PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 266/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.

Částka 108/2014
Platnost od 19.11.2014
Účinnost od 19.11.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
19.11.2014

266

19.11.2014

ZÁKON

19.11.2014

ze dne 23. října 2014,

19.11.2014

kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky
(zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.

19.11.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


19.11.2014

Čl. I

19.11.2014

Zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

19.11.2014

1. V § 4 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

19.11.2014

2. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova „kdo byl v posledních 3 letech pravomocně uznán vinným z přestupku“ nahrazují slovy „kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku“.

19.11.2014

3. V § 6 se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

19.11.2014

4. V § 7 odst. 1 se část věty druhé před středníkem včetně středníku a poznámky pod čarou č. 8 zrušuje a slova „hodlá-li“ se nahrazují slovy „Hodlá-li“.

19.11.2014

5. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

19.11.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

19.11.2014

6. § 10 včetně nadpisu zní:

19.11.2014

㤠10

19.11.2014

Zabezpečení bezpečnostního materiálu

19.11.2014

(1) Osoba nakládající s bezpečnostním materiálem jej vhodným způsobem zabezpečí proti odcizení nebo zneužití.

19.11.2014

(2) Způsob zabezpečení podle odstavce 1 a jeho technické provedení musí odpovídat povaze, množství a rizikům spojeným se zabezpečovaným bezpečnostním materiálem. Účelem zabezpečení bezpečnostního materiálu je především zajistit, aby bezpečnostní materiál nebyl neoprávněnou osobou zneužit k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí.“.

19.11.2014

7. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „odst. 1“ zrušují.

19.11.2014

8. V § 15 odst. 2 písm. c) se slova „a platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo platného osvědčení fyzické osoby“ zrušují.

19.11.2014

9. V § 16 odst. 2 se slova „odst. 1“ zrušují.

19.11.2014

10. V § 17 odst. 1 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

19.11.2014

11. V § 17 odst. 2 se slova „odst. 1“ zrušují.

19.11.2014

12. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „písm. b)“ zrušují.

19.11.2014

13. V § 17 odst. 3 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. a) nebo“ zrušují.


19.11.2014

Čl. II

19.11.2014

Přechodná ustanovení

19.11.2014

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění tohoto zákona.

19.11.2014

2. Potvrzení o registraci vydané podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za potvrzení o registraci podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění tohoto zákona.

19.11.2014

Čl. III

19.11.2014

Zrušovací ustanovení

19.11.2014

Vyhláška č. 376/2013 Sb., o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu, se zrušuje.

19.11.2014

Čl. IV

19.11.2014

Účinnost

19.11.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


19.11.2014

Hamáček v. r.

19.11.2014

Zeman v. r.

19.11.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru