PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 194/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

Částka 81/2014
Platnost od 12.09.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

194

01.01.2015

VYHLÁŠKA

01.01.2015

ze dne 28. srpna 2014,

01.01.2015

kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

01.01.2015

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 59 odst. 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., a podle § 182 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb.:


01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu, se mění takto:

01.01.2015

1. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

01.01.2015

3) Rozhodnutí Komise 2009/3770/ES, kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění rozhodnutí Komise 2011/5478/EU a rozhodnutí Komise 2013/6178/EU.“.

01.01.2015

2. V § 4 odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „V případě, že žádný z otisků prstů pravé ruky nedosáhne požadované kvality, je vybrán otisk prstu, který má nejlepší bodové ohodnocení stanovené pro otisk prstu s nižší kvalitou.“.

01.01.2015

3. V § 4 odst. 3 a 4 se slova „v požadované kvalitě“ zrušují.

01.01.2015

4. V § 4 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „ , včetně údaje o kvalitě otisku prstu“.

01.01.2015

5. V příloze k vyhlášce se ve vzoru protokolu slova „Zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „Omezení svéprávnosti“.


01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Účinnost

01.01.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

Ministr:

01.01.2015

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru