PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 241/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

Částka 103/2014
Platnost od 13.11.2014
Účinnost od 01.12.2014
Zrušeno k 01.12.2015 (306/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.12.201430.11.2015

241

01.12.201430.11.2015

VYHLÁŠKA

01.12.201430.11.2015

ze dne 4. listopadu 2014,

01.12.201430.11.2015

kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

01.12.201430.11.2015

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., (dále jen „zákon“):


01.12.201430.11.2015

Čl. I

01.12.201430.11.2015

Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb., se mění takto:

01.12.201430.11.2015

1. V § 1 písm. b) se slovo „zaplacení“ nahrazuje slovem „úhradu“.

01.12.201430.11.2015

2. V § 2 odst. 2 se slova „pravý horní roh“ nahrazují slovy „levý horní roh“ a slova „levý horní roh“ se nahrazují slovy „pravý horní roh“.

01.12.201430.11.2015

3. V § 3 odst. 1 písmeno j) zní:

01.12.201430.11.2015

j) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem kola vozidla a číslem 2015, na které je na zadní straně kupónů vytištěno dvakrát písmeno „R“, „M“ nebo „D“; tvar fólie je rozdílný pro roční, měsíční a desetidenní kupóny,“.

01.12.201430.11.2015

4. V § 3 odst. 2 písmeno i) zní:

01.12.201430.11.2015

i) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem kola vozidla a číslem 2015 u ročních kupónů,“.

01.12.201430.11.2015

5. V § 3 odstavec 4 zní:

01.12.201430.11.2015

(4) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů platných pro

01.12.201430.11.2015

a) jeden rok barvy zelená a oranžová,

01.12.201430.11.2015

b) jeden měsíc barvy modrá a oranžová,

01.12.201430.11.2015

c) deset dnů barvy hnědá a fialová.“.

01.12.201430.11.2015

6. § 4 a 5 včetně nadpisů znějí:

01.12.201430.11.2015

㤠4

01.12.201430.11.2015

Plošné řešení prvních dílů kupónů

01.12.201430.11.2015

(1) Text „(1. DÍL)“, piktogram vozidla a nápis označující hmotnostní kategorii vozidla jsou umístěny ve střední části kupónu.

01.12.201430.11.2015

(2) Písmeno označující dobu platnosti je na přední straně umístěno v levé horní části a na zadní straně v pravé horní části. Pod ním jsou umístěny symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“.

01.12.201430.11.2015

(3) Číslo označující rok platnosti je na obou stranách umístěno v jeho dolní části. Vlevo od čísla jsou pouze na přední straně písmena „RZ“ a pod nimi rámeček pro zápis registrační značky.

01.12.201430.11.2015

(4) Holografická fólie se stříbrným opticky variabilním prvkem je na přední straně umístěna v jeho levé dolní části a na zadní straně v pravé dolní části. Prvek je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu. Na stejných místech je umístěn motiv tištěný opticky variabilní barvou. Motiv je na přední straně částečně a na zadní straně z větší části zakryt holografickou fólií. Na zadní straně motivu je vytištěno dvakrát písmeno „R“, „M“ nebo „D“ označující dobu platnosti kupónů.

01.12.201430.11.2015

(5) Dvoupísmenná série a šestimístné pořadové číslo, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření, jsou umístěny na přední straně v pravé horní části.

01.12.201430.11.2015

(6) Na papírové podložce pod spodním okrajem kupónů je vytištěn třináctimístný čárový kód tmavomodré barvy.

01.12.201430.11.2015

§ 5

01.12.201430.11.2015

Plošné řešení druhých dílů kupónů

01.12.201430.11.2015

(1) Dvoupísmenná série a šestimístné pořadové číslo, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření, jsou umístěny v horní části.

01.12.201430.11.2015

(2) Nápis „KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE (2. DÍL)“ je rozdělen do pěti řádků a je umístěn pod prvky uvedenými v odstavci 1). Pod nápisem jsou umístěny symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“.

01.12.201430.11.2015

(3) Nápis označující hmotnostní kategorii vozidla, piktogram vozidla a písmeno označující dobu platnosti jsou umístěny v levé dolní části kupónu. Nad těmito prvky je umístěno číslo označující rok platnosti.

01.12.201430.11.2015

(4) Holografická fólie se stříbrným opticky variabilním prvkem u kupónů s roční platností je umístěna v dolní části vpravo.

01.12.201430.11.2015

(5) Rámeček pro zápis registrační značky je umístěn na papírové podložce zadní strany kupónu otočený o 90°. Vpravo od rámečku jsou písmena „RZ“. V horní části je písmeno označující dobu platnosti, údaj o hmotnostní kategorii vozidla a doplňkové texty ve třech jazykových verzích.“.

01.12.201430.11.2015

7. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

01.12.201430.11.2015

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 435/2012 Sb.

01.12.201430.11.2015

Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku

01.12.201430.11.2015

1. Kupón s platností na jeden rok

01.12.201430.11.2015

Kupón s platností najeden rok

01.12.201430.11.2015

2. Kupón s platností na jeden měsíc

01.12.201430.11.2015

Kupón s platností najeden měsíc

01.12.201430.11.2015

3. Kupón s platností na deset dnů

01.12.201430.11.2015

Kupón s platností na deset dnů“.


01.12.201430.11.2015

Čl. II

01.12.201430.11.2015

Přechodné ustanovení

01.12.201430.11.2015

Platnost kupónů vzoru 2014 vydaných podle vyhlášky č. 374/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem účinnosti této vyhlášky, není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2015 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2015.

01.12.201430.11.2015

Čl. III

01.12.201430.11.2015

Účinnost

01.12.201430.11.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.


01.12.201430.11.2015

Ministr:

01.12.201430.11.2015

Ing. Prachař v. r.

Přesunout nahoru