PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 136/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Částka 59/2014
Platnost od 22.07.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.08.2014

136

01.08.2014

ZÁKON

01.08.2014

ze dne 18. června 2014,

01.08.2014

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2015

ČÁST PRVNÍ

01.01.2015

Změna zákona o zaměstnanosti

01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmena l) až s) se označují jako písmena k) až r).

01.01.2015

2. V § 30 odst. 1 písm. b) bodě 2 a v § 31 písm. c) se slova „nebo kontaktní místo veřejné správy“ zrušují.

01.01.2015

3. V § 44b odst. 1 se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

01.01.2015

4. V § 44b odst. 6 větě poslední se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“ a na konci textu se doplňují slova „ ; neuhrazenou částku vyplacené kompenzace vymáhá na zaměstnavateli tento celní úřad“.

01.01.2015

5. V § 66 větě třetí se slova „ , anebo je osobou se zdravotním postižením“ zrušují.

01.01.2015

6. V § 67 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány

01.01.2015

a) invalidními ve třetím stupni32a) (dále jen „osoba s těžším zdravotním postižením“),

01.01.2015

b) invalidními v prvním nebo druhém stupni88), nebo

01.01.2015

c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoba zdravotně znevýhodněná“).“.

01.01.2015

7. V § 67 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

01.01.2015

(3) Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být osoba, která je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

01.01.2015

(4) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

01.01.2015

8. V § 67 odstavec 5 zní:

01.01.2015

(5) Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba

01.01.2015

a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo b),

01.01.2015

b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě uvedeném v odstavci 2 písm. c).“.

01.01.2015

9. V § 75 odst. 6 se slova „ke dni podání žádosti“ zrušují.

01.01.2015

10. V § 75 odst. 8 se věta první nahrazuje větami „K žádosti o zřízení chráněného pracovního místa je nutné přiložit doklad o zřízení účtu v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky uvedené v odstavci 6 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené v odstavci 6 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 7 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému stavu ke dni jeho vydání.“.

01.01.2015

11. V § 75 odst. 13 se slovo „k)“ nahrazuje slovem „l)“.

01.01.2015

12. V § 76 odst. 2 se slova „ke dni podání žádosti o příspěvek“ zrušují.

01.01.2015

13. V § 76 odstavec 3 zní:

01.01.2015

(3) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se neposkytne na pracovní místo zřízené nebo vymezené

01.01.2015

a) mimo pracoviště zaměstnavatele,

01.01.2015

b) pro zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo

01.01.2015

c) zaměstnavatelem, který je agenturou práce, pokud je toto pracovní místo obsazeno zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením a tento zaměstnanec je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.“.

01.01.2015

14. V § 76 odst. 5 se věta první nahrazuje větami „K žádosti o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa je nutné přiložit doklad o zřízení účtu v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky uvedené v § 75 odst. 6 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené v § 75 odst. 6 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 4 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému stavu ke dni jeho vydání.“.

01.01.2015

15. V § 78 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , jde-li o osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b), a nejvýše 5000 Kč, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou“.

01.01.2015

16. V § 78 odst. 3 se slovo „prokázaným“ zrušuje, za slova „nejvýše však o 2000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením“ se vkládají slova „ , a nejvýše o 1000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „nebo na zaměstnance agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením a je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli“.

01.01.2015

17. V § 78 odst. 7 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2015

18. V § 78 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2015

e) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením, dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.“.

01.01.2015

19. V § 78 odst. 8 písm. e) se slovo „zvýšeného“ nahrazuje slovem „zvýšení“ a na konci textu se doplňují slova „nebo v případě nesplnění podmínky uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa“.

01.01.2015

20. V § 81 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.“.

01.01.2015

21. V § 81 odst. 2 písm. b) se za slovo „zaměstnanců“ vkládají slova „na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75)“.

01.01.2015

22. V § 81 odst. 3 se slova „identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty“ nahrazují slovy „identifikační údaje odběratele, cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna“.

01.01.2015

23. V § 83 se na konci doplňuje věta „V ohlášení podle věty první je zaměstnavatel povinen krajské pobočce Úřadu práce uvést identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněn.“.

01.01.2015

24. § 93 zní:

01.01.2015

㤠93

01.01.2015

Cizinec, který je držitelem modré karty, zaměstnanecké karty nebo mu bylo vydáno povolení k zaměstnání, může být zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu podle § 42 zákoníku práce, jestliže to odpovídá povaze jím vykonávané práce, pro kterou byla udělena modrá karta, zaměstnanecká karta nebo povolení k zaměstnání.“.

01.01.2015

25. V § 95 odstavec 4 zní:

01.01.2015

(4) Je-li obsahem smlouvy podle odstavce 1 dočasné přidělení cizince k výkonu práce k uživateli, krajská pobočka Úřadu práce povolení k zaměstnání nevydá (§ 66).“.

01.01.2015

26. V § 100 odst. 2 se za slova „zákoníku práce,“ vkládají slova „vyslání na pracovní cestu podle § 93“.

01.01.2015

27. V § 109 odst. 2 písm. g) se slovo „ceny“ nahrazuje slovem „nákladů“.

01.01.2015

28. V § 111 odst. 3 se slova „průměrná míra“ nahrazují slovy „průměrný podíl“.

01.01.2015

29. V § 111 odst. 4 se slova „minimální míry“ nahrazují slovy „minimálního podílu“.

01.01.2015

30. V § 111 odst. 11 se slova „Průměrná míra“ nahrazují slovy „Průměrný podíl“ a slova „průměrná míra“ se nahrazují slovy „průměrný podíl“.

01.01.2015

31. V § 111 odst. 12 se slova „vyjádřenou mírou“ nahrazují slovy „vyjádřeným podílem“.

01.01.2015

32. V § 112 odst. 1 větě první se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“.

01.01.2015

33. V § 113 odst. 3 a 4 se slovo „míra“ nahrazuje slovem „podíl“ a slova „průměrné míry“ se nahrazují slovy „průměrného podílu“.

01.01.2015

34. V § 118 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2015

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

01.01.2015

35. V § 118 odstavec 3 zní:

01.01.2015

(3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně. Potvrzení o splnění této podmínky zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené ve větě první předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 1 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému stavu ke dni jeho vydání. Krajská pobočka Úřadu práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.“.

01.01.2015

36. V § 119a odst. 3 písm. a) se částka „5000 Kč“ nahrazuje slovy „maximálně 500 Kč“.

01.01.2015

37. V § 119a odst. 3 písmeno b) zní:

01.01.2015

b) za umístění uchazeče o zaměstnání a jeho setrvání v pracovním poměru po dobu nejméně 6 měsíců ve výši maximálně 6250 Kč.“.

01.01.2015

38. V § 119a odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2015

39. V § 136 se za slova „osoba je“ vkládají slova „jako zaměstnavatel“, slova „a dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3“ se zrušují a na konci se doplňuje věta „Splnění povinnosti podle věty první se nevyžaduje, splnil-li zaměstnavatel povinnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění.“.

01.01.2015

40. V § 136 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

01.01.2015

(2) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce oprávněny získávat od České správy sociálního zabezpečení způsobem umožňujícím dálkový přístup o zaměstnanci tyto údaje vedené v registru pojištěnců:

01.01.2015

a) vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění nebo nástup do zaměstnání a jeho skončení anebo u smluvního zaměstnance zahájení a skončení výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele,

01.01.2015

b) druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění,

01.01.2015

c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy jeho sídla nebo trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání.

01.01.2015

(3) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce oprávněny získávat z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje

01.01.2015

a) zda je fyzická osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,

01.01.2015

b) o občanech Evropské unie a cizincích vedené příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce,

01.01.2015

c) poskytované podle § 8a odst. 1 písm. o) tohoto zákona.“.

01.01.2015

41. V § 138 se slova „a Bezpečnostní informační služby“ nahrazují slovy „ , Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

01.01.2015

42. V § 139 odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2015

43. V § 139 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

01.01.2015

e) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo

01.01.2015

f) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1.“.

01.01.2015

44. V § 139 odst. 3 písm. c) se za slova „písm. d)“ vkládají slova „a e)“.

01.01.2015

45. V § 139 odst. 3 písm. d) se za slova „písm. c)“ vkládají slova „a f)“.

01.01.2015

46. V § 140 odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2015

47. V § 140 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

01.01.2015

d) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo

01.01.2015

e) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1.“.

01.01.2015

48. V § 140 odst. 4 písm. c) se za slova „písm. c)“ vkládají slova „a e)“.

01.01.2015

49. V § 140 odst. 4 písm. d) se na konci textu písmene d) doplňují slova „a odstavce 2 písm. d)“.

01.01.2015

50. V § 140 odst. 4 písm. f) se částka „250000 Kč“ nahrazuje částkou „50000 Kč“.

01.01.2015

51. V § 141a odst. 2 a v § 141b odst. 4 se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, který o uložení pokuty rozhodoval v prvním stupni,“.

01.01.2015

52. V § 147b se za slova „Úřadu práce“ vkládají slova „a ministerstva“.

01.01.2015

53. V § 147c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a Úřadu práce“ nahrazují slovy „ , Úřadu práce, Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce“.

01.01.2015

54. V § 147d odst. 1 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „h)“.

01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Přechodná ustanovení

01.01.2015

1. Fyzická osoba, která se podle čl. II bodu 4 věty druhé zákona č. 367/2011 Sb. považuje za osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2012, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona až do doby pozbytí platnosti rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, vydaného před 1. lednem 2012, považuje za osobu zdravotně znevýhodněnou podle § 67 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

2. Plnění povinného podílu za rok předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

3. Správní řízení o tom, zda ručení podle § 141a odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo § 141b odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklo a kdo je ručitelem, pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Státní úřad inspekce práce nebo příslušný oblastní inspektorát práce podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

4. Poskytování příspěvku podle § 78 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a jeho zvýšení podle § 78 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za poslední kalendářní čtvrtletí předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

5. Správní řízení o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2015

6. Doba 12 měsíců podle § 78 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje na všechny zaměstnavatele.

01.08.2014

ČÁST DRUHÁ

01.08.2014

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.08.2014

Čl. III

01.08.2014

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

01.08.2014

1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „a ve věcech osob zdravotně znevýhodněných“.

01.08.2014

2. V § 6 odst. 4 písm. a) bod 18 zní:

01.08.2014

18. ve věcech osob zdravotně znevýhodněných,“.

01.08.2014

3. V § 7 písm. b) se za slova „§ 6 odst. 4“ vkládají slova „písm. a) bod 18,“.

01.08.2014

4. V § 8 odst. 1 písmeno c) zní:

01.08.2014

c) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,“.

01.08.2014

5. V § 8 odst. 9 se za větu první vkládá věta „Česká správa sociálního zabezpečení posuzuje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou pro účely odvolacího řízení.“.

01.08.2014

6. V § 8 odst. 9 větě čtvrté se za slovo „první“ vkládají slova „a druhé“.

01.08.2014

7. V § 8 odst. 10 se za slova „odstavce 9“ vkládají slova „věty první“.

01.08.2014

8. Na konci nadpisu části šesté se doplňují slova „A ŘÍZENÍ VE VĚCECH OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH“.

01.08.2014

9. V části šesté hlava první včetně nadpisu zní:

01.08.2014

„HLAVA PRVNÍ

01.08.2014

ŘÍZENÍ VE VĚCECH OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH

01.08.2014

§ 55

01.08.2014

Zahájení řízení

01.08.2014

(1) Řízení o uznání osoby za osobu zdravotně znevýhodněnou se zahajuje na základě písemné žádosti občana. Řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou nelze zahájit v případě, že občan byl uznán invalidním nebo že probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu.

01.08.2014

(2) Řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou, se zahajuje na základě písemné žádosti osoby zdravotně znevýhodněné nebo z moci úřední.

01.08.2014

§ 56

01.08.2014

Přerušení a zastavení řízení

01.08.2014

(1) Jestliže se občan v řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou nepodrobil vyšetření zdravotního stavu anebo nepředložil nálezy ošetřujících lékařů, které má, nebo nesdělil anebo nedoložil další údaje, které jsou potřebné pro vypracování posudku pro účely řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou, ačkoliv k tomu byl vyzván, může být řízení přerušeno až do doby, kdy se občan tomuto vyšetření podrobí nebo kdy předloží tyto nálezy anebo sdělí či doloží požadované údaje, pokud byl občan ve výzvě na tento následek upozorněn. Trvalo-li přerušení řízení podle předchozí věty aspoň 12 měsíců, lze řízení zastavit.

01.08.2014

(2) Řízení o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou se přerušuje dnem zahájení řízení o přiznání invalidního důchodu posuzovanému občanu. Okresní správa sociálního zabezpečení pokračuje v řízení o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou, pokud v řízení o přiznání invalidního důchodu byl vydán posudek, že občan není invalidní.

01.08.2014

§ 57

01.08.2014

Úkony účastníků

01.08.2014

Ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se v řízení o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou a v řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou, nepoužije.

01.08.2014

§ 58

01.08.2014

Lhůty pro vydání rozhodnutí

01.08.2014

Lhůty pro vydání rozhodnutí se v řízení o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou a v řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou, prodlužují o lhůty pro vydání posudku uvedené v § 16a odst. 2.

01.08.2014

§ 59

01.08.2014

Rozhodnutí

01.08.2014

(1) V rozhodnutí o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou se jako den, od kterého občan je osobou zdravotně znevýhodněnou, uvádí, že tímto dnem je den, kterým toto rozhodnutí nabývá právní moci.

01.08.2014

(2) V rozhodnutí o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou, se jako den, od kterého občan již není osobou zdravotně znevýhodněnou, uvádí, že tímto dnem je den, kterým toto rozhodnutí nabývá právní moci.

01.08.2014

§ 60

01.08.2014

Povinnosti osob zdravotně znevýhodněných

01.08.2014

Osoba zdravotně znevýhodněná je povinna se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení podrobit vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření podle § 16a odst. 4 písm. a) nebo b). Pokud osoba zdravotně znevýhodněná nesplní tuto povinnost, přestává být ode dne uvedeného v rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení (§ 59 odst. 2) osobou zdravotně znevýhodněnou; podmínkou vydání tohoto rozhodnutí je, že osoba zdravotně znevýhodněná byla ve výzvě podle věty první na tento následek upozorněna.“.

01.01.2015

ČÁST TŘETÍ

01.01.2015

Změna zákona o inspekci práce

01.01.2015

Čl. IV

01.01.2015

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 11 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Za přestupek podle odstavce 1

01.01.2015

a) písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu až do výše 1000000 Kč,

01.01.2015

b) písm. d) lze uložit pokutu až do výše 400000 Kč.“.

01.01.2015

2. V § 12 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2015

3. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2015

c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.“.

01.01.2015

4. V § 12 odst.2 písm.a) se částka „300000 Kč“ nahrazuje částkou „2000000 Kč“.

01.01.2015

5. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2015

c) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 2000000 Kč.“.

01.01.2015

6. V § 24 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Za správní delikt podle odstavce 1

01.01.2015

a) písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu až do výše 1000000 Kč,

01.01.2015

b) písm. d) lze uložit pokutu až do výše 400000 Kč.“.

01.01.2015

7. V § 25 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2015

8. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2015

c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.“.

01.01.2015

9. V § 25 odst.2 písm.a) se částka „300000 Kč“ nahrazuje částkou „2000000 Kč“.

01.01.2015

10. V § 25 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2015

c) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 2000000 Kč.“.

01.01.2015

11. V § 36 odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.“.

01.01.2015

12. V § 36 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2015

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.“.


01.01.2015

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2015

ÚČINNOST

01.01.2015

Čl. V

01.01.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.01.2015

v z. Jermanová v. r.

01.01.2015

Zeman v. r.

01.01.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru