PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 262/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 108/2014
Platnost od 19.11.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

262

01.01.2015

ZÁKON

01.01.2015

ze dne 23. října 2014,

01.01.2015

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2015

ČÁST PRVNÍ

01.01.2015

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 196/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 37 odst. 2 se slova „snížené sazby daně“ nahrazují slovy „první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně“.

01.01.2015

2. V § 47 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2015

3. V § 47 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo „první“.

01.01.2015

4. V § 47 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2015

c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.“.

01.01.2015

5. V § 47 odst. 3 větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.

01.01.2015

6. V § 47 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „U zboží uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.“.

01.01.2015

7. V § 47 odst. 4 větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.

01.01.2015

8. V § 47 odstavec 5 zní:

01.01.2015

(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.“.

01.01.2015

9. V § 47 odst. 6 se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.

01.01.2015

10. V § 47 odstavec 7 zní:

01.01.2015

(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.“.

01.01.2015

11. V § 47a se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , první nebo druhé“.

01.01.2015

12. V nadpisu § 48 se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.

01.01.2015

13. V § 48 odst. 1 se za slova „se uplatní“ vkládá slovo „první“.

01.01.2015

14. V § 48 odst. 1 se za slova „uplatní se“ vkládá slovo „první“.

01.01.2015

15. V nadpisu § 48a se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.

01.01.2015

16. V § 48a odst. 1 větě první se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „první“.

01.01.2015

17. V § 48a odst. 1 větě druhé se slovo „Snížená“ nahrazuje slovy „První snížená“.

01.01.2015

18. V § 48a odst. 2 se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „první“.

01.01.2015

19. V § 84 odst. 4 písm. d) se slova „číselným kódem Harmonizovaného systému“ nahrazují slovy „kódem nomenklatury celního sazebníku“.

01.01.2015

20. V § 90 odst. 5 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

01.01.2015

21. V § 90 odst. 11 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

01.01.2015

22. V § 110 písm. a) se slova „ze základní do snížené sazby daně a naopak“ nahrazují slovy „mezi sazbami daně“.

01.01.2015

23. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „snížené sazbě“ nahrazují slovy „první snížené sazbě daně“.

01.01.2015

24. V příloze č. 2 se slovo „Snížené“ nahrazuje slovy „První snížené“.

01.01.2015

25. V nadpisu přílohy č. 3 se slova „snížené sazbě“ nahrazují slovy „první snížené sazbě daně“.

01.01.2015

26. V příloze č. 3 se slova „Číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží“ nahrazují slovy „Kód nomenklatury celního sazebníku“.

01.01.2015

27. V příloze č. 3 se na konci textu položky 01-05, 07-23, 25 doplňují slova „a zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto v příloze č. 3a“.

01.01.2015

28. V příloze č. 3 položce 28-30, 40, 48, 56, 61, 62 se slovo „používané“ nahrazuje slovem „určené“.

01.01.2015

29. V příloze č. 3 se na konci položky 28-30, 40, 48, 56, 61, 62 doplňuje věta „Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.“.

01.01.2015

30. V příloze č. 3 položce 49 se slova „ , kde reklama nepřesahuje 50 % plochy“ zrušují.

01.01.2015

31. V příloze 3 položce 49 se slova „ , kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě“ nahrazují slovy „ ; kde reklama nepřesahuje 50 % plochy“.

01.01.2015

32. V příloze č. 3 se na konci položky 49 doplňuje věta „Mimo tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto v příloze č. 3a.“.

01.01.2015

33. V příloze č. 3 se slova „Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2007.“ nahrazují slovy „Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 72 zní:

01.01.2015

72) Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.“.

01.01.2015

34. V příloze č. 3 se slovo „Snížené“ nahrazuje slovy „První snížené“.

01.01.2015

35. V příloze č. 3 se slova „číselnému kódu Harmonizovaného systému“ nahrazují slovy „kódu nomenklatury celního sazebníku“.

01.01.2015

36. Na konci přílohy č. 3 se doplňuje věta „Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2015

37. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a, která zní:

01.01.2015

„Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.

01.01.2015

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

01.01.2015
Kód nomenklatury celního sazebníkuNázev zboží
0402,0404, 1901,2106- Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004,3006- Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
4901,4903,4904- Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.
Mimo zboží, kde reklama přesahuie 50 % plochy.
01.01.2015

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).

01.01.2015

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

01.01.2015

Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.

01.01.2015

Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.

01.01.2015

Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.

01.01.2015

Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2015

38. V přílohách č. 4 a 5 se slova „Číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží“ nahrazují slovy „Kód nomenklatury celního sazebníku“.

01.01.2015

39. V příloze č. 5 se slova „Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2010.“ nahrazují slovy „Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).“.

01.01.2015

40. V příloze č. 5 se slova „číselným kódem Harmonizovaného systému“ nahrazují slovy „kódem nomenklatury celního sazebníku“.

01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Přechodné ustanovení

01.01.2015

Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

ČÁST DRUHÁ

01.01.2015

Změna zákona č. 370/2011 Sb.

01.01.2015

Čl. III

01.01.2015

Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 295/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb. a zákona č. 502/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V části první čl. I se body 2, 5, 13 až 15, 32 až 36 a 40 až 42 zrušují.

01.01.2015

2. V části první čl. II se body 2, 4, 5, 7 a 8 zrušují.

01.01.2015

3. V části šesté čl. X se slova „s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5, 8, 13 až 15, 30 až 37 a 40 až 42, čl. II bodů 2, 4, 5, 7 a 8, čl. VI bodů 2 a 4 a čl. VII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016“ zrušují.

01.01.2015

ČÁST TŘETÍ

01.01.2015

Změna zákona č. 295/2012 Sb.

01.01.2015

Čl. IV

01.01.2015

V části třetí čl. IV zákona č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 1 zrušuje.

01.01.2015

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2015

Změna zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

01.01.2015

Čl. V

01.01.2015

Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. Část dvanáctá se zrušuje.

01.01.2015

2. V části třinácté čl. XX se bod 1 zrušuje.


01.01.2015

ČÁST PÁTÁ

01.01.2015

ÚČINNOST

01.01.2015

Čl. VI

01.01.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

Hamáček v. r.

01.01.2015

Zeman v. r.

01.01.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru