PLUS na zkoušku

Zákon č. 187/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 77/2014
Platnost od 02.09.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

187

01.01.2015

ZÁKON

01.01.2015

ze dne 31. července 2014,

01.01.2015

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2015

ČÁST PRVNÍ

01.01.2015

Změna zákona o vnitrozemské plavbě

01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. § 1 a 2 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

01.01.2015

㤠1

01.01.2015

Předmět úpravy

01.01.2015

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

01.01.2015

a) vymezení vodních cest a jejich správu,

01.01.2015

b) podmínky provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách,

01.01.2015

c) pravidla plavebního provozu,

01.01.2015

d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a

01.01.2015

e) působnost a pravomoc správních orgánů v oblasti plavby.

01.01.2015

§ 2

01.01.2015

Základní pojmy

01.01.2015

Pro účely tohoto zákona se rozumí

01.01.2015

a) vodní cestou vodní tok nebo jiný útvar povrchové vody3), na kterém lze provozovat plavidla, a součástmi vodní cesty vodní díla a ostatní stavby a zařízení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

01.01.2015

b) plavbou pohyb nebo stání plavidla na vodní cestě,

01.01.2015

c) provozováním plavidla plavba a další činnosti s plavbou bezprostředně související, zejména nakládka a vykládka nákladu, nástup a výstup osob, zásobování provozními hmotami nebo údržba plavidla,

01.01.2015

d) plavidlem ovladatelné těleso určené k pohybu nebo stání na vodě, zejména za účelem přepravy osob a nákladu nebo nesení strojů a zařízení,

01.01.2015

e) sestavou plavidel spojení několika plavidel, z nichž alespoň jedno je s vlastním pohonem,

01.01.2015

f) plavebním značením signální znaky umístěné na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě, světelné a zvukové signály vydávané k tomu určeným zařízením umístěným mimo plavidlo a kilometráž vodní cesty,

01.01.2015

g) přístavem soubor pozemků, staveb, zařízení včetně plovoucích zařízení, pozemních komunikací nebo jejich součástí a drah bezprostředně územně a funkčně souvisejících s přilehlou částí vodní cesty a navazujících na ni (dále jen „pozemní část přístavu“) a přístavního bazénu, vodní plochy potřebné pro stání plavidel, nábřežních zdí s vyvazovacím zařízením, případně šikmého břehu a vyvazovacích dalb, které umožňují stání plavidel, nakládku a vykládku věcí, nástup a výstup osob, opravy, údržbu a ochranu plavidel (dále jen „vodní část přístavu“),

01.01.2015

h) přístavištěm místo určené k stání a obsluze plavidel při nástupu a výstupu osob a vybavené pevným nebo plovoucím přistávacím zařízením,

01.01.2015

i) překladištěm místo určené k stání a obsluze plavidel při nakládce a vykládce nákladu a vybavené stabilním nebo mobilním překladním zařízením, případně zařízením na krátkodobé uskladnění nákladu,

01.01.2015

j) vývazištěm místo vybavené vyvazovacím zařízením určené pro stání plavidel pomocí úvazů,

01.01.2015

k) kotvištěm místo určené pro stání plavidel na kotvách.

01.01.2015

1) Směrnice Rady 91/672/ES ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách.
Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS.
Směrnice Rady 87/540/EHS Rady ze dne 9. listopadu 1987 o přístupu k povolání provozovatele nákladní dopravy po vnitrozemských vodních cestách ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě a o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a ostatních dokladů formální způsobilosti pro toto povolání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí.
Směrnice Komise 2010/61/EU ze dne 2. září 2010, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí poprvé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku.

01.01.2015

2) Nařízení Rady (EHS) č. 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně.
Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004.

01.01.2015

3) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2015

2. V § 3 odst. 1 se slovo „ostatní“ nahrazuje slovem „nesledované“.

01.01.2015

3. V § 3 odstavec 4 zní:

01.01.2015

(4) Vodní cesty dopravně významné jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.“.

01.01.2015

4. V § 3 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2015

5. V § 5 odst. 1 se slova „vlastník nebo“ zrušují.

01.01.2015

6. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

01.01.2015

(2) Správcem vodní cesty je

01.01.2015

a) správce vodního toku nebo ten, kdo vykonává jeho správu podle vodního zákona, jedná-li se o vodní tok,

01.01.2015

b) vlastník pozemku, který tvoří dno jiného útvaru povrchových vod, jedná-li se o jiný útvar povrchových vod než vodní tok, nebo

01.01.2015

c) provozovatel štěrkoviště, na kterém probíhá těžba z vody, jedná-li se o takové štěrkoviště.

01.01.2015

(3) Správcem součásti vodní cesty je její vlastník.

01.01.2015

(4) Správce vodní cesty neodpovídá za škodu způsobenou

01.01.2015

a) zastavením nebo omezením plavebního provozu na vodní cestě v důsledku její modernizace nebo údržby, nebo

01.01.2015

b) stavem vodní cesty, prokáže-li, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby splnil povinnost podle tohoto zákona.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 5 až 7.

01.01.2015

7. V § 5 odst. 5 se slova „plavebními znaky“ nahrazují slovy „plavebním značením a toto plavební značení udržovat, nestanoví-li tento zákon jinak“.

01.01.2015

8. V § 5 odstavec 6 zní:

01.01.2015

(6) Rozsah a obsah činností vykonávaných při správě sledované vodní cesty a způsob řádného značení sledované vodní cesty plavebním značením stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2015

9. V § 5 se odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b zrušuje.

01.01.2015

10. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:

01.01.2015

㤠5a

01.01.2015

Stavby na sledované vodní cestě

01.01.2015

Pro účely ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu vydává plavební úřad závazné stanovisko k umísťování, provádění nebo užívání staveb, které přesahují do sledované vodní cesty, a staveb dopravní a technické infrastruktury17) ve vzdálenosti do 50 metrů od břehové čáry sledované vodní cesty určené nejvyšší hladinou vody před jejím vylitím do přilehlého území. Plavební úřad vydá souhlasné závazné stanovisko, neohrozí-li umístění, provedení nebo užívání stavby dodržování plavebně provozních podmínek pro provozování plavby, správu sledované vodní cesty nebo plnění povinností účastníků plavebního provozu na sledované vodní cestě.

01.01.2015

17) § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2015

11. Část III včetně nadpisů zní:

01.01.2015

„ČÁST III

01.01.2015

PŘÍSTAVY, PŘÍSTAVIŠTĚ, PŘEKLADIŠTĚ, VÝVAZIŠTĚ A KOTVIŠTĚ

01.01.2015

§ 6

01.01.2015

Druhy přístavů, jejich užívání a povolení k provozování pozemní části přístavu

01.01.2015

(1) Přístavy se dělí na přístavy veřejné a neveřejné. Veřejný přístav je oprávněn užívat každý provozovatel plavidla, pokud

01.01.2015

a) je přístav svým stavebním provedením pro plavidlo určen,

01.01.2015

b) není překročena kapacita přístavu a

01.01.2015

c) nejde o plavidlo, které je zjevně technicky nezpůsobilé, nebo nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

01.01.2015

(2) Přístav plní ochrannou funkci, zajišťuje-li svým umístěním na vodní cestě nebo stavebními úpravami bezpečné stání plavidla a možnost bezpečného přístupu na plavidlo v případě vysokého vodního stavu, zámrazy nebo chodu ledu.

01.01.2015

(3) Pozemní část přístavu lze provozovat jen na základě povolení plavebního úřadu vydaného na žádost fyzické nebo právnické osoby, která hodlá pozemní část přístavu provozovat. Pozemní část přístavu může zahrnovat i pozemky, stavby a zařízení umožňující napojení vodní cesty na jiné druhy dopravní infrastruktury.

01.01.2015

(4) Žádost o vydání povolení k provozování pozemní části přístavu obsahuje kromě obecných náležitostí podání údaj o tom, zda bude žadatel provozovat přístav jako veřejný nebo neveřejný. K žádosti se přiloží

01.01.2015

a) dokumentace obsahující identifikaci pozemků, staveb, zařízení, pozemních komunikací nebo jejich součástí a drah, které tvoří pozemní část přístavu, včetně situačního náčrtu zhotoveného podle katastrální mapy s vyznačením jejich umístění, s výjimkou pohyblivých zařízení,

01.01.2015

b) situační náčrt s vyznačením hranic vodní části přístavu a souhlas správce vodní cesty s tímto vyznačením,

01.01.2015

c) písemný souhlas správce vodní cesty s provozováním pozemní části přístavu a

01.01.2015

d) doklad o vlastnickém nebo jiném právu užívání k pozemkům, stavbám nebo zařízením, které tvoří součást pozemní části přístavu.

01.01.2015

(5) Plavební úřad povolí provozování pozemní části přístavu, pokud její stavební uspořádání a zařízení, jimiž je vybavena, umožňují bezpečný provoz přístavu a neohrožují bezpečnost plavby.

01.01.2015

(6) Plavební úřad v povolení stanoví podmínky provozování pozemní části přístavu sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby a k ochraně životního prostředí. Plavební úřad v povolení dále uvede

01.01.2015

a) údaj o tom, zda přístav bude provozován jako veřejný nebo neveřejný, a

01.01.2015

b) údaj o tom, zda jde o přístav s ochrannou funkcí.

01.01.2015

(7) Požadavky na stavební uspořádání a zařízení pozemní části přístavu stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2015

§ 6a

01.01.2015

Odnětí povolení k provozování pozemní části přístavu

01.01.2015

(1) Plavební úřad rozhodne o odnětí povolení k provozování pozemní části veřejného přístavu, pokud

01.01.2015

a) provozovatel pozemní části veřejného přístavu o zrušení povolení požádal,

01.01.2015

b) provozovatelé veřejné vodní dopravy přístav dlouhodobě nevyužívají a jeho využívání nelze ani v budoucnosti očekávat a

01.01.2015

c) nejde o přístav plnící ochrannou funkci; to neplatí, nedojde-li ukončením provozování jeho pozemní části k narušení kapacity přístavů potřebné k ochraně plavidel na daném úseku vodní cesty.

01.01.2015

(2) Plavební úřad na žádost provozovatele pozemní části veřejného přístavu rozhodne o odnětí povolení k jejímu provozování rovněž tehdy, může-li být povolení k provozování téže pozemní části veřejného přístavu vydáno jiné osobě, která o ně požádala. V takovém případě rozhoduje plavební úřad o odnětí stávajícího a vydání nového povolení ve společném řízení.

01.01.2015

(3) Plavební úřad rozhodne o odnětí povolení k provozování pozemní části neveřejného přístavu, pokud provozovatel pozemní části neveřejného přístavu

01.01.2015

a) závažně nebo opakovaně porušuje podmínky stanovené v povolení,

01.01.2015

b) závažně nebo opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo

01.01.2015

c) o odnětí povolení požádal.

01.01.2015

(4) Žádost o odnětí povolení k provozování pozemní části přístavu musí být podána alespoň 6 měsíců před plánovaným dnem ukončení provozování pozemní části přístavu, jinak ji plavební úřad zamítne. To neplatí, prokáže-li žadatel, že lhůtu podle věty první nedodržel pro překážky, jež nastaly nezávisle na jeho vůli a které není s to vlastními silami překonat.

01.01.2015

(5) Plavební úřad zveřejní informaci o zahájení řízení o odnětí povolení k provozování pozemní části veřejného přístavu bezodkladně na své úřední desce. Osoby, které mají na provozování pozemní části veřejného přístavu zájem a které se písemně přihlásí plavebnímu úřadu ve lhůtě 14 dnů ode dne zveřejnění informace o zahájení řízení, jsou účastníky řízení.

01.01.2015

§ 6b

01.01.2015

Cena za užívání pozemní části veřejného přístavu

01.01.2015

(1) Za užívání pozemní části veřejného přístavu se sjednává cena podle cenových předpisů.

01.01.2015

(2) Provozovatel pozemní části veřejného přístavu nesmí při sjednávání ceny za její užívání jednotlivé uživatele diskriminovat.

01.01.2015

(3) Ceník, který obsahuje ceny za užívání pozemní části veřejného přístavu, je její provozovatel povinen zveřejnit prostřednictvím systému říčních informačních služeb.

01.01.2015

(4) Cena se nesjednává v případě využití pozemní části veřejného přístavu

01.01.2015

a) ke stání plavidla a bezpečnému přístupu na plavidlo za vysokého vodního stavu, zámrazy nebo při chodu ledu, jde-li o přístav s ochrannou funkcí, nebo

01.01.2015

b) správcem vodní cesty při výkonu činnosti přímo související se správou vodní cesty.

01.01.2015

§ 6c

01.01.2015

Seznam veřejných přístavů

01.01.2015

(1) Zřizuje se seznam veřejných přístavů, jehož účelem je zpřístupnění přehledu o všech veřejných přístavech veřejnosti. Správcem seznamu veřejných přístavů je plavební úřad. Plavební úřad zveřejní seznam veřejných přístavů prostřednictvím systému říčních informačních služeb.

01.01.2015

(2) Plavební úřad zapíše veřejný přístav do seznamu veřejných přístavů do 3 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k provozování jeho pozemní části. Plavební úřad vymaže veřejný přístav ze seznamu veřejných přístavů do 3 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k provozování jeho pozemní části, není-li veřejný přístav nadále provozován jiným provozovatelem.

01.01.2015

(3) Do seznamu veřejných přístavů se zapisují tyto údaje:

01.01.2015

a) údaje o veřejném přístavu, a to

01.01.2015

1. název veřejného přístavu,

01.01.2015

2. vymezení polohy veřejného přístavu,

01.01.2015

3. údaj o tom, zda veřejný přístav plní ochrannou funkci,

01.01.2015

4. datum zápisu,

01.01.2015

5. datum výmazu, a

01.01.2015

b) údaje o provozovateli pozemní části přístavu, a to

01.01.2015

1. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, nebo

01.01.2015

2. obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu.

01.01.2015

§ 7

01.01.2015

Práva a povinnosti provozovatele pozemní části přístavu a správce vodní cesty k zabezpečení bezpečného provozu přístavu

01.01.2015

(1) Provozovatel pozemní části přístavu je povinen

01.01.2015

a) provozovat pozemní část přístavu po celou dobu platnosti povolení a udržovat ji ve stavu, který umožňuje bezpečný plavební provoz v přístavu,

01.01.2015

b) vhodným způsobem zveřejnit

01.01.2015

1. pravidla pro vyvazování plavidel na jednotlivých stanovištích,

01.01.2015

2. podmínky ukládání pevných a tekutých odpadů z plavidel,

01.01.2015

3. podmínky odběru vody a elektrického proudu,

01.01.2015

4. informace o druhu a rozsahu poskytovaných služeb,

01.01.2015

c) vhodným způsobem označit

01.01.2015

1. místa pro manipulaci s hořlavými nebo nebezpečnými věcmi,

01.01.2015

2. místa pro ukládání pevných a tekutých odpadů z plavidel,

01.01.2015

3. místa pro odběr vody a elektrického proudu,

01.01.2015

d) vést evidenci nakládaných a vykládaných plavidel včetně druhu a množství přeloženého nákladu a

01.01.2015

e) po projednání se správcem vodní cesty označit plavebním značením místa určená pro dlouhodobé stání plavidel, pro stání určitých plavidel, plavidel určitých provozovatelů nebo plavidel přepravujících určitý náklad.

01.01.2015

(2) Není-li provozovatel pozemní části přístavu oprávněn nakládat s nebezpečným odpadem podle zákona o odpadech, je povinen umožnit odebírat nebezpečný odpad z plavidel osobě, která je k nakládání s tímto odpadem oprávněna.

01.01.2015

(3) Provozovatel pozemní části přístavu a správce vodní cesty jsou povinni vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečného provozu přístavu.

01.01.2015

(4) Provozovatel pozemní části neveřejného přístavu

01.01.2015

a) zajišťuje v dohodě se správcem vodní cesty správu vodní části jím provozovaného přístavu v rozsahu povinností správce vodní cesty při správě sledovaných vodních cest, nebo

01.01.2015

b) hradí správci vodní cesty náklady, které v souvislosti se správou vodní části jím provozovaného přístavu skutečně vynaložil.

01.01.2015

(5) Provozovatel pozemní části přístavu je oprávněn vydávat provozovatelům a vůdcům plavidel, členům lodních posádek, cestujícím a ostatním osobám, které se nacházejí v přístavu, pokyny směřující k zajištění jeho bezpečného provozu. Tyto osoby jsou povinny se pokyny provozovatele pozemní části přístavu řídit, neohrozí-li splnění takového pokynu bezpečnost plavidla nebo osob na něm se nacházejících.

01.01.2015

§ 8

01.01.2015

Povinnosti uživatelů přístavu

01.01.2015

(1) Osoba, která vede a je způsobilá vést plavidlo nebo sestavu plavidel v provozu na vodní cestě (dále jen „vůdce plavidla“), je povinna zajistit, aby při provozování plavidla v přístavu nebyla ohrožena bezpečnost osob na plavidle a ostatních účastníků plavebního provozu a aby nedošlo k ohrožení nebo poškození plavidel nebo staveb na vodní cestě nebo k ohrožení nebo poškození životního prostředí, zejména při

01.01.2015

a) vplutí do přístavu a vyplutí z přístavu,

01.01.2015

b) stání a manévrování plavidla v přístavu a při manipulaci s ním,

01.01.2015

c) nástupu na plavidlo a výstupu z plavidla v přístavu,

01.01.2015

d) nakládce na plavidlo a vykládce z plavidla v přístavu, nebo

01.01.2015

e) zvláštních událostech, kterými jsou vysoký vodní stav, požár, zámraza, infekce nebo podezření z jejího výskytu, úraz nebo úmrtí.

01.01.2015

(2) Provozovatel plavidla je ve veřejném přístavu povinen využít k dlouhodobému stání plavidla pouze místa k tomu určená provozovatelem pozemní části přístavu.

01.01.2015

(3) Využívá-li vůdce plavidla přístav s ochrannou funkcí za vysokého vodního stavu, zámrazy, při chodu ledu nebo v případě omezení nebo zastavení plavby, je povinen zajistit plnění povinností podle odstavce 1 jen tehdy, nedojde-li tím k ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku.

01.01.2015

(4) Vůdce plavidla je povinen ohlásit vplutí plavidla do veřejného přístavu a vyplutí plavidla z veřejného přístavu provozovateli pozemní části přístavu. To neplatí pro

01.01.2015

a) vůdce plavidla plavebního úřadu, Policie České republiky, obecní policie a správce vodní cesty,

01.01.2015

b) vůdce plavidla složky integrovaného záchranného systému plujícího k místu provádění záchranných nebo likvidačních prací,

01.01.2015

c) vůdce plavidla, které přepravuje osoby podle veřejně vyhlášeného jízdního řádu, a

01.01.2015

d) vůdce malého plavidla, které využívá veřejný přístav k dlouhodobému stání.

01.01.2015

(5) Ve veřejném přístavu je zakázáno

01.01.2015

a) neodůvodněně užívat zvukovou a optickou signalizaci a nadměrně rušit klid,

01.01.2015

b) neoprávněně užívat přístavní zařízení,

01.01.2015

c) těžit písek, štěrk nebo zeminu z vodní cesty, pokud se nejedná o údržbu přístavu, a

01.01.2015

d) provádět opravy plavidel způsobem ztěžujícím plavební provoz v přístavu.

01.01.2015

(6) Způsob zajištění bezpečného provozování plavidla v přístavu a obsah a způsob ohlášení vplutí plavidla do veřejného přístavu a vyplutí plavidla z veřejného přístavu stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2015

§ 8a

01.01.2015

Přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště

01.01.2015

(1) Přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště na sledované vodní cestě lze provozovat pouze na základě povolení plavebního úřadu vydaného na žádost fyzické nebo právnické osoby, která hodlá přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště provozovat.

01.01.2015

(2) Přístaviště, překladiště nebo vývaziště plní funkci chráněného místa, zajišťuje-li svými stavebními úpravami bezpečné stání plavidla a možnost bezpečného přístupu na plavidlo v případě vysokého vodního stavu, zámrazy nebo chodu ledu. Plavební úřad vede seznam chráněných míst, který zveřejňuje prostřednictvím systému říčních informačních služeb.

01.01.2015

(3) Plavební úřad povolí provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště, pokud

01.01.2015

a) tím nebude ohrožena bezpečnost plavebního provozu a

01.01.2015

b) žadatel doloží souhlas správce vodní cesty s provozováním přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště.

01.01.2015

(4) Pro povolení provozování přístaviště, překladiště nebo vývaziště žadatel doloží, že má vlastnické nebo jiné právo užívání k pozemkům a stavbám, které jsou pro jejich provozování nezbytné.

01.01.2015

(5) Plavební úřad v povolení stanoví podmínky provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby a k ochraně životního prostředí a uvede, zda přístaviště, překladiště nebo vývaziště je chráněným místem.

01.01.2015

(6) Plavební úřad povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště odejme, přestanou-li být splňovány podmínky pro jeho vydání. Plavební úřad povolení rovněž odejme, pokud provozovatel přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště

01.01.2015

a) závažně nebo opakovaně porušuje podmínky stanovené v povolení,

01.01.2015

b) závažně nebo opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo

01.01.2015

c) o odnětí povolení požádal.

01.01.2015

(7) Provozovatel přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště je povinen

01.01.2015

a) vyznačit plavebním značením přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště a

01.01.2015

b) poskytnout na vyžádání plavebnímu úřadu informace o způsobu a rozsahu využití přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště.

01.01.2015

(8) Provozovatel přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště je oprávněn vydávat provozovatelům a vůdcům plavidel, členům lodních posádek plavidel, cestujícím a ostatním osobám nacházejícím se v prostoru přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště pokyny směřující k zajištění bezpečného provozu; tyto osoby jsou povinny se příkazy provozovatele přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště řídit.

01.01.2015

(9) Na provozování vývaziště pro malá plavidla nepodléhající evidenci podle tohoto zákona se odstavce 1 a 3 až 7 nepoužijí.“.

01.01.2015

Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se zrušují.

01.01.2015

12. § 9 zní:

01.01.2015

㤠9

01.01.2015

(1) Plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona lze na vodní cestě provozovat, byla-li schválena jeho technická způsobilost a je-li

01.01.2015

a) zapsáno

01.01.2015

1. v plavebním rejstříku České republiky (dále jen „plavební rejstřík“), rejstříku malých plavidel nebo v obdobné evidenci jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, anebo

01.01.2015

2. v plavebním rejstříku nebo v obdobné evidenci jiného státu, než který je uveden v bodu 1, jde-li o zahraniční plavidlo, jehož provozovateli vydal plavební úřad povolení k provozu, a

01.01.2015

b) provozováno v plavební zóně vodní cesty, pro niž byla schválena jeho technická způsobilost.

01.01.2015

(2) Plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona lze na vodní cestě rovněž provozovat, byla-li schválena jeho technická způsobilost k námořní plavbě příslušným orgánem České republiky nebo příslušným orgánem jiného státu a je-li zapsáno

01.01.2015

a) v námořním rejstříku České republiky nebo v obdobné evidenci jiného členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo

01.01.2015

b) v námořním rejstříku nebo v obdobné evidenci jiného státu, než který je uveden v písmenu a), jde-li o zahraniční plavidlo, jehož provozovateli plavební úřad vydal povolení k provozu.

01.01.2015

(3) Plavidlo nepodléhající evidenci podle tohoto zákona lze na vodní cestě provozovat, splňuje-li jeho konstrukce a technický stav podmínky bezpečného provozu a neohrožuje-li životní prostředí.

01.01.2015

(4) Plavidla se dělí na

01.01.2015

a) lodě,

01.01.2015

b) malá plavidla, jejichž délka trupu nepřesahuje 20 metrů; malým plavidlem není

01.01.2015

1. převozní loď,

01.01.2015

2. tlačný člun,

01.01.2015

3. plavidlo určené k přepravě více než 12 cestujících,

01.01.2015

4. plavidlo určené k vlečení nebo tlačení jiných než malých plavidel a

01.01.2015

5. plavidlo určené k vedení bočně svázané sestavy jiných než malých plavidel,

01.01.2015

c) plovoucí stroje, kterými jsou zařízení schopná plavby vybavená mechanickým zařízením a určená pro práce na vodní cestě nebo v přístavu; plovoucím strojem není zařízení určené k přepravě osob a nákladu,

01.01.2015

d) plovoucí zařízení, kterými jsou zařízení schopná plavby s výjimkou zařízení podle písmene c); plovoucí zařízení zpravidla není určeno k opakovanému přemísťování, a

01.01.2015

e) plovoucí tělesa, kterými jsou vory, konstrukce, předměty nebo pevná seskupení předmětů schopná plavby; plovoucím tělesem není těleso určené k přepravě cestujících a nákladu.

01.01.2015

(5) Sestavy plavidel se dělí na

01.01.2015

a) vlečnou sestavu, jíž je spojení jednoho nebo více plavidel vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem, která jsou součástí sestavy,

01.01.2015

b) tlačnou sestavu, v níž je pevně nebo kloubově spojeno více plavidel, přičemž alespoň jedno z nich je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy, a

01.01.2015

c) bočně svázanou sestavu, v níž je více plavidel svázáno boky vedle sebe, přičemž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.

01.01.2015

(6) Plavební zóny, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, znaky jednotlivých druhů plavidel a podmínky bezpečného provozu plavidla nepodléhajícího evidenci podle tohoto zákona na vodní cestě stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2015

13. Nadpis nad § 10 se zrušuje.

01.01.2015

14. Pod označení § 10 se vkládá nadpis „Schvalování technické způsobilosti plavidla“.

01.01.2015

15. V § 10 odst. 1 se slova „ , s výjimkou plavidel nepodléhajících evidenci podle § 14 odst. 5“ nahrazují slovy „podléhající evidenci podle tohoto zákona“.

01.01.2015

16. V § 10 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Technickou způsobilost plavidla schvaluje plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla. Plavební úřad technickou způsobilost schválí, pokud

01.01.2015

a) plavidlo splňuje technické požadavky na bezpečnost provozu stanovené prováděcím právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu (dále jen „technické požadavky na bezpečnost“), s výjimkou plavidla uvedeného v písmeni b) nebo c),

01.01.2015

b) rekreační plavidlo, které podléhá posouzení shody podle zákona upravujícího požadavky na výrobky, je opatřeno označením CE, a zařízení plavidla a vybavení na plavidle splňuje požadavky na bezpečnost provozu stanovené prováděcím právním předpisem, nebo

01.01.2015

c) sériově vyrobené malé plavidlo, které nepodléhá posouzení shody podle zákona upravujícího požadavky na výrobky, se shoduje se schváleným typem plavidla a jeho vybavení splňuje požadavky na bezpečnost provozu stanovené prováděcím právním předpisem.“.

01.01.2015

17. V § 10 odst. 3 větě druhé se slovo „správy5)“ nahrazuje slovem „správy7)“.

01.01.2015

18. V § 10 odst. 3 větě třetí se slovo „tříčlennou“ zrušuje.

01.01.2015

19. V § 10 odst. 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , nebo technickou prohlídkou provedenou orgánem členského státu Evropské unie, který je příslušný vydávat osvědčení o technické způsobilosti plavidel nebo prodlužovat jeho platnost“.

01.01.2015

20. V § 10 odstavce 6 až 9 znějí:

01.01.2015

(6) Schválí-li plavební úřad technickou způsobilost plavidla, vydá žadateli namísto písemného vyhotovení rozhodnutí lodní osvědčení nebo v případě plovoucího zařízení osvědčení plovoucího zařízení (dále jen „osvědčení plavidla“). Vzor osvědčení plavidla stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2015

(7) Plavidlo, jehož technická způsobilost byla schválena, podléhá pravidelným technickým prohlídkám, jimiž plavební úřad ověřuje, zda plavidlo i nadále splňuje podmínky pro schválení technické způsobilosti. Žádost o provedení pravidelné technické prohlídky podává plavebnímu úřadu držitel osvědčení plavidla ve lhůtě stanovené prováděcím právním předpisem. Nepožádá-li držitel osvědčení plavidla o provedení pravidelné technické prohlídky ve lhůtě podle věty druhé, pozbývá osvědčení plavidla platnosti dnem následujícím po dni, kdy marně uplynula tato lhůta. Výsledek pravidelné technické prohlídky vyznačí plavební úřad v osvědčení plavidla. Pro pravidelné technické prohlídky plavidel se odstavec 5 použije obdobně.

01.01.2015

(8) Jestliže byla na plavidle, jehož technická způsobilost byla schválena, provedena přestavba nebo oprava zasahující do konstrukce plavidla, pozbývá vydané osvědčení plavidla platnosti a plavební úřad před uvedením plavidla do provozu rozhodne o opětovném schválení jeho technické způsobilosti a vydá nové osvědčení plavidla. Žádost o schválení technické způsobilosti podává vlastník nebo provozovatel plavidla.

01.01.2015

(9) Postup při provádění pravidelné technické prohlídky a její rozsah stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2015

21. V § 10 se odstavec 10 zrušuje.

01.01.2015

22. V § 13 odst. 1 se slova „technické požadavky na bezpečnost uvedené v osvědčení“ nahrazují slovy „podmínky pro schválení technické způsobilosti“.

01.01.2015

23. V § 14 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Plavební rejstřík je veřejný seznam, do něhož se zapisují tyto údaje o plavidle:

01.01.2015

a) vlastník,

01.01.2015

b) provozovatel,

01.01.2015

c) poznávací znaky,

01.01.2015

d) jméno lodě,

01.01.2015

e) druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno,

01.01.2015

f) nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje,

01.01.2015

g) zástavní právo k plavidlu,

01.01.2015

h) datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku.“.

01.01.2015

24. V § 14 odstavec 3 zní:

01.01.2015

(3) Evidenci v plavebním rejstříku podléhá plavidlo

01.01.2015

a) o celkové hmotnosti přesahující 1000 kg včetně povoleného zatížení,

01.01.2015

b) s vlastním strojním pohonem o výkonu větším než 4 kW, nebo

01.01.2015

c) s celkovou plochou plachet přesahující 12 m2.“.

01.01.2015

25. V § 14 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

01.01.2015

(4) Evidenci v plavebním rejstříku nepodléhá malé plavidlo, plovoucí těleso a plavidlo uvedené v odstavci 3, jde-li o plovoucí zařízení o celkové hmotnosti nižší než 10000 kg včetně povoleného zatížení nebo plovoucí zařízení, jehož délka ani šířka nepřesahuje 10 m a výška nepřesahuje 2 m.

01.01.2015

(5) Vlastník plavidla je povinen oznámit plavebnímu úřadu veškeré změny údajů zapisovaných v plavebním rejstříku do 10 dnů ode dne vzniku skutečnosti zakládající změnu zapisovaného údaje.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.

01.01.2015

26. V § 14 odstavec 7 zní:

01.01.2015

(7) Způsob vedení evidence plavidel v plavebním rejstříku stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2015

27. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠14a

01.01.2015

Žádost o zápis plavidla do plavebního rejstříku

01.01.2015

(1) Žádost o zápis plavidla do plavebního rejstříku kromě obecných náležitostí podání obsahuje

01.01.2015

a) jméno lodě,

01.01.2015

b) údaj o druhu plavidla,

01.01.2015

c) údaje o vlastníku plavidla, není-li současně žadatelem, kterými jsou

01.01.2015

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa bydliště, datum narození, jedná-li se o fyzickou osobu,

01.01.2015

2. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, nebo

01.01.2015

3. obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu, a

01.01.2015

d) údaje o provozovateli plavidla, není-li současně žadatelem, kterými jsou

01.01.2015

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa bydliště, datum narození, jedná-li se o fyzickou osobu,

01.01.2015

2. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, nebo

01.01.2015

3. obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu.

01.01.2015

(2) K žádosti o zápis plavidla do plavebního rejstříku se přiloží

01.01.2015

a) výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, vedeného ve státě sídla nebo místa podnikání žadatele, pokud nemá sídlo nebo místo podnikání na území České republiky; tento výpis nesmí být starší 3 měsíců,

01.01.2015

b) ověřená kopie dokladu osvědčujícího právní vztah vlastníka nebo provozovatele k plavidlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem plavidla do plavebního rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem plavidla,

01.01.2015

c) čestné prohlášení, že plavidlo není zapsáno v rejstříku jiného státu; to neplatí pro plavidla zapsaná v evropské databázi trupů plavidel, a

01.01.2015

d) doklad o schválení technické způsobilosti plavidla.“.

01.01.2015

28. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠15a

01.01.2015

Rejstřík malých plavidel

01.01.2015

(1) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele malého plavidla, jehož technická způsobilost byla schválena a jehož provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky, právnická osoba nebo její organizační složka se sídlem na území České republiky nebo jiná osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna dočasně poskytovat služby nebo vykonávat právo usazování na území České republiky5b), zapíše malé plavidlo do rejstříku malých plavidel a přidělí malému plavidlu poznávací znaky.

01.01.2015

(2) Rejstřík malých plavidel je evidence údajů o malých plavidlech, do níž se zapisují údaje podle § 14 odst. 2 písm. a), b), c), e), f) a h).

01.01.2015

(3) Evidenci v rejstříku malých plavidel podléhá malé plavidlo, splňuje-li podmínky pro evidenci v plavebním rejstříku podle § 14 odst. 3.

01.01.2015

(4) Vlastník malého plavidla je povinen oznámit plavebnímu úřadu veškeré změny údajů zapisovaných v rejstříku malých plavidel do 10 dnů ode dne vzniku skutečnosti zakládající změnu zapisovaného údaje.

01.01.2015

(5) Plavební úřad poskytne na žádost údaje z rejstříku malých plavidel

01.01.2015

a) fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel malého plavidla, jedná-li se o údaje k tomuto plavidlu, a

01.01.2015

b) orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.“.

01.01.2015

(6) Na žádost o zápis malého plavidla do rejstříku malých plavidel se použije § 14a odst. 1 písm. b) až d) a § 14a odst. 2 písm. a), b) a d) obdobně a na výmaz malého plavidla z rejstříku malých plavidel se použije § 15 obdobně.

01.01.2015

(7) Způsob vedení evidence malých plavidel v rejstříku malých plavidel stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2015

29. § 16 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠16

01.01.2015

Povinnost nést státní vlajku České republiky

01.01.2015

(1) Plavidla zapsaná v plavebním rejstříku, mají-li posádku a nejde-li o plovoucí zařízení, nesou při plavbě na vodní cestě státní vlajku České republiky.

01.01.2015

(2) Plavidla nesou státní vlajku České republiky na zádi. Na místě určeném pro státní vlajku České republiky nesmí být vztyčena jiná vlajka nebo znak. Při použití jiných vlajek nesmí mít tyto vlajky větší rozměry než státní vlajka České republiky, která je s nimi současně vztyčena.“.

01.01.2015

30. V § 18 odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Provozovatel plavidla stanoveného prováděcím právním předpisem je povinen zajistit, aby plavidlo bylo opatřeno poznávacími znaky, nákladovými značkami a ponorovými stupnicemi. Provozovatel plavidla, které podléhá evidenci podle tohoto zákona, je povinen zajistit, že plavidlo bude při provozu vybaveno lodními listinami.“.

01.01.2015

31. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2015

32. V § 18 odst. 2 se slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „o plavidle a osobách přítomných na plavidle“ a slovo „vyzvání“ se nahrazuje slovem „výzvu“.

01.01.2015

33. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2015

(3) Druhy plavidel, která musí být opatřena poznávacími znaky, nákladovými značkami a ponorovými stupnicemi, náležitosti poznávacích znaků, nákladových značek a ponorových stupnic pro jednotlivé druhy plavidel a způsob jejich umístění na plavidle a lodní listiny, kterými musí být plavidlo vybaveno, a údaje do nich zaznamenávané stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2015

34. V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo v rejstříku malých plavidel“.

01.01.2015

35. Nadpis části V zní: „PLAVEBNÍ PROVOZ“.

01.01.2015

36. § 22 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠22

01.01.2015

Zákaz plavby

01.01.2015

(1) Plavba je zakázána

01.01.2015

a) při vodním stavu, za kterého je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost plavby; zákaz plavby platí pro druhy plavidel nebo jejich sestav, jejichž bezpečnost tento vodní stav ohrožuje,

01.01.2015

b) při vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity s výjimkou plavidel

01.01.2015

1. integrovaného záchranného systému použitých při záchranných nebo likvidačních pracích a

01.01.2015

2. plavidel správce vodní cesty při zajišťování ochrany před povodněmi a odstraňování jejich následků,

01.01.2015

c) na sledovaných vodních cestách přes jezy, jejich propustě a ve vyznačené uzavřené vodní ploše nad a pod jezem a

01.01.2015

d) na části štěrkoviště, kde probíhá těžba z vody, s výjimkou plavidel používaných při těžbě.

01.01.2015

(2) Zákaz plavby neplatí pro stání plavidla v přístavech s ochrannou funkcí a na chráněných místech.

01.01.2015

(3) Plutí samotíží je zakázáno. Plavidla plující po proudu tak, že příď směřuje proti proudu a jejich motory pracují kupředu, se nepovažují za plavidla plující samotíží. Zákaz plavby samotíží neplatí pro malá plavidla bez vlastního pohonu nepodléhající evidenci v rejstříku malých plavidel.

01.01.2015

(4) Vodní stav, při kterém je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost plavby a druhy plavidel nebo jejich sestav, jejichž bezpečnost tento vodní stav ohrožuje, stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2015

37. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2015

㤠22a

01.01.2015

Omezení, zastavení nebo jiná úprava plavebního provozu

01.01.2015

(1) Plavební úřad může v případě narušení provozuschopnosti vodní cesty nebo její části z důvodu výskytu živelní události, nehody, modernizace nebo údržby vodní cesty nebo za jiné mimořádné události v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě opatřením obecné povahy na dobu nezbytně nutnou omezit, zastavit nebo jinak upravit v určitém úseku vodní cesty plavební provoz.

01.01.2015

(2) Plavební úřad zveřejní opatření obecné povahy po nabytí účinnosti prostřednictvím systému říčních informačních služeb a oznámí je správci vodní cesty.

01.01.2015

(3) Je-li vážně ohrožena bezpečnost plavebního provozu a pro nebezpečí z prodlení nelze postupovat jinak, návrh opatření obecné povahy se nezveřejňuje a připomínky nebo námitky se k němu nepodávají. V takovém případě nabývá opatření obecné povahy účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje.

01.01.2015

(4) Plavební úřad může s ohledem na naplnění kapacity určitého úseku vodní cesty nebo s ohledem na intenzitu plavebního provozu v zastavěném území obce rozhodnout o omezení nebo jiné úpravě plavebního provozu v určitém úseku vodní cesty nebo na součásti vodní cesty a v rozhodnutí stanovit správci vodní cesty opatření k zajištění tohoto omezení nebo jiné úpravy plavebního provozu.

01.01.2015

§ 22b

01.01.2015

Pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu

01.01.2015

(1) Plavební úřad může prostřednictvím pověřeného zaměstnance v případě narušení provozuschopnosti vodní cesty nebo její části z důvodu výskytu živelní události, nehody, opravy nebo rekonstrukce vodní cesty nebo za jiné mimořádné situace vydávat účastníku plavebního provozu ústní nebo písemné pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, přičemž zvýšenou měrou šetří práv a oprávněných zájmů dotčených osob; to neplatí, lze-li téhož účelu dosáhnout uložením povinnosti v řízení na místě. Účastník plavebního provozu je povinen se pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu řídit. Pověřený zaměstnanec musí být viditelně označen jako zaměstnanec plavebního úřadu.

01.01.2015

(2) Vyžadují-li to okolnosti a není-li to na újmu práv a oprávněných zájmů dotčených osob, lze pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu vydávat rovněž prostřednictvím systému říčních informačních služeb.“.

01.01.2015

38. V § 23 odst. 2 se slova „v plavebním rejstříku“ nahrazují slovy „podle tohoto zákona“.

01.01.2015

39. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠23a

01.01.2015

Povinnosti provozovatele a vlastníka plavidla

01.01.2015

(1) Provozovatel plavidla je povinen

01.01.2015

a) vybavit plavidlo optickou a zvukovou signalizací, záchrannými prostředky a prostředky potřebnými k ukládání odpadu vznikajícího během provozu na plavidle,

01.01.2015

b) vybavit plavidlo určené prováděcím právním předpisem radiotelefonním zařízením, které v závislosti na druhu plavidla a druhu vodní cesty stanoví prováděcí právní předpis,

01.01.2015

c) vybavit plavidlo určené prováděcím právním předpisem jiným zařízením sloužícím pro zajištění bezpečnosti plavby, které v závislosti na druhu plavidla a druhu vodní cesty stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2015

(2) Provozovatel plavidla je povinen vybavit plavidlo tak, aby na něm v souladu s tímto zákonem mohla být vztyčena státní vlajka České republiky.

01.01.2015

(3) Je-li to nezbytné k zajištění bezpečnosti plavby, je provozovatel nebo vlastník plavidla povinen zajistit hlídku na stojícím plavidle nebo dohled nad stojícím plavidlem, které nemá vůdce plavidla.

01.01.2015

(4) Provozovatel nebo vlastník plavidla je povinen před dosažením vodního stavu, při kterém je zakázána plavba, umístit plavidlo do přístavu s ochrannou funkcí nebo chráněného místa, neučinil-li to již vůdce plavidla. Provozovatel nebo vlastník plavidla je povinen plavidlo umístěné na vodní nádrži před zimním obdobím vytáhnout na břeh nad kótu nejvyššího vzdutí nebo přemístit na jiné vhodné místo umožňující převazování plavidel v závislosti na změně výšky vodní hladiny.

01.01.2015

(5) Provozovatel plovoucího zařízení je povinen zajistit při jeho provozu přítomnost osoby zajišťující jeho provoz, stanovil-li plavební úřad tuto povinnost při vydání osvědčení plovoucího zařízení podle § 24 odst. 3.“.

01.01.2015

40. § 24 zní:

01.01.2015

㤠24

01.01.2015

(1) Plavidlo a sestava plavidel musí být při provozu na vodní cestě vedeny k tomu způsobilým vůdcem plavidla. To neplatí pro provoz plovoucího zařízení.

01.01.2015

(2) Plavidla musí mít posádku v takovém počtu a odborném složení, aby byla zajištěna bezpečnost provozu plavidla. To neplatí pro plavidla v tlačné sestavě s výjimkou tlačného remorkéru a plavidla bez vlastního pohonu v bočně svázané sestavě, pokud plavidlo zajišťující pohyb nebo bezpečné stání sestavy má způsobilou posádku v počtu a odborném složení podle věty první.

01.01.2015

(3) Plavební úřad při vydání osvědčení plavidla zapíše do osvědčení plavidla minimální počet členů posádky plavidla a její složení. Plavební úřad může při vydání osvědčení plovoucího zařízení s ohledem na jeho charakter, způsob provozu a charakter vodní cesty stanovit, že při provozu plovoucího zařízení musí být přítomna osoba zajišťující jeho provoz; tato osoba není vůdcem plavidla ani členem posádky plavidla.

01.01.2015

(4) Podmínky způsobilosti k vedení plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé druhy plavidel a jejich sestav a způsob určení vůdce sestavy plavidel stanoví prováděcí právní předpis. Počet a odborné složení členů posádky pro jednotlivé druhy plavidel stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2015

41. V § 25 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 5d znějí:

01.01.2015

(1) Plavidlo určené prováděcím předpisem je oprávněn vést vůdce plavidla s platným průkazem způsobilosti podle tohoto zákona nebo s osvědčením vůdce plavidla či jiným obdobným dokladem vydaným podle

01.01.2015

a) práva Evropské unie5d),

01.01.2015

b) Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně,

01.01.2015

c) mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, nebo

01.01.2015

d) rozhodnutí mezinárodní organizace vydaného na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.

01.01.2015

(2) Průkaz způsobilosti vydává plavební úřad na žádost fyzické osobě, která

01.01.2015

a) dosáhla alespoň základního vzdělání a věku

01.01.2015

1. 18 let, nebo

01.01.2015

2. 16 let, jde-li o vydání průkazu způsobilosti k vedení malého plavidla,

01.01.2015

b) prokázala praxi při obsluze plavidla v rozsahu a délce, která je předpokladem k bezpečnému výkonu činností na plavidle a činí alespoň 3 měsíce; to neplatí pro osobu, která žádá o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla,

01.01.2015

c) prokázala svoji zdravotní způsobilost lékařským posudkem, který nesmí být starší než 3 měsíce, a

01.01.2015

d) úspěšně vykonala zkoušku odborné způsobilosti.

01.01.2015

5d) Směrnice Rady 91/672/ES.
Směrnice Rady 96/50/ES.“.

01.01.2015

42. V § 25 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

01.01.2015

(3) Věkovou hranici uvedenou v odstavci 2 písm. a) může plavební úřad snížit,

01.01.2015

a) má-li žadatel na plavidle vykonávat činnost, která nemůže ohrozit bezpečnost plavby, a

01.01.2015

b) jde-li o činnost vykonávanou pod dohledem vůdce plavidla nebo člena posádky.

01.01.2015

(4) Zkouška odborné způsobilosti je prováděna plavebním úřadem a provádí se podle jednotlivých druhů odborné způsobilosti formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla, ověření praktických dovedností při vedení plavidla nebo oběma těmito formami.

01.01.2015

(5) Průkaz způsobilosti se vydává na dobu neurčitou.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 6 až 10.

01.01.2015

43. V § 25 odstavec 8 zní:

01.01.2015

(8) Držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla a držitel průkazu způsobilosti člena posádky plavidla je povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce ověřující, zda trvá jejich zdravotní způsobilost.“.

01.01.2015

44. V § 25 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

01.01.2015

(9) Vůdce plavidla a člen posádky plavidla je povinen mít u sebe při plavbě na plavidle podle odstavce 1 platný průkaz způsobilosti. Vůdce plavidla a člen posádky plavidla, který se podrobil pravidelné lékařské prohlídce, je povinen mít u sebe při plavbě na tomto plavidle rovněž platný lékařský posudek potvrzující trvání jeho zdravotní způsobilosti.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

01.01.2015

45. V § 25 odst. 10 se slova „ , vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla“ a slova „ , s výjimkou spolehlivosti k vedení plavidla“ zrušují.

01.01.2015

46. V § 25 odst. 11 se slova „Požadované vzdělání, věk, délku praxe“ nahrazují slovy „Rozsah a délku praxe při obsluze plavidla“, za slova „způsob jejího získání“ se vkládají slova „ , činnosti, které nemohou ohrozit bezpečnost plavby“ a za slova „podmínky zdravotní způsobilosti“ se vkládají slova „ , formu zkoušky pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění, hodnocení a podmínky pro opakování zkoušky odborné způsobilosti, rozsah a obsah ověřování praktických dovedností při vedení plavidla, vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla, dobu platnosti a náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a intervaly pravidelných zdravotních prohlídek“.

01.01.2015

47. Za § 25 se vkládají nové § 25a a 25b, které znějí:

01.01.2015

㤠25a

01.01.2015

(1) Plavební úřad může na žádost pověřit ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla

01.01.2015

a) fyzickou osobu, která má trvalý nebo obdobný pobyt na území členského státu Evropské unie, dosáhla věku 21 let a je odborně způsobilá k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla, nebo

01.01.2015

b) právnickou osobu, která má sídlo nebo organizační složku na území členského státu Evropské unie a která prokázala, že ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla zajistí prostřednictvím odborně způsobilých osob.

01.01.2015

(2) Za odborně způsobilého k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla se považuje ten, kdo je po dobu alespoň 3 let držitelem průkazu způsobilosti k vedení malého plavidla a složil praktickou zkoušku z vedení malého plavidla před plavebním úřadem.

01.01.2015

(3) Plavební úřad pověření odejme, pokud jeho držitel

01.01.2015

a) přestal splňovat podmínky pro vydání pověření,

01.01.2015

b) opakovaně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo

01.01.2015

c) o odnětí pověření požádal.

01.01.2015

(4) Rozsah a obsah praktické zkoušky před plavebním úřadem, dokládající odbornou způsobilost, která je podmínkou pro pověření ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla, stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2015

§ 25b

01.01.2015

(1) Osoba pověřená ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla pořídí o průběhu ověření zápis a o výsledku ověření vydá osvědčení.

01.01.2015

(2) Plavební úřad na žádost osoby, která neúspěšně absolvovala ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla osobou k tomu pověřenou, tyto dovednosti bez zbytečného odkladu sám ověří. Žádost podle věty první lze podat do 15 dnů ode dne doručení osvědčení o výsledku jejich ověření.

01.01.2015

(3) Vzor osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2015

48. V § 26 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.01.2015

49. Nadpis nad § 28 se zrušuje.

01.01.2015

50. § 28 a 29 včetně nadpisů znějí:

01.01.2015

㤠28

01.01.2015

Účastník plavebního provozu

01.01.2015

Účastníkem plavebního provozu na vodní cestě je

01.01.2015

a) vůdce plavidla,

01.01.2015

b) člen posádky plavidla a další osoby na plavidle nebo mimo plavidlo vykonávající činnosti spojené se zajištěním bezpečné plavby,

01.01.2015

c) cestující,

01.01.2015

d) osoba obsluhující plavební komoru či jiné plavební zařízení,

01.01.2015

e) osoba, která se na vodní cestě koupe nebo potápí, a

01.01.2015

f) osoba vykonávající na vodní cestě činnost, která může ovlivnit bezpečnost a plynulost plavebního provozu.

01.01.2015

§ 29

01.01.2015

Povinnosti účastníka plavebního provozu

01.01.2015

(1) Účastník plavebního provozu je povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí.

01.01.2015

(2) Účastník plavebního provozu je dále povinen řídit se plavebním značením umístěným na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě a světelnými a zvukovými signály.

01.01.2015

(3) Každý, kdo způsobil překážku plavebního provozu na vodní cestě, je povinen ji neprodleně odstranit. Nemůže-li překážku odstranit neprodleně, oznámí tuto skutečnost správci vodní cesty a plavebnímu úřadu a viditelně označí místo výskytu překážky. Obdrží-li správce vodní cesty oznámení o vzniku překážky, může ji odstranit na náklady toho, kdo ji způsobil.“.

01.01.2015

51. Za § 29 se vkládají nové § 29a až 29l, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2015

㤠29a

01.01.2015

Ochrana plavebního značení

01.01.2015

(1) Nikdo nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení umístěná na vodní cestě, používat je k vyvazování plavidla nebo na vodní cestě nebo v její blízkosti umísťovat předměty, které jsou zaměnitelné s plavebním značením.

01.01.2015

(2) Umísťovat, odstraňovat nebo přemísťovat plavební značení lze jen se souhlasem plavebního úřadu. Souhlasu plavebního úřadu není třeba, nakládá-li s plavebním značením správce vodní cesty; správce vodní cesty je povinen neprodleně oznámit plavebnímu úřadu umístění, odstranění nebo přemístění plavebního značení, které provedl.

01.01.2015

(3) Plavební úřad vydá souhlas k umístění, odstranění nebo přemístění plavebního značení, pokud

01.01.2015

a) tím nebude ohrožena bezpečnost a plynulost plavebního provozu na vodní cestě a

01.01.2015

b) umístění, odstranění nebo přemístění plavebního značení neodporuje účelu oprávněného užívání daného úseku vodní cesty.

01.01.2015

(4) Vlastník, nájemce nebo pachtýř nemovitosti nebo její součásti nacházející se v blízkosti vodní cesty je povinen strpět umístění a údržbu plavebního značení správcem vodní cesty na tomto pozemku nebo stavbě.

01.01.2015

§ 29b

01.01.2015

Povinnosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla

01.01.2015

(1) Vůdce plavidla je povinen,

01.01.2015

a) být přítomen na plavidle, jestliže plavidlo pluje; jde-li o plovoucí stroj, i po dobu jeho pracovní činnosti,

01.01.2015

b) zajistit, aby

01.01.2015

1. obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu a

01.01.2015

2. rozměry plavidla nebo sestavy plavidel a jejich ponor odpovídaly parametrům vodní cesty a staveb na ní,

01.01.2015

c) zajistit, aby přes obrys plavidla nevyčnívaly předměty, které by mohly být nebezpečím pro jiná plavidla nebo by mohly poškodit plavební zařízení a stavby na vodní cestě,

01.01.2015

d) zajistit splnění ohlašovací povinnosti před vplutím do plavební komory, úseku vodní cesty s řízeným plavebním provozem nebo do úseku vodní cesty, ve kterém je plavebním značením stanovena povinnost použít radiotelefonního spojení,

01.01.2015

e) zabránit pádu předmětů a úniku látek, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost plavby, ostatní účastníky plavebního provozu nebo uživatele vodní cesty, z plavidla,

01.01.2015

f) zajistit odstranění předmětu z plavební dráhy, pokud vypadl z plavidla a může vytvořit plavební překážku nebo ohrozit bezpečnost plavby,

01.01.2015

g) učinit neodkladná opatření k nápravě v případě úniku látek, které mohou ohrozit bezpečnost plavby, ostatní uživatele vodní cesty anebo znečistit vodní cestu, nebo hrozí-li nebezpečí úniku těchto látek,

01.01.2015

h) neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty

01.01.2015

1. o místě pádu předmětu či úniku látek, pokud není možné učinit opatření uvedená v písmenech e) až g), a je-li to možné, toto místo viditelně označit,

01.01.2015

2. o zjištění výskytu neznámé překážky plavebního provozu na vodní cestě včetně jejího umístění, a je-li to možné, toto místo viditelně označit, nebo

01.01.2015

3. o zjištěných změnách, přemístění nebo poškození plavebního značení nebo poškození stavby na vodní cestě,

01.01.2015

i) přizpůsobit vedení plavidla stavu a parametrům vodní cesty a staveb na ní,

01.01.2015

j) zajistit hlídku na plavidle nebo dohled nad plavidlem, je-li to nezbytné pro bezpečnost plavby, a vést o zajištění hlídky nebo dohledu záznam,

01.01.2015

k) zajistit řádné ukládání odpadů vznikajících na plavidle a jejich odstranění z plavidla,

01.01.2015

l) dodržovat povolené rychlosti plavby,

01.01.2015

m) před dosažením vodního stavu, při kterém je zakázána plavba, umístit plavidlo do přístavu s ochrannou funkcí nebo chráněného místa a

01.01.2015

n) vést plavidlo pouze v plavební zóně, pro niž byla schválena jeho technická způsobilost.

01.01.2015

(2) Vůdce plavidla je dále povinen

01.01.2015

a) užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou signalizaci a další zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby,

01.01.2015

b) zajistit, aby optická signalizace byla funkční a dostatečně viditelná a zabránit instalaci světel a předmětů v její bezprostřední blízkosti, které by ji mohly zakrýt, změnit její význam nebo být za ni zaměněny, a zajistit, aby nebyly užívány zvuky, které by mohly být zaměněny za zvukové signály, a

01.01.2015

c) zajistit, aby na plavidle nebyla užívána světla, která by mohla oslněním ovlivnit bezpečnost plavby nebo pozemního provozu na březích vodní cesty.

01.01.2015

(3) Vůdce plavidla je dále povinen zajistit, aby při plavbě nebyla ohrožena bezpečnost osob na plavidle a ostatních účastníků plavebního provozu, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození plavidel, vodní cesty, staveb na ní se nacházejících, přístavních zařízení nebo životního prostředí, a aby plavba neohrožovala správu vodní cesty, a to zejména při

01.01.2015

a) potkávání, křížení směrů, kterými plavidla plují a předjíždění,

01.01.2015

b) proplouvání v úsecích s přikázaným směrem plavby,

01.01.2015

c) obracení, křížení vodní cesty a vplouvání do přístavních bazénů a přítoků a vyplouvání z nich,

01.01.2015

d) přibližování se k jinému plavidlu nebo k místu, kde by mohla být ohrožena bezpečnost jiných účastníků plavebního provozu,

01.01.2015

e) zabezpečení ochrany před nadměrným vlnobitím a sáním,

01.01.2015

f) použití plavidel v sestavě plavidel a vedení sestavy plavidel,

01.01.2015

g) proplouvání v blízkosti plovoucích strojů v chodu, nasedlých nebo potopených plavidel a plavidel se sníženou možností manévrování,

01.01.2015

h) proplouvání pod mosty a lávkami, přes jezy a plavebními komorami,

01.01.2015

i) plavbě za snížené viditelnosti a plavbě pomocí radiolokátoru,

01.01.2015

j) vedení převozní lodě,

01.01.2015

k) kormidlování,

01.01.2015

l) nehodě, nasednutí nebo potopení plavidla nebo jiném hrozícím nebezpečí,

01.01.2015

m) nehodě plavidla, které přepravuje nebezpečné věci,

01.01.2015

n) stání plavidla, nebo

01.01.2015

o) provádění dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace na plavidle.

01.01.2015

(4) Vůdce plavidla je povinen zajistit, aby na plavidle byla vztyčena státní vlajka České republiky způsobem podle § 16.

01.01.2015

(5) K zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu je vůdce plavidla oprávněn vydávat členům posádky plavidla a dalším osobám na plavidle příkazy; tyto osoby jsou povinny se vydanými příkazy řídit. Vůdce plavidla, které je součástí sestavy plavidel, je povinen řídit se příkazy vůdce sestavy plavidel.

01.01.2015

§ 29c

01.01.2015

Rybolovná zařízení

01.01.2015

(1) Na sledované vodní cestě je zakázáno

01.01.2015

a) vléci rybolovné zařízení pomocí několika plavidel plujících vedle sebe, nebo

01.01.2015

b) užívat rybolovné zařízení v přístavu, přístavišti nebo překladišti.

01.01.2015

(2) Zákaz podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na výzkumné nebo veterinární práce nebo práce související s chovem ryb, jejichž uskutečnění uživatel rybářského revíru oznámí alespoň 30 dnů předem plavebnímu úřadu. Oznámení obsahuje údaj o místě a době uskutečnění práce a o tom, bude-li k jejímu uskutečnění potřeba upravit plavební provoz.

01.01.2015

§ 29d

01.01.2015

Koupání a potápění

01.01.2015

(1) Je zakázáno se koupat a potápět v místech, kde tím může být ohrožena bezpečnost nebo plynulost plavby nebo jiní účastníci plavebního provozu, zejména

01.01.2015

a) na trase přívozu,

01.01.2015

b) na části vodní cesty vymezené podle § 30a odst. 1,

01.01.2015

c) do vzdálenosti 100 m od mostu na sledované vodní cestě,

01.01.2015

d) do vzdálenosti 100 m od přístaviště, překladiště, vjezdu do přístavu a ústí přítoku, který je sledovanou vodní cestou,

01.01.2015

e) v přístavu,

01.01.2015

f) v plavební komoře a ve vodní ploše nad a pod plavební komorou až k místu, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení, nebo

01.01.2015

g) v plavebních kanálech.

01.01.2015

(2) Zákaz potápění se nevztahuje na zabezpečovací práce, údržbu, stavební úpravy nebo změny staveb vodních děl prováděné správcem vodní cesty.

01.01.2015

(3) Plavební úřad může na žádost vydat povolení k potápění v místě, ve kterém je potápění zakázáno, nebude-li tím ohrožena bezpečnost a plynulost plavby, ani bezpečnost osoby, která se na takovém místě hodlá potápět. Plavební úřad v povolení stanoví dobu jeho platnosti.

01.01.2015

(4) Koupající se osoba je povinna chovat se tak, aby neohrožovala svoji bezpečnost a bezpečnost a plynulost plavby, zejména nesmí křížit dráhu přibližujícího se plavidla, a je povinna dodržovat bezpečné vzdálenosti od plavidel.

01.01.2015

(5) Na osobu koupající se s použitím nafukovacího lehátka nebo jiného plovoucího předmětu se odstavce 1 a 4 použijí obdobně.

01.01.2015

(6) Osoba, která se potápí mimo prostor vyhrazený k této činnosti plavebním značením, je povinna označit místo ponoru na hladině viditelným bezpečnostním označením.

01.01.2015

§ 29e

01.01.2015

Plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka

01.01.2015

(1) Vůdce plavidla při plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka je povinen zajistit bezpečnost osob, které se takového plutí účastní, a bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu.

01.01.2015

(2) Plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka v noci, za snížené viditelnosti a na úsecích dopravně významných vodních cest stanovených prováděcím právním předpisem je zakázáno.

01.01.2015

(3) Způsob zajištění bezpečnosti při plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2015

§ 29f

01.01.2015

Vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem

01.01.2015

(1) Vůdce plavidla vlekoucího vodního lyžaře nebo osobu provozující obdobnou činnost ve vleku za plavidlem je povinen zajistit bezpečnost osoby, která se takových činností účastní, a bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu.

01.01.2015

(2) Provozovat vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem v noci nebo za snížené viditelnosti je zakázáno.

01.01.2015

(3) Způsob zajištění bezpečnosti při vodním lyžování nebo obdobné činnosti stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2015

§ 29g

01.01.2015

Zvláštní přeprava

01.01.2015

(1) Přemísťování plovoucího zařízení na vodní cestě, plavba plovoucího tělesa a plavba plavidla nebo sestavy plavidel, pokud délka, šířka, výška nebo ponor plavidla nebo sestavy plavidel neodpovídá parametrům vodní cesty nebo staveb na ní se nacházejících, nebo plavidlo nebo sestava plavidel neodpovídá požadavkům na technickou způsobilost podle tohoto zákona nebo nemá způsobilou posádku v počtu a odborném složení podle tohoto zákona (dále jen „zvláštní přeprava“) jsou dovoleny jen na základě povolení plavebního úřadu.

01.01.2015

(2) Plavební úřad vydá povolení na základě žádosti, nebude-li zvláštní přepravou ohrožena bezpečnost plavebního provozu a nevznikne-li v souvislosti s ní nebezpečí poškození vodní cesty nebo staveb na ní se nacházejících. Plavební úřad v povolení stanoví dobu, na kterou se vydává. Správce vodní cesty je účastníkem řízení, jde-li o plavbu plavidla nebo sestavy plavidel, jejichž délka, šířka, výška nebo ponor neodpovídá parametrům vodní cesty nebo staveb na ní se nacházejících.

01.01.2015

(3) Plavební úřad v povolení určí osobu zajišťující bezpečné přemístění plovoucího zařízení, osobu pověřenou vedením plovoucího tělesa nebo vůdce plavidla nebo sestavy plavidel a stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti plavebního provozu při zvláštní přepravě.

01.01.2015

§ 29h

01.01.2015

Akce na sledované vodní cestě

01.01.2015

(1) Akci na sledované vodní cestě, s výjimkou vojenského výcviku nebo výcviku složek integrovaného záchranného systému, která vyžaduje úpravu, omezení nebo přerušení plavebního provozu nebo jeho zvláštní řízení, lze pořádat jen na základě povolení plavebního úřadu. Plavební úřad pořádání akce povolí na žádost jejího pořadatele, nebude-li tím ohrožena bezpečnost plavby a nedojde-li k nepřiměřenému omezení ostatních účastníků plavebního provozu. V povolení pro pořádání akce plavební úřad stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti plavebního provozu.

01.01.2015

(2) Uskutečnění vojenského výcviku nebo výcviku složek integrovaného záchranného systému podléhá oznámení plavebnímu úřadu. Oznámení podle věty první musí být provedeno nejméně 1 měsíc předem. Oznámení obsahuje údaj o místě a době konání výcviku a tom, zda bude k provedení výcviku potřeba upravit plavební provoz.

01.01.2015

§ 29i

01.01.2015

Štěrkoviště

01.01.2015

(1) Provozovatel štěrkoviště je povinen

01.01.2015

a) zabezpečit část štěrkoviště, ve které je plavba zakázána, proti vstupu nepovolaných osob a

01.01.2015

b) vyznačit část štěrkoviště, ve které se provozuje plavba, plavebním značením a toto plavební značení udržovat.

01.01.2015

(2) Způsob značení plavebním značením na štěrkovišti stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2015

§ 29j

01.01.2015

Povolení k užití zvláštní signalizace na plavidle

01.01.2015

(1) Zvláštní signalizaci na plavidle lze užít jen na základě povolení plavebního úřadu. Plavební úřad vydá povolení na dobu nezbytně nutnou na žádost provozovatele plavidla, které provádí sondážní, měřící nebo jinou pracovní činnost na vodní cestě, nebo které je třeba chránit před vlnobitím, je-li užití zvláštní signalizace nezbytné

01.01.2015

a) k zajištění bezpečnosti plavidla nebo osob na plavidle,

01.01.2015

b) k zabezpečení prováděných pracovních činností, nebo

01.01.2015

c) k zajištění bezpečnosti plavebního provozu.

01.01.2015

(2) Plavební úřad v povolení podle odstavce 1 uvede dobu jeho platnosti.

01.01.2015

(3) Druhy zvláštní signalizace na plavidle a způsob jejich užití stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2015

§ 29k

01.01.2015

Podrobnosti k zajištění bezpečného plavebního provozu

01.01.2015

Prováděcí právní předpis stanoví

01.01.2015

a) způsob bezpečného obsazení plavidla cestujícími, zatížení plavidla nákladem a jeho bezpečného rozmístění na plavidle,

01.01.2015

b) nejvyšší povolené hodnoty rozměrů plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé úseky vodní cesty a nejvyšší povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodní cesty,

01.01.2015

c) druhy plavidel, na která se vztahuje ohlašovací povinnost před jejich vplutím do plavební komory, úseku vodní cesty s řízeným plavebním provozem, kontrolního místa nebo do úseku vodní cesty, ve kterém je plavebním značením stanovena povinnost uvést do provozu rádiovou stanici, obsahové náležitosti ohlášení a způsob jeho provedení,

01.01.2015

d) druhy plavebního značení na vodní cestě a jeho význam,

01.01.2015

e) případy, ve kterých je pro bezpečnost plavby nezbytné zajistit hlídku na plavidle nebo dohled nad plavidlem, způsob jejich zajištění a způsob vedení záznamu o zajištění hlídky nebo dohledu,

01.01.2015

f) způsob ukládání odpadu vznikajícího na plavidle a způsob jeho správného odstranění z plavidla,

01.01.2015

g) nejvyšší povolené rychlosti plavby,

01.01.2015

h) druhy optické a zvukové signalizace, kterou musí být plavidlo vybaveno, a vhodný způsob jejího užívání,

01.01.2015

i) způsob a postupy zajištění bezpečnosti osob na plavidle a ostatních účastníků plavebního provozu při plavbě, způsob předcházení ohrožení nebo poškození plavidel, vodní cesty nebo staveb na ní se nacházejících, přístavních zařízení a životního prostředí,

01.01.2015

j) způsob vybavení plavidla radiotelefonním zařízením a jiným zařízením sloužícím k zajištění bezpečné plavby a způsob jejich užívání,

01.01.2015

k) záchranné prostředky a prostředky pro řádné třídění odpadu vznikajícího na plavidle, kterými je provozovatel plavidla povinen plavidlo vybavit, a

01.01.2015

l) bezpečné vzdálenosti koupajících se osob od plavidel a způsob bezpečnostního označení místa ponoru potápějící se osoby.

01.01.2015

§ 29l

01.01.2015

Na záchranné nebo likvidační práce složek integrovaného záchranného systému a jejich výcvik a na vojenský výcvik Armády České republiky se ustanovení § 29, 29b, 29d a 29j vztahují jen tehdy, nebyl-li by tím zjevně zmařen účel těchto činností.“.

01.01.2015

52. V § 30 odst. 1 se slova „ , nebo jiným státem tvořícím Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „ , jiným smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskou konfederací“.

01.01.2015

53. § 30a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5e zní:

01.01.2015

㤠30a

01.01.2015

Vymezená vodní plocha

01.01.2015

(1) Je-li to v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími ochranu povrchových vod5e) a nebude-li tím ohrožena bezpečnost plavebního provozu na vodní cestě, může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro

01.01.2015

a) plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, nebo

01.01.2015

b) provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.

01.01.2015

(2) Plavební úřad v opatření obecné povahy stanoví provozní dobu části vodní cesty vymezené podle odstavce 1 (dále jen „vymezená vodní plocha“), plavidla, která mohou být na vymezené vodní ploše provozována a nejvyšší povolený počet plavidel, která lze na vymezené vodní ploše provozovat současně.

01.01.2015

(3) Písemné odůvodněné námitky proti návrhu opatření obecné povahy, kterým se má vymezit plocha podle odstavce 1, může podat také správce vodní cesty. Obec, na jejímž katastrálním území se vymezená vodní plocha má nacházet, je dotčeným orgánem podle správního řádu.

01.01.2015

(4) Plavební úřad může prodloužit platnost opatření obecné povahy, jsou-li splněny podmínky pro jeho vydání. Plavební úřad zruší opatření obecné povahy, nejsou-li splněny podmínky pro jeho vydání.

01.01.2015

(5) Plavební úřad zveřejní opatření obecné povahy vydané podle odstavců 1 a 4 po nabytí účinnosti prostřednictvím systému říčních informačních služeb.

01.01.2015

(6) Činnosti uvedené v odstavci 1 lze provozovat pouze na těch částech vodní cesty, které byly k jejich provozování vymezeny.

01.01.2015

(7) Je zakázáno

01.01.2015

a) vplouvat do vymezené vodní plochy, byl-li dosažen nejvyšší povolený počet plavidel, která na ní lze současně provozovat,

01.01.2015

b) užívat vymezené vodní plochy k činnostem uvedeným v odstavci 1 mimo její provozní dobu, nebo

01.01.2015

c) vplouvat do vymezené vodní plochy v její provozní době s plavidlem, k jehož provozování nebyla určena.

01.01.2015

(8) Správce vodní cesty po dobu stanovenou opatřením obecné povahy označí vymezenou vodní plochu plavebním značením. Způsob označení vymezené vodní plochy plavebním značením stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2015

5e) § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 5f se zrušuje.

01.01.2015

54. Za § 30a se vkládá nový § 30b, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠30b

01.01.2015

Půjčovna malých plavidel

01.01.2015

(1) Půjčovnu malých plavidel umístěnou na vodní cestě (dále jen „půjčovna“) lze provozovat jen na základě povolení plavebního úřadu vydaného na žádost fyzické nebo právnické osoby, která ji hodlá provozovat. Žádost kromě obecných náležitostí podání obsahuje označení vodní cesty a navrhované umístění půjčovny na této vodní cestě. K žádosti se přiloží

01.01.2015

a) provozní řád půjčovny,

01.01.2015

b) povodňový plán, je-li povinnost jej zpracovat podle vodního zákona,

01.01.2015

c) seznam plavidel, která žadatel hodlá půjčovat, a

01.01.2015

d) příručka pro uživatele plavidla, které žadatel hodlá půjčovat.

01.01.2015

(2) Plavební úřad provozování půjčovny povolí, pokud

01.01.2015

a) navrhované umístění půjčovny na vodní cestě, její provoz a provoz plavidel, která žadatel hodlá půjčovat, neohrozí bezpečnost a plynulost plavebního provozu a

01.01.2015

b) plavidla, která žadatel hodlá půjčovat, jsou technicky způsobilá a vhodná pro půjčování a provozování na úseku vodní cesty stanoveném v provozním řádu půjčovny s ohledem na bezpečnost a plynulost plavebního provozu.

01.01.2015

(3) Správce vodní cesty je účastníkem řízení o vydání povolení k provozování půjčovny malých plavidel.

01.01.2015

(4) Plavební úřad v povolení stanoví podmínky sloužící k zajištění bezpečného provozu půjčovny a seznam plavidel, která lze v půjčovně půjčovat. Půjčovat jiné plavidlo, než které je uvedeno v povolení, lze jen se souhlasem plavebního úřadu. Plavební úřad souhlas vydá na žádost držitele povolení, je-li toto plavidlo technicky způsobilé a vhodné pro půjčování a provozování na úseku vodní cesty stanoveném v provozním řádu půjčovny s ohledem na bezpečnost a plynulost plavebního provozu.

01.01.2015

(5) Držitel povolení neprodleně informuje plavební úřad o změně skutečností uvedených v žádosti a v dokladech, které jsou k ní přiloženy.

01.01.2015

(6) Plavební úřad vydané povolení odejme, nejsou-li splněny podmínky pro jeho vydání nebo pokud držitel povolení

01.01.2015

a) závažným způsobem porušuje ustanovení tohoto zákona,

01.01.2015

b) závažným způsobem porušuje podmínky stanovené v povolení, nebo

01.01.2015

c) o odnětí povolení požádal.

01.01.2015

(7) Obsahové náležitosti provozního řádu půjčovny, seznamu plavidel, která lze v půjčovně půjčovat, a příručky uživatele pro jednotlivé druhy plavidel stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2015

55. V § 32a odst. 1, § 32d, § 37b písm. a), § 37d odst. 1 a v § 37e odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2015

56. V § 32a odst. 1 se slova „Říční informační služby („RIS“) představují“ nahrazují slovy „Systém říčních informačních služeb představuje“.

01.01.2015

57. V § 32a odst. 1 a 4 a v § 32c odst. 3, 4, 6 až 9 se slova „v RIS“ nahrazují slovy „v systému říčních informačních služeb“.

01.01.2015

58. V § 32a odst. 1, § 32b odst. 1 až 3, § 32c odst. 1 až 9, § 32d, § 40 odst. 2 a v § 41 písm. b) se slova „systému RIS“ nahrazují slovy „systému říčních informačních služeb“.

01.01.2015

59. V § 32a odst. 2 a 3 se slovo „RIS“ nahrazuje slovy „říčních informačních služeb“.

01.01.2015

60. V § 32b odst. 2 písm. a), § 32c odst. 4 a v § 32c odst. 7 písm. a) se za slova „plavebním rejstříku“ vkládají slova „ , rejstříku malých plavidel“ a slova „odst. 2 písm. b)“ se zrušují.

01.01.2015

61. V § 32c odst. 1 písm. c) se slova „systému, RIS“ nahrazují slovy „systému říčních informačních služeb,“.

01.01.2015

62. V § 32c odst. 6 se slova „státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci“ nahrazují slovy „smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace“.

01.01.2015

63. V § 33 odst. 1 se slovo „koncesi.6)“ nahrazuje slovem „koncesi8).“.

01.01.2015

64. V § 33a odst. 1 se slovo „pětileté“ nahrazuje slovy „nejméně tříleté“.

01.01.2015

65. V § 35a se slova „států tvořících Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru“ a slova „právními předpisy Evropských společenství vydá žadateli osvědčení o splnění těchto podmínek7a)“ se nahrazují slovy „přímo použitelnými předpisy Evropské unie7a) vydá žadateli osvědčení o splnění těchto podmínek“.

01.01.2015

66. V § 35a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 18 znějí:

01.01.2015

(2) Provozovatel vodní dopravy je povinen bez zbytečného odkladu oznámit plavebnímu úřadu každou změnu v podmínkách, o jejichž splnění bylo vydáno osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie18).

01.01.2015

(3) Plavební úřad odejme osvědčení o splnění podmínek podle odstavce 1, nejsou-li splněny podmínky pro jeho vydání.

01.01.2015

18) Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91.“.

01.01.2015

67. V § 36 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

01.01.2015

(2) Po vnitrozemských vodních cestách je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené mezinárodní smlouvou upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu19), a to za podmínek v ní uvedených.

01.01.2015

19) Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN), vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 102/2011 Sb. m. s.“.

01.01.2015

68. V § 36 se odstavce 3 až 6 zrušují.

01.01.2015

69. V § 37 odst. 1 se slova „státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru“ a slova „státě tvořícím Evropský hospodářský prostor“ se nahrazují slovy „smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru“.

01.01.2015

70. V § 40 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:

01.01.2015

(3) Státní plavební správa dále

01.01.2015

a) kontroluje plnění povinností týkajících se dodržování práv cestujících podle přímo použitelného předpisu Evropské unie20) a vyřizuje stížnosti na porušování těchto povinností,

01.01.2015

b) vykonává činnosti příslušného orgánu podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu19), a

01.01.2015

c) zajišťuje předávání informací o skutečnostech uvedených v § 29b odst. 1 písm. h) orgánům integrovaného záchranného systému.

01.01.2015

(4) Týkají-li se povinnosti stanovené v odstavci 3 písm. a) provozovatele cestovní kanceláře nebo provozovatele cestovní agentury, dohlíží na jejich plnění a vyřizuje stížnosti na jejich porušování obecní živnostenský úřad.

01.01.2015

20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010.“.

01.01.2015

71. V § 41 písm. d) se slovo „dopravy“ nahrazuje slovy „dopravy a“.

01.01.2015

72. V § 42 odst. 1 se slovo „sledovaných“ zrušuje.

01.01.2015

73. V § 42 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Pověření k výkonu státního dozoru vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru má formu průkazu.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2015

74. V § 42 odstavec 3 zní:

01.01.2015

(3) Při výkonu státního dozoru zaměstnanec plavebního úřadu pověřený výkonem státního dozoru (dále jen „kontrolující osoba“) dozírá, zda správci sledovaných vodních cest, provozovatelé přístavů, přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť, provozovatelé plavidel, provozovatelé půjčoven malých plavidel, provozovatelé vodní dopravy, účastníci plavebního provozu a další osoby plní povinnosti stanovené tímto zákonem.“.

01.01.2015

75. V § 42 odstavec 4 zní:

01.01.2015

(4) Zjistí-li kontrolující osoba při výkonu státního dozoru porušení povinností stanovených tímto zákonem, podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků uloží v řízení na místě způsob a lhůtu k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.“.

01.01.2015

76. V § 42 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

01.01.2015

(5) Kontrolující osoba zakáže v řízení na místě plavbu plavidla, zjistí-li, že

01.01.2015

a) na plavidle není platné lodní osvědčení nebo zvláštní povolení k plavbě,

01.01.2015

b) na plavidle je překročeno maximální zatížení cestujícími nebo nákladem,

01.01.2015

c) plavidlo není technicky způsobilé k plavbě,

01.01.2015

d) plavidlo nesplňuje požadavky na obsazení posádkou stanovené tímto zákonem, nebo

01.01.2015

e) schopnosti vůdce plavidla nebo členů posádky jsou sníženy z důvodu požití alkoholu, omamné nebo psychotropní látky.

01.01.2015

(6) Náležitosti průkazu zaměstnanců Státní plavební správy a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2015

77. Nadpis nad § 43 se zrušuje.

01.01.2015

78. § 43 a 44 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 znějí:

01.01.2015

㤠43

01.01.2015

Přestupky

01.01.2015

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 6 odst. 3 provozuje pozemní část přístavu bez povolení plavebního úřadu,

01.01.2015

b) provádí ve veřejném přístavu činnost zakázanou podle § 8 odst. 5,

01.01.2015

c) v rozporu s § 8a odst. 1 provozuje přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště bez povolení plavebního úřadu,

01.01.2015

d) poruší podmínky stanovené v povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště podle § 8a odst. 5,

01.01.2015

e) jako provozovatel přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště

01.01.2015

1. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. a) nevyznačí plavebním značením přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště, nebo

01.01.2015

2. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. b) neposkytne na vyžádání plavebního úřadu informace o způsobu a rozsahu využití přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště,

01.01.2015

f) jako vlastník plavidla v rozporu s § 14 odst. 5 nebo § 15a odst. 4 neoznámí plavebnímu úřadu změny údajů zapisovaných v plavebním rejstříku nebo v rejstříku malých plavidel,

01.01.2015

g) vykonává na plavidle činnosti člena posádky, aniž je k jejich výkonu odborně nebo zdravotně způsobilá podle § 25 odst. 6,

01.01.2015

h) v rozporu s § 29a odst. 1 poškodí plavební značení nebo jiné plavební zařízení umístěné na vodní cestě nebo v její blízkosti, použije je k vyvazování plavidla, nebo na vodní cestě nebo v její blízkosti umístí předmět, který je zaměnitelný s plavebním značením,

01.01.2015

i) v rozporu § 29a odst. 2 umístí, odstraní nebo přemístí plavební značení bez souhlasu plavebního úřadu,

01.01.2015

j) v rozporu s § 29e odst. 2 poruší zákaz plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka,

01.01.2015

k) v rozporu s § 29f odst. 2 poruší zákaz vodního lyžování nebo obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem,

01.01.2015

l) provozuje činnosti uvedené v § 30a odst. 1 mimo části vodní cesty, které byly k jejich provozování vymezeny,

01.01.2015

m) poruší některý ze zákazů na vymezené vodní ploše podle § 30a odst. 7, nebo

01.01.2015

n) přepravuje po vnitrozemské vodní cestě nebezpečné věci v rozporu s § 36 odst. 2.

01.01.2015

(2) Fyzická osoba se jako účastník plavebního provozu na vodní cestě dopustí přestupku tím, že

01.01.2015

a) se neřídí pokynem k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu podle § 22b odst. 1,

01.01.2015

b) v rozporu s § 29 odst. 1 ohrozí bezpečnost nebo plynulost plavebního provozu, lidský život nebo zdraví, způsobí škodu na majetku, nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě či znečištění vodního toku nebo jinak poškodí životní prostředí,

01.01.2015

c) v rozporu s § 29 odst. 2 se neřídí plavebním značením, zvukovými nebo světelnými signály,

01.01.2015

d) v rozporu s § 29 odst. 3 neučiní opatření k odstranění překážky na vodní cestě nebo překážku na vodní cestě viditelně neoznačí,

01.01.2015

e) vleče nebo užívá rybolovné zařízení v rozporu s § 29c odst. 1,

01.01.2015

f) se koupe nebo potápí v místě, kde je koupání nebo potápění podle § 29d odst. 1 zakázáno,

01.01.2015

g) v rozporu s § 29g odst. 1 provádí zvláštní přepravu bez povolení plavebního úřadu,

01.01.2015

h) v rozporu s § 29h pořádá akci na sledované vodní cestě bez povolení plavebního úřadu nebo nedodrží podmínky v povolení stanovené, nebo

01.01.2015

i) v rozporu s § 29j odst. 1 užije zvláštní signalizaci na plavidle bez povolení plavebního úřadu.

01.01.2015

(3) Vůdce plavidla nebo člen posádky plavidla se dopustí přestupku tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 25 odst. 7 neoznámí plavebnímu úřadu změnu údajů uvedených v průkazu způsobilosti, nebo nepředloží průkaz způsobilosti plavebnímu úřadu k provedení zápisu změny údajů do průkazu,

01.01.2015

b) v rozporu s § 25 odst. 9 nemá u sebe při plavbě na plavidle průkaz způsobilosti nebo platný lékařský posudek, nebo

01.01.2015

c) v rozporu se zákonem upravujícím opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

01.01.2015

1. vede plavidlo nebo vykonává činnost spojenou s plavbou ve stavu, ve kterém je jeho schopnost k vedení nebo k vykonávání uvedené činnosti ovlivněna požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky, nebo

01.01.2015

2. při vedení nebo obsluze plavidla se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky.

01.01.2015

(4) Člen posádky plavidla nebo jiná osoba na plavidle se dopustí přestupku tím, že se v rozporu s § 29b odst. 5 neřídí příkazem vůdce plavidla vydaným k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.

01.01.2015

(5) Vůdce plavidla se dopustí přestupku tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 8 odst. 1 a 6 nezajistí, aby při provozování plavidla v přístavu nebyla ohrožena bezpečnost osob na plavidle nebo ostatních účastníků plavebního provozu, nebo aby nedošlo k ohrožení nebo poškození plavidel, staveb na vodní cestě nebo životního prostředí,

01.01.2015

b) v rozporu s § 8 odst. 4 a 6 neohlásí vplutí plavidla do veřejného přístavu nebo vyplutí plavidla z veřejného přístavu,

01.01.2015

c) v rozporu s § 18 odst. 2 nezaznamenává v lodních listinách povinné údaje,

01.01.2015

d) poruší zákaz plavby podle § 22 odst. 1,

01.01.2015

e) poruší zákaz plutí samotíží podle § 22 odst. 3,

01.01.2015

f) nerespektuje omezení, zastavení nebo jinou úpravu plavebního provozu, které byly vydány opatřením obecné povahy podle § 22a odst. 1,

01.01.2015

g) v rozporu s § 25 odst. 1 vede plavidlo, k jehož vedení nemá platný průkaz způsobilosti nebo osvědčení vůdce plavidla či jiný obdobný doklad,

01.01.2015

h) nesplní některou z povinností stanovených v § 29b odst. 1 až 3 v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu,

01.01.2015

i) v rozporu s § 29b odst. 4 nezajistí, aby na plavidle byla vztyčena státní vlajka České republiky,

01.01.2015

j) v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím vedeného plavidla, nebo

01.01.2015

k) v rozporu s § 31 odst. 3 odpluje s plavidlem z místa nehody nebo nedopraví plavidlo po nehodě k nejbližší mělčině nebo na jiné bezpečné místo.

01.01.2015

(6) Vůdce plavidla, které je součástí sestavy plavidel, se dopustí přestupku tím, že se v rozporu s § 29b odst. 5 neřídí příkazy vůdce sestavy plavidel.

01.01.2015

(7) Vůdce plavidla se dopustí přestupku tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 29e odst. 1 při plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka nezajistí bezpečnost osob, které se takového plutí účastní, nebo bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu, nebo

01.01.2015

b) v rozporu s § 29f odst. 1 při vlečení vodního lyžaře nebo osoby provozující obdobnou činnost ve vleku za plavidlem nezajistí bezpečnost osoby, která se takových činností účastní, nebo bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu.

01.01.2015

(8) Fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí přestupku tím, že

01.01.2015

a) provozuje na vodní cestě plavidlo, které na vodní cestě nelze podle § 9 odst. 1 až 3 provozovat,

01.01.2015

b) v rozporu s § 18 odst. 1 nezajistí, aby plavidlo bylo opatřeno poznávacími znaky, nákladovými značkami nebo ponorovými stupnicemi nebo vybaveno předepsanými lodními listinami,

01.01.2015

c) v rozporu s § 19 odst. 1 provozuje plavidlo na vodní cestě bez sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla,

01.01.2015

d) v rozporu s § 23a odst. 1 nevybaví plavidlo optickou nebo zvukovou signalizací, záchrannými prostředky nebo prostředky potřebnými k ukládání odpadu, radiotelefonním nebo jiným zařízením sloužícím k zajištění bezpečnosti plavby,

01.01.2015

e) v rozporu s § 23a odst. 2 nevybaví plavidlo tak, aby na něm mohla být vztyčena státní vlajka České republiky, nebo

01.01.2015

f) v rozporu s § 24 odst. 1 a 2 nezajistí vedení nebo obsluhu plavidla způsobilými osobami v požadovaném počtu a odborném složení.

01.01.2015

(9) Fyzická osoba se jako provozovatel nebo vlastník plavidla dopustí přestupku tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 23a odst. 3 nezajistí hlídku nebo dohled nad plavidlem, nebo

01.01.2015

b) v rozporu s § 23a odst. 4 neumístí plavidlo před dosažením vodního stavu, při kterém je zakázána plavba, do přístavu s ochrannou funkcí nebo do jiného chráněného místa nebo nezajistí plavidlo před zimním obdobím.

01.01.2015

(10) Vůdce plavidla nebo fyzická osoba jako provozovatel plavidla se dopustí přestupku tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím provozovaného plavidla, nebo

01.01.2015

b) neposkytne správci systému říčních informačních služeb informace vztahující se k podpoře řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě podle § 32b odst. 2 písm. a).

01.01.2015

(11) Fyzická osoba se jako osoba koupající se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 29d odst. 4 ohrozí bezpečnost nebo plynulost plavby.

01.01.2015

(12) Fyzická osoba se jako osoba potápějící se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 29d odst. 6 neoznačí místo ponoru na hladině viditelným bezpečnostním označením.

01.01.2015

(13) Fyzická osoba se jako provozovatel štěrkoviště dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností stanovených v § 29i odst. 1.

01.01.2015

(14) Fyzická osoba se jako provozovatel plovoucího zařízení dopustí přestupku tím, že nezajistí přítomnost osoby zajišťující provoz plovoucího zařízení podle § 23a odst. 5.

01.01.2015

(15) Za přestupek lze uložit pokutu

01.01.2015

a) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) nebo odstavce 8 písm. c),

01.01.2015

b) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 8 písm. a), d) nebo f) nebo odstavce 9 písm. b),

01.01.2015

c) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), písm. e) bodu 1, písm. g), h), i), j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. b), d), g) nebo h), odstavce 3 písm. c), odstavce 5 písm. c), d), f), g), h), j) nebo k), odstavce 6, odstavce 8 písm. b), odstavce 10 nebo odstavce 14,

01.01.2015

d) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo e), odstavce 4, odstavce 5 písm. a), e) nebo i), odstavce 7, odstavce 9 písm. a), odstavce 11 nebo odstavce 12,

01.01.2015

e) do 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), písm. e) bodu 2 nebo písm. f), odstavce 2 písm. a), f) nebo i), odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. b), odstavce 8 písm. e) nebo odstavce 13,

01.01.2015

f) v blokovém řízení do 5000 Kč, jde-li o přestupky podle odstavce 1 písm. b), d), písm. e) bodu 1, písm. f), g), h), j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. c), d), e), f) nebo i), odstavce 3 písm. b), odstavce 4, odstavce 5 písm. a), b), c), d), e), f), h), i), j) nebo k), odstavce 7, odstavce 8 písm. a), b), d) nebo e), odstavce 9 písm. a), odstavce 10 písm. a) nebo b), odstavce 11, odstavce 12, odstavce 13 nebo odstavce 14.

01.01.2015

(16) Zákaz činnosti do 2 let lze uložit za přestupek podle odstavce 3 písm. c) nebo odstavce 5 písm. g).

01.01.2015

(17) Přestupky podle odstavce 1 písm. b), jedná-li se o porušení zákazu podle § 8 odst. 5 písm. a), odstavce 1 písm. h), j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. c), d), e), f) nebo i), odstavce 3 písm. b), odstavce 5 písm. a), d), f), h) nebo i), odstavce 7, nebo odstavce 11 může projednat v blokovém řízení Policie České republiky. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5000 Kč.

01.01.2015

§ 44

01.01.2015

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

01.01.2015

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 6 odst. 3 provozuje pozemní část přístavu bez povolení plavebního úřadu,

01.01.2015

b) v rozporu s § 8a odst. 1 provozuje přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště bez povolení plavebního úřadu,

01.01.2015

c) poruší podmínky stanovené v povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště podle § 8a odst. 5,

01.01.2015

d) jako provozovatel přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště

01.01.2015

1. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. a) nevyznačí plavebním značením přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště, nebo

01.01.2015

2. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. b) neposkytne na vyžádání plavebního úřadu informace o způsobu a rozsahu využití přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště,

01.01.2015

e) jako vlastník plavidla v rozporu s § 14 odst. 5 nebo § 15a odst. 4 neoznámí plavebnímu úřadu změny údajů zapisovaných v plavebním rejstříku nebo v rejstříku malých plavidel,

01.01.2015

f) v rozporu s § 29a odst. 1 poškodí plavební značení nebo jiné plavební zařízení umístěné na vodní cestě nebo v její blízkosti, použije je k vyvazování plavidla, nebo na vodní cestě nebo v její blízkosti umístí předmět, který je zaměnitelný s plavebním značením,

01.01.2015

g) v rozporu s § 29a odst. 2 umístí, odstraní nebo přemístí plavební značení,

01.01.2015

h) v rozporu s § 30b odst. 1 provozuje půjčovnu malých plavidel bez povolení plavebního úřadu, nebo

01.01.2015

i) jako provozovatel půjčovny malých plavidel

01.01.2015

1. v rozporu s § 30b odst. 4 nedodržuje podmínky stanovené v povolení nebo půjčuje jiné plavidlo, než které je uvedené v povolení bez souhlasu plavebního úřadu, nebo

01.01.2015

2. v rozporu s § 30b odst. 5 neinformuje plavební úřad o změně skutečností uvedených v žádosti nebo v dokladech, které jsou k ní přiloženy.

01.01.2015

(2) Správce vodní cesty se dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 5 odst. 5 nespravuje vodní cestu tak, aby bylo zajištěno bezpečné provozování plavby, neznačí sledovanou vodní cestu plavebním značením nebo toto značení neudržuje,

01.01.2015

b) v rozporu s § 7 odst. 3 nespolupracuje s provozovatelem pozemní části přístavu při zajišťování bezpečného provozu přístavu,

01.01.2015

c) v rozporu s § 29a odst. 2 neoznámí plavebnímu úřadu umístění, odstranění nebo přemístění plavebního značení, nebo

01.01.2015

d) v rozporu s § 30a odst. 8 neoznačí vymezenou vodní plochu plavebním značením.

01.01.2015

(3) Správce dopravně využívané vodní cesty se dopustí správního deliktu tím, že nevybaví v rozporu s § 23 odst. 4 plavidla nebo plavební objekty rádiovými stanicemi.

01.01.2015

(4) Provozovatel pozemní části přístavu se dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 6 odst. 3 provozuje pozemní část přístavu bez povolení plavebního úřadu,

01.01.2015

b) poruší podmínky stanovené v povolení k provozování pozemní části přístavu podle § 6 odst. 6,

01.01.2015

c) v rozporu s § 6b odst. 3 nezveřejní ceník obsahující ceny za užívání pozemní části přístavu,

01.01.2015

d) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. a) neprovozuje pozemní část přístavu po celou dobu platnosti povolení nebo ji neudržuje ve stavu, který umožňuje bezpečný plavební provoz v přístavu,

01.01.2015

e) nezveřejní pravidla nebo údaje podle § 7 odst. 1 písm. b),

01.01.2015

f) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) neoznačí místa pro manipulaci s hořlavými nebo nebezpečnými věcmi, pro ukládání pevných a tekutých odpadů z plavidel nebo pro odběr vody a elektrického proudu,

01.01.2015

g) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. d) nevede evidenci nakládaných a vykládaných plavidel nebo druhu a množství přeloženého nákladu,

01.01.2015

h) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. e) neoznačí plavebním značením místa určená pro stání plavidel, nebo

01.01.2015

i) v rozporu s § 7 odst. 3 nespolupracuje se správcem vodní cesty při zajišťování bezpečného provozu přístavu.

01.01.2015

(5) Provozovatel pozemní části veřejného přístavu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 23 odst. 4 nevybaví plavidla nebo zařízení přístavu rádiovými stanicemi.

01.01.2015

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 8 odst. 2 nevyužije k dlouhodobému stání plavidla stálá stanoviště určená provozovatelem pozemní části veřejného přístavu,

01.01.2015

b) provozuje na vodní cestě plavidlo, které na vodní cestě nelze podle § 9 odst. 1 až 3 provozovat,

01.01.2015

c) v rozporu s § 18 odst. 1 nezajistí, aby plavidlo bylo opatřeno poznávacími znaky, nákladovými značkami nebo ponorovými stupnicemi nebo vybaveno předepsanými lodními listinami,

01.01.2015

d) v rozporu s § 19 odst. 1 provozuje plavidlo na vodní cestě bez sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla,

01.01.2015

e) v rozporu s § 23 odst. 1 nepřizpůsobí provoz plavidla na vodní cestě povaze a stavu vodní cesty,

01.01.2015

f) v rozporu s § 23a odst. 1 nevybaví plavidlo optickou nebo zvukovou signalizací, záchrannými prostředky nebo prostředky potřebnými k ukládání odpadu, radiotelefonním nebo jiným zařízením sloužícím k zajištění bezpečnosti plavby,

01.01.2015

g) v rozporu s § 23a odst. 2 nezajistí, aby byla na plavidle vztyčena státní vlajka České republiky,

01.01.2015

h) v rozporu s § 24 odst. 1 a 2 nezajistí vedení nebo obsluhu plavidla způsobilými osobami v požadovaném počtu a odborném složení,

01.01.2015

i) v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím provozovaného plavidla, nebo

01.01.2015

j) přepravuje po vnitrozemské vodní cestě nebezpečné věci v rozporu s § 36 odst. 2.

01.01.2015

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel nebo vlastník plavidla dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 23a odst. 3 nezajistí hlídku nebo dohled nad plavidlem, nebo

01.01.2015

b) v rozporu s § 23a odst. 4 neumístí plavidlo před dosažením vodního stavu, při kterém je zakázána plavba, do přístavu s ochrannou funkcí nebo do jiného chráněného místa nebo nezajistí plavidlo před zimním obdobím.

01.01.2015

(8) Provozovatel vodní dopravy se dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2015

a) v rozporu s § 23 odst. 4 nevybaví plavidlo rádiovými stanicemi, nebo

01.01.2015

b) v rozporu s § 35a odst. 2 nebo v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie21) neoznámí plavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu změnu v okolnostech, na jejichž základě bylo vydáno osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7a).

01.01.2015

(9) Provozovatel veřejné vodní dopravy se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 35 odst. 2 nezveřejní smluvní přepravní podmínky, za nichž bude veřejnou dopravu provozovat, jízdní řád, tarif, den zahájení provozu nebo rozsah bezbariérovosti.

01.01.2015

(10) Dopravce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách20)

01.01.2015

a) nevydá cestujícímu přepravní doklad,

01.01.2015

b) neposkytne osobě se sníženou pohyblivostí bezplatnou pomoc v přístavu, při nalodění a vylodění nebo na palubě lodi,

01.01.2015

c) nezajistí školení zaměřená na problematiku zdravotně postižených,

01.01.2015

d) neposkytne pomoc, náhradu jízdného nebo přesměrování v případě zrušení nebo zpoždění připlutí nebo vyplutí, nebo

01.01.2015

e) neposkytne cestujícím náležité informace o průběhu přepravy, o právech cestujících nebo nemá zaveden přístupný mechanismus pro vyřizování stížností týkajících se práv cestujících.

01.01.2015

(11) Dopravce nebo prodejce přepravních dokladů se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách20) diskriminuje při uplatňování smluvních podmínek a tarifů.

01.01.2015

(12) Dopravce, provozovatel cestovní agentury nebo cestovní kanceláře se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách20) odmítne přijetí rezervace, vydání přepravního dokladu nebo nalodění osob z důvodu zdravotního postižení nebo snížené pohyblivosti.

01.01.2015

(13) Dopravce, provozovatel pozemní části přístavu nebo provozovatel cestovní kanceláře se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách20) nezveřejní podmínky přístupu platné pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí a doprovázejících osob.

01.01.2015

(14) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel plavidla, správce vodní cesty nebo provozovatel přístavu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 32b odst. 2 nezajistí poskytnutí informací vztahujících se k podpoře řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě správci systému říčních informačních služeb.

01.01.2015

(15) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel plovoucího zařízení dopustí správního deliktu tím, že nezajistí přítomnost osoby zajišťující provoz plovoucího zařízení podle § 23a odst. 5.

01.01.2015

(16) Za správní delikt se uloží pokuta

01.01.2015

a) do 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6 písm. d) nebo j),

01.01.2015

b) do 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3, odstavce 4 písm. a), b), d) nebo e), odstavce 5, odstavce 6 písm. b), f) nebo h), odstavce 7 písm. b) nebo odstavce 8,

01.01.2015

c) do 200000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo h), odstavce 2 písm. a), b), c) nebo d), odstavce 4 písm. c), f) nebo i), odstavce 6 písm. e), odstavce 9, odstavce 10 písm. b), odstavce 11, odstavce 12 nebo odstavce 13,

01.01.2015

d) do 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) bodu 1, písm. f), g) nebo písm. i) bodu 1, odstavce 4 písm. g) nebo h), odstavce 6 písm. a), c) nebo i), odstavce 7 písm. a), odstavce 10 písm. c), d) nebo e), odstavce 14 nebo odstavce 15,

01.01.2015

e) do 10000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) bodu 2, písm. e) nebo písm. i) bodu 2, odstavce 6 písm. g) nebo odstavce 10 písm. a).

01.01.2015

21) Nařízení Rady (EHS) č. 2919/85.“.

01.01.2015

79. V § 45 odstavec 4 zní:

01.01.2015

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

01.01.2015

a) Státní plavební správa, nebo

01.01.2015

b) obecní živnostenský úřad, jde-li o správní delikty podle § 44 odst. 12 nebo 13, je-li jejich pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.“.

01.01.2015

80. V § 45 odst. 6 se za slovo „Pokuty“ vkládají slova „uložené Státní plavební správou“, slova „orgán, který je uložil“ se nahrazují slovy „místně příslušný celní úřad“, za slovo „příjmem“ se vkládá slovo „státního“ a slova „ , ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil“ se zrušují.

01.01.2015

81. § 46 se zrušuje.

01.01.2015

82. Nadpis nad § 49 se zrušuje.

01.01.2015

83. § 49 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠49

01.01.2015

Rozhodování plavebního úřadu o výjimkách ze zákona

01.01.2015

(1) Plavební úřad na žádost provozovatele plavidla udělí výjimku ze zákazu plavby podle § 22 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 3, nebude-li tím ohrožena bezpečnost a plynulost plavebního provozu.

01.01.2015

(2) Plavební úřad na žádost udělí výjimku ze zákazu plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka stanoveného v § 29e odst. 2, nebude-li tím ohrožena bezpečnost a plynulost plavebního provozu.

01.01.2015

(3) Je-li to nezbytné k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, udělí plavební úřad opatřením obecné povahy na dobu nezbytně nutnou pro určitý úsek vodní cesty výjimku z nejvyšších povolených hodnot rozměrů plavidla a sestavy plavidel, z nejvyšších povolených hodnot ponoru plavidla a z nejvyšší povolené rychlosti plavby stanovených na základě § 29k. Plavební úřad zveřejní opatření obecné povahy po nabytí účinnosti prostřednictvím systému říčních informačních služeb. Správce vodní cesty po dobu stanovenou opatřením obecné povahy označí vymezenou část vodní cesty plavebním značením.“.

01.01.2015

84. § 52 zní:

01.01.2015

㤠52

01.01.2015

Ministerstvo dopravy vydá právní předpisy k provedení § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 6, § 6 odst. 7, § 8 odst. 6, § 9 odst. 6, § 10 odst. 2, 3, 6, 7 a 9, § 11 odst. 2, § 12 odst. 4, § 13 odst. 3, § 14 odst. 7, § 15a odst. 7, § 17 odst. 1 a 3, § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 3, § 20 odst. 1, § 21, § 22 odst. 4, § 23 odst. 4 a 6, § 23a odst. 1 písm. b) a c), § 24 odst. 4, § 25 odst. 1, 6 a 11, § 25a odst. 4, § 25b odst. 3, § 29e odst. 2 a 3, § 29f odst. 3, § 29i odst. 2, § 29j odst. 3, § 29k, § 30a odst. 8, § 30b odst. 7, § 32 odst. 2, § 32a odst. 1 a 4, § 32b odst. 3, § 32c odst. 1 písm. b), § 33a odst. 1, 2 a 3, § 36a odst. 7 a 8, § 37f odst. 3 a § 42 odst. 6.“.

01.01.2015

85. V příloze č. 1 bodě 2 se slova „plavební znaky“ nahrazují slovy „plavební značení“ a slova „a kilometráž vodní cesty“ se zrušují, v bodě 6 se slova „vodní části“ nahrazují slovy „přístavní bazény“, na konci bodu 10 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 11, který zní:

01.01.2015

11. speciální servisní zařízení určené k zásobování lodí pohonnými hmotami a odčerpáváním odpadních vod z plavidel.“.

01.01.2015

86. Příloha č. 2 zní:

01.01.2015

„Příloha č. 2

01.01.2015

Seznam dopravně významných vodních cest

01.01.2015

1. Vodní cesty využívané jsou:

01.01.2015

a) vodní tok Labe

01.01.2015

1. od říčního km 973,5 (Kunětice) po říční km 951,2 (nadjezí zdymadla Přelouč),

01.01.2015

2. od říčního km 949,1 (2,080 km od osy jezu Přelouč) po říční km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše Velké Žernoseky plavebním značením,

01.01.2015

b) vodní tok Vltavy

01.01.2015

1. od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,

01.01.2015

2. od říčního km 239,5 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice) jen pro plavidla o nosnosti do 300 tun,

01.01.2015

c) vodní tok Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál).

01.01.2015

2. Vodní cesty využitelné jsou:

01.01.2015

a) vodní tok Labe od říčního km 987,8 (Opatovice) po říční km 973,5 (Kunětice) a od říčního km 951,2 (nadjezí zdymadla Přelouč) po říční km 949,1 (2,080 km od osy jezu Přelouč),

01.01.2015

b) vodní tok Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy,

01.01.2015

c) vodní tok Odry od Polanky na Odrou po státní hranici s Polskem,

01.01.2015

d) vodní tok Ostravice pod ústím Lučiny,

01.01.2015

e) vodní tok Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín,

01.01.2015

f) vodní tok Ohře od říčního km 3,0 (Terezín) po ústí do vodního toku Labe.“.

01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Přechodná ustanovení

01.01.2015

1. Přístavy, které jsou podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, veřejnými přístavy, se považují za veřejné přístavy podle § 6 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

2. Veřejné přístavy provozované podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapíše plavební úřad do evidence veřejných přístavů podle § 6c zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

3. Souhlas se zřízením a provozováním přístavu udělený podle § 6 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k provozování pozemní části přístavu vydané podle § 6 odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

4. Státní plavební správa do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posoudí, zda přístav provozovaný podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, svým umístěním k přilehlé vodní cestě nebo stavebními úpravami může zajišťovat bezpečné stání plavidel a možnost bezpečného přístupu na plavidla v případě vysokého vodního stavu, zámrazy nebo chodu ledu, a na základě tohoto posouzení stanoví, zda jde o přístav s ochrannou funkcí.

01.01.2015

5. Provozovatel pozemní části veřejného přístavu, který vznikl před 1. říjnem 1995, se považuje za provozovatele pozemní části přístavu, kterému bylo vydáno povolení k provozování pozemní části přístavu podle § 6 odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

6. Provozovateli pozemní části veřejného přístavu, který vznikl před 1. říjnem 1995, stanoví plavební úřad svým rozhodnutím podmínky provozování pozemní části veřejného přístavu sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby a k ochraně životního prostředí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Podmínky stanovené rozhodnutím podle věty první se považují za podmínky stanovené v povolení k provozování pozemní části přístavu podle § 6 odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Státní plavební správa v rozhodnutí podle věty první uvede, zda jde o přístav s ochrannou funkcí.

01.01.2015

7. Provozovatel pozemní části přístavu, který provozuje pozemní část přístavu na základě souhlasu uděleného podle § 6 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a provozovatel pozemní části přístavu, který vznikl před 1. říjnem 1995, je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit plavebnímu úřadu doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

8. Fyzická nebo právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště, požádá Státní plavební správu o vydání povolení podle § 8a zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak její oprávnění provozovat přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště zaniká dnem následujícím po dni uplynutí této lhůty. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti podle věty první je žadatel oprávněn přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště provozovat bez povolení vydaného podle § 8a zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Vyhoví-li Státní plavební správa žádosti o povolení podle věty první, stanoví provozovateli přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště v rozhodnutí podmínky sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby a k ochraně životního prostředí a uvede, zda přístaviště, překladiště nebo vývaziště je chráněným místem. Podmínky stanovené rozhodnutím podle věty třetí se považují za podmínky stanovené v povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště podle § 8a odst. 5 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Správce vodní cesty je účastníkem řízení o žádosti o povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště podle věty první.

01.01.2015

9. Zápisy o zřízení zástavního práva na jiném než malém plavidle, provedené v plavebním rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou osoby, jichž se zřízená zástavní práva týkají, povinny uvést do souladu se skutečností ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis o zřízení zástavního práva do plavebního rejstříku po uplynutí lhůty uvedené ve větě první, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

01.01.2015

10. Údaje k malým plavidlům zapsané v plavebním rejstříku převede Státní plavební správa do rejstříku malých plavidel do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

11. Oprávnění fyzické nebo právnické osoby provozovat plochu pro provoz vodních skútrů vymezenou rozhodnutím podle § 30a zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které je platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká uplynutím doby platnosti rozhodnutí o vymezení plochy. Ostatní plochy vymezené podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze provozovat nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

12. Fyzická nebo právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje půjčovnu malých plavidel, požádá Státní plavební správu o povolení podle § 30b zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak její oprávnění provozovat půjčovnu malých plavidel zaniká dnem následujícím po dni uplynutí této lhůty. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti je žadatel oprávněn půjčovnu malých plavidel provozovat bez povolení vydaného podle § 30b zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

13. Držitelé platných průkazů způsobilosti vůdců

01.01.2015

a) plavidel jiných než malých, vydaných do 30. dubna 2004, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2016,

01.01.2015

b) plavidel jiných než malých, vydaných od 1. května 2004 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2017,

01.01.2015

c) malých plavidel, vydaných do 31. prosince 1984, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2016,

01.01.2015

d) malých plavidel, vydaných v období od 1. ledna 1985 do 31. prosince 1995, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2017,

01.01.2015

e) malých plavidel, vydaných v období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2000, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2018,

01.01.2015

f) malých plavidel, vydaných v období od 1. ledna 2001 do 31. ledna 2006, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2019,

01.01.2015

g) malých plavidel, vydaných v období od 1. února 2006 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2020.

01.01.2015

Státní plavební správa na žádost držitele průkazu způsobilosti vůdce plavidla bez zbytečného odkladu vymění průkaz způsobilosti vůdce plavidla podle věty první za průkaz způsobilosti vůdce plavidla podle § 25 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel při výměně odevzdá Státní plavební správě průkaz způsobilosti vůdce plavidla, o jehož výměnu žádá. Nepožádá-li držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá takový průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

01.01.2015

14. Držitelé platných průkazů způsobilosti členů posádek

01.01.2015

a) plavidel jiných než malých, vydaných do 30. dubna 2004, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2016,

01.01.2015

b) plavidel jiných než malých, vydaných od 1. května 2004 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2017.

01.01.2015

Státní plavební správa na žádost držitele průkazu způsobilosti člena posádky plavidla bez zbytečného odkladu vymění průkaz způsobilosti člena posádky plavidla podle věty první za průkaz způsobilosti člena posádky plavidla podle § 25 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel při výměně odevzdá Státní plavební správě průkaz způsobilosti člena posádky plavidla, o jehož výměnu žádá. Nepožádá-li držitel průkazu způsobilosti člena posádky plavidla o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá takový průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

01.01.2015

15. Držitelé mezinárodních průkazů způsobilosti k vedení rekreačního plavidla

01.01.2015

a) pro oblast plavby 1.0, 1 (vnitrozemské vodní cesty) a 2 (příbřežní mořské vody) vydaných do 31. prosince 2000 požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2018,

01.01.2015

b) pro oblast plavby 1 (vnitrozemské vodní cesty) a 2 (příbřežní mořské vody), vydané v období od 1. ledna 2001 do 1. června 2006, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2019.

01.01.2015

Státní plavební správa na žádost držitele průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla bez zbytečného odkladu vymění průkaz způsobilosti k vedení rekreačního plavidla za průkaz způsobilosti k vedení rekreačního plavidla podle § 25 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel při výměně odevzdá Státní plavební správě průkaz způsobilosti k vedení rekreačního plavidla, o jehož výměnu žádá. Nepožádá-li držitel průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá takový průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

01.01.2015

ČÁST DRUHÁ

01.01.2015

Změna vodního zákona

01.01.2015

Čl. III

01.01.2015

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 117 odst. 1 písm. a) se slovo „povrchových,“ nahrazuje slovy „povrchových, nebo“.

01.01.2015

2. V § 117 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

01.01.2015

3. V § 117 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Fyzická osoba se jako vůdce plavidla dopustí přestupku tím, že

01.01.2015

a) užije plavidlo se spalovacím motorem k plavbě na povrchové vodě v rozporu s § 7 odst. 5, nebo

01.01.2015

b) užije plavidlo k plavbě v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání povrchových vod k plavbě podle § 7 odst. 5.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2015

4. V § 117 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „a 2“.

01.01.2015

5. V § 117 odst. 3 písm. a) se slovo „písmene“ nahrazuje slovy „odstavce 1 písm.“.

01.01.2015

6. V § 117 odst. 3 písm. b) se slovo „písmene“ nahrazuje slovy „odstavce 1 písm.“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

01.01.2015

7. V § 117 odst. 3 písm. c) se slova „písmen c) a d).“ nahrazují slovy „odstavce 2,“.

01.01.2015

8. V § 117 odst. 3 se doplňuje písmeno d), které zní:

01.01.2015

d) v blokovém řízení do 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b).“.

01.01.2015

9. V § 125l odst. 7 větě druhé se slova „§ 117 odst. 1 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „§ 117 odst. 2“.

01.01.2015

10. V § 125l odst. 7 se za větu třetí vkládá věta „Přestupky v blokovém řízení podle § 117 odst. 3 písm. d) projednává Státní plavební správa nebo Policie České republiky.“.

01.01.2015

11. V § 125l se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „nebo Státní plavební správa“.

01.01.2015

ČÁST TŘETÍ

01.01.2015

Změna zákona o správních poplatcích

01.01.2015

Čl. IV

01.01.2015

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. Položky 37 a 38 znějí:

01.01.2015

„Položka 37

01.01.2015
a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce plavidla, průkazu způsobilosti strojmistra nebo průkazu k vedení plavidla pomocí radaru500
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo vydání nebo rozšíření průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě a pro příbřežní plavbu po moři500
c) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný průkaz nebo vydání průkazu v důsledku změny nebo doplnění údajů k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu100
d) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle1000
e) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby1500
f) Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla plavebním úřadem500
g) Vydání osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu1500
h) Prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu200
i) Vydání rozhodnutí o pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla2000
j) Vydání plavecké služební knížky300
k) Potvrzení plavební praxe v plavecké služební knížce50
01.01.2015

Položka 38

01.01.2015
a) Vydání osvědčení plavidla ve vnitrozemské plavbě pro
- malá plavidla500
- plovoucí zařízení, jejichž délka je větší než 20 m800
- ostatní plavidla1000
b) Technická prohlídka ke schválení způsobilosti plavidla
- malá plavidla bez strojního pohonu a plachetnice, které jsou bez obytné kajuty1000
- malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem, vodní skútry), jejichž součin délky, šířky a ponoru je nejvýše 30 m32500
- malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 30 m3, nejvýše však 60 m34500
- malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 60 m36000
- převozní lodě s obsaditelností nejvýše 12 osob2000
- plovoucí zařízení, jejichž délka nepřesahuje 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a jsou bez obytných prostor800
- plovoucí zařízení, jejichž délka nepřesahuje 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a mají obytné prostory3500
c) Vydání cejchovního průkazu k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů10000
- neurčenému k přepravě nákladů5000
d) Prodloužení platnosti cejchovního průkazu k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů5000
- neurčenému k přepravě nákladů2500
e) Vystavení prozatímního osvědčení náhradou za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení plavidla300
f) Vystavení povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky500
g) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle100
za každý druh zařízení
01.01.2015

Předmětem poplatku není

01.01.2015

Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu g) této položky před vydáním osvědčení plavidla.

01.01.2015

Poznámky

01.01.2015

1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a schválení technické způsobilosti.

01.01.2015

2. Ponorem uváděným v písmeni b) této položky se rozumí ponor bez ohledu na kýl a jiné pevně uchycené příslušenství na dně plavidla.

01.01.2015

3. Za provedení pravidelné technické prohlídky, dodatečné nebo zvláštní technické prohlídky se vybere poplatek ve výši 60 % sazby poplatku uvedené v písmeni b). Dodatečnou či zvláštní prohlídkou se rozumí prohlídka mimo termín pravidelných prohlídek, například po opravě nebo úpravě části plavidla.

01.01.2015

4. Za provedení technické prohlídky ke schválení technické způsobilosti rekreačního plavidla nebo vodního skútru s označením CE a prohlášením o shodě nebo sériově vyrobeného malého plavidla, pro které výrobce vydal typové osvědčení, se vybere poplatek ve výši 40 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).“.

01.01.2015

2. V položce 39 písmeni a) se slova „Kč 500“ nahrazují slovy „Kč 2000“.

01.01.2015

3. V položce 39 písmeni b) se slova „Kč 2000“ nahrazují slovy „Kč 6000“.

01.01.2015

4. V položce 39 písmeno d) zní:

01.01.2015

d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele malého plavidla nebo změna údajů o malém plavidle do rejstříku malých plavidel a do lodních dokladů Kč 100“.

01.01.2015

5. V položce 39 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

01.01.2015

f) Výmaz malého plavidla z rejstříku malých plavidel Kč 100“.

01.01.2015

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

01.01.2015

6. V položce 39 písmeni g) se slova „Kč 500“ nahrazují slovy „Kč 2000“.

01.01.2015

7. V položce 39 závěrečná část ustanovení zní:

01.01.2015

„Předmětem poplatku není

01.01.2015

Zápis změny uvedené v písmenech c) a d) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.

01.01.2015

Poznámka

01.01.2015

Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.“.

01.01.2015

8. Položka 40 zní:

01.01.2015

„Položka 40

01.01.2015
a) Vydání povolení pro zvláštní přepravu1500
b) Vydání povolení k provozování pozemní části přístavu2000
c) Vydání povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště1000
d) Vydání povolení k provozování půjčovny malých plavidel2000
e) Vydání povolení pro konání akce na sledované vodní cestě500
01.01.2015

Osvobození

01.01.2015

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.“.


01.01.2015

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2015

ÚČINNOST

01.01.2015

Čl. V

01.01.2015

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


01.01.2015

Hamáček v. r.

01.01.2015

Zeman v. r.

01.01.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru