PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 261/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Částka 108/2014
Platnost od 19.11.2014
Účinnost od 01.12.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
19.11.2014

261

19.11.2014

ZÁKON

19.11.2014

ze dne 23. října 2014,

19.11.2014

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

01.12.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.12.2014

ČÁST PRVNÍ

01.12.2014

Změna zákona o platebním styku

01.12.2014

Čl. I

01.12.2014

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., se mění takto:

01.12.2014

1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova „použitelný předpis Evropské unie2)“ nahrazují slovy „použitelné předpisy Evropské unie2)“.

01.12.2014

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

01.12.2014

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009.“.

01.12.2014

2. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „provedení převodu“ nahrazují slovem „převod“.

01.12.2014

3. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „podle devizového zákona“ zrušují.

01.12.2014

4. V § 3 odst. 3 písm. d) bodě 6 se za slovo „prodeje“ vkládá čárka.

01.12.2014

5. V § 3 odst. 3 písm. e) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nad rámec tohoto placení (cashback)“.

01.12.2014

6. V § 19 se slova „nejsou vkladem“ nahrazují slovy „se nepovažují za vklad přijatý platební institucí“.

01.12.2014

7. Na konci textu § 19 se doplňují slova „ani za elektronické peníze“.

01.12.2014

8. V § 20 odst. 1 písm. a) se slovo „drženy“ nahrazuje slovem „evidovány“.

01.12.2014

9. V části druhé hlavě III se díl 4 včetně nadpisu zrušuje.

01.12.2014

10. V § 52e odst. 1 písm. a) se slovo „drženy“ nahrazuje slovem „evidovány“.

01.12.2014

11. V § 58 odst. 1 větě čtvrté se slova „odnětí povolení k činnosti instituce elektronických peněz“ nahrazují slovy „zrušení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu“.

01.12.2014

12. V § 58 odst. 2 se slovo „rozsah“ nahrazuje slovem „rozsahu“.

01.12.2014

13. V § 75 odst. 2 písm. a) se číslo „115,“ a část věty za středníkem včetně středníku zrušují.

01.12.2014

14. V § 77 odst. 3 se slovo „přijetí“ nahrazuje slovem „použití“.

01.02.2015

15. V § 82 písm. c) se číslo „106“ nahrazuje číslem „98a“.

01.02.2015

16. V § 95 odst. 1 větě první se slovo „písemně“ zrušuje.

01.02.2015

17. V části čtvrté hlavě I dílu 4 se na konci nadpisu oddílu 1 doplňují slova „a jeho odvolání“.

01.02.2015

18. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který zní:

01.02.2015

㤠98a

01.02.2015

(1) Plátce může odvolat svůj souhlas s platební transakcí, dokud lze odvolat platební příkaz k této platební transakci.

01.02.2015

(2) Souhlas plátce s inkasem nelze odvolat poté, co uplynula provozní doba poskytovatele plátce bezprostředně předcházející dni, který byl mezi plátcem a příjemcem sjednán jako den, kdy má být částka platební transakce odepsána z platebního účtu plátce. Souhlas plátce s jinou platební transakcí, k níž dává platební příkaz příjemce, nelze odvolat poté, co plátce předal svůj souhlas příjemci; ustanovení § 106 odst. 2 tím není dotčeno.

01.02.2015

(3) K dohodě plátce a jeho poskytovatele, podle níž plátce může po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 2 odvolat souhlas s platební transakcí, k níž dává platební příkaz příjemce, se vyžaduje souhlas příjemce.

01.02.2015

(4) Plátce a jeho poskytovatel se mohou dohodnout, že poskytovateli náleží úplata za odvolání souhlasu plátce s platební transakcí, byl-li souhlas odvolán po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 1 nebo 2.

01.02.2015

(5) Souhlasil-li plátce s několika platebními transakcemi současně, posuzují se podmínky pro odvolání jeho souhlasu u každé platební transakce zvlášť.“.

01.02.2015

19. V § 103 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „byly peněžní prostředky odepsány“ nahrazují slovy „byla částka platební transakce odepsána“.

01.02.2015

20. § 106 včetně nadpisu zní:

01.02.2015

㤠106

01.02.2015

Odvolání platebního příkazu

01.02.2015

(1) Uživatel, který dává platební příkaz, jej může odvolat, dokud není platební příkaz přijat.

01.02.2015

(2) Platební příkaz s odloženou splatností nelze odvolat poté, co uplynula provozní doba poskytovatele bezprostředně předcházející dni, v němž je platební příkaz přijat.

01.02.2015

(3) Platební příkaz, který dává plátce prostřednictvím příjemce, nelze odvolat poté, co jej plátce předal příjemci.

01.02.2015

(4) K dohodě plátce a jeho poskytovatele, podle níž plátce může po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3 odvolat platební příkaz, který dává prostřednictvím příjemce, se vyžaduje souhlas příjemce.

01.02.2015

(5) Uživatel, který dává platební příkaz, a jeho poskytovatel se mohou dohodnout, že poskytovateli náleží úplata za odvolání platebního příkazu, byl-li platební příkaz odvolán po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 až 3.

01.02.2015

(6) Dal-li uživatel platební příkaz k několika platebním transakcím současně, posuzují se podmínky pro odvolání platebního příkazu u každé platební transakce zvlášť.“.

01.02.2015

21. V nadpisu pod označením § 109 se slova „připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele příjemce“ nahrazují slovy „provedení platební transakce poskytovatelem plátce“.

01.02.2015

22. V § 109 odst. 1 se slova „peněžní prostředky byly připsány“ nahrazují slovy „částka platební transakce byla připsána“.

01.02.2015

23. V nadpisu pod označením § 110 se slova „připsání peněžních prostředků na platební účet příjemce“ nahrazují slovy „provedení platební transakce poskytovatelem příjemce“.

01.02.2015

24. V nadpisu pod označením § 111 se za slovo „Lhůta“ vkládají slova „pro provedení“.

01.02.2015

25. V § 111 větě druhé se slova „peněžní prostředky připsány“ nahrazují slovy „částka platební transakce připsána“ a slovo „dány“ se nahrazuje slovem „dána“.

01.02.2015

26. § 112 včetně nadpisu zní:

01.02.2015

㤠112

01.02.2015

Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet

01.02.2015

(1) Vloží-li spotřebitel nebo drobný podnikatel na platební účet hotovost v měně členského státu, ve které je platební účet veden, připíše poskytovatel částku platební transakce na platební účet příjemce neprodleně po přijetí hotovosti. V témže okamžiku nastává den valuty.

01.02.2015

(2) Vloží-li spotřebitel nebo drobný podnikatel na platební účet hotovost v měně jiného než členského státu, ve které je platební účet veden, nebo vloží-li uživatel, který není spotřebitelem ani drobným podnikatelem, na platební účet hotovost v měně, ve které je platební účet veden, připíše poskytovatel částku platební transakce na platební účet nejpozději následující pracovní den po dni přijetí hotovosti. Nejpozději uplynutím této lhůty nastává den valuty.“.

01.02.2015

27. § 114 včetně nadpisu zní:

01.02.2015

㤠114

01.02.2015

Den valuty

01.02.2015

(1) Den valuty nastává v případě odepsání částky platební transakce z platebního účtu plátce nejdříve okamžikem přijetí platebního příkazu.

01.02.2015

(2) Den valuty nastává v případě připsání částky platební transakce na platební účet příjemce nejpozději okamžikem, kdy je částka platební transakce připsána na účet poskytovatele příjemce.

01.02.2015

(3) Okamžikem připsání částky platební transakce na platební účet příjemce musí být částka platební transakce k dispozici příjemci.“.

01.02.2015

28. V § 117 odst. 1 a 6 se slova „řádně a včas“ zrušují.

01.02.2015

29. V § 117 odst. 4 písm. a) se slova „k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo“ nahrazují slovy „poskytovatel plátce provedl platební transakci správně“.

01.02.2015

30. V § 117 odst. 5 písm. a) se slova „k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo“ nahrazují slovy „poskytovatel příjemce provedl platební transakci správně“.

01.02.2015

31. V § 119 odst. 2 větě první se slova „nesprávně provedené“ zrušují.

01.02.2015

32. V § 120 odstavec 2 zní:

01.02.2015

(2) Právo vyplývající z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce nevylučuje právo na náhradu škody nebo na vrácení bezdůvodného obohacení. Čeho však lze vůči poskytovateli dosáhnout uplatněním práva vyplývajícího z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.“.

01.02.2015

33. § 121 včetně nadpisu zní:

01.02.2015

㤠121

01.02.2015

Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce

01.02.2015

(1) Plátce může právo vyplývající z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce uplatnit u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, oznámí-li neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla částka platební transakce odepsána z platebního účtu plátce nebo kdy byla plátcem jinak dána k dispozici k provedení platební transakce.

01.02.2015

(2) Příjemce může právo vyplývající z nesprávně provedené platební transakce uplatnit u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, oznámí-li nesprávně provedenou platební transakci poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla částka platební transakce připsána na platební účet příjemce nebo kdy byla příjemci jinak dána k dispozici.

01.02.2015

(3) Poruší-li poskytovatel povinnost uvedenou v § 86, 87, 90 nebo 91, lhůty pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce neběží, dokud poskytovatel tuto povinnost nesplní alespoň dodatečně.

01.02.2015

(4) Neoznámí-li uživatel neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci včas a namítne-li poskytovatel opožděné oznámení, soud nebo jiný příslušný orgán právo vyplývající z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce uživateli nepřizná.“.

01.02.2015

34. V § 123 se slova „oddílu 2 dílu 5“ nahrazují slovy „dílech 4 a 5“.

01.02.2015

35. V § 124c větě druhé se slova „o vydání elektronických peněz“ nahrazují slovy „mezi vydavatelem a osobou přijímající elektronické peníze“.

01.12.2014

36. V § 132 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.12.2014

37. V § 132 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 1“ zrušují, na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.12.2014

d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst. 3.“.

01.12.2014

38. V § 132 odst. 3 se na začátek písmene a) vkládá slovo „do“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „nebo písm. d)“.

01.12.2014

39. § 133 zní:

01.12.2014

㤠133

01.12.2014

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

01.12.2014

a) v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/20092) neúčtuje uživateli za přeshraniční platbu stejný poplatek jako za odpovídající vnitrostátní platbu stejné hodnoty ve stejné měně,

01.12.2014

b) v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 nesdělí uživateli jeho mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a svůj identifikační kód banky (BIC),

01.12.2014

c) v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 neuvede mezinárodní číslo účtu (IBAN) uživatele a svůj identifikační kód banky (BIC) na výpisu z účtu uživatele nebo v příloze k němu, nebo

01.12.2014

d) v rozporu s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 sjedná, platí nebo požaduje mezibankovní poplatek.

01.12.2014

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

01.12.2014

a) do 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

01.12.2014

b) do 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c) nebo d).“.

01.12.2014

40. Za § 133 se vkládá nový § 133a, který zní:

01.12.2014

㤠133a

01.12.2014

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

01.12.2014

a) jako poskytovatel příjemce v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/20122) není dosažitelný pro úhradu z podnětu plátce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,

01.12.2014

b) jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 není dosažitelný pro inkaso z podnětu příjemce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,

01.12.2014

c) využívá za účelem provádění úhrad a inkasa platební schéma, které nesplňuje některý z požadavků podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,

01.12.2014

d) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad a inkasních transakcí podle čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,

01.12.2014

e) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,

01.12.2014

f) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění inkasních transakcí podle čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,

01.12.2014

g) jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 neprovede kontrolu, zda částka zadané inkasní transakce odpovídá částce a periodicitě stanovené ve zmocnění k inkasu,

01.12.2014

h) v rozporu s čl. 5 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 požaduje, aby uživatelé uváděli identifikační kód banky (BIC) poskytovatele plátce nebo poskytovatele příjemce,

01.12.2014

i) v rozporu s čl. 5 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 účtuje další poplatky za načítání údajů, nebo

01.12.2014

j) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 sjedná, platí nebo požaduje mezibankovní poplatek.

01.12.2014

(2) Provozovatel platebního systému malých plateb se dopustí správního deliktu tím, že

01.12.2014

a) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je provozovatelem, s ostatními platebními systémy malých plateb, nebo

01.12.2014

b) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému, jehož je provozovatelem, s ostatními platebními systémy malých plateb.

01.12.2014

(3) Účastník platebního systému malých plateb, který nemá provozovatele, se dopustí správního deliktu tím, že

01.12.2014

a) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je účastníkem, s ostatními platebními systémy malých plateb, nebo

01.12.2014

b) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému, jehož je účastníkem, s ostatními platebními systémy malých plateb.

01.12.2014

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 1000000 Kč.“.

01.12.2014

41. V § 134 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.12.2014

42. V § 134 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.12.2014

d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst. 3.“.

01.12.2014

43. V § 134 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo d)“.

01.12.2014

44. V § 135a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky pro úhrady a inkasa v eurech2)“.

01.12.2014

45. V § 135a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Česká národní banka je oprávněna požadovat od každého informace a vysvětlení potřebná k objasnění skutečností nasvědčujících neoprávněnému poskytování platebních služeb nebo neoprávněnému vydávání elektronických peněz a každý je povinen tyto informace a vysvětlení poskytnout; ustanovení správního řádu upravující předvolání, předvedení a výslech svědka se použijí obdobně.“.

01.12.2014

46. V § 135a se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.12.2014

(4) Příslušným orgánem podle nařízení o přeshraničních platbách a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přeshraniční platby v Evropské unii2) a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky pro úhrady a inkasa v eurech2) je v České republice Česká národní banka.“.

01.12.2014

47. V § 135d odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „povahy“ nahrazuje slovy „závažnosti a následků“.

01.12.2014

48. V § 135e větě první se slova „nebo přímo“ nahrazují slovem „nebo“ a za slova „Evropské unii2)“ se vkládají slova „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky pro úhrady a inkasa v eurech2)“.

01.12.2014

49. V § 142 se slova „§ 52m odst. 2“ nahrazují slovy „§ 52m odst. 3“.

01.12.2014

Čl. II

01.12.2014

Přechodné ustanovení

01.12.2014

Ustanovení § 133a odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 284/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne 31. října 2016, nebo za rok ode dne, kdy Česká republika přijme euro jako svou zákonnou měnu, pokud tato skutečnost nastane dříve.

01.12.2014

ČÁST DRUHÁ

01.12.2014

Změna zákona o omezení plateb v hotovosti

01.12.2014

Čl. III

01.12.2014

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

01.12.2014

1. V § 1 se slovo „bezhotovostně“ zrušuje.

01.12.2014

2. V § 2 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

01.12.2014

a) platbou předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby,

01.12.2014

b) bezhotovostní platbou platba provedená převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.“.

01.12.2014

3. V § 2 odstavec 2 zní:

01.12.2014

(2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje

01.12.2014

a) vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,

01.12.2014

b) výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního ústavu,

01.12.2014

c) předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České národní bance,

01.12.2014

d) zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance,

01.12.2014

e) předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodů osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost,

01.12.2014

f) předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, nebo

01.12.2014

g) předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících ve zpracování bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.“.

01.12.2014

4. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

01.12.2014

5. V § 3 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

01.12.2014

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

01.12.2014

6. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

01.12.2014

f) platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí, nebo

01.12.2014

g) platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.“.

01.12.2014

7. V § 4 odst. 1 se částka „350000 Kč“ nahrazuje částkou „270000 Kč“.

01.12.2014

8. V § 4 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku a poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

01.12.2014

9. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.12.2014

(2) Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.“.

01.12.2014

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.12.2014

10. V § 4 odst. 3 se slova „české nebo jakékoliv“ zrušují a slova „měnu EURo“ se nahrazují slovy „koruny české“.

01.12.2014

11. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.

01.12.2014

ČÁST TŘETÍ

01.12.2014

Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

19.11.2014

Čl. IV

19.11.2014

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

19.11.2014

1. V § 1 úvodní část ustanovení zní:

19.11.2014

„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje“.

19.11.2014

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

19.11.2014

1) Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES, v platném znění.“.

19.11.2014

2. V § 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

19.11.2014

a) nabízení pojištění a zprostředkování pojištění a zajištění,“.

19.11.2014

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

19.11.2014

3. V § 1 písm. b) a c) se slovo „upravují“ zrušuje.

19.11.2014

4. V § 1 písm. d) se slovo „zřizuje“ zrušuje.

19.11.2014

5. V § 1 písm. e) se slovo „upravuje“ zrušuje.

19.11.2014

6. V § 2 se písmeno a) zrušuje.

19.11.2014

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

19.11.2014

7. V § 3 písm. h) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

19.11.2014

8. Za § 21 se vkládají nové § 21a až 21d, které včetně nadpisů znějí:

19.11.2014

„Informace poskytované klientovi a pojistníkovi

19.11.2014

§ 21a

19.11.2014

(1) Pojistitel je povinen klientovi před uzavřením pojistné smlouvy poskytnout informace o

19.11.2014

a) sobě, kterými jsou

19.11.2014

1. název pojistitele,

19.11.2014

2. název členského státu, kde má pojistitel svoje sídlo, a tam, kde to přichází v úvahu, adresa agentury nebo pobočky pojistitele, která uzavírá pojistnou smlouvu,

19.11.2014

3. adresa sídla pojistitele, popřípadě agentury nebo pobočky, která uzavírá pojistnou smlouvu, a

19.11.2014

4. místo zápisu pojistitele v obchodním nebo obdobném veřejném rejstříku, jeho identifikační číslo nebo odpovídající prostředek identifikace v takovém rejstříku a informace o názvu a sídle orgánu odpovědného za výkon dohledu nad jeho činností, jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavíranou na dálku,

19.11.2014

b) způsobu vyřizování stížností pojistníků, pojištěných, obmyšlených nebo oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se se stížností na Českou národní banku nebo s návrhem na finančního arbitra, a

19.11.2014

c) právu rozhodném pro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají možnost volby práva rozhodného pro pojistnou smlouvu, nebo právu, které navrhuje pojistitel v případech, kdy strany mají možnost volby rozhodného práva.

19.11.2014

(2) Pojistitel je dále povinen klientovi před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob poskytnout informace o závazku, kterými jsou

19.11.2014

a) charakteristika všech pojištění a všech opcí,

19.11.2014

b) pojistná doba,

19.11.2014

c) způsoby zániku pojištění,

19.11.2014

d) způsoby a doba placení pojistného,

19.11.2014

e) způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud jsou obsahem pojištění,

19.11.2014

f) způsob určení výše odkupného,

19.11.2014

g) informace o výši pojistného za každé sjednané pojištění včetně doplňkového pojištění, pokud bylo požadováno,

19.11.2014

h) v případě pojištění vázaného na investiční podíly definice podílů, na které je vázáno pojistné plnění,

19.11.2014

i) povaha podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční podíly,

19.11.2014

j) podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy, způsob určení možných odečítaných částek a informace o adrese, na kterou je možno odstoupení od pojistné smlouvy zaslat, a

19.11.2014

k) obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k danému pojištění.

19.11.2014

(3) Před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob uzavírané na dálku je pojistitel povinen poskytnout klientovi také informace o

19.11.2014

a) existenci daní, poplatků a jiných peněžitých plněních, které nejsou hrazeny pojistitelem nebo jím nejsou ukládány,

19.11.2014

b) zvláštních platbách za použití prostředku komunikace na dálku,

19.11.2014

c) minimální délce trvání pojištění a

19.11.2014

d) jazyku, popřípadě jazycích, ve kterých se souhlasem klienta bude pojistitel komunikovat s pojistníkem během trvání pojištění a ve kterých jsou poskytovány pojistné podmínky a další informace podle tohoto ustanovení.

19.11.2014

(4) V případě pojistné smlouvy týkající se pojištění osob a uzavírané na dálku je pojistitel povinen informovat klienta, že na vyžádání může obdržet další informace, a o povaze těchto informací.

19.11.2014

(5) V případech týkajících se životního pojištění, ve kterém má být klient nositelem investičního rizika a kdy je toto pojištění spojené se standardním fondem kolektivního investování, vnitřním fondem pojišťovny, indexem akcií nebo s jinou odvozenou hodnotou, je pojistitel povinen informovat klienta o

19.11.2014

a) riziku investice s uvedením charakteru rizika nebo o tom, kde je možno tuto informaci získat,

19.11.2014

b) neexistenci záruky návratnosti investice,

19.11.2014

c) způsobu a rozsahu záruky, je-li dána, a

19.11.2014

d) předpokládaných nebo možných výnosech nebo vlastnostech investice, přičemž nesmějí být uváděny údaje pouze za vybrané nebo vybraná časová období, ve kterých bylo dosaženo mimořádné výnosnosti, a o tom, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

19.11.2014

§ 21b

19.11.2014

Pojistitel je povinen během trvání pojištění poskytnout pojistníkovi informace

19.11.2014

a) o jakékoliv změně názvu pojistitele nebo adresy jeho sídla a tam, kde to přichází v úvahu, i o změně adresy agentury nebo pobočky, která uzavřela pojistnou smlouvu,

19.11.2014

b) uvedené v § 21a odst. 2 písm. a) až i) při jakékoliv změně pojistných podmínek nebo při změně právního předpisu, kterým se řídí vztahy vzniklé z pojistné smlouvy,

19.11.2014

c) o každoročním stavu bonusů,

19.11.2014

d) o aktuální hodnotě podílů, na které je vázáno pojistné plnění, a to nejméně jednou za čtvrtletí, a

19.11.2014

e) o struktuře podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční podíly, a to nejméně jednou za rok.

19.11.2014

§ 21c

19.11.2014

(1) Pojistitel je povinen poskytnout informace uvedené v § 21a a § 21b jasným a přesným způsobem, písemně a v českém jazyce. Tyto informace mohou být poskytnuty i v jiném než v českém jazyce, pokud to výslovně klient nebo pojistník požaduje nebo pokud má možnost volby práva, které bude pro pojistnou smlouvu použito.

19.11.2014

(2) Informace podle § 21a je pojistitel povinen poskytnout v dostatečné době před tím, než je klient pojistnou smlouvou vázán.

19.11.2014

(3) Informace podle § 21a odst. 3 a 4 je pojistitel povinen poskytnout na trvalém nosiči dat.

19.11.2014

(4) Pojistník má právo obdržet kdykoli během trvání pojištění uzavřeného na dálku pojistné podmínky v tištěné podobě a změnit způsob komunikace na dálku.

19.11.2014

(5) Informace podle § 21b písm. d) a e) je pojistitel povinen poskytnout způsobem umožňujícím dálkový přístup.

19.11.2014

§ 21d

19.11.2014

Ustanoveními § 21a až 21c nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku upravující smlouvy o finančních službách uzavíraných se spotřebitelem.“.


01.12.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.12.2014

ÚČINNOST

01.12.2014

Čl. V

01.12.2014

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 15 až 35, která nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, a ustanovení čl. IV, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.


01.12.2014

Hamáček v. r.

01.12.2014

Zeman v. r.

01.12.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru