PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 154/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Částka 62/2014
Platnost od 29.07.2014
Účinnost od 01.08.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.08.2014

154

01.08.2014

VYHLÁŠKA

01.08.2014

ze dne 18. července 2014,

01.08.2014

kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

01.08.2014

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 16 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:


01.08.2014

Čl. I

01.08.2014

Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, se mění takto:

01.08.2014

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.“.

01.08.2014

2. V § 2 písm. b) se slova „třídy DMB a DMZ“ nahrazují slovy „třídu DMB“.

01.08.2014

3. V § 2 písm. c) se slova „DMX a DMA“ nahrazují slovy „DMX, DMA a DMZ“.

01.08.2014

4. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.08.2014

e) metodou snižování emisí doplněk, materiál, přístroj nebo zařízení určené k montáži na plavidlo, jiný postup nebo alternativní palivo, jejichž používání vede ke snížení emisí.“.

01.08.2014

5. V § 3 odst. 1 větě první se za slovo „síry“ vkládají slova „podle úmluvy MARPOL“.

01.08.2014

6. V § 3 odst. 1 větě první se slova „1,5“ nahrazují slovy „1“ a ve větě druhé se slova „4,5“ nahrazují slovy „3,5“.

01.01.2015

7. V § 3 odst. 1 větě první se slova „1“ nahrazují slovy „0,1“.

01.08.2014

9. V § 3 odst. 2 se doplňuje věta „Obsah síry v motorové naftě uvedené na trh nesmí překročit 1,5 % hmotnostních.“.

01.08.2014

10. V § 3 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 znějí:

01.08.2014

(6) Ustanovení odstavce 1 a odstavce 3 písm. b) se nevztahují na plavidla používající metodu snižování emisí, na základě které nepřetržitě plní emisní limity uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

01.08.2014

(7) Metoda snižování emisí musí být v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 4 k této vyhlášce a musí být schválena postupem podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na námořní zařízení7) nebo postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8).

01.08.2014

7) Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

01.08.2014

8) Článek 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.“.

01.08.2014

11. V § 4 se na konci textu odstavců 1 a 2 doplňují slova „a podle dodatku VI k příloze VI úmluvy MARPOL4)“.

01.08.2014

12. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „identifikační číslo“ nahrazují slovy „identifikační číslo osoby“.

01.08.2014

13. V přílohách č. 1 a 2 se slova „Motorová nafta DMZ“ nahrazují slovy „Plynový olej DMZ“.

01.08.2014

14. V příloze č. 2 bodu 1 se slova „identifikační číslo“ nahrazují slovy „identifikační číslo osoby“.

01.08.2014

15. Doplňují se přílohy č. 3 a 4, které včetně nadpisů znějí:

01.08.2014

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 312/2012 Sb.

01.08.2014

EMISNÍ LIMITY PŘI POUŽITÍ METOD SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

01.08.2014

Hodnoty pro obsah síry v lodním palivu podle § 3 odst. 1 a odst. 3 písm. b) a emisní limity podle § 3 odst. 6.

01.08.2014
Obsah síry v lodním palivu podle § 3 odst. 1 a odst. 3 písm. b) (% hm.)Emisní limity vyjádřené jako poměr emisí
SO2 (ppm)/CO2 (% obj.)1). 2)
3,50151,7
1,5065,0
1,0043,3
0,5021,7
0,104,3
01.08.2014

Vysvětlivky:

01.08.2014

1) Mezní hodnoty poměrů emisí se uplatní pouze při použití ropného destilátu nebo těžkých topných olejů. Pokud je koncentrace CO2 snížena pomocí jednotky pro čištění spalin, lze koncentraci CO2 měřit na vstupu této jednotky.

01.08.2014

2) Emisní limity odpovídají emisím dosaženým při používání lodního paliva, které plní mezní hodnoty obsahu síry v lodním palivu stanovené v této vyhlášce.

01.08.2014

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 312/2012 Sb.

01.08.2014

KRITÉRIA PRO POUŽITÍ METOD SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

01.08.2014

Metody snižování emisí podle § 3 odst. 6 musí být v souladu s těmito kritérii:

01.08.2014

1. Při použití metody snižování emisí založené na používání systémů čištění spalin se nesmí odpadní voda, která je produktem systémů čištění spalin, v nichž se používají chemické látky, přídatné látky a jiné chemické směsi vytvořené na místě, vypouštět do moře, a to ani v uzavřených přístavech, přístavištích a ústích řek, pokud provozovatel lodi při schvalování příslušné metody snižování emisí neprokáže, že vypuštění takové vody do moře nebude mít žádný dopad na lidské zdraví a životní prostředí a ani je neohrozí. Je-li k čištění spalin použit hydroxid sodný, stačí, pokud odpadní voda splňuje požadavky stanovené v rezoluci Mezinárodní námořní organizace vydané podle úmluvy MARPOL4), a její pH nepřesahuje hodnotu 8,0.

01.08.2014

2. Při použití metody snižování emisí založené na používání biopaliv, musí biopaliva splňovat kritéria udržitelnosti stanovená v zákoně o ochraně ovzduší.

01.08.2014

Směs biopaliv a lodních paliv musí splňovat hodnoty pro obsah síry stanovené v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 3 písm. b).

01.08.2014

3. Při použití metody snižování emisí založené na používání směsi lodního paliva a odpařeného zemního plynu používané tankery na zkapalněný zemní plyn v kotvištích a přístavech Evropské unie, musí být splněno kritérium uvedené v následujícím vzorci:

01.08.2014

MBOG/MF ≥ (SF(%) ∙ EF0, 1% - 0,1% ∙ EF) / 0,1% ∙ EBOG

01.08.2014

MBOG/MF je poměr mezi hmotností odpařeného zemního plynu a lodního paliva spotřebovaného v kotvišti

01.08.2014

MBOG je hmotnost odpařeného zemního plynu spotřebovaného v kotvišti v kg

01.08.2014

MF je hmotnost lodního paliva v kg spotřebovaného během kotvení lodi v přístavu

01.08.2014

SF(%) je obsah síry v procentech na jednotku hmotnosti použitého lodního paliva

01.08.2014

EF0,1% je energetická hodnota lodního paliva s obsahem síry ≤ 0,1 % v MJ/kg

01.08.2014

EF je energetická hodnota spotřebovaného lodního paliva v MJ/kg

01.08.2014

EBOG je energetická hodnota spotřebovaného odpařeného zemního plynu v MJ/kg

01.08.2014

Pro EF0,1% lze použít standardní hodnotu 43,0 MJ/kg, pro EF 40,8 MJ/kg a pro EBOG bude 50,0 MJ/kg. V takovém případě se splnění kritéria vyhodnotí podle následujícího vzorce:

01.08.2014

MBOG/MF ≥ 8,6 ∙ SF(%) - 0,816

01.08.2014

Pro určení obsahu síry v lodním palivu spotřebovaném během kotvení v přístavu jsou v tabulce uvedeny příklady minimálních poměrů požadovaných pro lodní paliva s různým obsahem síry.

01.08.2014
Obsah síry SF(%)11,52,02,53,03,5
MBOG/MF7,812,116,420,725,029,3“.

01.08.2014

Čl. II

01.08.2014

Účinnost

01.08.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014, s výjimkou bodu 7, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, a bodu 8, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


01.08.2014

Ministr:

01.08.2014

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru