PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb.Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Částka 103/2014
Platnost od 13.11.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

240

01.01.2015

NAŘÍZENÍ VLÁDY

01.01.2015

ze dne 27. října 2014

01.01.2015

o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

01.01.2015

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:


01.01.2015

§ 1

01.01.2015

Předmět úpravy

01.01.2015

Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje výši časového poplatku, výši sazeb mýtného, výši slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací.

01.01.2015

§ 2

01.01.2015

Výše časového poplatku

01.01.2015

Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění činí

01.01.2015
a) na kalendářní rok1500 Kč,
b) na 1 měsíc440 Kč,
c) na 10 dnů310 Kč.
01.01.2015

§ 3

01.01.2015

Výše sazeb mýtného za užívání dálnic a rychlostních silnic

01.01.2015

(1) Sazby mýtného se člení podle

01.01.2015

a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla

01.01.2015

1. do třídy EURO II,

01.01.2015

2. třídy EURO III a IV,

01.01.2015

3. třídy EURO V,

01.01.2015

4. třídy EURO VI, EEV a vyšší,

01.01.2015

b) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla se

01.01.2015

1. dvěma nápravami,

01.01.2015

2. třemi nápravami,

01.01.2015

3. čtyřmi nebo více nápravami.

01.01.2015

(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1 písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2 a M34).

01.01.2015

(3) Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34), které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

01.01.2015

§ 4

01.01.2015

Výše sazeb mýtného za užívání silnic I. třídy

01.01.2015

(1) Sazby mýtného se člení podle

01.01.2015

a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla

01.01.2015

1. do třídy EURO II,

01.01.2015

2. třídy EURO III a IV,

01.01.2015

3. třídy EURO V,

01.01.2015

4. třídy EURO VI, EEV a vyšší,

01.01.2015

b) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla se

01.01.2015

1. dvěma nápravami,

01.01.2015

2. třemi nápravami,

01.01.2015

3. čtyřmi nebo více nápravami.

01.01.2015

(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1 písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2 a M34).

01.01.2015

(3) Sazby mýtného pro silnice I. třídy jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34), které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

01.01.2015

§ 5

01.01.2015

Sleva na mýtném

01.01.2015

(1) Časové období rozhodné pro výpočet slevy na celkově uloženém mýtném v tomto období se stanoví na kalendářní rok.

01.01.2015

(2) Pokud celková výše uloženého mýtného zjištěného systémem elektronického mýtného v průběhu časového období podle odstavce 1 u vozidla v systému elektronického mýtného dosáhla alespoň

01.01.2015

a) 75000 Kč, poskytne se sleva ve výši 5 %,

01.01.2015

b) 110000 Kč, poskytne se sleva ve výši 8 %,

01.01.2015

c) 190000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,

01.01.2015

d) 300000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.

01.01.2015

(3) Do výše uloženého mýtného podle odstavce 2 se nezapočítává mýtné uložené přede dnem poskytnutí údajů a dokladů o vozidle podle § 6 odst. 2.

01.01.2015

§ 6

01.01.2015

Postup při uplatnění slevy na mýtném

01.01.2015

(1) Provozovatel vozidla poskytne provozovateli systému elektronického mýtného údaje a doklady o vozidle v systému elektronického mýtného nezbytné pro výpočet slevy na mýtném za kalendářní rok, za nějž má být sleva poprvé poskytnuta, a bez zbytečného prodlení mu oznamuje změny těchto údajů nebo dokladů.

01.01.2015

(2) Údaje a doklady o vozidle v systému elektronického mýtného jsou:

01.01.2015

a) údaje o provozovateli vozidla, kterými jsou

01.01.2015

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého nebo obdobného pobytu a kontaktní údaje pro elektronické doručování, jedná-li se o fyzickou osobu,

01.01.2015

2. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa trvalého nebo obdobného pobytu, adresa místa podnikání, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a kontaktní údaje pro elektronické doručování, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, nebo

01.01.2015

3. obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a kontaktní údaje pro elektronické doručování, jedná-li se o právnickou osobu,

01.01.2015

b) státní poznávací značka vozidla včetně uvedení státu, v jehož registru vozidel nebo obdobné evidenci je vozidlo zapsáno,

01.01.2015

c) kopie technického průkazu s uvedením kategorie vozidla, největší povolené hmotnosti a emisní třídy vozidla a

01.01.2015

d) plná moc, pokud je provozovatel vozidla zastoupen třetí osobou.

01.01.2015

(3) Provozovatel systému elektronického mýtného nejpozději do 6 měsíců od konce každého kalendářního roku

01.01.2015

a) ověří, zda u vozidla v systému elektronického mýtného, o kterém mu byly poskytnuty údaje podle odstavce 1, vznikl podle § 5 odst. 2 nárok na slevu,

01.01.2015

b) vypočte výši slevy na mýtném pro jednotlivé vozidlo a

01.01.2015

c) vyzve provozovatele vozidla, u kterého vznikl nárok na slevu na mýtném, aby sdělil údaje o bankovním účtu, na který lze částku odpovídající výši slevy na mýtném zaslat.

01.01.2015

(4) Provozovatel systému elektronického mýtného odešle částku odpovídající výši slevy na mýtném zaokrouhlenou na celé koruny dolů na účet podle odstavce 3 písm. c) nejpozději do 4 měsíců od obdržení údajů o bankovním účtu.

01.01.2015

§ 7

01.01.2015

Přechodné ustanovení

01.01.2015

U vozidel kategorie EURO VI a EEV v systému elektronického mýtného, která byla vybavena zaevidovaným elektronickým zařízením přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sazby mýtného podle tohoto nařízení použijí až od okamžiku vybavení těchto vozidel zaevidovaným elektronickým zařízením, do kterého provozovatel systému elektronického mýtného zadal data nezbytná pro rozlišení kategorie vozidel. Do této doby se u vozidel podle věty první použijí sazby mýtného podle nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


01.01.2015

§ 8

01.01.2015

Zrušovací ustanovení

01.01.2015

Zrušuje se:

01.01.2015

1. Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.

01.01.2015

2. Nařízení vlády č. 272/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.

01.01.2015

3. Nařízení vlády č. 404/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.

01.01.2015

4. Nařízení vlády č. 26/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2015

5. Nařízení vlády č. 415/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2015

6. Nařízení vlády č. 243/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2015

7. Nařízení vlády č. 354/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2015

8. Nařízení vlády č. 352/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2015

9. Nařízení vlády č. 15/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů.


01.01.2015

§ 9

01.01.2015

Účinnost

01.01.2015

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

Předseda vlády:

01.01.2015

Mgr. Sobotka v. r.

01.01.2015

Ministr dopravy:

01.01.2015

Ing. Prachař v. r.


01.01.2015

01.01.2015

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.

01.01.2015

Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice

01.01.2015

a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 20.00 hod. včetně

01.01.2015
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída
EURO 0-II
Emisní třída EURO
III-IV
Emisní třída EURO VEmisní třída
EURO VI, EEV a vyšší
Počet nápravPočet nápravPočet nápravPočet náprav
234≤234≤234≤234≤
4,248,1011,763,586,879,942,334,466,462,124,055,88
01.01.2015

b) pro ostatní časová období

01.01.2015
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída EURO
0-II
Emisní třída
EURO III-IV
Emisní třída EURO VEmisní tříd
EURO VI, EEV a vyšší
Počet nápravPočet nápravPočet nápravPočet náprav
234≤234≤234≤234≤
3,345,708,242,824,816,971,833,134,521,672,854,12
01.01.2015

01.01.2015

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.

01.01.2015

Sazby mýtného pro silnice I. třídy

01.01.2015

a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 20.00 hod. včetně

01.01.2015
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída
EURO 0-II
Emisní třída
EURO III-IV
Emisní třída EURO VEmisní třída
EURO VI, EEV a vyšší
Počet nápravPočet nápravPočet nápravPočet náprav
234≤234≤234≤234≤
2,003,925,601,693,314,741,102,153,071,001,962,80
01.01.2015

b) pro ostatní časová období

01.01.2015
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída
EURO 0-II
Emisní třída
EURO III-IV
Emisní třída EURO VEmisní třída
EURO VI, EEV a vyšší
Počet nápravPočet nápravPočet nápravPočet náprav
234≤234≤234≤234≤
1,582,743,921,332,313,310,871,502,150,791,371,96
01.01.2015

01.01.2015

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.

01.01.2015

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34) pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy

01.01.2015
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída
EURO 0-II
Emisní třída
EURO III-IV
Emisní třída
EURO V
Emisní třída
EURO VI, EEV a vyšší
1,381,151,040,80

Poznámky pod čarou

01.01.2015

1) Toto nařízení je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropské unie nařízením vlády.

01.01.2015

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice č. 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

01.01.2015

3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisí plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a o změně směrnice Rady č. 88/77/EHS, ve znění pozdějších úprav.

01.01.2015

4) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru