PLUS na zkoušku

Zákon č. 258/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

Částka 107/2014
Platnost od 19.11.2014
Účinnost od 04.12.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
04.12.2014

258

04.12.2014

ZÁKON

04.12.2014

ze dne 22. října 2014,

04.12.2014

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

04.12.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


04.12.2014

ČÁST PRVNÍ

04.12.2014

Změna zákona o elektronických komunikacích

04.12.2014

Čl. I

04.12.2014

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

04.12.2014

1. V § 10 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

04.12.2014

h) informací, které subjekty oznamují na základě tohoto zákona, zvláštního právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie65),

04.12.2014

65) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.“.

04.12.2014

2. V § 15 odst. 5 se slovo „státní“ zrušuje.

04.12.2014

3. V § 63 odst. 1 písmeno p) zní:

04.12.2014

p) v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, informace o výši úhrady, která nesmí být v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek,“.

04.12.2014

4. V § 63 odstavec 6 zní:

04.12.2014

(6) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat účastníka o uveřejnění. Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka, jehož smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle odstavce 5.“.

04.12.2014

5. V § 63 odst. 9 se slovo „účastníkovi“ nahrazuje slovem „spotřebiteli“ a slovo „účastníka“ se nahrazuje slovem „spotřebitele“.

04.12.2014

6. V § 63 odst. 10 se slovo „účastníka“ nahrazuje slovem „spotřebitele“.

04.12.2014

7. V § 63 odst. 11 se za slovo „uzavřenou“ doplňují slova „se spotřebitelem“.

04.12.2014

8. V § 88 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

04.12.2014

9. V § 108 odst. 1 písm. m) se slovo „státní“ zrušuje.

04.12.2014

10. Nadpis nad § 113 zní: „Kontrola elektronických komunikací“.

04.12.2014

11. V § 113 odst. 1 se slovo „státní“ zrušuje.

04.12.2014

12. V § 113 se odstavce 2, 10 a 11 zrušují.

04.12.2014

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8.

04.12.2014

13. V § 113 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a čísel“.

04.12.2014

14. V § 113 odst. 3 se slova „pověřené osoby“ nahrazují slovem „kontrolující“.

04.12.2014

15. V § 113 odst. 4 se slova „pověřené osoby“ nahrazují slovem „kontrolující“, slovo „oprávněny“ se nahrazuje slovem „oprávněni“ a slova „Pověřené osoby“ se nahrazují slovem „Kontrolující“.

04.12.2014

16. V § 113 odstavec 8 zní:

04.12.2014

(8) Pověření ke kontrole může mít formu průkazu, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.

04.12.2014

17. V § 113 se doplňuje odstavec 9, který zní:

04.12.2014

(9) Při kontrole čísel Úřad zjišťuje dodržování podmínek stanovených pro jejich využívání tímto zákonem, prováděcími právními předpisy, opatřeními obecné povahy a rozhodnutími vydanými na základě tohoto zákona. Kontrola čísel je zpravidla prováděná bez předchozího upozornění osob využívajících tato čísla pro poskytování služeb nebo přístupu k sítím elektronických komunikací.“.

04.12.2014

18. V § 114 odst. 1 větě první se slova „povinná osoba“ nahrazují slovy „osoba vykonávající komunikační činnost podle tohoto zákona (dále jen „povinná osoba“)“.

04.12.2014

19. V § 118 odst. 1 písm. l) se slova „§ 85 odst. 7,“ nahrazují slovy „§ 85 odst. 6,“ a za slova „Úřadem podle“ se vkládají slova „§ 9 odst. 2, § 16 odst. 2,“.

04.12.2014

20. V § 118 odst. 5 písm. a) se slova „lhůtě stanovené Úřadem nedostatky zjištěné při výkonu státní kontroly elektronických komunikací“ nahrazují slovy „stanovené lhůtě zjištěné nedostatky“.

04.12.2014

21. V § 118 odst. 8 se písmena l) až n) zrušují.

04.12.2014

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena l) a m).

04.12.2014

22. V § 118 odst. 12 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje.

04.12.2014

23. V § 118 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která včetně poznámky pod čarou č. 66 znějí:

04.12.2014

n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii65)

04.12.2014

1. nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací,

04.12.2014

2. neposkytuje služby elektronických komunikací za stanovených podmínek,

04.12.2014

3. nezajistí transparentnost maloobchodní ceny roamingu,

04.12.2014

4. nezavede oddělený prodej roamingových služeb za stanovených podmínek, nebo

04.12.2014

5. neprovádí oddělený prodej roamingových služeb, nebo

04.12.2014

o) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii66)

04.12.2014

1. zavede technické řešení odděleného prodeje roamingových služeb jiným než stanoveným způsobem, nebo

04.12.2014

2. neposkytuje informace uživatelům.

04.12.2014

66) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2012 ze dne 14. prosince 2012 o odděleném prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii.“.

04.12.2014

24. V § 118 odst. 13 se na konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje.

04.12.2014

25. V § 118 se na konci odstavce 13 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m), které zní:

04.12.2014

m) nesplní povinnost vztahující se k povinnosti umožnit velkoobchodní roamingový přístup za podmínek uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii65).“.

04.12.2014

26. V § 118 odst. 14 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

04.12.2014

e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 97 odst. 8,“.

04.12.2014

Dosavadní písmena e) až ac) se označují jako písmena f) až ad).

04.12.2014

27. V § 118 odst. 14 písm. ac) se slovo „účastníkovi“ nahrazuje slovem „spotřebiteli“.

04.12.2014

28. V § 118 odst. 22 písm. b) se slova „odstavce 8 písm. d) až p), odstavce 10 písm. j) až r), odstavce 12 písm. f) až m), odstavce 13 písm. i) až l), odstavce 14 písm. j) až ac)“ nahrazují slovy „odstavce 8 písm. d) až m), odstavce 10 písm. j) až r), odstavce 12 písm. f) až o), odstavce 13 písm. i) až m), odstavce 14 písm. k) až ad)“.

04.12.2014

29. V § 118 odst. 22 písm. c) se slova „odstavce 14 písm. a) až i)“ nahrazují slovy „odstavce 14 písm. a) až j)“.

04.12.2014

30. V § 119 odst. 1 písm. m) se za slova „Úřadem podle“ vkládají slova „§ 9 odst. 2, § 16 odst. 2,“.

04.12.2014

31. V § 119 odst. 6 písm. a) se slova „lhůtě stanovené Úřadem nedostatky zjištěné při výkonu státní kontroly elektronických komunikací“ nahrazují slovy „stanovené lhůtě zjištěné nedostatky“.

04.12.2014

32. V § 150 odst. 2 se slova „§ 113 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 113 odst. 8“.

04.12.2014

ČÁST DRUHÁ

04.12.2014

Změna zákona o poštovních službách

04.12.2014

Čl. II

04.12.2014

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb. a zákona č. 212/2013 Sb., se mění takto:

04.12.2014

1. V § 32a odst. 2 se poznámka pod čarou č. 14a zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

04.12.2014

2. V § 32a odst. 4 se věta druhá zrušuje.

04.12.2014

3. V § 32b odst. 2 se slova „podle zvláštního právního předpisu14a)“ zrušují.

04.12.2014

4. V § 36a odst. 1 písm. h) se slovo „státní“ zrušuje.

04.12.2014

5. V § 37 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

04.12.2014

a) prováděním kontroly26); pověření ke kontrole může mít formu průkazu, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis,

04.12.2014

26) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

04.12.2014

6. V § 37a odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

04.12.2014

a) poruší některou z povinností podle § 16 odst. 1,“.

04.12.2014

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

04.12.2014

7. V § 37a odst. 4 písm. a) se slova „podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f)“.

04.12.2014

8. V § 37a odst. 4 písm. b) se slova „podle odstavce 1 písm. a)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. a) nebo b)“ a slova „f) a l)“ se nahrazují slovy „f) nebo l)“.

04.12.2014

9. V § 37a odst. 4 písm. c) se slova „podle odstavce 1 písm. d)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. e)“.

04.12.2014

10. V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:

04.12.2014

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 37 odst. 2 písm. a).“.


04.12.2014

ČÁST TŘETÍ

04.12.2014

ÚČINNOST

04.12.2014

Čl. III

04.12.2014

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


04.12.2014

Hamáček v. r.

04.12.2014

Zeman v. r.

04.12.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru