PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 168/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

Částka 70/2014
Platnost od 18.08.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

168

01.01.2015

NAŘÍZENÍ VLÁDY

01.01.2015

ze dne 6. srpna 2014,

01.01.2015

kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

01.01.2015

Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:


01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 1 odst. 3 se slova „zdravotnickými zařízeními platí zvláštní předpisy.1)“ nahrazují slovy „příslušnými poskytovateli zdravotních služeb platí jiné právní předpisy1).“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

01.01.2015

1) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).“.

01.01.2015

2. V příloze v kapitole II položce 9 se za slova „šlachových pochev“ vkládají slova „ , tíhových váčků“.

01.01.2015

3. V příloze v kapitole II se položky 11 a 12 zrušují.

01.01.2015

4. V příloze v kapitole III položce 2c) se slova „pohrudnice nebo pobřišnice“ zrušují.

01.01.2015

5. V příloze v kapitole III položce 2d) se slova „nebo rakovina hrtanu“ nahrazují slovy „ , rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků“.

01.01.2015

6. V příloze v kapitole III položce 5 se slova „gama oxidu hlinitého“ nahrazují slovy „hliníku“.

01.01.2015

7. V příloze v kapitole III položce 11 se slova „ , sisalu nebo cukrové třtiny“ nahrazují slovy „nebo sisalu“.

01.01.2015

8. V příloze v kapitole III položka 13 zní:

01.01.2015

13. Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)

01.01.2015

Nemoc vzniká při těžbě v podzemí černouhelných dolů po dosažení nejméně 80% nejvyšší přípustné expozice a je nově zjištěna nejpozději do dvou let po skončení práce s rizikem fibrogenního prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého.“.


01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Přechodné ustanovení

01.01.2015

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání a vznikly za podmínek podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

01.01.2015

Čl. III

01.01.2015

Účinnost

01.01.2015

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

Předseda vlády:

01.01.2015

Mgr. Sobotka v. r.

01.01.2015

Ministryně práce a sociálních věcí:

01.01.2015

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru