015

5. Seznam leteckých dopravců provozující dopravu na letišti

01.02.2015

6. Seznam známých dodavatelů letištních dodávek

01.02.2015

7. Seznam schválených a známých dodavatelů palubních zásob

01.02.2015

8. Seznam objektů, které lze využít ke vstupu do SRA/kritické SRA v působnosti vlastníka nebo nájemce.

01.02.2015

Poznámka k části VII (Přílohy) bodu 4: Nevyužívá-li provozovatel letiště vzory nebo formuláře, uvede v tomto bodě bezpečnostního programu pouze informaci o této skutečnosti slovem „nevyužívá“.

01.02.2015

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.

01.02.2015

Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb

01.02.2015

Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb

01.02.2015

I. Základní ustanovení

01.02.2015

1. Specifikace dle obchodního rejstříku

01.02.2015

2. Odpovědné osoby a jejich kontakty

01.02.2015

3. Seznam právních a jiných předpisů

01.02.2015

4. Vnitřní komunikace, sdělování a media

01.02.2015

II. Popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení, jejich vybavení a umístění

01.02.2015

1. Vlastnosti a vybavení

01.02.2015

2. Uspořádání

01.02.2015

3. Provoz

01.02.2015

III. Bezpečnostní opatření

01.02.2015

1. Přehled

01.02.2015

2. Bezpečnost ve veřejně přístupných prostorech

01.02.2015

3. Postupy pro vytyčené neveřejné prostory

01.02.2015

(a) Systém identifikačních průkazů a vjezdových povolení

01.02.2015

(b) Klíčový systém, zámky a visací zámky

01.02.2015

(c) Zásady pro určování a manipulaci se zakázanými předměty

01.02.2015

(d) Výjimky a přísnější opatření

01.02.2015

4. Ochrana perimetru a kontrola vstupu a vjezdu do neveřejného prostoru

01.02.2015

4.1 Stanoviště umístěné mimo prostory letiště

01.02.2015

(a) Vytyčení neveřejného prostoru/zóny

01.02.2015

(b) Ochrana perimetru, hlídky

01.02.2015

(c) Kontrola vstupu do prostoru/zóny

01.02.2015

4.2 Stanoviště umístěné v prostorách letiště

01.02.2015

(a) Vytyčení neveřejného prostoru

01.02.2015

(b) Ochrana perimetru, hlídky

01.02.2015

(c) Kontrola vstupu do prostoru

01.02.2015

5. Vyhrazený bezpečnostní prostor

01.02.2015

5.1 Stanoviště umístěné mimo prostory letiště

01.02.2015

(a) Vytyčení vyhrazeného bezpečnostního prostoru/zóny

01.02.2015

(b) Kontrola vstupu do prostoru/zóny

01.02.2015

(c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

01.02.2015

5.2. Stanoviště umístěné v prostorách letiště

01.02.2015

(a) Vytyčení vyhrazeného bezpečnostního prostoru

01.02.2015

(b) Kontrola vstupu do prostoru

01.02.2015

(c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

01.02.2015

6. Kritická část vyhrazeného bezpečnostního prostoru

01.02.2015

(a) Vytyčení kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru

01.02.2015

(b) Kontrola vstupu do prostoru

01.02.2015

(c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

01.02.2015

7. Bezpečnostní a detekční kontrola osob a jimi vnášených věcí

01.02.2015

7.1. Stanoviště umístěná mimo prostory letiště

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Postupy pro detekční kontrolu osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených

01.02.2015

(c) Technické specifikace bezpečnostního vybavení

01.02.2015

7.2 Stanoviště umístěná v prostorách letiště

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Postupy pro detekční kontrolu osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených

01.02.2015

(c) Technické specifikace bezpečnostního vybavení

01.02.2015

8. Bezpečnostní a detekční kontrola vozidel

01.02.2015

8.1 Stanoviště umístěná mimo prostory letiště

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Bezpečnostní a detekční kontroly

01.02.2015

8.2 Stanoviště umístěná v prostorách letiště

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Bezpečnostní a detekční kontroly

01.02.2015

9. Zabezpečení radionavigačních prostředků umístěných mimo prostory letiště

01.02.2015

(a) Vytyčení prostoru kolem radionavigačních prostředků

01.02.2015

(b) Kontrola vstupu do prostoru

01.02.2015

(c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

01.02.2015

10. Bezpečnostní pracovníci

01.02.2015

(a) Organizační struktura bezpečnostních pracovníků

01.02.2015

(b) Systém služeb a rotace bezpečnostních pracovníků

01.02.2015

IV. Nábor a odborná příprava pracovníků

01.02.2015

1. Výcvik

01.02.2015

(a) Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

(b) Specifické postupy

01.02.2015

2. Ověření spolehlivosti a kontrola osob před nástupem do zaměstnání

01.02.2015

V. Vnitřní kontrola kvality

01.02.2015

1. Odpovědné osoby, jejich oprávnění a povinnosti

01.02.2015

2. Přehled opatření

01.02.2015

VI. Pohotovostní plánování

01.02.2015

1. Organizační struktura a postupy pro řešení mimořádných událostí

01.02.2015

2. Pohotovostní plány pro různé mimořádné události

01.02.2015

3. Bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou

01.02.2015

4. Postupy potřebné pro řízení letadel za mimořádných bezpečnostních situací a při konkrétní hrozbě

01.02.2015

5. Postupy pro hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví

01.02.2015

VII. Přílohy

01.02.2015

1. Organizační struktura poskytovatele letových provozních služeb

01.02.2015

2. Mapy letišť, na kterých je zřízeno stanoviště letových provozních služeb

01.02.2015

3. Plány stanovišť letových provozních služeb a jiných podobných staveb s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů

01.02.2015

4. Mapa rozmístění radionavigačních prostředků

01.02.2015

5. Vzory vstupních oprávnění, formuláře vnitřní kontroly kvality, případně jiné vzory a formuláře.

01.02.2015

Poznámka k části III (Bezpečnostní opatření) bodu 3 až 8 bezpečnostního programu: Nevytyčuje-li poskytovatel letových provozních služeb neveřejné prostory, vyhrazené bezpečnostní prostory nebo neprovádí-li kontrolu vstupu osob nebo bezpečnostní nebo detekční kontrolu osob, jimi vnášených věcí nebo vozidel, uvede v uvedených bodech bezpečnostního programu pouze informaci o této skutečnosti slovem „neprovádí“.

01.02.2015

Poznámka k části VII (Přílohy) bodu 5: Nevyužívá-li poskytovatel letových provozních služeb vzory nebo formuláře, uvede v tomto bodě bezpečnostního programu pouze informaci o této skutečnosti slovem „nevyužívá“.

01.02.2015

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.

01.02.2015

Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy

01.02.2015

Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy

01.02.2015

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.

01.02.2015

Zkušební okruhy ke zkoušce z odborných znalostí

01.02.2015

(1) Základní odborné znalosti

01.02.2015

a) předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby;

01.02.2015

b) právní rámec pro ochranu letectví;

01.02.2015

c) cíl a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečností kontroly;

01.02.2015

d) postupy kontroly vstupu;

01.02.2015

e) systémy identifikačních průkazů používaných na letišti;

01.02.2015

f) postupy pro zastavení osob a okolnosti, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny;

01.02.2015

g) postupy ohlašování;

01.02.2015

h) zakázané předměty;

01.02.2015

i) znalost jak náležitě reagovat na události související s bezpečností;

01.02.2015

j) znalost jak lidské chování a reakce mohou ovlivnit bezpečnostní standardy

01.02.2015

(1) Znalosti detekční kontroly

01.02.2015

a) konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

01.02.2015

b) znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

01.02.2015

c) schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

01.02.2015

d) schopnosti a omezení používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly;

01.02.2015

e) postupy při reakci na mimořádné události;

01.02.2015

f) rozdílnost jednotlivých kultur a potenciálně nebezpeční cestující;

01.02.2015

g) techniky ruční prohlídky;

01.02.2015

h) schopnost provádět ruční prohlídky na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

01.02.2015

i) osvobození od detekční kontroly a zvláštní bezpečnostní postupů;

01.02.2015

j) požadavky na ochranu zapsaných zavazadel.

01.02.2015

(3) Znalosti kontroly kvality

01.02.2015

(4) Znalosti výcviku psa určeného k odhalování výbušnin

01.02.2015

(5) Znalosti anatomie psa“.

01.02.2015

3. Přílohy č. 6, 7 a 8 se zrušují.


01.02.2015

Čl. II

01.02.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.


01.02.2015

Ministr:

01.02.2015

Ing. Prachař v. r.

Přesunout nahoru