PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 144/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.

Částka 61/2014
Platnost od 24.07.2014
Účinnost od 08.08.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
08.08.2014

144

08.08.2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY

08.08.2014

ze dne 9. července 2014,

08.08.2014

kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.

08.08.2014

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


08.08.2014

Čl. I

08.08.2014

Nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb., se mění takto:

08.08.2014

1. V § 2 písm. b) se slova „v příloze č. 1“ nahrazují slovy „v příloze“.

08.08.2014

2. V § 3 odst. 2 se slova „podle zákona upravujícího vlastnictví bytů“ zrušují.

08.08.2014

3. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „přílohy č. 1“ nahrazují slovem „přílohy“.

08.08.2014

4. V § 3 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

08.08.2014

c) v případě úvěru, na který se vztahují podmínky stanovené rozhodnutím Evropské komise vydaným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti oznamování veřejných podpor6) (dále jen „podmínky notifikovaného režimu“), nebyly práce zahájeny7) dříve, než Fond písemně potvrdí, že projekt v zásadě vyhovuje podmínkám notifikovaného režimu,

08.08.2014

6) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, v platném znění.

08.08.2014

7) Čl. 2 bod 23 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.“.

08.08.2014

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

08.08.2014

5. V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

08.08.2014

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

08.08.2014

6. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; to neplatí, pokud stavební prvky domu, které byly předmětem předchozí opravy nebo modernizace, již nesplňují současné požadavky stanovené právními předpisy nebo technickými normami“.

08.08.2014

7. V § 3 odst. 5 se slova „z jiných“ nahrazují slovem „ze“.

08.08.2014

8. V § 4 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

08.08.2014

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

08.08.2014

9. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , pokud navrhovaná oprava či modernizace podléhá stavebnímu povolení či ohlášení nebo pokud požadavek na její zpracování vyplývá z právního předpisu“.

08.08.2014

10. V § 4 odst. 2 písmeno e) zní:

08.08.2014

e) doklad prokazující výši energetické úspory,“.

08.08.2014

11. V § 4 odst. 2 písm. f) se slova „v příloze č. 1“ nahrazují slovy „v příloze“.

08.08.2014

12. V § 4 odst. 2 písm. h) se slova „přílohy č. 1“ nahrazují slovem „přílohy“ a slova „písmene e)“ se nahrazují slovy „písmene d)“.

08.08.2014

13. V § 4 odst. 4 písm. c) se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

08.08.2014

14. Nadpis § 5 zní:

08.08.2014

„Výše úrokové sazby a výše úvěru podle podmínek de minimis“.

08.08.2014

15. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

08.08.2014

3) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.“.

08.08.2014

16. V § 5 odst. 3 se slova „v příloze č. 1“ nahrazují slovy „v příloze“.

08.08.2014

17. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

08.08.2014

㤠5a

08.08.2014

Výše úrokové sazby a výše úvěru podle podmínek notifikovaného režimu

08.08.2014

(1) Výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní referenční sazba Evropské unie5).

08.08.2014

(2) V případě, že úroková sazba je nižší než základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity žadatele a zajištění úvěru, výše úvěru je omezena maximální intenzitou podpory v souladu s podmínkami notifikovaného režimu.

08.08.2014

(3) Výše úvěru nesmí přesáhnout 75 % rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace domu uvedené v příloze k tomuto nařízení.“.

08.08.2014

18. Příloha zní:

08.08.2014

„Příloha k nařízení vlády č. 468/2012 Sb.

08.08.2014

Seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout úvěr

08.08.2014

Část A

08.08.2014

Položka č.

08.08.2014

1 Odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby

08.08.2014

2 Odstranění statických poruch nosné konstrukce

08.08.2014

3 Oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště

08.08.2014

4 Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí, výměna původních balkónů za nové balkóny nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy nového balkónu nebo lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií

08.08.2014

5 Provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště

08.08.2014

6 Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály

08.08.2014

7 Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny atd.

08.08.2014

8 Vyregulování otopné soustavy

08.08.2014

9 Oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby

08.08.2014

Část B

08.08.2014

Položka č.

08.08.2014

10 Zřízení nového balkónu nebo lodžie, zasklení stávajícího balkónu nebo lodžie

08.08.2014

11 Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby

08.08.2014

12 Oprava protipožárních zařízení a konstrukcí

08.08.2014

13 Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí

08.08.2014

14 Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, na chodbách, oprava schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení

08.08.2014

15 Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy, modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, která může být spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a výměnou nebo instalací nových měřičů spotřeby tepla

08.08.2014

16 Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby

08.08.2014

17 Výstavba nové kotelny pro potřeby domu

08.08.2014

18 Instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu

08.08.2014

19 Zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky

08.08.2014

20 Zřízení nového výtahu, oprava nebo výměna výtahu stávajícího včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty

08.08.2014

21 Oprava nebo výměna vstupních dveří do bytu

08.08.2014

22 Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotně-technických instalací a plynu

08.08.2014

23 Opravy nebo modernizace v bytě – výměna rozvodů, oprava podlah, stěn, stropů a výměna dveří

08.08.2014

24 Náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity, technický dozor stavebníka“.

08.08.2014

19. Příloha č. 2 se zrušuje.


08.08.2014

Čl. II

08.08.2014

Přechodná ustanovení

08.08.2014

1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

08.08.2014

2. V případě žádosti o úvěr podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb. podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení platí pro uzavření smlouvy o úvěru a pro poskytnutí úvěru podmínky stanovené nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

08.08.2014

Čl. III

08.08.2014

Účinnost

08.08.2014

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


08.08.2014

Předseda vlády:

08.08.2014

Mgr. Sobotka v. r.

08.08.2014

Ministryně pro místní rozvoj:

08.08.2014

Mgr. et Mgr. Jourová v. r.

Přesunout nahoru