PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 206/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 86/2014
Platnost od 26.09.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

206

01.01.2015

VYHLÁŠKA

01.01.2015

ze dne 17. září 2014,

01.01.2015

kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 61a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., a po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 182 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., a podle § 20 odst. 9 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.:


01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb. a vyhlášky č. 83/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 3a odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „V případě, že žádný z otisků prstů pravé ruky nedosáhne požadované kvality, je vybrán otisk prstu, který má nejlepší bodové ohodnocení stanovené pro otisk prstu s nižší kvalitou.“.

01.01.2015

2. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

01.01.2015

8) Čl. 2 písm. c) a čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009.“.

01.01.2015

3. V § 3a odst. 1 se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „páté“.

01.01.2015

4. V § 3a odst. 2 a 3 se slova „v požadované kvalitě“ zrušují.

01.01.2015

5. V § 3a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , včetně údaje o kvalitě otisku prstu“.


01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Účinnost

01.01.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

Ministr:

01.01.2015

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru