PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 135/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi

Částka 58/2014
Platnost od 22.07.2014
Účinnost od 22.07.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
22.07.2014

135

22.07.2014

ZÁKON

22.07.2014

ze dne 18. června 2014,

22.07.2014

kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi

22.07.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


22.07.2014

ČÁST PRVNÍ

22.07.2014

Změna zákona o bankách

22.07.2014

Čl. I

22.07.2014

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

22.07.2014

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „unie1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie27)“.

22.07.2014

Poznámka pod čarou č. 27 zní:

22.07.2014

27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“.

22.07.2014

2. V poznámce pod čarou č. 1 se věty třetí a čtvrtá zrušují a na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek bez uvozovek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.“.

22.07.2014

3. V § 1 odst. 4 větě první se za slovo „bank“ vkládají slova „ , spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven“.

22.07.2014

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

22.07.2014

㤠3a

22.07.2014

Česká národní banka vykonává funkci příslušného orgánu a je zároveň určeným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky27).“.

22.07.2014

5. V § 4 odst. 5 písm. d) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a za slovo „bance“ se vkládají slova „nebo, nejsou-li takové osoby, 20 největších akcionářů banky podle podílu na hlasovacích právech“.

22.07.2014

6. V § 4 odst. 5 písmeno e) zní:

22.07.2014

e) důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady banky a splnění dalších požadavků na orgány banky a jejich členy podle § 8,“.

22.07.2014

7. V § 4 odst. 5 písm. i) a j) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „h)“.

22.07.2014

8. V § 4 odst. 5 písm. k) se slovo „budoucí“ zrušuje.

22.07.2014

9. V § 4 odst. 5 písmeno l) zní:

22.07.2014

l) banka má alespoň 3 zaměstnance nebo fyzické osoby, které uskutečňují svou činnost podle příkazu jiného (dále jen „pracovník“), kteří zastávají výkonnou řídicí funkci a jsou členy jejího statutárního orgánu nebo správní rady.“.

22.07.2014

10. V § 4 odstavec 6 zní:

22.07.2014

(6) Úzkým propojením se pro účely tohoto zákona rozumí úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

11. V § 4 odst. 7 větě první se slova „vedoucí zaměstnance banky“ nahrazují slovy „člena statutárního orgánu, člena správní rady nebo člena dozorčí rady banky“ a ve větě druhé se slova „vedoucí zaměstnanec banky“ nahrazují slovy „člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky“.

22.07.2014

12. V § 4 se odstavec 8 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

22.07.2014

13. V § 5a odst. 4 se slova „§ 11 odst. 1 až 3 a 5“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1, 2 a 5“ a slova „ , § 14 věta druhá“ se zrušují.

22.07.2014

14. V § 5a odst. 4 se slova „§ 24 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 2 věta třetí“.

01.01.2015

15. V § 5a odst. 6 se věty druhá, třetí a čtvrtá zrušují.

01.01.2015

16. V § 5a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

01.01.2015

(7) Postup podle § 26 lze vůči pobočce banky z členského státu uplatnit pouze

01.01.2015

a) v případě porušení § 11 odst. 1, 2 a 5,

01.01.2015

b) v případě porušení § 20c o opravném zúčtování bank,

01.01.2015

c) v případě porušení zákona upravujícího platební styk, pokud jde o provoz platebního systému provozovaného Českou národní bankou, pokud je pobočka účastníkem tohoto systému (§ 20b),

01.01.2015

d) v případě porušení § 38a a povinnosti poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 6,

01.01.2015

e) tehdy, je-li to nutné pro zajištění ochrany finanční stability a společných zájmů klientů nebo investorů zahraniční banky a tuto věc je třeba řešit bezodkladně (§ 5k odst. 3), nebo

01.01.2015

f) po předchozím informování orgánu dohledu země sídla zahraniční banky a Evropského orgánu pro bankovnictví, je-li to nutné pro zajištění ochrany finanční stability a společných zájmů klientů nebo investorů zahraniční banky z důvodu ohrožení její likvidity (§ 5ka odst. 1).“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

01.01.2015

17. V § 5a se doplňuje odstavec 9, který zní:

01.01.2015

(9) Česká národní banka může provádět kontroly na místě a vyžadovat informace o činnostech, které pobočka banky z členského státu vykonává na území České republiky, pokud to považuje za důležité z hlediska finanční stability v České republice. Česká národní banka před zahájením kontroly na místě informuje orgán dohledu dotčeného státu o účelu kontroly a po jejím ukončení poskytne tomuto orgánu dohledu veškeré informace, které jsou významné pro hodnocení rizikovosti banky nebo pro finanční stabilitu v České republice.“.

22.07.2014

18. V § 5c odst. 3 se za slova „nemůže banka“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

22.07.2014

19. V § 5d a 5m se za slovo „Banky“ vkládají slova „podle § 5c odst. 1“.

22.07.2014

20. V § 5e se doplňuje odstavec 4, který zní:

22.07.2014

(4) Osoba ovládaná oprávněnou finanční institucí se sídlem v jiném členském státě může vykonávat na území České republiky prostřednictvím své pobočky činnost ve stejném rozsahu jako oprávněná finanční instituce.“.

22.07.2014

21. V § 5f se za slovo „Banka“ vkládají slova „podle § 5c odst. 1“.

22.07.2014

22. § 5g zní:

22.07.2014

㤠5g

22.07.2014

(1) Orgán dohledu domovského státu, pokud nemá pochybnosti o organizační struktuře a finanční situaci banky podle § 5c odst. 1 nebo oprávněné finanční instituce ve vztahu k předpokládaným činnostem, předá do 3 měsíců ode dne obdržení informací podle § 5f tyto informace spolu s údaji o výši a složení kapitálu banky nebo oprávněné finanční instituce, s údaji o jejích kapitálových poměrech podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, podrobnostmi o pojištění vkladů a potvrzením podle § 5e odst. 2, orgánu dohledu hostitelského státu, o čemž informuje i banku nebo oprávněnou finanční instituci.

22.07.2014

(2) V případě, že existují pochybnosti uvedené v odstavci 1, orgán dohledu domovského státu ve lhůtě uvedené v odstavci 1 banku podle § 5c odst. 1 nebo oprávněnou finanční instituci informuje o tom, že její oznámení nebylo předáno orgánu dohledu hostitelského státu, a svůj postup odůvodní. V tomto případě a v případě, kdy není ve lhůtě podle odstavce 1 banka podle § 5c odst. 1 nebo oprávněná finanční instituce ze strany orgánu dohledu domovského státu informována, může se banka podle § 5c odst. 1 nebo oprávněná finanční instituce domáhat nápravy u soudu.“.

22.07.2014

23. V § 5h odst. 1 se za slovo „bankou“ vkládají slova „podle § 5c odst. 1“ a za slovo „nebo“ se vkládá slovo „oprávněnou“.

22.07.2014

24. V § 5h odst. 2 a 3, § 5i a v § 5k odst. 1 se za slovo „banka“ vkládají slova „podle § 5c odst. 1“.

22.07.2014

25. V § 5j odst. 1 se za slovo „banky“ vkládají slova „z členského státu“.

01.01.2015

26. V § 5j odst. 1 se věty druhá až čtvrtá nahrazují větou „Orgán dohledu hostitelského státu může od pobočky banky z členského státu nebo oprávněné finanční instituce požadovat pro statistické a informační účely a pro účely výkonu dohledu podle tohoto zákona pravidelné hlášení o jejích podnikatelských aktivitách na území hostitelského státu a požadovat údaje nezbytné pro rozhodnutí o označení pobočky za významnou podle § 5n.“.

01.01.2015

27. V § 5j se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

22.07.2014

28. V § 5k odst. 1 se slova „příslušný orgán“ nahrazují slovy „orgán dohledu“.

01.01.2015

29. V § 5k odst. 1 se za slovo „státu“ vkládají slova „na základě informací od orgánu dohledu domovského státu podle § 38h“.

01.01.2015

30. V § 5k odst. 1 se slova „porušuje ustanovení právních předpisů v oblastech, které spadají do působnosti hostitelského státu, požádá banku nebo oprávněnou finanční instituci o ukončení tohoto protiprávního stavu“ nahrazují slovy „porušuje tento zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky nebo je-li důvodné podezření, že poruší tento zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky, oznámí tuto skutečnost orgánu dohledu domovského státu“.

01.01.2015

31. V § 5k se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Orgán dohledu domovského státu bez zbytečného odkladu přijme vhodná opatření k nápravě podle § 26 směřující k odstranění porušování těchto předpisů nebo k odvrácení rizika vzniku takového porušování a neprodleně informuje o přijatých opatřeních orgán dohledu hostitelského státu.“.

01.01.2015

32. V § 5k odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:

01.01.2015

(2) Pokud orgán dohledu domovského státu nepřijal opatření podle odstavce 1, orgán dohledu hostitelského státu může na tuto skutečnost upozornit Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)19) (dále jen „Evropský orgán pro bankovnictví“) a požádat jej o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví28).

01.01.2015

(3) Nesnese-li věc odkladu, může orgán dohledu hostitelského státu přijmout vhodná opatření podle § 26 nebo § 26bb pro zajištění ochrany finanční stability a společných zájmů klientů nebo investorů zahraniční banky v hostitelském členském státě. O přijetí takových opatření informuje orgán dohledu domovského státu, Evropskou komisi, Evropský orgán pro bankovnictví a orgány dohledu dotčených států. Pokud orgán dohledu domovského nebo jiného dotčeného státu nesouhlasí s opatřeními přijatými orgánem dohledu hostitelského státu, může požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví28).

01.01.2015

(4) Opatření podle odstavce 3 musí být přiměřená ochraně finanční stability a společných zájmů klientů nebo investorů zahraniční banky v hostitelském členském státě a nesmí vést k upřednostnění klientů nebo investorů zahraniční banky v hostitelském členském státě oproti klientům nebo investorům zahraniční banky v jiných členských státech. Orgán dohledu hostitelského státu může přijmout opatření podle odstavce 3 pouze do doby, než jsou přijata opatření k řešení úpadku zahraniční banky podle právní úpravy insolvence domovského členského státu. Přijetím těchto opatření pozbývají opatření podle odstavce 3 účinnost.

01.01.2015

28) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010.“.

01.01.2015

33. V § 5k se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

01.01.2015

(5) Orgán dohledu hostitelského státu opatření podle odstavce 3 zruší, pokud podle jeho uvážení tato opatření nadále nejsou nutná vzhledem k opatřením přijatým orgánem dohledu domovského státu podle odstavce 1.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

22.07.2014

34. V § 5k odst. 6 a v § 5l odst. 1 se za slovo „banky“ vkládají slova „podle § 5c odst. 1“.

22.07.2014

35. V § 5k odst. 6 se za slovo „nebo“ vkládá slovo „oprávněné“.

01.01.2015

36. Za § 5k se vkládá nový § 5ka, který zní:

01.01.2015

㤠5ka

01.01.2015

(1) Orgán dohledu hostitelského státu může po předchozím informování orgánu dohledu domovského státu a Evropského orgánu pro bankovnictví přijmout opatření pro zajištění ochrany společných zájmů klientů nebo investorů zahraniční banky nebo finanční stability v hostitelském členském státě, pokud je ohrožena likvidita zahraniční banky, jejíž pobočka vykonává činnost na území hostitelského státu, a orgán dohledu domovského státu nepřijal potřebná opatření.

01.01.2015

(2) Orgán dohledu domovského státu se může obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví, pokud nesouhlasí s opatřeními přijatými orgánem dohledu hostitelského státu, na jehož území zahraniční banka vykonává činnost prostřednictvím pobočky, a požádat jej o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví28).“.

22.07.2014

37. V § 5l odst. 1 se za slovo „bance“ vkládají slova „podle § 5c odst. 1“.

22.07.2014

38. V § 5n odst. 2 větě druhé se slovo „l)“ nahrazuje slovem „m)“, slovo „n)“ se nahrazuje slovem „o)“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ ; orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě se pro účely tohoto zákona rozumí orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě podle čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

39. V § 5n odst. 4 větě druhé se slova „v posledních 7 dnech před uplynutím uvedené lhůty může Česká národní banka požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví20)“ nahrazují slovy „Česká národní banka rozhodne o označení pobočky banky z členského státu za významnou do 4 měsíců ode dne, kdy o tomto záměru informovala orgán dohledu uvedený v odstavci 2, nebo v téže lhůtě oznámí tomuto orgánu, že od tohoto záměru ustupuje“.

22.07.2014

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

22.07.2014

40. V § 5n se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Přitom přihlíží ke stanovisku tohoto orgánu.“.

22.07.2014

41. V § 5n se odstavce 5 a 6 zrušují.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2015

42. V § 5n se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2015

(6) Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví a požádat jej o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví28), jestliže

01.01.2015

a) orgán dohledu domovského státu nekonzultuje s Českou národní bankou plán na obnovení likvidity banky se sídlem v členském státu, která působí na území České republiky prostřednictvím významné pobočky, nebo

01.01.2015

b) Česká národní banka nesouhlasí s předloženým plánem na obnovení likvidity.“.

01.01.2015

43. V § 5o odstavec 2 zní:

01.01.2015

(2) Pokud banka vykonává činnost na území jiného členského státu prostřednictvím významné pobočky, sdělí Česká národní banka orgánům dohledu tohoto členského státu údaje uvedené v § 38ha odst. 2 písm. c) a d), výsledky procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c, poskytne jim zprávy o posouzení rizik skupiny podle § 26k odst. 2 a ve spolupráci s orgány dohledu tohoto členského státu plní úkoly uvedené v § 26i odst. 1 písm. c). Česká národní banka dále sdělí orgánům dohledu tohoto členského státu rozhodnutí o opatření k nápravě, které bance uloží, pokud je rozhodnutí významné pro tuto pobočku.“.

22.07.2014

44. V § 5o odst. 4 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

01.01.2015

45. V § 5o se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2015

(6) Pokud banka vykonává činnost na území jiného členského státu prostřednictvím významné pobočky, konzultuje Česká národní banka s orgánem dohledu tohoto členského státu plán na obnovení likvidity banky za podmínky, že existuje riziko likvidity, které by mohlo mít významný dopad na měnu hostitelského státu.“.

22.07.2014

46. V § 8 odst. 1 se slova „nebo správní rada“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Správní rada banky musí mít alespoň 5 členů, přičemž jejím členem je statutární ředitel.“.

22.07.2014

47. V § 8 odstavec 2 zní:

22.07.2014

(2) Statutární ředitel banky nesmí být současně předsedou její správní rady; Česká národní banka může na základě odůvodněného návrhu banky povolit souběžný výkon obou funkcí, přičemž posoudí vliv souběhu funkcí na řádnost a obezřetnost výkonu činností banky vzhledem k jejich povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím k individuálním okolnostem, zejména k

22.07.2014

a) dostatečnosti časové kapacity pro plnění stanovených povinností a

22.07.2014

b) vzniku možného střetu zájmů.“.

22.07.2014

48. V § 8 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 7, které znějí:

22.07.2014

(3) Banka zajistí, aby

22.07.2014

a) člen jejího statutárního orgánu, člen její správní rady a člen její dozorčí rady byl osobou důvěryhodnou, dostatečně odborně způsobilou a zkušenou,

22.07.2014

b) byly vyčleněny dostatečné personální a finanční zdroje pro průběžné odborné vzdělávání členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady a

22.07.2014

c) byla prováděna politika podporující rozmanitost při výběru členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady.

22.07.2014

(4) Člen statutárního orgánu, člen správní rady a člen dozorčí rady banky po celou dobu výkonu své funkce

22.07.2014

a) plní své povinnosti řádně, čestně a nezávisle a věnuje výkonu této své funkce dostatečnou časovou kapacitu,

22.07.2014

b) může současně zastávat funkce v orgánech jiných právnických osob jen tehdy, pokud to neovlivní dostatečnost časové kapacity pro plnění povinností v orgánu banky vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti jejích činností a s přihlédnutím k individuálním okolnostem,

22.07.2014

c) v bance, která je významná vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti svých činností, nesmí současně zastávat funkce v orgánech jiných právnických osob většího rozsahu než

22.07.2014

1. výkon jedné funkce výkonného člena se dvěma funkcemi nevýkonného člena, nebo

22.07.2014

2. výkon čtyř funkcí nevýkonného člena.

22.07.2014

(5) Česká národní banka může na základě odůvodněného návrhu banky povolit členovi statutárního orgánu, členovi správní rady nebo členovi dozorčí rady v bance, která je významná vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti svých činností, zastávat jednu další funkci nevýkonného člena v orgánu jiné právnické osoby, pokud to neovlivní řádné plnění povinností v orgánu banky.

22.07.2014

(6) Pro účely ustanovení odstavce 4 písm. c) se nezohledňuje funkce člena v právnické osobě, která neslouží převážně výdělečným cílům, a dále se považuje za výkon jedné funkce výkon funkce výkonného a nevýkonného člena v rámci

22.07.2014

a) téže skupiny ovládající banky,

22.07.2014

b) stejného institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

c) obchodní korporace, ve které má banka kvalifikovanou účast.

22.07.2014

(7) Výkonným členem se pro účely tohoto zákona rozumí člen orgánu, který v bance zastává výkonnou řídicí funkci.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 8 až 10.

22.07.2014

49. V § 8 odstavec 9 zní:

22.07.2014

(9) Členem statutárního orgánu, členem správní rady a členem dozorčí rady banky může být pouze fyzická osoba.“.

22.07.2014

50. V § 8 odst. 10 se slova „Odstavec 2 se použije“ nahrazují slovy „Odstavce 4 až 7 se použijí“ a slovo „zaměstnance“ se nahrazuje slovem „pracovníka“.

22.07.2014

51. V § 8a odstavec 1 zní:

22.07.2014

(1) Členové statutárního orgánu banky nebo členové správní rady banky, kteří porušili své povinnosti vyplývající pro ně z výkonu funkce podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo stanov, odpovídají společně a nerozdílně za škodu, která vznikne věřitelům banky tím, že v důsledku porušení těchto povinností banka není schopna plnit své splatné závazky.“.

22.07.2014

52. V § 8b odst. 1 písm. b) bodě 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

22.07.2014

53. V § 8b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

22.07.2014

d) zajišťování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady a

22.07.2014

e) zajišťování odborné způsobilosti a zkušenosti statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady jako celku, zajišťující porozumění činnostem banky, včetně dostatečného porozumění hlavním rizikům.“.

22.07.2014

54. V § 8b odst. 2 se za slovo „být“ vkládá slovo „účinný,“ a za slovo „složitosti“ se vkládají slova „rizik spojených s modelem podnikání a“.

22.07.2014

55. V § 8b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

22.07.2014

(3) Banka ověřuje a pravidelně hodnotí účinnost, ucelenost a přiměřenost řídicího a kontrolního systému v jeho celku i částech a zjednává bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

22.07.2014

56. V § 8b odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ , pokud jí nebyla Českou národní bankou udělena výjimka podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

57. V § 8b odst. 4 písm. a) se slovo „k)“ nahrazuje slovem „l)“.

22.07.2014

58. V § 8b odst. 4 písm. b) se slova „nebo odpovědnou“ nahrazují slovem „ , odpovědnou“, za slovo „osoby“ se vkládají slova „nebo odpovědnou bankou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou“, slova „k) a o)“ se nahrazují slovy „l), r) a t)“ a za slovo „banka“ se vkládají slova „ , zahraniční obchodník s cennými papíry, který není bankou,“.

22.07.2014

59. V § 8b odst. 4 písm. c) se slovo „o)“ nahrazuje slovem „r)“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

22.07.2014

60. V § 8b odst. 4 písm. d) se slovo „p)“ nahrazuje slovem „s)“.

22.07.2014

61. V § 8b se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

22.07.2014

e) odpovědnou bankou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou [§ 26d odst. 1 písm. t)].“.

22.07.2014

62. V § 8b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

22.07.2014

(5) Banka, která má povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, zajistí, aby jí ovládaná osoba, která nepodléhá dohledu České národní banky, zavedla zásady a postupy řízení, organizační uspořádání a další postupy a mechanismy podle odstavce 1. Z této povinnosti může Česká národní banka udělit výjimku, pokud banka prokáže, že zavedení takových zásad, postupů, uspořádání a mechanismů není v souladu s právním řádem země sídla ovládané osoby.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

22.07.2014

63. V § 8b se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ , včetně působností, pravomocí, složení a fungování orgánů a výborů banky, jakož i požadavků na jejich členy, pokud toto není upraveno přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise“.

22.07.2014

64. Za § 8b se vkládají nové § 8c a 8d, které znějí:

22.07.2014

㤠8c

22.07.2014

(1) Banka, která je významná vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti svých činností, zřídí

22.07.2014

a) výbor pro rizika,

22.07.2014

b) výbor pro jmenování,

22.07.2014

c) výbor pro odměňování.

22.07.2014

(2) Výbor pro rizika, výbor pro jmenování a výbor pro odměňování jsou složeny z nevýkonných členů orgánů banky.

22.07.2014

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou kritéria pro posouzení významnosti banky podle odstavce 1.

22.07.2014

§ 8d

22.07.2014

Česká národní banka

22.07.2014

a) používá informace týkající se zásad odměňování v souladu s čl. 450 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ke srovnání trendů a postupů odměňování,

22.07.2014

b) sleduje, jestli banka s ohledem na charakter, rozsah a složitost svých činností nespoléhá pouze na vnější úvěrové hodnocení při posouzení úvěrové bonity subjektu nebo finančního nástroje, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí finanční nástroj podle čl. 4 odst. 1 bodu 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

c) sleduje rozsah objemu rizikově vážených expozic nebo kapitálových požadavků banky, s výjimkou kapitálových požadavků k operačnímu riziku, pro expozice nebo transakce ve srovnávacím portfoliu, které vyplývají z interních přístupů banky; operačním rizikem se pro účely tohoto zákona rozumí operační riziko podle čl. 4 odst. 1 bodu 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

d) alespoň jednou ročně zhodnotí kvalitu interních přístupů banky,

22.07.2014

e) přijme opatření k nápravě, pokud interní přístup vede k podhodnocení kapitálových požadavků banky, které není důsledkem existujících rozdílů v pozicích nebo expozicích; opatření k nápravě zachovává cíle interního přístupu,

22.07.2014

f) sleduje vývoj v souvislosti s profily rizik likvidity,

22.07.2014

g) přijme opatření, pokud vývoj podle písmene f) může vést k nestabilitě banky nebo systémové nestabilitě,

22.07.2014

h) používá informace týkající se politiky rozmanitosti v souladu s čl. 435 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ke srovnání politiky podporující rozmanitost výběru členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady banky.“.

22.07.2014

65. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „vedoucích zaměstnanců“ nahrazují slovy „členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady banky“.

22.07.2014

66. V § 9 odst. 1 písm. c) se slovo „zaměstnanců“ nahrazuje slovem „pracovníků“.

22.07.2014

67. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

22.07.2014

(2) Banka může ve stanovách upravit také pravomoc valné hromady

22.07.2014

a) stanovit ve smlouvě o výkonu funkce úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny, nebo

22.07.2014

b) dát pokyn dozorčí radě nebo správní radě, pokud schvaluje smlouvu o výkonu funkce, stanovit úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

22.07.2014

68. V § 10 odst. 1 se slova „Banky jsou povinny“ nahrazují slovy „Banka je povinna“.

22.07.2014

69. V § 10 odst. 2 se slovo „banky“ nahrazuje slovem „banka“ a slova „jsou povinny“ se nahrazují slovy „je povinna“.

22.07.2014

70. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

22.07.2014

㤠10a

22.07.2014

(1) Banka zavede postupy pro své pracovníky k internímu hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

22.07.2014

(2) Česká národní banka zavede účinný mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a informuje o něm způsobem umožňujícím dálkový přístup; tento mechanismus zahrnuje alespoň

22.07.2014

a) postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení České národní bance a jejich vyhodnocování Českou národní bankou,

22.07.2014

b) ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení; pokud se jedná o pracovníka banky, Česká národní banka a banka zajistí ochranu alespoň před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení,

22.07.2014

c) ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

22.07.2014

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky na postupy banky podle odstavce 1 včetně zajištění stejné míry ochrany, jako je vyžadována podle odstavce 2 písm. b) a c).

22.07.2014

(4) Postupy interního hlášení podle odstavce 1 mohou být stanoveny na základě ujednání se sociálními partnery, prostřednictvím nebo s využitím komunikačních kanálů těchto partnerů, při zajištění stejné míry ochrany, jako je vyžadována podle odstavce 2 písm. b) a c).“.

22.07.2014

71. V § 11 odst. 3 větě první se slova „Banka nebo pobočka zahraniční banky“ nahrazují slovy „Pobočka banky z jiného než členského státu“.

22.07.2014

72. V § 11 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

22.07.2014

73. V § 11a se na konci nadpisu doplňují slova „pobočkami bank z jiného než členského státu“.

22.07.2014

74. V § 11a odstavce 1 a 2 znějí:

22.07.2014

(1) Pobočka banky z jiného než členského státu uveřejňuje údaje o sobě a své činnosti a údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání.

22.07.2014

(2) Pobočka banky z jiného než členského státu uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o tom, kdo a jakým způsobem uveřejňuje informace o zahraniční bance.“.

22.07.2014

75. V § 11a se odstavce 3 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 3b a 15 zrušují.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 3 až 7.

22.07.2014

76. V § 11a odst. 3 a § 11a odst. 7 se slova „Banka a pobočka“ nahrazují slovem „Pobočka“.

22.07.2014

77. V § 11a odst. 3 písm. a) se slova „(§ 12a)“ zrušují.

22.07.2014

78. V § 11a odst. 3 písm. b) se za slovo „postavení“ vkládají slova „dané zahraniční“, za slovo „znehodnotit“ se vkládá slovo „její“ a slovo „banky“ se zrušuje.

22.07.2014

79. V § 11a odst. 3 písm. c) se za slova „ , pokud je“ vkládají slova „daná zahraniční“.

22.07.2014

80. V § 11a odst. 4 větě první se slova „banka a“ zrušují a slovo „neuveřejnily“ se nahrazuje slovem „neuveřejnila“.

22.07.2014

81. V § 11a odst. 4 se slova „Banka a pobočka banky z jiného než členského státu však uvedou“ nahrazují slovy „Pobočka banky z jiného než členského státu uvede“ a slova „které měly“ se nahrazují slovy „kterou měla“.

22.07.2014

82. V § 11a se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a pobočky banky z jiného než členského státu“.

22.07.2014

83. V § 11a odst. 6 písmeno a) zní:

22.07.2014

a) obsah údajů určených k uveřejnění, jakož i formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty uveřejňování údajů,“.

22.07.2014

84. V § 11a odst. 6 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

22.07.2014

85. V § 11a odst. 7 větě druhé se za slovo „zavede“ vkládají slova „ , udržuje a uplatňuje“.

22.07.2014

86. V § 11a odst. 7 větě poslední se slova „banka nebo“ zrušují a číslo „6“ se nahrazuje číslem „3“.

22.07.2014

87. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně nadpisu zní:

22.07.2014

㤠11b

22.07.2014

Uveřejňování informací ovládajícími osobami a bankami

22.07.2014

(1) Banka uveřejňuje základní údaje o sobě, o složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, a o své činnosti a finanční situaci.

22.07.2014

(2) Banka, které jsou stanoveny povinnosti na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, uveřejňuje každoročně informace o

22.07.2014

a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, včetně informací o úzkém propojení,

22.07.2014

b) řídicím a kontrolním systému podle § 8b odst. 1 písm. a) až e),

22.07.2014

c) řídicím a kontrolním systému konsolidačního celku podle § 8b odst. 4.

22.07.2014

(3) Banka splní povinnost podle odstavce 2 i uveřejněním odkazu na místo, kde jsou tyto informace k dispozici.

22.07.2014

(4) Česká národní banka může stanovit kratší než roční periodicitu uveřejňování informací bankami podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(5) Banka uveřejňuje ve své výroční zprávě mezi klíčovými ukazateli návratnost jejích aktiv, vyjádřenou jako podíl čistého zisku a celkové bilanční sumy.

22.07.2014

(6) Banka uveřejňuje údaje o tom, jak dodržuje požadavky na řídicí a kontrolní systém, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

22.07.2014

(7) Česká národní banka

22.07.2014

a) stanoví vyhláškou rozsah údajů určených k uveřejnění podle odstavců 1 až 3, jakož i formu, způsob, strukturu a lhůty uveřejňování údajů, a periodicitu uveřejňování údajů podle odstavce 1,

22.07.2014

b) může vyhláškou stanovit periodicitu podle odstavce 4, lhůty a způsob uveřejňování informací,

22.07.2014

c) stanoví vyhláškou rozsah údajů určených k uveřejňování podle odstavce 6, jakož i formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty uveřejňování údajů.“.

01.01.2015

88. Za § 11b se vkládá nový § 11c, který zní:

01.01.2015

㤠11c

01.01.2015

(1) Banka každoročně uveřejňuje za bezprostředně předcházející účetní období s rozlišením podle jednotlivých členských států a jiných než členských států, ve kterých má ovládanou osobu nebo pobočku,

01.01.2015

a) výčet činností, které vykonává, a jejich zeměpisné umístění,

01.01.2015

b) obrat,

01.01.2015

c) počet pracovníků přepočtený na ekvivalenty pracovníků na plný pracovní úvazek,

01.01.2015

d) zisk nebo ztrátu před zdaněním,

01.01.2015

e) daň z příjmů právnických osob nebo obdobnou daň placenou v zahraničí nebo ztrátu,

01.01.2015

f) získané veřejné podpory.

01.01.2015

(2) Údaje podle odstavce 1 se uveřejňují v příloze roční účetní závěrky, nebo pokud se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka, v příloze konsolidované účetní závěrky.

01.01.2015

(3) Auditor v rámci své auditorské činnosti ověřuje rovněž údaje uvedené v odstavci 1.“.

22.07.2014

89. V § 12a se na konci nadpisu doplňují slova „pobočky banky z jiného než členského státu“.

22.07.2014

90. V § 12a odstavec 1 zní:

22.07.2014

(1) Pobočka banky z jiného než členského státu dodržuje průběžně kapitálový poměr minimálně ve výši 8 %. Kapitálovým poměrem se rozumí procentní podíl kapitálu na celkovém objemu rizikové expozice. Kapitál pobočky banky z jiného než členského státu nesmí klesnout pod minimální výši finančních zdrojů poskytnutých jí zahraniční bankou podle § 5 odst. 4 písm. a).“.

22.07.2014

91. V § 12a se odstavec 2 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 2 až 9.

22.07.2014

92. V § 12a odst. 2, 3 a 9 se slova „banka a“ zrušují.

22.07.2014

93. V § 12a odst. 2 se slova „nebo speciální přístupy“ nahrazují slovy „přístup, interní přístup nebo interní model“.

22.07.2014

94. V § 12a odst. 3 se slova „speciální přístup“ nahrazují slovy „interní přístup“.

22.07.2014

95. V § 12a se odstavce 4 až 8 včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušují.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 4.

22.07.2014

96. V § 12a odst. 4 písmeno a) zní:

22.07.2014

a) pravidla pro výpočet kapitálového poměru, která zahrnují postupy, které pobočka banky z jiného než členského státu uplatňuje, pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro určení celkového objemu rizikové expozice, určení jednotlivých kapitálových požadavků a vymezení přístupů pro jejich výpočet, včetně stanovení podmínek pro užívání interních přístupů a interních modelů při výpočtu kapitálových požadavků, a pravidla pro převod rizik,“.

22.07.2014

97. V § 12a odst. 4 písm. b) se slovo „speciálních“ nahrazuje slovem „interních“ a slova „4 nebo 5“ se nahrazují číslem „3“.

22.07.2014

98. V § 12a odst. 4 písm. c) se slovo „speciálního“ nahrazuje slovem „interního“.

22.07.2014

99. § 12b zní:

22.07.2014

㤠12b

22.07.2014

Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí úvěrového hodnocení dlužníka vydaného jinou osobou použije pobočka banky z jiného než členského státu toto úvěrové hodnocení jen tehdy, pokud je vydáno nebo uznáno ratingovou agenturou nebo jinou osobou zapsanou do seznamu vedeného Evropským orgánem pro bankovnictví nebo exportní úvěrovou agenturou, která zveřejňuje svá úvěrová hodnocení a dodržuje dohodnutou metodiku Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, kterou si pobočka banky zvolila a konzistentně ji používá.“.

22.07.2014

100. V § 12c odst. 1 se věta druhá zrušuje.

22.07.2014

101. V § 12c odstavec 3 zní:

22.07.2014

(3) Povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 má na individuálním základě pouze banka, která

22.07.2014

a) není ovládána tuzemskou ovládající bankou [§ 26d odst. 1 písm. l)], tuzemskou finanční holdingovou osobou [§ 26d odst. 1 písm. n)] ani tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou [§ 26d odst. 1 písm. p)],

22.07.2014

b) není odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. s)] nebo odpovědnou bankou ve skupině evropské finanční holdingové osoby ani jinou bankou v takové skupině,

22.07.2014

c) není odpovědnou bankou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou ani jinou bankou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou,

22.07.2014

d) neovládá jinou banku, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banku, obchodníka s cennými papíry, který není bankou, zahraničního obchodníka s cennými papíry, který není zahraniční bankou, finanční instituci nebo podnik pomocných služeb, nebo

22.07.2014

e) není zahrnuta do konsolidace podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

102. V § 12c odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „základě“ vkládají slova „v rozsahu a způsobem podle části první hlavy II kapitoly 2 oddílů 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

103. V § 12c odst. 4 písm. a) se slovo „k)“ nahrazuje slovem „l)“.

22.07.2014

104. V § 12c odst. 4 písmeno b) zní:

22.07.2014

b) ovládající bankou, avšak není tuzemskou ovládající bankou, odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby nebo odpovědnou bankou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou [§ 26d odst. 1 písm. b), l), r) a t)], přičemž členem jejího konsolidačního celku je zahraniční banka, zahraniční obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo finanční instituce, které mají sídlo v jiném než členském státě,“.

22.07.2014

105. V § 12c odst. 4 písm. c) se slovo „o)“ nahrazuje slovem „r)“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

22.07.2014

106. V § 12c odst. 4 písm. d) se slovo „p)“ nahrazuje slovem „s)“.

22.07.2014

107. V § 12c se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

22.07.2014

e) odpovědnou bankou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou [§ 26d odst. 1 písm. t)].“.

22.07.2014

108. Za § 12c se vkládají nové § 12d až 12l, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 29 znějí:

22.07.2014

29) Čl. 4 odst. 1 bod 40 a čl. 458 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

01.01.2015

109. V § 12j se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

01.01.2015

(6) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, vyžádá si před vydáním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 12i odst. 3 stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, které ji k tomu vedly.

01.01.2015

(7) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro banku, jejíž ovládající osoba má sídlo v jiném členském státě, a Česká národní banka a příslušné orgány nebo určené orgány dotčeného členského státu se neshodnou nebo v případě, kdy stanoviska Evropské komise a Evropské rady pro systémová rizika jsou zamítavá, Česká národní banka může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví28). Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 12i odst. 3 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský orgán pro bankovnictví.“.

01.01.2016

110. Za § 12l se vkládají nové § 12m až 12x, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2016

㤠12m

01.01.2016

Kombinovaná kapitálová rezerva

01.01.2016

(1) Banka průběžně udržuje kmenový kapitál tier 1 podle čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ve výši odpovídající kombinované kapitálové rezervě, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Kombinovanou kapitálovou rezervu tvoří

01.01.2016

a) bezpečnostní kapitálová rezerva,

01.01.2016

b) proticyklická kapitálová rezerva,

01.01.2016

c) kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika,

01.01.2016

d) kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci,

01.01.2016

e) kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci.

01.01.2016

(3) Banka udržuje kapitálové rezervy podle odstavce 2 písm. a) až c) a e) na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Banka udržuje kapitálovou rezervu podle odstavce 2 písm. d) na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Povinnost udržovat kapitálovou rezervu podle odstavce 2 písm. d) a e) má také odpovědná banka ve skupině evropské finanční holdingové osoby nebo odpovědná banka ovládaná evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, pokud tato evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba byla označena jako systémově významná instituce podle § 12u odst. 2 nebo § 12v odst. 2.

01.01.2016

(4) Pokud banka neudržuje kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované výši, nesmí rozdělit poměrnou část zisku po zdanění, a do 5 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k poklesu kombinované kapitálové rezervy pod požadovanou výši, předloží České národní bance žádost o schválení plánu na obnovení kapitálu. Česká národní banka může tuto lhůtu prodloužit až na 10 pracovních dnů v závislosti na posouzení individuální situace banky s přihlédnutím k rozsahu a složitosti jejích činností.

01.01.2016

(5) Česká národní banka plán na obnovení kapitálu podle odstavce 4 schválí, jestliže lze očekávat, že na základě tohoto plánu banka ve stanovené lhůtě splní kombinovanou kapitálovou rezervu. Pokud Česká národní banka plán na obnovení kapitálu neschválí, uloží opatření k nápravě podle § 26 odst. 2 písm. a) bodu 13 nebo § 26 odst. 2 písm. f).

01.01.2016

(6) Česká národní banka stanoví vyhláškou

01.01.2016

a) pravidla pro kombinovanou kapitálovou rezervu podle odstavce 1 a kapitálové rezervy podle odstavce 2,

01.01.2016

b) pravidla pro výpočet poměrné části zisku po zdanění podle odstavce 4,

01.01.2016

c) náležitosti plánu na obnovení kapitálu podle odstavce 4.

01.01.2016

§ 12n

01.01.2016

Sazba bezpečnostní kapitálové rezervy

01.01.2016

Sazba bezpečnostní kapitálové rezervy činí 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

01.01.2016

Proticyklická kapitálová rezerva

01.01.2016

§ 12o

01.01.2016

(1) Česká národní banka čtvrtletně vypočte orientační ukazatel proticyklické kapitálové rezervy jako referenční hodnotu, kterou se řídí při stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Tento ukazatel je založen na odchylce poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu od dlouhodobého trendu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka při výpočtu orientačního ukazatele proticyklické kapitálové rezervy přihlíží zejména k

01.01.2016

a) úvěrovému cyklu a růstu objemu poskytovaných úvěrů v České republice,

01.01.2016

b) změnám poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu,

01.01.2016

c) specifikům českého národního hospodářství,

01.01.2016

d) doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika.

01.01.2016

(3) Česká národní banka čtvrtletně stanoví sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku, přičemž přihlíží k

01.01.2016

a) orientačnímu ukazateli proticyklické kapitálové rezervy vypočtenému podle odstavců 1 a 2,

01.01.2016

b) doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika,

01.01.2016

c) ukazatelům, které mohou značit růst systémového rizika.

01.01.2016

(4) Sazba proticyklické kapitálové rezervy podle odstavce 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se stanoví ve výši 0 % až 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 v násobcích 0,25 procentního bodu. V případech, kdy to bude na základě skutečností uvedených v odstavci 3 důvodné, může Česká národní banka stanovit tuto sazbu vyšší než 2,5 %.

01.01.2016

(5) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku podle odstavce 3,

01.01.2016

b) den, od kterého jsou banky povinny používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.

01.01.2016

(6) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 5 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 5 písm. b) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; ve výjimečných případech může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 5 písm. a) sníží.

01.01.2016

(7) Česká národní banka v opatření obecné povahy uvede

01.01.2016

a) údaje podle odstavce 5,

01.01.2016

b) poměr objemu poskytnutých úvěrů k hrubému domácímu produktu České republiky a odchylku tohoto poměru od dlouhodobého trendu,

01.01.2016

c) referenční sazbu proticyklické kapitálové rezervy podle odstavců 1 a 2,

01.01.2016

d) odůvodnění výše sazby podle odstavce 5 písm. a), včetně uvedení všech faktorů, které Česká národní banka vzala v úvahu při stanovení této sazby,

01.01.2016

e) důvody pro zkrácení lhůty, pokud je lhůta podle odstavce 6 kratší než 1 rok,

01.01.2016

f) nezávazně určené období, po které Česká národní banka očekává, že sazba podle odstavce 5 písm. a) nebude zvýšena včetně odůvodnění délky tohoto období, pokud byla sazba proticyklické kapitálové rezervy snížena.

01.01.2016

(8) Česká národní banka koordinuje termín vydání opatření obecné povahy s příslušnými orgány nebo určenými orgány jiných států.

01.01.2016

§ 12p

01.01.2016

(1) Banka použije sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný členský stát ve výši, kterou stanovil příslušný orgán nebo určený orgán tohoto členského státu29), pokud tato sazba byla stanovena do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

01.01.2016

(2) Pokud příslušný orgán nebo určený orgán jiného členského státu stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy vyšší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka tuto sazbu uzná nebo stanoví sazbu ve výši 2,5 %. Banka v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný členský stát podle odstavce 2,

01.01.2016

b) název státu, na nějž se vztahuje sazba podle písmene a),

01.01.2016

c) den, od kterého jsou banky povinny používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.

01.01.2016

(4) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 3 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 3 písm. c) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; ve výjimečných případech může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 3 písm. a) sníží.

01.01.2016

(5) Je-li lhůta podle odstavce 4 kratší než 1 rok, Česká národní banka v opatření obecné povahy uvede důvody pro zkrácení lhůty.

01.01.2016

§ 12q

01.01.2016

(1) Banka použije sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný než členský stát ve výši, kterou stanovil příslušný orgán tohoto státu, pokud tato sazba byla stanovena do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

01.01.2016

(2) Pokud příslušný orgán jiného než členského státu stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy nižší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka může sazbu zvýšit až do výše 2,5 %, považuje-li to za potřebné z hlediska rizik spojených s objemem poskytovaných úvěrů v tomto státě. Banka v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(3) Pokud příslušný orgán jiného než členského státu stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy vyšší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka tuto sazbu uzná nebo stanoví sazbu ve výši 2,5 %. Banka v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(4) Pokud příslušný orgán jiného než členského státu sazbu proticyklické kapitálové rezervy nestanovil, Česká národní banka může tuto sazbu stanovit do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Banka v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(5) Česká národní banka při stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy podle odstavců 2 až 4 přihlíží k doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika.

01.01.2016

(6) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný než členský stát podle odstavců 2 až 4,

01.01.2016

b) název státu, na nějž se vztahuje sazba podle písmene a),

01.01.2016

c) den, od kterého jsou banky povinny používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.

01.01.2016

(7) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 6 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 6 písm. c) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; ve výjimečných případech může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 6 písm. a) sníží.

01.01.2016

(8) Česká národní banka v opatření obecné povahy odůvodní výši sazby podle odstavce 6 písm. a), a je-li lhůta podle odstavce 7 kratší než 1 rok, Česká národní banka uvede důvody pro zkrácení lhůty.

01.01.2016

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika

01.01.2016

§ 12r

01.01.2016

(1) Česká národní banka může stanovit, aby banky, skupina druhově určených bank nebo jednotlivá banka průběžně udržovaly kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených bance prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka stanoví sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro expozice umístěné v České republice ve výši nejméně 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 v násobcích 0,5 procentního bodu, přičemž může tuto sazbu stanovit také pro expozice umístěné v jiném členském státě nebo jiném než členském státě. Česká národní banka při stanovení sazby přihlíží k tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý dopad na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných členských státech Evropské unie nebo celé Evropské unii a nebyla překážkou pro fungování jednotného trhu. Česká národní banka přezkoumává důvody pro stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika alespoň jednou za 2 roky.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika podle odstavců 1 a 2,

01.01.2016

b) údaje nutné k identifikaci banky, která je povinna udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika,

01.01.2016

c) den, od kterého je dotčená banka povinna sazbu podle písmene a) používat,

01.01.2016

d) názvy států, na něž se vztahuje sazba podle písmene a).

01.01.2016

§ 12s

01.01.2016

(1) Česká národní banka oznámí záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a příslušným orgánům nebo určeným orgánům dotčených států.

01.01.2016

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

01.01.2016

a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika,

01.01.2016

b) popis systémového nebo makroobezřetnostního rizika,

01.01.2016

c) odůvodnění výše sazby podle písmene a) vzhledem k míře systémového nebo makroobezřetnostního rizika a ohrožení stability finančního systému v České republice,

01.01.2016

d) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit systémové nebo makroobezřetnostní riziko,

01.01.2016

e) odůvodnění účinnosti a přiměřenosti výše sazby podle písmene a) vzhledem k ostatním existujícím opatřením použitelným podle tohoto zákona a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s výjimkou článků 458 a 459 tohoto nařízení,

01.01.2016

f) vyhodnocení pravděpodobných kladných a záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika na jednotný trh Evropské unie na základě informací dostupných České národní bance.

01.01.2016

(3) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika do výše 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, oznámí záměr podle odstavce 1 nejpozději 1 měsíc přede dnem vydáním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 12r odst. 3. Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, oznámí záměr podle odstavce 1, přičemž rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 12r odst. 3 vydá pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.

01.01.2016

(4) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika do výše 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro expozice umístěné v jiných členských státech, musí být sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stejná pro všechny členské státy.

01.01.2016

(5) Česká národní banka může požádat Evropskou radu pro systémová rizika, aby pro příslušné orgány nebo určené orgány jiných členských států vydala doporučení uznat sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stanovenou Českou národní bankou pro Českou republiku.

01.01.2016

(6) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, vyžádá si před vydáním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 12r odst. 3 stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, které ji k tomu vedly.

01.01.2016

(7) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro banku, jejíž ovládající osoba má sídlo v jiném členském státě, a Česká národní banka a příslušné orgány nebo určené orgány dotčeného členského státu se neshodnou nebo v případě, kdy stanoviska Evropské komise a Evropské rady pro systémová rizika jsou zamítavá, Česká národní banka může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví28). Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 12r odst. 3 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský orgán pro bankovnictví.

01.01.2016

§ 12t

01.01.2016

(1) Pokud příslušný orgán nebo určený orgán jiného členského státu stanovil pro tento členský stát sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, může Česká národní banka sazbu pro účely výpočtu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika uznat a rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 12r odst. 3 tuto sazbu stanovit. Česká národní banka před stanovením sazby přihlíží k informacím uvedeným v oznámení příslušného orgánu dotčeného členského státu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka oznámí uznání sazby podle odstavce 1 Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a příslušnému nebo určenému orgánu členského státu.

01.01.2016

§ 12u

01.01.2016

Kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci

01.01.2016

(1) Česká národní banka rozhodne, aby banka, která byla označena jako globální systémově významná instituce, průběžně udržovala kapitálovou rezervu pro globální systémově významnou instituci na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka rozhodne o určení globální systémově významné instituce na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Jako globální systémově významná instituce může být určena evropská ovládající banka, evropská finanční holdingová osoba, evropská smíšená finanční holdingová osoba nebo banka s výjimkou banky ovládané evropskou ovládající institucí, evropskou finanční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví systémovou významnost globální systémově významné instituce na základě těchto kritérií:

01.01.2016

a) velikost skupiny globální systémově významné instituce,

01.01.2016

b) propojenost skupiny globální systémově významné instituce s finančním systémem,

01.01.2016

c) nahraditelnost služeb poskytovaných skupinou globální systémově významné instituce,

01.01.2016

d) složitost skupiny globální systémově významné instituce,

01.01.2016

e) přeshraniční činnost skupiny globální systémově významné instituce.

01.01.2016

(4) Česká národní banka rozhodne o zařazení globální systémově významné instituce do jedné z alespoň 5 kategorií na základě vyhodnocení systémové významnosti instituce, přičemž se řídí metodikou stanovenou rozhodnutím nebo nařízením Evropské komise. Česká národní banka může v odůvodněných případech zařadit globální systémově významnou instituci do kategorie s vyšší systémovou významností a do některé z kategorií může zařadit také instituci, která nebyla určena jako systémově významná. Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o případech podle věty druhé a uvede důvody, pro které tak činí.

01.01.2016

(5) Česká národní banka stanoví vyhláškou pro jednotlivé kategorie systémové významnosti sazbu kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci, přičemž pro instituce zařazené do kategorie s nejnižší úrovní systémové významnosti stanoví tuto sazbu ve výši 1 % a pro instituce zařazené do kategorie s nejvyšší úrovní systémové významnosti ve výši 3,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Česká národní banka stanoví sazbu do čtvrté kategorie v násobcích 0,5 procentního bodu.

01.01.2016

(6) Česká národní banka informuje Evropskou komisi, Evropský orgán pro bankovnictví a Evropskou radu pro systémová rizika o názvech institucí, které byly určeny jako globální systémově významné.

01.01.2016

§ 12v

01.01.2016

Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci

01.01.2016

(1) Česká národní banka může stanovit, aby banka, která byla označena jako jiná systémově významná instituce, průběžně udržovala kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka rozhodne o určení jiné systémově významné instituce na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Jako jiná systémově významná instituce může být označena evropská ovládající banka, evropská finanční holdingová osoba, evropská smíšená finanční holdingová osoba nebo banka.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví systémovou významnost jiné systémově významné instituce alespoň podle některého z těchto kritérií:

01.01.2016

a) velikost instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce,

01.01.2016

b) význam instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce pro hospodářství Evropské unie nebo České republiky,

01.01.2016

c) význam přeshraničních aktivit instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce, nebo

01.01.2016

d) propojenost instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce s finančním systémem.

01.01.2016

(4) Česká národní banka může rozhodnout o stanovení sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci do výše 2 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s přihlédnutím k systémové významnosti instituce podle odstavce 3. Česká národní banka při stanovení sazby přihlíží k tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý dopad na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných členských státech Evropské unie nebo celé Evropské unii a nebyla překážkou pro fungování jednotného trhu. Česká národní banka přezkoumává požadavek na kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci alespoň jednou ročně.

01.01.2016

(5) Česká národní banka oznámí záměr stanovit nebo změnit sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a příslušným orgánům nebo určeným orgánům dotčených států nejpozději 1 měsíc přede dnem vydání rozhodnutí podle odstavce 4.

01.01.2016

(6) Oznámení podle odstavce 5 obsahuje

01.01.2016

a) sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci,

01.01.2016

b) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit riziko,

01.01.2016

c) vyhodnocení pravděpodobných kladných a záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci na jednotný trh Evropské unie na základě informací dostupných České národní bance.

01.01.2016

(7) Pokud je jiná systémově významná instituce ovládána globální systémově významnou institucí nebo jinou systémově významnou institucí, která je evropskou ovládající bankou a je povinna udržovat kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci na konsolidovaném základě, pak kapitálová rezerva pro tuto jinou systémově významnou instituci na individuálním nebo subkonsolidovaném základě podle čl. 4 odst. 1 bodu 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nesmí být vyšší než vyšší z těchto hodnot:

01.01.2016

a) 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

01.01.2016

b) kapitálové rezervy vypočtené z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 při použití sazby kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci nebo sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci aplikované na skupinu na konsolidovaném základě.

01.01.2016

§ 12w

01.01.2016

(1) Česká národní banka přezkoumává určení globálních systémově významných institucí a jiných systémově významných institucí a zařazení globálních systémově významných institucí do kategorií systémové významnosti jednou ročně. Česká národní banka o výsledku přezkumu informuje dotčené systémově významné instituce, Evropskou komisi, Evropský orgán pro bankovnictví a Evropskou radu pro systémová rizika.

01.01.2016

(2) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální seznam institucí, které byly určeny jako globální systémově významné nebo jako jiné systémově významné, a kategorii systémové významnosti, do které byla globální systémově významná instituce zařazena.

01.01.2016

§ 12x

01.01.2016

(1) Při vydání opatření obecné povahy podle § 12o až 12r se § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu nepoužije. Opatření obecné povahy oznámí Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění. Pokud by zveřejnění odůvodnění opatření obecné povahy vydaného podle § 12r odst. 3 ohrozilo stabilitu finančního systému dotčených států, Česká národní banka odůvodnění nezveřejní.

01.01.2016

(2) Proti vydanému opatření obecné povahy může banka nebo pobočka zahraniční banky podat písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne jeho oznámení. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.

01.01.2016

(3) Česká národní banka zveřejní pravomocné rozhodnutí podle § 12r odst. 3 způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud by zveřejnění odůvodnění rozhodnutí ohrozilo stabilitu finančního systému dotčených států, Česká národní banka odůvodnění nezveřejní.“.

22.07.2014

111. § 13 zní:

22.07.2014

㤠13

22.07.2014

(1) Pobočka banky z jiného než členského státu dodržuje pravidla, která omezují výši aktiv a podrozvahových položek vůči osobě nebo skupině osob v závislosti na kapitálu. Tato pravidla zahrnují zejména vymezení velkých expozic, způsob stanovení jejich hodnoty, vymezení zajištění uznatelného pro výpočet expozic, vymezení expozic, které lze vyloučit pro účely sledování limitů, a limity na velké expozice.

22.07.2014

(2) Česká národní banka stanoví vyhláškou pravidla podle odstavce 1.“.

22.07.2014

112. V § 14 úvodní části ustanovení se slova „Banka a pobočka“ nahrazují slovem „Pobočka“, slova „Banka a pobočka zahraniční banky“ se nahrazují slovy „Pobočka banky z jiného než členského státu“ a text „(§ 15)“ se zrušuje.

22.07.2014

113. V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

22.07.2014

(2) Banka je povinna dodržovat pravidla podle odstavce 1 písm. b) až d).

22.07.2014

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou pravidla podle odstavce 1 pro banky a pobočky bank z jiných než členských států.“.

22.07.2014

114. § 15 zní:

22.07.2014

㤠15

22.07.2014

(1) Česká národní banka stanoví vyhláškou pravidla postupu podle § 12.

22.07.2014

(2) Česká národní banka upraví ve vyhlášce, kterou je zmocněna vydat podle § 11a odst. 6, § 12a odst. 4, § 13 odst. 2 a § 14 odst. 3, pravidla a požadavky pro činnost poboček bank z jiných než členských států způsobem srovnatelným s úpravou těchto pravidel a požadavků přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky.“.

22.07.2014

115. V § 16 odst. 2 písm. b) se slova „na místech vedoucích zaměstnanců“ nahrazují slovy „ve statutárním orgánu, správní radě a dozorčí radě“.

22.07.2014

116. V § 16a odst. 2 se za slova „§ 5d prostřednictvím“ vkládá slovo „oprávněné“.

22.07.2014

117. V § 16a odst. 2 se za slovo „nebo“ vkládá slovo „oprávněné“.

01.01.2015

118. V § 16a se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2015

(4) Česká národní banka při výkonu dohledu nad bankou, která vykonává činnost na území jiného členského státu prostřednictvím pobočky, zohlední při sestavování plánu dohledových šetření podle § 25e informace získané orgánem dohledu tohoto členského státu při kontrole na místě.“.

22.07.2014

119. V § 17 odst. 1 písm. b) se za slova „podle § 14“ vkládají slova „odst. 1“.

22.07.2014

120. V § 17 se odstavce 2 až 6 zrušují.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 2 a 3.

22.07.2014

121. V § 17 odst. 2 se slova „podle odstavce 2“ zrušují a slova „odstavců 1 a 2“ se nahrazují slovy „odstavce 1“.

22.07.2014

122. V § 17a odst. 2 se slova „osoba, která není bankou ani zahraniční bankou, a která jako svou rozhodující či podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách nebo jako svou rozhodující či podstatnou činnost provádí některou z činností uvedených v § 1 odst. 1 a 3 tohoto zákona, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní společnost, penzijní fond, pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti podle zvláštních zákonů, to vše včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti“ nahrazují slovy „finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

123. V § 17a odstavec 3 zní:

22.07.2014

(3) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 a investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

124. V § 17a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

22.07.2014

(4) Kvalifikovanou účastí se pro účely tohoto zákona rozumí kvalifikovaná účast podle čl. 4 odst. 1 bodu 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12.

22.07.2014

125. V § 17a odst. 10 se slova „7 nebo 8“ nahrazují slovy „8 nebo 9“ a v § 17a odst. 10 písm. a) se slova „v rozsahu stanoveném v § 20 odst. 16“ zrušují.

22.07.2014

126. V § 17a odst. 11 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „9“.

22.07.2014

127. V § 17a odstavec 12 zní:

22.07.2014

(12) Podnikem pomocných služeb se pro účely tohoto zákona rozumí podnik pomocných služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

128. V § 19 odst. 1 písmeno a) zní:

22.07.2014

a) členové statutárního orgánu banky;“.

22.07.2014

129. V § 19 odst. 1 písm. b) se za slovo „členové“ vkládají slova „správní rady a“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , rizika, odměňování a jmenování“.

22.07.2014

130. V § 19 odst. 1 písmeno d) zní:

22.07.2014

d) osoby blízké členům statutárního orgánu banky, členům správní rady a členům dozorčí rady banky, členům výboru pro audit, rizika, odměňování a jmenování a osobám ovládajícím banku;“.

22.07.2014

131. V § 20 odst. 7 se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.

22.07.2014

132. V § 20 odst. 9 písm. b) se slova „vedoucí zaměstnance banky“ nahrazují slovy „členy statutárního orgánu, členy správní rady, členy dozorčí rady a osoby ve vrcholném vedení banky, které zastávají v bance výkonné funkce a jsou odpovědné vedení banky za její každodenní řízení“.

22.07.2014

133. V § 20 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

22.07.2014

(10) Pokud Česká národní banka při posuzování žádosti o souhlas shledá, že podmínky uvedené v odstavci 9 nejsou splněny a souhlas nelze udělit, vyrozumí písemně o tomto zjištění žadatele do 2 pracovních dnů ode dne učinění tohoto zjištění. Česká národní banka může odůvodnění zamítavého rozhodnutí o žádosti o souhlas uveřejnit, a to na žádost žadatele nebo i bez této žádosti.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 10 až 17 se označují jako odstavce 11 až 18.

22.07.2014

134. V § 20 odst. 12 se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

22.07.2014

135. V § 20 odst. 16 a 18 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

22.07.2014

136. V § 20 se odstavec 17 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 18 se označuje jako odstavec 17.

22.07.2014

137. V § 20 se doplňuje odstavec 18, který zní:

22.07.2014

(18) Banka, jejíž akcie jsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu, oznámí alespoň jednou ročně České národní bance jména nebo názvy svých akcionářů držících kvalifikované účasti a výši těchto účastí.“.

22.07.2014

138. V § 20a odst. 1 se číslo „13“ nahrazuje číslem „14“, číslo „11“ se nahrazuje číslem „12“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem „11“.

22.07.2014

139. V § 20a odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“, číslo „11“ se nahrazuje číslem „12“ a slova „§ 26 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 26aa odst. 2“.

22.07.2014

140. Za § 20c se vkládá nový § 20d, který zní:

22.07.2014

㤠20d

22.07.2014

(1) Česká národní banka může vydat opatření obecné povahy na základě a v mezích přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky tam, kde tento přímo použitelný předpis umožňuje příslušnému orgánu udělit výjimku nebo upravit použití stanovených pravidel bankám nebo skupině druhově určených bank.

22.07.2014

(2) Návrh opatření obecné povahy se zveřejní pouze na úřední desce České národní banky. Koná-li se veřejné projednání návrhu o opatření obecné povahy, oznámí Česká národní banka dobu a místo jeho konání na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(3) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(4) Proti vydanému opatření obecné povahy mohou podat písemné odůvodněné námitky pouze banky nebo pobočky zahraničních bank, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.“.

22.07.2014

141. V § 22 odst. 1 písm. d) se za slova „v § 11a“ vkládají slova „a 11b“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „6“.

22.07.2014

142. V § 24 odstavec 1 zní:

22.07.2014

(1) Banka je povinna vypracovat a předkládat České národní bance informace a podklady, jejichž formu a způsob předkládání stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, a nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise Česká národní banka vyhláškou. Banka je povinna vypracovat a předkládat České národní bance další informace a podklady potřebné pro výkon dohledu. Obsah těchto informací, formu, lhůty a způsob jejich předkládání stanoví Česká národní banka vyhláškou. Banka je povinna předložit České národní bance na její žádost další doklady a jiné materiály potřebné pro výkon dohledu a podle požadavku České národní banky poskytnout k tomu všechny potřebné informace.“.

22.07.2014

143. V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

22.07.2014

(2) Pobočka banky z jiného než členského státu je povinna vypracovat a předkládat České národní bance informace a podklady, jejichž obsah, formu, lhůty a způsob předkládání stanoví Česká národní banka vyhláškou. Pobočka banky z jiného než členského státu je povinna předložit České národní bance na její žádost další doklady a jiné materiály potřebné pro výkon dohledu a podle požadavku České národní banky poskytnout k tomu všechny potřebné informace. Pobočka banky z členského státu je povinna vypracovat a předkládat České národní bance informace a podklady podle § 5j, jejichž obsah, formu, lhůty a způsob předkládání stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

22.07.2014

144. V § 25 odst. 2 se za slova „banky nebo“ vkládá slovo „oprávněné“ a věta třetí se zrušuje.

22.07.2014

145. V § 25 odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 7b znějí:

22.07.2014

(3) Česká národní banka se při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky podílí na činnosti kolegií orgánů dohledu v rámci Evropského systému finančního dohledu7b).

22.07.2014

(4) Česká národní banka se při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky podílí na činnosti Evropského orgánu pro bankovnictví.

22.07.2014

(5) Česká národní banka při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky přihlíží ke sbližování nástrojů a postupů bankovního dohledu využívaných v členských státech; vychází přitom z pokynů, doporučení, standardů a jiných opatření přijatých Evropským orgánem pro bankovnictví, ledaže uvede důvody, pro které tak nečiní.

22.07.2014

7b) Čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU.“.

22.07.2014

146. V § 25 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

22.07.2014

(6) Česká národní banka může požadovat pravidelné poskytování informací nutných k výkonu její působnosti a pro statistické účely od

22.07.2014

a) banky,

22.07.2014

b) finanční holdingové osoby,

22.07.2014

c) smíšené finanční holdingové osoby,

22.07.2014

d) smíšené holdingové osoby,

22.07.2014

e) osoby náležející k osobám uvedeným v písmenech a) až d),

22.07.2014

f) osoby, která byla osobami uvedenými v písmenech a) až d) pověřena výkonem činnosti.

22.07.2014

(7) Česká národní banka může provést kontrolu u osob uvedených v odstavci 6, pokud je to nezbytné k výkonu její působnosti; za tímto účelem může

22.07.2014

a) vyžadovat předložení dokladů,

22.07.2014

b) zkoumat knihy a záznamy a pořizovat z nich výpisy a opisy,

22.07.2014

c) získávat písemná nebo ústní vysvětlení od osob uvedených v odstavci 6, jejich zástupců a pracovníků,

22.07.2014

d) získávat ústní vysvětlení od jiné osoby než je uvedena v odstavci 6 za podmínky, že k tomu udělí souhlas.

22.07.2014

(8) Česká národní banka může provést kontrolu na místě u osob uvedených v odstavci 6 písm. b) až f) a všech osob, které podléhají dohledu na konsolidovaném základě, jestliže předem uvědomí dotčený orgán dohledu.“.

22.07.2014

147. V § 25a odstavec 3 zní:

22.07.2014

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení zákonných podmínek nepovažuje

22.07.2014

a) poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem bankovního dohledu nebo doplňkového dohledu nad osobami ve finančním konglomerátu6d) orgánu dohledu nad bankami, finančními institucemi nebo finančními trhy v jiném státě,

22.07.2014

b) poskytnutí informací Ministerstvu financí pro účely výkonu kontroly dodržování podmínek pro poskytování příspěvku fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření,

22.07.2014

c) poskytnutí informace získané při výkonu bankovního dohledu pracovníkům České národní banky, kteří spolupůsobí při výkonu dohledu nad finančním trhem, pro plnění jejich úkolů,

22.07.2014

d) zveřejnění výsledku zátěžových testů provedených podle § 25d odst. 2 nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví.“.

22.07.2014

Poznámka pod čarou č. 6e se zrušuje.

22.07.2014

148. Za § 25b se vkládají nové § 25c až 25f, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 znějí:

22.07.2014

㤠25c

22.07.2014

Proces přezkumu a vyhodnocování

22.07.2014

(1) Česká národní banka při výkonu dohledu zároveň přezkoumává a vyhodnocuje, zda uspořádání, strategie, postupy a mechanismy zavedené bankou za účelem splnění požadavků stanovených tímto zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise, kapitál a likvidita banky zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz banky a řádné řízení a krytí rizik. Česká národní banka vždy vyhodnocuje rizika, kterým banka je nebo může být vystavena, rizika, která může banka představovat pro finanční trh s ohledem na zjištění a měření systémového rizika podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 nebo doporučení Evropské rady pro systémová rizika, a rizika odhalená zátěžovými testy.

22.07.2014

(2) Česká národní banka provádí přezkum a vyhodnocování v periodicitě a intenzitě přiměřené velikosti, významu a postavení banky na finančním trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jejích činností, minimálně však jednou ročně, a v rozsahu bance stanovených požadavků podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.

22.07.2014

(3) Česká národní banka přezkoumává a vyhodnocuje úvěrové, tržní a operační riziko; přezkum a vyhodnocování musí být dále zaměřeny alespoň na

22.07.2014

a) výsledky zátěžových testů prováděných bankou podle čl. 177 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 při použití přístupu založeného na interním ratingu,

22.07.2014

b) expozice vůči riziku koncentrace a jeho řízení bankou včetně dodržování požadavků podle části čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

c) vhodnost, účinnost a odolnost zásad a postupů pro řízení zbytkového rizika spojeného s používáním uznatelných technik snižování úvěrového rizika, kterým se rozumí snižování úvěrového rizika podle čl. 4 odst. 1 bodu 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a správnost jejich uplatňování,

22.07.2014

d) míru, v jaké kapitál udržovaný bankou vůči aktivům, která sekuritizovala, odpovídá ekonomické podstatě dané transakce, včetně dosaženého stupně převodu rizika,

22.07.2014

e) expozice banky vůči riziku likvidity, měření a řízení rizika likvidity včetně vypracování analýz alternativních scénářů, řízení faktorů snižujících riziko a efektivity pohotovostních plánů,

22.07.2014

f) dopady rozložení rizika a způsob, jakým jsou tyto dopady začleněny do systému měření rizika,

22.07.2014

g) výsledky zátěžových testů prováděných bankou při používání interního modelu pro výpočet kapitálového požadavku k tržnímu riziku podle části třetí hlavy čtvrté kapitoly páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

h) geografické umístění expozic banky,

22.07.2014

i) model podnikání banky,

22.07.2014

j) zhodnocení systémového rizika.

22.07.2014

(4) Česká národní banka dále přezkoumává a vyhodnocuje

22.07.2014

a) celkové řízení rizika likvidity banky; přitom prosazuje rozvoj řádných vnitřních metodik a bere v úvahu postavení banky na finančních trzích a řádně zohlední v rozhodnutích učiněných v návaznosti na přezkum a vyhodnocování možný dopad na stabilitu finančního systému ve všech ostatních dotčených členských státech,

22.07.2014

b) expozice banky vůči úrokovému riziku investičního portfolia, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí portfolio, do kterého se zařazují nástroje, které se nezařazují do obchodního portfolia; pokud by v důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb o více než 2 procentní body nebo o hodnotu stanovenou v obecných pokynech Evropského orgánu pro bankovnictví poklesla ekonomická hodnota banky o více než 20 % kapitálu, uloží Česká národní banka odpovídající opatření k nápravě,

22.07.2014

c) expozice banky vůči riziku nadměrné páky, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí páka podle čl. 4 odst. 1 bodu 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a které je identifikováno na základě ukazatelů nadměrné páky včetně pákového poměru určeného podle článku 429 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise; při vyhodnocování přiměřenosti pákového poměru a při vyhodnocování uspořádání, strategií, postupů a mechanismů zavedených bankou pro řízení rizika nadměrné páky, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí riziko nadměrné páky podle čl. 4 odst. 1 bodu 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, přihlédne Česká národní banka k modelu podnikání banky,

22.07.2014

d) řídicí a kontrolní systém banky, podnikovou kulturu a způsobilost členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady banky vykonávat své povinnosti; při přezkumu a vyhodnocování může Česká národní banka požadovat po bance program jednání statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady a jejich výborů včetně souvisejících podkladových dokumentů a výsledků vnitřního a vnějšího hodnocení činnosti statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady.

22.07.2014

(5) Česká národní banka dále přezkoumává a vyhodnocuje,

22.07.2014

a) zda banka poskytla skrytou podporu sekuritizaci, kterou se rozumí sekuritizace podle čl. 4 odst. 1 bodu 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013; zjistí-li, že banka poskytla skrytou podporu sekuritizaci ve více než jednom případě, přijme odpovídající opatření odrážející riziko, že banka v budoucnu poskytne podporu své sekuritizaci,

22.07.2014

b) zda úpravy ocenění pozic nebo portfolií v obchodním portfoliu podle čl. 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise umožní bance prodat nebo krátkodobě zajistit své pozice, aniž by došlo za běžných tržních podmínek k významné ztrátě; obchodním portfoliem se pro účely tohoto zákona rozumí obchodní portfolio podle čl. 4 odst. 1 bodu 86 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

§ 25d

22.07.2014

(1) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c, že více bank je nebo by mohlo být vystaveno podobným rizikům nebo představuje podobné riziko pro finanční trh, je oprávněna provádět přezkum a vyhodnocování u skupin druhově určených bank stejným nebo podobným způsobem. Skupiny druhově určených bank s podobným rizikovým profilem lze určit zejména na základě zhodnocení systémového rizika podle § 25c odst. 3 písm. j).

22.07.2014

(2) Na podporu procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c provádí Česká národní banka alespoň jednou ročně zátěžové testy bank. Výsledek zátěžových testů může Česká národní banka uveřejnit.

22.07.2014

(3) Česká národní banka pravidelně alespoň jednou za 3 roky přezkoumává dodržování podmínek, za kterých bylo bance povoleno používání interních přístupů. Při tom se zaměřuje zejména na kvalitu a aktuálnost používaných metod a postupů, na změny v činnosti banky a na používání interních přístupů u nových produktů.

22.07.2014

§ 25e

22.07.2014

(1) Česká národní banka postupuje podle plánu dohledových šetření, který je sestaven alespoň jednou ročně s přihlédnutím k výsledkům procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c.

22.07.2014

(2) Česká národní banka sestaví plán dohledových šetření podle odstavce 1 tak, aby nebránil orgánu dohledu jiného členského státu v provedení kontroly na místě v pobočce banky, která vykonává svou činnost na území tohoto jiného členského státu.

22.07.2014

(3) Plán dohledových šetření České národní banky zahrnuje

22.07.2014

a) seznam bank, které mají být předmětem zvýšeného dohledu v návaznosti na opatření podle odstavce 4,

22.07.2014

b) plán kontrol na místě v obchodních místech banky, včetně jejích poboček a ovládaných osob se sídlem v jiných členských státech,

22.07.2014

c) informaci o plánovaném způsobu plnění daných úkolů a přidělení zdrojů na jejich zajištění,

22.07.2014

d) seznam bank, u nichž výsledky zátěžových testů podle § 25c a § 25d odst. 2 nebo výsledek procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c naznačují významná rizika pro finanční zdraví nebo porušení požadavků stanovených tímto zákonem, právním předpisem, který jej provádí, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,

22.07.2014

e) seznam bank, které představují systémové riziko pro finanční trh,

22.07.2014

f) seznam dalších bank, u kterých to Česká národní banka považuje za nezbytné.

22.07.2014

(4) Česká národní banka přijme v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování podle § 25c, je-li to nezbytné, zejména tato opatření:

22.07.2014

a) zvýšit počet kontrol na místě,

22.07.2014

b) zajistit trvalou přítomnost zástupce České národní banky v bance,

22.07.2014

c) vyžadovat podávání dodatečných nebo častějších informací bankou,

22.07.2014

d) provádět dodatečný nebo častější přezkum provozních, strategických nebo obchodních plánů banky,

22.07.2014

e) provádět kontroly zaměřené na sledování vybraných rizik, kterým by banka mohla být vystavena.

22.07.2014

§ 25f

22.07.2014

(1) Banka je povinna vypracovat a pravidelně aktualizovat ozdravný plán pro případ závažného zhoršení své finanční situace. Pokud Česká národní banka s přihlédnutím k velikosti banky, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že zhoršení finanční situace banky nebude mít nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo podmínky financování, banka vypracuje se souhlasem České národní banky ozdravný plán v přiměřeném rozsahu.

22.07.2014

(2) Česká národní banka je povinna vypracovat a pravidelně aktualizovat plán řešení problémů banky, který stanoví možnosti řešení krizové situace banky. Pokud Česká národní banka s přihlédnutím k velikosti banky, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že případný úpadek banky nebude mít nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo podmínky financování, vypracuje plán řešení problémů banky v přiměřeném rozsahu.

22.07.2014

(3) Banka je povinna poskytnout České národní bance za účelem přípravy plánu řešení problémů banky podle odstavce 2 veškeré nezbytné informace v rozsahu přiměřeném její velikosti, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem.

22.07.2014

(4) Česká národní banka spolupracuje s Evropským orgánem pro bankovnictví30) při přípravě plánů řešení problémů bank. Informuje Evropský orgán pro bankovnictví o přípravě ozdravných plánů a plánů řešení problémů bank, zejména jej s dostatečným předstihem informuje o termínech a místu jednání a o hlavních projednávaných bodech. Česká národní banka umožní účast zástupce Evropského orgánu pro bankovnictví na jednání.

22.07.2014

30) Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010.“.

22.07.2014

149. § 26 včetně nadpisu zní:

22.07.2014

㤠26

22.07.2014

Opatření k nápravě

22.07.2014

(1) Česká národní banka může osobě podléhající jejímu dohledu při zjištění nedostatku v její činnosti v důsledku porušení nebo nedodržení povinnosti nebo podmínky stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, zákonem upravujícím stavební spoření, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky a nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise uložit opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Opatření k nápravě lze uložit rovněž při zjištění nedostatků na základě výsledků provádění přezkoumávání a vyhodnocení podle § 25c.

22.07.2014

(2) K odstranění zjištěných nedostatků může Česká národní banka

22.07.2014

a) uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu

22.07.2014

1. udržovala kapitál nad minimální úrovní požadavků na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a požadavků na kapitálové rezervy podle tohoto zákona,

22.07.2014

2. zlepšila uspořádání, strategie, postupy a jiné mechanismy tak, aby obnovila nebo posílila jejich soulad s tímto zákonem, právním předpisem provádějícím tento zákon, rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,

22.07.2014

3. předložila plán na obnovení souladu s požadavky podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a zavedla jej ve stanoveném termínu,

22.07.2014

4. uplatňovala specifické zásady a postupy pro tvorbu opravných položek k aktivům a rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků,

22.07.2014

5. omezila, ukončila nebo neprováděla některé obchody, operace nebo činnosti, které znamenají nadměrné riziko pro banku,

22.07.2014

6. omezila distribuční síť, včetně případného snížení počtu obchodních míst,

22.07.2014

7. snížila rizika spojená s jejími činnostmi, produkty nebo systémy,

22.07.2014

8. omezila pohyblivou složku odměny osob uvedených v § 8b odst. 1 písm. d), pokud není v souladu s udržováním kapitálu; v takovém případě určí banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu výši pohyblivé složky procentem z čistého zisku,

22.07.2014

9. použila zisk po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního kapitálu,

22.07.2014

10. omezila rozdělení zisku nebo nerozdělila zisk akcionářům či držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 podle čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013; pokud tento zákaz nepředstavuje nesplnění závazků této osoby,

22.07.2014

11. ve stanovené lhůtě odstranila nedostatek v činnosti a zdržela se jeho opakování,

22.07.2014

b) uložit dodatečné nebo častější předkládání výkazů, včetně informací o kapitálu a likviditních pozicích,

22.07.2014

c) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s přihlédnutím ke konkrétnímu modelu podnikání banky, k uspořádáním, postupům a mechanismům banky, zejména podle § 8b odst. 1 písm. b), a k systémovému riziku likvidity, které ohrožuje jednotu finančního trhu České republiky,

22.07.2014

d) uložit dodatečné uveřejňování informací,

22.07.2014

f) uložit jiná vhodná opatření k nápravě.

22.07.2014

(3) Česká národní banka může uložit opatření podle odstavce 2 písm. a) bodu 1, zejména pokud

22.07.2014

a) zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, postupech nebo jiných mechanismech řídicího a kontrolního systému upravených tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, nesplnění požadavků podle čl. 393 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo nedostatky ve strategiích nebo postupech podle § 12c, nebo v jejich uplatňování; to platí za podmínek stanovených v § 26k odst. 1 a 2 obdobně i pro zahraniční banku, která je členem skupiny evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. m)], členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)] nebo členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nad níž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, přičemž v takovém případě lze požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou zahraničními právními předpisy,

22.07.2014

b) se na rizika nebo prvky rizik nevztahují požadavky na kapitál upravené v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky,

22.07.2014

c) uložení opatření podle odstavce 2 písm. a) bodu 2, bodů 5 a 6 a bodů 8 až 10, odstavce 2 písm. c) nebo opatření podle odstavce 4 písm. a) až f) se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase,

22.07.2014

d) je pravděpodobné, že nesplnění požadavků ohledně používání odpovídajícího přístupu bude mít za následek nedostatečné kapitálové požadavky,

22.07.2014

e) je pravděpodobné, že ačkoliv budou dodrženy požadavky podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, rizika budou podceněna,

22.07.2014

f) banka oznámí České národní bance podle čl. 377 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, že z výsledků zátěžových testů vyplývá potřeba kapitálu ve výši, která významně přesahuje její kapitálový požadavek ke krytí portfolia obchodování s korelací.

22.07.2014

(4) Česká národní banka může osobě podléhající jejímu dohledu, která obdržela souhlas používat interní přístup nebo interní model k výpočtu kapitálových požadavků podle části třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, ale nesplňuje požadavky pro jeho používání,

22.07.2014

a) uložit, aby prokázala, že nesoulad s požadavky na interní přístup nebo interní model je nepodstatný,

22.07.2014

b) uložit, aby předložila plán na obnovení souladu s požadavky na interní přístup nebo interní model a stanovila lhůtu k jeho provedení,

22.07.2014

c) uložit, aby provedla úpravu plánu na obnovení souladu s požadavky na interní přístup nebo interní model a stanovit lhůtu pro provedení těchto úprav, je-li nepravděpodobné, že podle původního plánu bude dosaženo plného souladu, nebo lhůty uvedené v původním plánu jsou nevhodné,

22.07.2014

d) omezit souhlas na oblasti, které splňují stanovené požadavky nebo u nichž lze dosáhnout souladu v rámci příslušné lhůty,

22.07.2014

e) odejmout souhlas s používáním interního přístupu nebo interního modelu, který vyžaduje souhlas, pokud je nepravděpodobné, že banka bude schopna obnovit soulad v rámci příslušné lhůty nebo neprokázala, že nesoulad je nepodstatný,

22.07.2014

f) odejmout souhlas s používáním interního modelu tržního rizika nebo uložit vhodná opatření k zajištění jeho okamžitého zlepšení, pokud u interního modelu naznačuje velký počet překročení uvedených v čl. 366 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, že model není dostatečně přesný,

22.07.2014

g) uložit jiná vhodná opatření.

22.07.2014

(5) Odstavec 3 se použije za podmínek stanovených v § 26k odst. 1 a 2 obdobně i pro zahraniční banku, která je členem skupiny evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. m)], členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)] nebo členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nad níž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, přičemž v takovém případě lze požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou zahraničními právními předpisy.

22.07.2014

(6) V případě zjištění nedostatku v činnosti osoby podléhající jejímu dohledu může Česká národní banka

22.07.2014

a) uložit, aby tato osoba

22.07.2014

1. vyměnila člena statutárního orgánu, člena správní rady nebo člena dozorčí rady, osobu ve vedení pobočky zahraniční banky nebo jinou odpovědnou fyzickou osobu,

22.07.2014

2. vytvořila odpovídající výši opravných položek a rezerv,

22.07.2014

3. snížila nebo zvýšila základní kapitál ve stanoveném rozsahu,

22.07.2014

4. snížila základní kapitál za účelem úhrady ztráty o částku odpovídající ztrátě po jejím zúčtování s rezervními a dalšími fondy za předpokladu, že ztráta přesahuje 20 % vlastního kapitálu,

22.07.2014

5. snížila výši svého podílu v jiné osobě nebo převedla svůj podíl v této osobě na jinou osobu anebo jinak omezila rizika plynoucí z jejího podílu v této osobě,

22.07.2014

b) změnit licenci vyloučením nebo omezením některých činností v ní uvedených,

22.07.2014

c) zavést nucenou správu,

22.07.2014

d) nařídit mimořádný audit na náklady banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu,

22.07.2014

e) zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou spjaty úzkým propojením s bankou nebo které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako banka nebo mají k bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu zvláštní vztah podle § 19,

22.07.2014

f) uložit zvýšit likvidní prostředky banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu alespoň na výši stanovenou Českou národní bankou,

22.07.2014

g) odejmout souhlas s používáním interního přístupu pro výpočet kapitálového požadavku podle části třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(7) Česká národní banka může uložit fyzické osobě nebo právnické osobě nepodléhající jejímu dohledu, která neplní povinnost uloženou tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky nebo nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise, aby upustila od tohoto protiprávního jednání a zdržela se jeho opakování; Česká národní banka může dále

22.07.2014

a) pozastavit výkon hlasovacích práv akcionáři nebo akcionářům odpovědným za protiprávní jednání,

22.07.2014

b) dočasně zakázat členu statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady banky nebo jiné odpovědné fyzické osobě výkon funkce v bance nebo výkon funkce v jiné bance nebo zahraniční bance,

22.07.2014

c) uveřejnit informaci o tom, která osoba je odpovědná za protiprávní jednání a jaká je jeho povaha.

22.07.2014

(8) Postup podle odstavce 2 písm. a) bodů 1, 2 a 4 a odstavce 6 písm. a) bodu 4 a odstavce 6 písm. c) a e) nelze uplatnit vůči pobočce banky z členského státu a postup podle odstavce 2 písm. a) bodu 4 a odstavce 6 písm. c) nelze uplatnit vůči pobočce banky z jiného než členského státu.

22.07.2014

(9) Česká národní banka může uložit opatření k nápravě podle odstavců 2 až 4, odstavce 6 písm. g) a odstavce 7 také, jestliže má důvodné podezření, že nedostatek v činnosti může v průběhu následujících 12 měsíců nastat.“.

22.07.2014

Poznámky pod čarou č. 7c a 6a se zrušují.

01.01.2016

150. V § 26 odst. 2 písm. a) se doplňuje bod 13, který zní:

01.01.2016

13. ve stanovené lhůtě navýšila kapitál na určenou výši, pokud neudržuje kombinovanou kapitálovou rezervu podle § 12m odst. 1 a Česká národní banka neschválila plán na obnovení kapitálu,“.

01.01.2016

151. V § 26 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

01.01.2016

f) uložit přísnější omezení rozdělení zisku po zdanění než podle § 12m odst. 4, pokud Česká národní banka neschválila plán na obnovení kapitálu,“.

01.01.2016

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

22.07.2014

152. § 26a zní:

22.07.2014

㤠26a

22.07.2014

Zjistí-li Česká národní banka, že celkový kapitálový poměr banky na individuálním základě je menší než dvě třetiny celkového kapitálového poměru podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, uloží bance jedno nebo více z těchto opatření k nápravě:

22.07.2014

a) zvýšit základní kapitál tak, aby celkový kapitálový poměr banky na individuálním základě dosahoval nejméně výše celkového kapitálového poměru podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

b) pořizovat pouze aktiva, která mají podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky rizikovou váhu nižší než 100 %,

22.07.2014

c) nezískávat žádný podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech v žádné právnické osobě s výjimkou smluv uzavřených před uložením tohoto opatření, nezaložit ani nezískat žádnou další právnickou osobu nebo její organizační složku,

22.07.2014

d) neposkytovat žádný úvěr osobě se zvláštním vztahem k bance,

22.07.2014

e) neposkytovat úrokové sazby z vkladů převyšující současné běžné úrokové sazby z vkladů srovnatelných částek a se srovnatelnou splatností tak, jak budou zjištěny Českou národní bankou.“.

22.07.2014

153. Za § 26a se vkládají nové § 26aa a 26ab, které znějí:

22.07.2014

㤠26aa

22.07.2014

(1) Účastníkem řízení o uložení opatření k nápravě je pouze osoba, které má být opatření k nápravě uloženo.

22.07.2014

(2) Řízení může být zahájeno vydáním rozhodnutí.

22.07.2014

(3) Osoba, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě, informuje Českou národní banku o zjednání nápravy bez zbytečného odkladu.

22.07.2014

(4) Proti rozhodnutí o uložení opatření k nápravě lze podat rozklad. Rozklad nemá odkladný účinek. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky.

22.07.2014

§ 26ab

22.07.2014

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uložení opatření k nápravě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

22.07.2014

(2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o osobě, které bylo opatření k nápravě uloženo, pokud by uveřejnění

22.07.2014

a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

22.07.2014

b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,

22.07.2014

c) ohrozilo probíhající trestní řízení,

22.07.2014

d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

22.07.2014

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.“.

22.07.2014

154. V § 26b odst. 1 se slova „statutární orgán, správní rada nebo dozorčí rada“ nahrazují slovy „člen statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady“, slovo „kapitálu“ se nahrazuje slovy „celkového kapitálového poměru“ a slova „dvě třetiny součtu jednotlivých kapitálových požadavků“ se nahrazují slovy „minimální úroveň celkového kapitálového poměru podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

155. V § 26ba odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

22.07.2014

(1) Pokud výše celkového kapitálového poměru banky klesne pod minimální úroveň podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a banka, za účelem splnění celkového kapitálového poměru, zvyšuje svůj základní kapitál,“.

22.07.2014

156. Pod označení § 26bb se vkládá nadpis „Opatření obecné povahy při ohrožení nebo narušení stability bankovního nebo finančního systému“.

22.07.2014

157. V § 26bb odst. 2 písm. c) se za slova „pravidla podle § 12“ vkládají slova „ , § 13“.

22.07.2014

158. V § 26bb se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

22.07.2014

(3) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, jsou-li naplněny podmínky stanovené v čl. 458 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

22.07.2014

159. V § 26c odst. 2 se za slova „dohled nad“ vkládají slova „obchodníky s cennými papíry, spořitelními a úvěrními družstvy a“.

22.07.2014

160. V § 26c odst. 3 se za slovo „bankami“ vkládají slova „ , obchodníky s cennými papíry“.

22.07.2014

161. V § 26c se odstavec 5 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.

22.07.2014

162. V § 26c odst. 6 se slovo „l)“ nahrazuje slovem „m)“ a slovo „n)“ se nahrazuje slovem „o)“.

22.07.2014

163. V poznámce pod čarou č. 17 se věta první nahrazuje větou „Čl. 115 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

164. V § 26c se doplňuje odstavec 10, který zní:

22.07.2014

(10) Odstavce 6 až 9 se použijí obdobně pro výkon dohledu na konsolidovaném základě nad odpovědnou bankou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou.“.

22.07.2014

165. V § 26d odstavec 1 zní:

22.07.2014

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

22.07.2014

a) konsolidačním celkem skupina ovládající banky, skupina zahraniční ovládající banky, skupina finanční holdingové osoby anebo skupina smíšené holdingové osoby, přičemž konsolidační celek tvoří nejméně dvě osoby,

22.07.2014

b) ovládající bankou banka, jejíž ovládaná osoba nebo přidružená osoba je bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, zahraniční bankou, finanční institucí, obchodníkem s cennými papíry, zahraničním obchodníkem s cennými papíry nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

c) finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

d) smíšenou holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

e) smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

f) skupinou ovládající banky skupina tvořená bankou a jí ovládanými osobami a přidruženými osobami, které jsou institucemi, finančními institucemi nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

g) skupinou finanční holdingové osoby skupina tvořená finanční holdingovou osobou a jí ovládanými osobami a přidruženými osobami, které jsou institucemi, finančními institucemi nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

h) skupinou smíšené holdingové osoby skupina tvořená smíšenou holdingovou osobou a jí ovládanými osobami a přidruženými osobami, které jsou institucemi, finančními institucemi nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

i) přidruženou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

j) zahraniční ovládající bankou zahraniční banka, jejíž ovládanou osobou je banka,

22.07.2014

k) skupinou zahraniční ovládající banky skupina tvořená zahraniční ovládající bankou a jí ovládanými osobami a přidruženými osobami, které jsou institucemi, finančními institucemi nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

l) tuzemskou ovládající bankou ovládající banka, která současně není osobou ovládanou jinou bankou, finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice,

22.07.2014

m) evropskou ovládající bankou ovládající banka nebo zahraniční ovládající banka, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v členském státě, a která není ovládána jinou bankou nebo zahraniční bankou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě, ani není ovládána finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou, která má sídlo v jakémkoli členském státě,

22.07.2014

n) tuzemskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

o) evropskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

p) tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

q) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

r) odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby banka ovládaná finanční holdingovou osobou se sídlem

22.07.2014

1. v České republice,

22.07.2014

2. v jiném členském státě, pokud tato finanční holdingová osoba zároveň neovládá zahraniční banku, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v tomto členském státě, ani zahraniční banku s větší bilanční sumou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě, nebo

22.07.2014

3. v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle § 26e odst. 6 od výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této finanční holdingové osoby;

22.07.2014

je-li v konsolidačním celku podle bodů 1 až 3 více bank, odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby se rozumí banka s největší bilanční sumou,

22.07.2014

s) odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky banka ovládaná zahraniční ovládající bankou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle § 26e odst. 6 od výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této zahraniční ovládající banky; je-li v takovémto konsolidačním celku více bank, odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky se rozumí banka s největší bilanční sumou,

22.07.2014

t) odpovědnou bankou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou banka ovládaná smíšenou finanční holdingovou osobou se sídlem

22.07.2014

1. v České republice,

22.07.2014

2. v jiném členském státě, pokud tato smíšená finanční holdingová osoba zároveň neovládá zahraniční banku, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v tomto členském státě, ani zahraniční banku s větší bilanční sumou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě, nebo

22.07.2014

3. v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle § 26e odst. 6 od výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě;

22.07.2014

je-li v konsolidačním celku podle bodů 1 až 3 více bank, odpovědnou bankou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou se rozumí banka s největší bilanční sumou,

22.07.2014

u) konsolidovaným základem konsolidovaný základ podle čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

166. V § 26d se odstavec 3 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

22.07.2014

167. V § 26e odst. 1 a 2 se za slova „zahraniční banka“ vkládají slova „ , obchodník s cennými papíry“.

22.07.2014

168. V § 26e odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a nad odpovědnou bankou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

169. V § 26e odst. 3 písm. b) se slovo „o)“ nahrazuje slovem „r)“.

22.07.2014

170. V § 26e se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

22.07.2014

(4) Odstavec 3 se použije obdobně pro výkon dohledu na konsolidovaném základě nad odpovědnou bankou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

22.07.2014

171. V § 26e odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky“, ve větě třetí se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo smíšené finanční holdingové osoby“ a slovo „členské“ se nahrazuje slovem „členského“.

22.07.2014

172. V § 26f odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 26g odst. 2 a 3 se za slova „finanční holdingové osoby“ vkládají slova „ , odpovědná banka ovládaná smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

173. V § 26f odst. 1 se písmena b), c), e) a f) zrušují.

22.07.2014

Dosavadní písmena d) a g) se označují jako písmena b) a c).

22.07.2014

174. V § 26f odst. 1 písm. c) se slova „na operace v rámci konsolidačního celku (§ 26g odst. 4)“ nahrazují slovy „podle § 26g odst. 4“.

22.07.2014

175. V § 26f odstavec 2 zní:

22.07.2014

(2) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku jsou povinny na vyžádání sdělovat České národní bance přímo nebo prostřednictvím banky podle odstavce 1 veškeré informace potřebné pro provádění dohledu na konsolidovaném základě.“.

22.07.2014

176. V § 26g odstavec 5 zní:

22.07.2014

(5) Finanční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba jsou povinny zajistit, aby jejich statutárním orgánem, členem jejich statutárního orgánu, členem správní rady nebo členem dozorčí rady byla osoba důvěryhodná, dostatečně odborně způsobilá a zkušená pro výkon své funkce a pro zajištění požadavků vyplývajících pro finanční holdingovou osobu a smíšenou finanční holdingovou osobu z tohoto zákona. Podrobnější požadavky stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

22.07.2014

177. V § 26g odst. 6 větě první se za slovo „osoba“ vkládají slova „a smíšená finanční holdingová osoba“, za slovo „důvěryhodnost“ se vkládají slova „ , odbornou způsobilost“ a ve větě druhé se za slovo „osobou“ vkládají slova „nebo smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

178. V § 26g odst. 6 větě třetí a v § 26g odst. 7 se za slovo „osobě“ vkládají slova „nebo smíšené finanční holdingové osobě“.

22.07.2014

179. V § 26g odst. 6 větě poslední a v § 26g odst. 7 se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo smíšené finanční holdingové osoby“.

22.07.2014

180. V § 26h se odstavec 1 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

22.07.2014

181. V § 26h odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „finanční holdingové osoby“ vkládají slova „ , odpovědné bance ovládané smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

182. V § 26i odst. 1 úvodní části ustanovení, § 26i odst. 3, § 26k odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 26l odst. 1 větě první se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou.

22.07.2014

183. V § 26i odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 26i odst. 3 se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo odpovědnou bankou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

184. V § 26i odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „předpisem2)“ vkládají slova „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky“.

22.07.2014

185. V § 26i odst. 1 písm. b) se slova „§ 11a“ nahrazují slovy „části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“ a slova „§ 25 odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 25c“.

22.07.2014

186. V § 26i odst. 1 písm. c) se slova „jiných členských států“ nahrazují slovy „Evropského systému centrálních bank, kterými se rozumí centrální banky Evropského systému centrálních bank podle čl. 4 odst. 1 bodu 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.

22.07.2014

187. V § 26i odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova „na vyžádání“ a slova „§ 38h“ se nahrazují slovy „§ 38ha“.

22.07.2014

188. V § 26i odst. 1 písm. e) se slova „ze speciálních“ nahrazují slovy „z interních“ a slova „podle § 12a odst. 5 až 7“ se zrušují.

22.07.2014

189. Poznámka pod čarou č. 23 zní:

22.07.2014

23) Čl. 112 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

190. V § 26j odst. 1 se slova „banky nebo“ nahrazují slovem „banky,“.

22.07.2014

191. V § 26j odst. 1 úvodní části ustanovení, § 26k odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 26l odst. 1 větě první se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo bankou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

192. V § 26k odst. 1 písm. a) se slova „§ 26 odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „§ 26 odst. 2 písm. a) bodu 1 a podle § 26 odst. 2 písm. c)“.

22.07.2014

193. V § 26k odst. 1 písm. b) a c) se za slovo „úroveň“ vkládají slova „a v podobě zvláštních požadavků na likviditu“.

22.07.2014

194. V § 26k odst. 2 větě první se slovo „rizik“ nahrazuje slovy „krytí rizik kapitálem a rizika likvidity“.

22.07.2014

195. V § 26k odst. 2 větě druhé se slovo „tuto“ zrušuje.

22.07.2014

196. V § 26k se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „o posouzení krytí rizik kapitálem, a ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy předložila zprávu o posouzení rizika likvidity“.

22.07.2014

197. V § 26k odst. 3 písm. b) se slova „uvedené lhůty“ nahrazují slovy „lhůt uvedených v odstavci 2“.

22.07.2014

198. V § 26k odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „finanční holdingové osoby“ vkládají slova „ , bankou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

199. V § 26k odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo „rizik“ nahrazuje slovy „krytí rizik kapitálem“.

22.07.2014

200. V § 26k odst. 4 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „nebo ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení rizika likvidity této skupiny,“.

22.07.2014

201. V § 26k odst. 4 písm. a) se slova „§ 26 odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „§ 26 odst. 2 písm. a) bodu 1 a podle § 26 odst. 2 písm. c)“.

22.07.2014

202. V § 26k odst. 4 písm. b) se slova „uvedené lhůty“ nahrazují slovy „uvedených lhůt“.

22.07.2014

203. Poznámka pod čarou č. 24 zní:

22.07.2014

24) Čl. 113 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

204. V § 26k odst. 7 se slova „stanovenou § 12a“ zrušují.

22.07.2014

205. V § 26l odst. 1 větě druhé se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

22.07.2014

206. V § 26l odst. 2 písm. b) se slova „7 až 10“ nahrazují slovy „6 až 9“.

22.07.2014

207. V § 26l odst. 2 písm. c) se slova „§ 25 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 25c“.

22.07.2014

208. V § 26l odst. 2 písm. d) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a slova „§ 38h odst. 4 věty druhé“ se nahrazují slovy „§ 38ha odst. 3 věty druhé“.

22.07.2014

209. V § 26l odst. 2 písm. f) se za slova „§ 26i“ doplňují slova „odst. 1“.

22.07.2014

210. V § 26l odst. 3 písm. d) se za slovo „banky“ vkládají slova „Evropského systému centrálních bank“.

22.07.2014

211. Za § 26l se vkládá nový § 26m, který zní:

22.07.2014

㤠26m

22.07.2014

(1) Česká národní banka může při výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad smíšenou finanční holdingovou osobou po konzultaci s příslušnými orgány dohledu stanovit, že při výkonu tohoto dohledu použije pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují srovnatelné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(2) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad odpovědnou bankou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, může po konzultaci s příslušnými orgány dohledu stanovit, že při výkonu tohoto dohledu použije pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto evropskou smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují srovnatelné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(3) Česká národní banka je příslušná ke konzultaci o použití pouze zahraničních právních předpisů upravujících doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, je-li orgánem vykonávajícím dohled nad bankou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou a je-li k této konzultaci vyzvána orgánem vykonávajícím doplňkový dohled nad finančním konglomerátem.

22.07.2014

(4) Česká národní banka může při výkonu dohledu na konsolidovaném základě stanovit, že při výkonu tohoto dohledu nad smíšenou finanční holdingovou osobou použije pouze ustanovení, která se vztahují na nejvýznamnější sektor podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují rovnocenné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího činnost pojišťoven, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(5) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad odpovědnou bankou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, může po dohodě s příslušnými orgány dohledu stanovit, že při výkonu tohoto dohledu použije pouze ustanovení, která se vztahují na nejvýznamnější sektor podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto evropskou smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují rovnocenné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího činnost pojišťoven, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(6) Česká národní banka je příslušná k dohodě o použití pouze zahraničních právních předpisů vztahujících se na nejvýznamnější sektor podle předpisů upravujících doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, je-li orgánem vykonávajícím dohled nad bankou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou a je-li k této dohodě vyzvána orgánem vykonávajícím doplňkový dohled nad finančním konglomerátem.“.

22.07.2014

212. V § 28 odst. 3 větě první se slova „vedoucím zaměstnancem banky“ nahrazují slovy „členem statutárního orgánu, členem správní rady nebo členem dozorčí rady banky nebo jinou odpovědnou fyzickou osobou, seznámenou se skutečnostmi potřebnými pro výkon nucené správy,“ a věta druhá se zrušuje.

22.07.2014

213. V § 29b odst. 5 se věta druhá zrušuje.

22.07.2014

214. V § 29c odst. 2 se slova „finančních institucí“ nahrazují slovem „bank“.

22.07.2014

215. V § 29c odst. 7 se věta druhá zrušuje.

22.07.2014

216. V § 34 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

22.07.2014

b) v činnosti banky byl zjištěn nedostatek v činnosti, který by současně mohl naplnit znaky správního deliktu podle § 36e odst. 2 písm. a), d), f), g), h), i), j), k), m), n), o) nebo § 36e odst. 3 písm. c) a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky se dopustila správního deliktu podle § 36h odst. 1 písm. d) nebo § 36h odst. 2 písm. b), d) a e),“.

22.07.2014

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

22.07.2014

217. V § 34 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

22.07.2014

e) proti bance bylo vydáno pravomocné rozhodnutí pro závažné porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo

22.07.2014

f) banka nesplňuje požadavky stanovené v části třetí, čtvrté nebo šesté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, § 26 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo v § 26 odst. 2 písm. c).“.

22.07.2014

218. V § 34 odstavec 3 zní:

22.07.2014

(3) Česká národní banka odejme licenci, jestliže zjistí, že celkový kapitálový poměr banky na individuálním základě je menší než jedna třetina celkového kapitálového poměru podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Česká národní banka nemusí v tomto případě licenci odejmout, jde-li o banku v nucené správě nebo o banku zvláštního určení. Česká národní banka odejme licenci, jestliže zjistí, že kapitálový poměr pobočky banky z jiného než členského státu je menší než jedna třetina kapitálového poměru podle § 12a odst. 1.“.

22.07.2014

219. V § 36 odst. 4 se za slovo „souladu“ vkládají slova „s občanským zákoníkem a“.

22.07.2014

220. Za část jedenáctou se vkládá nová část dvanáctá, která včetně nadpisů zní:

22.07.2014

„ČÁST DVANÁCTÁ

22.07.2014

SPRÁVNÍ DELIKTY

22.07.2014

Přestupky

22.07.2014

§ 36a

22.07.2014

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

22.07.2014

a) přijme vklad v rozporu s § 2 odst. 1,

22.07.2014

b) zahájí činnost, ke které je třeba licence podle tohoto zákona, bez této licence,

22.07.2014

c) nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3,

22.07.2014

d) nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 11,

22.07.2014

e) jako osoba jednající ve shodě

22.07.2014

1. nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3, nebo

22.07.2014

2. nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 15, nebo

22.07.2014

f) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.

22.07.2014

(2) Fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností stanovenou kontrolním řádem.

22.07.2014

(3) Člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky nebo fyzická osoba jako osoba ve vedení banky z jiného než členského státu se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 8 odst. 4 písm. c) současně zastává funkce ve větším než povoleném rozsahu.

22.07.2014

(4) Člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky se dopustí přestupku tím, že neprodleně neinformuje Českou národní banku podle § 26b odst. 1.

22.07.2014

(5) Fyzická osoba jako osoba ve vedení zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, nebo jako osoba ve vedení této pobočky se dopustí přestupku tím, že neprodleně neinformuje Českou národní banku podle § 26b odst. 2.

22.07.2014

(6) Fyzická osoba jako osoba, která byla členem statutárního orgánu banky, členem správní rady banky, členem dozorčí rady banky nebo jinou odpovědnou fyzickou osobou ke dni zavedení nucené správy, nebo kdykoliv v období 2 let předcházejících tomuto dni, se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost správci podle § 28 odst. 3.

22.07.2014

(7) Za přestupek lze uložit pokutu do

22.07.2014

a) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

22.07.2014

b) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 3,

22.07.2014

c) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 4 až 6,

22.07.2014

d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e); není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do 130000000 Kč.

22.07.2014

§ 36b

22.07.2014

(1) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29c odst. 7.

22.07.2014

(2) Fyzická osoba jako osoba, která se při likvidaci banky seznámila s údaji, které jsou předmětem bankovního tajemství, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 36 odst. 3.

22.07.2014

(3) Pracovník banky, člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 39.

22.07.2014

(4) Člen správní rady Fondu pojištění vkladů, jeho pracovník a další osoby pověřené výkonem činnosti se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 41b odst. 8.

22.07.2014

(5) Likvidátor, správce, zástupce správce nebo insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že neposkytne údaje Fondu pojištění vkladů podle § 41d odst. 2.

22.07.2014

(6) Fyzická osoba jako žadatel o licenci se dopustí přestupku tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti.

22.07.2014

(7) Za přestupek lze uložit pokutu do

22.07.2014

a) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5,

22.07.2014

b) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 až 4 nebo odstavce 6.

22.07.2014

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

22.07.2014

§ 36c

22.07.2014

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) přijme vklad v rozporu s § 2,

22.07.2014

b) neoprávněně použije označení „banka“ nebo „spořitelna“, jeho překlady nebo označení od něj odvozená v obchodní firmě,

22.07.2014

c) zahájí činnost, ke které je třeba licence podle tohoto zákona, bez této licence,

22.07.2014

d) nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3,

22.07.2014

e) nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 11,

22.07.2014

f) jako osoba jednající ve shodě

22.07.2014

1. nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3, nebo

22.07.2014

2. nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 15,

22.07.2014

g) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti, nebo

22.07.2014

h) neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29b odst. 5.

22.07.2014

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovenou kontrolním řádem.

22.07.2014

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) nesdělí České národní bance informace potřebné pro provádění dohledu na konsolidovaném základě nebo sdělí informace nepravdivé, zkreslené, zamlčí podstatné informace nebo nedodrží lhůtu pro jejich předložení,

22.07.2014

b) nevytvoří odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující správnost poskytovaných informací pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě.

22.07.2014

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která má být jmenována oceňovatelem, a oceňovatel se dopustí správního deliktu tím, že neupozorní Českou národní banku na skutečnosti podle § 29c odst. 4.

22.07.2014

(5) Oceňovatel se dopustí správního deliktu tím, že zpracuje ocenění v rozporu s požadavky stanovenými v § 29b.

22.07.2014

(6) Odvolaný oceňovatel se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29c odst. 7.

22.07.2014

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako žadatel o licenci se dopustí správního deliktu tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti.

22.07.2014

(8) Právnická osoba jako osoba, které zanikla licence, se dopustí správního deliktu tím, že přijme vklad, poskytne úvěr nebo uskuteční jiné činnosti po dni zániku licence.

22.07.2014

(9) Za správní delikt se uloží pokuta do

22.07.2014

a) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,

22.07.2014

b) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g) a odstavce 4,

22.07.2014

c) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h), odstavce 3, odstavce 5, odstavce 6 nebo odstavce 7,

22.07.2014

d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až f) a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do 130000000 Kč,

22.07.2014

e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 8 a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

f) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 8 a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.

22.07.2014

§ 36d

22.07.2014

(1) Finanční holdingová osoba, smíšená finanční holdingová osoba nebo smíšená holdingová osoba se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) nezajistí, aby její statutární orgán, člen jejího statutárního orgánu, člen její správní rady nebo člen její dozorčí rady splňoval požadavky podle § 26g odst. 5, nebo

22.07.2014

b) v rozporu s § 26g odst. 6 předem neinformuje Českou národní banku o navrhovaných změnách osob ve vedení nebo jí nepředloží požadované podklady.

22.07.2014

(2) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce13) nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí uživateli platebních služeb nebo držiteli elektronických peněz na jeho žádost informace podle § 41f odst. 10.

22.07.2014

(3) Obchodník s cennými papíry, na jehož účtu jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce13), nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) nesplní oznamovací povinnost vůči bance nebo pobočce zahraniční banky podle § 41f odst. 7, nebo

22.07.2014

b) nevede evidenci údajů podle § 41c odst. 3.

22.07.2014

(4) Oprávněná finanční instituce se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) založí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,

22.07.2014

b) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1, nebo

22.07.2014

c) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance podle § 5i.

22.07.2014

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

22.07.2014

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 2 nebo 3,

22.07.2014

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4.

22.07.2014

Správní delikty banky

22.07.2014

§ 36e

22.07.2014

(1) Banka se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) uskuteční činnost v rozporu s licencí,

22.07.2014

b) zřídí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,

22.07.2014

c) začne vykonávat činnosti na území hostitelského státu v rozporu s postupem podle § 5h odst. 2,

22.07.2014

d) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1,

22.07.2014

e) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance podle § 5i,

22.07.2014

f) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,

22.07.2014

g) neuloží ověřené kopie stanov nebo jejich změny u České národní banky podle § 9 odst. 3,

22.07.2014

h) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 nebo 2,

22.07.2014

i) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 4,

22.07.2014

j) nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů, nebo o tomto postupu neinformuje,

22.07.2014

k) neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

l) nezavede vnitřní postupy a zásady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky,

22.07.2014

m) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchod způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky, nebo

22.07.2014

n) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.

22.07.2014

(2) Banka se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) její řídicí a kontrolní systém nesplňuje všechny požadavky stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle § 8b, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,

22.07.2014

b) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

c) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků a podmínky pro užívání základních a interních přístupů pro výpočet kapitálových požadavků podle části druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,

22.07.2014

d) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

e) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu členského státu, nebo tento přístup používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

f) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o kapitálových požadavcích stanovené v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

g) se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,

22.07.2014

h) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,

22.07.2014

i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí nesprávné anebo neúplné údaje o

22.07.2014

1. velkých expozicích,

22.07.2014

2. pákovém poměru,

22.07.2014

3. likviditě,

22.07.2014

j) neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

k) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými údaji,

22.07.2014

l) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,

22.07.2014

m) nesplní informační povinnosti podle § 20 odst. 18,

22.07.2014

n) poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu banky v rozporu s čl. 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

22.07.2014

o) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady banky, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.

22.07.2014

(3) Banka se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie a postupy podle § 12c,

22.07.2014

b) nesplní některou z informačních povinností podle § 16 odst. 2, § 16a nebo § 24 anebo části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

c) neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účasti nebo neprokáže splnění podle čl. 89 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

22.07.2014

d) neprokáže splnění podmínek podle § 17 odst. 1.

22.07.2014

(4) Banka se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) v rozporu s § 20a odst. 3 až 5 nepředloží výpis všech akcionářů nebo připustí účast osoby označené Českou národní bankou na valné hromadě anebo koná valnou hromadu bez písemného vyjádření České národní banky,

22.07.2014

b) neprovede opravné zúčtování podle § 20c odst. 1,

22.07.2014

c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet banky,

22.07.2014

d) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,

22.07.2014

e) nezajistí, aby auditor provedl

22.07.2014

1. ověření účetní závěrky banky podle § 22 odst. 1 písm. a),

22.07.2014

2. ověření řídicího a kontrolního systému banky podle § 22 odst. 1 písm. b),

22.07.2014

3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému podle § 22 odst. 1 písm. c),

22.07.2014

4. ověření uveřejňovaných údajů podle čl. 431 až 455 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,

22.07.2014

g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou uvedenou v § 19 odst. 1,

22.07.2014

h) nezveřejní výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu podle § 23 odst. 1,

22.07.2014

i) nepředloží výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu v předepsané lhůtě České národní bance,

22.07.2014

j) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 nebo § 26a, nebo

22.07.2014

k) neudržuje kapitálový poměr minimálně ve výši stanovené v rozhodnutí vydaném na základě § 26k odst. 7.

22.07.2014

(5) Banka se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti,

22.07.2014

b) poruší povinnost zpracovávat údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

22.07.2014

c) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,

22.07.2014

d) nepodá zprávu o záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká,

22.07.2014

e) neposkytne klientovi výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru podle § 38a odst. 2,

22.07.2014

f) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu pojištění vkladů,

22.07.2014

g) nevede identifikaci vkladatele podle § 41c odst. 3 nebo 4,

22.07.2014

h) neposkytne údaje Fondu pojištění vkladů podle § 41c odst. 11, § 41d odst. 2, § 41f odst. 3 nebo § 41n,

22.07.2014

i) použije údaje, které získala od osob uvedených v § 41f odst. 7 a 8 v rozporu s § 41f odst. 9, nebo

22.07.2014

j) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.

22.07.2014

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

22.07.2014

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až e), h) nebo i),

22.07.2014

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), g), j) až n),

22.07.2014

c) 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a), b), d), odstavce 4 nebo odstavce 5,

22.07.2014

d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého bankou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho ovládaná banka; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.

22.07.2014

§ 36f

22.07.2014

(1) Banka, která má na základě § 8b odst. 4 povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby organizační uspořádání a jiné mechanismy uvedené v § 8b odst. 1 a používané členy konsolidačního celku byly vzájemně souladné a propojené a vyplývaly z nich veškeré informace potřebné pro účely rozhodovacích procesů v rámci konsolidačního celku a pro účely výkonu dohledu.

22.07.2014

(2) Banka, která má významné postavení na finančním trhu České republiky, se dopustí správního deliktu tím, že neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(3) Tuzemská ovládající banka nebo odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby anebo odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) neoznámí České národní bance auditory, kteří budou provádět audit osob zahrnutých v konsolidačním celku podléhajícímu bankovnímu dohledu České národní banky podle § 26g odst. 2, nebo

22.07.2014

b) nezajistí audit informací podle § 26g odst. 3.

22.07.2014

(4) Banka se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost podle § 26g odst. 4 sledovat své operace se členy stejného konsolidačního celku nebo řídit rizika s nimi spojená anebo je podrobit odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.

22.07.2014

(5) Ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky, banka ve skupině smíšené holdingové osoby a odpovědná banka ovládaná smíšenou finanční holdingovou osobou, které jsou členy konsolidačního celku podléhajícího bankovnímu dohledu České národní banky, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností na konsolidovaném základě podle § 26f odst. 1 nebo čl. 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(6) Za správní delikt podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta do 50000000 Kč.

22.07.2014

§ 36g

22.07.2014

Správní delikty zahraniční banky se sídlem v členském státě

22.07.2014

(1) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) uskuteční na území České republiky bankovní činnosti v rozporu s § 5c až 5m,

22.07.2014

b) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,

22.07.2014

c) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 nebo 2,

22.07.2014

d) v rozporu s § 11 odst. 5 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,

22.07.2014

e) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,

22.07.2014

f) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,

22.07.2014

g) nesplní některou z informačních povinností podle § 24,

22.07.2014

h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 26 odst. 1,

22.07.2014

i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

22.07.2014

j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,

22.07.2014

k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,

22.07.2014

l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6, nebo

22.07.2014

m) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.

22.07.2014

(2) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky a využívá připojištění podle § 41m, se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) se neúčastní systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu pojištění vkladů, nebo

22.07.2014

b) neposkytne údaje Fondu pojištění vkladů podle § 41c odst. 11, § 41d odst. 2, § 41f odst. 3 nebo § 41n.

22.07.2014

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

22.07.2014

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

22.07.2014

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až g),

22.07.2014

c) 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), h) až m) nebo odstavce 2.

22.07.2014

§ 36h

22.07.2014

Správní delikty zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě

22.07.2014

(1) Zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) uskuteční bankovní činnosti na území České republiky bez licence udělené podle § 5,

22.07.2014

b) uskuteční bankovní činnosti v rozporu s licencí,

22.07.2014

c) přijímá vklady, poskytuje úvěry nebo vykonává další činnosti po dni zániku licence,

22.07.2014

d) nedisponuje řídicím a kontrolním systémem podle § 8b odst. 1 a 2,

22.07.2014

e) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,

22.07.2014

f) neuveřejní informace podle § 11,

22.07.2014

g) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle § 11 odst. 3,

22.07.2014

h) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 4,

22.07.2014

i) v rozporu s § 11 odst. 5 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,

22.07.2014

j) nezavede vnitřní postupy a zásady podle § 11a odst. 7,

22.07.2014

k) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchody způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu zahraniční banky, nebo

22.07.2014

l) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.

22.07.2014

(2) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) neudržuje průběžně kapitálový poměr podle § 12a odst. 1,

22.07.2014

b) v rozporu s § 24 odst. 2 nesdělí České národní bance údaje nebo poskytne neúplné anebo nesprávné údaje,

22.07.2014

c) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 12a odst. 3,

22.07.2014

d) poruší některé z pravidel podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1, nebo

22.07.2014

e) nedodržuje podmínky stanovené v § 13.

22.07.2014

(3) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) nesplní některou z informačních povinností podle § 16b odst. 1,

22.07.2014

b) provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty,

22.07.2014

c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,

22.07.2014

d) neuschová doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let podle § 21 odst. 2,

22.07.2014

e) nezajistí, aby auditor provedl

22.07.2014

1. ověření účetní závěrky zahraniční banky,

22.07.2014

2. ověření řídicího a kontrolního systému pobočky zahraniční banky,

22.07.2014

3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému,

22.07.2014

f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,

22.07.2014

g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou uvedenou v § 19 odst. 1,

22.07.2014

h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 odst. 1,

22.07.2014

i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

22.07.2014

j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,

22.07.2014

k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,

22.07.2014

l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,

22.07.2014

m) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu pojištění vkladů, nebo

22.07.2014

n) neposkytne údaje Fondu pojištění vkladů podle § 41c odst. 11, § 41d odst. 2, § 41f odst. 3 nebo § 41n.

22.07.2014

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

22.07.2014

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až i),

22.07.2014

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. l),

22.07.2014

c) 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d), j) až l), odstavce 2, odstavce 3 písm. a) až k), m) nebo n).

22.07.2014

Společná ustanovení

22.07.2014

§ 36i

22.07.2014

(1) Zjistí-li Česká národní banka, že došlo k porušení právní povinnosti, za kterou lze uložit sankci podle tohoto zákona (dále jen „protiprávní jednání“), zahájí řízení o uložení sankce, pokud na základě posouzení zjištěného protiprávního jednání dospěje k závěru, že je společensky škodlivé. Při posuzování společenské škodlivosti protiprávního jednání vychází Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání a případného postupu osoby podezřelé z protiprávního jednání při odstraňování jeho následků. Není-li řízení o uložení sankce zahájeno, provede se o tom záznam do spisu a věc se odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.

22.07.2014

(2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o správním deliktu upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání správního deliktu.

22.07.2014

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby protiprávnímu jednání zabránila.

22.07.2014

(4) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán; popřípadě se přihlédne rovněž k

22.07.2014

a) délce trvání protiprávního jednání,

22.07.2014

b) finanční situaci právnické osoby,

22.07.2014

c) významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit,

22.07.2014

d) ztrátě třetích osob způsobené zjištěným protiprávním jednáním,

22.07.2014

e) součinnosti této právnické osoby v řízení o správním deliktu,

22.07.2014

f) předchozím správním deliktům právnické osoby.

22.07.2014

(5) Kritéria pro stanovení výše pokuty uvedená v odstavci 4 se použijí i při stanovení výše pokuty uložené za spáchání přestupku fyzické osobě.

22.07.2014

(6) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

22.07.2014

(7) Přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

22.07.2014

(8) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

22.07.2014

§ 36j

22.07.2014

(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

22.07.2014

(2) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

22.07.2014

(3) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

22.07.2014

(4) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění

22.07.2014

a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

22.07.2014

b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,

22.07.2014

c) ohrozilo probíhající trestní řízení,

22.07.2014

d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

22.07.2014

(5) Rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.“.

22.07.2014

Dosavadní části dvanáctá a třináctá se označují jako části třináctá a čtrnáctá.

22.07.2014

221. V § 38 odst. 2 větě druhé se slova „obdobných institucí“ nahrazují slovy „obdobnými orgány“.

22.07.2014

222. V § 38 odst. 3 písm. d) se za slovo „rozhodujícímu“ vkládá slovo „ve sporu“ a slova „ve sporu navrhovatele proti instituci“ se zrušují.

22.07.2014

223. V § 38a odst. 2 větě druhé se za slovo „bank“ vkládají slova „ , Evropská centrální banka“.

22.07.2014

224. V § 38a odst. 3 větě první se slovo „institucím“ nahrazuje slovem „orgánům“.

22.07.2014

225. V § 38d odst. 1 písm. c) a v § 38d odst. 2 písm. e) se slova „ , ve kterých je banka účastna“ nahrazují slovy „a smíšených finančních holdingových osobách podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

226. V § 38d odst. 1 písm. d), § 38d odst. 2 písm. c) a v § 38j odst. 1 písm. f) se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem „9“.

22.07.2014

227. V § 38d odst. 1 písmeno h) zní:

22.07.2014

h) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého banky podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat.“.

22.07.2014

228. V § 38d se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

22.07.2014

i) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem.“.

22.07.2014

229. V § 38d odst. 2 písm. d) bodě 1 se za slovo „podle“ vkládají slova „jejich pracovních povinností a“.

22.07.2014

230. V § 38d se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až v), která znějí:

22.07.2014

h) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, o organizační struktuře a správě a řízení a o dalších významných skutečnostech týkajících se konsolidačního celku, pokud Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě,

22.07.2014

i) názvech orgánů nebo osob, kterým smějí být sdělovány informace podle § 25a,

22.07.2014

j) fungování procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c,

22.07.2014

k) metodice použité jako základ pro rozhodnutí podle § 25c odst. 3 až 5, § 25d odst. 2 a 3 a § 26 při procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c,

22.07.2014

l) případech, kdy použije § 25d odst. 1,

22.07.2014

m) postupech přijatých podle § 26m odst. 1, 2, 4 a 5,

22.07.2014

n) výsledcích přezkumu a vyhodnocování podle § 25c, jestliže výsledky naznačují hrozící systémové riziko podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze strany banky; tyto informace poskytne Česká národní banka bez zbytečného odkladu,

22.07.2014

o) údajích shromážděných za účelem srovnání trendů a postupů odměňování,

22.07.2014

p) opatřeních přijatých podle § 8d písm. g),

22.07.2014

q) povolení zastávat další funkci nevýkonného člena podle § 8 odst. 5,

22.07.2014

r) údajích shromážděných podle § 8d písm. h),

22.07.2014

s) údajích získaných od banky o rozhodnutí akcionářů, která se týkají odměňování,

22.07.2014

t) opatřeních k nápravě uložených podle § 26 odst. 2 bodu 11, § 26 odst. 7 a pokutách uložených za správní delikt podle § 36a odst. 1 písm. a) až e), § 36c odst. 1 písm. a) až f), § 36e odst. 2 písm. a), d), f) až k), m), n) a o) a § 36e odst. 3 písm. c), včetně údajů o odvolání proti rozhodnutí, kterým byly tyto sankce uloženy,

22.07.2014

u) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého banky podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

22.07.2014

v) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem.“.

22.07.2014

231. V § 38d se doplňují odstavce 4 až 6, které včetně poznámky pod čarou č. 31 znějí:

22.07.2014

(4) Na vyžádání Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech skutečnostech nezbytných k plnění jeho úkolů stanovených příslušnými předpisy Evropské unie.

22.07.2014

(5) Česká národní banka informuje Evropskou radu pro systémová rizika o

22.07.2014

a) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého banky podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

22.07.2014

b) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem,

22.07.2014

(6) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění31) o postupech přijatých podle § 26m odst. 1, 2, 4 a 5.

22.07.2014

31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.“.

01.01.2016

232. V § 38d se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2016

d) sazbě proticyklické kapitálové rezervy podle § 12o odst. 3 a údajích uvedených v § 12o odst. 7.“.

22.07.2014

233. Za § 38d se vkládá nový § 38da, který zní:

22.07.2014

㤠38da

22.07.2014

(1) Česká národní banka poskytne Evropskému orgánu pro bankovnictví součinnost ve všech případech, kdy Evropský orgán pro bankovnictví z vlastní iniciativy přispívá k řešení sporů mezi příslušnými orgány.

22.07.2014

(2) Česká národní banka využívá údajů z databáze správních sankcí Evropského orgánu pro bankovnictví pro posouzení důvěryhodnosti členů orgánů banky.“.

22.07.2014

234. V § 38e se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

22.07.2014

(2) Česká národní banka informuje příslušný orgán dohledu jiného než členského státu o použití postupu podle § 26bb vůči pobočce banky z jiného než členského státu.

22.07.2014

(3) Česká národní banka informuje příslušná kolegia orgánů dohledu o

22.07.2014

a) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého banky podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

22.07.2014

b) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem.“.

22.07.2014

235. Pod označení § 38h se vkládá nadpis „Výměna informací při dohledu nad pobočkami bank z členských států“.

22.07.2014

236. V § 38h odst. 1, 3 a 6 se slovo „bankovního“ zrušuje.

22.07.2014

237. V § 38h odst. 1 a 3 se za slovo „jiných“ vkládá slovo „členských“.

22.07.2014

238. V § 38h odstavec 2 zní:

22.07.2014

(2) Česká národní banka poskytuje orgánům dohledu podle odstavce 1 veškeré informace o podílech na bance a o řízení této banky nebo zahraniční banky, která vykonává činnost prostřednictvím své pobočky, které mohou usnadnit ochranu finanční stability, dohled nad nimi nebo přezkum podmínek pro účely vydání licence nebo povolení. Česká národní banka dále poskytuje veškeré informace, které mohou usnadnit dohled nad bankou nebo zahraniční bankou, která vykonává činnost prostřednictvím své pobočky, zejména pak informace o likviditě, platební schopnosti, pojištění vkladů, kapitálovém poměru, omezení velkých expozic a dalších faktorech, které mohou mít vliv na míru systémového rizika představovaného bankou, správních a účetních postupech a mechanismech vnitřní kontroly.“.

22.07.2014

239. V § 38h se odstavce 4 a 5 zrušují.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

22.07.2014

240. V § 38h odst. 4 se za slovo „dohledu“ vkládají slova „jiného členského státu“.

22.07.2014

241. V § 38h odst. 4 se slova „ , nebo pokud orgán bankovního dohledu jiného členského státu neposkytne informaci uvedenou v odstavci 4 z vlastního podnětu25)“ včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušují.

01.01.2015

242. V § 38h se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.01.2015

(4) Česká národní banka neprodleně poskytne orgánu dohledu jiného členského státu, na jehož území vykonává banka svou činnost prostřednictvím pobočky, veškeré informace související s dohledem nad dodržováním požadavků týkajících se likvidity podle části šesté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise a s dohledem na konsolidovaném základě podle části osmé tohoto zákona, pokud jsou tyto informace významné pro zajištění ochrany společných zájmů klientů nebo investorů banky nebo finanční stability v tomto členském státě. Česká národní banka neprodleně informuje příslušný orgán dohledu, pokud je ohrožena likvidita banky nebo je-li důvodné podezření, že bude ohrožena likvidita banky. V takovém případě sdělí Česká národní banka příslušnému orgánu dohledu informace o plánu na obnovení likvidity, způsobu jeho provedení a opatřeních, která v této souvislosti přijala. Česká národní banka sdělí na žádost orgánu dohledu jiného členského státu, na jehož území vykonává banka činnost prostřednictvím své pobočky, jak zohlednila informace, které od něj obdržela.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

22.07.2014

243. Za § 38h se vkládá nový § 38ha, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32 zní:

22.07.2014

㤠38ha

22.07.2014

Výměna informací při dohledu na konsolidovaném základě

22.07.2014

(1) V rámci výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu jiných členských států.

22.07.2014

(2) Česká národní banka poskytuje na vyžádání orgánům dohledu jiných členských států informace potřebné pro výkon jejich dohledu; z vlastního podnětu poskytuje Česká národní banka orgánům dohledu jiných členských států zásadní informace, které mají podstatný vliv na hodnocení finanční situace zahraniční banky nebo finanční instituce v dotčeném členském státě, zejména informace o

22.07.2014

a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, struktuře správy a řízení včetně organizační struktury konsolidačního celku, přičemž zahrnuty jsou všechny regulované i neregulované subjekty, neregulované ovládané osoby, významné pobočky a ovládající osoby a orgány dohledu nad regulovanými subjekty v tomto konsolidačním celku,

22.07.2014

b) postupech shromažďování informací od bank v konsolidačním celku a ověřování těchto informací,

22.07.2014

c) vývoji v bance nebo jiné osobě v konsolidačním celku, který může vážně ohrozit finanční situaci banky v konsolidačním celku,

22.07.2014

d) závažných sankcích a opatřeních k nápravě mimořádného významu uložených bance podle tohoto zákona, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 26 odst. 2 písm. a), a neudělení souhlasu s používáním interního přístupu nebo interního modelu k výpočtu kapitálového požadavku nebo neudělení souhlasu se změnou používaného interního přístupu nebo interního modelu,

22.07.2014

e) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(3) O informace potřebné k výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka požádá orgán dohledu jiného členského státu vykonávající dohled nad osobou, která je členem konsolidačního celku. Rovněž požádá orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad evropskou ovládající bankou o informace týkající se přístupů a metod používaných při plnění pravidel obezřetného podnikání.

