PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 141/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

Částka 59/2014
Platnost od 22.07.2014
Účinnost od 01.08.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.08.2014

141

01.08.2014

ZÁKON

01.08.2014

ze dne 19. června 2014,

01.08.2014

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

01.08.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.08.2014

ČÁST PRVNÍ

01.08.2014

Změna trestního řádu

01.08.2014

Čl. I

01.08.2014

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb. a zákona č. 105/2013 Sb., se mění takto:

01.08.2014

1. V § 2 odst. 13 se za slova „období řízení“ vkládají slova „vhodným způsobem a srozumitelně“.

01.08.2014

2. V § 28 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.08.2014

(6) Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba osobě, která je zadržena či zatčena, bez zbytečného odkladu písemně přeložit též poučení o jejích právech (§ 33 odst. 6 a § 76 odst. 5).“.

01.08.2014

3. V § 33 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Obviněného, který byl zadržen či zatčen, je třeba poučit též o právu na naléhavou lékařskou pomoc, o maximální lhůtě, po kterou může být omezen na svobodě, než bude odevzdán soudu, a o právu nechat vyrozumět konzulární úřad a rodinného příslušníka nebo jinou fyzickou osobu, u nichž uvede údaje potřebné k vyrozumění, v případě, že bude vzat do vazby.“.

01.08.2014

4. V § 33 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.08.2014

(6) Orgán činný v trestním řízení, který provedl zadržení či zatčení, předá obviněnému bez zbytečného odkladu písemné poučení o jeho právech; obviněnému musí být umožněno si toto poučení přečíst; obviněný má právo ponechat si toto poučení u sebe po celou dobu omezení nebo zbavení osobní svobody.“.

01.08.2014

5. V § 70 větě první se za slovo „obviněného“ vkládají slova „nebo jinou fyzickou osobu, u nichž obviněný uvede údaje potřebné k vyrozumění“.

01.08.2014

6. V § 76 odst. 5 se za slova „§ 33 odst. 1“ vkládají slova „ , 5 a 6“.

01.08.2014

ČÁST DRUHÁ

01.08.2014

Změna trestního zákoníku

01.08.2014

Čl. II

01.08.2014

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., se mění takto:

01.08.2014

1. V § 168 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 168 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „zadržuje“ vkládá slovo „ , přijme“ a slovo „jiným“ se zrušuje.

01.08.2014

2. V § 168 odst. 1 a 2 se na začátek písmen a) a b) vkládá slovo „jiným“.

01.08.2014

3. V § 192 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.08.2014

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.“.

01.08.2014

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.08.2014

4. V § 192 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 192 odst. 5 úvodní části ustanovení se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

01.08.2014

5. Za § 193 se vkládají nové § 193a a 193b, které včetně nadpisů znějí:

01.08.2014

㤠193a

01.08.2014

Účast na pornografickém představení

01.08.2014

Kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

01.08.2014

§ 193b

01.08.2014

Navazování nedovolených kontaktů s dítětem

01.08.2014

Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“.

01.08.2014

6. V § 405 se slova „jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti“ nahrazují slovy „nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru“.

01.08.2014

7. Za § 419 se vkládá nový § 419a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

01.08.2014

㤠419a

01.08.2014

Implementace práva Evropské unie

01.08.2014

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1).

01.08.2014

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání.
Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.“.

01.08.2014

ČÁST TŘETÍ

01.08.2014

Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

01.08.2014

Čl. III

01.08.2014

V § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, se za slova „(§ 182 trestního zákoníku)“ vkládají slova „ , znásilnění (§ 185 trestního zákoníku)“, za slova „(§ 193 trestního zákoníku)“ se vkládají slova „ , účast na pornografickém představení (§ 193a trestního zákoníku), navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b trestního zákoníku)“ a za slova „(§ 217 trestního zákoníku)“ se vkládají slova „ , lichva (§ 218 trestního zákoníku)“.


01.08.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.08.2014

ÚČINNOST

01.08.2014

Čl. IV

01.08.2014

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.08.2014

v z. Jermanová v. r.

01.08.2014

Zeman v. r.

01.08.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru