PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 221/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Částka 94/2014
Platnost od 21.10.2014
Účinnost od 01.11.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.11.2014

221

01.11.2014

VYHLÁŠKA

01.11.2014

ze dne 15. října 2014,

01.11.2014

kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

01.11.2014

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6b zákona:


01.11.2014

Čl. I

01.11.2014

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), se mění takto:

01.11.2014

1. V § 2 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

01.11.2014

h) zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.“.

01.11.2014

2. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

01.11.2014

h) požární a evakuační výtahy.“.

01.11.2014

3. V § 5 odstavec 6 zní:

01.11.2014

(6) Je-li podmínkami územního rozhodnutí stanoveno předložení dokumentace pro provádění stavby podle zvláštního právního předpisu12) (dále jen „prováděcí dokumentace“), musí být splněny požadavky uvedené v § 10 odst. 2.“.

01.11.2014

4. V § 5 odst. 7, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 4, § 8 odst. 1 závěrečné části ustanovení, § 10 odst. 1 a v § 41 odst. 2 písm. n) bodě 6 se slovo „podrobnější“ nahrazuje slovem „prováděcí“.

01.11.2014

5. V § 7 odstavec 1 zní:

01.11.2014

(1) Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v § 6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek, a v případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení také koordinačních funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci. Při koordinačních funkčních zkouškách se ověřuje, zda požárně bezpečnostní funkce systému jako celku odpovídá projekčním a technickým požadavkům.“.

01.11.2014

6. V § 7 odst. 3 větě první se za slova „funkční zkoušce,“ vkládají slova „nebo koordinační funkční zkoušce,“.

01.11.2014

7. V § 7 odst. 4 se slova „a způsobem stanoveným“ nahrazují slovem „stanoveném“.

01.11.2014

8. V § 7 odst. 8 se na začátek písmene f) vkládá slovo „písemné“ a slova „podle § 10 odst. 2“ se nahrazují slovy „o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“.

01.11.2014

9. V § 9 odst. 2 větě první se slova „a způsobem stanoveným“ nahrazují slovem „stanoveném“.

01.11.2014

10. V § 9 odst. 8 se na začátek písmene e) vkládá slovo „písemné“ a slova „podle § 10 odst. 2“ se nahrazují slovy „o provedení kontroly provozuschopnosti“.

01.11.2014

11. Nadpis § 10 zní:

01.11.2014

„Společné požadavky na projektování a montáž požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů“.

01.11.2014

12. V § 10 odst. 1 se čárka za slovem „dokumentace“ nahrazuje slovem „a“, slova „a kontrole provozuschopnosti“ a slova „provádění kontrol,“ se zrušují.

01.11.2014

13. V § 10 odst. 2 se slova „a písemně potvrzuje, že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje“ nahrazují slovy „a splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písemně potvrdí“.

01.11.2014

14. V § 10 odst. 4 se čárka za slovem „projektování“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a kontroly provozuschopnosti“ se zrušují.

01.11.2014

15. V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.11.2014

(7) Pro účely začleňování provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí se rozumí

01.11.2014

a) stavbou pro shromažďování většího počtu osob - stavba s prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2,

01.11.2014

b) stavbou pro obchod - stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2,

01.11.2014

c) stavbou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - stavba nebo její část určená k užívání

01.11.2014

1. osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací,

01.11.2014

2. těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo

01.11.2014

3. osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče,

01.11.2014

d) stavbou ubytovacího zařízení - stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou více než 20 lůžek.“.

01.11.2014

16. V § 18 písm. a) se slova „podzemní hromadné“ nahrazují slovy „např. podzemní hromadné“.

01.11.2014

17. V § 18 písm. b) se slovo „výroba“ nahrazuje slovy „např. výroba“.

01.11.2014

18. V § 18 písm. f) se slova „ , které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností“ nahrazují slovy „pro osoby se sníženou schopností“.

01.11.2014

19. Poznámky pod čarou č. 25, 26, 27 a 28 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.11.2014

20. V § 41 se v návětí odstavce 2 slova „Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje“ nahrazují slovy „Požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument, který je nedílnou součástí dokumentace nebo projektové dokumentace podle zvláštního předpisu, obsahuje“.

01.11.2014

21. V § 45 odst. 2 písm. d) se za slova „požární bezpečnosti“ vkládají slova „a opatření“.

01.11.2014

22. V § 45 se odstavce 3 a 4 zrušují.

01.11.2014

23. V § 51 písmeno b) zní:

01.11.2014

b) dokumentace zpracovaná v souvislosti s kontrolou,“.

01.11.2014

24. V příloze č. 3 bodě 13 se slova „Státní kontrola“ nahrazují slovy „Kontrola podle zákona o požární ochraně a kontrolního řádu“.


01.11.2014

Čl. II

01.11.2014

Účinnost

01.11.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.


01.11.2014

Ministr:

01.11.2014

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru