PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 179/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 75/2014
Platnost od 29.08.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

179

01.01.2015

ZÁKON

01.01.2015

ze dne 23. července 2014,

01.01.2015

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2015

ČÁST PRVNÍ

01.01.2015

Změna zákona o zemědělství

01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 2 písm. e) bodě 1 se za slovo „potravinami“ vkládají slova „a přímých podpor“.

01.01.2015

2. V § 2 písm. e) bod 2 zní:

01.01.2015

2. Programu rozvoje venkova a Operačního programu rybářství,“.

01.01.2015

3. V § 2 písm. f) se slova „strukturálních fondů Evropské unie“ nahrazují slovy „programů spolufinancovaných Evropskou unií“.

01.01.2015

4. V § 2 se dosavadní odstavec označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je odpovědné za provádění společné zemědělské politiky Evropské unie podle příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie. Za tímto účelem je ministerstvem zřízen zemědělský poradenský systém a řídící a kontrolní systémy. Řídící a kontrolní systémy zahrnují zejména

01.01.2015

a) evidenci zemědělských podnikatelů,

01.01.2015

b) evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů,

01.01.2015

c) evidence vedené podle zákona o vinohradnictví a vinařství a zákona o ochraně chmele,

01.01.2015

d) společný zemědělský registr,

01.01.2015

e) ústřední evidenci jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedenou podle zákona o šlechtění a plemenitbě,

01.01.2015

f) rámec pro provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení, kontrol podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kontrol minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a kontrol dobrých životních podmínek zvířat.“.

01.01.2015

5. V § 2a odst. 1 se slova „Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „Smlouva o ES“)“ nahrazují slovy „Smlouvy o fungování Evropské unie“.

01.01.2015

6. V § 2a odst. 2 písm. a) a b) se slova „Smlouvy o ES“ nahrazují slovy „Smlouvy o fungování Evropské unie“.

01.01.2015

7. V § 2a odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

01.01.2015

(3) Přímými podporami se rozumí opatření prováděná podle předpisů Evropské unie4) na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky v oblasti přímých podpor a dalších podpor pro zemědělce.

01.01.2015

4) Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.“.

01.01.2015

8. V nadpisu § 2c se slova „Program strukturální podpory a“ zrušují.

01.01.2015

9. V § 2c odst. 1 se slova „Programem strukturální podpory a“ zrušují.

01.01.2015

10. V § 2c odst. 1 a 5, § 2ca, § 3 odst. 6, 8 a 9, § 3a odst. 5 písm. m), § 3aa odst. 2 písm. g), § 4a odst. 2 a 11, § 4c odst. 1 až 4, § 4c odst. 6, § 4d odst. 1, § 4e odst. 1, § 4f odst. 2 a v § 4g se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2015

11. V § 2c odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Program rozvoje venkova zahrnuje zejména

01.01.2015

a) podporu inovací a předávání znalostí,

01.01.2015

b) podporu zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesního hospodářství, včetně zpracovatelských odvětví,

01.01.2015

c) podporu obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů,

01.01.2015

d) podporu účinného využívání zdrojů, nebo

01.01.2015

e) podporu diverzifikace, vytváření nových pracovních příležitostí, podnikání a posílení rozvoje ve venkovských oblastech.“.

01.01.2015

12. V § 2c odst. 3 se slova „Programy strukturální podpory a“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“.

01.01.2015

13. V § 2c odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

01.01.2015

(4) Program rozvoje venkova provádí Fond v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie7).

01.01.2015

7) Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky, v platném znění.“.

01.01.2015

14. V § 2c odst. 5 se slova „programů strukturální podpory a“ zrušují.

01.01.2015

15. V § 2ca se za slovo „fond9)“ vkládají slova „a Evropský námořní a rybářský fond“ a na konci textu se doplňují slova „nebo jím pověřený Fond podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

01.01.2015

16. V § 2d se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2015

(3) Ministerstvo může pověřit Fond prováděním dalších podpor financovaných výhradně z národních zdrojů.“.

01.01.2015

17. V § 2da odst. 1 písmeno a) zní: „a) podnikatelům,“.

01.01.2015

18. V § 2da odst. 2 písmeno a) zní: „a) zápůjček, úvěrů a zajištění dluhu,“.

01.01.2015

19. V § 2da odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2015

a) vznik, reprodukci a rozvoj podniků a farem,“.

01.01.2015

20. V § 2da odst. 3 písm. b) se slova „která není ve vlastnictví státu,“ zrušují.

01.01.2015

21. V § 2da odst. 3 písmeno d) zní:

01.01.2015

d) rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve venkovských oblastech u podnikatelů a obcí a dobrovolných svazků obcí, včetně podpory budování infrastruktury,“.

01.01.2015

22. V § 2e odst. 1 písmeno a) zní: „a) je plně svéprávná,“.

01.01.2015

23. V § 2e odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena b) a c).

01.01.2015

24. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2015

25. V § 2e odst. 3 písm. a) se za slova „aromatických rostlin“ vkládají slova „s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely“.

01.01.2015

26. V § 2e odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie“.

01.01.2015

27. V § 2e se na konci odstavce 3 doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní: „Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.“.

01.01.2015

28. V § 2f odst. 1 se slova „předpisu Evropských společenství13)“ nahrazují slovy „Smlouvy o fungování Evropské unie“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2015

29. V § 2f odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1.“.

01.01.2015

30. V § 2f odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 70 zní:

01.01.2015

a) kromě náležitostí stanovených správním řádem70) obchodní firmu, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,

01.01.2015

70) § 37 odst. 2 správního řádu.“.

01.01.2015

31. V § 2f odst. 3 písm. b) se slova „bydliště na území České republiky“ nahrazují slovy „bydliště mimo území České republiky a adresu místa pobytu v České republice“, slova „popisné a“ se nahrazují slovy „popisné nebo číslo evidenční, popřípadě“ a na konci textu písmene se doplňují slova „uvedené v písmenu a)“.

01.01.2015

32. V § 2f odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

01.01.2015

33. V § 2f se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

01.01.2015

g) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím fyzická osoba disponuje, nemá-li přiděleno identifikační číslo, a

01.01.2015

h) sídlo v České republice.“.

01.01.2015

34. V § 2f odst. 4 písmeno a) zní:

01.01.2015

a) kromě náležitostí stanovených správním řádem70) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede se kromě náležitostí stanovených správním řádem70) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,“.

01.01.2015

35. V § 2f odst. 4 písm. c) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

01.01.2015

36. V § 2fa odst. 1 písm. a) se slova „jméno a příjmení“ nahrazují slovy „osobní jméno, popřípadě jména, příjmení“, slova „popisné a“ se nahrazují slovy „popisné nebo číslo evidenční, popřípadě“, za slovem „přiděleno“ se vkládají slova „nebylo-li přiděleno, tak“ a slova „ , místo narození a rodné příjmení“ se zrušují.

01.01.2015

37. V § 2fa odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2015

b) jde-li o zahraniční fyzickou osobu, osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firma, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, adresa bydliště mimo území České republiky, adresa místa pobytu v České republice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt; u osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, adresa jejího umístění obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, popřípadě číslo orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje o vedoucím této organizační složky uvedené v § 2f odst. 3 písm. a) s výjimkou prohlášení o neuložení zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby; je-li vedoucí této organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede se rovněž místo jejího pobytu v České republice, pokud jí byl povolen,“.

01.01.2015

38. V § 2fa odst. 1 písm. c) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovem „sídlo“.

01.01.2015

39. V § 2fa odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

01.01.2015

40. V § 2fa odst. 2 písm. a) se slovo „sídlo“ nahrazuje slovy „adresa sídla“, slova „popisné a“ se nahrazují slovy „popisné nebo číslo evidenční, popřípadě“, slovo „jméno“ se nahrazuje slovy „osobní jméno“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , bylo-li přiděleno“.

01.01.2015

41. V § 2fa odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2015

b) u zahraniční právnické osoby adresa umístění organizační složky v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v § 2f odst. 3 písm. a), s výjimkou prohlášení o neuložení zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby; je-li vedoucí organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede se rovněž místo jejího pobytu v České republice, pokud jí byl povolen,“.

01.01.2015

42. V § 2fa odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

01.01.2015

43. V § 2fa odstavec 3 zní:

01.01.2015

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.“.

01.01.2015

44. V § 2fa odstavec 5 zní:

01.01.2015

(5) Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, z obchodního rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.“.

01.01.2015

45. V § 2fa odst. 6 se slovo „příslušnému“ zrušuje a na konci odstavce se doplňují věty „Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručeno.“.

01.01.2015

46. V § 2fb odst. 2 se slova „veřejným seznamem“ nahrazují slovem „veřejná“, slova „místo podnikání“ se nahrazují slovem „sídlo“, slova „zaměření zemědělské výroby, nebo již nesplňuje podmínky podle § 2e odst. 1“ se zrušují, za slovo „číslo“ se vkládají slova „ , datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele“ a za slova „této osoby“ se vkládají slova „ , a to jen údaje o této osobě. Dále lze z neveřejné části vydat výpis na základě žádosti soudu, správního orgánu nebo Nejvyššího kontrolního úřadu“.

01.01.2015

47. V § 2fb odst. 4 písm. b), § 2fb odst. 5 písm. a) a v § 2fb odst. 6 písm. a) se slovo „jméno“ nahrazuje slovy „osobní jméno“.

01.01.2015

48. V § 2fb odst. 5 písm. f) a v § 2fb odst. 6 písm. h) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2015

49. V § 2g odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a neoznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby nebo již nesplňuje podmínky podle § 2e odst. 1“.

01.01.2015

50. V § 2g se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2015

51. Za § 2h se vkládá nový § 2ha, který včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠2ha

01.01.2015

Místní příslušnost evidence zemědělského podnikatele

01.01.2015

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.“.

01.01.2015

52. V § 2i odst. 1, 2 a 4 se slova „půdním bloku, popřípadě“, slova „půdního bloku, popřípadě“ a slova „půdními bloky, popřípadě“ zrušují.

01.01.2015

53. V § 2i odst. 2 písm. d), § 3n odst. 1 a 2 a v § 3o odst. 2 a 3 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“.

01.01.2015

54. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Příslušný orgán poskytuje před podáním žádosti žadatelům o dotace odbornou a poradenskou pomoc.“.

01.01.2015

55. V § 3 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

01.01.2015

56. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

01.01.2015

57. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2015

(3) Žádost o poskytnutí dotace a další podání lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace příslušného orgánu, ke které zřídí příslušný orgán přístup na požádání. Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace příslušného orgánu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 4 až 14.

01.01.2015

58. V § 3 odst. 5 písm. a), § 3a odst. 3 písm. c) a v § 3a odst. 6 se slova „podle § 3i písm. a) až g) nebo k)“ nahrazují slovy „stanovenou nařízením vlády podle § 3i“.

01.01.2015

59. V § 3 odst. 5 písm. a) se slova „podle uživatelských vztahů“ zrušují.

01.01.2015

60. Poznámka pod čarou č. 20 zní:

01.01.2015

20) § 23b zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2015

61. V § 3 odstavec 6 zní:

01.01.2015

(6) Příslušný orgán dotaci neposkytne, jestliže se pozemek, na který má být poskytnuta dotace, nenachází na území České republiky.“.

01.01.2015

62. V § 3 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje slovy „6 a 8“.

01.01.2015

63. V § 3 odst. 9 se za slova „Evropského rybářského fondu9)“ vkládají slova „a Evropského námořního a rybářského fondu“.

01.01.2015

64. V § 3 odst. 11 až 14 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

01.01.2015

65. § 3a včetně poznámek pod čarou č. 25 až 33 zní:

01.01.2015

㤠3a

01.01.2015

(1) Evidence využití půdy slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 5 písm. a), ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí dotace, pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných sadů, pro evidenci pěstování geneticky modifikované odrůdy (§ 2i), pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně25), pro evidenci pěstování máku setého a konopí26) a pro evidenci území určeného k řízeným rozlivům povodní27).

01.01.2015

(2) Evidence využití půdy je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem15) je ministerstvo. Aktualizaci evidence využití půdy provádí Fond. Evidence využití půdy obsahuje

01.01.2015

a) evidenci půdy,

01.01.2015

b) evidenci ekologicky významných prvků a

01.01.2015

c) evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat28) s výjimkou včel (dále jen „evidence objektů“).

01.01.2015

(3) Ministerstvu a Fondu jsou pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona poskytovány

01.01.2015

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

01.01.2015

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

01.01.2015

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

01.01.2015

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

01.01.2015

a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,

01.01.2015

b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.01.2015

c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

01.01.2015

d) adresa místa pobytu a

01.01.2015

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.01.2015

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

01.01.2015

a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,

01.01.2015

b) datum a místo narození,

01.01.2015

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

01.01.2015

d) adresa místa trvalého pobytu a

01.01.2015

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.01.2015

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

01.01.2015

a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,

01.01.2015

b) datum a místo narození,

01.01.2015

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.01.2015

d) druh a adresa místa pobytu,

01.01.2015

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

01.01.2015

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

01.01.2015

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

01.01.2015

(9) Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok29) o minimální výměře 0,01 ha, který představuje

01.01.2015

a) souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělené zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, pozemní komunikací, vodním útvarem povrchových vod nebo trvale zemědělsky neobhospodařovanou půdou, která může obsahovat ekologicky významný prvek obklopený zemědělsky obhospodařovanou půdou30),

01.01.2015

b) souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, pro účely provozování rybníkářství podle jiného právního předpisu31), nebo

01.01.2015

c) souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou stanovenou nařízením vlády podle § 3i.

01.01.2015

(10) Za půdní blok se považuje také ekologicky významný prvek, který není součástí půdního bloku podle odstavce 9 písm. a) a současně bezprostředně přiléhá k zemědělsky obhospodařované půdě evidované jako půdní blok podle odstavce 9.

01.01.2015

(11) U půdního bloku se v evidenci půdy eviduje

01.01.2015

a) identifikační číslo půdního bloku,

01.01.2015

b) výměra půdního bloku,

01.01.2015

c) výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, a

01.01.2015

d) samostatná plocha v rámci půdního bloku, která nepředstavuje díl půdního bloku podle odstavce 12, včetně její výměry.

01.01.2015

(12) Díl půdního bloku, který je součástí půdního bloku, představuje souvislou plochu půdy o minimální výměře 0,01 ha, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, a

01.01.2015

a) na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělskou činnost32) fyzická nebo právnická osoba, (dále jen „uživatel“) a

01.01.2015

b) je na ní pěstován jeden druh zemědělské kultury stanovené podle § 3i, popřípadě se na ní nachází ekologicky významný prvek podle § 3aa odst. 4.

01.01.2015

(13) Jako díl půdního bloku podle odstavce 12 je evidována také souvislá plocha půdy,

01.01.2015

a) která je obhospodařována v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo

01.01.2015

b) je na ní uplatňováno opatření, jehož podmínky stanovené jiným právním předpisem33) vyžadují, aby bylo prováděno na samostatném dílu půdního bloku, nebo

01.01.2015

c) které odpovídá v rámci registru vinic vedeného podle zákona o vinohradnictví a vinařství, registru chmelnic vedeného podle zákona o ochraně chmele, nebo v rámci evidence ovocných sadů, registrační číslo vinice, chmelnice, nebo ovocného sadu.

01.01.2015

(14) U dílu půdního bloku se eviduje

01.01.2015

a) příslušnost k půdnímu bloku,

01.01.2015

b) identifikační číslo dílu půdního bloku,

01.01.2015

c) výměra dílu půdního bloku,

01.01.2015

d) výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie,

01.01.2015

e) výměra jednotlivých druhů ekologicky významných prvků, které jsou součástí tohoto dílu půdního bloku,

01.01.2015

f) označení uživatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě rodného čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,

01.01.2015

g) druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,

01.01.2015

h) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a

01.01.2015

i) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské unie.

01.01.2015

25) § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2015

26) § 24 a 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.

01.01.2015

27) § 68 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 181/2008 Sb.

01.01.2015

28) § 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

01.01.2015

29) Čl. 2 odst. 27 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
Čl. 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

01.01.2015

30) Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

01.01.2015

31) § 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

01.01.2015

32) Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013.

01.01.2015

33) Například nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2015

Poznámky pod čarou č. 34 až 38 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2015

66. Nadpis § 3aa zní: „Evidence objektů a evidence ekologicky významných prvků“.

01.01.2015

67. V § 3aa odstavce 3 až 5 znějí:

01.01.2015

(3) Jestliže objekt přísluší k více hospodářstvím, objekt se nečlení a Fond u příslušného objektu uvede, že objekt přísluší k více hospodářstvím.

01.01.2015

(4) Základní jednotkou evidence ekologicky významných prvků je prvek, který představuje souvislou plochu i zemědělsky neobhospodařované půdy plnící mimoprodukční funkci zemědělství, popřípadě jiný útvar, který je součástí zemědělsky obhospodařované půdy nebo k ní bezprostředně přiléhá, a který je druhem ekologicky významných prvků podle § 3m.

01.01.2015

(5) U ekologicky významných prvků se eviduje

01.01.2015

a) identifikační číslo ekologicky významného prvku,

01.01.2015

b) druh ekologicky významného prvku podle kritérií uvedených v § 3m,

01.01.2015

c) příslušnost k půdnímu bloku,

01.01.2015

d) příslušnost k dílu půdního bloku, je-li známa,

01.01.2015

e) výměra a

01.01.2015

f) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské unie.“

01.01.2015

68. V § 3aa se odstavec 6 zrušuje.

01.01.2015

69. V § 3ab odst. 1 se slova „krajinné prvky“ nahrazují slovy „ekologicky významné prvky“.

01.01.2015

70. V § 3ab odst. 2 se slova „jako veřejný seznam z“ nahrazují slovy „z veřejné části“.

01.01.2015

71. V § 3ab odst. 2 písm. a) se slova „(jméno a příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo)“ nahrazují slovy „ , a to osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo“.

01.01.2015

72. V § 3ab odst. 2 písm. e) se slova „zvláštního právního předpisu32)“ nahrazují slovy „zákona o ekologickém zemědělství“.

01.01.2015

73. V § 3ab odst. 2 písm. i) až k) se slova „krajinného prvku“ nahrazují slovy „ekologicky významného prvku“.

01.01.2015

74. V § 3ab se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

01.01.2015

l) podaná ohlášení změny evidence půdy podle § 3g odst. 1.“.

01.01.2015

75. § 3b až 3e se zrušují.

01.01.2015

76. § 3g včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠3g

01.01.2015

Aktualizace evidence půdy

01.01.2015

(1) Uživatel je povinen Fondu na jím vydaném formuláři ohlásit skutečnost, že došlo

01.01.2015

a) ke změně průběhu hranice dílu půdního bloku,

01.01.2015

b) ke změně uživatele dílu půdního bloku,

01.01.2015

c) k ukončení užívání dílu půdního bloku,

01.01.2015

d) ke změně druhu zemědělské kultury na dílu půdního bloku podle kritérií stanovených v nařízení vlády podle § 3i,

01.01.2015

e) ke změně průběhu hranice osázené plochy vinice na dílu půdního bloku, s druhem zemědělské kultury vinice stanovené nařízením vlády podle § 3i, nebo

01.01.2015

f) ke vzniku nového dílu půdního bloku, který není v evidenci půdy evidován,

01.01.2015

a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; ohlášení změny zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.01.2015

(2) Zjistí-li Fond, že ohlášení změny podle odstavce 1 je v rozporu s údaji vedenými v evidenci půdy nebo jiným ohlášením změny, vyzve uživatele, který učinil ohlášení změny, popřípadě uživatele dotčeného tímto ohlášením k předložení písemné dohody odstraňující vzájemný rozpor nebo k předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Zjistí-li Fond, že ohlášení změny je nepravdivé nebo neúplné, vyzve uživatele k odstranění vad ohlášení změny, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.

01.01.2015

(3) Fond provede aktualizaci evidence půdy na základě ohlášení změny podle odstavce 1, jestliže

01.01.2015

a) údaje v ohlášení změny neshledá nepravdivými, popřípadě neúplnými, nebo

01.01.2015

b) ohlášení změny je doloženo písemnou dohodou podle odstavce 2 nebo uživatel, který učinil ohlášení změny, předložil doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 2.

01.01.2015

Fond vydá osobě, která ohlásila změnu, jakož i dalším osobám, pokud se jich změna týká, oznámení o aktualizaci evidence půdy.

01.01.2015

(4) Fond aktualizaci evidence půdy podle ohlášení změny podle odstavce 1 neprovede a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí písemně uživateli, který učinil ohlášení změny podle odstavce 1, popřípadě osobě, které se aktualizace evidence půdy týká, jestliže

01.01.2015

a) i po předložení dokladu podle odstavce 2 shledá údaje v ohlášení změny nepravdivými, nebo

01.01.2015

b) uživatel, který učinil ohlášení změny, nedoložil písemnou dohodu podle odstavce 2 nebo doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 2.

01.01.2015

(5) Jestliže v důsledku ohlášení změny podle odstavce 1 mají být aktualizovány údaje týkající se dílu půdního bloku uživatele, který nepodal ohlášení změny, a na základě výzvy podle odstavce 2 nedoložil písemnou dohodu nebo neprokázal právní důvod užívání dílu půdního bloku, Fond mu písemně oznámí provedení aktualizace evidence půdy do 15 dnů ode dne, kdy aktualizaci evidence půdy provede.

01.01.2015

(6) Proti oznámení podle odstavců 3 až 5 může uživatel podat Fondu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení písemnou námitku, která musí být odůvodněna. Podaná námitka nemá odkladný účinek. O podané námitce rozhoduje ministerstvo. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje uživateli a je konečné.

01.01.2015

(7) V evidenci půdy zařazený uživatel může podat Fondu žádost o úplné vynětí z evidence půdy. Fond takové žádosti vyhoví a vydá o tom uživateli potvrzení do 30 dnů ode dne jejího doručení.

01.01.2015

(8) Fond může na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu ministerstva nebo jiného orgánu veřejné správy zahájit postup vedoucí k aktualizaci evidence půdy, popřípadě k úplnému vynětí z evidence půdy; takový postup Fond zahájí vždy, podá-li o to žádost vlastník pozemku, na němž se nachází díl půdního bloku. Fond vyzve dotčené uživatele k písemnému vyjádření ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Odstavce 2 až 7 se vztahují na aktualizaci evidence půdy, popřípadě na úplné vynětí z evidence půdy, podle tohoto odstavce přiměřeně. Právní účinky změny v evidenci půdy provedené na základě tohoto odstavce nastávají dnem následujícím po dni, kdy Fond zahájil postup podle tohoto odstavce, nebo jestliže ze zjištěných důkazů nevyplývá, že nastanou později.

01.01.2015

(9) Jestliže se aktualizace evidence půdy podle odstavce 1 týká dílu půdního bloku, u kterého před aktualizací evidence půdy bylo evidováno obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství nebo nový uživatel aktualizovaného dílu půdního bloku je registrován jako ekologický zemědělec podle zákona o ekologickém zemědělství, pak se režim obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství určí na základě podmínek stanovených zákonem o ekologickém zemědělství. Jestliže režim obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství nebude možné na základě podmínek stanovených zákonem o ekologickém zemědělství určit, zůstane u takového dílu půdního bloku režim neurčen do doby, než jej stanoví příslušná kontrolní organizace pro ekologické zemědělství, a to k prvnímu dni, ke kterému režim nemohl být určen.

01.01.2015

(10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 dotýká dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení změny má být evidována kultura vinice, chmelnice nebo ovocný sad stanovená nařízením vlády podle § 3i, změnu údajů ověří Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) a výsledek sdělí Fondu do 15 dnů.

01.01.2015

(11) Právní účinky provedené aktualizace evidence půdy na základě ohlášení změny uživatelem podle odstavce 1 nastávají nejdříve dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy Fond změnu v evidenci půdy provede, a nejpozději pátým dnem od doručení ohlášení podle odstavce 1, nebo nastávají později, jestliže to vyplývá ze zjištěných důkazů.

01.01.2015

(12) V případě, že při ohlášení změny podle odstavce 1 není postupováno podle odstavce 2 a právní účinky změny v evidenci půdy by jinak nastaly v rámci rozhodného období pro plnění povinností pro poskytnutí dotace podle jiného právního předpisu, může uživatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o aktualizaci evidence půdy požádat Fond o vydání nového oznámení. Zmeškání lhůty nelze prominout. Tímto způsobem se bude na návrh uživatele postupovat v případě, kdy nedojde k provedení původně ohlášené změny nebo její části nebo k odložení právních účinků mimo rozhodné období pro plnění povinností pro poskytnutí dotace podle jiného právního předpisu. Novým oznámením nemůže být způsobena újma žádnému z uživatelů, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas.

01.01.2015

(13) Ohlášení změny je možno podat též v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace Fondu, ke které zřídí Fond přístup na požádání. Žádost o provedení změny podaná prostřednictvím elektronické aplikace Fondu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

01.01.2015

(14) Jestliže v důsledku ohlášení změny podle odstavce 1 mají být aktualizovány údaje týkající se půdního bloku, Fond takovou změnu provede s právními účinky vyplývajícími z ohlášení změny, která tuto změnu vyvolala.

01.01.2015

(15) Fond může na základě vlastního zjištění s využitím dostupných ortofotografických map, družicových nebo leteckých měřických snímků, měření v terénu upravit průběh hranice půdního bloku.“.

01.01.2015

77. Nadpis § 3h zní: „Mimořádná aktualizace evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků“.

01.01.2015

78. V § 3h odst. 1 se slova „Ministerstvo nejméně jednou za 10 let aktualizuje“ nahrazují slovy „Fond nejméně jednou za 5 let ověřuje“ a za slovo „půdy“ se vkládají slova „a evidence ekologicky významných prvků“.

01.01.2015

79. V § 3h odst. 2 se slovo „evidenci“ nahrazuje slovem „evidencích“ a slova „ministerstva a dotčených uživatelů“ se nahrazují slovy „Fondu a dotčených uživatelů postupem podle § 3g odst. 8“.

01.01.2015

80. § 3i včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠3i

01.01.2015

Druhy zemědělské kultury

01.01.2015

Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy stanoví vláda nařízením.“.

01.01.2015

Poznámky pod čarou č. 41 až 43 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2015

81. V nadpisu § 3j se za slovo „Obnova“ vkládá slovo „trvalého“.

01.01.2015

82. V § 3j odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Jestliže se uživatel dílu půdního bloku rozhodne obnovit trvalý travní porost stanovený nařízením vlády podle § 3i,

01.01.2015

a) ohlásí tuto skutečnost Fondu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení obnovy trvalého travního porostu na dílu půdního bloku,

01.01.2015

b) zajistí souvislý trvalý travní porost na dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže obnova trvalého travního porostu byla ohlášena v období od 1. července předcházejícího kalendářního roku do 30. června příslušného kalendářního roku, a

01.01.2015

c) zajistí sklizení plodiny na dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího trvalého travního porostu, byla-li vyseta na dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže obnova trvalého travního porostu byla ohlášena v období od 1. července předcházejícího kalendářního roku do 30. června příslušného kalendářního roku.

01.01.2015

Tímto ustanovením není dotčen postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny.“.

01.01.2015

83. V § 3j odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „8“.

01.01.2015

84. § 3k včetně poznámek pod čarou č. 44 a 45 a odkazů na poznámky pod čarou se zrušuje.

01.01.2015

85. § 3l včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠3l

01.01.2015

Druh objektu

01.01.2015

Druhy objektů v evidenci objektů stanoví vláda nařízením.“.

01.01.2015

86. § 3m včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠3m

01.01.2015

Druh ekologicky významného prvku

01.01.2015

Druhy ekologicky významných prvků evidence ekologicky významných prvků stanoví vláda nařízením.“.

01.01.2015

87. V § 3n odst. 1 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“, za slova „údajích uvedených v ohlášení“ se vkládají slova „a vydá o tom potvrzení“ a slova „ministerstvo samo“ se nahrazují slovy „Fond sám“.

01.01.2015

88. V § 3n odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

01.01.2015

89. V § 3o odst. 1 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Fondu“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , Fond vydá o tom chovateli potvrzení“.

01.01.2015

90. V poznámce pod čarou č. 47 se slova „§ 2 písm. n)“ nahrazují slovem „§ 23b“ a slova „zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.“ se nahrazují slovy „pozdějších předpisů.“.

01.01.2015

91. V § 3o odst. 3 se slovo „evidence40)“ nahrazuje slovem „evidence47)“.

01.01.2015

92. § 3p včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠3p

01.01.2015

Evidence ekologicky významných prvků a její aktualizace

01.01.2015

(1) Fond zaeviduje ekologicky významný prvek nebo provede aktualizaci v evidenci ekologicky významných prvků včetně ukončení jeho evidence na základě vlastního nebo přijatého podnětu.

01.01.2015

(2) V případě, že jsou splněny podmínky pro evidenci ekologicky významného prvku stanovené nařízením vlády, Fond provede aktualizaci evidence ekologicky významných prvků. Aktualizaci evidence ekologicky významného prvku Fond sdělí uživatelům bezprostředně přiléhajících dílů půdních bloků nebo dílu půdního bloku, na kterém se ekologicky významný prvek nachází, a osobě, popřípadě orgánu, který podnět k aktualizaci evidence ekologicky významných prvků podle odstavce 1 podal.

01.01.2015

(3) Jestliže Fond neshledá důvody pro zahájení aktualizace evidence ekologicky významných prvků, sdělí tuto skutečnost osobě, popřípadě orgánu, který tento podnět Fondu podal.

01.01.2015

(4) Uživatel pozemku, na kterém se část nebo celý ekologicky významný prvek nachází, může požádat Fond o zahrnutí tohoto pozemku do bezprostředně přiléhajícího dílu půdního bloku, jehož je uživatelem, anebo o vytvoření samostatného dílu půdního bloku, jestliže jsou splněny podmínky pro jeho vytvoření podle § 3a odst. 12. Taková žádost se považuje za ohlášení změny podle § 3g odst. 1.

01.01.2015

(5) V případě uvedeném v odstavci 4 uživatel pozemku, na kterém se část nebo celý ekologicky významný prvek nachází, prokáže užívání pozemku dokladem prokazujícím právní důvod užívání, jestliže se jedná o zemědělsky neobhospodařovaný pozemek, který

01.01.2015

a) není obklopen po celé své hranici zemědělsky obhospodařovanou půdou, nebo

01.01.2015

b) je obklopen po celé své hranici zemědělsky obhospodařovanou půdou a jeho výměra je vyšší než 0,05 ha.“.

01.01.2015

93. V § 4 odst. 2 se slova „Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky“ nahrazují slovy „Ústav zemědělské ekonomiky a informací“.

01.01.2015

94. V § 4 odst. 3 se slova „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“ nahrazují slovem „Ústav“.

01.01.2015

95. V § 4 odst. 3, § 4a odst. 9, § 5 odst. 1 písm. g) a v § 5a odst. 1 písm. h) se slova „obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38)“ zrušují.

01.01.2015

96. V § 4 odst. 5 se slova „zákona o ochraně chmele a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat“ nahrazují slovy „a zákona o ochraně chmele“.

01.01.2015

97. V § 4 odst. 7 se slova „Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským“ nahrazují slovy „ , Fondem, Ústavem“.

01.01.2015

98. V § 4 odst. 8 se slova „je oprávněno“ nahrazují slovy „a Fond jsou oprávněny“.

01.01.2015

99. V § 4 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

01.01.2015

(9) Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu o hospodářských subjektech, které podléhají kontrole podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky v souvislosti s přijímáním nebo prováděním plateb, které se vztahují k systému financování Evropským zemědělským záručním fondem, tyto údaje:

01.01.2015

a) identifikační údaje kontrolovaného hospodářského subjektu, a to jméno nebo název, obchodní firmu a sídlo,

01.01.2015

b) popis, včetně obchodního názvu a druhu zemědělského produktu podle zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87,

01.01.2015

c) zemi odeslání a zemi původu zemědělského produktu a

01.01.2015

d) množství zemědělského produktu vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.

01.01.2015

(10) Poskytnutí informací podle odstavce 9 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.“.

01.01.2015

100. V § 4a odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Ministerstvo je oprávněno provádět kontrolu správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech a ohlášeních podávaných ministerstvu podle tohoto zákona.“.

01.01.2015

101. V § 4a odst. 3 se za slova „kontrolovaných osob“ vkládají slova „nebo povinných osob“.

01.01.2015

102. V § 4a odst. 8 se slovo „2g“ nahrazuje slovem „2ha“, slovo „příslušný“ se zrušuje a za slovo „působností“ se vkládají slova „ , který je příslušný podle správního řádu“.

01.01.2015

103. V § 4a se doplňuje odstavec 10, který zní:

01.01.2015

(10) Kontrolu plnění povinností při pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin (§ 2i) a kontrolu evidence využití půdy (§ 3a až 3p) provádí Fond. Odstavce 1 až 3 platí obdobně.“.

01.01.2015

104. V § 4a se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 71 zní:

01.01.2015

(11) Ministerstvo nebo jím pověřená osoba jsou oprávněny provádět kontrolu skutečně vynaložených nákladů v případě dotace v rámci společných organizací trhů vyplácené na základě paušálních částek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie71). Účelem této kontroly je ověření správnosti stanovení výše paušálních částek. Odstavce 2 a 3 platí obdobně.

01.01.2015

71) Čl. 8 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.“.

01.01.2015

105. V poznámkách pod čarou č. 55, 57 a 59 se slova „nařízení Komise (ES) č. 796/2004“ nahrazují slovy „nařízení Komise (ES) č. 1122/2009“.

01.01.2015

106. V § 4c odst. 5 se slovo „osob“ zrušuje a slovo „jména“ se nahrazuje slovy „osobního jména“.

01.01.2015

107. V § 4c odst. 5 a 6 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

01.01.2015

108. V poznámce pod čarou č. 61 se slova „Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 796/2004“ nahrazují slovy „Čl. 50 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009“.

01.01.2015

109. V poznámce pod čarou č. 64 se čísla „1975/2006“ nahrazují čísly „65/2011“.

01.01.2015

110. V § 5 odst. 1 písm. e) a v § 5a odst. 1 písm. f) bod 1 zní:

01.01.2015

1. v rozporu s § 3g odst. 1 písm. a) až e) nesplní ohlašovací povinnost nebo neuvede pravdivé nebo úplné údaje k aktualizaci evidence půdy, nebo“.

01.01.2015

111. V § 5b odst. 5 písm. b) se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“.

01.01.2015

112. V § 5b se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2015

(7) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který pokutu uložil.“.

01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Přechodná ustanovení

01.01.2015

1. Řízení zahájená podle zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2015

2. Zemědělský podnikatel provozující zemědělskou výrobu podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za zemědělského podnikatele provozujícího zemědělskou výrobu podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

3. Uživatel dílu půdního bloku evidence půdy uvede do souladu evidenci půdy v oblasti evidence dílu půdního bloku podle § 3a odst. 12 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, způsobem podle § 3g zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. prosince 2015.

01.01.2015

4. Státní zemědělský intervenční fond uvede do souladu evidenci půdy v oblasti půdních bloků a dílů půdních bloků a evidenci ekologicky významných prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. prosince 2015.

01.01.2015

5. Krajinné prvky v evidenci krajinných prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za ekologicky významné prvky v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

6. Půdní bloky a díly půdních bloků v evidenci půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za díly půdních bloků v evidenci půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

Čl. III

01.01.2015

Zrušovací ustanovení

01.01.2015

Zrušují se:

01.01.2015

1. Nařízení vlády č. 454/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu.

01.01.2015

2. Nařízení vlády č. 294/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb.

01.01.2015

3. Nařízení vlády č. 306/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2015

4. Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem.

01.01.2015

5. Nařízení vlády č. 182/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu.

01.01.2015

6. Nařízení vlády č. 543/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem.

01.01.2015

7. Část první nařízení vlády č. 579/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů.

01.01.2015

8. Nařízení vlády č. 149/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.

01.01.2015

9. Nařízení vlády č. 418/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje.

01.01.2015

10. Nařízení vlády č. 483/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb.

01.01.2015

11. Nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.

01.01.2015

12. Nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006.

01.01.2015

13. Nařízení vlády č. 143/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2015

14. Nařízení vlády č. 144/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006.

01.01.2015

15. Nařízení vlády č. 432/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006.

01.01.2015

16. Nařízení vlády č. 450/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží.

01.01.2015

17. Nařízení vlády č. 46/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006.

01.01.2015

18. Nařízení vlády č. 48/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.

01.01.2015

19. Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin.

01.01.2015

20. Nařízení vlády č. 155/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007.

01.01.2015

21. Nařízení vlády č. 157/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2015

22. Nařízení vlády č. 333/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin.

01.01.2015

23. Část sedmá nařízení vlády č. 83/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

01.01.2015

24. Nařízení vlády č. 113/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2015

25. Nařízení vlády č. 336/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.

01.01.2015

26. Část šestá nařízení vlády č. 480/2009 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor.

01.01.2015

27. Vyhláška č. 167/2003 Sb., kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů.

01.01.2015

ČÁST DRUHÁ

01.01.2015

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

01.01.2015

Čl. IV

01.01.2015

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 1 odst. 1 se slova „Fond náleží“ nahrazují slovy „Fond je správním úřadem a náleží“.

01.01.2015

2. V § 1 odst. 2, § 4 odst. 2, § 6a odst. 1 písm. d), § 6a odst. 6, § 7 odst. 2, § 11 odst. 1, § 11d odst. 1 a 9, § 11h odst. 1, § 11j, § 12 odst. 3, § 12a odst. 1 písm. d), § 12a odst. 2, 10, 11 a 12, § 12c odst. 1 písm. b), § 12d odst. 1 písm. b), § 13b odst. 1 a v § 13c odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2015

3. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2015

4. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

01.01.2015

3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty.“.

01.01.2015

5. V § 1 odst. 2 písm. j) se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

01.01.2015

6. V poznámce pod čarou č. 4 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.“ nahrazují slovy „Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.“.

01.01.2015

7. V § 1 odst. 2 písm. k) se slova „zvláštního právního předpisu5)“ nahrazují slovy „§ 2a zákona o zemědělství“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2015

8. V § 1 odst. 2 písm. l) se slova „programy strukturální podpory podle zvláštního právního předpisu6) a“ nahrazují slovy „podle § 2c zákona o zemědělství“.

01.01.2015

Poznámky pod čarou č. 6 až 8 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2015

9. V § 1 odst. 2 písm. n), r) a u) a v § 11 odst. 6 se slova „ , pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak“ zrušují.

01.01.2015

10. V § 1 odst. 2 písm. n) se za slovo „seskupení“ vkládají slova „a organizací“.

01.01.2015

11. V poznámce pod čarou č. 9 se slova „Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění“ nahrazují slovy „Nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění“.

01.01.2015

12. V § 1 odst. 2 písm. r) se za slova „popřípadě s reprezentativním výběrem“ vkládají slova „trhů a tržních dnů,“.

01.01.2015

13. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene w) doplňují slova „a Evropský námořní a rybářský fond podle § 2ca zákona o zemědělství a“.

01.01.2015

14. V poznámce pod čarou č. 11 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění“ nahrazují slovy „Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, v platném znění“.

01.01.2015

15. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka zrušuje a doplňuje se písmeno x), které zní:

01.01.2015

x) aktualizuje evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství.“.

01.01.2015

16. V § 1 odst. 3 se slova „ , nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak“ zrušují.

01.01.2015

17. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2015

18. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem“ zrušují.

01.01.2015

19. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „a čerpání finančních prostředků“ nahrazují slovy „a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem“.

01.01.2015

20. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „a čerpání finančních prostředků“ zrušují.

01.01.2015

21. V § 4 odst. 2 se slova „prostřednictvím ministerstva“ zrušují.

01.01.2015

22. V § 6a odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „poskytnutá na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu43)“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 43 zní:

01.01.2015

43) § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2015

23. V § 6a odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2015

b) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2, poskytnutá jako ostatní prostředky43),“.

01.01.2015

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

01.01.2015

24. V § 6a odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

01.01.2015

h) prostředky poskytnuté Ministerstvem financí na provádění činností podle § 1 odst. 2,“.

01.01.2015

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).

01.01.2015

25. V § 6a odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Fond vede na 3 samostatných účtech finanční zdroje podle odstavce 1

01.01.2015

a) písm. a), b), d), f), h), i) a j),

01.01.2015

b) písm. c) a

01.01.2015

c) písm. e) a g).“.

01.01.2015

26. V § 6a odst. 3 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. d)“, slova „písm. e) a“ se nahrazují slovy „písm. f), prostředky poskytnuté Ministerstvem financí podle odstavce 1 písm. h) a“ a slova „písm. h)“ se nahrazují slovy „písm. j)“.

01.01.2015

27. V § 6a odst. 4 se slova „písm. a), c), e) a h)“ nahrazují slovy „písm. a), b), d), f), h) a j)“ a slova „písm. b) a g)“ se nahrazují slovy „písm. c) a i)“.

01.01.2015

28. V § 6a odstavec 5 zní:

01.01.2015

(5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje podle odstavce 1 písm. c) a i). Fond může po předchozím souhlasu Ministerstva financí zřídit u banky nebo pobočky zahraniční banky nad rámec účtů u České národní banky podle odstavce 2 účet, popřípadě účty, na kterých bude vedena část finančního zdroje podle odstavce 1 písm. c), a ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.“.

01.01.2015

29. V poznámce pod čarou č. 15 se slova „nařízení Rady (ES) č. 1663/1995, které stanovuje podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/1970 s ohledem na postup účetní závěrky EAGGF Záruční sekce,“ zrušují.

01.01.2015

30. V § 6c větě první se za slova „svého rozpočtu“ vkládají slova „na základě částek oznámených ministerstvem podle zákona o rozpočtových pravidlech44)“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 44 zní:

01.01.2015

44) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.“.

01.01.2015

31. V § 6c se věta třetí zrušuje.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.01.2015

32. V poznámce pod čarou č. 17 se slova „Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „Zákoník práce“.

01.01.2015

33. V § 7 odst. 3 se slova „ , osoby, s nimiž Fond uzavřel smlouvu podle § 11c odst. 6, a jejich zaměstnanci a osoby zmocněné“ nahrazují slovy „a osoby“.

01.01.2015

34. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.

01.01.2015

35. V § 9 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Je-li ředitel Fondu odvolán nebo vzdá-li se své funkce, vykonává jeho pravomoci v plném rozsahu jeho zástupce, a to do doby jmenování nového ředitele Fondu.“.

01.01.2015

36. V § 9a písm. b) se slova „ve lhůtě podle § 6c“ zrušují.

01.01.2015

37. V poznámce pod čarou č. 21 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.“ a slova „ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)“ zrušují.

01.01.2015

38. V § 11 odstavce 5 až 7 znějí:

01.01.2015

(5) Na uzavření dohody o poskytnutí dotace podle odstavce 4 není právní nárok. Pokud Fond žádosti o dotaci před datem uzavření dohody podle odstavce 4 nevyhoví, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody nevyhovění. V případě, že by toto sdělení Fondu bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej usnesením zruší.

01.01.2015

(6) Fond při provádění programů podpory aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů na základě pověření ministerstva podle § 2d zákona o zemědělství, poskytuje finanční prostředky na základě dohody o poskytnutí dotace.

01.01.2015

(7) Fond i příjemce dotace jsou povinni po dobu 10 let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití dotace.“.

01.01.2015

39. V § 11 se doplňuje odstavec 8, který zní:

01.01.2015

(8) Žádost o poskytnutí dotace a další podání lze podat také v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace Fondu, ke které zřídí Fond přístup na požádání. Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace Fondu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.“.

01.01.2015

40. § 11a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22 až 25 zní:

01.01.2015

㤠11a

01.01.2015

Vrácení dotace a penále

01.01.2015

(1) V případě neoprávněné platby dotace kryté zcela nebo zčásti prostředky z rozpočtu Evropské unie postupuje Fond podle přímo použitelného předpisu Evropské unie22) a podle tohoto zákona.

01.01.2015

(2) V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů postupuje Fond podle tohoto zákona. Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději do 10 let ode dne jejího vyplacení.

01.01.2015

(3) Lhůta pro vrácení dotace se počítá od doručení rozhodnutí Fondu příjemci dotace. V případě dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů je stanovena lhůta pro vrácení dotace 60 dnů.

01.01.2015

(4) V případě, kdy příjemce dotace nedodrží lhůtu stanovenou pro její vrácení, je povinen zaplatit Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky dotace, kterou je povinen vrátit, nejvýše do výše této částky23).

01.01.2015

(5) V případě neoprávněné platby dotace podle odstavce 1 Fond řízení o jejím vrácení nezahájí, pokud výše dotace, kterou je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahuje částku stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie24).

01.01.2015

(6) V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů Fond řízení o jejím vrácení nezahájí, pokud výše dotace nebo penále, které je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahují jednotlivě částku 1500 Kč.

01.01.2015

(7) Řízení o vrácení dotace podle odstavců 1 a 2 a řízení o povinnosti zaplatit penále podle odstavce 4 se ukončí rozhodnutím vydaným Fondem; vrácení dotace a zaplacení penále vymáhá Fond.

01.01.2015

(8) V případě neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků z dotací, které jsou úplně nebo částečně kryty prostředky obdrženými z Národního fondu a na zadržení těchto prostředků určených k vrácení při vyúčtování se odstavce 1 až 7 nepoužijí. Správu odvodu za porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech25) vykonávají finanční úřady.

01.01.2015

(9) Při rozhodování o vrácení dotace a o povinnosti zaplatit penále podle odstavců 1 až 7 má Fond postavení orgánu veřejné správy; zákon o rozpočtových pravidlech se nepoužije.

01.01.2015

(10) Nesplní-li příjemce dotace povinnost vrátit neoprávněnou platbu dotace podle odstavců 1 a 2 nebo povinnost zaplatit penále podle odstavce 4, může Fond započítat neoprávněnou platbu dotace a penále do dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky.

01.01.2015

22) Nařízení Komise (ES) č. 885/2006, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění. Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.

01.01.2015

23) Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2988/1995 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, v platném znění.

01.01.2015

24) Čl. 54 odst. 3 třetí pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

01.01.2015

25) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2015

41. § 11b a 11c se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 26 a 27 zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2015

42. V § 11d odst. 2 se slova „ , která se řídí obecnými právními předpisy28),“ a slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak“ zrušují.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2015

43. V § 11d se odstavce 5 a 6 zrušují.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 5 až 7.

01.01.2015

44. V § 11d odst. 6 se slova „nebo bramborový škrob“, slova „nebo bramborového škrobu“ a slova „nebo brambor“ zrušují.

01.01.2015

45. V § 11d odst. 7 písm. e) se slova „nebo brambor“ a slova „nebo bramborového škrobu“ zrušují.

01.01.2015

46. V § 11f se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

01.01.2015

47. § 11g se včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2015

48. V § 11h se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.01.2015

49. V § 11h odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují.

01.01.2015

50. V nadpisu § 11j se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2015

51. V § 12 odst. 1 se za slovem „zvířat“ vkládají slova „ , a údajů z lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle § 24 a 25 zákona o lesích“.

01.01.2015

52. V § 12a odst. 1 písm. b) se za slovo „smluv“ vkládají slova „a dohod“.

01.01.2015

53. V poznámce pod čarou č. 34 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.“ zrušují.

01.01.2015

54. V § 12a odst. 3 se za slova „kontrolovaných osob“ vkládají slova „nebo povinných osob“.

01.01.2015

55. V poznámce pod čarou č. 36 se slova „nařízení Komise (ES) č. 796/2004“ nahrazují slovy „nařízení Komise (ES) č. 1122/2009“.

01.01.2015

56. V poznámce pod čarou č. 37 se slova „Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004“ nahrazují slovy „Čl. 26 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009“.

01.01.2015

57. V § 12b odst. 2 písm. b), § 12b odst. 3 písm. a) a v § 12b odst. 4 písm. a) se slovo „jméno“ nahrazuje slovy „osobní jméno“.

01.01.2015

58. V § 12b odst. 3 písm. f) a v § 12b odst. 4 písm. h) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2015

59. Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2015

60. § 13a se včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2015

61. V § 13b odst. 1 písm. e) se slova „popřípadě subkvótě škrobu,“ zrušují.

01.01.2015

Čl. V

01.01.2015

Přechodné ustanovení

01.01.2015

Řízení zahájená podle zákona č. 256/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2015

ČÁST TŘETÍ

01.01.2015

Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

01.01.2015

Čl. VI

01.01.2015

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 2 odst. 2 se doplňuje věta, která zní: „Ústav dále provádí pro Státní zemědělský intervenční fond odborné a kontrolní činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle zákona o zemědělství4a).“.

01.01.2015

2. V § 5 odst. 4 písm. c) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.


01.01.2015

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2015

ÚČINNOST

01.01.2015

Čl. VII

01.01.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

Hamáček v. r.

01.01.2015

Zeman v. r.

01.01.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru