PLUS na zkoušku

Zákon č. 140/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 59/2014
Platnost od 22.07.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

140

01.01.2015

ZÁKON

01.01.2015

ze dne 18. června 2014,

01.01.2015

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákona č. 309/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 5 odst. 2 se slova „trvalý pobyt na jejím území.24)“ nahrazují slovy „místo trvalého pobytu na jejím území24b), 38e).“.

01.01.2015

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

01.01.2015

2. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „§ 47 odst. 6 a 7“ nahrazují slovy „§ 47 odst. 6 až 8“.

01.01.2015

3. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; to neplatí v případě uvedeném v § 54 odst. 3“.

01.01.2015

4. V § 17 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

01.01.2015

5. V § 31 odst. 2 se za slova „identifikačním číslem“ vkládají slova „osoby, bylo-li přiděleno,“.

01.01.2015

6. V § 31 odst. 10 se slovo „pracovníkům“ nahrazuje slovem „zaměstnancům“.

01.01.2015

7. V § 31 odst. 14 se za slova „identifikačním číslem“ vkládají slova „osoby, bylo-li přiděleno“.

01.01.2015

8. V § 45 odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. d), § 47 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a) a v § 60 odst. 2 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ doplňuje slovo „osoby“.

01.01.2015

9. V § 45 odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2015

a) obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo), u fyzické osoby nebo u fyzických osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy anebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, a u právnické osoby, která je jejím statutárním orgánem, obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo) a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,“.

01.01.2015

10. V § 46 odst. 2 písm. a) se slova „členského státu Evropské unie“ nahrazují slovy „státu než České republiky“.

01.01.2015

11. V § 46 odst. 2 písm. b) zní:

01.01.2015

b) nevydává-li stát uvedený v písmenu a) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,“.

01.01.2015

12. V § 46 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Ohlašovatel dále není povinen připojit doklady podle odstavce 1 písm. a), b), d) a f) a odstavce 2 písm. a), b), d), f) a g) vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 2 písm. a) a b) nesmí být starší než 3 měsíce.“.

01.01.2015

13. V § 46 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2015

(7) Jsou-li doklady uvedené v odstavci 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. a), b), d), f) a g) předloženy v listinné podobě, živnostenský úřad z nich vytvoří elektronické kopie, které ukládá podle § 60 odst. 1 do živnostenského rejstříku.“.

01.01.2015

14. V § 48 odst. 1 se slova „(§ 60 odst. 5)“ nahrazují slovy „(§ 60 odst. 6)“.

01.01.2015

15. V § 49 a 56 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Předloží-li podnikatel doklady uvedené v § 46 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. a), b), d), f) a g), postupuje živnostenský úřad podle § 46 odst. 7 obdobně.“.

01.01.2015

16. V § 49 a 56 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2015

(2) Pro předkládání dokladů k oznámení změn a doplnění podle odstavce 1 věty první platí § 46 odst. 6 věta druhá přiměřeně.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

01.01.2015

17. V § 54 odst. 1 se slova „pěti dnů“ nahrazují slovy „pěti pracovních dnů“.

01.01.2015

18. V § 60 odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy38d) vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem jsou přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 až 5 a obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 až 5. Obecní živnostenské úřady do tohoto informačního systému ukládají dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem uvedené v § 46 odst. 7.“.

01.01.2015

19. V § 60 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „Do“ vkládá slovo „živnostenského“ a v písmenu a) se za slova „jeho členy“ vkládají slova „nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem“.

01.01.2015

20. V § 60 odstavce 3 až 6 znějí:

01.01.2015

(3) Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými v odstavci 2, pokud není dále stanoveno jinak. Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem v části tvořené

01.01.2015

a) údaji uvedenými v odstavci 2 písm. m), údaji o bydlišti a místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly,

01.01.2015

b) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění,

01.01.2015

c) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 v případě nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,

01.01.2015

d) dokumenty uloženými podle odstavce 1.

01.01.2015

(4) Živnostenský úřad poskytuje

01.01.2015

a) údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými právními předpisy,

01.01.2015

b) údaje uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) osobě, která prokáže právní zájem, a to v rozsahu uvedeném v odstavci 5 písm. b) až d).

01.01.2015

(5) Na požádání živnostenský úřad z živnostenského rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě za podmínek uvedených v odstavci 4

01.01.2015

a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,

01.01.2015

b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2,

01.01.2015

c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,

01.01.2015

d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.

01.01.2015

(6) Údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku Živnostenský úřad České republiky39) zpřístupňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům. Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku podle odstavce 5 písm. b) se rovněž vydávají jako ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy38d). Údaje z živnostenského rejstříku poskytuje Živnostenský úřad České republiky orgánům uvedeným v § 48, orgánům podle jiného právního předpisu a správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně jiným dohodnutým způsobem. Při předávání údajů podle § 45a odst. 4 se postupuje obdobně.“.

01.01.2015

21. V § 60 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo „vedení“ vkládá slovo „živnostenského“.

01.01.2015

22. Na konci § 60b se doplňuje věta „Poskytnutí informací o výsledku kontroly u podnikatele nebo o výsledku správního řízení vedeného s podnikatelem jinému správnímu orgánu na základě jeho žádosti a pro účely kontroly nebo správního řízení není porušením mlčenlivosti zaměstnance podle zvláštního právního předpisu39).“.

01.01.2015

23. § 70 včetně poznámek pod čarou č. 61 až 67 zní:

01.01.2015

㤠70

01.01.2015

(1) Pro účely tohoto zákona se považuje za občana členského státu Evropské unie i

01.01.2015

a) občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace,

01.01.2015

b) rodinný příslušník občana Evropské unie nebo osoby uvedené v písmenu a)61),

01.01.2015

c) osoba, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, a její rodinný příslušník,

01.01.2015

d) občan třetí země, kterému bylo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta62),

01.01.2015

e) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu63),

01.01.2015

f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), kterému byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt64),

01.01.2015

g) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby65),

01.01.2015

h) občan třetí země, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem66),

01.01.2015

i) držitel modré karty Evropské unie67).

01.01.2015

(2) Na osoby uvedené v odstavci 1 písm. c) až i) se nevztahuje oprávnění podle § 69a.

01.01.2015

(3) Za právnickou osobu se sídlem na území členského státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Za osobu podle předchozí věty se za podmínek a v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou o volném pohybu osob považuje také právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem Švýcarské konfederace a má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Švýcarské konfederace.

01.01.2015

(4) Pokud tento zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané příslušným orgánem smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a doklady vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a výkon činnosti na území těchto států.

01.01.2015

61) Článek 23 a článek 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

01.01.2015

62) Článek 11 odst. 1 písm. a) a článek 21 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

01.01.2015

63) Článek 12 směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.

01.01.2015

64) Článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.

01.01.2015

65) Článek 17 odst. 1 směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.

01.01.2015

66) Článek 11 odst. 1 směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.

01.01.2015

67) Článek 14 odst. 1 a 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.“.

01.01.2015

24. Poznámky pod čarou č. 49 až 51 se zrušují.

01.01.2015

25. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické*) a toxické*)“ ve druhém sloupci na konci textu písmene e) za slovy „živnostenského zákona“ se středník nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

01.01.2015

f) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu**) a 4 roky praxe v oboru;“;

01.01.2015

ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:

01.01.2015

„**) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů“.

01.01.2015

26. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“ v prvním sloupci se slovo „přípravků“ nahrazuje slovem „směsí“ a slovo „přípravky“ se nahrazuje slovem „směsmi“;

01.01.2015

ve druhém sloupci text zní:

01.01.2015

„pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech:

01.01.2015

a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo

01.01.2015

b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka bez fumigantů podle zvláštního právního předpisu*), nebo

01.01.2015

c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;

01.01.2015

pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech:

01.01.2015

a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo

01.01.2015

b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka bez fumigantů podle zvláštního právního předpisu*), nebo

01.01.2015

c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;

01.01.2015

pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech:

01.01.2015

a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo

01.01.2015

b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka s fumiganty podle zvláštního právního předpisu*), nebo

01.01.2015

c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona“;

01.01.2015

ve třetím sloupci text zní: „*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

01.01.2015

27. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti*)“ ve druhém sloupci se na konci textu písmene c) doplňuje slovo „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2015

d) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti**)“;

01.01.2015

ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:

01.01.2015

„**) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

01.01.2015

28. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ ve druhém sloupci „pro výrobu a zpracování paliv a maziv“ se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

01.01.2015

e) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu*) a 4 roky praxe v oboru, nebo“;

01.01.2015

dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f); „pro distribuci pohonných hmot“ se na konci písmene d) doplňuje slovo „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2015

e) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu*) a 4 roky praxe v oboru“;

01.01.2015

v pátém sloupci se doplňuje text, který zní:

01.01.2015

„*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

01.01.2015

29. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ ve druhém sloupci text zní: „pro provádění trhacích prací:

01.01.2015

a) oprávnění nebo průkaz střelmistra vydané obvodním báňským úřadem*), nebo

01.01.2015

b) oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem*);

01.01.2015

pro provádění ohňostrojných prací:

01.01.2015

oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem*)“.

01.01.2015

30. V příloze č. 4 ŽIVNOST VOLNÁ obor činnosti č. 17. zní: „17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků“.

01.01.2015

31. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností se před živnost „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“ vkládá nová živnost „Oční optika“;

01.01.2015

ve druhém sloupci text zní:

01.01.2015

a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle zvláštního právního předpisu*), nebo

01.01.2015

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik, nebo

01.01.2015

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik nebo oční technik, nebo

01.01.2015

d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

01.01.2015

e) profesní kvalifikace pro činnost optika pro brýlovou techniku podle zvláštního právního předpisu**), nebo

01.01.2015

f) doklad o vykonání tříleté praxe v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu“;

01.01.2015

ve třetím sloupci text zní:

01.01.2015

„*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

01.01.2015

**) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.


01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Přechodná ustanovení

01.01.2015

1. Ustanovení § 46 odst. 6 věty druhé zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na ty podnikatele, kteří doložili doklady obecnímu živnostenskému úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

2. Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

3. Živnostenská oprávnění nabytá podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

01.01.2015

4. Doklady o odborné způsobilosti, kterými byla v souladu s právní úpravou účinnou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prokázána odborná způsobilost pro získání koncese pro živnost „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ se v případě, že byla koncese pravomocně udělena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považují za doklady o odborné způsobilosti podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

Čl. III

01.01.2015

Účinnost

01.01.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

v z. Jermanová v. r.

01.01.2015

Zeman v. r.

01.01.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru