PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 147/2014 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínekhttp://ers3.atom2.cz/ers/doc?did=5233558

Částka 62/2014
Platnost od 29.07.2014
Účinnost od 01.08.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.08.2014

147

01.08.2014

VYHLÁŠKA

01.08.2014

ze dne 18. července 2014

01.08.2014

o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


01.08.2014

§ 1

01.08.2014

Vymezení národní přírodní památky

01.08.2014

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Ciboušov (dále jen „národní přírodní památka“).

01.08.2014

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálním území Vernéřov. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

01.08.2014

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

01.08.2014

§ 2

01.08.2014

Předmět ochrany

01.08.2014

Předmětem ochrany národní přírodní památky je mineralogické naleziště odrůd křemene ametystu a jaspisu.

01.08.2014

§ 3

01.08.2014

Bližší ochranné podmínky

01.08.2014

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

01.08.2014

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

01.08.2014

b) povolovat nebo provádět úpravy povrchu terénu nebo jakékoliv zásahy do něj,

01.08.2014

c) sbírat a odnášet z území nerosty nebo archeologické nálezy,

01.08.2014

d) povolovat a provádět průzkumné nebo výzkumné práce,

01.08.2014

e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy, nebo

01.08.2014

f) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné a státní služby při výkonu státní správy, veterinární služby a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.


01.08.2014

§ 4

01.08.2014

Účinnost

01.08.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.


01.08.2014

Ministr:

01.08.2014

Mgr. Brabec v. r.


01.08.2014

01.08.2014

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 147/2014 Sb.

01.08.2014

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Ciboušov

01.08.2014

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Ciboušov

01.08.2014
číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
170001660001824042,03995013,951
170001660002824025,59995009,402
170001660003823973,85994987,763
170001660004823851,65994963,474
170001660005823833,00994982,665
170001660006823832,35994985,606
170001660007823825,40995020,217
170001660008823807,00995083,998
170001660009823791,91995146,359
170001660010823808,81995150,1510
170001660011823881,36995163,2511
170001660012823919,36995168,4812
170001660013823957,86995174,5713
170001660014824040,42995185,8714
170001660015824043,69995118,0515
170001660016824046,09995065,4416
01.08.2014

01.08.2014

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 147/2014 Sb.

01.08.2014

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Ciboušov a jejího ochranného pásma

01.08.2014

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Ciboušov a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

01.08.2014

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2001 Sb.

01.08.2014

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

01.08.2014

3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.

Přesunout nahoru