PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 222/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Částka 94/2014
Platnost od 21.10.2014
Účinnost od 01.11.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.11.2014

222

01.11.2014

VYHLÁŠKA

01.11.2014

ze dne 14. října 2014,

01.11.2014

kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

01.11.2014

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., (dále jen „zákon“):


01.11.2014

Čl. I

01.11.2014

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se mění takto:

01.11.2014

1. V § 1 se písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

01.11.2014

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

01.11.2014

2. V § 1 písm. c) se za slovo „sadech“ vkládá slovo „ , školkách“.

01.11.2014

3. V § 3 písmeno d) zní:

01.11.2014

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“.

01.11.2014

4. V § 4 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 2 písm. c) se za slova „zejména druhy“ vkládají slova „, popřípadě rody“ a za slova „s uvedením druhového“ se vkládají slova „, popřípadě rodového“.

01.11.2014

5. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.11.2014

(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.“.


01.11.2014

Čl. II

01.11.2014

Účinnost

01.11.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.


01.11.2014

Ministr:

01.11.2014

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru