PLUS na zkoušku

Zákon č. 99/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie

Částka 46/2013
Platnost od 25.04.2013
Účinnost od 25.04.2013
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
25.04.2013

99

25.04.2013

ZÁKON

25.04.2013

ze dne 20. března 2013,

25.04.2013

kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie

25.04.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


25.04.2013

ČÁST PRVNÍ

25.04.2013

Změna zákona o pojistné smlouvě

25.04.2013

Čl. I

25.04.2013

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 91/2012 Sb., se mění takto:

25.04.2013

1. § 13a včetně nadpisu zní:

25.04.2013

㤠13a

25.04.2013

Rovné zacházení

25.04.2013

Při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění je zakázáno použít hledisko odporující zásadě rovného zacházení. To platí i v případě, je-li jako hledisko při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění použito těhotenství nebo mateřství. Tím není dotčeno použití věku nebo zdravotního stavu jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění u pojištění těch pojistných nebezpečí, u kterých je hodnocení pojistného rizika založeno na příslušných a přesných pojistněmatematických a statistických údajích a je-li rozdíl ve výši pojistného či pojistného plnění přiměřený.“.

25.04.2013

Poznámka pod čarou č. 4b se zrušuje.

25.04.2013

2. V nadpisu § 55 se slova „nebo nesprávného pohlaví“ zrušují.

25.04.2013

3. V § 55 odst. 1 a 2 se slova „nebo pohlaví“ zrušují.

25.04.2013

Čl. II

25.04.2013

Přechodná ustanovení

25.04.2013

1. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

25.04.2013

2. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterých dojde v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později k uzavření dohody o prodloužení pojistné doby a u kterých by práva a závazky z těchto smluv bez takové dohody zanikly uplynutím pojistné doby, se řídí tímto zákonem.

25.04.2013

3. Změna podmínek pojistné smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k níž je vyžadován souhlas smluvní strany, který je udělen v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později, nesmí vést ke změně pojistného nebo pojistného plnění, která by byla v rozporu se zásadou rovného zacházení. Jde-li o změnu, která v důsledku použití zásady rovného zacházení vede ke zvýšení pojistného nebo snížení pojistného plnění, je pojistitel povinen pojistníka před udělením jeho souhlasu písemně informovat o důsledcích takové změny.

25.04.2013

ČÁST DRUHÁ

25.04.2013

Změna zákona o pojišťovnictví

25.04.2013

Čl. III

25.04.2013

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto:

25.04.2013

1. V § 56 se doplňuje odstavec 4, který zní:

25.04.2013

(4) Při určení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je zakázáno použít hledisko odporující zásadě rovného zacházení. Tím není dotčeno použití pojistněmatematických metod zohledňujících hledisko pohlaví pro hodnocení pojistného rizika, jejichž účelem je zabezpečení splnitelnosti závazků z provozovaného pojištění nebo zajištění, pokud to nevede k rozlišování výše pojistného a pojistného plnění podle pohlaví na individuální úrovni. Stejně tak není dotčeno použití věku nebo zdravotního stavu jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění u pojištění těch pojistných nebezpečí, u kterých je hodnocení pojistného rizika založeno na příslušných a přesných pojistněmatematických a statistických údajích a je-li rozdíl ve výši pojistného či pojistného plnění přiměřený.“.

25.04.2013

2. § 57 včetně poznámky pod čarou č. 20 se zrušuje.

25.04.2013

3. V § 120 odstavec 3 zní:

25.04.2013

(3) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 56 odst. 4 při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění použije hledisko odporující zásadě rovného zacházení.“.

25.04.2013

Čl. IV

25.04.2013

Přechodné ustanovení

25.04.2013

Dojde-li ke změně podmínek pojistné smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k níž je vyžadován souhlas smluvní strany, který je udělen v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později, a tato změna v důsledku použití zásady rovného zacházení vede ke změně pojistného nebo pojistného plnění, je pojišťovna povinna provést úpravu technické rezervy zohledňující tuto změnu.

25.04.2013

ČÁST TŘETÍ

25.04.2013

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

25.04.2013

Čl. V

25.04.2013

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

25.04.2013

1. V § 2a se věta druhá zrušuje.

25.04.2013

2. V § 43b odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

25.04.2013

b) poruší zákaz diskriminace účastníků podle § 2a,“.

25.04.2013

Dosavadní písmena b) až v) se označují jako písmena c) až w).

25.04.2013

3. V § 43c odst. 6 písm. a) se slova „písm. i) a j)“ nahrazují slovy „písm. j) a k)“ a v písmenu b) se slova „a u)“ nahrazují slovy „a v)“.

25.04.2013

Čl. VI

25.04.2013

Přechodné ustanovení

25.04.2013

Právní vztahy vzniklé ze smluv o penzijním připojištění uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.


25.04.2013

ČÁST ČTVRTÁ

25.04.2013

ÚČINNOST

25.04.2013

Čl. VII

25.04.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


25.04.2013

Němcová v. r.

25.04.2013

Zeman v. r.

25.04.2013

Nečas v. r.

Přesunout nahoru