22.07.2014

(4) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví, pokud orgán dohledu jiného členského státu odmítne žádost České národní banky o spolupráci, zejména o poskytnutí informací, nebo neposkytne požadovanou informaci v přiměřené lhůtě, nebo pokud orgán bankovního dohledu jiného členského státu neposkytne zásadní informaci z vlastního podnětu32).

22.07.2014

32) Čl. 50 a 117 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

244. V § 38i odst. 1 písm. b) se slova „§ 26 odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „§ 26 odst. 2 písm. a) bodu 1“.

22.07.2014

245. V § 38i odst. 1 písm. c) se slovo „speciálního“ nahrazuje slovem „interního“, za slovo „přístupu“ se vkládají slova „nebo interního modelu“ a slova „§ 12a odst. 4 nebo 7“ se nahrazují slovy „čl. 301 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

246. V § 38j odst. 1 písm. c) se slova „§ 25 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 25c“.

22.07.2014

247. V § 38j odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně počtu a povahy opatření k nápravě nebo pokut přijatých v souladu s tímto zákonem“.

22.07.2014

248. V § 38j odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

22.07.2014

249. V § 38j odst. 1 písm. e) se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem „9“.

22.07.2014

250. V § 38j odst. 1 písm. f) a g) se slova „§ 12a“ nahrazují slovy „čl. 405 až 409 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

251. Za § 38j se vkládají nové § 38k a 38l, které znějí:

22.07.2014

㤠38k

22.07.2014

Pokud Česká národní banka rozhoduje podle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

22.07.2014

a) kritéria, která uplatňuje k určení toho, zda neexistují nebo se nepředpokládají závažné věcné nebo právní překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků,

22.07.2014

b) počet ovládajících osob, které využívají možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a počet ovládajících osob, které zahrnují ovládané osoby v jiném než členském státě,

22.07.2014

c) souhrnně za Českou republiku

22.07.2014

1. celkovou výši kapitálu ovládajících osob na konsolidovaném základě využívajících možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě,

22.07.2014

2. procentní podíl na celkovém kapitálu ovládajících osob na konsolidovaném základě využívajících možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě,

22.07.2014

3. procentní podíl na celkovém kapitálu podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě ovládajících osob využívajících možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě.

22.07.2014

§ 38l

22.07.2014

Pokud Česká národní banka rozhoduje podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

22.07.2014

a) kritéria, která uplatňuje k určení toho, zda neexistují nebo se nepředpokládají žádné závažné věcné nebo právní překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků,

22.07.2014

b) počet ovládajících osob, které využívají možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a počet ovládajících osob, které zahrnují ovládané osoby v jiném než členském státě,

22.07.2014

c) souhrnně za Českou republiku

22.07.2014

1. celkovou výši kapitálu ovládajících osob využívajících možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě,

22.07.2014

2. procentní podíl na celkovém kapitálu ovládaných osob využívajících možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě,

22.07.2014

3. procentní podíl na celkovém kapitálu podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ovládajících osob využívajících možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě.“.

22.07.2014

252. V § 39 odst. 1 se slovo „Zaměstnanci“ nahrazuje slovem „Pracovníci“.

22.07.2014

253. V § 40 se odstavec 4 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

22.07.2014

254. V § 41 odst. 1 větě druhé se slova „§ 26 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „části dvanácté“.

22.07.2014

255. V § 41b odst. 6 větě první se slovo „zaměstnanců“ nahrazuje slovem „pracovníků“.

22.07.2014

256. V § 41b odst. 8 větě první se slovo „zaměstnanci“ nahrazuje slovem „pracovníci“.

22.07.2014

257. V § 41c odst. 2 větě první se za slova „zahraničních bank“ vkládají slova „ , obchodníků s cennými papíry, spořitelních a úvěrních družstev“, za slovo „institucí“ se vkládají slova „ , pojišťoven, zajišťoven“ a na konci textu věty první se doplňují slova „včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti“.

22.07.2014

258. V § 41d odst. 1 větě první se za slova „národní banky“ vkládají slova „o neschopnosti banky“ a za slova „zahraniční banky“ se vkládá čárka.

22.07.2014

259. Za § 43 se vkládají nové § 44, 44a až 44c, které znějí:

22.07.2014

㤠44

22.07.2014

Údaje uvedené v § 11c odst. 1 písm. a) až c) uveřejní banka poprvé do dne 1. září 2014 za bezprostředně předcházející účetní období, a to za podmínek a způsobem uvedeným v § 11c.

22.07.2014

§ 44a

22.07.2014

Údaje uvedené v § 11c odst. 1 písm. d) až f) poskytne mezinárodně určená globální systémově významná instituce poprvé do dne 1. září 2014 za bezprostředně předcházející účetní období Evropské komisi, a to v režimu důvěrných informací a za podmínek a způsobem uvedeným v § 11c.

22.07.2014

§ 44b

22.07.2014

Pro účely § 12j odst. 3 a 4 se do 31. prosince 2014 namísto sazby 5 % použije sazba 3 %.

22.07.2014

§ 44c

22.07.2014

(1) Česká národní banka může stanovit opatřením obecné povahy podmínky, kritéria, požadavky nebo postupy podle čl. 124 odst. 4 písm. a), čl. 150 odst. 3, čl. 153 odst. 9, čl. 181 odst. 3 písm. a), čl. 182 odst. 4 písm. a), čl. 197 odst. 8, čl. 221 odst. 9, čl. 312 odst. 4 písm. b) a c), čl. 316 odst. 3, čl. 318 odst. 3, čl. 363 odst. 4 písm. a) a c), čl. 382 odst. 4 písm. a), čl. 426, čl. 440 odst. 2 a čl. 443 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(2) Návrh opatření obecné povahy se zveřejní pouze na úřední desce České národní banky. Koná-li se veřejné projednání návrhu o opatření obecné povahy, oznámí Česká národní banka dobu a místo jeho konání na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(3) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(4) Proti vydanému opatření obecné povahy mohou podat písemné odůvodněné námitky pouze banky nebo pobočky zahraničních bank, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.“.

22.07.2014

260. V § 44b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

22.07.2014

(2) Pro účely § 12u činí kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce pro rok

22.07.2014

a) 2016 25 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 12u,

22.07.2014

b) 2017 50 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 12u,

22.07.2014

c) 2018 75 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 12u.“.

22.07.2014

Čl. II

22.07.2014

Přechodná ustanovení

22.07.2014

1. Banka je povinna zajistit splnění požadavků stanovených v § 8 odst. 4 písm. c) a § 8 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1. července 2014.

22.07.2014

2. Pobočka banky z členského státu postupuje podle § 5a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to pokud se jedná o § 14 odst. 1 větu druhou zákona č. 21/1993 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 31. prosince 2014.

22.07.2014

3. Řízení o uložení opatření k nápravě nebo řízení o uložení sankce zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

22.07.2014

ČÁST DRUHÁ

22.07.2014

Změna zákona o České národní bance

22.07.2014

Čl. III

22.07.2014

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 227/2013 Sb., se mění takto:

22.07.2014

1. Za § 44a se vkládá nový § 44aa, který včetně poznámek pod čarou č. 40 a 41 zní:

22.07.2014

㤠44aa

22.07.2014

Česká národní banka zajistí, aby výkon dohledu podle jiných právních předpisů40) a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky41) a rovněž veškeré činnosti související s výkonem dohledu byly oddělené a nezávislé na výkonu činností spojených s řešením problémů subjektů, které podléhají jejímu dohledu podle § 44 odst. 1 písm. a) až c) a e) a podle § 44 odst. 3. Česká národní banka informuje o oddělení výkonu dohledu a výkonu činností spojených s řešením problémů těchto subjektů Evropskou komisi a Evropský orgán pro bankovnictví a uvede způsob rozdělení povinností a odpovědností. Ustanovení § 5 odst. 1 tím není dotčeno.

22.07.2014

40) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22.07.2014

41) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“.

22.07.2014

2. V § 45 odst. 1 větě první se slova „zákonem upravujícím výkon kontroly10)“ nahrazují slovy „kontrolním řádem“.

22.07.2014

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

22.07.2014

3. Poznámka pod čarou č. 11 zní:

22.07.2014

11) § 25 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

22.07.2014

ČÁST TŘETÍ

22.07.2014

Změna zákona o stavebním spoření

22.07.2014

Čl. IV

22.07.2014

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

22.07.2014

1. V § 9 odst. 8 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

22.07.2014

2. Nadpis nad označením § 16a se nahrazuje nadpisem „Správní delikty“.

22.07.2014

3. § 16a včetně nadpisu zní:

22.07.2014

㤠16a

22.07.2014

Správní delikty stavební spořitelny

22.07.2014

(1) Stavební spořitelna se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) vykonává činnost v rozporu s bankovní licencí,

22.07.2014

b) vykonává některé z činností uvedených v § 9 odst. 1 přesto, že nejsou přednostně zabezpečeny její závazky vyplývající z uzavřených smluv nebo dochází ke zkracování lhůt splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k prodlužování čekacích lhůt na jejich poskytnutí,

22.07.2014

c) v rozporu s § 9 odst. 3 překročí výši stanovenou pro podíl součtu cílových částek u

22.07.2014

1. smluv uzavřených stavební spořitelnou s právnickými osobami, nebo

22.07.2014

2. pohledávek z úvěrů,

22.07.2014

d) ukládá finanční prostředky v rozporu s § 9 odst. 4,

22.07.2014

e) v rozporu s § 1 nebo § 9 odst. 5 získává zdroje od jiných než stanovených subjektů,

22.07.2014

f) vydá dluhopisy se splatností delší než 10 let,

22.07.2014

g) v rozporu s § 9 odst. 6 má majetkovou účast v jiných než stanovených právnických osobách,

22.07.2014

h) v rozporu s § 9 odst. 7 její účast na právnické osobě překročí stanovené limity, nebo

22.07.2014

i) nabude nemovitou věc v rozporu s § 9 odst. 8.

22.07.2014

(2) Stavební spořitelna se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) v rozporu s § 5 odst. 1 nesdělí budoucímu účastníkovi obsah smlouvy v textové podobě v dostatečném předstihu před jejím uzavřením,

22.07.2014

b) v rozporu s § 5 odst. 2 neposkytne úvěr ze stavebního spoření účastníkovi,

22.07.2014

c) v rozporu s § 5 odst. 3 poskytne úvěr ze stavebního spoření na jiný účel, než je financování bytových potřeb,

22.07.2014

d) poskytne peněžní prostředky z úvěru ze stavebního spoření před uplynutím čekací doby uvedené v § 5 odst. 4,

22.07.2014

e) v rozporu s § 5 odst. 6 nezajistí, aby

22.07.2014

1. smlouva obsahovala úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření, nebo

22.07.2014

2. rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření činil méně než 3 procentní body,

22.07.2014

f) změní jednostranně úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě v rozporu s § 5 odst. 7,

22.07.2014

g) nezajistí, aby smlouva obsahovala náležitosti podle § 5 odst. 11,

22.07.2014

h) v rozporu s § 7

22.07.2014

1. nevypracuje nebo vhodným způsobem neuveřejní úplná znění všech schválených znění všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny v členění podle období jejich platnosti, nebo

22.07.2014

2. úplná znění všech schválených znění všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelna používá anebo uveřejní bez jejich schválení ministerstvem, nebo

22.07.2014

i) v rozporu s § 11 odst. 2 neuplatní nárok na vyplacení zálohy státní podpory nebo nepřipíše poukázané zálohy státní podpory včetně úroků ze zálohy státní podpory na účty účastníků do jednoho měsíce od obdržení zálohy od ministerstva.

22.07.2014

(3) Stavební spořitelna se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) požádá o vyplacení zálohy státní podpory za účastníka, který nesplňuje podmínky nároku na připsání roční zálohy státní podpory uvedené v § 4, § 10 odst. 3 nebo v § 11 odst. 1,

22.07.2014

b) nekontroluje, zda účastníkovi trvá právo na státní podporu evidovanou na jeho účtu, podle § 13 odst. 1,

22.07.2014

c) nekontroluje, zda byly splněny podmínky pro výplatu státní podpory účastníkovi, podle § 13 odst. 2, nebo

22.07.2014

d) v rozporu s § 13 odst. 3 nevrátí evidovanou nebo vyplacenou státní podporu.

22.07.2014

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

22.07.2014

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,

22.07.2014

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až e), g) a h) nebo odstavce 3,

22.07.2014

c) 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), f), i) a j).“.

22.07.2014

4. Za § 16a se vkládá nový § 16aa, který včetně nadpisu zní:

22.07.2014

㤠16aa

22.07.2014

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

22.07.2014

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) v rozporu s § 3 používá označení „stavební spoření“ pro jinou formu spoření, než je upraveno tímto zákonem, nebo

22.07.2014

b) používá označení „stavební spořitelna“, jeho překlady nebo označení od něj odvozená v obchodní firmě v rozporu s § 3.

22.07.2014

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50000000 Kč.“.

22.07.2014

5. Pod označení § 16b se vkládá nadpis „Společná ustanovení ke správním deliktům“.

22.07.2014

6. V § 16b odst. 1 se slova „stavební spořitelně“ nahrazují slovy „právnické osobě“.

22.07.2014

7. V § 16b odst. 2 se slova „stavební spořitelny“ nahrazují slovy „právnické osoby“.

22.07.2014

8. V § 16b odstavec 3 zní:

22.07.2014

(3) Správní delikty podle § 16a odst. 1 a 2 a § 16aa odst. 1 v prvním stupni projednává Česká národní banka. Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Správní delikty právnické osoby podle § 16a odst. 3 v prvním stupni projednává ministerstvo, které také vybírá a vymáhá uložené pokuty.“.

22.07.2014

9. V § 16b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

22.07.2014

(4) Zjistí-li Česká národní banka, že došlo k porušení právní povinnosti, za kterou lze uložit sankci podle tohoto zákona (dále jen „protiprávní jednání“), zahájí řízení o uložení sankce, pokud na základě posouzení zjištěného protiprávního jednání dospěje k závěru, že je společensky škodlivé. Při posuzování společenské škodlivosti protiprávního jednání vychází Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání a případného postupu osoby podezřelé z protiprávního jednání při odstraňování jeho následků. Není-li řízení o uložení sankce zahájeno, provede se o tom záznam do spisu a věc se odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

22.07.2014

10. V § 18 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

22.07.2014

ČÁST ČTVRTÁ

22.07.2014

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

22.07.2014

Čl. V

22.07.2014

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

22.07.2014

1. V § 1 odst. 1 větě první se za slovo „unie1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie38)“.

22.07.2014

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

22.07.2014

38) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“.

22.07.2014

2. V poznámce pod čarou č. 1 se věty třetí a čtvrtá zrušují a na konci poznámky pod čarou se na samostatný řádek bez uvozovek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.“.

22.07.2014

3. V § 1 odst. 5 písm. e) se za slova „úvěrovou institucí,“ vkládají slova „obchodníkem s cennými papíry,“.

22.07.2014

4. V § 1 odstavec 9 zní:

22.07.2014

(9) Úzkým propojením pro účely tohoto zákona se rozumí úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

5. V § 1a odstavec 1 zní:

22.07.2014

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

22.07.2014

a) úvěrovou institucí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

b) finanční institucí finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

c) institucí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 a investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

d) přidruženou osobou přidružená osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

e) konsolidačním celkem skupina ovládající úvěrové instituce nebo skupina finanční holdingové osoby anebo skupina smíšené holdingové osoby, přičemž konsolidační celek tvoří nejméně 2 osoby,

22.07.2014

f) ovládající úvěrovou institucí úvěrová instituce, která ovládá alespoň jednu družstevní záložnu,

22.07.2014

g) finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

h) smíšenou holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

i) smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

j) skupinou ovládající úvěrové instituce skupina tvořená úvěrovou institucí, jí ovládanými osobami a přidruženými osobami, které jsou institucemi, finančními institucemi nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

k) skupinou finanční holdingové osoby skupina tvořená finanční holdingovou osobou, jí ovládanými osobami a přidruženými osobami, které jsou institucemi, finančními institucemi nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

l) skupinou smíšené holdingové osoby skupina tvořená smíšenou holdingovou osobou, jí ovládanými osobami a přidruženými osobami, které jsou institucemi, finančními institucemi nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

m) tuzemskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

n) evropskou ovládající úvěrovou institucí ovládající úvěrová instituce se sídlem v členském státě, která současně není osobou ovládanou jinou úvěrovou institucí, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě, finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou se sídlem v jakémkoli členském státě,

22.07.2014

o) evropskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

p) tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

q) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

r) odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby družstevní záložna ovládaná finanční holdingovou osobou se sídlem

22.07.2014

1. v České republice, pokud tato finanční holdingová osoba neovládá žádnou banku,

22.07.2014

2. v jiném členském státě, pokud tato finanční holdingová osoba zároveň neovládá úvěrovou instituci, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v tomto členském státě, ani úvěrovou instituci s větší bilanční sumou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě, nebo

22.07.2014

3. v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle § 25e odst. 6 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této finanční holdingové osoby;

22.07.2014

je-li v takovémto konsolidačním celku více družstevních záložen, odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby se rozumí družstevní záložna s největší bilanční sumou,

22.07.2014

s) odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce družstevní záložna ovládaná ovládající úvěrovou institucí, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle § 25e odst. 6 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této ovládající úvěrové instituce; je-li v takovémto konsolidačním celku více družstevních záložen, odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce se rozumí družstevní záložna s největší bilanční sumou,

22.07.2014

t) odpovědnou družstevní záložnou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou družstevní záložna ovládaná smíšenou finanční holdingovou osobou se sídlem

22.07.2014

1. v České republice, pokud tato finanční holdingová osoba neovládá žádnou banku,

22.07.2014

2. v jiném členském státě, pokud tato smíšená finanční holdingová osoba zároveň neovládá úvěrovou instituci, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v tomto členském státě, ani úvěrovou instituci s větší bilanční sumou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě, nebo

22.07.2014

3. v jiném než členském státě, pokud Česká národní banka neupustila podle § 25e odst. 6 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě;

22.07.2014

je-li v takovémto konsolidačním celku více družstevních záložen, odpovědnou družstevní záložnou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou se rozumí družstevní záložna s největší bilanční sumou,

22.07.2014

u) podnikem pomocných služeb podnik pomocných služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

v) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor,

22.07.2014

w) konsolidovaným základem konsolidovaný základ podle čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

6. V § 1a se odstavec 3 zrušuje.

22.07.2014

7. Za § 1a se vkládá nový § 1b, který zní:

22.07.2014

㤠1b

22.07.2014

Česká národní banka vykonává funkci příslušného orgánu a je zároveň určeným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky.“.

22.07.2014

8. V § 2a odst. 1 větě třetí se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „povolení“.

22.07.2014

9. V § 2a odst. 4 písm. b) se slova „řídících osob,“ nahrazují slovy „členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise družstevní záložny a splnění dalších požadavků na orgány družstevní záložny a jejich členy podle § 7aa,“.

22.07.2014

10. V § 2a odst. 4 písm. c) se slovo „řídícího“ nahrazuje slovem „řídicího“ a za slovo „zaměstnanců“ se vkládají slova „nebo fyzických osob, které uskutečňují svou činnost podle příkazu jiného (dále jen „pracovník“)“.

22.07.2014

11. V § 2a odst. 4 písm. e) se za slova „(§ 2b odst. 1) a“ vkládají slova „nejvýše 20“.

22.07.2014

12. V § 2a odst. 5 písm. b) se slova „a dalších osob, které jsou navrhovány do řídících funkcí v družstevní záložně“ zrušují.

22.07.2014

13. V § 2a odst. 7 se čárka za slovem „záložny“ nahrazuje slovem „a“ a slova „nebo jsou navrhovány jako řídící osoby“ se zrušují.

22.07.2014

14. V § 2b odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Kvalifikovanou účastí se pro účely tohoto zákona rozumí kvalifikovaná účast podle čl. 4 odst. 1 bodu 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

15. V § 2b odst. 7 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

22.07.2014

16. V § 2b odst. 9 písm. b) se slova „řídící osoby a na výkonné řídící funkce v družstevní záložně“ nahrazují slovy „členy představenstva, členy kontrolní komise a členy úvěrové komise a osoby ve vrcholném vedení družstevní záložny, které zastávají v družstevní záložně výkonné funkce a jsou odpovědné vedení družstevní záložny za její každodenní řízení“.

22.07.2014

17. V § 2b se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

22.07.2014

(10) Pokud Česká národní banka při posuzování žádosti o souhlas shledá, že podmínky uvedené v odstavci 9 nejsou splněny a souhlas nelze udělit, vyrozumí písemně o tomto zjištění žadatele do 2 pracovních dnů ode dne učinění tohoto zjištění. Česká národní banka může odůvodnění zamítavého rozhodnutí o žádosti o souhlas uveřejnit, a to na žádost žadatele nebo i bez této žádosti.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 10 až 17 se označují jako odstavce 11 až 18.

22.07.2014

18. V § 2b odst. 13, 14 a 17 se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.

22.07.2014

19. V § 2c odst. 3 se slova „§ 2b odst. 3 a 11“ nahrazují slovy „§ 2b odst. 3 a 12“.

22.07.2014

20. V § 2d odst. 2 písm. g) se slova „kapitálové přiměřenosti“ nahrazují slovy „kapitálového poměru podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

21. V § 2d odst. 3 větě první se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

22.07.2014

22. V § 2d odst. 3 se věta druhá zrušuje.

22.07.2014

23. V § 2d odst. 3 písm. a) se slovo „ekonomická“ nahrazuje slovem „finanční“.

22.07.2014

24. V § 2d odstavec 4 zní:

22.07.2014

(4) Česká národní banka předá orgánu dohledu hostitelského státu údaje podle odstavce 2 do 3 měsíců ode dne jejich obdržení. Pokud Česká národní banka odmítne předat orgánu dohledu hostitelského státu údaje podle odstavce 2, toto rozhodnutí v této lhůtě odůvodní.“.

22.07.2014

25. V § 2d se doplňuje odstavec 5, který zní:

22.07.2014

(5) Pokud Česká národní banka odmítne předat orgánu dohledu hostitelského státu údaje podle odstavce 2 nebo je nepředá ve lhůtě stanovené v odstavci 4, může se družstevní záložna domáhat nápravy u soudu.“.

01.01.2015

26. V § 2g odst. 1 se věty druhá a třetí zrušují.

01.01.2015

27. V § 2g odst. 2 se slova „v rozsahu, v jakém tyto údaje poskytují družstevní záložny se sídlem na jeho území“ nahrazují slovy „pro účely výkonu dohledu hostitelským státem, a to včetně údajů nezbytných pro rozhodnutí o označení pobočky za významnou podle § 22b“.

01.01.2015

28. V § 2g odst. 3 se za slova „orgán dohledu hostitelského státu“ vkládají slova „na základě informací České národní banky podle § 22a“, slova „v oblastech, které spadají do působnosti“ se zrušují a slova „a družstevní záložna i přes výzvu orgánu dohledu hostitelského státu neukončí tento protiprávní stav, přijme Česká národní banka na základě žádosti orgánu dohledu hostitelského státu potřebná opatření k zajištění ukončení protiprávního stavu a informuje o nich orgán dohledu hostitelského státu“ se nahrazují slovy „nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky nebo je-li důvodné podezření, že poruší ustanovení právních předpisů hostitelského státu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, Česká národní banka po předchozím oznámení orgánu dohledu hostitelského státu neprodleně přijme vhodná opatření k nápravě podle § 28 směřující k odstranění porušování těchto předpisů nebo k odvrácení rizika vzniku takového porušování a bez zbytečného odkladu o nich informuje orgán dohledu hostitelského státu“.

01.01.2015

29. V § 2g se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

01.01.2015

(4) Pokud orgán dohledu hostitelského státu přijme z důvodu vzniku mimořádné situace opatření pro zajištění ochrany finanční stability a společných zájmů klientů nebo investorů družstevní záložny v hostitelském členském státě a Česká národní banka s přijatými opatřeními nesouhlasí, může požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví39).

01.01.2015

39) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.“.

22.07.2014

30. V § 3 odst. 5 se slova „veřejné instituce“ nahrazují slovy „veřejnoprávní korporace“.

22.07.2014

31. V § 4 odst. 5 se slova „§ 2b odst. 4 až 10“ nahrazují slovy „§ 2b odst. 4 až 11“.

22.07.2014

32. V § 5 písm. j) se slova „řídících osob“ nahrazují slovy „členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise“.

22.07.2014

33. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

22.07.2014

(2) Družstevní záložna může ve stanovách upravit také pravomoc členské schůze stanovit ve smlouvě o výkonu funkce úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny.“.

22.07.2014

34. V § 5a odst. 3 větě první se za slova „podle § 11“ vkládají slova „a části čtvrté a šesté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

35. V § 6 odst. 10 se slova „a řídící osoby“ a slova „a řídících osob“ zrušují.

22.07.2014

36. V § 7 odst. 5 větě poslední se za slova „finanční instituce“ vkládají slova „ , obchodníka s cennými papíry, pojišťovny, zajišťovny“.

22.07.2014

37. V § 7 odstavce 6 a 7 znějí:

22.07.2014

(6) Člen voleného orgánu družstevní záložny je povinen před svým zvolením do příslušné funkce písemně informovat toho, kdo jej volí, o své důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti, o předmětu své případné podnikatelské činnosti, o svém členství v orgánech jiných právnických osob, o tom, zda vykonává v jiných právnických osobách funkci prokuristy nebo v nich má majetkovou účast, pracovní nebo obdobný poměr, včetně předmětu činnosti této právnické osoby. Člen voleného orgánu družstevní záložny informuje písemně i o změnách, které nastaly v průběhu výkonu jeho funkce.

22.07.2014

(7) Družstevní záložna je povinna do 10 pracovních dnů ode dne zvolení člena orgánu družstevní záložny doručit České národní bance žádost o posouzení podmínek pro výkon funkce včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek. Pokud Česká národní banka rozhodne, že zvolený člen orgánu družstevní záložny nesplňuje podmínky pro výkon funkce, zaniká výkon funkce dnem doručení tohoto rozhodnutí družstevní záložně. Česká národní banka ve věci posouzení podmínek pro výkon funkce člena orgánu družstevní záložny rozhodne do 60 dnů ode dne doručení žádosti; pokud tak neučiní, považují se podmínky pro výkon funkce člena orgánu družstevní záložny za splněné. Povinnost žádat o posouzení podmínek pro výkon funkce družstevní záložna nemá, jde-li o člena výboru pro audit37).“.

22.07.2014

38. V § 7a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

22.07.2014

d) zajišťování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise a

22.07.2014

e) zajišťování odborné způsobilosti a zkušenosti představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise jako celku, zajišťující porozumění činnostem družstevní záložny, včetně dostatečného porozumění hlavním rizikům.“.

22.07.2014

39. V § 7a odst. 2 se za slovo „být“ vkládá slovo „účinný,“ a za slovo „složitosti“ se vkládají slova „rizik spojených s modelem podnikání a“.

22.07.2014

40. V § 7a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

22.07.2014

(3) Družstevní záložna ověřuje a pravidelně hodnotí účinnost, ucelenost a přiměřenost řídicího a kontrolního systému v jeho celku i částech a zjednává bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

22.07.2014

41. V § 7a odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ , pokud jí nebyla Českou národní bankou udělena výjimka podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

42. V § 7a odst. 4 větě druhé se za slovo „osoby“ vkládají slova „ , odpovědnou družstevní záložnou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

43. V § 7a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

22.07.2014

(5) Družstevní záložna, která má povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, zajistí, aby jí ovládaná osoba, která nepodléhá dohledu České národní banky, zavedla zásady a postupy řízení, organizační uspořádání a další postupy a mechanismy podle odstavce 1. Z této povinnosti může Česká národní banka udělit výjimku, pokud družstevní záložna prokáže, že zavedení takových zásad, postupů, uspořádání a mechanismů není v souladu s právním řádem země sídla ovládané osoby.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

22.07.2014

44. V § 7a se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ , včetně působností, pravomocí, složení a fungování orgánů a výborů družstevní záložny, jakož i požadavků na jejich členy, pokud toto není upraveno přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské unie“.

22.07.2014

45. Za § 7a se vkládají nové § 7aa až 7ad, které znějí:

22.07.2014

㤠7aa

22.07.2014

(1) Družstevní záložna zajistí, aby

22.07.2014

a) člen jejího představenstva, člen její kontrolní komise a člen její úvěrové komise byl osobou důvěryhodnou, dostatečně odborně způsobilou a zkušenou,

22.07.2014

b) byly vyčleněny dostatečné personální a finanční zdroje pro průběžné odborné vzdělávání členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise a

22.07.2014

c) byla prováděna politika podporující rozmanitost při výběru členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise.

22.07.2014

(2) Člen představenstva, člen kontrolní komise a člen úvěrové komise družstevní záložny po celou dobu výkonu své funkce

22.07.2014

a) plní své povinnosti řádně, čestně a nezávisle a věnuje výkonu této své funkce dostatečnou časovou kapacitu,

22.07.2014

b) může současně zastávat funkce v orgánech jiných právnických osob jen tehdy, pokud to neovlivní dostatečnost časové kapacity pro plnění povinností v orgánu družstevní záložny vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti jejích činností a s přihlédnutím k individuálním okolnostem,

22.07.2014

c) v družstevní záložně, která je významná vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti svých činností, nesmí současně zastávat funkce v orgánech jiných právnických osob většího rozsahu než

22.07.2014

1. výkon jedné funkce výkonného člena se dvěma funkcemi nevýkonného člena, nebo

22.07.2014

2. výkon čtyř funkcí nevýkonného člena.

22.07.2014

(3) Česká národní banka může na základě odůvodněného návrhu družstevní záložny povolit členovi představenstva, členovi kontrolní komise nebo členovi úvěrové komise v družstevní záložně, která je významná vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti svých činností, zastávat jednu další funkci nevýkonného člena v orgánu jiné právnické osoby, pokud to neovlivní řádné plnění povinností v orgánu družstevní záložny.

22.07.2014

(4) Pro účely ustanovení odstavce 2 písm. c) se nezohledňuje funkce člena v právnické osobě, která neslouží převážně výdělečným cílům, a dále se považuje za výkon jedné funkce výkon funkce výkonného a nevýkonného člena v rámci

22.07.2014

a) téže skupiny ovládající družstevní záložny,

22.07.2014

b) stejného institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

c) obchodní korporace, ve které má družstevní záložna kvalifikovanou účast.

22.07.2014

(5) Výkonným členem se pro účely tohoto zákona rozumí člen orgánu, který v družstevní záložně zastává výkonnou řídicí funkci.

22.07.2014

§ 7ab

22.07.2014

(1) Družstevní záložna, která je významná vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti svých činností, zřídí

22.07.2014

a) výbor pro rizika,

22.07.2014

b) výbor pro jmenování,

22.07.2014

c) výbor pro odměňování.

22.07.2014

(2) Výbor pro rizika, výbor pro jmenování a výbor pro odměňování jsou složeny z nevýkonných členů orgánů družstevní záložny.

22.07.2014

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou kritéria pro posouzení významnosti družstevní záložny podle odstavce 1.

22.07.2014

§ 7ac

22.07.2014

Česká národní banka

22.07.2014

a) používá informace týkající se zásad odměňování v souladu s čl. 450 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ke srovnání trendů a postupů odměňování,

22.07.2014

b) sleduje, jestli družstevní záložna s ohledem na charakter, rozsah a složitost svých činností nespoléhá pouze na vnější úvěrové hodnocení při posouzení úvěrové bonity subjektu nebo finančního nástroje, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí finanční nástroj podle čl. 4 odst. 1 bodu 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

c) sleduje rozsah objemu rizikově vážených expozic nebo kapitálových požadavků družstevní záložny, s výjimkou kapitálových požadavků k operačnímu riziku, pro expozice nebo transakce ve srovnávacím portfoliu, které vyplývají z interních přístupů družstevní záložny; operačním rizikem se pro účely tohoto zákona rozumí operační riziko podle čl. 4 odst. 1 bodu 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

d) alespoň jednou ročně zhodnotí kvalitu interních přístupů družstevní záložny,

22.07.2014

e) přijme opatření k nápravě, pokud interní přístup vede k podhodnocení kapitálových požadavků družstevní záložny, které není důsledkem existujících rozdílů v pozicích nebo expozicích; opatření k nápravě zachovává cíle interního přístupu,

22.07.2014

f) sleduje vývoj v souvislosti s profily rizik likvidity,

22.07.2014

g) přijme opatření, pokud vývoj podle písmene f) může vést k nestabilitě družstevní záložny nebo systémové nestabilitě,

22.07.2014

h) používá informace týkající se politiky rozmanitosti v souladu s čl. 435 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ke srovnání politiky podporující rozmanitost výběru členů představenstva, členů kontrolní komise a členů úvěrové komise družstevní záložny.

22.07.2014

§ 7ad

22.07.2014

(1) Družstevní záložna zavede pro své pracovníky postupy pro interní hlášení porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

22.07.2014

(2) Česká národní banka zavede účinný mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a informuje o něm způsobem umožňujícím dálkový přístup; tento mechanismus zahrnuje alespoň

22.07.2014

a) postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení České národní bance a jejich vyhodnocování Českou národní bankou,

22.07.2014

b) ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení; pokud se jedná o pracovníka družstevní záložny, Česká národní banka a družstevní záložna zajistí ochranu alespoň před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení,

22.07.2014

c) ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

22.07.2014

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky na postupy družstevní záložny podle odstavce 1 včetně zajištění stejné míry ochrany, jako je vyžadována podle odstavce 2 písm. b) a c).

22.07.2014

(4) Postupy interního hlášení podle odstavce 1 mohou být stanoveny na základě ujednání se sociálními partnery, prostřednictvím nebo s využitím komunikačních kanálů těchto partnerů, při zajištění stejné míry ochrany, jako je vyžadována podle odstavce 2 písm. b) a c).“.

22.07.2014

46. § 7b včetně nadpisu zní:

22.07.2014

㤠7b

22.07.2014

Uveřejňování informací

22.07.2014

(1) Družstevní záložna uveřejňuje základní údaje o sobě, o svých členech, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, a o své činnosti a finanční situaci.

22.07.2014

(2) Družstevní záložna, které jsou stanoveny povinnosti na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, uveřejňuje každoročně informace o

22.07.2014

a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, včetně informací o úzkém propojení,

22.07.2014

b) řídicím a kontrolním systému podle § 7a odst. 1 písm. a) až e),

22.07.2014

c) řídicím a kontrolním systému konsolidačního celku podle § 7a odst. 4.

22.07.2014

(3) Družstevní záložna splní povinnost podle odstavce 2 i uveřejněním odkazu na místo, kde jsou tyto informace k dispozici.

22.07.2014

(4) Česká národní banka může stanovit kratší než roční periodicitu uveřejňování informací družstevními záložnami podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(5) Družstevní záložna uveřejňuje ve své výroční zprávě mezi klíčovými ukazateli návratnost jejích aktiv, vyjádřenou jako podíl čistého zisku a celkové bilanční sumy.

22.07.2014

(6) Auditor ověřuje údaje o kapitálu, kapitálových požadavcích a poměrové ukazatele družstevní záložny.

22.07.2014

(7) Družstevní záložna uveřejňuje údaje o tom, jak dodržuje požadavky na řídicí a kontrolní systém, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

22.07.2014

(8) Česká národní banka

22.07.2014

a) stanoví vyhláškou rozsah údajů určených k uveřejnění podle odstavců 1 až 3, jakož i formu, způsob, strukturu a lhůty uveřejňování údajů a periodicitu uveřejňování údajů podle odstavce 1,

22.07.2014

b) může vyhláškou stanovit periodicitu podle odstavce 4, lhůty a způsob uveřejňování informací,

22.07.2014

c) stanoví vyhláškou rozsah údajů určených k uveřejňování podle odstavce 7, jakož i formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty uveřejňování údajů,

22.07.2014

d) stanoví vyhláškou rozsah údajů ověřovaných auditorem.“.

01.01.2015

47. V § 7b se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

01.01.2015

(5) Družstevní záložna každoročně uveřejňuje za bezprostředně předcházející účetní období s rozlišením podle jednotlivých členských států a jiných než členských států, ve kterých má pobočku,

01.01.2015

a) výčet činností, které vykonává, a jejich zeměpisné umístění,

01.01.2015

b) obrat,

01.01.2015

c) počet pracovníků přepočtený na ekvivalenty pracovníků na plný pracovní úvazek,

01.01.2015

d) zisk nebo ztrátu před zdaněním,

01.01.2015

e) daň z příjmů právnických osob nebo obdobnou daň placenou v zahraničí nebo ztrátu,

01.01.2015

f) získané veřejné podpory.

01.01.2015

(6) Údaje podle odstavce 5 se uveřejňují v příloze roční účetní závěrky, nebo pokud se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka, v příloze konsolidované účetní závěrky.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 7 až 10.

01.01.2015

48. V § 7b se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Auditor v rámci své auditorské činnosti ověřuje rovněž údaje uvedené v odstavci 5.“.

01.01.2015

49. V § 7b odst. 10 písm. c) se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

22.07.2014

50. V § 8 se odstavce 2 až 12 včetně poznámek pod čarou č. 11, 12, 30 a 31 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

22.07.2014

51. V § 8a odst. 1 se věta druhá zrušuje.

22.07.2014

52. V § 8a odstavec 3 zní:

22.07.2014

(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 má na individuálním základě pouze družstevní záložna, která není

22.07.2014

a) ovládána tuzemskou ovládající bankou12a), tuzemskou finanční holdingovou osobou ani tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou,

22.07.2014

b) odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce nebo ve skupině evropské finanční holdingové osoby ani jinou družstevní záložnou v takové skupině,

22.07.2014

c) odpovědnou družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, nebo

22.07.2014

d) zahrnuta do konsolidace podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

53. V § 8a odst. 4 se za slovo „základě“ vkládají slova „v rozsahu a způsobem podle části první hlavy II kapitoly 2 oddílů 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“ a za slovo „osoby“ se vkládají slova „ , odpovědnou družstevní záložnou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

54. Za § 8a se vkládají nové § 8aa až 8ai, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 40 znějí:

22.07.2014

40) Čl. 4 odst. 1 bod 40 a čl. 458 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

01.01.2015

55. V § 8ag se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

01.01.2015

(6) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, vyžádá si před vydáním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 8af odst. 3 stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, které ji k tomu vedly.

01.01.2015

(7) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro družstevní záložnu, jejíž ovládající osoba má sídlo v jiném členském státě, a Česká národní banka a příslušné orgány nebo určené orgány dotčeného členského státu se neshodnou nebo v případě, kdy stanoviska Evropské komise a Evropské rady pro systémová rizika jsou zamítavá, Česká národní banka může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví38). Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 8af odst. 3 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský orgán pro bankovnictví.“.

01.01.2016

56. Za § 8ai se vkládají nové § 8aj až 8au, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2016

㤠8aj

01.01.2016

Kombinovaná kapitálová rezerva

01.01.2016

(1) Družstevní záložna průběžně udržuje kmenový kapitál tier 1 podle čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ve výši odpovídající kombinované kapitálové rezervě, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Kombinovanou kapitálovou rezervu tvoří

01.01.2016

a) bezpečnostní kapitálová rezerva,

01.01.2016

b) proticyklická kapitálová rezerva,

01.01.2016

c) kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika,

01.01.2016

d) kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci,

01.01.2016

e) kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci.

01.01.2016

(3) Družstevní záložna udržuje kapitálové rezervy podle odstavce 2 písm. a) až c) a e) na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Družstevní záložna udržuje kapitálovou rezervu podle odstavce 2 písm. d) na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Povinnost udržovat kapitálovou rezervu podle odstavce 2 písm. d) a e) má také odpovědná družstevní záložna ve skupině evropské finanční holdingové osoby nebo odpovědná družstevní záložna ovládaná evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, pokud tato evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba byla označena jako systémově významná instituce podle § 8ar odst. 2 nebo § 8as odst. 2.

01.01.2016

(4) Pokud družstevní záložna neudržuje kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované výši, nesmí rozdělit poměrnou část zisku po zdanění, a do 5 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k poklesu kombinované kapitálové rezervy pod požadovanou výši, předloží České národní bance žádost o schválení plánu na obnovení kapitálu. Česká národní banka může tuto lhůtu prodloužit až na 10 pracovních dnů v závislosti na posouzení individuální situace družstevní záložny s přihlédnutím k rozsahu a složitosti jejích činností.

01.01.2016

(5) Česká národní banka plán na obnovení kapitálu podle odstavce 4 schválí, jestliže lze očekávat, že na základě tohoto plánu družstevní záložna ve stanovené lhůtě splní kombinovanou kapitálovou rezervu. Pokud Česká národní banka plán na obnovení kapitálu neschválí, uloží opatření k nápravě podle § 28 odst. 2 písm. a) bodu 13 nebo § 28 odst. 2 písm. f).

01.01.2016

(6) Česká národní banka stanoví vyhláškou

01.01.2016

a) pravidla pro kombinovanou kapitálovou rezervu podle odstavce 1 a kapitálové rezervy podle odstavce 2,

01.01.2016

b) pravidla pro výpočet poměrné části zisku po zdanění podle odstavce 4,

01.01.2016

c) náležitosti plánu na obnovení kapitálu podle odstavce 4.

01.01.2016

§ 8ak

01.01.2016

Sazba bezpečnostní kapitálové rezervy

01.01.2016

Sazba bezpečnostní kapitálové rezervy činí 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

01.01.2016

Proticyklická kapitálová rezerva

01.01.2016

§ 8al

01.01.2016

(1) Česká národní banka čtvrtletně vypočte orientační ukazatel proticyklické kapitálové rezervy jako referenční hodnotu, kterou se řídí při stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Tento ukazatel je založen na odchylce poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu od dlouhodobého trendu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka při výpočtu orientačního ukazatele proticyklické kapitálové rezervy přihlíží zejména k

01.01.2016

a) úvěrovému cyklu a růstu objemu poskytovaných úvěrů v České republice,

01.01.2016

b) změnám poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu,

01.01.2016

c) specifikům českého národního hospodářství,

01.01.2016

d) doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika.

01.01.2016

(3) Česká národní banka čtvrtletně stanoví sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku, přičemž přihlíží k

01.01.2016

a) orientačnímu ukazateli proticyklické kapitálové rezervy vypočtenému podle odstavců 1 a 2,

01.01.2016

b) doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika,

01.01.2016

c) ukazatelům, které mohou značit růst systémového rizika.

01.01.2016

(4) Sazba proticyklické kapitálové rezervy podle odstavce 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se stanoví ve výši 0 % až 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 v násobcích 0,25 procentního bodu. V případech, kdy to bude na základě skutečností uvedených v odstavci 3 důvodné, může Česká národní banka stanovit tuto sazbu vyšší než 2,5 %.

01.01.2016

(5) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku podle odstavce 3,

01.01.2016

b) den, od kterého jsou družstevní záložny povinny používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.

01.01.2016

(6) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 5 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 5 písm. b) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; ve výjimečných případech může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 5 písm. a) sníží.

01.01.2016

(7) Česká národní banka v opatření obecné povahy uvede

01.01.2016

a) údaje podle odstavce 5,

01.01.2016

b) poměr objemu poskytnutých úvěrů k hrubému domácímu produktu České republiky a odchylku tohoto poměru od dlouhodobého trendu,

01.01.2016

c) referenční sazbu proticyklické kapitálové rezervy podle odstavců 1 a 2,

01.01.2016

d) odůvodnění výše sazby podle odstavce 5 písm. a), včetně uvedení všech faktorů, které Česká národní banka vzala v úvahu při stanovení této sazby,

01.01.2016

e) důvody pro zkrácení lhůty, pokud je lhůta podle odstavce 6 kratší než 1 rok,

01.01.2016

f) nezávazně určené období, po které Česká národní banka očekává, že sazba podle odstavce 5 písm. a) nebude zvýšena včetně odůvodnění délky tohoto období, pokud byla sazba proticyklické kapitálové rezervy snížena.

01.01.2016

(8) Česká národní banka koordinuje termín vydání opatření obecné povahy s příslušnými orgány nebo určenými orgány jiných států.

01.01.2016

§ 8am

01.01.2016

(1) Družstevní záložna použije sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný členský stát ve výši, kterou stanovil příslušný orgán nebo určený orgán tohoto členského státu40), pokud tato sazba byla stanovena do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

01.01.2016

(2) Pokud příslušný orgán nebo určený orgán jiného členského státu stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy vyšší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka tuto sazbu uzná nebo stanoví sazbu ve výši 2,5 %. Družstevní záložna v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný členský stát podle odstavce 2,

01.01.2016

b) název státu, na nějž se vztahuje sazba podle písmene a),

01.01.2016

c) den, od kterého jsou družstevní záložny povinny používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.

01.01.2016

(4) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 3 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 3 písm. c) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; ve výjimečných případech může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 3 písm. a) sníží.

01.01.2016

(5) Je-li lhůta podle odstavce 4 kratší než 1 rok, Česká národní banka v opatření obecné povahy uvede důvody pro zkrácení lhůty.

01.01.2016

§ 8an

01.01.2016

(1) Družstevní záložna použije sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný než členský stát ve výši, kterou stanovil příslušný orgán tohoto státu, pokud tato sazba byla stanovena do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

01.01.2016

(2) Pokud příslušný orgán jiného než členského státu stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy nižší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka může sazbu zvýšit až do výše 2,5 %, považuje-li to za potřebné z hlediska rizik spojených s objemem poskytovaných úvěrů v tomto státě. Družstevní záložna v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(3) Pokud příslušný orgán jiného než členského státu stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy vyšší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka tuto sazbu uzná nebo stanoví sazbu ve výši 2,5 %. Družstevní záložna v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(4) Pokud příslušný orgán jiného než členského státu sazbu proticyklické kapitálové rezervy nestanovil, Česká národní banka může tuto sazbu stanovit do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Družstevní záložna v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(5) Česká národní banka při stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy podle odstavců 2 až 4 přihlíží k doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika.

01.01.2016

(6) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný než členský stát podle odstavců 2 až 4,

01.01.2016

b) název státu, na nějž se vztahuje sazba podle písmene a),

01.01.2016

c) den, od kterého jsou družstevní záložny povinny používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.

01.01.2016

(7) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 6 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 6 písm. c) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; ve výjimečných případech může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 6 písm. a) sníží.

01.01.2016

(8) Česká národní banka v opatření obecné povahy odůvodní výši sazby podle odstavce 6 písm. a), a je-li lhůta podle odstavce 7 kratší než 1 rok, Česká národní banka uvede důvody pro zkrácení lhůty.

01.01.2016

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika

01.01.2016

§ 8ao

01.01.2016

(1) Česká národní banka může stanovit, aby družstevní záložny, skupina druhově určených družstevních záložen nebo jednotlivá družstevní záložna průběžně udržovaly kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených družstevní záložně prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka stanoví sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro expozice umístěné v České republice ve výši nejméně 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 v násobcích 0,5 procentního bodu, přičemž může tuto sazbu stanovit také pro expozice umístěné v jiném členském státě nebo jiném než členském státě. Česká národní banka při stanovení sazby přihlíží k tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý dopad na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných členských státech Evropské unie nebo celé Evropské unii a nebyla překážkou pro fungování jednotného trhu. Česká národní banka přezkoumává důvody pro stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika alespoň jednou za 2 roky.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika podle odstavců 1 a 2,

01.01.2016

b) údaje nutné k identifikaci družstevní záložny, která je povinna udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika,

01.01.2016

c) den, od kterého je dotčená družstevní záložna povinna sazbu podle písmene a) používat,

01.01.2016

d) názvy států, na něž se vztahuje sazba podle písmene a).

01.01.2016

§ 8ap

01.01.2016

(1) Česká národní banka oznámí záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a příslušným orgánům nebo určeným orgánům dotčených států.

01.01.2016

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

01.01.2016

a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika,

01.01.2016

b) popis systémového nebo makroobezřetnostního rizika,

01.01.2016

c) odůvodnění výše sazby podle písmene a) vzhledem k míře systémového nebo makroobezřetnostního rizika a ohrožení stability finančního systému v České republice,

01.01.2016

d) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit systémové nebo makroobezřetnostní riziko,

01.01.2016

e) odůvodnění účinnosti a přiměřenosti výše sazby podle písmene a) vzhledem k ostatním existujícím opatřením použitelným podle tohoto zákona a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s výjimkou článků 458 a 459 tohoto nařízení,

01.01.2016

f) vyhodnocení pravděpodobných kladných a záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika na jednotný trh Evropské unie na základě informací dostupných České národní bance.

01.01.2016

(3) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika do výše 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, oznámí záměr podle odstavce 1 nejpozději 1 měsíc přede dnem vydání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 8ao odst. 3. Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, oznámí záměr podle odstavce 1, přičemž rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 8ao odst. 3 vydá pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.

01.01.2016

(4) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika do výše 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro expozice umístěné v jiných členských státech, musí být sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stejná pro všechny členské státy.

01.01.2016

(5) Česká národní banka může požádat Evropskou radu pro systémová rizika, aby pro příslušné orgány nebo určené orgány jiných členských států vydala doporučení uznat sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stanovenou Českou národní bankou pro Českou republiku.

01.01.2016

(6) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, vyžádá si před vydáním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 8ao odst. 3 stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, které ji k tomu vedly.

01.01.2016

(7) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro družstevní záložnu, jejíž ovládající osoba má sídlo v jiném členském státě, a Česká národní banka a příslušné orgány nebo určené orgány dotčeného členského státu se neshodnou nebo v případě, kdy stanoviska Evropské komise a Evropské rady pro systémová rizika jsou zamítavá, Česká národní banka může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví38). Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 8ao odst. 3 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský orgán pro bankovnictví.

01.01.2016

§ 8aq

01.01.2016

(1) Pokud příslušný orgán nebo určený orgán jiného členského státu stanovil pro tento členský stát sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, může Česká národní banka sazbu pro účely výpočtu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika uznat a rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 8ao odst. 3 tuto sazbu stanovit. Česká národní banka před stanovením sazby přihlíží k informacím uvedeným v oznámení příslušného orgánu dotčeného členského státu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka oznámí uznání sazby podle odstavce 1 Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a příslušnému nebo určenému orgánu členského státu.

01.01.2016

§ 8ar

01.01.2016

Kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci

01.01.2016

(1) Česká národní banka rozhodne, aby družstevní záložna, která byla označena jako globální systémově významná instituce, průběžně udržovala kapitálovou rezervu pro globální systémově významnou instituci na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka rozhodne o určení globální systémově významné instituce na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Jako globální systémově významná instituce může být určena evropská ovládající úvěrová instituce, evropská finanční holdingová osoba, evropská smíšená finanční holdingová osoba nebo družstevní záložna s výjimkou družstevní záložny ovládané evropskou ovládající institucí, evropskou finanční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví systémovou významnost globální systémově významné instituce na základě těchto kritérií:

01.01.2016

a) velikost skupiny globální systémově významné instituce,

01.01.2016

b) propojenost skupiny globální systémově významné instituce s finančním systémem,

01.01.2016

c) nahraditelnost služeb poskytovaných skupinou globální systémově významné instituce,

01.01.2016

d) složitost skupiny globální systémově významné instituce,

01.01.2016

e) přeshraniční činnost skupiny globální systémově významné instituce.

01.01.2016

(4) Česká národní banka rozhodne o zařazení globální systémově významné instituce do jedné z alespoň 5 kategorií na základě vyhodnocení systémové významnosti instituce, přičemž se řídí metodikou stanovenou rozhodnutím nebo nařízením Evropské komise. Česká národní banka může v odůvodněných případech zařadit globální systémově významnou instituci do kategorie s vyšší systémovou významností a do některé z kategorií může zařadit také instituci, která nebyla určena jako systémově významná. Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o případech podle věty druhé a uvede důvody, pro které tak činí.

01.01.2016

(5) Česká národní banka stanoví vyhláškou pro jednotlivé kategorie systémové významnosti sazbu kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci, přičemž pro instituce zařazené do kategorie s nejnižší úrovní systémové významnosti stanoví tuto sazbu ve výši 1 % a pro instituce zařazené do kategorie s nejvyšší úrovní systémové významnosti ve výši 3,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Česká národní banka stanoví sazbu do čtvrté kategorie v násobcích 0,5 procentního bodu.

01.01.2016

(6) Česká národní banka informuje Evropskou komisi, Evropský orgán pro bankovnictví a Evropskou radu pro systémová rizika o názvech institucí, které byly určeny jako globální systémově významné.

01.01.2016

§ 8as

01.01.2016

Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci

01.01.2016

(1) Česká národní banka může stanovit, aby družstevní záložna, která byla označena jako jiná systémově významná instituce, průběžně udržovala kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka rozhodne o určení jiné systémově významné instituce na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Jako jiná systémově významná instituce může být označena evropská ovládající úvěrová instituce, evropská finanční holdingová osoba, evropská smíšená finanční holdingová osoba nebo družstevní záložna.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví systémovou významnost jiné systémově významné instituce alespoň podle některého z těchto kritérií:

01.01.2016

a) velikost instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce,

01.01.2016

b) význam instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce pro hospodářství Evropské unie nebo České republiky,

01.01.2016

c) význam přeshraničních aktivit instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce, nebo

01.01.2016

d) propojenost instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce s finančním systémem.

01.01.2016

(4) Česká národní banka může rozhodnout o stanovení sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci do výše 2 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s přihlédnutím k systémové významnosti instituce podle odstavce 3. Česká národní banka při stanovení sazby přihlíží k tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý dopad na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných členských státech Evropské unie nebo celé Evropské unii a nebyla překážkou pro fungování jednotného trhu. Česká národní banka přezkoumává požadavek na kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci alespoň jednou ročně.

01.01.2016

(5) Česká národní banka oznámí záměr stanovit nebo změnit sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a příslušným orgánům nebo určeným orgánům dotčených států nejpozději 1 měsíc přede dnem vydání rozhodnutí podle odstavce 4.

01.01.2016

(6) Oznámení podle odstavce 5 obsahuje

01.01.2016

a) sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci,

01.01.2016

b) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit riziko,

01.01.2016

c) vyhodnocení pravděpodobných kladných a záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci na jednotný trh Evropské unie na základě informací dostupných České národní bance.

01.01.2016

(7) Pokud je jiná systémově významná instituce ovládána globální systémově významnou institucí nebo jinou systémově významnou institucí, která je evropskou ovládající úvěrovou institucí a je povinna udržovat kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci na konsolidovaném základě, pak kapitálová rezerva pro tuto jinou systémově významnou instituci na individuálním nebo subkonsolidovaném základě podle čl. 4 odst. 1 bodu 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nesmí být vyšší než vyšší z těchto hodnot:

01.01.2016

a) 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

01.01.2016

b) kapitálové rezervy vypočtené z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 při použití sazby kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci nebo sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci aplikované na skupinu na konsolidovaném základě.

01.01.2016

§ 8at

01.01.2016

(1) Česká národní banka přezkoumává určení globálních systémově významných institucí a jiných systémově významných institucí a zařazení globálních systémově významných institucí do kategorií systémové významnosti jednou ročně. Česká národní banka o výsledku přezkumu informuje dotčené systémově významné instituce, Evropskou komisi, Evropský orgán pro bankovnictví a Evropskou radu pro systémová rizika.

01.01.2016

(2) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální seznam institucí, které byly určeny jako globální systémově významné nebo jako jiné systémově významné, a kategorii systémové významnosti, do které byla globální systémově významná instituce zařazena.

01.01.2016

§ 8au

01.01.2016

(1) Při vydání opatření obecné povahy podle § 8al až 8ao se § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu nepoužije. Opatření obecné povahy oznámí Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění. Pokud by zveřejnění odůvodnění opatření obecné povahy vydaného podle § 8ao odst. 3 ohrozilo stabilitu finančního systému dotčených států, Česká národní banka odůvodnění nezveřejní.

01.01.2016

(2) Proti vydanému opatření obecné povahy může družstevní záložna podat písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne jeho oznámení. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.

01.01.2016

(3) Česká národní banka zveřejní pravomocné rozhodnutí podle § 8ao odst. 3 způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud by zveřejnění odůvodnění rozhodnutí ohrozilo stabilitu finančního systému dotčených států, Česká národní banka odůvodnění nezveřejní.“.

22.07.2014

57. V § 8b odst. 4 se slova „ , řídící osoby“ zrušují.

22.07.2014

58. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

22.07.2014

㤠9a

22.07.2014

(1) Česká národní banka může vydat opatření obecné povahy na základě a v mezích přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky tam, kde tento přímo použitelný předpis umožňuje příslušnému orgánu udělit výjimku nebo upravit použití stanovených pravidel družstevním záložnám nebo skupině druhově určených družstevních záložen.

22.07.2014

(2) Návrh opatření obecné povahy se zveřejní pouze na úřední desce České národní banky. Koná-li se veřejné projednání návrhu o opatření obecné povahy, oznámí Česká národní banka dobu a místo jeho konání na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(3) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(4) Proti vydanému opatření obecné povahy mohou podat písemné odůvodněné námitky pouze družstevní záložny, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.“.

22.07.2014

59. V § 11 se odstavec 1 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

22.07.2014

60. V § 11 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Družstevní záložna je povinna dodržovat pravidla bezpečného provozu, která mohou upravovat zejména“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

22.07.2014

61. V § 11 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

22.07.2014

62. V § 11 odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

22.07.2014

63. V § 13 odst. 8 se za větu druhou vkládá věta „Při stanovení odměny likvidátora se nařízení vlády upravující určení odměny likvidátora nepoužije.“.

22.07.2014

64. V § 14 odst. 1 větě první se slovo „třinácté“ nahrazuje slovem „čtrnácté“.

22.07.2014

65. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova „a řídící osoby“ zrušují.

22.07.2014

66. V § 14 odst. 2 písm. c) se slova „ , řídícím osobám“ zrušují.

22.07.2014

67. V § 21 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

22.07.2014

68. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

22.07.2014

69. V § 21 se doplňují odstavce 5 až 10, které včetně poznámky pod čarou č. 41 znějí:

22.07.2014

(5) Česká národní banka se při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky podílí na činnosti kolegií orgánů dohledu v rámci Evropského systému finančního dohledu41).

22.07.2014

(6) Česká národní banka se při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky podílí na činnosti Evropského orgánu pro bankovnictví.

22.07.2014

(7) Česká národní banka při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky přihlíží ke sbližování nástrojů a postupů bankovního dohledu využívaných v členských státech; vychází přitom z pokynů, doporučení, standardů a jiných opatření přijatých Evropským orgánem pro bankovnictví, ledaže uvede důvody, pro které tak nečiní.

22.07.2014

(8) Česká národní banka může požadovat pravidelné poskytování informací nutných k výkonu její působnosti a pro statistické účely od

22.07.2014

a) družstevní záložny,

22.07.2014

b) finanční holdingové osoby,

22.07.2014

c) smíšené finanční holdingové osoby,

22.07.2014

d) smíšené holdingové osoby,

22.07.2014

e) osoby náležející k osobám uvedeným v písmenech a) až d),

22.07.2014

f) osoby, která byla osobami uvedenými v písmenech a) až d) pověřena výkonem činnosti.

22.07.2014

(9) Česká národní banka může provést kontrolu u osob uvedených v odstavci 5, pokud je to nezbytné k výkonu její působnosti; za tímto účelem může

22.07.2014

a) vyžadovat předložení dokladů,

22.07.2014

b) zkoumat knihy a záznamy a pořizovat z nich výpisy a opisy,

22.07.2014

c) získávat písemná nebo ústní vysvětlení od osob uvedených v odstavci 8, jejich zástupců a pracovníků,

22.07.2014

d) získávat ústní vysvětlení od jiné osoby, než je uvedena v odstavci 8 za podmínky, že k tomu udělí souhlas.

22.07.2014

(10) Česká národní banka může provést kontrolu na místě u osob uvedených v odstavci 8 písm. b) až f) a všech osob, které podléhají dohledu na konsolidovaném základě, jestliže předem uvědomí dotčený orgán dohledu.

22.07.2014

41) Čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU.“.

22.07.2014

70. Za § 21 se vkládají nové § 21a až 21d, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 42 znějí:

22.07.2014

㤠21a

22.07.2014

Proces přezkumu a vyhodnocování

22.07.2014

(1) Česká národní banka při výkonu dohledu zároveň přezkoumává a vyhodnocuje, zda uspořádání, strategie, postupy a mechanismy zavedené družstevní záložnou za účelem splnění požadavků stanovených tímto zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise, kapitál a likvidita družstevní záložny zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz družstevní záložny a řádné řízení a krytí rizik. Česká národní banka vždy vyhodnocuje rizika, kterým družstevní záložna je nebo může být vystavena, rizika, která může družstevní záložna představovat pro finanční trh s ohledem na zjištění a měření systémového rizika podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 nebo doporučení Evropské rady pro systémová rizika a rizika odhalená zátěžovými testy.

22.07.2014

(2) Tento přezkum a vyhodnocování provádí Česká národní banka v periodicitě a intenzitě přiměřené velikosti, významu a postavení družstevní záložny na finančním trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jejích činností, minimálně však jednou ročně, a v rozsahu družstevní záložně stanovených požadavků podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.

22.07.2014

(3) Česká národní banka přezkoumává a vyhodnocuje úvěrové, tržní a operační riziko; přezkum a vyhodnocování musí být dále zaměřeny alespoň na

22.07.2014

a) výsledky zátěžových testů prováděných družstevní záložnou podle čl. 177 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 při použití přístupu založeného na interním ratingu,

22.07.2014

b) expozice vůči riziku koncentrace a jeho řízení družstevní záložnou včetně dodržování požadavků podle části čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

c) vhodnost, účinnost a odolnost zásad a postupů pro řízení zbytkového rizika spojeného s používáním uznatelných technik snižování úvěrového rizika, kterým se rozumí snižování úvěrového rizika podle čl. 4 odst. 1 bodu 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a správnost jejich uplatňování,

22.07.2014

d) míru, v jaké kapitál udržovaný družstevní záložnou vůči aktivům, která sekuritizovala, odpovídá ekonomické podstatě dané transakce, včetně dosaženého stupně převodu rizika,

22.07.2014

e) expozice družstevní záložny vůči riziku likvidity, měření a řízení rizika likvidity včetně vypracování analýz alternativních scénářů, řízení faktorů snižujících riziko a efektivity pohotovostních plánů,

22.07.2014

f) dopady rozložení rizika a způsob, jakým jsou tyto dopady začleněny do systému měření rizika,

22.07.2014

g) výsledky zátěžových testů prováděných družstevní záložnou při používání interního modelu pro výpočet kapitálového požadavku k tržnímu riziku podle části třetí hlavy čtvrté kapitoly páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

h) geografické umístění expozic družstevní záložny,

22.07.2014

i) model podnikání družstevní záložny,

22.07.2014

j) zhodnocení systémového rizika.

22.07.2014

(4) Česká národní banka dále přezkoumává a vyhodnocuje

22.07.2014

a) celkové řízení rizika likvidity družstevní záložny; přitom prosazuje rozvoj řádných vnitřních metodik a bere v úvahu postavení družstevní záložny na finančních trzích a řádně zohlední v rozhodnutích učiněných v návaznosti na přezkum a vyhodnocování možný dopad na stabilitu finančního systému ve všech ostatních dotčených členských státech,

22.07.2014

b) expozice družstevní záložny vůči úrokovému riziku investičního portfolia, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí portfolio, do kterého se zařazují nástroje, které se nezařazují do obchodního portfolia; pokud by v důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb o více než 2 procentní body nebo o hodnotu stanovenou v obecných pokynech Evropského orgánu pro bankovnictví poklesla ekonomická hodnota družstevní záložny o více než 20 % kapitálu, uloží Česká národní banka odpovídající opatření k nápravě,

22.07.2014

c) expozice družstevní záložny vůči riziku nadměrné páky, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí páka podle čl. 4 bodu 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a které je identifikováno na základě ukazatelů nadměrné páky včetně pákového poměru určeného podle čl. 429 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise; při vyhodnocování přiměřenosti pákového poměru a při vyhodnocování uspořádání, strategií, postupů a mechanismů zavedených družstevní záložnou pro řízení rizika nadměrné páky, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí riziko nadměrné páky podle čl. 4 odst. 1 bodu 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, přihlédne Česká národní banka k modelu podnikání družstevní záložny,

22.07.2014

d) řídicí a kontrolní systém družstevní záložny, podnikovou kulturu a způsobilost členů představenstva a kontrolní komise vykonávat své povinnosti; při přezkumu a vyhodnocování může Česká národní banka požadovat po družstevní záložně program jednání představenstva a kontrolní komise a jejich výborů včetně souvisejících podkladových dokumentů a výsledků vnitřního a vnějšího hodnocení činnosti představenstva a kontrolní komise.

22.07.2014

(5) Česká národní banka dále přezkoumává a vyhodnocuje,

22.07.2014

a) zda družstevní záložna poskytla skrytou podporu sekuritizaci, kterou se rozumí sekuritizace podle čl. 4 bodu 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013; zjistí-li, že družstevní záložna poskytla skrytou podporu sekuritizaci ve více než jednom případě, přijme odpovídající opatření odrážející riziko, že družstevní záložna v budoucnu poskytne podporu své sekuritizaci,

22.07.2014

b) zda úpravy ocenění pozic nebo portfolií v obchodním portfoliu podle čl. 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise umožní družstevní záložně prodat nebo krátkodobě zajistit své pozice, aniž by došlo za běžných tržních podmínek k významné ztrátě; obchodním portfoliem se pro účely tohoto zákona rozumí obchodní portfolio podle čl. 4 bodu 86 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

§ 21b

22.07.2014

(1) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu přezkumu a vyhodnocování podle § 21a, že více družstevních záložen je nebo by mohlo být vystaveno podobným rizikům nebo představuje podobné riziko pro finanční trh, je oprávněna provádět přezkum a vyhodnocování u skupin druhově určených družstevních záložen stejným nebo podobným způsobem. Skupiny druhově určených družstevních záložen s podobným rizikovým profilem lze určit zejména na základě zhodnocení systémového rizika podle § 21a odst. 3 písm. j).

22.07.2014

(2) Na podporu procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 21a provádí Česká národní banka alespoň jednou ročně zátěžové testy družstevních záložen. Výsledek zátěžových testů může Česká národní banka uveřejnit.

22.07.2014

(3) Česká národní banka pravidelně alespoň jednou za 3 roky přezkoumává dodržování podmínek, za kterých bylo družstevní záložně povoleno používání interních přístupů. Při tom se zaměřuje zejména na kvalitu a aktuálnost používaných metod a postupů, na změny v činnosti družstevní záložny a na používání interních přístupů u nových produktů.

22.07.2014

§ 21c

22.07.2014

(1) Česká národní banka postupuje podle plánu dohledových šetření, který je sestaven alespoň jednou ročně s přihlédnutím k výsledkům procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 21a.

22.07.2014

(2) Česká národní banka sestaví plán dohledových šetření podle odstavce 1 tak, aby nebránil orgánu dohledu jiného členského státu v provedení kontroly na místě v pobočce družstevní záložny, která vykonává svou činnost na území tohoto jiného členského státu.

22.07.2014

(3) Plán dohledových šetření České národní banky zahrnuje

22.07.2014

a) seznam družstevních záložen, které mají být předmětem zvýšeného dohledu v návaznosti na opatření podle odstavce 4,

22.07.2014

b) plán kontrol na místě v obchodních místech družstevní záložny, včetně jejích poboček a ovládaných osob se sídlem v jiných členských státech,

22.07.2014

c) informaci o plánovaném způsobu plnění daných úkolů a přidělení zdrojů na jejich zajištění,

22.07.2014

d) seznam družstevních záložen, u nichž výsledky zátěžových testů podle § 21a a § 21b odst. 2 nebo výsledek procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 21a naznačují významná rizika pro finanční zdraví nebo porušení požadavků stanovených tímto zákonem, právním předpisem, který jej provádí, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,

22.07.2014

e) seznam družstevních záložen, které představují systémové riziko pro finanční trh,

22.07.2014

f) seznam dalších družstevních záložen, u kterých to Česká národní banka považuje za nezbytné.

22.07.2014

(4) Česká národní banka přijme v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování podle § 21a, je-li to nezbytné, zejména tato opatření:

22.07.2014

a) zvýšit počet kontrol na místě u dané družstevní záložny,

22.07.2014

b) zajistit trvalou přítomnost zástupce České národní banky v družstevní záložně,

22.07.2014

c) vyžadovat podávání dodatečných nebo častějších informací družstevní záložnou,

22.07.2014

d) provádět dodatečný nebo častější přezkum provozních, strategických nebo obchodních plánů družstevní záložny,

22.07.2014

e) provádět kontroly zaměřené na sledování vybraných rizik, kterým by družstevní záložna mohla být vystavena.

22.07.2014

§ 21d

22.07.2014

(1) Družstevní záložna je povinna vypracovat a pravidelně aktualizovat ozdravný plán pro případ závažného zhoršení své finanční situace. Pokud Česká národní banka s přihlédnutím k velikosti družstevní záložny, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že zhoršení finanční situace družstevní záložny nebude mít nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo podmínky financování, družstevní záložna vypracuje se souhlasem České národní banky ozdravný plán v přiměřeném rozsahu.

22.07.2014

(2) Česká národní banka je povinna vypracovat a pravidelně aktualizovat plán řešení problémů družstevní záložny, který stanoví možnosti řešení krizové situace družstevní záložny. Pokud Česká národní banka s přihlédnutím k velikosti družstevní záložny, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že případný úpadek družstevní záložny nebude mít nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo podmínky financování, vypracuje plán řešení problémů družstevní záložny v přiměřeném rozsahu.

22.07.2014

(3) Družstevní záložna je povinna poskytnout České národní bance za účelem přípravy plánu řešení problémů družstevní záložny podle odstavce 2 veškeré nezbytné informace v rozsahu přiměřeném její velikosti, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem.

22.07.2014

(4) Česká národní banka spolupracuje s Evropským orgánem pro bankovnictví42) při přípravě plánů řešení problémů družstevních záložen. Informuje Evropský orgán pro bankovnictví o přípravě ozdravných plánů a plánů řešení problémů družstevních záložen, zejména jej s dostatečným předstihem informuje o termínech a místu jednání a o hlavních projednávaných bodech. Česká národní banka umožní účast zástupce Evropského orgánu pro bankovnictví na jednání.

22.07.2014

42) Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.“.

22.07.2014

71. V § 22 odst. 1 písm. c) se slova „ , ve kterých je družstevní záložna účastna,“ nahrazují slovy „a smíšených finančních holdingových osobách podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.

22.07.2014

72. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „odst. 9 a 10“ nahrazují slovy „odst. 8 a 9“.

22.07.2014

73. V § 22 odst. 1 písmeno g) zní:

22.07.2014

g) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého družstevní záložny podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,“.

22.07.2014

74. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

22.07.2014

h) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem.“.

22.07.2014

75. V § 22 odst. 2 písm. c) se slova „odst. 9 a 10“ nahrazují slovy „odst. 8 a 9“.

22.07.2014

76. V § 22 odst. 2 písm. d) se slova „ , ve kterých je družstevní záložna účastna,“ nahrazují slovy „a smíšených finančních holdingových osobách podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.

22.07.2014

77. V § 22 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

22.07.2014

g) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, o jeho organizační struktuře a správě a řízení a o dalších významných skutečnostech týkajících se konsolidačního celku, pokud Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě,“.

22.07.2014

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

22.07.2014

78. V § 22 odst. 2 písm. h) bodě 1 se za slova „v členění podle“ vkládají slova „jejich pracovních povinností a“.

22.07.2014

79. V § 22 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až v), která znějí:

22.07.2014

i) fungování procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 21a,

22.07.2014

j) metodice použité jako základ pro rozhodnutí podle § 21a odst. 3 až 5, § 21b odst. 2 a 3 a § 28 při procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 21a odst. 3,

22.07.2014

k) případech, kdy použije § 21b odst. 1,

22.07.2014

l) postupech přijatých podle § 26 odst. 1, 2, 4 a 5,

22.07.2014

m) názvech orgánů nebo osob, kterým smějí být sdělovány informace podle § 25a,

22.07.2014

n) výsledcích přezkumu a vyhodnocování podle § 21a, jestliže výsledky naznačují hrozící systémové riziko podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze strany družstevní záložny; tyto informace poskytne Česká národní banka bez zbytečného odkladu,

22.07.2014

o) údajích shromážděných za účelem srovnání trendů a postupů odměňování,

22.07.2014

p) opatřeních přijatých podle § 7ac písm. g),

22.07.2014

q) povolení zastávat další funkci nevýkonného člena podle § 7aa odst. 3,

22.07.2014

r) údajích shromážděných podle § 7ac písm. h),

22.07.2014

s) údajích získaných od družstevní záložny o rozhodnutí členů, která se týkají odměňování,

22.07.2014

t) opatřeních k nápravě uložených podle § 28 odst. 2 bodu 11, § 28 odst. 6 a pokutách uložených za správní delikt podle § 27a odst. 1, § 27b odst. 2 písm. a), d), f) až m), o) až q) a § 27c odst. 1, včetně údajů o odvolání proti rozhodnutí, kterým byly tyto sankce uloženy,

22.07.2014

u) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého družstevní záložny podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

22.07.2014

v) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem.“.

22.07.2014

80. V § 22 se doplňují odstavce 3 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 43 znějí:

22.07.2014

(3) Na vyžádání Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech skutečnostech nezbytných k plnění jeho úkolů stanovených příslušnými předpisy Evropské unie.

22.07.2014

(4) Česká národní banka informuje Evropskou radu pro systémová rizika o

22.07.2014

a) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého družstevní záložny podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

22.07.2014

b) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem,

22.07.2014

(5) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění43) o postupech přijatých podle § 26 odst. 1, 2, 4 a 5.

22.07.2014

(6) Česká národní banka poskytne Evropskému orgánu pro bankovnictví součinnost ve všech případech, kdy Evropský orgán pro bankovnictví z vlastní iniciativy přispívá k řešení sporů mezi příslušnými orgány.

22.07.2014

(7) Česká národní banka využívá údajů z databáze správních sankcí Evropského orgánu pro bankovnictví pro posouzení důvěryhodnosti členů orgánů družstevní záložny.

22.07.2014

(8) Česká národní banka informuje příslušná kolegia orgánů dohledu o

22.07.2014

a) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého družstevní záložny podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

22.07.2014

b) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem.

22.07.2014

43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES“.

01.01.2016

81. V § 22 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2016

d) sazbě proticyklické kapitálové rezervy podle § 8al odst. 3 a údajích uvedených v § 8al odst. 7.“.

22.07.2014

82. Pod označení § 22a se vkládá nadpis „Výměna informací při dohledu nad pobočkami družstevních záložen“.

22.07.2014

83. V § 22a odstavce 2 a 3 znějí:

22.07.2014

(2) Česká národní banka poskytuje orgánům dohledu podle odstavce 1 veškeré informace o podílech na družstevní záložně a o řízení družstevní záložny. Česká národní banka dále poskytuje veškeré informace, které mohou usnadnit dohled nad družstevní záložnou, zejména pak informace o likviditě, platební schopnosti, pojištění vkladů, kapitálových poměrech, omezení velkých expozic a dalších faktorech, které mohou mít vliv na míru systémového rizika představovaného družstevní záložnou, správních a účetních postupech a mechanismech vnitřní kontroly.

22.07.2014

(3) Česká národní banka může informace podle odstavce 2 požadovat po orgánu dohledu státu, na jehož území má družstevní záložna pobočku nebo na jehož území se nachází osoba ovládající družstevní záložnu nebo osoba ovládající osobu, která ovládá družstevní záložnu.“.

22.07.2014

84. V § 22a se odstavce 4 a 5 zrušují.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

22.07.2014

85. V § 22a odst. 4 se slova „bankovního“ a slova „ , nebo pokud orgán bankovního dohledu jiného členského státu neposkytne informaci uvedenou v odstavci 3 z vlastního podnětu32)“ včetně poznámky pod čarou č. 32 zrušují.

01.01.2015

86. V § 22a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

01.01.2015

(4) Česká národní banka neprodleně poskytne orgánu dohledu jiného členského státu, na jehož území vykonává družstevní záložna svou činnost prostřednictvím pobočky, veškeré informace související s dohledem nad dodržováním požadavků týkajících se likvidity podle části šesté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise, pokud jsou tyto informace významné pro zajištění ochrany klientů nebo členů družstevní záložny nebo finanční stability v tomto členském státě. Česká národní banka neprodleně informuje příslušný orgán dohledu, pokud je ohrožena likvidita družstevní záložny nebo je-li důvodné podezření, že bude ohrožena likvidita družstevní záložny. V takovém případě sdělí Česká národní banka příslušnému orgánu dohledu informace o plánu na obnovení likvidity, způsobu jeho provedení a opatřeních, která v této souvislosti přijala. Česká národní banka sdělí na žádost orgánu dohledu jiného členského státu, na jehož území vykonává družstevní záložna činnost prostřednictvím své pobočky, jak zohlednila informace, které od něj obdržela.

01.01.2015

(5) Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví a požádat jej o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví39), pokud nesouhlasí s opatřeními, která přijal orgán dohledu jiného členského státu, na jehož území družstevní záložna vykonává činnost prostřednictvím pobočky.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

22.07.2014

87. Za § 22a se vkládá nový § 22aa, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 44 zní:

22.07.2014

㤠22aa

22.07.2014

Výměna informací při dohledu na konsolidovaném základě

22.07.2014

(1) V rámci výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu jiných členských států.

22.07.2014

(2) Česká národní banka poskytuje na vyžádání orgánům dohledu jiných členských států informace potřebné pro výkon jejich dohledu; z vlastního podnětu poskytuje Česká národní banka orgánům dohledu jiných členských států zásadní informace, které mají podstatný vliv na hodnocení finanční situace zahraniční banky, zahraničního obchodníka s cennými papíry nebo finanční instituce v dotčeném členském státě, zejména informace o

22.07.2014

a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, struktuře správy a řízení včetně organizační struktury konsolidačního celku, přičemž zahrnuty jsou všechny regulované i neregulované subjekty, neregulované ovládané osoby, významné pobočky a ovládající osoby a orgány dohledu nad regulovanými subjekty v tomto konsolidačním celku,

22.07.2014

b) postupech shromažďování informací od družstevních záložen v konsolidačním celku a ověřování těchto informací,

22.07.2014

c) vývoji v družstevní záložně nebo jiné osobě v konsolidačním celku, který může vážně ohrozit finanční situaci družstevní záložny v konsolidačním celku,

22.07.2014

d) závažných sankcích a opatřeních k nápravě mimořádného významu uložených družstevní záložně podle tohoto zákona, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 28 odst. 2 písm. a), a neudělení souhlasu s používáním interního přístupu nebo interního modelu k výpočtu kapitálového požadavku nebo neudělení souhlasu se změnou používaného interního přístupu nebo interního modelu,

22.07.2014

e) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(3) O informace potřebné k výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka požádá orgán dohledu jiného členského státu vykonávající dohled nad osobou, která je členem konsolidačního celku. Rovněž požádá orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad evropskou ovládající úvěrovou institucí o informace týkající se přístupů a metod používaných při plnění pravidel obezřetného podnikání. Orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě se pro účely tohoto zákona rozumí orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě podle čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(4) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví, pokud orgán dohledu jiného členského státu odmítne žádost České národní banky o spolupráci, zejména o poskytnutí informací, nebo neposkytne požadovanou informaci v přiměřené lhůtě, nebo pokud orgán bankovního dohledu jiného členského státu neposkytne zásadní informaci z vlastního podnětu44).

22.07.2014

44) Čl. 51 a 117 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

88. V § 22b odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 33 zrušuje.

01.01.2015

89. V § 22b odst. 3 se slova „§ 22a odst. 3 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „§ 22aa odst. 2 písm. c) a d), výsledky procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 21a, poskytne jim zprávy o posouzení rizik skupiny podle § 25k odst. 2“.

01.01.2015

90. V § 22b se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Česká národní banka dále sdělí orgánům dohledu tohoto členského státu rozhodnutí o opatření k nápravě, které družstevní záložně uloží, pokud je rozhodnutí významné pro tuto pobočku.“.

22.07.2014

91. V § 22b odst. 5 větě první se slova „a v § 22a“ nahrazují slovy „ , § 22a a v § 22aa“.

22.07.2014

92. V § 22b odst. 5 větě druhé se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

01.01.2015

93. V § 22b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.01.2015

(6) Pokud družstevní záložna vykonává činnost na území hostitelského státu prostřednictvím významné pobočky, konzultuje Česká národní banka s orgánem dohledu tohoto členského státu plán na obnovení likvidity družstevní záložny za podmínky, že existuje riziko likvidity, které by mohlo mít významný dopad na měnu hostitelského státu.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

01.01.2015

94. V § 22b odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

01.01.2015

95. Za § 22b se vkládá nový § 22c, který zní:

01.01.2015

㤠22c

01.01.2015

Česká národní banka při výkonu dohledu nad družstevní záložnou, která vykonává činnost na území hostitelského státu prostřednictvím pobočky, zohlední při sestavování plánu dohledových šetření podle § 21c informace získané orgánem dohledu hostitelského státu při kontrole na místě.“.

22.07.2014

96. V § 23 se slova „základními pravidly činnosti podle zvláštního právního předpisu18)“ nahrazují slovy „kontrolním řádem“.

22.07.2014

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

22.07.2014

97. V § 25a odstavec 3 zní:

22.07.2014

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje

22.07.2014

a) poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem dohledu orgánu činnému v trestním řízení v České republice,

22.07.2014

b) poskytnutí informací orgánu dohledu nebo doplňkového dohledu nad osobami ve finančním konglomerátu nebo nad finančními institucemi nebo finančními trhy nebo úvěrovými institucemi v jiném státě a Evropské komisi,

22.07.2014

c) zveřejnění výsledku zátěžových testů provedených podle § 21b odst. 2 nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví.“.

22.07.2014

98. V § 25a odst. 7 se slova „instituci nebo osobu“ nahrazují slovy „jejich příjemce“.

22.07.2014

99. V § 25b odst. 2 větě druhé se slova „obdobných institucí“ nahrazují slovy „obdobnými orgány“.

22.07.2014

100. V § 25c odst. 1 větě první se slovo „Zaměstnanci“ nahrazuje slovem „Pracovníci“.

22.07.2014

101. V § 25d se odstavec 5 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.

22.07.2014

102. Poznámka pod čarou č. 27 zní:

22.07.2014

27) Čl. 115 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

103. V § 25d se doplňuje odstavec 10, který zní:

22.07.2014

(10) Odstavce 6 až 9 se použijí obdobně pro výkon dohledu na konsolidovaném základě nad odpovědnou družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou.“.

22.07.2014

104. V § 25e odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a nad odpovědnou družstevní záložnou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

105. V § 25e odst. 2 větě druhé se za slova „úvěrová instituce“ doplňují slova „ , obchodník s cennými papíry“.

22.07.2014

106. V § 25e se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

22.07.2014

(4) Odstavec 3 se použije obdobně pro výkon dohledu na konsolidovaném základě nad odpovědnou družstevní záložnou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

22.07.2014

107. V § 25e odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky“.

22.07.2014

108. V § 25e odst. 6 větě třetí se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo smíšené finanční holdingové osoby“.

22.07.2014

109. V § 25f odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „finanční holdingové osoby“ vkládají slova „ , odpovědná družstevní záložna ovládaná smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

110. V § 25f odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.

22.07.2014

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b) až d).

22.07.2014

111. V § 25f odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

22.07.2014

112. V § 25f odstavec 2 zní:

22.07.2014

(2) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku jsou povinny na vyžádání sdělovat České národní bance přímo nebo prostřednictvím banky podle odstavce 1 veškeré informace potřebné pro provádění dohledu na konsolidovaném základě.“.

22.07.2014

113. V § 25f odst. 4 se za slova „finanční holdingové osoby,“ vkládají slova „odpovědná družstevní záložna ovládaná smíšenou finanční holdingovou osobou,“.

22.07.2014

114. V § 25f odst. 5 se za slova „finanční holdingové osoby,“ vkládají slova „odpovědné družstevní záložny ovládané smíšenou finanční holdingovou osobou,“.

22.07.2014

115. V § 25f odstavec 7 zní:

22.07.2014

(7) Finanční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba jsou povinny zajistit, aby členem jejich představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise byla osoba důvěryhodná, dostatečně zkušená pro výkon své funkce a pro zajištění požadavků vyplývajících pro finanční holdingovou osobu a smíšenou finanční holdingovou osobu z tohoto zákona. Podrobnější požadavky stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

22.07.2014

116. V § 25f odst. 8 větě první se za slovo „osoba“ vkládají slova „a smíšená finanční holdingová osoba“ a slova „osob ve vedení“ se nahrazují slovy „členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise“.

22.07.2014

117. V § 25f odst. 8 větě druhé se za slovo „osobou“ vkládají slova „nebo smíšenou finanční holdingovou osobou“, slova „osoby v jejím vedení“ se nahrazují slovy „členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise“ a slova „osoby v jejím vedení“ se nahrazují slovy „tito členové“.

22.07.2014

118. V § 25f odst. 8 větě třetí se za slovo „osobě“ vkládají slova „nebo smíšené finanční holdingové osobě“.

22.07.2014

119. V § 25f odst. 8 větě poslední se slova „osob ve vedení“ nahrazují slovy „členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise“ a za slovo „osoby“ se vkládají slova „nebo smíšené finanční holdingové osoby“.

22.07.2014

120. V § 25g odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo odpovědnou družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“ a za slovo „předpisem26)“ se vkládají slova „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky“.

22.07.2014

121. V § 25g odst. 1 písm. b) se slova „§ 7b“ nahrazují slovy „části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“, slova „§ 22 odst. 8“ se nahrazují slovy „§ 21a“ a slova „§ 28 odst. 1“ se nahrazují slovy „§ 28“.

22.07.2014

122. V § 25g odst. 1 písm. c) se slova „jiných členských států“ nahrazují slovy „Evropského systému centrálních bank, kterými se rozumí centrální banky Evropského systému centrálních bank podle čl. 4 odst. 1 bodu 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.

22.07.2014

123. V § 25g odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova „na vyžádání“.

22.07.2014

124. V § 25g odst. 1 písm. e) se slova „ze speciálních“ nahrazují slovy „z interních“ a slova „podle § 8 odst. 6 až 8“ se zrušují.

22.07.2014

125. Poznámka pod čarou č. 35 zní:

22.07.2014

35) Čl. 112 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

126. V § 25g odst. 3 se za slova „skupinou evropské finanční holdingové osoby“ vkládají slova „ , odpovědnou družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

127. V § 25h odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo odpovědnou družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

128. V § 25i odst. 1 písm. b) se slova „§ 28 odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 2 písm. a) bodu 1“.

22.07.2014

129. V § 25i odst. 1 písm. c) se slovo „speciálního“ nahrazuje slovem „interního“ a slova „§ 8 odst. 4“ se nahrazují slovy „čl. 312 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

130. V § 25k odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo odpovědnou družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

131. V § 25k odst. 1 písm. a) se slova „§ 28 odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 2 písm. a) bodu 1 a podle § 28 odst. 2 písm. c)“.

22.07.2014

132. V § 25k odst. 1 písm. b) a c) se za slovo „úroveň“ vkládají slova „a v podobě zvláštních požadavků na likviditu“.

22.07.2014

133. V § 25k odst. 2 větě první se slovo „rizik“ nahrazuje slovy „krytí rizik kapitálem a rizika likvidity“.

22.07.2014

134. V § 25k odst. 2 větě druhé se slova „tuto zprávu ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny“ nahrazují slovy „ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny zprávu o posouzení krytí rizik kapitálem, a ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy předložila zprávu o posouzení rizika likvidity“.

22.07.2014

135. V § 25k odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „dohody“ nahrazuje slovem „dohod“ a slova „této lhůtě“ se nahrazují slovy „těchto lhůtách“.

22.07.2014

136. V § 25k odst. 3 písm. b) se slova „uvedené lhůty“ nahrazují slovy „lhůt uvedených v odstavci 2“.

22.07.2014

137. Poznámka pod čarou č. 36 zní:

22.07.2014

36) Čl. 113 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

138. V § 25k odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „osoby“ vkládají slova „ , odpovědnou družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“ a slova „rizik této skupiny“ se nahrazují slovy „krytí rizik kapitálem této skupiny, nebo ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení rizika likvidity této skupiny“.

22.07.2014

139. V § 25k odst. 4 písm. a) se slova „§ 28 odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 2 písm. a) bodu 1 a podle § 28 odst. 2 písm. c)“.

22.07.2014

140. V § 25k odst. 4 písm. b) se slova „uvedené lhůty“ nahrazují slovy „uvedených lhůt“.

22.07.2014

141. V § 25k odst. 7 se slova „stanovenou § 8“ zrušují.

22.07.2014

142. V § 25l odst. 1 větě první se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo odpovědnou družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

143. V § 25l odst. 1 větě druhé se slova „§ 25d odst. 8“ nahrazují slovy „§ 25d odst. 7“.

22.07.2014

144. V § 25l odst. 2 písm. b) se slova „§ 25d odst. 7 až 10“ nahrazují slovy „§ 25d odst. 6 až 9“.

22.07.2014

145. V § 25l odst. 2 písm. c) se slova „§ 22 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 21a“.

22.07.2014

146. V § 25l odst. 2 písm. d) se slova „§ 25d odst. 6“ nahrazují slovy „§ 25d odst. 5“ a slova „§ 22a odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 22aa odst. 3“.

22.07.2014

147. V § 25l odst. 3 písm. d) se za slova „centrální banky“ vkládají slova „Evropského systému centrálních bank“.

22.07.2014

148. Za § 25l se vkládá nový § 26, který zní:

22.07.2014

㤠26

22.07.2014

(1) Česká národní banka může při výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad smíšenou finanční holdingovou osobou po konzultaci s příslušnými orgány dohledu stanovit, že při výkonu tohoto dohledu použije pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují srovnatelné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(2) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad odpovědnou družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, může po konzultaci s příslušnými orgány dohledu stanovit, že při výkonu tohoto dohledu použije pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto evropskou smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují srovnatelné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(3) Česká národní banka je příslušná ke konzultaci o použití pouze zahraničních právních předpisů upravujících doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, je-li orgánem vykonávajícím dohled nad družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou a je-li k této konzultaci vyzvána orgánem vykonávajícím doplňkový dohled nad finančním konglomerátem.

22.07.2014

(4) Česká národní banka může při výkonu dohledu na konsolidovaném základě stanovit, že při výkonu tohoto dohledu nad smíšenou finanční holdingovou osobou použije pouze ustanovení, která se vztahují na nejvýznamnější sektor podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují rovnocenné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího činnost pojišťoven, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(5) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad odpovědnou družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, může po dohodě s příslušnými orgány dohledu stanovit, že při výkonu tohoto dohledu použije pouze ustanovení, která se vztahují na nejvýznamnější sektor podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto evropskou smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují rovnocenné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího činnost pojišťoven, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(6) Česká národní banka je příslušná k dohodě o použití pouze zahraničních právních předpisů vztahujících se na nejvýznamnější sektor podle předpisů upravujících doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, je-li orgánem vykonávajícím dohled nad družstevní záložnou ovládanou evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou a je-li k této dohodě vyzvána orgánem vykonávajícím dohled nad skupinou této evropské smíšené finanční holdingové osoby.“.

22.07.2014

149. Nadpis nad označením § 27a se nahrazuje nadpisem „Správní delikty“.

22.07.2014

150. V § 27a odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

22.07.2014

a) zahájí činnost, ke které je třeba povolení podle tohoto zákona, bez tohoto povolení,“.

22.07.2014

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

22.07.2014

151. V § 27a odst. 1 písm. b) se slova „banky, nebo“ nahrazují slovem „banky“.

22.07.2014

152. V § 27a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

22.07.2014

c) ovládne družstevní záložnu bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 2b odst. 3, nebo“.

22.07.2014

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

22.07.2014

153. V § 27a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

22.07.2014

(2) Fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností stanovenou kontrolním řádem.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

22.07.2014

154. V § 27a odst. 3 se slovo „Zaměstnanec“ nahrazuje slovem „Pracovník“.

22.07.2014

155. V § 27a odst. 4 se slova „nebo řídící osoba“ zrušují.

22.07.2014

156. V § 27a odstavec 8 zní:

22.07.2014

(8) Člen představenstva nebo člen kontrolní komise družstevní záložny se dopustí přestupku tím, že neprodleně neinformuje Českou národní banku podle § 28ab.“.

22.07.2014

157. V § 27a se doplňuje odstavec 9, který zní:

22.07.2014

(9) Za přestupek lze uložit pokutu do

22.07.2014

a) 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5,

22.07.2014

b) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6,

22.07.2014

c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo d), odstavce 3, odstavce 4 nebo odstavce 7,

22.07.2014

d) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 8,

22.07.2014

e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c); není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do 130000000 Kč.“.

22.07.2014

158. Nadpis pod označením § 27b se nahrazuje nadpisem „Správní delikty družstevní záložny“.

22.07.2014

159. V § 27b odst. 1 písmeno b) zní:

22.07.2014

b) nesplní povinnost stanovenou v rozhodnutí České národní banky podle § 28,“.

22.07.2014

160. V § 27b odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena i) až m).

22.07.2014

161. V § 27b odst. 1 písm. j) se slova „v oblastech, které spadají do působnosti hostitelského státu, a tento protiprávní stav přes výzvu orgánu dohledu hostitelského státu neukončí (§ 2g odst. 3)“ nahrazují slovy „hostitelského státu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky“.

22.07.2014

162. V § 27b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

22.07.2014

(2) Družstevní záložna se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) její řídicí a kontrolní systém nesplňuje všechny požadavky stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,

22.07.2014

b) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

c) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků a podmínky pro užívání interních přístupů a interních modelů pro výpočet kapitálových požadavků podle části druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 9a,

22.07.2014

d) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

e) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu členského státu, nebo tyto přístupy používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

f) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o kapitálových požadavcích stanovených v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

g) se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,

22.07.2014

h) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise a opatření obecné povahy České národní banky podle § 9a,

22.07.2014

i) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o velkých expozicích v souladu s požadavky podle čl. 394 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

j) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o pákovém poměru v souladu s požadavky podle čl. 430 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

k) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o likviditě v souladu s požadavky podle čl. 415 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

l) neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

m) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými údaji,

22.07.2014

n) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,

22.07.2014

o) nesplní některou z informačních povinností podle § 2c odst. 3,

22.07.2014

p) poskytne plnění držitelům nástrojů zahrnutých v kapitálu družstevní záložny v rozporu s čl. 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

22.07.2014

q) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena představenstva, kontrolní komise nebo úvěrové komise družstevní záložny, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

22.07.2014

163. V § 27b odst. 3 písm. d) se slova „nebo jmenování řídící osoby“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“.

22.07.2014

164. V § 27b odst. 3 písmeno l) zní:

22.07.2014

l) nepředloží nebo neposkytne informace anebo podklady podle § 27 odst. 1, 2 nebo 3 anebo části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

165. V § 27b odstavec 4 zní:

22.07.2014

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

22.07.2014

a) 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. f), i) nebo m),

22.07.2014

b) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a odst. 3 písm. a) nebo c),

22.07.2014

c) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d) až n) nebo podle odstavce 3 písm. b), d), e), g), h), j), k) nebo l),

22.07.2014

d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10% čistého ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.“.

22.07.2014

166. Pod označení § 27c se vkládá nadpis „Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob“.

22.07.2014

167. V § 27c odst. 1 se slova „Právnické osobě, která“ nahrazují slovy „Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že“.

22.07.2014

168. V § 27c odst. 1 písm. a) se slovo „změní“ nahrazuje slovem „zvýší“ a slova „v rozporu s § 2b“ se nahrazují slovy „bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 2b odst. 3“.

22.07.2014

169. V § 27c odst. 1 se za písmeno b) vkládají písmena c) až f), která znějí:

22.07.2014

c) zahájí činnost, ke které je třeba povolení podle tohoto zákona, bez tohoto povolení,

22.07.2014

d) ovládne družstevní záložnu bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 2b odst. 3,

22.07.2014

e) nesplní informační povinnost podle § 2c odst. 3, nebo

22.07.2014

f) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.“.

22.07.2014

170. V § 27c odst. 1 se závěrečná část ustanovení zrušuje.

22.07.2014

171. V § 27c odstavce 2 a 3 znějí:

22.07.2014

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovenou kontrolním řádem.

22.07.2014

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako insolvenční správce družstevní záložny se dopustí správního deliktu tím, že na žádost České národní banky nesvolá do 30 dnů od doručení žádosti členskou schůzi družstevní záložny výhradně za účelem schválení řádné účetní závěrky podle § 5a odst. 4.“.

22.07.2014

172. V § 27c se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

22.07.2014

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako člen konsolidačního celku, jehož členem je také družstevní záložna, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některý z požadavků České národní banky podle § 27f odst. 2.

22.07.2014

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

22.07.2014

a) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4,

22.07.2014

b) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,

22.07.2014

c) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo f) nebo odstavce 3,

22.07.2014

d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až e) a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do 130000000 Kč,

22.07.2014

e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až e) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

f) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až e) a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.“.

22.07.2014

173. § 27d zní:

22.07.2014

㤠27d

22.07.2014

(1) Finanční holdingová osoba, smíšená finanční holdingová osoba nebo smíšená holdingová osoba se dopustí správního deliktu tím, že

22.07.2014

a) nezajistí, aby člen představenstva, člen kontrolní komise nebo člen úvěrové komise splňoval požadavky podle § 25f odst. 7, nebo

22.07.2014

b) v rozporu s § 25f odst. 8 předem neinformuje Českou národní banku o navrhovaných změnách členů představenstva nebo členů kontrolní komise anebo jí nepředloží požadované podklady.

22.07.2014

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b).“.

22.07.2014

174. Za § 27e se vkládají nové § 27e a 27ea, které včetně nadpisu znějí:

22.07.2014

„Společná ustanovení

22.07.2014

§ 27e

22.07.2014

(1) Zjistí-li Česká národní banka, že došlo k porušení právní povinnosti, za kterou lze uložit sankci podle tohoto zákona (dále jen „protiprávní jednání“), zahájí řízení o uložení sankce, pokud na základě posouzení zjištěného protiprávního jednání dospěje k závěru, že je společensky škodlivé. Při posuzování společenské škodlivosti protiprávního jednání vychází Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání a případného postupu osoby podezřelé z protiprávního jednání při odstraňování jeho následků. Není-li řízení o uložení sankce zahájeno, provede se o tom záznam do spisu a věc se odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.

22.07.2014

(2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o správním deliktu upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání správního deliktu.

22.07.2014

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby protiprávnímu jednání zabránila.

22.07.2014

(4) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán; popřípadě se přihlédne rovněž k

22.07.2014

a) délce trvání protiprávního jednání,

22.07.2014

b) finanční situaci právnické osoby,

22.07.2014

c) významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit,

22.07.2014

d) ztrátě třetích osob způsobené zjištěným protiprávním jednáním,

22.07.2014

e) součinnosti této právnické osoby v řízení o správním deliktu,

22.07.2014

f) předchozím správním deliktům právnické osoby.

22.07.2014

(5) Kritéria pro stanovení výše pokuty uvedená v odstavci 4 se použijí i při stanovení výše pokuty uložené za spáchání přestupku fyzické osobě.

22.07.2014

(6) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

22.07.2014

(7) Přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

22.07.2014

(8) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

22.07.2014

§ 27ea

22.07.2014

(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

22.07.2014

(2) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

22.07.2014

(3) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

22.07.2014

(4) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění

22.07.2014

a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

22.07.2014

b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,

22.07.2014

c) ohrozilo probíhající trestní řízení,

22.07.2014

d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

22.07.2014

(5) Rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.“.

22.07.2014

175. § 28 a 28a včetně nadpisu znějí:

22.07.2014

㤠28

22.07.2014

Opatření k nápravě

22.07.2014

(1) Česká národní banka může osobě podléhající jejímu dohledu při zjištění nedostatku v její činnosti v důsledku porušení nebo nedodržení povinnosti nebo podmínky stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky a nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise uložit opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Opatření k nápravě lze uložit rovněž při zjištění nedostatků na základě výsledků provádění přezkoumávání a vyhodnocení podle § 21a.

22.07.2014

(2) K odstranění zjištěných nedostatků může Česká národní banka

22.07.2014

a) uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu

22.07.2014

1. udržovala kapitál nad minimální úrovní požadavků na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a požadavků na kapitálové rezervy podle tohoto zákona,

22.07.2014

2. zlepšila uspořádání, strategie, postupy a jiné mechanismy tak, aby obnovila nebo posílila jejich soulad s tímto zákonem, právním předpisem provádějícím tento zákon, rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,

22.07.2014

3. předložila plán na obnovení souladu s požadavky České národní banky podle tohoto zákona a přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky a zavedla jej ve stanoveném termínu,

22.07.2014

4. uplatňovala specifické zásady a postupy pro tvorbu opravných položek k aktivům a rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků,

22.07.2014

5. omezila, ukončila nebo neprováděla některé obchody, operace nebo činnosti, které znamenají nadměrné riziko pro družstevní záložnu,

22.07.2014

6. omezila distribuční síť, včetně případného snížení počtu obchodních míst,

22.07.2014

7. snížila rizika spojená s jejími činnostmi, produkty nebo systémy,

22.07.2014

8. omezila pohyblivou složku odměny osob uvedených v § 7a odst. 1 písm. a) bodě 4, pokud není v souladu s udržováním kapitálu; v takovém případě určí družstevní záložna výši pohyblivé složky procentem z čistého zisku,

22.07.2014

9. použila zisk po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního kapitálu,

22.07.2014

10. omezila rozdělení zisku nebo nerozdělila zisk členům či držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 podle čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013; pokud tento zákaz nepředstavuje nesplnění závazků této osoby,

22.07.2014

11. ve stanovené lhůtě odstranila nedostatek v činnosti a zdržela se jeho opakování,

22.07.2014

b) uložit dodatečné nebo častější předkládání výkazů, včetně informací o kapitálu a likviditních pozicích,

22.07.2014

c) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s přihlédnutím ke konkrétnímu modelu podnikání družstevní záložny, k uspořádáním, postupům a mechanismům družstevní záložny, zejména podle § 7a odst. 1 písm. b) a k systémovému riziku likvidity, které ohrožuje jednotu finančního trhu České republiky,

22.07.2014

d) uložit dodatečné uveřejňování informací,

22.07.2014

f) uložit jiná vhodná opatření k nápravě.

22.07.2014

(3) Česká národní banka může uložit opatření podle odstavce 2 písm. a) bodu 1, zejména pokud

22.07.2014

a) zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, postupech nebo jiných mechanismech řídicího a kontrolního systému upravených tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, nesplnění požadavků podle čl. 393 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo nedostatky ve strategiích nebo postupech podle § 8a odst. 1, nebo v jejich uplatňování,

22.07.2014

b) se na rizika nebo prvky rizik nevztahují požadavky na kapitál upravené v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky,

22.07.2014

c) uložení opatření podle odstavce 2 písm. a) bodu 2, bodů 5 a 6 a bodů 8 až 10, odstavce 2 písm. c) nebo opatření podle odstavce 4 písm. a) až f) se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase,

22.07.2014

d) je pravděpodobné, že nesplnění požadavků ohledně používání odpovídajícího přístupu bude mít za následek nedostatečné kapitálové požadavky,

22.07.2014

e) je pravděpodobné, že ačkoliv budou dodrženy požadavky podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, rizika budou podceněna,

22.07.2014

f) družstevní záložna oznámí České národní bance podle čl. 377 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, že z výsledků zátěžových testů vyplývá potřeba kapitálu ve výši, která významně přesahuje její kapitálový požadavek ke krytí portfolia obchodování s korelací.

22.07.2014

(4) Česká národní banka může osobě podléhající jejímu dohledu, která obdržela souhlas používat interní přístup nebo interní model k výpočtu kapitálových požadavků podle části třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, ale nesplňuje požadavky pro jeho používání,

22.07.2014

a) uložit, aby prokázala, že nesoulad s požadavky na interní přístup nebo interní model je nepodstatný,

22.07.2014

b) uložit, aby předložila plán na obnovení souladu s požadavky na interní přístup a stanovila lhůtu k jeho provedení,

22.07.2014

c) uložit, aby provedla úpravy plánu na obnovení souladu s požadavky na interní přístup nebo interní model a stanovit lhůtu pro provedení těchto úprav, je-li nepravděpodobné, že podle původního plánu bude dosaženo plného souladu, nebo lhůty uvedené v původním plánu jsou nevhodné,

22.07.2014

d) omezit souhlas na oblasti, které splňují stanovené požadavky nebo u nichž lze dosáhnout souladu v rámci příslušné lhůty,

22.07.2014

e) odejmout souhlas s používáním interního přístupu nebo interního modelu, který vyžaduje souhlas, pokud je nepravděpodobné, že družstevní záložna bude schopna obnovit soulad v rámci příslušné lhůty nebo neprokázala, že nesoulad je nepodstatný, nebo

22.07.2014

f) odejmout souhlas s používáním interního modelu tržního rizika nebo uložit vhodná opatření k zajištění jeho okamžitého zlepšení, pokud u interního modelu naznačuje velký počet překročení uvedených v čl. 366 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, že model není dostatečně přesný,

22.07.2014

g) uložit jiná vhodná opatření.

22.07.2014

(5) V případě zjištění nedostatku v činnosti osoby podléhající jejímu dohledu může Česká národní banka

22.07.2014

a) uložit, aby tato osoba

22.07.2014

1. vyměnila člena představenstva, člena kontrolní komise nebo jinou odpovědnou fyzickou osobu,

22.07.2014

2. svolala členskou schůzi a tato členská schůze projedná s Českou národní bankou stanovenou záležitost nebo její návrh,

22.07.2014

3. vytvořila odpovídající výši opravných položek a rezerv,

22.07.2014

4. snížila nebo zvýšila základní kapitál ve stanoveném rozsahu,

22.07.2014

b) rozhodnout o omezení nebo zákazu některých povolených činností družstevní záložny až na 120 dnů, a to včetně nakládání vkladatelů s jejich vklady; nakládáním vkladatelů s jejich vklady se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoli jejich dispozice s vkladem,

22.07.2014

c) změnit povolení vyloučením nebo omezením některých činností v něm uvedených,

22.07.2014

d) nařídit mimořádný audit na náklady družstevní záložny,

22.07.2014

e) nařídit svolání členské schůze na náklady družstevní záložny a určit některé body programu jednání této členské schůze,

22.07.2014

f) zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou spjaty úzkým propojením s družstevní záložnou nebo které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako družstevní záložna nebo mají k družstevní záložně zvláštní vztah,

22.07.2014

g) uložit zvýšit likvidní prostředky družstevní záložny alespoň na výši stanovenou Českou národní bankou,

22.07.2014

h) odejmout souhlas s používáním interního přístupu pro výpočet kapitálového požadavku podle části třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(6) Česká národní banka může uložit fyzické osobě nebo právnické osobě nepodléhající jejímu dohledu, která neplní povinnost uloženou tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky nebo nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise, aby upustila od tohoto protiprávního jednání a zdržela se jeho opakování; Česká národní banka může dále

22.07.2014

a) dočasně zakázat členovi představenstva nebo kontrolní komise družstevní záložny nebo jiné odpovědné fyzické osobě výkon funkce v družstevní záložně nebo výkon funkce v jiné družstevní záložně,

22.07.2014

b) uveřejnit informaci o tom, která osoba je odpovědná za protiprávní jednání a jaká je jeho povaha.

22.07.2014

(7) Česká národní banka může uložit opatření k nápravě podle odstavců 2 až 4, odstavce 5 písm. h) a odstavce 6 také, jestliže má důvodné podezření, že nedostatek v činnosti může v průběhu následujících 12 měsíců nastat.

22.07.2014

§ 28a

22.07.2014

(1) Česká národní banka je oprávněna

22.07.2014

a) účastnit se jednání orgánů jiných právnických osob, které jsou úzce propojeny s družstevní záložnou,

22.07.2014

b) při výkonu dohledu vstupovat do prostorů osoby, která je úzce propojena s družstevní záložnou, a požadovat předložení dokumentů a podání vysvětlení souvisejících s předmětem kontroly.

22.07.2014

(2) Účastníkem řízení o uložení opatření k nápravě je pouze osoba, které má být opatření k nápravě uloženo.

22.07.2014

(3) Řízení může být zahájeno vydáním rozhodnutí.

22.07.2014

(4) Osoba, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě, informuje Českou národní banku o zjednání nápravy bez zbytečného odkladu.

22.07.2014

(5) Proti rozhodnutí o uložení opatření k nápravě lze podat rozklad. Rozklad nemá odkladný účinek. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky.“.

01.01.2016

176. V § 28 odst. 2 písm. a) se doplňuje bod 13, který zní:

01.01.2016

13. ve stanovené lhůtě navýšila kapitál na určenou výši, pokud nedodržuje kombinovanou kapitálovou rezervu podle § 8aj odst. 1 a Česká národní banka neschválila plán na obnovení kapitálu,“.

01.01.2016

177. V § 28 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

01.01.2016

f) uložit přísnější omezení rozdělení zisku po zdanění něž podle § 8aj odst. 4, pokud Česká národní banka neschválila plán na obnovení kapitálu.“.

01.01.2016

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

22.07.2014

178. Za § 28a se vkládají nové § 28aa a 28ab, které znějí:

22.07.2014

㤠28aa

22.07.2014

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uložení opatření k nápravě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

22.07.2014

(2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o osobě, které bylo opatření k nápravě uloženo, pokud by uveřejnění

22.07.2014

a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

22.07.2014

b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,

22.07.2014

c) ohrozilo probíhající trestní řízení,

22.07.2014

d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

22.07.2014

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.

22.07.2014

§ 28ab

22.07.2014

V případě, že člen představenstva nebo kontrolní komise zjistí, že družstevní záložna je nebo se stane platebně neschopnou nebo že družstevní záložně vznikly nebo pravděpodobně vzniknou ztráty, které způsobily nebo mohou způsobit pokles celkového kapitálového poměru družstevní záložny pod minimální úroveň celkového kapitálového poměru podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, informuje o tom neprodleně Českou národní banku.“.

22.07.2014

179. Za § 28ab se vkládá nový § 28b, který zní:

22.07.2014

㤠28b

22.07.2014

Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, jsou-li naplněny podmínky stanovené v čl. 458 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

180. V § 28g odst. 2 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.

22.07.2014

181. V § 28g odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

22.07.2014

b) v činnosti družstevní záložny byl zjištěn nedostatek v činnosti, který by současně mohl naplnit znaky správního deliktu podle § 27b odst. 2 písm. a), d), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q) nebo § 27c odst. 1 písm. e),“.

22.07.2014

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

22.07.2014

182. V § 28g se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

22.07.2014

d) proti družstevní záložně bylo vydáno pravomocné rozhodnutí pro závažné porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo

22.07.2014

e) družstevní záložna nesplňuje požadavky stanovené v části třetí, čtvrté nebo šesté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, § 28 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo v § 28 odst. 2 písm. c).“.

22.07.2014

183. V § 28g odstavec 3 zní:

22.07.2014

(3) Česká národní banka odejme povolení, jestliže zjistí, že celkový kapitálový poměr družstevní záložny na individuálním základě je menší než jedna třetina celkového kapitálového poměru podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

184. V § 28h odst. 2 se slova „dotčená právnická osoba“ nahrazují slovy „družstevní záložna“.

22.07.2014

185. V § 28h se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Do doby, než tato právnická osoba vypořádá své pohledávky a dluhy, považuje se za družstevní záložnu podle tohoto zákona.“.

22.07.2014

186. V § 28i odst. 1 písm. c) se slova „§ 22 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 21a“.

22.07.2014

187. V § 28i odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně počtu a povahy opatření k nápravě nebo pokut přijatých v souladu s tímto zákonem“.

22.07.2014

188. V § 28i odst. 1 písm. e) a f) se slova „§ 8“ nahrazují slovy „čl. 405 až 409 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

189. V § 28i odst. 1 písm. g) se slova „§ 25d odst. 9 a 10“ nahrazují slovy „§ 25d odst. 8 a 9“.

22.07.2014

190. Za § 28i se vkládají nové § 28j a 28k, které znějí:

22.07.2014

㤠28j

22.07.2014

Pokud Česká národní banka rozhoduje podle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

22.07.2014

a) kritéria, která uplatňuje k určení toho, zda neexistují nebo se nepředpokládají závažné věcné nebo právní překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků,

22.07.2014

b) počet ovládajících osob, které využívají možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a počet ovládajících osob, které zahrnují ovládané osoby v jiném než členském státě,

22.07.2014

c) souhrnně za Českou republiku

22.07.2014

1. celkovou výši kapitálu ovládajících osob na konsolidovaném základě využívajících možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě,

22.07.2014

2. procentuální podíl na celkovém kapitálu ovládajících osob na konsolidovaném základě využívajících možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě,

22.07.2014

3. procentuální podíl na celkovém kapitálu podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ovládajících osob na konsolidovaném základě využívajících možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě.

22.07.2014

§ 28k

22.07.2014

Pokud Česká národní banka rozhoduje podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

22.07.2014

a) kritéria, která uplatňuje k určení toho, zda neexistují nebo se nepředpokládají žádné závažné věcné nebo právní překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků,

22.07.2014

b) počet ovládajících osob, které využívají možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a počet ovládajících osob, které zahrnují ovládané osoby v jiném než členském státě,

22.07.2014

c) souhrnně za Českou republiku

22.07.2014

1. celkovou výši kapitálu ovládajících osob využívajících možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě,

22.07.2014

2. procentuální podíl na celkovém kapitálu ovládaných osob využívajících možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě,

22.07.2014

3. procentuální podíl na celkovém kapitálu podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ovládajících osob využívajících možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách v jiném než členském státě.“.

22.07.2014

191. Za § 32 se vkládají nové § 32a až 32d, které znějí:

22.07.2014

㤠32a

22.07.2014

Údaje uvedené v § 7b odst. 5 písm. a) až c) uveřejní družstevní záložna poprvé do dne 1. září 2014 za bezprostředně předcházející účetní období, a to za podmínek a způsobem uvedeným v § 7b.

22.07.2014

§ 32b

22.07.2014

Údaje uvedené v § 7b odst. 5 písm. d) až f) poskytne mezinárodně určená globální systémově významná instituce poprvé do dne 1. září 2014 za bezprostředně předcházející účetní období Evropské komisi, a to v režimu důvěrných informací a za podmínek a způsobem uvedeným v § 7b.

22.07.2014

§ 32c

22.07.2014

Pro účely § 8ag odst. 3 a 4 se do 31. prosince 2014 namísto sazby 5 % použije sazba 3 %.

22.07.2014

§ 32d

22.07.2014

(1) Česká národní banka může stanovit opatřením obecné povahy podmínky, kritéria, požadavky nebo postupy podle čl. 124 odst. 4 písm. a), čl. 150 odst. 3, čl. 153 odst. 9, čl. 181 odst. 3 písm. a), čl. 182 odst. 4 písm. a), čl. 197 odst. 8, čl. 221 odst. 9, čl. 312 odst. 4 písm. b) a c), čl. 316 odst. 3, čl. 318 odst. 3, čl. 363 odst. 4 písm. a) a c), čl. 382 odst. 4 písm. a), čl. 426, čl. 440 odst. 2 a čl. 443 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(2) Návrh opatření obecné povahy se zveřejní pouze na úřední desce České národní banky. Koná-li se veřejné projednání návrhu o opatření obecné povahy, oznámí Česká národní banka dobu a místo jeho konání na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(3) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(4) Proti vydanému opatření obecné povahy mohou podat písemné odůvodněné námitky pouze družstevní záložny, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.“.

22.07.2014

192. V § 32c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

22.07.2014

(2) Pro účely § 8ar činí kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce pro rok

22.07.2014

a) 2016 25 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 8ar,

22.07.2014

b) 2017 50 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 8ar,

22.07.2014

c) 2018 75 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 8ar.“.

22.07.2014

Čl. VI

22.07.2014

Přechodná ustanovení

22.07.2014

(1) Družstevní záložna je povinna zajistit splnění požadavků stanovených v § 7aa odst. 2 písm. c) a § 7aa odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1. července 2014.

22.07.2014

(2) Řízení o uložení opatření k nápravě nebo řízení o uložení sankce zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

22.07.2014

ČÁST PÁTÁ

22.07.2014

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

22.07.2014

Čl. VII

22.07.2014

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

22.07.2014

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta devátá a desátá zrušují a na konci poznámky pod čarou se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.“.

22.07.2014

2. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“.

22.07.2014

3. V § 2 odst. 1 písmeno f) zní:

22.07.2014

f) úzkým propojením úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.

22.07.2014

4. V § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

22.07.2014

i) počátečním kapitálem počáteční kapitál podle čl. 26 odst. 1 písmeno a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.

22.07.2014

5. Za § 2d se vkládá nový § 2e, který zní:

22.07.2014

㤠2e

22.07.2014

Česká národní banka vykonává funkci příslušného orgánu a je zároveň určeným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky2).“.

22.07.2014

6. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

22.07.2014

(2) Pro účely § 9a až 9au, § 12g až 12j, § 14 odst. 6 až 10, § 16a, 16d, 16e, 27, § 135a odst. 4, 5 a 9, § 135b, 135c, 135d, § 136 odst. 2, 5 až 7, § 136a, 150 až 156 se obchodníkem s cennými papíry rozumí obchodník s cennými papíry, který je investičním podnikem podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

7. V § 6 odst. 1 písm. j) bodě 2 se slovo „příjímání“ nahrazuje slovem „přijímání“.

22.07.2014

8. V § 8a se odstavec 10 zrušuje.

22.07.2014

9. § 9 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 33 a 34 zrušuje, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

22.07.2014

10. V § 9a odst. 1 větě první se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

22.07.2014

11. V § 9a odstavce 3 a 4 znějí:

22.07.2014

(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 má pouze obchodník s cennými papíry, který

22.07.2014

a) není ovládán tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)], tuzemskou ovládající bankou, tuzemskou finanční holdingovou osobou [§ 151 odst. 1 písm. r)] ani tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou [§ 151 odst. 1 písm. s)],

22.07.2014

b) není odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. w)] ani ve skupině evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. u)],

22.07.2014

c) není odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou ani jiným obchodníkem s cennými papíry ovládaným smíšenou finanční holdingovou osobou [§ 151 odst. 1 písm. f)],

22.07.2014

d) neovládá jiného obchodníka s cennými papíry, zahraničního obchodníka s cennými papíry, banku, zahraniční banku, finanční instituci,

22.07.2014

e) není zahrnut do konsolidace podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

22.07.2014

f) není povinen na základě výjimky udělené Českou národní bankou podle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 dodržovat kapitálové požadavky na konsolidovaném základě.

22.07.2014

(4) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 má na konsolidovaném základě v rozsahu a způsobem podle části první hlavy II kapitoly 2 oddílů 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pouze obchodník s cennými papíry, který je

22.07.2014

a) tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)],

22.07.2014

b) ovládajícím obchodníkem s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. c)], avšak není tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry, odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby nebo odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným smíšenou finanční holdingovou osobou, přičemž členem jeho konsolidačního celku je zahraniční obchodník s cennými papíry, zahraniční banka nebo finanční instituce, se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie,

22.07.2014

c) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. v)],

22.07.2014

d) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. w)],

22.07.2014

e) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky [§ 151 odst. 1 písm. x)], nebo

22.07.2014

f) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným smíšenou finanční holdingovou osobou [§ 151 odst. 1 písm. y)].“.

22.07.2014

12. Za § 9a se vkládají nové § 9aa až 9ai, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 44 znějí:

22.07.2014

44) Čl. 4 odst. 1 bod 40 a čl. 458 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

01.01.2015

13. V § 9ag se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

01.01.2015

(6) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, vyžádá si před vydáním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9af odst. 3 stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, které ji k tomu vedly.

01.01.2015

(7) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro obchodníka s cennými papíry podle § 9aa odst. 1, jehož ovládající osoba má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, a Česká národní banka a příslušné orgány nebo určené orgány dotčeného členského státu Evropské unie se neshodnou nebo v případě, kdy stanoviska Evropské komise a Evropské rady pro systémová rizika jsou zamítavá, Česká národní banka může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví44). Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9af odst. 3 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský orgán pro bankovnictví.“.

01.01.2016

14. Za § 9ai se vkládají nové § 9aj až 9au, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2016

㤠9aj

01.01.2016

Kombinovaná kapitálová rezerva

01.01.2016

(1) Obchodník s cennými papíry, který má povolení k poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo § 4 odst. 2 písm. g), jehož celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru dosahuje alespoň počtu 250 a který má podle poslední účetní závěrky roční obrat alespoň 50000000 EUR nebo celková výše jeho aktiv odpovídá částce alespoň 43000000 EUR, průběžně udržuje kmenový kapitál tier 1 podle čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ve výši odpovídající kombinované kapitálové rezervě, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavků na kapitál uložených mu prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Kombinovanou kapitálovou rezervu tvoří

01.01.2016

a) bezpečnostní kapitálová rezerva,

01.01.2016

b) proticyklická kapitálová rezerva,

01.01.2016

c) kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika,

01.01.2016

d) kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci,

01.01.2016

e) kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci.

01.01.2016

(3) Obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 udržuje kapitálové rezervy podle odstavce 2 písm. a) až c) a e) na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 udržuje kapitálovou rezervu podle odstavce 2 písm. d) na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Povinnost udržovat kapitálovou rezervu podle odstavce 2 písm. d) a e) má také odpovědný obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 ve skupině evropské finanční holdingové osoby nebo odpovědný obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 ovládaný evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, pokud tato evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba byla označena jako systémově významná instituce podle § 9aq odst. 2 nebo § 9ar odst. 2.

01.01.2016

(4) Pokud obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 neudržuje kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované výši, nesmí rozdělit poměrnou část zisku po zdanění, a do 5 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k poklesu kombinované kapitálové rezervy pod požadovanou výši, předloží České národní bance žádost o schválení plánu na obnovení kapitálu. Česká národní banka může tuto lhůtu prodloužit až na 10 pracovních dnů v závislosti na posouzení individuální situace obchodníka s cennými papíry podle odstavce 1 s přihlédnutím k rozsahu a složitosti jeho činností.

01.01.2016

(5) Česká národní banka plán na obnovení kapitálu podle odstavce 4 schválí, jestliže lze očekávat, že na základě tohoto plánu obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 ve stanovené lhůtě splní kombinovanou kapitálovou rezervu. Pokud Česká národní banka plán na obnovení kapitálu neschválí, uloží opatření k nápravě podle § 136 odst. 2 písm. q) nebo § 136 odst. 2 písm. r).

01.01.2016

(6) Prováděcí právní předpis stanoví

01.01.2016

a) pravidla pro kombinovanou kapitálovou rezervu podle odstavce 1 a kapitálové rezervy podle odstavce 2,

01.01.2016

b) pravidla pro výpočet poměrné části zisku po zdanění podle odstavce 4 a

01.01.2016

c) náležitosti plánu na obnovení kapitálu podle odstavce 4.

01.01.2016

§ 9ak

01.01.2016

Sazba bezpečnostní kapitálové rezervy

01.01.2016

Sazba bezpečnostní kapitálové rezervy činí 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

01.01.2016

Proticyklická kapitálová rezerva

01.01.2016

§ 9al

01.01.2016

(1) Česká národní banka čtvrtletně vypočte orientační ukazatel proticyklické kapitálové rezervy jako referenční hodnotu, kterou se řídí při stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Tento ukazatel je založen na odchylce poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu od dlouhodobého trendu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka při výpočtu orientačního ukazatele proticyklické kapitálové rezervy přihlíží zejména k

01.01.2016

a) úvěrovému cyklu a růstu objemu poskytovaných úvěrů v České republice,

01.01.2016

b) změnám poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu,

01.01.2016

c) specifikům českého národního hospodářství a

01.01.2016

d) doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika.

01.01.2016

(3) Sazba proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku se stanoví čtvrtletně, přičemž se přihlíží k

01.01.2016

a) orientačnímu ukazateli proticyklické kapitálové rezervy vypočtenému podle odstavců 1 a 2,

01.01.2016

b) doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika a

01.01.2016

c) ukazatelům, které mohou značit růst systémového rizika.

01.01.2016

(4) Sazba proticyklické kapitálové rezervy podle odstavce 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se stanoví ve výši 0 % až 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 v násobcích 0,25 procentního bodu. V případech, kdy to bude na základě skutečností uvedených v odstavci 3 důvodné, může Česká národní banka stanovit tuto sazbu vyšší než 2,5 %.

01.01.2016

(5) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku podle odstavce 3 a

01.01.2016

b) den, od kterého jsou obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 povinni používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.

01.01.2016

(6) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 5 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 5 písm. b) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; v případech zvláštního zřetele hodných může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 5 písm. a) sníží.

01.01.2016

(7) Česká národní banka v opatření obecné povahy uvede

01.01.2016

a) údaje podle odstavce 5,

01.01.2016

b) poměr objemu poskytnutých úvěrů k hrubému domácímu produktu České republiky a odchylku tohoto poměru od dlouhodobého trendu,

01.01.2016

c) referenční sazbu proticyklické kapitálové rezervy podle odstavců 1 a 2,

01.01.2016

d) odůvodnění výše sazby podle odstavce 5 písm. a), včetně uvedení všech faktorů, které Česká národní banka vzala v úvahu při stanovení této sazby,

01.01.2016

e) důvody pro zkrácení lhůty, pokud je lhůta podle odstavce 6 kratší než 1 rok,

01.01.2016

f) nezávazně určené období, po které se očekává, že sazba podle odstavce 5 písm. a) nebude zvýšena včetně odůvodnění délky tohoto období, pokud byla sazba proticyklické kapitálové rezervy snížena.

01.01.2016

(8) Česká národní banka koordinuje termín vydání opatření obecné povahy s příslušnými orgány nebo určenými orgány jiných států.

01.01.2016

§ 9am

01.01.2016

(1) Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 použije sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný členský stát Evropské unie ve výši, kterou stanovil příslušný orgán nebo určený orgán tohoto členského státu44), pokud tato sazba byla stanovena do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

01.01.2016

(2) Pokud příslušný orgán nebo určený orgán jiného členského státu Evropské unie stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy vyšší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka tuto sazbu uzná nebo stanoví sazbu ve výši 2,5 %. Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný členský stát Evropské unie podle odstavce 2,

01.01.2016

b) název státu, na nějž se vztahuje sazba podle písmene a), a

01.01.2016

c) den, od kterého jsou obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 povinni používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.

01.01.2016

(4) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 3 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 3 písm. c) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; ve výjimečných případech může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 3 písm. a) sníží.

01.01.2016

(5) Je-li lhůta podle odstavce 4 kratší než 1 rok, Česká národní banka v opatření obecné povahy uvede důvody pro zkrácení lhůty.

01.01.2016

§ 9an

01.01.2016

(1) Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 použije sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro stát, který není členským státem Evropské unie, ve výši, kterou stanovil příslušný orgán tohoto státu, pokud tato sazba byla stanovena do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

01.01.2016

(2) Pokud příslušný orgán státu, který není členským státem Evropské unie, stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy nižší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka může sazbu zvýšit až do výše 2,5 %, považuje-li to za potřebné z hlediska rizik spojených s objemem poskytovaných úvěrů v tomto státě. Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(3) Pokud příslušný orgán státu, který není členským státem Evropské unie, stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy vyšší než 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní banka tuto sazbu uzná nebo stanoví sazbu ve výši 2,5 %. Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(4) Pokud příslušný orgán státu, který není členským státem Evropské unie, sazbu proticyklické kapitálové rezervy nestanovil, Česká národní banka může tuto sazbu stanovit do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 v takovém případě použije sazbu stanovenou Českou národní bankou.

01.01.2016

(5) Česká národní banka při stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy podle odstavců 2 až 4 přihlíží k doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika.

01.01.2016

(6) Česká národní banka stanoví opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro stát, který není členským státem Evropské unie, podle odstavců 2 až 4,

01.01.2016

b) název státu, na nějž se vztahuje sazba podle písmene a), a

01.01.2016

c) den, od kterého jsou obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 povinni používat sazbu podle písmene a) pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy.

01.01.2016

(7) Při prvním stanovení sazby podle odstavce 6 písm. a) nebo při zvýšení této sazby může být den podle odstavce 6 písm. c) stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy; v případech zvláštního zřetele hodných může být tato lhůta kratší. To neplatí, pokud se sazba podle odstavce 6 písm. a) sníží.

01.01.2016

(8) Česká národní banka v opatření obecné povahy odůvodní výši sazby podle odstavce 6 písm. a), a je-li lhůta podle odstavce 7 kratší než 1 rok, Česká národní banka uvede důvody pro zkrácení lhůty.

01.01.2016

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika

01.01.2016

§ 9ao

01.01.2016

(1) Česká národní banka může stanovit, aby obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, skupina druhově určených obchodníků s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 nebo jednotlivý obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 průběžně udržovali kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených obchodníkovi s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka stanoví sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro expozice umístěné v České republice ve výši nejméně 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 v násobcích 0,5 procentního bodu, přičemž může tuto sazbu stanovit také pro expozice umístěné v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který není členským státem Evropské unie. Česká národní banka při stanovení sazby přihlíží k tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý dopad na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných členských státech Evropské unie nebo celé Evropské unii a nebyla překážkou pro fungování jednotného trhu. Česká národní banka přezkoumává důvody pro stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika alespoň jednou za 2 roky.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy

01.01.2016

a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika podle odstavců 1 a 2,

01.01.2016

b) údaje nutné k identifikaci obchodníka s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, který je povinen udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika,

01.01.2016

c) den, od kterého je dotčený obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 povinen sazbu podle písmene a) používat, a

01.01.2016

d) názvy států, na něž se vztahuje sazba podle písmene a).

01.01.2016

§ 9ap

01.01.2016

(1) Česká národní banka oznámí záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a příslušným orgánům nebo určeným orgánům dotčených států.

01.01.2016

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

01.01.2016

a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika,

01.01.2016

b) popis systémového nebo makroobezřetnostního rizika,

01.01.2016

c) odůvodnění výše sazby podle písmene a) vzhledem k míře systémového nebo makroobezřetnostního rizika a ohrožení stability finančního systému v České republice,

01.01.2016

d) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit systémové nebo makroobezřetnostní riziko,

01.01.2016

e) odůvodnění účinnosti a přiměřenosti výše sazby podle písmene a) vzhledem k ostatním existujícím opatřením použitelným podle tohoto zákona a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s výjimkou článků 458 a 459 tohoto nařízení a

01.01.2016

f) vyhodnocení pravděpodobných kladných a záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika na jednotný trh Evropské unie na základě informací dostupných České národní bance.

01.01.2016

(3) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika do výše 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, oznámí záměr podle odstavce 1 nejpozději 1 měsíc přede dnem vydání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 3. Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, oznámí záměr podle odstavce 1, přičemž rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 3 vydá pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.

01.01.2016

(4) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika do výše 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro expozice umístěné v jiných členských státech Evropské unie, musí být sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stejná pro všechny členské státy Evropské unie.

01.01.2016

(5) Česká národní banka může požádat Evropskou radu pro systémová rizika, aby pro příslušné orgány nebo určené orgány jiných členských států Evropské unie vydala doporučení uznat sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stanovenou Českou národní bankou pro Českou republiku.

01.01.2016

(6) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, vyžádá si před vydáním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 3 stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, které ji k tomu vedly.

01.01.2016

(7) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro obchodníka s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, jehož ovládající osoba má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, a Česká národní banka a příslušné orgány nebo určené orgány dotčeného členského státu se neshodnou nebo v případě, kdy stanoviska Evropské komise a Evropské rady pro systémová rizika jsou zamítavá, Česká národní banka může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví44). Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 3 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský orgán pro bankovnictví.

01.01.2016

§ 9aq

01.01.2016

(1) Pokud příslušný orgán nebo určený orgán jiného členského státu Evropské unie stanovil pro tento členský stát sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, může Česká národní banka sazbu pro účely výpočtu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika uznat a rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 9ao odst. 3 tuto sazbu stanovit. Česká národní banka před stanovením sazby přihlíží k informacím uvedeným v oznámení příslušného orgánu dotčeného členského státu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka oznámí uznání sazby podle odstavce 1 Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a příslušnému nebo určenému orgánu členského státu.

01.01.2016

§ 9ar

01.01.2016

Kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci

01.01.2016

(1) Česká národní banka rozhodne, aby obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, který byl označen jako globální systémově významná instituce, průběžně udržoval kapitálovou rezervu pro globální systémově významnou instituci na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených mu prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka rozhodne o určení globální systémově významné instituce na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Jako globální systémově významná instituce může být určen evropský ovládající obchodník s cennými papíry podle § 9aa odst. 1, evropská finanční holdingová osoba, evropská smíšená finanční holdingová osoba nebo obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 s výjimkou obchodníka s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 ovládaného evropskou ovládající institucí, evropskou finanční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví systémovou významnost globální systémově významné instituce na základě těchto kritérií:

01.01.2016

a) velikost skupiny globální systémově významné instituce,

01.01.2016

b) propojenost skupiny globální systémově významné instituce s finančním systémem,

01.01.2016

c) nahraditelnost služeb poskytovaných skupinou globální systémově významné instituce,

01.01.2016

d) složitost skupiny globální systémově významné instituce a

01.01.2016

e) přeshraniční činnost skupiny globální systémově významné instituce.

01.01.2016

(4) Česká národní banka rozhodne o zařazení globální systémově významné instituce do jedné z alespoň 5 kategorií na základě vyhodnocení systémové významnosti instituce, přičemž se řídí metodikou stanovenou rozhodnutím nebo nařízením Evropské komise. Česká národní banka může v odůvodněných případech zařadit globální systémově významnou instituci do kategorie s vyšší systémovou významností a do některé z kategorií může zařadit také instituci, která nebyla určena jako systémově významná. Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o případech podle věty druhé a uvede důvody, pro které tak činí.

01.01.2016

(5) Prováděcí právní předpis stanoví pro jednotlivé kategorie systémové významnosti sazbu kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci, přičemž pro instituce zařazené do kategorie s nejnižší úrovní systémové významnosti stanoví tuto sazbu ve výši 1 % a pro instituce zařazené do kategorie s nejvyšší úrovní systémové významnosti ve výši 3,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Česká národní banka stanoví sazbu do čtvrté kategorie v násobcích 0,5 procentního bodu.

01.01.2016

(6) Česká národní banka informuje Evropskou komisi, Evropský orgán pro bankovnictví a Evropskou radu pro systémová rizika o názvech institucí, které byly určeny jako globální systémově významné.

01.01.2016

§ 9as

01.01.2016

Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci

01.01.2016

(1) Česká národní banka může stanovit, aby obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, který byl označen jako jiná systémově významná instituce, průběžně udržoval kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených mu prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu.

01.01.2016

(2) Česká národní banka rozhodne o určení jiné systémově významné instituce na konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Jako jiná systémově významná instituce může být označen evropský ovládající obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, evropská finanční holdingová osoba, evropská smíšená finanční holdingová osoba nebo obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1.

01.01.2016

(3) Česká národní banka stanoví systémovou významnost jiné systémově významné instituce alespoň podle některého z těchto kritérií:

01.01.2016

a) velikost instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce,

01.01.2016

b) význam instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce pro hospodářství Evropské unie nebo České republiky,

01.01.2016

c) význam přeshraničních aktivit instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce, nebo

01.01.2016

d) propojenost instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce s finančním systémem.

01.01.2016

(4) Česká národní banka může rozhodnout o stanovení sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci do výše 2 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s přihlédnutím k systémové významnosti instituce podle odstavce 3. Česká národní banka při stanovení sazby přihlíží k tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý dopad na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných členských státech Evropské unie nebo celé Evropské unii a nebyla překážkou pro fungování jednotného trhu. Česká národní banka přezkoumává požadavek na kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci alespoň jednou ročně.

01.01.2016

(5) Česká národní banka oznámí záměr stanovit nebo změnit sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a příslušným orgánům nebo určeným orgánům dotčených států nejpozději 1 měsíc přede dnem vydání rozhodnutí podle odstavce 4.

01.01.2016

(6) Oznámení podle odstavce 5 obsahuje

01.01.2016

a) sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci,

01.01.2016

b) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit riziko a

01.01.2016

c) vyhodnocení pravděpodobných kladných a záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci na jednotný trh Evropské unie na základě informací dostupných České národní bance.

01.01.2016

(7) Pokud je jiná systémově významná instituce ovládána globální systémově významnou institucí nebo jinou systémově významnou institucí, která je evropskou ovládající úvěrovou institucí a je povinna udržovat kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci na konsolidovaném základě, pak kapitálová rezerva pro tuto jinou systémově významnou instituci na individuálním nebo subkonsolidovaném základě podle čl. 4 odst. 1 bodu 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nesmí být vyšší než vyšší z těchto hodnot:

01.01.2016

a) 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

01.01.2016

b) kapitálové rezervy vypočtené z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 při použití sazby kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci nebo sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci aplikované na skupinu na konsolidovaném základě.

01.01.2016

§ 9at

01.01.2016

(1) Česká národní banka přezkoumává určení globálních systémově významných institucí a jiných systémově významných institucí a zařazení globálních systémově významných institucí do kategorií systémové významnosti jednou ročně. Česká národní banka o výsledku přezkumu informuje dotčené systémově významné instituce, Evropskou komisi, Evropský orgán pro bankovnictví a Evropskou radu pro systémová rizika.

01.01.2016

(2) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální seznam institucí, které byly určeny jako globální systémově významné nebo jako jiné systémově významné, a kategorii systémové významnosti, do které byla globální systémově významná instituce zařazena.

01.01.2016

§ 9au

01.01.2016

(1) Při vydání opatření obecné povahy podle § 9al až 9ao se § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu nepoužije. Opatření obecné povahy oznámí Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění. Pokud by zveřejnění odůvodnění opatření obecné povahy vydaného podle § 9ao odst. 3 ohrozilo stabilitu finančního systému dotčených států, Česká národní banka odůvodnění nezveřejní.

01.01.2016

(2) Proti vydanému opatření obecné povahy může obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 podat písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne jeho oznámení. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.

01.01.2016

(3) Česká národní banka zveřejní pravomocné rozhodnutí podle § 9ao odst. 3 způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud by zveřejnění odůvodnění rozhodnutí ohrozilo stabilitu finančního systému dotčených států, Česká národní banka odůvodnění nezveřejní.“.

22.07.2014

15. § 9b a 9c se včetně nadpisu zrušují.

22.07.2014

16. V § 12 úvodní části ustanovení se za slovo „papíry“ vkládají slova „ , pokud mu nebyla Českou národní bankou udělena výjimka podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.

22.07.2014

17. V § 12a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

22.07.2014

d) zajišťování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčího orgánu obchodníka s cennými papíry a

22.07.2014

e) zajišťování odborné způsobilosti a zkušenosti statutárního orgánu, správní rady a dozorčího orgánu jako celku, zajišťující porozumění činnostem obchodníka s cennými papíry, včetně dostatečného porozumění hlavním rizikům.“.

22.07.2014

18. V § 12a odst. 2 se za slovo „být“ vkládá slovo „účinný,“ a za slovo „složitosti“ se vkládají slova „rizik spojených s modelem podnikání a“.

22.07.2014

19. V § 12a odst. 3 se za slovo „papíry“ vkládají slova „ , pokud se nejedná o obchodníka s cennými papíry uvedeného v § 8a odst. 4 a 7,“ a slova „§ 9 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 9a odst. 4“.

22.07.2014

20. V § 12a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

22.07.2014

(4) Obchodník s cennými papíry, který má povinnost podle odstavce 3, zajistí, aby jím ovládaná osoba, která nepodléhá dohledu České národní banky, zavedla zásady a postupy řízení, organizační uspořádání a další postupy a mechanismy podle § 12a odst. 1. Z této povinnosti může Česká národní banka udělit výjimku, pokud obchodník s cennými papíry prokáže, že zavedení takových zásad, postupů, uspořádání a mechanismů není v souladu s právním řádem země sídla ovládané osoby.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

22.07.2014

21. V § 12b odst. 3 se za slovo „hodnotit“ vkládá slovo „ucelenost,“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „v jeho celku i částech a zjednávat bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu“.

22.07.2014

22. V § 12f úvodní části ustanovení se za slovo „stanoví,“ vkládají slova „ , pokud to není upraveno přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,“.

22.07.2014

23. V § 12f se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

22.07.2014

d) působnost, pravomoc, složení a fungování orgánů a výborů obchodníka s cennými papíry, jakož i požadavky na jejich členy.“.

22.07.2014

24. Za § 12f se vkládají nové § 12g až 12j, které znějí:

22.07.2014

㤠12g

22.07.2014

(1) Obchodník s cennými papíry, který je významný vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti svých činností, zřídí

22.07.2014

a) výbor pro rizika,

22.07.2014

b) výbor pro jmenování,

22.07.2014

c) výbor pro odměňování.

22.07.2014

(2) Výbor pro rizika, výbor pro jmenování a výbor pro odměňování jsou složeny z nevýkonných členů orgánů obchodníka s cennými papíry.

22.07.2014

(3) Prováděcí právní předpis stanoví kritéria pro posouzení významnosti obchodníka s cennými papíry podle odstavce 1.

22.07.2014

§ 12h

22.07.2014

Česká národní banka

22.07.2014

a) používá informace týkající se zásad odměňování v souladu s čl. 450 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ke srovnání trendů a postupů odměňování,

22.07.2014

b) sleduje, jestli obchodník s cennými papíry s ohledem na charakter, rozsah a složitost svých činností nespoléhá pouze na vnější úvěrové hodnocení při posouzení úvěrové bonity subjektu nebo finančního nástroje, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí finanční nástroj podle čl. 4 odst. 1 bodu 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

c) sleduje rozsah objemu rizikově vážených expozic nebo kapitálových požadavků obchodníka s cennými papíry, s výjimkou kapitálových požadavků k operačnímu riziku, pro expozice nebo transakce ve srovnávacím portfoliu, které vyplývají z interních přístupů obchodníka s cennými papíry; operačním rizikem se pro účely tohoto zákona rozumí operační riziko podle čl. 4 odst. 1 bodu 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

d) alespoň jednou ročně zhodnotí kvalitu interních přístupů obchodníka s cennými papíry,

22.07.2014

e) přijme opatření k nápravě, pokud interní přístup vede k podhodnocení kapitálových požadavků obchodníka s cennými papíry, které není důsledkem existujících rozdílů v pozicích nebo expozicích; opatření k nápravě zachovává cíle interního přístupu,

22.07.2014

f) sleduje vývoj v souvislosti s profily rizik likvidity,

22.07.2014

g) přijme opatření, pokud vývoj podle písmene f) může vést k nestabilitě obchodníka s cennými papíry nebo systémové nestabilitě,

22.07.2014

h) používá informace týkající se politiky rozmanitosti v souladu s čl. 435 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ke srovnání politiky podporující rozmanitost výběru členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčího orgánu obchodníka s cennými papíry.

22.07.2014

§ 12i

22.07.2014

(1) Obchodník s cennými papíry zavede postupy pro své pracovníky k internímu hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

22.07.2014

(2) Česká národní banka zavede účinný mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a informace o něm uveřejní na svých internetových stránkách; tento mechanismus zahrnuje alespoň

22.07.2014

a) postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení České národní bance a jejich vyhodnocování Českou národní bankou,

22.07.2014

b) ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení; pokud se jedná o pracovníka obchodníka s cennými papíry, Česká národní banka a obchodník s cennými papíry zajistí ochranu alespoň před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení,

22.07.2014

c) ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

22.07.2014

(3) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na postupy obchodníka s cennými papíry podle odstavce 1 včetně zajištění stejné míry ochrany, jako je vyžadována podle odstavce 2 písm. b) a c).

22.07.2014

(4) Postupy interního hlášení podle odstavce 1 mohou být stanoveny na základě ujednání se sociálními partnery, prostřednictvím nebo s využitím komunikačních kanálů těchto partnerů, při zajištění stejné míry ochrany, jako je vyžadována podle odstavce 2 písm. b) a c).

22.07.2014

§ 12j

22.07.2014

Obchodník s cennými papíry může ve stanovách upravit také pravomoc valné hromady

22.07.2014

a) stanovit ve smlouvě o výkonu funkce úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny, nebo

22.07.2014

b) dát pokyn dozorčímu orgánu nebo správní radě, pokud schvaluje smlouvu o výkonu funkce, stanovit úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny.“.

22.07.2014

25. V § 14 se doplňují odstavce 6 až 11, které znějí:

22.07.2014

(6) Správní rada obchodníka s cennými papíry musí mít alespoň 5 členů, přičemž jejím členem je statutární ředitel. Statutární ředitel obchodníka s cennými papíry nesmí být současně předsedou jeho správní rady; Česká národní banka může na základě odůvodněného návrhu obchodníka s cennými papíry povolit souběžný výkon obou funkcí, přičemž posoudí vliv souběhu funkcí na řádnost a obezřetnost výkonu činností obchodníka s cennými papíry vzhledem k jejich povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím k individuálním okolnostem, zejména k

22.07.2014

a) dostatečnosti časové kapacity pro plnění stanovených povinností a

22.07.2014

b) vzniku možného střetu zájmů.

22.07.2014

(7) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby

22.07.2014

a) člen jeho statutárního orgánu, člen jeho správní rady a člen jeho dozorčího orgánu byl osobou důvěryhodnou, dostatečně odborně způsobilou a zkušenou, aby porozuměl činnostem obchodníka s cennými papíry, včetně hlavních rizik,

22.07.2014

b) byly vyčleněny dostatečné personální a finanční zdroje pro průběžné odborné vzdělávání členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčího orgánu a

22.07.2014

c) byla prováděna politika podporující rozmanitost při výběru členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčího orgánu.

22.07.2014

(8) Člen statutárního orgánu, člen správní rady a člen dozorčího orgánu po celou dobu výkonu své funkce

22.07.2014

a) plní své povinnosti řádně, čestně a nezávisle a věnuje výkonu této své funkce dostatečnou časovou kapacitu,

22.07.2014

b) může současně zastávat funkce v orgánech jiných právnických osob jen tehdy, pokud to neovlivní dostatečnost časové kapacity pro plnění povinností v orgánu obchodníka s cennými papíry vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti jeho činností a s přihlédnutím k individuálním okolnostem,

22.07.2014

c) v obchodníku s cennými papíry, který je významný vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti svých činností, nesmí současně zastávat funkce v orgánech jiných právnických osob většího rozsahu než

22.07.2014

1. výkon jedné funkce výkonného člena se dvěma funkcemi nevýkonného člena, nebo

22.07.2014

2. výkon čtyř funkcí nevýkonného člena.

22.07.2014

(9) Česká národní banka může na základě odůvodněného návrhu obchodníka s cennými papíry povolit členovi statutárního orgánu, členovi správní rady nebo členovi dozorčí rady v obchodníku s cennými papíry, který je významný vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti svých činností, zastávat jednu další funkci nevýkonného člena v orgánu jiné právnické osoby, pokud to neovlivní řádné plnění povinností v orgánu obchodníka s cennými papíry.

22.07.2014

(10) Pro účely ustanovení odstavce 8 písm. c) se nezohledňuje funkce člena v právnické osobě, která neslouží převážně výdělečným cílům, a dále se považuje za výkon jedné funkce výkon funkce výkonného a nevýkonného člena v rámci

22.07.2014

a) téže skupiny ovládajícího obchodníka s cennými papíry,

22.07.2014

b) stejného institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

c) obchodní korporace, ve které má obchodník s cennými papíry kvalifikovanou účast.

22.07.2014

(11) Výkonným členem se pro účely tohoto zákona rozumí člen orgánu, který v obchodníkovi s cennými papíry zastává výkonnou řídicí funkci.“.

22.07.2014

26. § 15s včetně nadpisu se zrušuje.

22.07.2014

27. V § 15t odst. 5 se za slovo „pobočkou“ vkládají slova „obchodního závodu (dále jen „pobočka“)“.

22.07.2014

28. V § 16 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).

22.07.2014

29. V § 16 odst. 3 se písmeno e) zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

22.07.2014

30. V § 16 odst. 4 se slova „až c), e) a i),“ nahrazují slovy „b), d) a g).“.

22.07.2014

31. § 16a zní:

22.07.2014

㤠16a

22.07.2014

(1) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje základní údaje o sobě, o složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, a o své činnosti a finanční situaci.

22.07.2014

(2) Obchodník s cennými papíry, kterému jsou stanoveny povinnosti na konsolidovaném základě podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, uveřejňuje každoročně informace o

22.07.2014

a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, včetně informací o úzkém propojení,

22.07.2014

b) řídicím a kontrolním systému podle § 12 a § 12a odst. 1,

22.07.2014

c) řídicím a kontrolním systému konsolidačního celku podle § 12a odst. 4, 5 a 6.

22.07.2014

(3) Obchodník s cennými papíry splní povinnost podle odstavce 2 i uveřejněním odkazu na místo, kde jsou tyto informace k dispozici.

22.07.2014

(4) Česká národní banka může stanovit kratší než roční periodicitu uveřejňování informací obchodníky s cennými papíry podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(5) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje ve své výroční zprávě mezi klíčovými ukazateli návratnost jeho aktiv, vyjádřenou jako podíl čistého zisku a celkové bilanční sumy.

22.07.2014

(6) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje údaje o tom, jak dodržuje požadavky na řídicí a kontrolní systém, na svých internetových stránkách.

22.07.2014

(7) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby auditor6) ověřil uveřejňované údaje o kapitálu, kapitálových požadavcích a poměrových ukazatelích obchodníka s cennými papíry.

22.07.2014

(8) Prováděcí právní předpis

22.07.2014

a) stanoví rozsah údajů určených k uveřejnění podle odstavců 1 až 3, jakož i formu, způsob, strukturu a lhůty uveřejňování údajů, a periodicitu uveřejňování údajů podle odstavce 1,

22.07.2014

b) může stanovit periodicitu podle odstavce 4, odpovídající lhůty a způsob uveřejňování informací,

22.07.2014

c) stanoví rozsah údajů určených k uveřejňování podle odstavce 6, jakož i formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty uveřejňování údajů,

22.07.2014

d) stanoví rozsah údajů ověřovaných auditorem nebo auditorskou společností podle odstavce 7.“.

22.07.2014

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

01.01.2015

32. V § 16a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

01.01.2015

(5) Obchodník s cennými papíry každoročně uveřejňuje za bezprostředně předcházející účetní období s rozlišením podle jednotlivých členských států Evropské unie a států, které nejsou členskými státy Evropské unie, ve kterých má ovládanou osobu nebo pobočku,

01.01.2015

a) výčet činností, které vykonává a jejich zeměpisné umístění,

01.01.2015

b) obrat,

01.01.2015

c) počet pracovníků přepočtený na ekvivalenty pracovníků na plný pracovní úvazek,

01.01.2015

d) zisk nebo ztrátu před zdaněním,

01.01.2015

e) daň z příjmů právnických osob nebo obdobnou daň placenou v zahraničí nebo ztrátu,

01.01.2015

f) získané veřejné podpory.

01.01.2015

(6) Údaje podle odstavce 5 se uveřejňují v příloze roční účetní závěrky, nebo pokud se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka, v příloze konsolidované účetní závěrky.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 7 až 10.

01.01.2015

33. V § 16a se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Auditor v rámci své auditorské činnosti ověřuje rovněž údaje uvedené v odstavci 5.“.

01.01.2015

34. V § 16a odst. 10 písm. c) se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“ a v § 16a odst. 10 písm. d) se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“ .

22.07.2014

35. Za § 16c se vkládají nové § 16d a 16e, které znějí:

22.07.2014

㤠16d

22.07.2014

Pokud Česká národní banka rozhoduje podle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

22.07.2014

a) kritéria, která uplatňuje k určení toho, zda neexistují nebo se nepředpokládají závažné věcné nebo právní překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků,

22.07.2014

b) počet ovládajících osob, které využívají možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a počet ovládajících osob, které zahrnují ovládané osoby ve státě, který není členským státem Evropské unie,

22.07.2014

c) souhrnně za Českou republiku

22.07.2014

1. celkovou výši kapitálu ovládajících osob na konsolidovaném základě využívajících možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách ve státě, který není členským státem Evropské unie,

22.07.2014

2. procentuální podíl na celkovém kapitálu ovládajících osob na konsolidovaném základě využívajícím možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách ve státě, který není členským státem Evropské unie,

22.07.2014

3. procentuální podíl na celkovém kapitálu ovládajících osob podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě, využívajícím možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách ve státě, který není členským státem Evropské unie.

22.07.2014

§ 16e

22.07.2014

Pokud Česká národní banka rozhoduje podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

22.07.2014

a) kritéria, která uplatňuje k určení toho, zda neexistují nebo se nepředpokládají žádné závažné věcné nebo právní překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků,

22.07.2014

b) počet ovládajících osob, které využívají možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a počet ovládajících osob, které zahrnují ovládané osoby ve státě, který není členským státem Evropské unie,

22.07.2014

c) souhrnně za Českou republiku

22.07.2014

1. celkovou výši kapitálu ovládajících osob využívajících možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách ve státě, který není členským státem Evropské unie,

22.07.2014

2. procentuální podíl na celkovém kapitálu ovládaných osob využívajících možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách ve státě, který není členským státem Evropské unie,

22.07.2014

3. procentuální podíl na celkovém kapitálu podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ovládajících osob využívajících možnosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách ve státě, který není členským státem Evropské unie.“.

01.01.2015

36. V § 24a odst. 1 se za slova „Pobočka obchodníka s cennými papíry“ vkládají slova „ , který má povolení k poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo podle § 4 odst. 2 písm. g),“ a za slovo „státě,“ se vkládají slova „ , který má povolení pro poskytování investiční služby obchodování s investičními nástroji na vlastní účet nebo upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,“.

22.07.2014

37. V § 24a odst. 2 větě druhé se slovo „p)“ nahrazuje slovem „q)“, slovo „r)“ se nahrazuje slovem „u)“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ ; orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě se pro účely tohoto zákona rozumí orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě podle čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

38. V § 24a odst. 4 větě druhé se slova „v posledních 7 dnech před uplynutím uvedené lhůty může Česká národní banka požádat o urovnání sporu Evropský orgán pro bankovnictví35)“ nahrazují slovy „Česká národní banka rozhodne o označení pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry za významnou do 4 měsíců ode dne, kdy o tomto záměru informovala orgán dohledu uvedený v odstavci 2, nebo v téže lhůtě oznámí tomuto orgánu, že od tohoto záměru ustupuje“.

22.07.2014

Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje.

22.07.2014

39. V § 24a se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Přitom přihlíží ke stanovisku tohoto orgánu.“.

22.07.2014

40. V § 24a se odstavce 5 a 6 zrušují.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2015

41. V § 24a se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2015

(6) Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví a požádat jej o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví, jestliže

01.01.2015

a) orgán dohledu uvedený v odstavci 2 nekonzultuje s Českou národní bankou plán na obnovení likvidity zahraničního obchodníka s cennými papíry, který působí na území České republiky prostřednictvím významné pobočky, nebo

01.01.2015

b) Česká národní banka nesouhlasí s předloženým plánem na obnovení likvidity.“.

01.01.2015

42. V § 24b odst. 2 větě první se za slova „a d)“ vkládají slova „ , výsledky procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 135b, poskytne jim zprávy o posouzení rizik skupiny podle § 152b odst. 2“ a slova „§ 152 odst. 1 písm. c)“ se nahrazují slovy „§ 152a odst. 1 písm. c)“.

01.01.2015

43. V § 24b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Česká národní banka dále sdělí orgánům dohledu hostitelského státu rozhodnutí o opatření k nápravě, které obchodníkovi s cennými papíry uloží, pokud je rozhodnutí významné pro tuto pobočku.“.

22.07.2014

44. V § 24b odst. 4 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

01.01.2015

45. V § 24b se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2015

(6) Pokud obchodník s cennými papíry vykonává činnost na území jiného členského státu prostřednictvím významné pobočky, konzultuje Česká národní banka s orgánem dohledu tohoto členského státu plán na obnovení likvidity obchodníka s cennými papíry za podmínky, že existuje riziko likvidity, které by mohlo mít významný dopad na měnu hostitelského státu.“.

22.07.2014

46. V § 26 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „Evropskému výboru orgánů bankovního dohledu“ nahrazují slovy „Evropskému orgánu pro bankovnictví“.

22.07.2014

47. V § 26 odst. 5 písm. a) se za slovo „podle“ vkládají slova „jejich pracovních povinností a“.

22.07.2014

48. § 27 včetně nadpisu zní:

22.07.2014

㤠27

22.07.2014

Spolupráce mezi orgány dohledu členských států Evropské unie

22.07.2014

(1) V rámci výkonu dohledu Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu jiných členských států Evropské unie, zejména těch, na jejichž území má obchodník s cennými papíry pobočku nebo na jejichž území má sídlo zahraniční obchodník s cennými papíry, který poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky.

22.07.2014

(2) Česká národní banka poskytuje orgánům dohledu podle odstavce 1 veškeré informace o podílech na obchodníkovi s cennými papíry a o řízení tohoto obchodníka s cennými papíry nebo zahraničního obchodníka s cennými papíry poskytujícího služby v České republice prostřednictvím pobočky, které mohou usnadnit ochranu finanční stability, dohled nad nimi nebo přezkum podmínek pro účely vydání licence nebo povolení. Česká národní banka dále poskytuje veškeré informace, které mohou usnadnit dohled nad obchodníkem s cennými papíry nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry poskytujícím služby v České republice prostřednictvím pobočky, zejména pak informace o likviditě, platební schopnosti, poměrech kapitálu, omezení velkých expozic a dalších faktorech, které mohou mít vliv na míru systémového rizika představovaného obchodníkem s cennými papíry, správních a účetních postupech a mechanismech vnitřní kontroly.

22.07.2014

(3) V rámci spolupráce podle odstavce 1 Česká národní banka může požádat orgány dohledu jiných členských států Evropské unie o informace uvedené v odstavci 2.

22.07.2014

(4) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví, pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie odmítne žádost České národní banky o spolupráci, zejména o poskytnutí informací, nebo neposkytne požadovanou informaci v přiměřené lhůtě.“.

01.01.2015

49. V § 27 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

01.01.2015

(4) Česká národní banka neprodleně poskytne orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, na jehož území poskytuje obchodník s cennými papíry své služby prostřednictvím pobočky, veškeré informace související s dohledem nad dodržováním požadavků týkajících se likvidity podle části šesté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo předpisu jej provádějícího a s dohledem na konsolidovaném základě podle části desáté tohoto zákona, pokud jsou tyto informace významné pro zajištění ochrany společných zájmů klientů nebo investorů obchodníka s cennými papíry nebo finanční stability v tomto členském státě. Česká národní banka neprodleně informuje příslušný orgán dohledu, pokud je ohrožena likvidita obchodníka s cennými papíry nebo je-li důvodné podezření, že bude ohrožena likvidita obchodníka s cennými papíry. V takovém případě sdělí Česká národní banka příslušnému orgánu dohledu informace o plánu na obnovení likvidity, způsobu jeho provedení a opatřeních, která v této souvislosti přijala. Česká národní banka sdělí na žádost orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, na jehož území poskytuje obchodník s cennými papíry služby prostřednictvím své pobočky, jak zohlednila informace, které od něj obdržela.

01.01.2015

(5) Je-li ohrožena likvidita zahraničního obchodníka s cennými papíry, který poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky a orgán dohledu domovského státu nepřijme potřebná opatření, Česká národní banka může po předchozím informování dotčeného orgánu dohledu a Evropského orgánu pro bankovnictví přijmout opatření pro zajištění ochrany společných zájmů klientů nebo investorů obchodníka s cennými papíry nebo finanční stability v České republice.

01.01.2015

(6) Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví a požádat jej o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví, pokud nesouhlasí s opatřeními, která přijal orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, na jehož území obchodník s cennými papíry poskytuje služby prostřednictvím pobočky.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.

22.07.2014

50. V § 28 odst. 2 písm. h) se slovo „§ 9“ nahrazuje slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky“.

22.07.2014

51. V § 28 odst. 7 písm. a) se slovo „§ 9“ nahrazuje slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky“.

22.07.2014

52. V § 135 se odstavec 4 zrušuje.

22.07.2014

53. V § 135a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 9, které včetně poznámky pod čarou č. 45 znějí:

22.07.2014

(4) Česká národní banka se při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky podílí na činnosti kolegií orgánů dohledu v rámci Evropského systému finančního dohledu45).

22.07.2014

(5) Česká národní banka se při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky podílí na činnosti Evropského orgánu pro bankovnictví.

22.07.2014

(6) Česká národní banka při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky přihlíží ke sbližování nástrojů a postupů bankovního dohledu využívaných v členských státech Evropské unie; vychází přitom z pokynů, doporučení, standardů a jiných opatření přijatých Evropským orgánem pro bankovnictví, ledaže uvede důvody, pro které tak nečiní.

22.07.2014

(7) Česká národní banka může požadovat pravidelné poskytování informací nutných k výkonu její působnosti a pro statistické účely od

22.07.2014

a) obchodníka s cennými papíry,

22.07.2014

b) finanční holdingové osoby,

22.07.2014

c) smíšené finanční holdingové osoby,

22.07.2014

d) smíšené holdingové osoby,

22.07.2014

e) osoby náležející k osobám uvedeným v písmenech a) až d),

22.07.2014

f) osoby, která byla osobami uvedenými v písmenech a) až d) pověřena výkonem činnosti.

22.07.2014

(8) Česká národní banka může provést kontrolu u osob uvedených v odstavci 7, pokud je to nezbytné k výkonu její působnosti; za tímto účelem může

22.07.2014

a) vyžadovat předložení dokladů,

22.07.2014

b) zkoumat knihy a záznamy a pořizovat z nich výpisy a opisy,

22.07.2014

c) získávat písemná nebo ústní vysvětlení od osob uvedených v odstavci 7, jejich zástupců a pracovníků,

22.07.2014

d) získávat ústní vysvětlení od jiné osoby, než je uvedena v odstavci 7 za podmínky, že k tomu udělí souhlas.

22.07.2014

(9) Česká národní banka může provést kontrolu na místě u osob uvedených v odstavci 7 a všech osob, které podléhají dohledu na konsolidovaném základě, jestliže předem uvědomí dotčený orgán dohledu.

22.07.2014

45) Čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 10 až 16.

22.07.2014

54. V § 135a odst. 13 se číslo „4“ nahrazuje číslem „10“.

22.07.2014

55. V § 135a odst. 14 se číslo „7“ nahrazuje číslem „13“.

22.07.2014

56. Poznámka pod čarou č. 38 zní:

22.07.2014

38) Čl. 50 a 117 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

01.01.2015

57. V § 135a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 5, které znějí:

01.01.2015

(4) Česká národní banka může provádět kontroly na místě a vyžadovat informace o činnostech, které zahraniční obchodník s cennými papíry vykonává na území České republiky prostřednictvím pobočky, pokud to považuje za důležité z hlediska finanční stability v České republice. Česká národní banka před zahájením kontroly na místě informuje orgán dohledu dotčeného státu o účelu kontroly a po jejím ukončení poskytne orgánu dohledu veškeré informace, které jsou významné pro hodnocení rizikovosti obchodníka s cennými papíry nebo pro finanční stabilitu v České republice.

01.01.2015

(5) Česká národní banka při výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry, který poskytuje služby na území jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím pobočky, zohlední při sestavování plánu dohledových šetření podle § 135d informace získané orgánem dohledu tohoto členského státu prostřednictvím kontroly na místě.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 4 až 16 se označují jako odstavce 6 až 18.

01.01.2015

58. V § 135a odst. 10 úvodní části ustanovení a písmenech c) a d) se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

01.01.2015

59. V § 135a odst. 11 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

01.01.2015

60. V § 135a odst. 15 se číslo „4“ nahrazuje číslem „12“.

01.01.2015

61. V § 135a odst. 16 se číslo „7“ nahrazuje číslem „15“.

22.07.2014

62. Za § 135a se vkládají nové § 135b až 135e, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 46 znějí:

22.07.2014

㤠135b

22.07.2014

Proces přezkumu a vyhodnocování

22.07.2014

(1) Při výkonu dohledu nad činností obchodníka s cennými papíry, který není bankou, Česká národní banka zároveň přezkoumává a vyhodnocuje, zda uspořádání, strategie, postupy a mechanismy zavedené obchodníkem s cennými papíry za účelem splnění požadavků stanovených § 9a až 9au, § 12g až 12j, § 14 odst. 6 až 10, § 16a, 16d, 16e, 27, § 135a odst. 4, 5 a 9, § 135b, 135c, 135d, § 136 odst. 2, 5 až 7, § 136a, 150 až 156, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise, kapitál a likvidita obchodníka s cennými papíry zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz obchodníka s cennými papíry a řádné řízení a krytí rizik. Česká národní banka vždy vyhodnocuje rizika, kterým obchodník s cennými papíry je nebo může být vystaven, rizika, která může obchodník s cennými papíry představovat pro finanční trh s ohledem na zjištění a měření systémového rizika podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 nebo doporučení Evropské rady pro systémová rizika a rizika odhalená zátěžovými testy.

22.07.2014

(2) Česká národní banka provádí přezkum a vyhodnocování v periodicitě a intenzitě přiměřené velikosti, významu a postavení obchodníka s cennými papíry na finančním trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností, minimálně však jednou ročně, a v rozsahu požadavků stanovených obchodníkovi s cennými papíry podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise. V případě, že Česká národní banka upustí od požadavků na konsolidovaném základě podle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, postupuje podle tohoto odstavce při výkonu dohledu nad tímto obchodníkem s cennými papíry na individuálním základě.

22.07.2014

(3) Česká národní banka přezkoumává a vyhodnocuje úvěrové, tržní a operační riziko; přezkum a vyhodnocování musí být dále zaměřeny alespoň na

22.07.2014

a) výsledky zátěžových testů prováděných obchodníkem s cennými papíry podle čl. 177 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 při použití přístupu založeného na interním ratingu,

22.07.2014

b) expozice vůči riziku koncentrace a jeho řízení obchodníkem s cennými papíry včetně dodržování požadavků podle části čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

c) vhodnost, účinnost a odolnost zásad a postupů pro řízení zbytkového rizika spojeného s používáním uznatelných technik snižování úvěrového rizika, kterým se rozumí snižování úvěrového rizika podle čl. 4 odst. 1 bodu 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a správnost jejich uplatňování,

22.07.2014

d) míru, v jaké kapitál udržovaný obchodníkem s cennými papíry vůči aktivům, která sekuritizovala, odpovídá ekonomické podstatě dané transakce, včetně dosaženého stupně převodu rizika,

22.07.2014

e) expozice obchodníka s cennými papíry vůči riziku likvidity, měření a řízení rizika likvidity, včetně vypracování analýz alternativních scénářů, řízení faktorů snižujících riziko a efektivity pohotovostních plánů,

22.07.2014

f) dopady rozložení rizika a způsob, jakým jsou tyto dopady začleněny do systému měření rizika,

22.07.2014

g) výsledky zátěžových testů prováděných obchodníkem s cennými papíry při používání interního modelu pro výpočet kapitálového požadavku k tržnímu riziku podle části třetí hlavy čtvrté kapitoly páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

h) geografické umístění expozic obchodníka s cennými papíry,

22.07.2014

i) model podnikání obchodníka s cennými papíry,

22.07.2014

j) zhodnocení systémového rizika.

22.07.2014

(4) Česká národní banka dále přezkoumává a vyhodnocuje

22.07.2014

a) celkové řízení rizika likvidity obchodníka s cennými papíry; přitom prosazuje rozvoj řádných vnitřních metodik a bere v úvahu postavení obchodníka s cennými papíry na finančních trzích a řádně zohlední v rozhodnutích učiněných v návaznosti na přezkum a vyhodnocování možný dopad na stabilitu finančního systému ve všech ostatních dotčených členských státech Evropské unie,

22.07.2014

b) expozice obchodníka s cennými papíry vůči úrokovému riziku investičního portfolia, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí portfolio, do kterého se zařazují nástroje, které se nezařazují do obchodního portfolia; pokud by v důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb o více než 2 procentní body nebo o hodnotu stanovenou v obecných pokynech Evropského orgánu pro bankovnictví poklesla ekonomická hodnota obchodníka s cennými papíry o více než 20 % kapitálu, uloží Česká národní banka odpovídající opatření k nápravě,

22.07.2014

c) expozice obchodníka s cennými papíry vůči riziku nadměrné páky, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí páka podle čl. 4 odst. 1 bodu 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a které je identifikováno na základě ukazatelů nadměrné páky včetně pákového poměru určeného podle článku 429 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise; při vyhodnocování přiměřenosti pákového poměru a při vyhodnocování uspořádání, strategií, postupů a mechanismů zavedených obchodníkem s cennými papíry pro řízení rizika nadměrné páky, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí riziko nadměrné páky podle čl. 4 odst. 1 bodu 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, přihlédne Česká národní banka k modelu podnikání obchodníka s cennými papíry,

22.07.2014

d) řídicí a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry, podnikovou kulturu a způsobilost členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčího orgánu vykonávat své povinnosti; při přezkumu a vyhodnocování může Česká národní banka požadovat po obchodníkovi s cennými papíry program jednání statutárního orgánu, správní rady a dozorčího orgánu a jejich výborů včetně souvisejících podkladových dokumentů a výsledků vnitřního a vnějšího hodnocení činnosti statutárního orgánu, správní rady a dozorčího orgánu.

22.07.2014

(5) Česká národní banka dále přezkoumává a vyhodnocuje,

22.07.2014

a) zda obchodník s cennými papíry poskytl skrytou podporu sekuritizaci, kterou se rozumí sekuritizace podle čl. 4 odst. 1 bodu 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013; zjistí-li, že obchodník s cennými papíry poskytl skrytou podporu sekuritizaci ve více než jednom případě, přijme odpovídající opatření odrážející riziko, že obchodník s cennými papíry v budoucnu poskytne podporu své sekuritizaci,

22.07.2014

b) zda úpravy ocenění pozic nebo portfolií v obchodním portfoliu podle čl. 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise umožní obchodníkovi s cennými papíry prodat nebo krátkodobě zajistit své pozice, aniž by došlo za běžných tržních podmínek k významné ztrátě; obchodním portfoliem se pro účely tohoto zákona rozumí obchodní portfolio podle čl. 4 odst. 1 bodu 86 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

§ 135c

22.07.2014

(1) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu přezkumu a vyhodnocování podle § 135b, že více obchodníků s cennými papíry je nebo by mohlo být vystaveno podobným rizikům nebo představuje podobné riziko pro finanční trh, je oprávněna provádět přezkum a vyhodnocování u skupin druhově určených obchodníků s cennými papíry stejným nebo podobným způsobem. Skupiny druhově určených obchodníků s cennými papíry s podobným rizikovým profilem lze určit zejména na základě zhodnocení systémového rizika podle § 135b odst. 3 písm. j).

22.07.2014

(2) Na podporu procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 135b provádí Česká národní banka alespoň jednou ročně zátěžové testy obchodníků s cennými papíry. Výsledek zátěžových testů může Česká národní banka uveřejnit.

22.07.2014

(3) Česká národní banka pravidelně alespoň jednou za 3 roky přezkoumává dodržování podmínek, za kterých bylo obchodníkovi s cennými papíry povoleno používání interních přístupů. Při tom se zaměřuje zejména na kvalitu a aktuálnost používaných metod a postupů, na změny v činnosti obchodníka s cennými papíry a na používání interních přístupů u nových produktů.

22.07.2014

(4) Česká národní banka zohlední při přezkumu podmínek, za kterých bylo obchodníkovi s cennými papíry povoleno používání interních přístupů, obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví.

22.07.2014

§ 135d

22.07.2014

(1) Česká národní banka postupuje podle plánu dohledových šetření, který je sestaven alespoň jednou ročně s přihlédnutím k výsledkům procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 135b.

22.07.2014

(2) Česká národní banka sestaví plán dohledových šetření podle odstavce 1 tak, aby nebránil orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie v provedení kontroly na místě v pobočce obchodníka s cennými papíry, který vykonává svou činnost na území tohoto členského státu.

22.07.2014

(3) Plán dohledových šetření České národní banky zahrnuje

22.07.2014

a) seznam obchodníků s cennými papíry, kteří mají být předmětem zvýšeného dohledu v návaznosti na opatření podle odstavce 4,

22.07.2014

b) plán kontrol na místě v obchodních místech obchodníka s cennými papíry, včetně jeho poboček a ovládaných osob se sídlem v jiných členských státech Evropské unie,

22.07.2014

c) informaci o plánovaném způsobu plnění daných úkolů a přidělení zdrojů na jejich zajištění,

22.07.2014

d) seznam obchodníků s cennými papíry, u nichž výsledky zátěžových testů podle § 135b a § 135c odst. 2 nebo výsledek procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 135b naznačují významná rizika pro finanční zdraví nebo porušení požadavků stanovených tímto zákonem, právním předpisem, který jej provádí, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,

22.07.2014

e) seznam obchodníků s cennými papíry, kteří představují systémové riziko pro finanční trh,

22.07.2014

f) seznam dalších obchodníků s cennými papíry, u kterých to Česká národní banka považuje za nezbytné.

22.07.2014

(4) Česká národní banka přijme v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování podle § 135b, je-li to nezbytné, zejména tato opatření:

22.07.2014

a) zvýšit počet kontrol na místě u daného obchodníka s cennými papíry,

22.07.2014

b) zajistit trvalou přítomnost zástupce České národní banky v obchodníkovi s cennými papíry,

22.07.2014

c) vyžadovat podávání dodatečných nebo častějších informací obchodníkem s cennými papíry,

22.07.2014

d) provádět dodatečný nebo častější přezkum provozních, strategických nebo obchodních plánů obchodníka s cennými papíry,

22.07.2014

e) provádět kontroly zaměřené na sledování vybraných rizik, kterým by obchodník s cennými papíry mohl být vystaven.

22.07.2014

§ 135e

22.07.2014

(1) Obchodník s cennými papíry je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat ozdravný plán pro případ závažného zhoršení své finanční situace. Pokud Česká národní banka s přihlédnutím k velikosti obchodníka s cennými papíry, modelu jeho podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že zhoršení finanční situace obchodníka s cennými papíry nebude mít nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo podmínky financování, obchodník s cennými papíry vypracuje se souhlasem České národní banky ozdravný plán v přiměřeném rozsahu.

22.07.2014

(2) Česká národní banka je povinna vypracovat a pravidelně aktualizovat plán řešení problémů obchodníka s cennými papíry, který stanoví možnosti řešení krizové situace obchodníka s cennými papíry. Pokud Česká národní banka s přihlédnutím k velikosti obchodníka s cennými papíry, modelu jeho podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že případný úpadek obchodníka s cennými papíry nebude mít nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo podmínky financování, vypracuje plán řešení problémů obchodníka s cennými papíry v přiměřeném rozsahu.

22.07.2014

(3) Obchodník s cennými papíry je povinen poskytnout České národní bance za účelem přípravy plánu řešení problémů obchodníka s cennými papíry podle odstavce 2 veškeré nezbytné informace v rozsahu přiměřeném jeho velikosti, modelu jeho podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem.

22.07.2014

(4) Česká národní banka spolupracuje s Evropským orgánem pro bankovnictví46) při přípravě plánů řešení problémů obchodníků s cennými papíry. Informuje Evropský orgán pro bankovnictví o přípravě ozdravných plánů a plánů řešení problémů obchodníků s cennými papíry, zejména jej s dostatečným předstihem informuje o termínech a místu jednání a o hlavních projednávaných bodech. Česká národní banka umožní účast zástupce Evropského orgánu pro bankovnictví na jednání.

22.07.2014

46) Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.“.

22.07.2014

63. V § 136 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Česká národní banka může obchodníkovi s cennými papíry, který nesplnil povinnost uloženou tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise nebo v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocení podle § 135b opatřením k nápravě uložit také“.

22.07.2014

64. V § 136 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

22.07.2014

a) udržovat kapitál nad minimální úrovní požadavků na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a požadavků na kapitálové rezervy podle tohoto zákona,

22.07.2014

b) zlepšit uspořádání, strategie, postupy a jiné mechanismy tak, aby obnovil nebo posílil jejich soulad s tímto zákonem, právním předpisem provádějícím tento zákon, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,“.

22.07.2014

65. V § 136 odst. 2 písm. c) se slova „přijmout přísnější pravidla“ nahrazují slovy „uplatňovat specifické zásady a postupy“.

22.07.2014

66. V § 136 odst. 2 se písmena g) a h) včetně poznámky pod čarou č. 28 zrušují.

22.07.2014

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno g).

22.07.2014

67. V § 136 odst. 2 písm. g) se za slovo „přednostně“ vkládají slova „k doplnění rezervních fondů nebo“.

22.07.2014

68. V § 136 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až q), která znějí:

22.07.2014

h) předložit plán na obnovení souladu s požadavky České národní banky podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a zavést jej ve stanoveném termínu,

22.07.2014

i) omezit rozdělení zisku nebo nerozdělit zisk akcionářům či držitelům dodatečných nástrojů tier 1; pokud tento zákaz nepředstavuje nesplnění závazků této osoby,

22.07.2014

j) omezit, ukončit nebo neprovádět některé obchody, operace nebo činnosti, které znamenají nadměrné riziko pro obchodníka s cennými papíry,

22.07.2014

l) ve stanovené lhůtě odstranit nedostatek v činnosti a zdržet se jeho opakování,

22.07.2014

m) dodatečné nebo častější předkládání výkazů, včetně informací o kapitálu a likvidních pozicích,

22.07.2014

n) zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s přihlédnutím ke konkrétnímu obchodnímu modelu obchodníka s cennými papíry, k uspořádáním, postupům a mechanismům obchodníka s cennými papíry, zejména podle § 12a odst. 1 písm. b) a k systémovému riziku likvidity, které ohrožuje jednotu finančního trhu České republiky,

22.07.2014

o) dodatečné uveřejňování informací,

22.07.2014

q) jiná vhodná opatření k nápravě.“.

01.01.2016

69. V § 136 odst. 2 se vkládají nová písmena q) a r), která znějí:

01.01.2016

q) ve stanovené lhůtě navýšit kapitál na určenou výši, pokud neudržuje kombinovanou kapitálovou rezervu podle § 9aj odst. 1 a Česká národní banka neschválila plán na obnovení kapitálu,

01.01.2016

r) přísnější omezení rozdělení zisku než podle § 9aj odst. 4, pokud Česká národní banka neschválila plán na obnovení kapitálu,“.

01.01.2016

Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno s).

22.07.2014

70. V § 136 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

22.07.2014

(5) Česká národní banka může uložit opatření podle odstavce 2 písm. a), zejména pokud

22.07.2014

a) zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, postupech nebo jiných mechanismech řídicího a kontrolního systému upravených tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, nesplnění požadavků podle čl. 393 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo nedostatky ve strategiích nebo postupech podle § 9a odst. 1, nebo v jejich uplatňování; to platí za podmínek stanovených v § 152b odst. 1 a 2 obdobně i pro zahraničního obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. b)], který je členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. q)], členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. u)] nebo členem skupiny evropské ovládající banky podle zákona upravujícího činnost bank, nad níž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, přičemž v takovém případě lze požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou zahraničními právními předpisy,

22.07.2014

b) se na rizika nebo prvky rizik nevztahují požadavky na kapitál upravené v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky,

22.07.2014

c) uložení jiných opatření se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase,

22.07.2014

d) je pravděpodobné, že nesplnění požadavků ohledně používání odpovídajícího přístupu bude mít za následek nedostatečné kapitálové požadavky,

22.07.2014

e) je pravděpodobné, že ačkoliv budou dodrženy požadavky podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, rizika budou podceněna,

22.07.2014

f) banka oznámí České národní bance podle čl. 377 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, že z výsledků zátěžových testů vyplývá potřeba kapitálu ve výši, která významně přesahuje její kapitálový požadavek ke krytí portfolia obchodování s korelací.

22.07.2014

(6) Česká národní banka může osobě podléhající jejímu dohledu, která obdržela souhlas používat interní přístup nebo interní model k výpočtu kapitálových požadavků podle části třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, ale nesplňuje požadavky pro jeho používání,

22.07.2014

a) uložit, aby prokázala, že nesoulad s požadavky na interní přístup nebo interní model je nepodstatný,

22.07.2014

b) uložit, aby předložila plán na obnovení souladu s požadavky na interní přístup nebo interní model a stanovila lhůtu k jeho provedení,

22.07.2014

c) uložit, aby provedla úpravu plánu na obnovení souladu s požadavky na interní přístup nebo interní model a stanovit lhůtu pro provedení těchto úprav, je-li nepravděpodobné, že podle původního plánu bude dosaženo plného souladu, nebo lhůty uvedené v původním plánu jsou nevhodné,

22.07.2014

d) omezit souhlas na oblasti, které splňují stanovené požadavky nebo u nichž lze dosáhnout souladu v rámci příslušné lhůty,

22.07.2014

e) odejmout souhlas s používáním interního přístupu nebo interního modelu, pokud je nepravděpodobné, že obchodník s cennými papíry bude schopen obnovit soulad v rámci příslušného termínu nebo neprokázal, že nesoulad je nepodstatný, nebo

22.07.2014

f) odejmout souhlas s používáním interního modelu tržního rizika nebo uložit vhodná opatření k zajištění jeho okamžitého zlepšení, pokud u interního modelu naznačuje velký počet překročení uvedených v čl. 366 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, že model není dostatečně přesný,

22.07.2014

g) uložit jiná vhodná opatření.

22.07.2014

(7) Česká národní banka může uložit fyzické osobě nebo právnické osobě nepodléhající jejímu dohledu, která neplní povinnost uloženou tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky nebo nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise, aby upustila od tohoto protiprávního jednání a zdržela se jeho opakování; Česká národní banka může dále

22.07.2014

a) pozastavit výkon hlasovacích práv akcionáři nebo akcionářům odpovědným za protiprávní jednání,

22.07.2014

b) dočasně zakázat členu statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady obchodníka s cennými papíry nebo jiné odpovědné fyzické osobě výkon funkce v obchodníkovi s cennými papíry nebo výkon funkce v zahraničním obchodníkovi s cennými papíry,

22.07.2014

c) uveřejnit informaci o tom, která osoba je odpovědná za protiprávní jednání a jaká je jeho povaha.“.

22.07.2014

71. Za § 136 se vkládá nový § 136a, který zní:

22.07.2014

㤠136a

22.07.2014

(1) Česká národní banka může uložit opatření k nápravě podle § 136 odst. 2 a odst. 5 až 7 také, jestliže má důvodné podezření, že nedostatek v činnosti může v průběhu následujících 12 měsíců nastat.

22.07.2014

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uložení opatření k nápravě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

22.07.2014

(3) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o osobě, které bylo opatření k nápravě uloženo, pokud by uveřejnění

22.07.2014

a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

22.07.2014

b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,

22.07.2014

c) ohrozilo probíhající trestní řízení,

22.07.2014

d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

22.07.2014

(4) Rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.“.

22.07.2014

72. V § 137 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

22.07.2014

(3) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, jsou-li naplněny podmínky stanovené v čl. 458 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

01.01.2015

73. V § 146 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

01.01.2015

(1) Dohled nad zahraniční osobou, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, má povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky nebo bez umístění pobočky, vykonává orgán dohledu domovského státu.“.

01.01.2015

Dosavadní odstavce 1 až 6 se označují jako odstavce 2 až 7.

01.01.2015

74. V § 146 odst. 4 se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“.

01.01.2015

75. V § 146 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

01.01.2015

76. V § 146 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

01.01.2015

77. V § 149d odst. 1 se slova „§ 146 odst. 3 až 6“ nahrazují slovy „§ 146 odst. 4 až 7“.

01.01.2015

78. V § 149d odst. 2 se slova „§ 146 odst. 3 až 6“ nahrazují slovy „§ 146 odst. 4 až 7“.

22.07.2014

79. V § 151 odstavec 1 zní:

22.07.2014

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

22.07.2014

a) konsolidačním celkem skupina ovládajícího obchodníka s cennými papíry, skupina zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, skupina zahraniční ovládající banky, skupina finanční holdingové osoby anebo skupina smíšené holdingové osoby, přičemž konsolidační celek tvoří nejméně dvě osoby,

22.07.2014

b) zahraničním obchodníkem s cennými papíry osoba se sídlem v zahraničí, která je v zemi svého sídla oprávněna poskytovat investiční služby a není zahraniční bankou,

22.07.2014

c) ovládajícím obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který není bankou, jehož ovládanou nebo přidruženou osobou je obchodník s cennými papíry, zahraniční obchodník s cennými papíry, banka, družstevní záložna, finanční instituce, nebo podnik pomocných služeb,

22.07.2014

d) finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

e) smíšenou holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

f) smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

g) skupinou ovládajícího obchodníka s cennými papíry skupina tvořená ovládajícím obchodníkem s cennými papíry, jím ovládanými a přidruženými osobami, které jsou institucemi, finančními institucemi nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

h) skupinou finanční holdingové osoby skupina tvořená finanční holdingovou osobou a jí ovládanými a přidruženými osobami, které jsou institucemi, finančními institucemi nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

i) skupinou smíšené holdingové osoby skupina tvořená smíšenou holdingovou osobou a jí ovládanými a přidruženými osobami, které jsou institucemi, finančními institucemi nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

j) přidruženou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

k) finanční institucí finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

l) zahraničním ovládajícím obchodníkem s cennými papíry zahraniční obchodník s cennými papíry, který ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou,

22.07.2014

m) skupinou zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry skupina tvořená zahraničním ovládajícím obchodníkem s cennými papíry a jím ovládanými osobami a přidruženými osobami, které jsou institucemi, finančními institucemi nebo podnikem pomocných služeb,

22.07.2014

n) zahraniční ovládající bankou zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou,

22.07.2014

o) skupinou zahraniční ovládající banky skupina tvořená zahraniční ovládající bankou a jí ovládanými a přidruženými osobami,

22.07.2014

p) tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry ovládající obchodník s cennými papíry, který současně není osobou ovládanou jiným obchodníkem s cennými papíry, bankou, finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice,

22.07.2014

q) evropským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry ovládající obchodník s cennými papíry nebo zahraniční ovládající obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v členském státě Evropské unie a který není ovládán jiným obchodníkem s cennými papíry, bankou nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě Evropské unie, ani není ovládán finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou, která má sídlo v jakémkoli členském státě Evropské unie,

22.07.2014

r) tuzemskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

s) tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

t) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

u) evropskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

v) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby obchodník s cennými papíry, který není bankou, ovládaný finanční holdingovou osobou, která neovládá žádnou banku nebo družstevní záložnu, jíž bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoliv členském státě Evropské unie, a která má sídlo

22.07.2014

1. v České republice,

22.07.2014

2. v jiném členském státě Evropské unie, pokud tato finanční holdingová osoba zároveň neovládá zahraničního obchodníka s cennými papíry, kterému bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v tomto členském státě Evropské unie, ani zahraničního obchodníka s cennými papíry s větší bilanční sumou, kterému bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě Evropské unie, nebo

22.07.2014

3. v jiném než členském státě Evropské unie, pokud Česká národní banka neupustila podle § 153 odst. 6 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této finanční holdingové osoby;

22.07.2014

je-li v takovémto konsolidačním celku více obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami, odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby se rozumí obchodník s cennými papíry s největší bilanční sumou,

22.07.2014

w) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který není bankou, ovládaný zahraničním ovládajícím obchodníkem s cennými papíry, pokud

22.07.2014

1. tomuto zahraničnímu ovládajícímu obchodníkovi s cennými papíry bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném než členském státě Evropské unie,

22.07.2014

2. tento zahraniční ovládající obchodník s cennými papíry neovládá žádnou banku, družstevní záložnu nebo zahraniční banku, jíž bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoliv členském státě Evropské unie, a

22.07.2014

3. Česká národní banka neupustila podle § 153 odst. 6 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou tohoto zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry;

22.07.2014

je-li v takovémto konsolidačním celku více obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami, odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry se rozumí obchodník s cennými papíry s největší bilanční sumou,

22.07.2014

x) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky obchodník s cennými papíry, který není bankou, ovládaný zahraniční ovládající bankou, pokud Česká národní banka neupustila podle § 153 odst. 6 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této zahraniční ovládající banky; je-li v takovémto konsolidačním celku více obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami, odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky se rozumí obchodník s cennými papíry s největší bilanční sumou,

22.07.2014

y) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným smíšenou finanční holdingovou osobou obchodník s cennými papíry ovládaný smíšenou finanční holdingovou osobou se sídlem

22.07.2014

1. v České republice,

22.07.2014

2. v jiném členském státě Evropské unie, pokud tato smíšená finanční holdingová osoba zároveň neovládá zahraniční finanční instituci, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v tomto členském státě, ani zahraniční finanční instituci s větší bilanční sumou, které bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě Evropské unie, nebo

22.07.2014

3. ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokud Česká národní banka neupustila podle § 153 odst. 6 od výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě;

22.07.2014

je-li v konsolidačním celku podle bodů 1 až 3 více obchodníků s cennými papíry ovládanými smíšenou finanční holdingovou osobou, kteří nejsou bankami, odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným smíšenou finanční holdingovou osobou se rozumí obchodník s cennými papíry s největší bilanční sumou,

22.07.2014

z) konsolidovaným základem konsolidovaný základ podle čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

za) institucí se pro účely tohoto zákona rozumí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 a investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

80. V § 151 se odstavec 3 zrušuje.

22.07.2014

81. V § 152 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a to zejména informace týkající se“ nahrazují slovy „ ; Česká národní banka dále poskytuje na vyžádání orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie informace potřebné pro výkon jejich dohledu a z vlastního podnětu poskytuje těmto orgánům zásadní informace, které mají podstatný vliv na hodnocení finanční situace zahraničního obchodníka s cennými papíry nebo finanční instituce v dotčeném členském státě, a to zejména informace o“.

22.07.2014

82. V § 152 odst. 2 písmeno a) zní:

22.07.2014

a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, struktuře správy a řízení včetně organizační struktury konsolidačního celku, přičemž zahrnuty jsou všechny regulované i neregulované subjekty, neregulované ovládané osoby, významné pobočky a ovládající osoby a orgány dohledu nad regulovanými subjekty v tomto konsolidačním celku,“.

22.07.2014

83. V § 152 odst. 2 písm. b) se slovo „postupů“ nahrazuje slovem „postupech“.

22.07.2014

84. V § 152 odst. 2 písm. c) se slovo „vývoje“ nahrazuje slovem „vývoji“.

22.07.2014

85. V § 152 odst. 2 písm. d) se slova „sankcí a opatření“ nahrazují slovy „sankcích a opatřeních“ a slova „podle § 9 odst. 4 nebo 7“ se zrušují.

22.07.2014

86. V § 152 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

22.07.2014

e) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

22.07.2014

87. V § 152 odst. 3 se slova „uvedené v odstavci 2“ nahrazují slovy „potřebné k výkonu dohledu na konsolidovaném základě“.

22.07.2014

88. V § 152 se odstavec 4 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

22.07.2014

89. V § 152 odst. 5 se za slovo „neposkytne“ vkládá slovo „zásadní“ a slova „uvedenou v odstavci 2 a odstavci 4“ se zrušují.

22.07.2014

Poznámka pod čarou č. 40 zní:

22.07.2014

40) Čl. 117 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

90. V § 152a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, má kromě úkolů stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „ , skupinou evropské finanční holdingové osoby nebo odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, má kromě úkolů stanovených tímto zákonem, jiným právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky“.

22.07.2014

91. V § 152a odst. 1 písm. b) se slovo „16a“ nahrazuje slovy „části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“ a slova „§ 135 odst. 5“ se nahrazují slovem „§ 135b“.

22.07.2014

92. V § 152a odst. 1 písm. c) se slova „jiných členských států“ nahrazují slovy „Evropského systému centrálních bank, kterými se rozumí centrální banky Evropského systému centrálních bank podle čl. 4 odst. 1 bodu 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.

22.07.2014

93. V § 152a odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova „na vyžádání“.

22.07.2014

94. V § 152a odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

22.07.2014

95. V § 152a odst. 3 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „osoby“ se vkládají slova „nebo odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

96. Poznámka pod čarou č. 34 zní:

22.07.2014

34) Čl. 112 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

97. V § 152a odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „papíry nebo“ nahrazují slovem „papíry,“ a za slovo „osoby“ se vkládají slova „nebo odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

98. Poznámka pod čarou č. 29 zní:

22.07.2014

29) Čl. 115 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

99. V § 152a se doplňuje odstavec 12, který zní:

22.07.2014

(12) Odstavce 8 až 11 se použijí obdobně pro výkon dohledu na konsolidovaném základě nad odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou.“.

22.07.2014

100. V § 152b odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „osoby“ se vkládají slova „nebo odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou,“.

22.07.2014

101. V § 152b odst. 1 písm. a) se za slova „písm. a)“ vkládají slova „a n)“.

22.07.2014

102. V § 152b odst. 1 písm. b) a c) se za slovo „úroveň“ vkládají slova „a v podobě zvláštních požadavků na likviditu“.

22.07.2014

103. V § 152b odst. 2 větě první se slovo „rizik“ nahrazuje slovy „krytí rizik kapitálem a rizika likvidity“.

22.07.2014

104. V § 152b odst. 2 větě druhé se slova „zprávu ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny“ nahrazují slovy „ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny zprávu o posouzení krytí rizik kapitálem, a ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy předložila zprávu o posouzení rizika likvidity“.

22.07.2014

105. V § 152b odst. 3 větě první se slova „do 4 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka předložila ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny zprávu“ nahrazují slovy „ve lhůtách“.

22.07.2014

106. Poznámka pod čarou č. 41 zní:

22.07.2014

41) Čl. 113 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

22.07.2014

107. V § 152b odst. 5 věta první se nahrazuje větou „Obchodníkovi s cennými papíry, který je členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry, členem skupiny evropské finanční holdingové osoby nebo členem skupiny evropské ovládající banky podle zákona upravujícího činnost bank nebo je odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě podle § 136 odst. 2 písm. a) a n) samostatně, jestliže nebude dosaženo dohody mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou a ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny do 4 měsíců ode dne, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení krytí rizik kapitálem této skupiny, nebo do 1 měsíce ode dne, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení rizika likvidity této skupiny.“.

22.07.2014

108. V § 152b odst. 6 větě první se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „lhůt“.

22.07.2014

109. V § 152b odst. 9 se slova „stanovenou § 9“ zrušují.

22.07.2014

110. V § 152c odst. 1 větě první se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „osoby“ se vkládají slova „nebo nad odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

111. V § 152c odst. 3 písm. d) se za slova „centrální banky“ vkládají slova „Evropského systému centrálních bank,“.

22.07.2014

112. V § 153 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a nad odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

113. V § 153 odst. 3 větě poslední se za slovo „komisi“ vkládají slova „a Evropský orgán pro bankovnictví“.

22.07.2014

114. V § 153 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

22.07.2014

(4) Odstavec 3 se použije obdobně pro výkon dohledu na konsolidovaném základě nad odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným smíšenou finanční holdingovou osobou.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

22.07.2014

115. V § 153 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky“.

22.07.2014

116. V § 153 odst. 6 větě třetí se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo smíšené finanční holdingové osoby“.

22.07.2014

117. V § 154 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 9 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 9a odst. 4“.

22.07.2014

118. V § 154 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.

22.07.2014

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b) až d).

22.07.2014

119. V § 154 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

22.07.2014

120. V § 154 odst. 2 se slova „pravidelně nebo“ zrušují.

22.07.2014

121. V § 154 se odstavec 3 zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

22.07.2014

122. V § 155 odst. 2 se za slovo „osoby,“ vkládají slova „odpovědný obchodník s cennými papíry ovládaný smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

123. V § 155a odst. 1 větě první se za slova „holdingové osoby“ vkládají slova „ , smíšené finanční holdingové osoby“ a slova „osobu nebo osoby uvedené v § 151 odst. 1 písm. d) bodě 1 nebo 2“ se nahrazují slovy „výhradně nebo převážně obchodníky s cennými papíry, zahraniční obchodníky s cennými papíry, banky, družstevní záložny nebo finanční instituce, nebo ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou,“.

22.07.2014

124. V § 155a odst. 1 větě třetí se za slova „holdingové osoby“ vkládají slova „nebo smíšené finanční holdingové osoby“.

22.07.2014

125. V § 155a odst. 1 větě čtvrté se za slova „holdingovou osobou“ vkládají slova „ , smíšenou finanční holdingovou osobou“.

22.07.2014

126. Za § 155a se vkládají nové § 155b a 155c, které včetně poznámek pod čarou č. 47 a 48 znějí:

22.07.2014

㤠155b

22.07.2014

(1) Česká národní banka může při výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad smíšenou finanční holdingovou osobou po konzultaci s příslušnými orgány dohledu stanovit, že při výkonu tohoto dohledu použije pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují srovnatelné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(2) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným smíšenou finanční holdingovou osobou, může po konzultaci s příslušnými orgány dohledu stanovit, že při výkonu tohoto dohledu použije pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto evropskou smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují srovnatelné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(3) Česká národní banka je příslušná ke konzultaci o použití pouze zahraničních právních předpisů upravujících doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, je-li orgánem vykonávajícím dohled nad obchodníkem s cennými papíry ovládaným evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou a je-li k této konzultaci vyzvána orgánem vykonávajícím doplňkový dohled nad finančním konglomerátem.

22.07.2014

(4) Česká národní banka může při výkonu dohledu na konsolidovaném základě stanovit, že při výkonu tohoto dohledu nad smíšenou finanční holdingovou osobou použije pouze ustanovení, která se vztahují na nejvýznamnější sektor podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují rovnocenné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího činnost pojišťoven, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(5) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad odpovědným obchodníkem s cennými papíry ovládaným smíšenou finanční holdingovou osobou, může po dohodě s příslušnými orgány dohledu stanovit, že při výkonu tohoto dohledu použije pouze ustanovení, která se vztahují na nejvýznamnější sektor podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, a to za podmínky, že se na tuto evropskou smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují rovnocenné požadavky tohoto zákona a zákona upravujícího činnost pojišťoven, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

22.07.2014

(6) Česká národní banka je příslušná k dohodě o použití pouze zahraničních právních předpisů vztahujících se na nejvýznamnější sektor podle předpisů upravujících doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, je-li orgánem vykonávajícím dohled nad obchodníkem s cennými papíry ovládaným evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou a je-li k této dohodě vyzvána orgánem vykonávajícím doplňkový dohled nad finančním konglomerátem.

22.07.2014

§ 155c

22.07.2014

(1) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o

22.07.2014

a) postupech přijatých podle § 155b odst. 1, 2, 4 a 5,

22.07.2014

b) případech, kdy použije § 135c odst. 1,

22.07.2014

c) fungování procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 135b,

22.07.2014

d) metodice použité jako základ pro rozhodnutí podle § 135b odst. 3 až 5, § 135c odst. 2, 3 a 4 a § 136 při procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 135b,

22.07.2014

e) názvech orgánů nebo osob, kterým smějí být sdělovány informace podle § 135a,

22.07.2014

f) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

g) výsledcích přezkumu a vyhodnocování podle § 135b, jestliže výsledky naznačují hrozící systémové riziko podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze strany obchodníka s cennými papíry; tyto informace poskytne Česká národní banka bez zbytečného odkladu,

22.07.2014

h) údajích shromážděných za účelem srovnání trendů a postupů odměňování,

22.07.2014

i) opatřeních přijatých podle § 12h písm. g),

22.07.2014

j) povolení zastávat další funkci nevýkonného člena podle § 14 odst. 8 poslední věta,

22.07.2014

k) údajích shromážděných podle § 12h písm. h),

22.07.2014

l) údajích získaných od obchodníka s cennými papíry o rozhodnutí akcionářů nebo společníků, která se týkají odměňování,

22.07.2014

m) opatřeních k nápravě uložených podle § 136 odst. 2 písm. l), § 136 odst. 7 a pokutách uložených za správní delikty podle § 157 odst. 8 písm. d), g), j) až q), s) a t), § 164 odst. 1 písm. a) až d), § 166 odst. 1 písm. a), c) až e), včetně údajů o odvolání proti rozhodnutí, kterým byly tyto sankce uloženy,

22.07.2014

n) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého obchodníci s cennými papíry podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

22.07.2014

o) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem Evropské unie.

22.07.2014

(2) Na vyžádání Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech skutečnostech nezbytných k plnění jeho úkolů stanovených příslušnými předpisy Evropské unie47).

22.07.2014

(3) Česká národní banka informuje Evropskou komisi o

22.07.2014

a) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

b) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého obchodníci s cennými papíry podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

22.07.2014

c) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem Evropské unie.

22.07.2014

(4) Česká národní banka informuje Evropskou radu pro systémová rizika o

22.07.2014

a) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého obchodníci s cennými papíry podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

22.07.2014

b) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem Evropské unie,

22.07.2014

(5) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění48) o postupech přijatých podle § 155b odst. 1, 2, 4 a 5.

22.07.2014

(6) Česká národní banka poskytne Evropskému orgánu pro bankovnictví součinnost ve všech případech, kdy Evropský orgán pro bankovnictví z vlastní iniciativy přispívá k řešení sporů mezi příslušnými orgány.

22.07.2014

(7) Česká národní banka využívá údajů z databáze správních sankcí Evropského orgánu pro bankovnictví pro posouzení důvěryhodnosti členů orgánů obchodníka s cennými papíry.

22.07.2014

(8) Česká národní banka informuje příslušná kolegia orgánů dohledu o

22.07.2014

a) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého obchodníci s cennými papíry podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

22.07.2014

b) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem Evropské unie.

22.07.2014

47) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.

22.07.2014

48) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.“.

01.01.2016

127. V § 155c se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2016

d) sazbě proticyklické kapitálové rezervy podle § 9al odst. 3 a údajích uvedených v § 9al odst. 7.“.

22.07.2014

128. V § 157 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „§ 9 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 9a odst. 4“.

22.07.2014

129. V § 157 odst. 8 písmeno a) zní:

22.07.2014

a) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky nebo tento přístup používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,“.

22.07.2014

130. V § 157 odst. 8 písm. b) se slova „tímto zákonem“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky,“.

22.07.2014

131. V § 157 odst. 8 písmeno d) zní:

22.07.2014

d) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a prováděcím právním předpisem vydaném podle § 199,“.

22.07.2014

132. V § 157 odst. 8 se písmeno e) zrušuje.

22.07.2014

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

22.07.2014

133. V § 157 odst. 8 písm. f) se slova „§ 16a, nebo“ nahrazují slovy „části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.

22.07.2014

134. V § 157 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až r), která znějí:

22.07.2014

h) neposkytne právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

i) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků nebo podmínky pro používání přístupů pro výpočet kapitálových požadavků podle částí druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

j) nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

k) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o kapitálových požadavcích stanovených v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

22.07.2014

l) se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,

22.07.2014

m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí nesprávné anebo neúplné údaje o

22.07.2014

1. velkých expozicích,

22.07.2014

2. pákovém poměru,

22.07.2014

3. likviditě,

22.07.2014

n) neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

22.07.2014

o) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo rozhodnutí Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými údaji,

22.07.2014

p) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,

22.07.2014

q) poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu obchodníka s cennými papíry v rozporu s článkem 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

22.07.2014

r) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady obchodníka s cennými papíry, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.“.

22.07.2014

135. V § 157 odst. 10 se slova „podle § 15s“ nahrazují slovy „podle čl. 431 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

22.07.2014

136. V § 157 odst. 11 se slova „§ 9 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 9a odst. 4“.

22.07.2014

137. V § 157 se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až e), která znějí:

22.07.2014

d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, je-li možno výši neoprávněného prospěchu zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 8 písm. i) až t) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého obchodníkem s cennými papíry za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, jde-li o správní delikt podle odstavce 8 písm. i) až t),

22.07.2014

e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 8 písm. i) až t) a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.“.

22.07.2014

138. V § 192 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , popřípadě též k“.

22.07.2014

139. V § 192 se na konci odstavce 2 tečka zrušuje a doplňují se písmena a) až f), která znějí:

22.07.2014

a) délce trvání porušení právní povinnosti,

22.07.2014

b) finanční situaci právnické osoby,

22.07.2014

c) významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit,

22.07.2014

d) ztrátě třetích osob způsobené zjištěným porušením právní povinnosti,

22.07.2014

e) součinnosti této právnické osoby v řízení o správním deliktu,

22.07.2014

f) předchozím správním deliktům právnické osoby.“.

22.07.2014

140. V § 192 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

22.07.2014

(3) Kritéria pro stanovení výše pokuty uvedená v odstavci 2 se použijí i při stanovení výše pokuty uložené za spáchání přestupku fyzické osobě.“.

22.07.2014

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

22.07.2014

141. V § 192 se doplňují odstavce 8 až 10, které znějí:

22.07.2014

(8) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

22.07.2014

(9) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění

22.07.2014

a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

22.07.2014

b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,

22.07.2014

c) ohrozilo probíhající trestní řízení,

22.07.2014

d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

22.07.2014

(10) Rozhodnutí podle odstavce 8 nebo 9 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.“.

22.07.2014

142. V nadpisu pod § 198 se slova „a likvidátorů“ zrušují.

22.07.2014

143. V § 198a odst. 1 písm. c) se slova „§ 135 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 135b“.

22.07.2014

144. V § 198a odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „včetně počtu a povahy opatření k nápravě nebo pokut přijatých v souladu s tímto zákonem,“.

22.07.2014

145. V § 199 odst. 2 se slova „§ 9c,“ nahrazují slovy „§ 9aa odst. 6, § 9aj odst. 6, § 9ar odst. 5“, za slova „§ 12f,“ se vkládají slova „§ 12 g odst. 3, § 12i odst. 3,“ a slova „§ 151 odst. 3, § 154 odst. 3,“ se zrušují.

22.07.2014

146. V § 199 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:

22.07.2014

(5) Česká národní banka může vydat opatření obecné povahy na základě a v mezích přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky tam, kde tento přímo použitelný předpis umožňuje příslušnému orgánu udělit výjimku nebo upravit použití stanovených pravidel obchodníkům s cennými papíry nebo skupině druhově určených obchodníků s cennými papíry.

22.07.2014

(6) Návrh opatření obecné povahy se zveřejní pouze na úřední desce České národní banky. Koná-li se veřejné projednání návrhu o opatření obecné povahy, oznámí Česká národní banka dobu a místo jeho konání na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(7) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(8) Proti vydanému opatření obecné povahy mohou podat písemné odůvodněné námitky pouze obchodníci s cennými papíry, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.“.

22.07.2014

147. V § 201 se doplňuje odstavec 6, který zní:

22.07.2014

(6) Údaje uvedené v § 16a odst. 5 písm. a) až c) uveřejní obchodník s cennými papíry poprvé do dne 1. září 2014 za bezprostředně předcházející účetní období, a to za podmínek a způsobem uvedeným v § 16a.“.

22.07.2014

148. Za § 204 se vkládají nové § 204a až 204c, které znějí:

22.07.2014

㤠204a

22.07.2014

Údaje uvedené v § 16a odst. 5 písm. d) až f) poskytne mezinárodně určená globální systémově významná instituce poprvé do dne 1. září 2014 za bezprostředně předcházející účetní období Evropské komisi, a to v režimu důvěrných informací a za podmínek a způsobem uvedeným v § 16a.

22.07.2014

§ 204b

22.07.2014

Pro účely § 9ag odst. 3 a 4 se do 31. prosince 2014 namísto sazby 5 % použije sazba 3 %.

22.07.2014

§ 204c

22.07.2014

(1) Česká národní banka může stanovit opatřením obecné povahy podmínky, kritéria, požadavky nebo postupy podle čl. 124 odst. 4 písm. a), čl. 150 odst. 3, čl. 153 odst. 9, čl. 181 odst. 3 písm. a), čl. 182 odst. 4 písm. a), čl. 197 odst. 8, čl. 221 odst. 9, čl. 312 odst. 4 písm. b) a c), čl. 316 odst. 3, čl. 318 odst. 3, čl. 363 odst. 4 písm. a) a c), čl. 382 odst. 4 písm. a), čl. 426, čl. 440 odst. 2 a čl. 443 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

22.07.2014

(2) Návrh opatření obecné povahy se zveřejní pouze na úřední desce České národní banky. Koná-li se veřejné projednání návrhu o opatření obecné povahy, oznámí Česká národní banka dobu a místo jeho konání na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(3) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky.

22.07.2014

(4) Proti vydanému opatření obecné povahy mohou podat písemné odůvodněné námitky pouze obchodníci s cennými papíry, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.“.

22.07.2014

149. V § 204b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

22.07.2014

(2) Pro účely § 9ar činí kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce pro rok

22.07.2014

a) 2016 25 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 9ar,

22.07.2014

b) 2017 50 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 9ar,

22.07.2014

c) 2018 75 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 9ar.“.

22.07.2014

Čl. VIII

22.07.2014

Přechodná ustanovení

22.07.2014

(1) Obchodník s cennými papíry, kterým se rozumí obchodník s cennými papíry, který je investičním podnikem podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, je povinen zajistit splnění požadavků stanovených v § 14 odst. 8 písm. c) a § 14 odst. 10 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1. července 2014.

22.07.2014

(2) Řízení o uložení opatření k nápravě nebo řízení o uložení sankce zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

22.07.2014

ČÁST ŠESTÁ

22.07.2014

Změna zákona o finančních konglomerátech

22.07.2014

Čl. IX

22.07.2014

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 91/2012 Sb., zákona č. 228/2013 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

22.07.2014

1. V § 2 písm. d) se slova „podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy“ nahrazují slovy „ ; samosprávný investiční fond se pro účely tohoto zákona za obhospodařovatele standardního fondu nepovažuje“.

22.07.2014

2. V § 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , nebo který má srovnatelné oprávnění podle práva svého domovského státu nebo referenčního členského státu určeného v souladu s čl. 37 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU“.


22.07.2014

ČÁST SEDMÁ

22.07.2014

ÚČINNOST

22.07.2014

Čl. X

22.07.2014

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení

22.07.2014

a) části první čl. I bodů 15 až 17, 26, 27, 29 až 33, 36, 42, 43, 45, 88, 109, 118 a 242, části čtvrté čl. V bodů 26 až 29, 47 až 49, 55, 86, 89, 90, 93 až 95 a části páté čl. VII bodů 13, 32 až 34, 36, 41 až 43, 45, 49, 57 až 61, 73 až 78, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015,

22.07.2014

b) části první čl. I bodů 110, 150, 151 a 232, části čtvrté čl. V bodů 56, 81, 176 a 177 a části páté čl. VII bodů 14, 69 a 127, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

22.07.2014

2. Ustanovení § 12d až 12l, § 26 odst. 2 písm. a) bod 12, § 26 odst. 2 písm. e) a § 38d odst. 5 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2015.

22.07.2014

3. Ustanovení § 8aa až 8ai, § 28 odst. 2 písm. a) bod 12, § 28 odst. 2 písm. e) a § 22 odst. 4 písm. c) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2015.

22.07.2014

4. Ustanovení § 9aa až 9ai, § 136 odst. 2 písm. k) a p) a § 155c odst. 4 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2015.


22.07.2014

v z. Jermanová v. r.

22.07.2014

Zeman v. r.

22.07.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru