PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 267/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 109/2014
Platnost od 21.11.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.2015

267

01.01.2015

ZÁKON

01.01.2015

ze dne 23. října 2014,

01.01.2015

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2015

ČÁST PRVNÍ

01.01.2015

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 3 odst. 4 písm. f) se za slovo „podá“ vkládají slova „daňové přiznání nebo“.

01.01.2015

2. V § 3 odst. 4 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

01.01.2015

3. V § 4 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

4. V § 4 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „nebo spoluvlastnického podílu,“ zrušují.

01.01.2015

5. V § 4 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor“ nahrazují slovy „těchto nemovitých věcí“.

01.01.2015

6. V § 4 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“ zrušují.

01.01.2015

7. V § 4 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu, a souvisejícího pozemku,“ nahrazují slovy „těchto nemovitých věcí“ a slova „tomuto domu nebo k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor“ se nahrazují slovy „těmto nemovitým věcem“.

01.01.2015

8. V § 4 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“ nahrazují slovy „těchto nemovitých věcí“.

01.01.2015

9. V § 4 odst. 1 písm. f) bodě 3 se slovo „úhrnné“ zrušuje.

01.01.2015

10. V § 4 odst. 1 písm. r) úvodní části ustanovení se slovo „převodu“ nahrazuje slovy „úplatného převodu“ a slovo „převodem“ se nahrazuje slovy „úplatným převodem“.

01.01.2015

11. V § 4 odst. 1 písm. r) úvodní části ustanovení se za slova „přeměně obchodní korporace;“ vkládají slova „v případě rozdělení podílu v souvislosti s jeho úplatným převodem se doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu v obchodní korporaci u téhož poplatníka nepřerušuje, je-li rozdělením zachována celková výše podílu;“.

01.01.2015

12. V § 4 odst. 1 písm. r) bodě 1 se slovo „převodu“ nahrazuje slovy „úplatného převodu“.

01.01.2015

13. V § 4 odst. 1 písm. r) body 2 až 4 znějí:

01.01.2015

2. příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní korporaci v době do 5 let od jeho nabytí, i když smlouva o úplatném převodu bude uzavřena až po 5 letech od jeho nabytí,

01.01.2015

3. příjem z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní korporaci pořízeného z poplatníkova obchodního majetku, pokud příjem z tohoto úplatného převodu plyne v době do 5 let od ukončení činnosti poplatníka, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, i když smlouva o úplatném převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí tohoto podílu nebo od ukončení této činnosti,

01.01.2015

4. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí podílu,“.

01.01.2015

14. V § 4 odst. 1 písm. u) se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

15. V § 4 odst. 1 písm. u) se za slova „za uvolnění“ vkládají slova „bytu nebo“, za slova „vyplacená uživateli této jednotky“ se vkládají slova „nebo bytu“ a slova „nebo spoluvlastnického podílu,“ se zrušují.

01.01.2015

16. V § 4 odst. 1 písmeno v) zní:

01.01.2015

v) příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100000 Kč,“.

01.01.2015

17. V § 4 odst. 1 písm. w) se slovo „prodeje“ nahrazuje slovy „úplatného převodu“, slovo „převodem“ se nahrazuje slovy „úplatným převodem“ a slovo „prodeji“ se nahrazuje slovy „úplatném převodu“.

01.01.2015

18. V § 4 odst. 1 písmeno z) zní:

01.01.2015

z) úrokové příjmy daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,“.

01.01.2015

19. V § 4 odst. 1 písm. za) se slova „nebo spoluvlastnického podílu na jednotce“ zrušují.

01.01.2015

20. V § 4 odst. 1 písmena ze) a zf) znějí:

01.01.2015

ze) příjem z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo přechodu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva,

01.01.2015

zf) příjem z nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je členem bytového družstva, který je nájemcem tohoto rodinného domu nebo jednotky ve vlastnictví družstva a který se sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho pořízení členským vkladem,“.

01.01.2015

21. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , pokud se nepostupuje podle § 36 odst. 7“.

01.01.2015

22. V § 4a písmeno e) zní:

01.01.2015

e) z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku podle zákona upravujícího majetek České republiky a její vystupování v právních vztazích, je-li organizační složka státu povinna je bezúplatně převést fyzické osobě,“.

01.01.2015

23. V § 4a písmeno g) zní:

01.01.2015

g) plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož cena nepřesahuje částku 500 Kč,“.

01.01.2015

24. V § 4a písm. i) se slova „ , Norsku nebo Islandu provozujícím“ nahrazují slovy „nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor provozujícího“.

01.01.2015

25. V § 4a písm. j) se za slovo „jej“ vkládají slova „nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí“.

01.01.2015

26. V § 4a se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až p), která znějí:

01.01.2015

m) v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud tyto příjmy nejsou příjmy ze závislé činnosti, a pokud

01.01.2015

1. se jedná o příjmy od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,

01.01.2015

2. se jedná o příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,

01.01.2015

3. se jedná o příjmy obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, nebo

01.01.2015

4. v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100000 Kč,

01.01.2015

n) v podobě plnění poskytnutého pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady,

01.01.2015

o) v podobě plnění poskytnutého fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb,

01.01.2015

p) vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku

01.01.2015

1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě, nebo

01.01.2015

2. osobou, která se stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě.“.

01.01.2015

27. V § 5 odst. 10 písm. a) úvodní části ustanovení se za slovo „kromě“ vkládají slova „prominuté daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění,“.

01.01.2015

28. V § 6 odst. 1 písm. c) se bod 2 zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

01.01.2015

29. V § 6 odst. 2 větě poslední se za slovo „zahraničí“ vkládají slova „s výjimkou osoby se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, která má na území České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost,“.

01.01.2015

30. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

31. V § 6 odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

01.01.2015

32. V § 6 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo 8“.

01.01.2015

33. V § 6 odst. 6 se slovo „používaných“ nahrazuje slovem „poskytnutých“.

01.01.2015

34. V § 6 odst. 9 písmeno d) zní:

01.01.2015

d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě

01.01.2015

1. použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20000 Kč za zdaňovací období,

01.01.2015

2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,

01.01.2015

3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,“.

01.01.2015

35. V § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zní:

01.01.2015

3. příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), za podmínky, že výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, a že je pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné; dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, osvobození zaniká a příjmem podle § 6, ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny; toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele; tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti; zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl,“.

01.01.2015

36. V § 6 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

01.01.2015

v) příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300000 Kč z těchto zápůjček.“.

01.01.2015

37. V § 6 odst. 12 větě první se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

01.01.2015

38. V § 6 odst. 16 písm. c) se slova „ , Norsku nebo Islandu“ nahrazují slovy „nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor“.

01.01.2015

39. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění“.

01.01.2015

40. V § 7 odstavec 6 zní:

01.01.2015

(6) Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10000 Kč a jde o příjem uvedený v odstavci 2 písm. a).“.

01.01.2015

41. V § 7 odst. 7 písmena a) až d) znějí:

01.01.2015

a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1600000 Kč,

01.01.2015

b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1200000 Kč,

01.01.2015

c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600000 Kč,

01.01.2015

d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800000 Kč.“.

01.01.2015

42. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova „majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku z členství v družstvu a dále úroky a jiné výnosy“ nahrazují slovy „obchodní korporace a úroky“.

01.01.2015

43. V § 8 odst. 1 písm. i) se slova „po zdanění“ zrušují.

01.01.2015

44. V § 8 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „U příjmu z úroků ze zápůjčky nebo úvěru je výdajem zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, a to až do výše příjmu.“.

01.01.2015

45. V § 8 odst. 6 větě čtvrté se slovo „rovnoměrně“ zrušuje.

01.01.2015

46. V § 8 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , s výjimkou příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem zaplacených penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance před 1. lednem 2000 v případě, kdy došlo k převodu prostředků účastníka z penzijního připojištění se státním příspěvkem do doplňkového penzijního spoření účastníka, ze kterého je jednorázové vyrovnání nebo odbytné vypláceno“.

01.01.2015

47. V § 8 odst. 7 větě druhé se slovo „poplatníkem“ zrušuje a věta poslední se nahrazuje větou „Odkupné se pro zjištění základu daně snižuje o zaplacené pojistné s výjimkou pojistného, které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy a s výjimkou příspěvku na pojistné za soukromé životní pojištění zaměstnance, které hradil zaměstnavatel za zaměstnance za jeho soukromé pojištění v době delší než uplynulých 10 let a současně po 1. lednu 2001.“.

01.01.2015

48. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2015

b) příjmy z převodu

01.01.2015

1. nemovité věci,

01.01.2015

2. cenného papíru a

01.01.2015

3. jiné věci,“.

01.01.2015

49. V § 10 odst. 1 písm. g) se slova „nebo další podíl na majetku transformovaného družstva“ nahrazují slovy „podíl na majetku transformovaného družstva, vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění“.

01.01.2015

50. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

01.01.2015

o) příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z rozpuštění obdobného fondu.“.

01.01.2015

51. V § 10 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; obdobně se postupuje u příjmů plynoucích do společného jmění manželů“.

01.01.2015

52. V § 10 odst. 3 písm. b) se slova „členských státech Evropské unie nebo dalších státech, které tvoří Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor“.

01.01.2015

53. V § 10 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

01.01.2015

54. V § 10 odst. 3 písm. c) bodě 2 se za slovo „roku“ vkládá slovo „bezprostředně“.

01.01.2015

55. V § 10 odst. 3 písm. c) bodě 3 se za slovo „obmyšleného“ vkládají slova „z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo“.

01.01.2015

56. V § 10 odst. 3 písm. c) bodě 4 se slova „hodnota nedosahuje“ nahrazují slovy „úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku“.

01.01.2015

57. V § 10 odst. 5 větě sedmé se slova „prodeje cenných“ nahrazují slovy „úplatného převodu cenných“ a slova „uskutečněním prodeje“ se nahrazují slovy „uskutečněním úplatného převodu“.

01.01.2015

58. V § 10 odst. 6 se slova „hodnota vkladu spočívající v provedení nebo provádění prací nebo v poskytnutí nebo poskytování služby ani“ zrušují.

01.01.2015

59. V § 10 odst. 8 se za slova „až ch)“ vkládají slova „a o)“.

01.01.2015

60. V § 12 odst. 1 se slova „ , z provozu rodinného závodu“ zrušují.

01.01.2015

61. § 13 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠13

01.01.2015

Příjmy a výdaje spolupracujících osob

01.01.2015

(1) Příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při samostatné činnosti s výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti mohou být rozděleny mezi poplatníka a s ním spolupracující osoby, kterými se rozumí

01.01.2015

a) spolupracující manžel,

01.01.2015

b) spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,

01.01.2015

c) člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu.

01.01.2015

(2) U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje se rozdělují tak, aby

01.01.2015

a) podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nečinil v úhrnu více než 30 % a

01.01.2015

b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila

01.01.2015

1. za zdaňovací období nejvýše 180000 Kč a

01.01.2015

2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 15000 Kč.

01.01.2015

(3) V případě, že je spolupracující osobou pouze manžel, se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby

01.01.2015

a) podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než 50 % a

01.01.2015

b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila

01.01.2015

1. za zdaňovací období nejvýše 540000 Kč a

01.01.2015

2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 45000 Kč.

01.01.2015

(4) Příjmy a výdaje nelze rozdělovat

01.01.2015

a) na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku,

01.01.2015

b) na dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě,

01.01.2015

c) na manžela, je-li na něj uplatněna sleva na manžela, a

01.01.2015

d) na a od poplatníka, který zemřel.“.

01.01.2015

62. V § 15 odst. 1 větě první se slova „financování vědy a vzdělávání, výzkumných a vývojových účelů, kultury“ nahrazují slovy „vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu“.

01.01.2015

63. V § 15 odst. 1 se slova „ , Norska nebo Islandu“ nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“ a slova „než České republiky a dále na území Norska nebo Islandu“ se nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky“.

01.01.2015

64. V § 15 odst. 1 větě čtvrté se slova „bezpříspěvkového dárce“ nahrazují slovy „nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem,“.

01.01.2015

65. V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.“.

01.01.2015

66. V § 15 odst. 3 úvodní část ustanovení se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

67. V § 15 odst. 3 písm. a) se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

68. V § 15 odst. 3 písm. c) bodu 4 se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

69. V § 15 odst. 3 písm. e) se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

70. V § 15 odst. 3 písm. f) se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

71. V § 15 odst. 4 větě páté se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

72. V § 15 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; v případě převodu prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů lze odečíst částku, která se rovná součtu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část zdaňovacího období a příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část zdaňovacího období sníženou o 12000 Kč“.

01.01.2015

73. V § 15 odst. 5 závěrečné části ustanovení se slovo „příslušných“ nahrazuje slovy „uplynulých deseti“.

01.01.2015

74. V § 15 odst. 6 se slova „Evropského hospodářského prostoru“ nahrazují slovy „státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“, slova „ve smlouvě sjednána až po 60 měsících“ se nahrazují slovy „v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících“, za slova „60 let“ se vkládají slova „a že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy“ a věta poslední se nahrazuje větou „Dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen; toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.“.

01.01.2015

75. V § 15 odst. 9 větě první se za slova „který je“ vkládá slovo „daňovým“ a slova „ , Norska nebo Islandu“ se nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

01.01.2015

76. V § 15 odst. 9 větě druhé se slova „na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí“ zrušují.

01.01.2015

77. V § 16a se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2015

(3) Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro účely odstavce 2 písm. a) snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6.“.

01.01.2015

78. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠17b

01.01.2015

Základní investiční fond

01.01.2015

(1) Základním investičním fondem se pro účely tohoto zákona rozumí

01.01.2015

a) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, jehož akcie nebo podílové listy jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu,

01.01.2015

b) otevřený podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,

01.01.2015

c) investiční fond a podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy investující v souladu se svým statutem více než 90 % hodnoty svého majetku do

01.01.2015

1. investičních cenných papírů,

01.01.2015

2. cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,

01.01.2015

3. účastí v kapitálových obchodních společnostech,

01.01.2015

4. nástrojů peněžního trhu,

01.01.2015

5. finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,

01.01.2015

6. práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech 1 až 5 v evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel,

01.01.2015

7. pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu,

01.01.2015

8. úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem,

01.01.2015

d) zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem uvedeným v písmenech a) až c), pokud

01.01.2015

1. je jeho domovským státem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy členský stát Evropské unie nebo stát tvořící Evropský hospodářský prostor,

01.01.2015

2. prokáže, že je obhospodařován na základě oprávnění srovnatelného s oprávněním k obhospodařování investičního fondu vydávaného Českou národní bankou a obhospodařovatel podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky,

01.01.2015

3. má statut nebo dokument srovnatelný se statutem, ze kterého lze zjistit, že se jedná o zahraniční fond srovnatelný s fondem uvedeným v písmenech a) až c), a

01.01.2015

4. prokáže, že se podle práva jeho domovského státu jeho příjmy ani z části nepřičítají jiným osobám.“.

01.01.2015

79. V § 18 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují.

01.01.2015

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena e) a f).

01.01.2015

80. V § 18a odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby“.

01.01.2015

81. V § 19 odst. 1 písmeno zc) zní:

01.01.2015

zc) příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu, pokud jsou zaregistrováni podle zákona upravujícího odpady; osvobození lze uplatnit za předpokladu použití příspěvků pouze na zpracování elektroodpadů a odpadu ze solárních panelů a nezbytných nákladů souvisejících s tímto účelem s výjimkou nákladů na zřízení sběrného místa provozovatele solární elektrárny,“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 121 se zrušuje.

01.01.2015

82. V § 19 odst. 1 se na konci textu písmene zf) doplňují slova „ ; obdobně se postupuje u příjmů mateřské společnosti z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu dceřiné společnosti“.

01.01.2015

83. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zp), které zní:

01.01.2015

zp) výnosy z operací na finančním trhu s peněžními prostředky státní pokladny podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla.“.

01.01.2015

84. Poznámka pod čarou č. 93 zní:

01.01.2015

93) Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států.
Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy.
Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.“.

01.01.2015

85. V § 19 odst. 3 písm. b) se slova „formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, nebo“ nahrazují slovy „některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie93) nebo formu“.

01.01.2015

86. V § 19 odst. 3 písm. c) se slova „formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, nebo“ nahrazují slovy „některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie93) nebo formu“.

01.01.2015

87. V § 19 odst. 5 bodě 3 se slova „třetího státu“ nahrazují slovy „státu, který není členským státem Evropské unie, státem tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarskou konfederací,“.

01.01.2015

88. V § 19 odst. 8 se slova „nebo Islandu“ nahrazují slovy „ , Islandu nebo Lichtenštejnska“.

01.01.2015

89. V § 19 odst. 10 se slova „nebo Islandu“ nahrazují slovy „ , Islandu nebo Lichtenštejnska“.

01.01.2015

90. V § 19 odst. 11 úvodní části ustanovení se slovo „dceřinná“ nahrazuje slovem „dceřiná“.

01.01.2015

91. V § 19 se doplňuje odstavec 12, který zní:

01.01.2015

(12) U akciové společnosti s proměnným základním kapitálem tvořící podfondy se podmínky podle odstavce 3 písm. b) a c) posuzují za akciovou společnost a podfondy samostatně.“.

01.01.2015

92. V § 19b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:

01.01.2015

c) příjem z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku podle zákona upravujícího majetek České republiky a její vystupování v právních vztazích, je-li organizační složka státu povinna je bezúplatně převést bytovému družstvu vzniklému před 1. lednem 1992 nebo jeho právnímu nástupci,

01.01.2015

d) příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 100000 Kč u

01.01.2015

1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,

01.01.2015

2. vypůjčitele při výpůjčce a

01.01.2015

3. výprosníka při výprose,

01.01.2015

e) příjem z nabytí majetku zdravotními pojišťovnami pro fondy veřejného zdravotního pojištění.“.

01.01.2015

93. V § 19b odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „ ; osvobození se nepoužije u obcí a krajů“ zrušují.

01.01.2015

94. V § 19b odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „Norska, Islandu nebo jiného členského státu Evropské unie než České republiky“ nahrazují slovy „jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky“.

01.01.2015

95. V § 19b odst. 2 písm. e) se slova „ , Norska nebo Islandu“ nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

01.01.2015

96. V § 20 odst. 7 větě první se za slova „poskytovatele zdravotních služeb“ vkládají slova „ , který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby“.

01.01.2015

97. V § 20 odst. 8 se slova „financování vědy a vzdělávání, výzkumných a vývojových účelů, kultury“ nahrazují slovy „vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu“.

01.01.2015

98. V § 20 odst. 8 se slova „ , Norska nebo Islandu“ nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

01.01.2015

99. V § 20 odst. 8 větě páté se slova „poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání“ nahrazují slovy „veřejně prospěšní poplatníci“.

01.01.2015

100. V § 20 odst. 8 se věta poslední zrušuje.

01.01.2015

101. V § 20 odst. 12 se slova „než České republiky, a dále na území Norska nebo Islandu“ nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky“.

01.01.2015

102. V § 20a úvodní části ustanovení se za slovo „období“ vkládá slovo „základním“.

01.01.2015

103. V § 20a písm. a) se za slovo „byl“ vkládá slovo „základním“.

01.01.2015

104. V § 21 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Sazba daně činí u základního investičního fondu 5 %.“.

01.01.2015

105. V § 21 odst. 5 se za slova „pouze část zdaňovacího období“ vkládá slovo „základním“ a za slovo „byl“ se vkládá slovo „základním“.

01.01.2015

106. V § 21a písm. c) se slova „člena právnické osoby“ nahrazují slovem „společníka“.

01.01.2015

107. V § 21d odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud

01.01.2015

a) je při vzniku smlouvy

01.01.2015

1. ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, nebo

01.01.2015

2. ujednáno právo uživatele na převod podle bodu 1,

01.01.2015

b) ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, s výjimkou případu, že by užívaná věc byla při tomto odpisování již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny,

01.01.2015

c) je při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny

01.01.2015

1. užívací práva k předmětu leasingu,

01.01.2015

2. povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a

01.01.2015

3. rizika spojená s užíváním předmětu leasingu a

01.01.2015

d) je splněna minimální doba finančního leasingu; doba finančního leasingu se počítá ode dne, kdy byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání.“.

01.01.2015

108. V § 21d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Minimální dobou finančního leasingu je minimální doba odpisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 nebo doba odpisování podle § 30a nebo 30b v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu se tato doba zkracuje o 6 měsíců.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.01.2015

109. Za § 21e se vkládají nové § 21f až 21i, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2015

㤠21f

01.01.2015

Použití ustanovení o vkladech u svěřenských fondů, fundací a ústavů

01.01.2015

(1) Pro účely daní z příjmů se na vyčlenění majetku do svěřenského fondu a zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti hledí jako na vklad do obchodní korporace.

01.01.2015

(2) Pro účely daní z příjmů se na vklad a vyčlenění majetku do fundace nebo ústavu hledí jako na vklad do obchodní korporace.

01.01.2015

§ 21g

01.01.2015

Minimální mzda

01.01.2015

Minimální mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy

01.01.2015

a) účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a

01.01.2015

b) neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti.

01.01.2015

§ 21h

01.01.2015

Vztah k účetním předpisům

01.01.2015

U poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví.

01.01.2015

§ 21i

01.01.2015

Zvláštní ustanovení o vymezení dividendového příjmu

01.01.2015

Pro účely daní z příjmů se ustanovení o podílech na zisku použijí rovněž na příslušenství investičního nástroje patřícího podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky do vedlejšího kapitálu Tier 1.“.

01.01.2015

110. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „než České republiky nebo daňovému rezidentovi, Norska, Islandu“ nahrazují slovy „nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky“.

01.01.2015

111. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 6 se slova „statutárních orgánů a dalších“ zrušují.

01.01.2015

112. V § 23 odst. 1 se slova „ , s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady“ zrušují.

01.01.2015

113. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 11 se slova „ , a to podle právních předpisů upravujících oceňování majetku, vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku vyplácených v nepeněžní formě poplatníkovi, který je členem obchodní korporace, a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace podle právních předpisů upravujících účetnictví“ nahrazují slovy „majetku podle právních předpisů upravujících oceňování majetku, kterým je vypořádáván vypořádací podíl nebo likvidační zůstatek v nepeněžní formě, a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace podle právních předpisů upravujících účetnictví, a to u poplatníka, který je členem obchodní korporace“.

01.01.2015

114. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se číslo „36“ nahrazuje číslem „30“.

01.01.2015

115. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 15 se za slovo „metody,“ vkládají slova „která ovlivňuje výsledek hospodaření a“.

01.01.2015

116. V § 23 odst. 3 písm. a) se na konci textu bodu 16 doplňují slova „nebo na jeho technické zhodnocení“.

01.01.2015

117. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 18 se za slovo „částku“ vkládají slova „nebo její část“ a za slovo „vzdělávání“ se vkládají slova „nebo jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje“.

01.01.2015

118. V § 23 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje bod 19, který zní:

01.01.2015

19. částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou mezi spojenými osobami a cenou, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, o kterou byl snížen základ daně poplatníka podle § 23 odst. 7; toto ustanovení se nepoužije pro tu část rozdílu, která byla mezi těmito spojenými osobami vypořádána,“.

01.01.2015

119. V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 6 se za slovo „metody,“ vkládají slova „která ovlivňuje výsledek hospodaření a“.

01.01.2015

120. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 8 se slova „tohoto ustanovení“ zrušují a slova „a nebylo o něm“ se nahrazují slovy „ , které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené, a o bezúplatném příjmu nebylo“.

01.01.2015

121. V § 23 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 9, který zní:

01.01.2015

9. hodnotu bezúplatného příjmu, s výjimkou příjmu od daně osvobozeného a příjmu, který není předmětem daně, ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, pokud o tomto příjmu účtoval poplatník podle právních předpisů upravujících účetnictví ve výnosech.“.

01.01.2015

122. V § 23 odst. 4 písm. e) se za slovo „pokud“ vkládá slovo „přímo“ a slova „v předchozích zdaňovacích obdobích“ se zrušují.

01.01.2015

123. V § 23 odstavec 6 zní:

01.01.2015

(6) Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak; přitom se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. Nepeněžní příjem

01.01.2015

a) u vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem), a to:

01.01.2015

1. ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním plněním jsou výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) a výdaje na dokončené technické zhodnocení, za podmínky, že o hodnotu technického zhodnocení nezvýšil vlastník (pronajímatel) vstupní cenu, ani nebylo v průběhu nájmu odpisováno nájemcem; toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem,

01.01.2015

2. ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu nebo k písemnému zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním doručenému nájemci, pokud nepeněžním plněním jsou výdaje na dokončené technické zhodnocení, které odpisoval nájemce se souhlasem vlastníka (pronajímatele); toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem,

01.01.2015

3. ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do užívání, pokud o hodnotu technického zhodnocení vlastník (pronajímatel) zvýší vstupní (zůstatkovou) cenu; toto nepeněžní plnění se ocení ve výši výdajů (nákladů) vynaložených nájemcem,

01.01.2015

b) u veřejně prospěšného poplatníka, pokud se jedná o bezúplatný příjem, se ocení

01.01.2015

1. ve výši 1 Kč v případě nabytí movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy a předmětu kulturní hodnoty,

01.01.2015

2. ve výši ocenění převzatého od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala, a to v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami a

01.01.2015

3. reprodukční pořizovací cenou podle právních předpisů upravujících účetnictví v ostatních případech.“.

01.01.2015

124. V § 23 odst. 7 se věty první až třetí nahrazují větami „Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Ustanovení věty první a druhé se nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky nebo poplatník daně z příjmů fyzických osob.“.

01.01.2015

125. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se slova „podnikatelské činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“.

01.01.2015

126. V § 23 se doplňuje odstavec 18, který zní:

01.01.2015

(18) U veřejně prospěšných poplatníků se při přechodu z vedení účetnictví na jednoduché účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu. U těchto poplatníků se při přechodu z jednoduchého účetnictví na vedení účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu.“.

01.01.2015

127. V nadpise § 23a se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporaci“.

01.01.2015

128. V § 23a odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Převodem obchodního závodu na obchodní korporaci se pro účely tohoto zákona rozumí postup, při kterém obchodní korporace převádí bez toho, aby zanikla (dále jen „převádějící obchodní korporace“), obchodní závod na jinou obchodní korporaci (dále jen „přijímající obchodní korporace“) tak, že za převedený obchodní závod získá převádějící obchodní korporace podíl v přijímající obchodní korporaci nebo se zvýší její vklad do základního kapitálu přijímající obchodní korporace.“.

01.01.2015

129. V § 23a odst. 2 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovem „korporaci“ a slova „zvláštního právního předpisu.1a)“ se nahrazují slovy „právního předpisu upravujícího oceňování majetku.“.

01.01.2015

130. V § 23a odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovem „korporace“.

01.01.2015

131. V § 23a odst. 4 se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“, slova „zákona. Je-li“ se nahrazují slovy „zákona; je-li“, slova „uvedeným v § 17 odst. 4“ se nahrazují slovy „ , který je daňovým nerezidentem“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“.

01.01.2015

132. V § 23a odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“.

01.01.2015

133. V § 23a odst. 5 písmena a) až c) znějí:

01.01.2015

a) převzít rezervy a opravné položky související s převedeným obchodním závodem, vytvořené převádějící obchodní korporací podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek za podmínek, které by platily pro převádějící obchodní korporaci, pokud by se převod obchodního závodu neuskutečnil, a pokračovat v jejich tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek; přitom je-li převádějící obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít zahraniční položky obdobného charakteru jako rezervy a opravné položky související s převedeným obchodním závodem vytvořené podle příslušného právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně do výše stanovené podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty, a za podmínek stanovených tímto zákonem, a pokračovat v jejich tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek,

01.01.2015

b) převzít vyměřenou daňovou ztrátu nebo část daňové ztráty, která souvisí s převedeným obchodním závodem a dosud nebyla uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně převádějící obchodní korporací; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně ve zdaňovacích obdobích zbývajících do pěti zdaňovacích období bezprostředně následujících po zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, za které byla daňová ztráta převádějící obchodní korporaci vyměřena za podmínek stanovených tímto zákonem; neprokáže-li poplatník, jaká část daňové ztráty se vztahuje k převedenému obchodnímu závodu, stanoví se tato část daňové ztráty podle poměru hodnoty převedeného majetku zachycené v účetnictví převádějící obchodní korporace podle právních předpisů upravujících účetnictví bezprostředně před převodem snížené o převedené dluhy při převodu obchodního závodu a hodnoty veškerého majetku zachycené v účetnictví převádějící obchodní korporace podle právních předpisů upravujících účetnictví snížené o veškeré dluhy převádějící obchodní korporace bezprostředně před provedením převodu; přitom je-li převádějící obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla převádějící obchodní korporaci v jiném členském státu a která nebyla uplatněna v jiném členském státu jako položka snižující základ daně převádějící obchodní korporace nebo jiné obchodní korporace, maximálně však do výše, do které by byla daňová ztráta stanovena podle tohoto zákona, kdyby převádějící obchodní korporace byla ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla, poplatníkem, který je daňovým rezidentem,

01.01.2015

c) převzít položky odčitatelné od základu daně vztahující se k převedenému obchodnímu závodu, na něž vznikl nárok převádějící obchodní korporaci podle § 34 odst. 4 a 5, a které dosud nebyly uplatněny převádějící obchodní korporací, za podmínek, které by platily pro převádějící obchodní korporaci, pokud by se převod obchodního závodu neuskutečnil; přitom je-li převádějící obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem, a nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít pouze zahraniční položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné od základu daně, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však do výše a za podmínek stanovených tímto zákonem.“.

01.01.2015

134. V § 23a odst. 6 písm. a) se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“, slova „uvedenými v § 17 odst. 3“ se nahrazují slovy „ , kteří jsou daňovými rezidenty“ a slova „nebo společnosti s ručením omezeným“ se nahrazují slovy „ , společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva“.

01.01.2015

135. V § 23a odst. 6 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“, slova „uvedeným v 17 odst. 3“ se nahrazují slovy „ , který je daňovým rezidentem“ a slova „nebo společnosti s ručením omezeným“ se nahrazují slovy „ , společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva“.

01.01.2015

136. V § 23a odst. 6 písm. c) se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“, slova „uvedeným v § 17 odst. 3“ se nahrazují slovy „ , který je daňovým rezidentem“, slova „nebo společnosti s ručením omezeným“ se nahrazují slovy „ , společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“.

01.01.2015

137. V § 23b odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Výměnou podílů se pro účely tohoto zákona rozumí postup, při kterém jedna obchodní korporace (dále jen „nabývající obchodní korporace“) získá podíl v jiné obchodní korporaci (dále jen „nabytá obchodní korporace“) v rozsahu, který představuje většinu hlasovacích práv nabyté obchodní korporace, a to tak, že poskytne společníkům nabyté obchodní korporace za podíl v nabyté obchodní korporaci podíl v nabývající obchodní korporaci s případným doplatkem na dorovnání. Většinou hlasovacích práv se rozumí více než 50 % všech hlasovacích práv. Nabytí podílu v nabyté obchodní korporaci provedené nabývající obchodní korporací prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo osoby s obdobným postavením v zahraničí se posuzuje jako jedna transakce, a to za předpokladu, že se uskuteční v rámci šestiměsíčního období.“.

01.01.2015

138. V § 23b odst. 2 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovem „korporaci“.

01.01.2015

139. V § 23b odstavce 3 až 5 znějí:

01.01.2015

(3) Nabývací cenou podílu v nabývající obchodní korporaci je u společníka nabyté obchodní korporace hodnota, jakou měl podíl v nabyté obchodní korporaci pro účely tohoto zákona v době výměny; stejným způsobem se stanoví nabývací cena podílu v nabývající obchodní korporaci, který není zahrnut v obchodním majetku u poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

01.01.2015

(4) Příjmy (výnosy) vzniklé u společníka nabyté obchodní korporace z důvodu přecenění podílu v nabyté obchodní korporaci při převodu podílu se nezahrnují při výměně podílů do základu daně; toto se nevztahuje na doplatek na dorovnání.

01.01.2015

(5) Nabývací cena podílu v nabyté obchodní korporaci se u nabývající obchodní korporace stanoví jako jejich reálná hodnota podle právních předpisů upravujících účetnictví.“.

01.01.2015

140. V § 23b odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“, slova „uvedenými v § 17 odst. 3, kteří“ se nahrazují slovy „ , kteří jsou daňovými rezidenty a“, slova „nebo společnosti s ručením omezeným“ se nahrazují slovy „ , společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva“, slovo „společnostmi“ se nahrazuje slovem „korporacemi“ a slova „obchodní společnosti“ se nahrazují slovy „obchodní korporace“.

01.01.2015

141. V § 23b odst. 6 písm. b) se slova „uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3“ nahrazují slovy „ , který je daňovým rezidentem“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.

01.01.2015

142. V nadpise § 23c se slovo „společností“ nahrazuje slovem „korporací“.

01.01.2015

143. V § 23c odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Fúzí obchodních korporací se pro účely tohoto zákona rozumí postup, při kterém

01.01.2015

a) veškeré jmění jedné nebo více obchodních korporací, která zaniká a je zrušena bez likvidace (dále jen „zanikající obchodní korporace“), přechází na jinou existující obchodní korporaci (dále jen „nástupnická existující obchodní korporace“), přičemž společníci zanikající obchodní korporace zpravidla nabydou podíl v nástupnické existující obchodní korporaci s případným doplatkem na dorovnání,

01.01.2015

b) veškeré jmění dvou nebo více zanikajících obchodních korporací přechází na nově vzniklou obchodní korporaci, kterou tyto zanikající obchodní korporace založily (dále jen „nástupnická založená obchodní korporace“), přičemž společníci zanikajících obchodních korporací nabudou podíl v nástupnické založené obchodní korporaci s případným doplatkem na dorovnání,

01.01.2015

c) veškeré jmění zanikající obchodní korporace přechází na jinou obchodní korporaci, která je jediným společníkem zanikající obchodní korporace (dále jen „nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem“).“.

01.01.2015

144. V § 23c odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „společnosti“ nahrazuje slovem „korporace“.

01.01.2015

145. V § 23c odst. 2 písm. a) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovem „korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“ a slovo „společnostech“ se nahrazuje slovem „korporacích“.

01.01.2015

146. V § 23c odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2015

b) vyčleněná část jmění obchodní korporace, která nezaniká (dále jen „rozdělovaná obchodní korporace“), přechází na jednu nebo více nástupnických obchodních korporací při rozdělení, přičemž společníci rozdělované obchodní korporace zpravidla nabudou podíl v nástupnické obchodní korporaci při rozdělení nebo nástupnických obchodních korporacích při rozdělení s případným doplatkem na dorovnání.“.

01.01.2015

147. V § 23c odst. 3 se slovo „společností“ nahrazuje slovem „korporací“, slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“ a slova „zvláštního právního předpisu131)“ se nahrazují slovy „právního předpisu upravujícího přeměny obchodních společností a družstev“.

01.01.2015

148. V § 23c odst. 4 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovem „korporace“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“.

01.01.2015

149. V § 23c odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „obchodní společnosti“ nahrazují slovy „obchodní korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“, slova „daně. Toto“ se nahrazují slovy „daně; toto“, slova „dorovnání. Ustanovení“ se nahrazují slovy „dorovnání; ustanovení“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovem „korporace“, slova „nebo společnosti s ručením omezeným“ se nahrazují slovy „ , společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva“ a slovo „společnostmi“ se nahrazuje slovem „korporacemi“.

01.01.2015

150. V § 23c odst. 5 písm. b) se slova „uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3“ nahrazují slovy „ , který je daňovým rezidentem“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.

01.01.2015

151. V § 23c odstavec 6 zní:

01.01.2015

(6) Nabývací cenou podílu v nástupnické existující obchodní korporaci, nástupnické založené obchodní korporaci, nástupnické obchodní korporaci, která je jediným společníkem, nebo nástupnické obchodní korporaci při rozdělení získaného při fúzi obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace je u společníka zanikající nebo rozdělované obchodní korporace hodnota, jakou měl podíl v zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci pro účely tohoto zákona ke dni předcházejícímu rozvahový den před rozhodným dnem fúze nebo rozdělení. Nabývací cena podílu u společníka zanikající obchodní korporace při rozdělení nebo rozdělované obchodní korporace se rozdělí na nabývací cenu podílu na rozdělované obchodní korporaci a na nabývací cenu podílu na nástupnické obchodní korporaci při rozdělení nebo na nabývací ceny podílů na nástupnických obchodních korporacích při rozdělení na základě ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Stejným způsobem se stanoví nabývací cena podílu v nástupnické existující obchodní korporaci, nástupnické založené obchodní korporaci, nástupnické obchodní korporaci, která je jediným společníkem, nebo nástupnické obchodní korporaci při rozdělení, který není zahrnut v obchodním majetku u poplatníka daně z příjmů fyzických osob.“.

01.01.2015

152. V § 23c odst. 7 se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“, slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“ a slova „uvedeným v § 17 odst. 4“ se nahrazují slovy „ , který je daňovým nerezidentem“.

01.01.2015

153. V § 23c odst. 8 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“.

01.01.2015

154. V § 23c odst. 8 písmena a) až c) znějí:

01.01.2015

a) převzít rezervy a opravné položky vytvořené zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci, pokud by se fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace neuskutečnily, a pokračovat v jejich tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít zahraniční položky obdobného charakteru jako rezervy a opravné položky související s převedeným majetkem a dluhy vytvořené podle příslušného právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně do výše stanovené podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty, a za podmínek stanovených tímto zákonem, a pokračovat v jejich tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek,

01.01.2015

b) převzít vyměřenou daňovou ztrátu, která dosud nebyla uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací; od zanikající nebo rozdělované obchodní korporace lze převzít pouze část její daňové ztráty v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria; ustanovení § 38na tím není dotčeno; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně ve zdaňovacích obdobích zbývajících do 5 zdaňovacích období bezprostředně následujících po zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, za které byla daňová ztráta zanikající nebo rozdělované korporaci vyměřena za podmínek stanovených tímto zákonem; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci v jiném členském státu a která nebyla uplatněna v jiném členském státu jako položka snižující základ daně zanikající, rozdělované nebo jiné obchodní korporace, maximálně však do výše, jak by byla daňová ztráta stanovena podle tohoto zákona, kdyby zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace byla ve zdaňovacím období, nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla, poplatníkem, který je daňovým rezidentem,

01.01.2015

c) převzít položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl nárok zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci podle § 34 odst. 4 a 5 a které dosud nebyly uplatněny zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci, pokud by se fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace neuskutečnily; od zanikající nebo rozdělované obchodní korporace lze převzít pouze položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl nárok zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci a které nebyly dosud zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací uplatněny, a to pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít pouze zahraniční položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné od základu daně, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však do výše a za podmínek stanovených tímto zákonem.“.

01.01.2015

155. V § 23c odst. 9 písm. a) se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“, slova „uvedenými v § 17 odst. 3“ se nahrazují slovy „ , kteří jsou daňovými rezidenty“ a slova „nebo společnosti s ručením omezeným“ se nahrazují slovy „ , společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva“.

01.01.2015

156. V § 23c odst. 9 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“, slova „uvedeným v § 17 odst. 3“ se nahrazují slovy „ , který je daňovým rezidentem“ a slova „nebo společnosti s ručením omezeným“ se nahrazují slovy „ , společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva“.

01.01.2015

157. V § 23c odst. 9 písmeno c) zní:

01.01.2015

c) zanikající obchodní korporace nebo rozdělovaná obchodní korporace je daňovým rezidentem České republiky a má formu akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva anebo evropské družstevní společnosti nebo je obchodní korporací, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a nástupnická existující obchodní korporace, nástupnická založená obchodní korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo nástupnická obchodní korporace při rozdělení je obchodní korporací, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a pokud jmění, jež přešlo ze zanikající obchodní korporace nebo rozdělované obchodní korporace na nástupnickou založenou obchodní korporaci, nástupnickou obchodní korporaci, která je jediným společníkem, nebo nástupnickou obchodní korporaci při rozdělení v důsledku fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace, je součástí stálé provozovny nástupnické existující obchodní korporace, nástupnické založené obchodní korporace, nástupnické obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo nástupnické obchodní korporace při rozdělení umístěné na území České republiky.“.

01.01.2015

158. V § 23d odst. 1 se slovo „společností“ nahrazuje slovem „korporací“.

01.01.2015

159. V § 23d odst. 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovem „korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“.

01.01.2015

160. V § 23d odstavce 3 a 4 znějí:

01.01.2015

(3) Je-li při převodu obchodního závodu přijímající obchodní korporací nebo při fúzi obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace zanikající obchodní korporací nebo rozdělovanou obchodní korporací, nástupnickou existující obchodní korporací, nástupnickou založenou obchodní korporací, nástupnickou obchodní korporací, která je jediným společníkem, nebo nástupnickou obchodní korporací při rozdělení obchodní korporace, která po dobu delší než 12 měsíců předcházejících převodu obchodního závodu nebo rozhodnému dni fúze nebo rozdělení ve skutečnosti nevykonávala činnost, má se za to, že neexistují řádné ekonomické důvody pro operaci, neprokáže-li některý z dotčených poplatníků opak.

01.01.2015

(4) Převede-li převádějící obchodní korporace podíl v přijímající obchodní korporaci, který získala za převedený obchodní závod, nebo část podílu odpovídající zvýšení jejího vkladu do základního kapitálu přijímající obchodní korporace, kterou získala za převedený obchodní závod, v době kratší než 1 rok po převodu obchodního závodu, ustanovení § 23a odst. 2 se nepoužije.“.

01.01.2015

161. V § 23d odst. 5 se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.

01.01.2015

162. V § 23d se odstavec 7 zrušuje.

01.01.2015

163. V § 24 odst. 2 písm. b) body 2 a 3 znějí:

01.01.2015

2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat; v případě vypořádání hmotného majetku při zániku práva stavby se postupuje obdobně,

01.01.2015

3. hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních předpisů, snížená o přijaté dotace na jeho pořízení.“.

01.01.2015

164. V § 24 odst. 2 písm. b) závěrečná část ustanovení zní:

01.01.2015

„Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem poměrná část zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Obdobně se toto ustanovení vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, jehož účetní odpisy jsou výdajem podle písmene v),“.

01.01.2015

165. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 2 se slova „podmínek uvedených v odstavcích 4, 15 nebo 16“ nahrazují slovy „podmínky uvedené v odstavci 4“.

01.01.2015

166. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 1 se za slovo „poplatníka“ vkládají slova „ , pořizovaným na finanční leasing“.

01.01.2015

167. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 4 se za slovo „poplatníka“ vkládají slova „ , pořizovaným na finanční leasing“.

01.01.2015

168. V § 24 odst. 2 písm. t) bodě 5 se za slovo „pozemku“ vkládají slova „ , s výjimkou stavby, která je jeho součástí,“.

01.01.2015

169. V § 24 odst. 2 se na konci textu písmene u) doplňují slova „ , daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovité věci, která byla ve společném jmění manželů“.

01.01.2015

170. V § 24 odst. 2 písm. y) se slova „o pohledávce při jejím vzniku bylo účtováno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen a že lze současně“ nahrazují slovem „lze“.

01.01.2015

171. V § 24 odst. 2 písm. za) se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

172. V § 24 odst. 2 písmeno zc) zní:

01.01.2015

zc) výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu, a to jen do výše příjmů (výnosů) z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady za podmínky, že tyto příjmy (výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících; obdobně postupují poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří nevedou účetnictví,“.

01.01.2015

173. V § 24 odst. 2 písm. zo) se slova „podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činností poplatníka“ nahrazují slovy „jeho činností, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“.

01.01.2015

174. V § 24 odst. 2 písm. zp) se slova „ , Norska nebo Islandu“ nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

01.01.2015

175. V § 24 odst. 2 písm. zt) se za slovo „služeb,“ vkládají slova „který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby,“.

01.01.2015

176. V § 24 odst. 2 písm. zv) úvodní části ustanovení se za slovo „pohledávky“ vkládají slova „ , nebo části pohledávky,“.

01.01.2015

177. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zx), které zní:

01.01.2015

zx) u poplatníka, který nevede účetnictví, výdaje na zřízení práva stavby, není-li součástí vstupní ceny stavby, v poměrné výši připadající ze sjednané doby zřízení práva stavby na příslušné zdaňovací období.“.

01.01.2015

178. V § 24 odstavec 4 zní:

01.01.2015

(4) Výdajem podle odstavce 1 je také úplata u finančního leasingu hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, pokud po jeho ukončení je tento hmotný majetek zahrnut do obchodního majetku.“.

01.01.2015

179. V § 24 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „podmínky podle odstavce 4“ nahrazují slovy „podmínku podle odstavce 4 a podmínky finančního leasingu“.

01.01.2015

180. V § 24 odst. 6 se slova „nebo 15“ zrušují.

01.01.2015

181. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slovo „stanovenou“ nahrazuje slovem „určenou“ a slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2015

182. V § 24 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Nabývací cena se snižuje o ty části, které již byly uplatněny jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.“.

01.01.2015

183. V § 24 odst. 11 se za slovo „účetnictví“ vkládají slova „nebo v daňové evidenci“ a za slova „i při“ se vkládají slova „následném vkladu,“.

01.01.2015

184. V § 24 se odstavce 15 a 16 zrušují.

01.01.2015

185. V § 25 odst. 1 písm. i) se slova „bezúplatný příjem“ nahrazují slovy „příjem z darování a bezúplatných služeb“.

01.01.2015

186. V § 25 odst. 1 písm. t) se slova „bezúplatná plnění“ nahrazují slovem „dar“ a slova „bezúplatné plnění“ se nahrazují slovem „dar“.

01.01.2015

187. V § 25 odst. 1 písm. zp) se slovo „bezúplatně“ nahrazuje slovem „darováním“.

01.01.2015

188. V § 25 odst. 1 písmeno zq) zní:

01.01.2015

zq) hodnotu majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle právních předpisů upravujících účetnictví, nabytého darováním nebo hodnotu bezúplatně přijatých služeb, pokud tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu.“.

01.01.2015

189. V § 25 odst. 3 se slovo „zm)“ nahrazuje slovem „zl)“.

01.01.2015

190. V § 26 odst. 2 písm. a) se za slovo „samostatné“ vkládá slovo „hmotné“ a za slovo „soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.

01.01.2015

191. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „nezahrnující pozemek“ zrušují.

01.01.2015

192. V § 26 odst. 2 závěrečné části ustanovení se za slovo „samostatné“ vkládá slovo „hmotné“, za slovo „Souborem“ se vkládá slovo „hmotných“, za slovo „Soubor“ se vkládá slovo „hmotných“ a za slova „vstupní ceny souboru“ se vkládá slovo „hmotných“.

01.01.2015

193. V § 26 odst. 7 písm. b) se slova „písm. a) až e), g) až m)“ zrušují.

01.01.2015

194. V § 27 písmeno j) zní:

01.01.2015

j) hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně.“.

01.01.2015

195. V § 28 odst. 3 se za slova „pronajatého hmotného majetku“ vkládají slova „nebo majetku pořizovaného na finanční leasing“, za slovo „nájemcem“ se vkládají slova „nebo uživatelem“, za slovo „nájemce“ se vkládají slova „nebo uživatel“ a za slova „pronajatý hmotný majetek“ se vkládají slova „nebo majetek pořizovaný na finanční leasing“.

01.01.2015

196. V § 29 odst. 1 písm. a) se za slova „před vložením do obchodního majetku“ vkládají slova „nebo v době delší než 1 rok před zahájením nájmu“.

01.01.2015

197. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení se za větu první vkládá věta „Součástí vstupní ceny jednotky není ocenění té části jednotky, která je pozemkem.“.

01.01.2015

198. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slovo „účelového“ vkládá slovo „peněžitého“ a za slova „pořízení hmotného majetku“ se vkládají slova „nebo na jeho technické zhodnocení“.

01.01.2015

199. V § 29 odst. 6 písm. a) se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. a) bodu 2“.

01.01.2015

200. V § 29 odst. 6 závěrečné části ustanovení se za slova „6 písm. a)“ vkládají slova „bodu 1“.

01.01.2015

201. V § 29 se doplňuje odstavec 10, který zní:

01.01.2015

(10) Vstupní cena hmotného majetku původního odpisovatele, která se použije u nabyvatele vkladu pro pokračování v odpisování, se zvyšuje o částky, které se staly u nabyvatele součástí ocenění vloženého majetku jako náklady související s jeho pořízením podle právních předpisů upravujících účetnictví.“.

01.01.2015

202. V § 30 odst. 10 písm. b) úvodní část ustanovení zní: „poplatník u hmotného majetku nabytého“.

01.01.2015

203. V § 30 odst. 10 písm. b) se bod 4 zrušuje.

01.01.2015

204. V § 30 odst. 10 písm. i) se slovo „půjčené“ nahrazuje slovem „zapůjčené“.

01.01.2015

205. V § 30 odst. 10 se písmeno m) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno m).

01.01.2015

206. V § 33a odst. 2 písm. c) se za slovo „soubor“ vkládá slovo „hmotných“ a za slova „tomuto souboru“ se vkládá slovo „hmotných“.

01.01.2015

207. V § 34 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby“.

01.01.2015

208. V § 34f se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2015

(6) Podmínku uzavření smlouvy podle odstavce 2 písm. a) lze nahradit prohlášením o odborném vzdělávání, pokud u výkonu praktického vyučování nebo odborné praxe žáky nebo studenty školy, jejíž činnost vykonává sám poplatník, praktické vyučování nebo odborná praxe jsou vykonávány na pracovišti tohoto poplatníka, které slouží jinému druhu činnosti, která není činností školy a je jeho převažující činností. V prohlášení musí být vymezen obsah a rozsah praktického vyučování nebo odborné praxe a podmínky jejího konání.“.

01.01.2015

209. V § 34g odst. 4 písm. a) se za slovo „konání“ vkládají slova „nebo prohlášení o odborném vzdělávání“.

01.01.2015

210. V § 34g odst. 4 písm. a) bodě 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

01.01.2015

211. V § 34g odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje slovem „a“.

01.01.2015

212. V § 35ba odst. 2 větě první se za slova „který je“ vkládá slovo „daňovým“ a slova „ , Norska nebo Islandu“ se nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

01.01.2015

213. V § 35ba odst. 2 větě druhé se slova „na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí“ zrušují.

01.01.2015

214. V § 35ba odst. 4 se za slovo „jmění,“ vkládají slova „s výjimkou společenství jmění dědiců,“.

01.01.2015

215. V § 35bb odst. 3 větě první se slova „o vnuka“ nahrazují slovy „o vlastního vnuka“ a ve větě druhé slova „Za vnuka“ se nahrazují slovy „Za vlastního vnuka“.

01.01.2015

216. V § 35bb odst. 4 se slova „stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního předpisu upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“)“ zrušují.

01.01.2015

217. V § 35c odst. 1 větě první se slova „ , Norska nebo Islandu,“ nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

01.01.2015

218. V § 35c odst. 1 větě první se za slovo „ročně“ vkládají slova „na jedno dítě, 15804 Kč ročně na druhé dítě a 17004 Kč ročně na třetí a každé další dítě“.

01.01.2015

219. V § 35c se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.“.

01.01.2015

220. V § 35c odst. 4 větě druhé se za slova „sazby daně“ vkládají slova „s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8“.

01.01.2015

221. V § 35c odst. 5 větě první se za slova „pokud je“ vkládá slovo „daňovým“ a slova „ , Norska nebo Islandu“ se nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

01.01.2015

222. V § 35c odst. 5 větě druhé se slova „na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí“ zrušují.

01.01.2015

223. V § 35c odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo „rodičů,“ vkládají slova „dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,“.

01.01.2015

224. V § 35c odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají“ nahrazují slovy „dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné“.

01.01.2015

225. V § 35d odst. 8 se slova „do 31. března“ nahrazují slovy „při zúčtování mzdy za březen“.

01.01.2015

226. V § 36 odst. 1 písm. a) bod 2 zní:

01.01.2015

2. z příjmů z nájemného movité věci nebo její části umístěné na území České republiky,“.

01.01.2015

227. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „nebo z podílu na likvidačním zůstatku“ nahrazují slovy „ , z podílu na likvidačním zůstatku a jiný příjem z držby kapitálového majetku ve formě vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění“.

01.01.2015

228. V § 36 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo jiného poplatníka daně z příjmů fyzických osob“.

01.01.2015

229. V § 36 odst. 2 písm. e) se slovo „sníženého“ nahrazuje slovy „z vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění; tento příjem se snižuje“.

01.01.2015

230. V § 36 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; obdobně se postupuje u příjmu člena obchodní korporace z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu“.

01.01.2015

231. V § 36 odst. 2 písm. k) se slova „s výjimkou výher a cen z loterií a jiných podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštního právního předpisu12) [§ 10 odst. 3 písm. b)] nebo od daně osvobozených podle § 4 odst. 1 písm. f),“ zrušují.

01.01.2015

232. V § 36 odst. 2 písm. l) se slova „ , s výjimkou cen ze soutěží a slosování, které jsou od daně osvobozeny [§ 4 odst. 1 písm. f)]“ zrušují.

01.01.2015

233. V § 36 odst. 2 písm. v) se slovo „odchodného,“ zrušuje.

01.01.2015

234. V § 36 odst. 3 větě sedmé se za slova „druhu příjmu“ vkládají slova „poplatníka fyzické osoby nebo poplatníka daně z příjmů právnických osob“.

01.01.2015

235. V § 36 odst. 4 větě první se za slova „účasti v“ vkládá slovo „základním“.

01.01.2015

236. V § 36 odst. 6 se slova „ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři“ nahrazují slovy „v centrálním depozitáři zaknihovaných cenných papírů“.

01.01.2015

237. V § 36 odstavec 7 zní:

01.01.2015

(7) Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň.“.

01.01.2015

238. V § 36 odst. 8 se slova „Zahrnou-li do daňového přiznání poplatníci uvedení v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kteří jsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g)“ nahrazují slovy „Zahrne-li do daňového přiznání poplatník, který není daňovým rezidentem České republiky a který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, veškeré příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), f) a g)“, slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“, slovo „podávají“ se nahrazuje slovem „podává“ a slova „poplatník příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g)“ se nahrazují slovy „poplatník příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), f) a g)“.

01.01.2015

239. V § 38a odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Zálohy neplatí

01.01.2015

a) poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30000 Kč,

01.01.2015

b) obec nebo kraj,

01.01.2015

c) zůstavitel ode dne jeho smrti.“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje.

01.01.2015

240. V § 38a odst. 5 se slova „a funkčních požitků, ze kterých“ nahrazují slovy „ , ze kterého“.

01.01.2015

241. V § 38a odst. 9 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2015

242. V § 38a odstavec 10 zní:

01.01.2015

(10) Ve zdaňovacím období podle § 21a písm. c) do dne předcházejícího dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku, platí za nástupnickou obchodní korporaci zálohy zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace, a to ve výši a periodicitě stanovené podle odstavců 1 až 9, s výjimkou sloučení, kdy takto stanovené zálohy nadále platí i nástupnická obchodní korporace. Ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku platí zálohy nástupnická obchodní korporace, a to ve výši a periodicitě odvozené ze součtu posledních známých daňových povinností zaniklých obchodních korporací, stanovených podle odstavce 1 věty třetí s případným dopočtem podle odstavce 6, který se při sloučení dále zvýší o poslední známou daňovou povinnost nástupnické obchodní korporace. Při převodu jmění na společníka, který je právnickou osobou, se výše a periodicita záloh placených ve zdaňovacím období podle § 21a písm. c) nemění; bude-li právním nástupcem zanikající obchodní korporace fyzická osoba, stanoví zálohy na období ode dne zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku do konce kalendářního roku správce daně, s přihlédnutím k zálohám splatným od rozhodného dne do dne zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku. U přeměny rozdělením stanoví nástupnickým obchodním korporacím zálohy na část zdaňovacího období podle § 21a písm. c) ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku správce daně, který tímto rozhodnutím zároveň stanoví způsob rozdělení záloh zaplacených zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací k zápočtu na daňovou povinnost nástupnických obchodních korporací. Zálohy zaplacené v průběhu celého zdaňovacího období podle § 21a písm. c) zanikajícími, rozdělovanými a nástupnickými obchodními korporacemi se započtou na celkovou daňovou povinnost nástupnických obchodních korporací. Obdobně se postupuje u přeměn, u nichž rozhodným dnem přeměny bude první den kalendářního roku nebo hospodářského roku.“.

01.01.2015

243. V § 38c odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Plátcem daně se rozumí poplatník se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, s výjimkou fondu penzijní společnosti, pokud je tento poplatník povinen odvést správci daně daň nebo zálohu na daň, které jsou vybrány od jiných poplatníků nebo jiným poplatníkům sraženy, nebo úhradu na zajištění daně.“.

01.01.2015

244. V § 38c se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „s výjimkou poplatníka se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, který má na území České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost; takový poplatník je plátcem daně“.

01.01.2015

245. V § 38d odst. 2 se za větu druhou vkládají věty „U příjmu z podřízeného podílu na zisku, jehož výplata je spojena se splněním podmínky, která do konce lhůty pro sražení daně nenastala, a u příjmů z podílu na zisku, jejichž vyplacení bylo statutárním orgánem odmítnuto, je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě. Jestliže je v okamžiku stanoveném zákonem pro sražení srážkové daně vlastníkem vlastního podílu, s nímž je spojeno právo na podíl na zisku, sama obchodní korporace, srážka se provede v okamžiku jeho nabytí jiným poplatníkem, pokud předtím právo na podíl na zisku nezaniklo.“.

01.01.2015

246. V § 38d se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 39f zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 9 a 10.

01.01.2015

247. V § 38f odst. 3 se slova „a funkčních požitků“ zrušují a číslo „14“ se nahrazuje číslem „13“.

01.01.2015

248. V § 38g odst. 4 se slova „zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti“ nahrazují slovy „daň zvyšuje o solidární zvýšení daně“.

01.01.2015

249. V § 38g se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2015

(5) Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).“.

01.01.2015

250. V § 38g se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2015

(6) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.“.

01.01.2015

251. V § 38ga se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , s výjimkou daňové ztráty“.

01.01.2015

252. V § 38h odst. 10 větě druhé se za slova „(§ 6 odst. 2)“ vkládají slova „s výjimkou osoby se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, která má na území České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost,“.

01.01.2015

253. V § 38h odst. 14 se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

01.01.2015

254. V § 38ch odst. 4 se číslo „15“ nahrazuje číslem „31“.

01.01.2015

255. V § 38ch odst. 5 se slova „do 31. března“ nahrazují slovy „při zúčtování mzdy za březen“.

01.01.2015

256. V § 38i odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“, na konci textu věty první se doplňují slova „za zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl“ a věta poslední se nahrazuje větou „Jinak má poplatník, kterému nebylo provedeno roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, možnost uplatnit nárok na vzniklý rozdíl v daňovém přiznání.“.

01.01.2015

257. V § 38i se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.01.2015

258. V § 38i odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „za zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl“.

01.01.2015

259. V § 38i odst. 4 větě druhé se slova „po podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ zrušují a slovo „příslušné“ se nahrazuje slovem „toto“.

01.01.2015

260. V § 38i odst. 5 písm. a) a b) se slova „podat dodatečné vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a“ zrušují.

01.01.2015

261. V § 38i se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2015

(6) Plátce daně je povinen o podání oznámení podle odstavce 5 písm. b), které učinil u svého správce daně, současně informovat poplatníka.“.

01.01.2015

262. V § 38j odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2015

b) rodné číslo, a u daňového nerezidenta datum narození, číslo a typ dokladu prokazujícího jeho totožnost a kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence a kód státu, jehož je daňovým rezidentem,“.

01.01.2015

263. V § 38j odst. 2 písm. c) se za slova „jehož je“ vkládá slovo „daňovým“.

01.01.2015

264. V § 38j se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

01.01.2015

h) údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.“.

01.01.2015

265. V § 38k odst. 4 písmeno c) zní:

01.01.2015

c) jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti a dále

01.01.2015

1. jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované dítě,

01.01.2015

2. zda uplatňuje daňové zvýhodnění na toto dítě ve výši náležející podle § 35c odst. 1 na jedno dítě nebo ve výši náležející na druhé dítě nebo na třetí a každé další vyživované dítě,

01.01.2015

3. zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti i jiná osoba,

01.01.2015

4. kdy a jak se případně změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání daňového zvýhodnění a

01.01.2015

5. jedná-li se o zletilé studující dítě, že nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,“.

01.01.2015

266. V § 38k odst. 4 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

01.01.2015

267. V § 38l odst. 1 písm. e) se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

268. V § 38l odst. 1 písm. f) se slova „nebo společníkem“ zrušují.

01.01.2015

269. V § 38l odst. 1 písm. g) se za slova „nebytový prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

01.01.2015

270. V § 38l odst. 3 písmeno c) zní:

01.01.2015

c) jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši,“.

01.01.2015

271. V § 38ma odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

01.01.2015

272. V § 38na odst. 4 se slova „jemuž byla vyměřena daňová ztráta, která byla podle § 23c odst. 8 písm. b) převzata právním nástupcem, může právní nástupce převzatou daňovou ztrátu“ nahrazují slovy „může právní nástupce daňovou ztrátu převzatou podle § 23c odst. 8 písm. b)“, slova „který zanikl“ se nahrazují slovy „kterému byla daňová ztráta vyměřena“ a slova „rozdělovanou obchodní společností v období“ se nahrazují slovy „poplatníkem, kterému byla daňová ztráta vyměřena, a to v období“.

01.01.2015

273. V § 38na odst. 4 se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“.

01.01.2015

274. V § 38na odst. 6 se slova „vyměřené převádějící obchodní společnosti a“ zrušují, slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“.

01.01.2015

275. Za § 38nc se vkládá nový § 38o, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠38o

01.01.2015

Zvláštní ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně

01.01.2015

Je-li část dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta za opožděné tvrzení daně u daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na desetinu.“.

01.01.2015

276. § 38p včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠38p

01.01.2015

Zvláštní ustanovení o penále

01.01.2015

Pro účely výpočtu penále se vychází z částky daně tak, jak by byla stanovena oproti poslední známé dani, pokud by nebyly v rámci postupu vedoucího k doměření této daně z moci úřední dodatečně uplatněny vyšší částky odčitatelných položek podle § 34.“.

01.01.2015

277. V § 38r odst. 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovem „korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“.

01.01.2015

278. V § 38r se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.01.2015

(4) Lhůty pro stanovení daně z důvodu nesplnění podmínky pokračování v činnosti zemědělského podnikatele počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž tato podmínka není splněna.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2015

279. V § 38r odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje slovy „až 4“.

01.01.2015

280. V § 38s se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.

01.01.2015

281. Za § 38u se vkládají nové § 38v a 38w, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2015

㤠38v

01.01.2015

Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

01.01.2015

(1) Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5000000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel.

01.01.2015

(2) V oznámení podle odstavce 1 poplatník uvede

01.01.2015

a) výši příjmu,

01.01.2015

b) popis okolností nabytí příjmu,

01.01.2015

c) datum, kdy příjem vznikl.

01.01.2015

(3) Odstavec 1 se nevztahuje na příjem, o němž může údaje podle odstavce 2 správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.01.2015

(4) Zjistí-li správce daně nesplnění povinnosti podle odstavce 1, vyzve poplatníka k jejímu dodatečnému splnění a stanoví mu k tomu náhradní lhůtu.

01.01.2015

(5) Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznámí správci daně skutečnost podle odstavce 1 jeden z manželů.

01.01.2015

§ 38w

01.01.2015

Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu

01.01.2015

(1) Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud nepodá oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob, ve výši

01.01.2015

a) 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,

01.01.2015

b) 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo

01.01.2015

c) 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

01.01.2015

(2) Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě.

01.01.2015

(3) Pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu lze uložit nejpozději do uplynutí lhůty pro stanovení daně.

01.01.2015

(4) O povinnosti platit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.

01.01.2015

(5) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

01.01.2015

(6) Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud k nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.“.

01.01.2015

282. Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části šestá a sedmá.

01.01.2015

283. V příloze č. 1 položka (2-33) zní:

01.01.2015

01.01.2015
(2-33)27.51.15Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost
01.01.2015

“.

01.01.2015

284. V příloze č. 1 položka (2-37) zní:

01.01.2015

01.01.2015
(2-37)28.12Hydraulická a pneumatická zařízení
01.01.2015

“.

01.01.2015

285. V příloze č. 1 položka (2-43) zní:

01.01.2015

01.01.2015
(2-43)27.51Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost
01.01.2015

“.

01.01.2015

286. V příloze č. 1 se položka

01.01.2015

01.01.2015
29.31.22Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
01.01.2015

01.01.2015

zrušuje.

01.01.2015

287. V příloze č. 1 položka (3-23) zní:

01.01.2015

01.01.2015
(3-23)28.12.1Jen: hydraulické a pneumatické pohony a hydraulické systémy
01.01.2015

“.

01.01.2015

288. V příloze č. 1 položce (4-15) se slovo „uvedena“ nahrazuje slovem „uvedeny“.

01.01.2015

289. V příloze č. 1 položce (4-16) se slovo „uvedena“ nahrazuje slovem „uvedeny“.

01.01.2015

290. V příloze č. 1 položce (4-22) se slova „podle občanského zákoníku“ zrušují.

01.01.2015

291. V příloze č. 1 položce (5-39) se slova „podle občanského zákoníku“ zrušují.

01.01.2015

292. V příloze č. 1 se doplňuje položka (6-9), která zní:

01.01.2015

01.01.2015
(6-9) Jednotky, které zahrnují nebytový prostor, v domech, budovách a stavbách uvedených v ostatních položkách této odpisové skupiny této přílohy
01.01.2015

“.

01.01.2015

293. V příloze č. 1 vysvětlivka ++) zní: „++) CZ-CPA = kód „Klasifikace produkce (CZ-CPA)“ zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 275/2008 Sb., o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA). Pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny, je-li dále uvedený „Název“ s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.“.

01.01.2015

294. V příloze č. 1 vysvětlivka +++) zní: „+++) CZ-CC = kód „Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)“ zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC.“.

01.01.2015

295. V příloze č. 2 bodě 1 úvodní části ustanovení se slova „které budou proplaceny v kalendářním roce, ve kterém poplatník vede daňovou evidenci, se vyloučí ze základu daně kalendářního roku, ve kterém poplatník vede daňovou evidenci, a to“ nahrazují slovy „se vyloučí ze základu daně kalendářního roku, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence“.

01.01.2015

296. V příloze č. 2 bodě 2 se slova „vede daňovou evidenci“ nahrazují slovy „zahájí vedení daňové evidence“.

01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Přechodná ustanovení

01.01.2015

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

2. Pro zdaňovací období roku 2015 se nepoužije část první článek II bod 8 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

01.01.2015

3. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) úvodní část ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jde o nepřerušení doby 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu v obchodní korporaci u téhož poplatníka v případě rozdělení podílu v souvislosti s jeho úplatným převodem, je-li rozdělením zachována celková výše podílu, lze použít již pro zdaňovací období roku 2014.

01.01.2015

4. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2014.

01.01.2015

5. Ustanovení § 4a, 6, 15, 17b, 19, 19b, 20, 22, 24, 35ba a § 35c zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v části týkající se stejného daňového zacházení ve vztahu k Lichtenštejnsku jako k ostatním státům tvořícím Evropský hospodářský prostor se použijí ode dne, kterým se začne provádět smlouva s Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění.

01.01.2015

6. Ustanovení § 4a písm. e) a § 19b odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

7. Ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3, § 8 odst. 7 a § 15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v případě, že ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dojde k výplatě příjmů z pojistné smlouvy nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy.

01.01.2015

8. U pojistných smluv soukromého životního pojištění uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se v případě, že dojde k výplatě příjmů z pojistné smlouvy nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje u příspěvků zaměstnavatele zahrnutých do zdaňovacích období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

9. U pojistných smluv soukromého životního pojištění uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se v případě příspěvků zaměstnavatele poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona postupuje podle § 8 odst. 7 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

10. U pojistných smluv soukromého životního pojištění uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se v případě, že dojde k výplatě příjmů z pojistné smlouvy nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u nezdanitelných částí základu daně uplatněných za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a uplatněných ve lhůtě 10 let před výplatou příjmů nebo ukončení smlouvy pro uplatnění nezdanitelné části základu daně postupuje podle § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

11. Ve zdaňovacím období roku 2015 se má za to, že podmínky podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 a § 15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou splněny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud před 1. dubnem 2015 bude smlouva soukromého životního pojištění upravena tak, aby splňovala podmínky podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 a § 15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

12. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2014.

01.01.2015

13. Ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2014.

01.01.2015

14. Ustanovení § 15 odst. 5 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2014.

01.01.2015

15. Ustanovení § 16a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2014.

01.01.2015

16. Ustanovení § 18 odst. 2, pokud jde o zrušení vyjmutí příjmu svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu nebo ze zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti z předmětu daně z příjmů právnických osob, § 21f a § 30 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

17. Ustanovení § 18a odst. 5 písm. c) a § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014. Využije-li poplatník postup podle tohoto ustanovení, použije se pro zdaňovací období započaté v roce 2014 ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) a § 34 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

18. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. zc), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

19. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. zf) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

20. Ustanovení § 19b odst. 2 písm. b) bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

21. U poplatníka poskytujícího zdravotní služby a poplatníka uvedeného v § 17a odst. 2 písm. b), c), d) a e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2014, se podmínka snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2014, spočívající v použití prostředků získaných takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, považuje za splněnou, pokud použijí tyto prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi jejich základního poslání nejpozději do konce zdaňovacího období započatého v roce 2014.

01.01.2015

22. Veřejně prospěšný poplatník, u kterého jsou předmětem daně všechny příjmy z důvodu změny právní formy, se podmínka snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. spočívající v použití prostředků získaných takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, považuje za splněnou, pokud použije tyto prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi jejich základního poslání nejpozději do konce následujícího zdaňovacího období, po zdaňovacím období, ve kterém došlo ke změně právní formy. To neplatí v případě změny právní formy na sociální družstvo.

01.01.2015

23. Ustanovení o finančním leasingu zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na smlouvy o finančním leasingu, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

24. Ustanovení o finančním leasingu zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít na smlouvy o finančním leasingu, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání v době od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

01.01.2015

25. Převzetí daňové ztráty u družstev podle § 23a odst. 5 písm. b) a § 23c odst. 8 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze provést poprvé u daňové ztráty vyměřené za zdaňovací období započaté v roce 2015.

01.01.2015

26. Pro pohledávky splatné přede dnem účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 12 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

27. Ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 18 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

28. Ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bodu 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

29. Fond penzijní společnosti může ve zdaňovacím období započatém v roce 2014 použít ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013.

01.01.2015

30. Ustanovení § 23 odst. 6 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

31. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

32. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. t) bodu 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

33. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

34. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

35. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zv) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

36. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zx) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

37. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

38. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. zp) a § 25 odst. 1 písm. zq) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít i pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

39. Ustanovení § 27 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít na hmotný majetek nabytý po 1. lednu 2014.

01.01.2015

40. Ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

41. Ustanovení § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nebo ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pouze pro účelové dary na pořízení hmotného majetku nebo jeho technické zhodnocení poskytnuté od 1. ledna 2014.

01.01.2015

42. Ustanovení § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít i pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

43. Ustanovení § 29 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2014.

01.01.2015

44. Ustanovení § 34f odst. 6 a § 34g odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít i pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

45. Ustanovení § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2014.

01.01.2015

46. Podle ustanovení § 35d odst. 8 a § 38ch odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé postupuje již při ročním zúčtování záloh za zdaňovací období roku 2014.

01.01.2015

47. Ustanovení § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

48. Ustanovení § 38g odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2014.

01.01.2015

49. Při použití odpisové skupiny hmotného a nehmotného majetku podle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může poplatník změnit odpisovou skupinu již odpisovaného majetku ve zdaňovacím období započatém v roce 2014. Obdobnou možnost má poplatník i při změně sazby nebo koeficientu. Změní-li se uvedenou změnou doba odpisování hmotného majetku, doba finančního leasingu u smluv sjednaných před účinností změny doby odpisování se nemění.

01.01.2015

ČÁST DRUHÁ

01.01.2015

Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

01.01.2015

Čl. III

01.01.2015

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 2 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

01.01.2015

(6) Opravné položky mohou tvořit poplatníci daně z příjmů právnických osob také u pohledávek, o kterých

01.01.2015

a) bylo při jejich vzniku účtováno v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví snížením zaúčtovaných nákladů a takto vzniklý příjem nebyl podle zvláštního právního předpisu příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně, nebo

01.01.2015

b) bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví účtováno rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření.

01.01.2015

(7) Podle odstavce 6 postupují také poplatníci daně z příjmů fyzických osob u pohledávek, které byly při jejich vzniku zaúčtovány podle právních předpisů upravujících účetnictví.“.

01.01.2015

2. V § 8 odst. 1 větě poslední se za slova „nebo k pohledávkám“ vkládá slovo „vzniklým“.

01.01.2015

3. V § 8a odst. 1 písm. b) se číslo „36“ nahrazuje číslem „30“.

01.01.2015

Čl. IV

01.01.2015

Přechodná ustanovení

01.01.2015

1. Pro daňové povinnosti u rezerv a opravných položek za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

2. Ustanovení § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

01.01.2015

3. Pro pohledávky splatné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

4. Pro pohledávky splatné od 1. ledna 2014 lze použít ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

ČÁST TŘETÍ

01.01.2015

Změna zákona o dani silniční

01.01.2015

Čl. V

01.01.2015

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 8 odst. 1 větě první se slova „uvedené v § 2 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „tuto povinnost zakládající“.

01.01.2015

2. V § 8 odst. 2 větě první se slova „uvedené v § 2 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „tuto povinnost zakládající“.

01.01.2015

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2015

Změna daňového řádu

01.01.2015

Čl. VI

01.01.2015

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 18 odst. 1 část věty za středníkem zní: „proti rozhodnutí ve věci delegace nelze uplatnit opravné prostředky“.

01.01.2015

2. V § 18 odst. 2 část věty za druhým středníkem zní: „proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky“.

01.01.2015

3. V § 19 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 nelze uplatnit opravné prostředky.“.

01.01.2015

4. V § 24 odstavec 4 zní:

01.01.2015

(4) V téže věci může jménem právnické osoby současně jednat jen jedna fyzická osoba. V případě, kdy je pro jednání statutárního orgánu právnické osoby vyžadováno společné jednání více osob, jedná jejím jménem kterýkoliv člen tohoto statutárního orgánu.“.

01.01.2015

5. V § 32 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

01.01.2015

6. V § 34 se za slovo „do“ vkládají slova „pátého pracovního dne ode“.

01.01.2015

7. V § 72 odst. 4 se slovo „zřízenu“ nahrazuje slovem „zpřístupněnu“.

01.01.2015

8. V § 74 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2015

(4) Pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

01.01.2015

9. V § 148 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.01.2015

c) trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní,“.

01.01.2015

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

01.01.2015

10. V § 157 se odstavec 7 zrušuje.

01.01.2015

11. V § 185 odst. 1 se slova „patří do společného jmění manželů nebo majetku manžela dlužníka“ nahrazují slovy „patří do společného jmění manželů“.

01.01.2015

12. V § 194a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; to nebrání správci daně, aby v odůvodněných případech provedl dražbu jinak než elektronicky“.

01.01.2015

13. V § 206 odst. 2 se slova „na místě, kde se nacházejí“ zrušují.

01.01.2015

14. V § 207 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2015

(4) Úkony potřebné k odebrání a zajištění sepsané věci dlužníka, které přísluší dlužníkovi, může místo něho provést správce daně.“.

01.01.2015

15. V § 214 odst. 1 se za slovo „dražbu“ vkládají slova „ , a to i“ a věta poslední se zrušuje.

01.01.2015

16. V § 239a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.01.2015

(4) Pokud je dědiců více, přechází na ně společná daňová povinnost. Daňové dluhy z ní vzešlé hradí dědicové společně a nerozdílně v rozsahu podle občanského zákoníku. Společnou daňovou povinnost spravuje správce daně, který byl příslušný ke správě daňové povinnosti zůstavitele v den předcházející dni skončení řízení o pozůstalosti.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2015

17. Nadpis nad § 247 se zrušuje.

01.01.2015

18. Nadpis § 247 zní: „Pořádková pokuta“.

01.01.2015

19. V § 247 odst. 2 se číslo „50000“ nahrazuje číslem „500000“.

01.01.2015

20. V § 247 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2015

(5) Pořádkovou pokutu lze ukládat i opakovaně, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá.“.

01.01.2015

21. Za § 247 se vkládá nový § 247a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠247a

01.01.2015

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

01.01.2015

(1) Pokutu do 500000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo

01.01.2015

a) nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo

01.01.2015

b) nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

01.01.2015

(2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 2000 Kč, pokud učinil podání podle § 72 odst. 1 jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen jej učinit elektronicky.

01.01.2015

(3) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 2 rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

01.01.2015

(4) Správce daně kromě pokuty podle odstavce 2 uloží pokutu do 50000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.

01.01.2015

(5) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.“.

01.01.2015

22. Nadpis § 248 zní: „Společná ustanovení pro řízení o pokutě“.

01.01.2015

23. V § 248 odst. 1 se za slovo „pokuty“ vkládají slova „nebo pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy“.

01.01.2015

24. V § 248 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.2015

25. V § 248 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Pořádková pokuta a pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy je splatná do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o jejím uložení.“.

01.01.2015

26. V § 248 odst. 3 se slovo „uložil“ nahrazuje slovy „nebo pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uložil, nebo rozhodl o povinnosti ji platit“.

01.01.2015

27. Nadpis § 249 zní: „Zjednodušené řízení o uložení pokuty“.

01.01.2015

28. V § 249 odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Pokud pořádková pokuta nebo pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy nepřesahuje 5000 Kč a pokud ten, komu je pokuta ukládána, důvody a výši ukládané pokuty uzná a současně pokutu uhradí na místě, správce daně uvede její výši a důvody do protokolu pořizovaného o jednání, při němž nastaly důvody pro uložení pořádkové pokuty nebo byly zjištěny důvody pro uložení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.“.

01.01.2015

29. V § 249 odst. 2 se za slova „Pořádková pokuta“ vkládají slova „nebo pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy“.

01.01.2015

30. V § 249 odst. 3 se za slovo „pokuty“ vkládají slova „nebo pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy“.

01.01.2015

31. V § 252 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

01.01.2015

32. V § 254 odst. 6 se za slovo „škody“ vkládají slova „nebo přiznané zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu“.

01.01.2015

33. Za § 254 se vkládá nový § 254a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠254a

01.01.2015

Úrok z daňového odpočtu

01.01.2015

(1) V případě, že postup k odstranění pochybností vztahující se k řádnému daňovému tvrzení nebo dodatečnému daňovému tvrzení, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, trvá déle než 5 měsíců, náleží daňovému subjektu úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně.

01.01.2015

(2) Úrok z daňového odpočtu daňovému subjektu náleží ode dne následujícího po uplynutí 5 měsíců ode dne zahájení postupu k odstranění pochybností, který trvá déle než 5 měsíců, do dne vrácení daňového odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení.

01.01.2015

(3) Úrok z daňového odpočtu odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 1 procentní bod, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

01.01.2015

(4) Správce daně předepíše úrok z daňového odpočtu na osobní daňový účet do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o stanovení daňového odpočtu. Vznikne-li tak vratitelný přeplatek, vrátí jej současně s vrácením daňového odpočtu.

01.01.2015

(5) Proti postupu správce daně podle odstavců 1 až 4 je daňový subjekt oprávněn uplatnit námitku podle § 159; proti rozhodnutí o této námitce se lze odvolat.

01.01.2015

(6) Úrok přiznaný podle tohoto ustanovení se započítává na přiznanou náhradu škody nebo přiznané zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu způsobenou daňovému subjektu nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správce daně.“.

01.01.2015

34. Nadpis nad § 259 se zrušuje.

01.01.2015

35. Nadpis § 259 zní: „Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně“.

01.01.2015

36. Za § 259 se vkládají nové § 259a až 259c, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2015

㤠259a

01.01.2015

Prominutí penále

01.01.2015

(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí části penále, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla.

01.01.2015

(2) Správce daně na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední může prominout až 75 % penále. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

01.01.2015

(3) Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.

01.01.2015

(4) Lhůta pro podání žádosti podle odstavce 3 neběží po dobu

01.01.2015

a) řízení o povolení posečkání úhrady daně, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla,

01.01.2015

b) povoleného posečkání úhrady daně, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla.

01.01.2015

§ 259b

01.01.2015

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

01.01.2015

(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.

01.01.2015

(2) Správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

01.01.2015

(3) Při posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok prominut, správce daně zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku.

01.01.2015

§ 259c

01.01.2015

Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně

01.01.2015

(1) Při posouzení žádosti o prominutí daně nebo příslušenství daně správce daně zohlední četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.

01.01.2015

(2) Prominutí daně nebo příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy.

01.01.2015

(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo účetní právní předpisy, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky podle odstavce 2 na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.“.

01.01.2015

37. Nadpis § 260 zní: „Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně“.

01.01.2015

Čl. VII

01.01.2015

Přechodná ustanovení

01.01.2015

1. Řízení nebo jiné postupy při správě daní, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

2. Došlo-li k nesplnění povinnosti nepeněžité povahy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při ukládání pokuty podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

3. Žádat o prominutí penále lze pouze v případě penále vzniklého ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

4. Žádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky lze pouze v případě úroku vzniklého ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

5. Od předepsání úroku z posečkané částky vzniklého přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona lze upustit podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2015

6. Byl-li postup k odstranění pochybností zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se takový postup pro účely § 254a zákona č. 280/2009 Sb. za zahájený dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

ČÁST PÁTÁ

01.01.2015

Změna zákona o Finanční správě České republiky

01.01.2015

Čl. VIII

01.01.2015

V zákoně č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., § 13a včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠13a

01.01.2015

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti

01.01.2015

(1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských služeb České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Armády České republiky a zajištění bezpečnosti jejich příslušníků lze použít zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti při správě daní a registraci smlouvy o důchodovém spoření.

01.01.2015

(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít

01.01.2015

a) příslušníci

01.01.2015

1. zpravodajské služby České republiky,

01.01.2015

2. Policie České republiky,

01.01.2015

3. Generální inspekce bezpečnostních sborů a

01.01.2015

4. Hasičského záchranného sboru České republiky,

01.01.2015

b) vojáci z povolání a vojáci, kteří jsou po dobu činné služby hmotně zabezpečeni jako vojáci z povolání,

01.01.2015

c) zpravodajské služby České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Armáda České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a

01.01.2015

d) orgány finanční správy.

01.01.2015

(3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví vláda.“.

01.01.2015

Čl. IX

01.01.2015

Přechodné ustanovení

01.01.2015

Pokud byly zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti zpravodajských služeb České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Armády České republiky a zajištění bezpečnosti jejich příslušníků při správě daní a registraci smlouvy o důchodovém spoření stanoveny vládou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze je použít nejdříve ode dne, který stanoví po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vláda.

01.01.2015

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2015

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

01.01.2015

Čl. X

01.01.2015

V § 2 písm. b) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), se slova „daňovou povinnost,3)“ nahrazují slovem „daň,“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

01.01.2015

ČÁST SEDMÁ

01.01.2015

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2015

Čl. XI

01.01.2015

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 5 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

01.01.2015

(2) Do vyměřovacího základu zaměstnance se z příjmů uvedených v odstavci 1 nezahrnují tyto příjmy:

01.01.2015

a) náhrada škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry,

01.01.2015

b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů,

01.01.2015

c) věrnostní přídavek horníků5),

01.01.2015

d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání,

01.01.2015

e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události.

01.01.2015

5) Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.“.

01.01.2015

2. V § 7 odst. 1 písm. a) se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.

01.01.2015

3. V § 7 se odstavce 2 a 3 zrušují.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.2015

4. V § 9 se odstavce 2 a 4 až 6 zrušují.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2015

5. V § 9 odst. 2 se slova „ , který platí pojistné ve výši sazby uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) bodě 1,“ zrušují.

01.01.2015

6. V § 9a se slova „odst. 3 nebo 4“ nahrazují slovy „odst. 2“.

01.01.2015

7. V § 11 se slova „odst. 3 až 5“ nahrazují slovy „odst. 2“.

01.01.2015

8. V § 16 odst. 3 se slova „deset let“ nahrazují slovy „15 let“.

01.01.2015

9. V § 22 odst. 1 se slova „odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „odst. 2“.

01.01.2015

10. V § 22b odst. 1, 3 a 4 se slova „odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „odst. 2“.

01.01.2015

Čl. XII

01.01.2015

Přechodná ustanovení

01.01.2015

1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se za období před 1. lednem 2015 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

2. Při nesplnění nebo porušení povinností uložených zaměstnavateli zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

3. Řízení ve věcech nesplnění nebo porušení povinností podle bodu 2 zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončená před tímto dnem se dokončí podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

ČÁST OSMÁ

01.01.2015

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2015

Čl. XIII

01.01.2015

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 123e odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2015

c) s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnost zajistil.“.

01.01.2015

2. V § 123e odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.

01.01.2015

3. V § 123e odstavec 3 zní:

01.01.2015

(3) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem, uvede současně akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který jeho kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.“.

01.01.2015

4. V § 123e odst. 4 se písmeno f) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

01.01.2015

5. V § 123e se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2015

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2015

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.01.2015

Čl. XIV

01.01.2015

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 21 odst. 1 písm. a) části věty za středníkem se slova „nebo vyšších odborných školách (dále jen „střední škola“)“ zrušují.

01.01.2015

2. V § 22 odst. 1 a § 23 odst. 1 se za slova „podle § 21“ vkládají slova „odst. 1“.

01.01.2015

3. V § 29 odstavec 3 zní:

01.01.2015

(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v

01.01.2015

a) odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1,

01.01.2015

b) odstavci 2 písm. b) až f), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, a získal aspoň 15 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.“.

01.01.2015

Čl. XV

01.01.2015

Přechodné ustanovení

01.01.2015

Splnil-li pojištěnec podmínky uvedené v § 29 odst. 3 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, před tímto dnem, vzniká mu nárok na starobní důchod dnem splnění těchto podmínek.

01.01.2015

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2015

Změna zákona o nemocenském pojištění

01.01.2015

Čl. XVI

01.01.2015

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 110 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

01.01.2015

2. V § 110 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tato lhůta neběží po dobu, po kterou nejsou splněny podmínky pro výplatu dávky podle § 109 odst. 1.“.

01.01.2015

3. V § 162 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2015

c) s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud orgán nemocenského pojištění tuto možnost zajistil.“.

01.01.2015

4. V § 162 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.

01.01.2015

5. V § 162 odstavec 3 zní:

01.01.2015

(3) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem, uvede současně akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který jeho kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.“.

01.01.2015

6. V § 162 odst. 4 se písmeno f) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

01.01.2015

7. V § 162 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2015

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2015

Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

01.01.2015

Čl. XVII

01.01.2015

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 342/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 1 se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“ a slovo „všeobecného“ se nahrazuje slovem „veřejného“.

01.01.2015

2. V § 3 odstavce 1 až 5 znějí:

01.01.2015

(1) Vyměřovacím základem zaměstnance2) je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

01.01.2015

(2) Vyměřovací základ zaměstnance podle odstavce 1 se snižuje o

01.01.2015

a) náhradu škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry,

01.01.2015

b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů,

01.01.2015

c) věrnostní přídavek horníků5),

01.01.2015

d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání,

01.01.2015

e) jednorázovou sociální výpomoc poskytnutou zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události.

01.01.2015

(3) Pro stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, kterému byly zúčtovány příjmy po skončení zaměstnání, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.

01.01.2015

(4) Pojistné za zaměstnance se stanoví z vyměřovacího základu podle odstavců 1 až 3, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu, není-li dále stanoveno jinak.

01.01.2015

(5) Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu způsobem stanoveným zákonem upravujícím daně z příjmů. Zaměstnavatel je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného kurz, který použil.“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 53 se zrušuje.

01.01.2015

3. V § 3 odst. 6 se věta první zrušuje.

01.01.2015

4. V § 3 se dosavadní odstavce 13 až 18 označují jako odstavce 12 až 17.

01.01.2015

5. V § 3 odst. 12 se slova „písm. e) a f)“ zrušují.

01.01.2015

6. V § 3 se odstavce 13 až 17 zrušují.

01.01.2015

7. V § 3a odst. 2 se slova „ , nejvýše však z maximálního vyměřovacího základu“ zrušují a slova „maximálním vyměřovacím základem je částka ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy“ se nahrazují slovy „za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu16b) s tím, že vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru“.

01.01.2015

8. V § 3a se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2015

9. § 3d se zrušuje.

01.01.2015

10. V § 14 odst. 2 se věty čtvrtá až sedmá a poslední zrušují.

01.01.2015

11. V § 20 odst. 1 se slovo „všeobecného“ nahrazuje slovem „veřejného“.

01.01.2015

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2015

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

01.01.2015

Čl. XVIII

01.01.2015

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 5 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „nebo funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2015

2. V § 5 písm. a) bodě 3 se slova „která v kalendářním měsíci nedosáhla“ nahrazují slovy „popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl“ a na konci textu bodu 3 se doplňují slova „ ; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila“.

01.01.2015

3. V § 5 písm. a) bodě 5 se slova „která v kalendářním měsíci nedosáhla“ nahrazují slovy „popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl“ a na konci textu bodu 5 se doplňují slova „ ; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila“.

01.01.2015

4. V § 5 písm. a) bodech 1 a 2 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2015

5. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2015

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2015

Změna živnostenského zákona

01.01.2015

Čl. XIX

01.01.2015

V § 45a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., odstavce 1 až 4 znějí:

01.01.2015

(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též

01.01.2015

a) podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě,

01.01.2015

b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

01.01.2015

c) podat přihlášku k důchodovému pojištění,

01.01.2015

d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,

01.01.2015

e) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,

01.01.2015

f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

01.01.2015

(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též

01.01.2015

a) podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě,

01.01.2015

b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

01.01.2015

(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Údaje podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) se podávají na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

01.01.2015

(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje získané podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a), příslušnému orgánu sociálního zabezpečení údaje získané podle odstavce 1 písm. b) až d), Úřadu práce České republiky - příslušné krajské pobočce a na území hlavního města Prahy pobočce pro hlavní město Prahu údaje podle odstavce 1 písm. e) a podle odstavce 2 písm. b) a příslušné zdravotní pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. f).“.

01.01.2015

Poznámky pod čarou č. 36c, 36d, 36e, 36f a 36g se zrušují.

01.01.2015

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2015

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

01.01.2015

Čl. XX

01.01.2015

V § 10 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 73/2011 Sb., se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

31.12.2014

ČÁST PATNÁCTÁ

31.12.2014

Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

31.12.2014

Čl. XXI

31.12.2014

Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb., se mění takto:

31.12.2014

1. V části první čl. I se body 1, 3, 4, 9 až 12, 14 až 16, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 42, 45, 47 až 53, 55, 59, 66, 69, 74, 95, 96, 102, 114, 115, 117, 121, 122, 124, 128, 129, 131, 132, 142 až 144, 147, 148, 153 a 155, pokud jde o část šestou, zrušují.

31.12.2014

2. V části první čl. II se body 3, 4 a 9 zrušují.

31.12.2014

3. V části druhé čl. III se body 5 a 29 až 31 zrušují.

31.12.2014

4. V části druhé čl. IV se bod 3 zrušuje.

31.12.2014

5. V části třetí čl. V se bod 1 zrušuje.

31.12.2014

6. V části třetí se článek VI včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

7. V části deváté čl. XVII se body 1 až 7, 9, 10 a 13 zrušují.

31.12.2014

8. Část desátá se včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

9. V části jedenácté čl. XIX se body 1 až 9, 11 až 51 zrušují.

31.12.2014

10. V části jedenácté se článek XX včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

11. V části dvanácté čl. XXI se body 1 až 18, 21 až 26 a 29 až 43 zrušují.

31.12.2014

12. Část třináctá se včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

13. V části čtrnácté čl. XXIII se body 1 až 11 a 13 až 22 zrušují.

31.12.2014

14. Část patnáctá se včetně nadpisů zrušuje.

31.12.2014

15. V části šestnácté čl. XXV se body 2, 3, 5 až 54, 56 až 64 zrušují.

31.12.2014

16. V části šestnácté se článek XXVI včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

17. V části sedmnácté čl. XXVII se body 1 až 30 a 32 až 49 zrušují.

31.12.2014

18. V části osmnácté čl. XXIX se body 2 až 7 a 10 zrušují.

31.12.2014

19. V části devatenácté čl. XXX se body 3 až 10 zrušují.

31.12.2014

20. Části dvacátá až dvacátá druhá se včetně nadpisů zrušují.

31.12.2014

21. V části dvacáté třetí čl. XXXVI se body 2 a 3 zrušují.

31.12.2014

22. V části dvacáté čtvrté čl. XXXVII se bod 4 zrušuje.

31.12.2014

23. Část dvacátá pátá se včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

24. V části dvacáté šesté čl. XL se body 2 a 3 zrušují.

31.12.2014

25. Části dvacátá sedmá až třicátá se včetně nadpisů zrušují.

31.12.2014

26. Část třicátá druhá se včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

27. V části třicáté třetí čl. XLVIII se bod 2 zrušuje.

31.12.2014

28. V části třicáté třetí se článek XLIX včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

29. Část třicátá čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

30. V části třicáté páté čl. LII se body 1, 4 a 5 zrušují.

31.12.2014

31. Části třicátá šestá až čtyřicátá se včetně nadpisů zrušují.

31.12.2014

32. Části čtyřicátá druhá až čtyřicátá pátá se včetně nadpisů zrušují.

31.12.2014

33. Části čtyřicátá sedmá až padesátá se včetně nadpisů zrušují.

31.12.2014

34. Části padesátá třetí a padesátá čtvrtá se včetně nadpisů zrušují.

31.12.2014

35. V části padesáté páté čl. LXXII se body 2 až 12 zrušují.

31.12.2014

36. Části padesátá šestá až padesátá osmá se včetně nadpisů zrušují.

31.12.2014

37. V části padesáté deváté čl. LXXVII se body 2 a 3 zrušují.

31.12.2014

38. Část šedesátá se včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

39. Části šedesátá druhá a šedesátá třetí se včetně nadpisů zrušují.

31.12.2014

40. V části šedesáté čtvrté čl. LXXXIV se bod 1 zrušuje.

31.12.2014

41. Části šedesátá pátá až sedmdesátá se včetně nadpisů zrušují.

31.12.2014

42. Části sedmdesátá druhá a sedmdesátá třetí se včetně nadpisů zrušují.

31.12.2014

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

31.12.2014

Změna zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

31.12.2014

Čl. XXII

31.12.2014

Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

31.12.2014

1. Část desátá se včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

2. Část jedenáctá se včetně nadpisu zrušuje.

31.12.2014

3. V části čtrnácté čl. XXII se písmeno b) zrušuje.

31.12.2014

4. V části čtrnácté čl. XXII se v písmenu c) slova „jedenácté až“ nahrazují slovy „dvanácté a“.

31.12.2014

ČÁST SEDMNÁCTÁ

31.12.2014

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.12.2014

Čl. XXIII

31.12.2014

Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění takto:

31.12.2014

1. V části páté čl. VIII se bod 2 zrušuje.

31.12.2014

2. V části deváté čl. XIII se body 1 až 3 zrušují.

31.12.2014

3. V části osmnácté čl. XXIII se slova „ , a ustanovení čl. VIII bodu 2 a čl. XIII bodů 1 až 3, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů“ zrušují.

31.12.2014

ČÁST OSMNÁCTÁ

31.12.2014

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.12.2014

Čl. XXIV

31.12.2014

Zákon č. 60/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění takto:

31.12.2014

1. V části první čl. I se bod 18 zrušuje.

31.12.2014

2. V části páté čl. V se slova „ , s výjimkou ustanovení čl. I bodu 18, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015“ zrušují.


01.01.2015

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2015

ÚČINNOST

01.01.2015

Čl. XXV

01.01.2015

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

01.01.2015

2. Části patnáctá až osmnáctá nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2014.


01.01.2015

Hamáček v. r.

01.01.2015

Zeman v. r.

01.01.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru