PLUS na zkoušku

Nařízení vlády č. 212/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

Částka 89/2014
Platnost od 02.10.2014
Účinnost od 03.10.2014
Zrušeno k 01.08.2015 (174/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
03.10.201431.07.2015

212

03.10.201431.07.2015

NAŘÍZENÍ VLÁDY

03.10.201431.07.2015

ze dne 22. září 2014,

03.10.201431.07.2015

kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

03.10.201431.07.2015

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb.:


03.10.201431.07.2015

Čl. I

03.10.201431.07.2015

Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, se mění takto:

03.10.201431.07.2015

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

03.10.201431.07.2015

f) předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě dodání nebo prodeje bez daně z přidané hodnoty4).

03.10.201431.07.2015

4) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“.

03.10.201431.07.2015

2. V § 2 odstavec 2 zní:

03.10.201431.07.2015

(2) Informace podle odstavce 1 příjemce oznámí krajské veterinární správě způsobem umožňujícím dálkový přenos dat prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy tak, aby je obdržela nejpozději 48 hodin před příchodem živočišných produktů na místo určení.“.


03.10.201431.07.2015

Čl. II

03.10.201431.07.2015

Přechodná ustanovení

03.10.201431.07.2015

1. Pokud by lhůta pro informování krajské veterinární správy podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 125/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, uplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, postupuje se podle dosavadní právní úpravy.

03.10.201431.07.2015

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 2 nařízení vlády č. 125/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se nepoužije, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení příjemce některých živočišných produktů v místě určení učinil oznámení podle § 2 nařízení vlády č. 125/2011 Sb.

03.10.201431.07.2015

Čl. III

03.10.201431.07.2015

Účinnost

03.10.201431.07.2015

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po jeho vyhlášení.


03.10.201431.07.2015

Předseda vlády:

03.10.201431.07.2015

Ing. Sobotka v. r.

03.10.201431.07.2015

Ministr zemědělství:

03.10.201431.07.2015

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru