Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2013>Předpis č. 475/2013 Sb.

Předpis č. 475/2013 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

Ze dne19.12.2013
Částka184/2013
Platnost od31.12.2013
Účinnost od01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_mobilní aplikace_v2 kopie.png

475

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2013

o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ ROZPOČET ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2014

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2014 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1098237008965 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1210237008965 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 112000000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 113568800000 Kč,

b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1568800000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 98025537898 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 36400000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1040870000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7431305000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 816534000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 300000000000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 1250000000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2013, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2014. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 a 2013 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2014 a prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2013 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi a následnou obnovu v roce 2013 a nebyly v tomto roce vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2014.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2013 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2013 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 504/2012 Sb.

§ 3

Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „1080767603000“ nahrazuje číslem „1076367603000“ a číslo „1180767603000“ se nahrazuje číslem „1176367603000“.

2. V příloze č. 1 se číslo „1080767603000“ nahrazuje číslem „1076367603000“ a číslo „1180767603000“ se nahrazuje číslem „1176367603000“.

3. V příloze č. 2 se číslo „13416812000“ nahrazuje číslem „12516812000“, číslo „7911787000“ se nahrazuje číslem „911787000“, číslo „35099860000“ se nahrazuje číslem „35599860000“, číslo „3800000000“ se nahrazuje číslem „6800000000“, číslo „148768150000“ se nahrazuje číslem „144368150000“ a číslo „1080767603000“ se nahrazuje číslem „1076367603000“.

4. V příloze č. 3 se číslo „512308754000“ nahrazuje číslem „510708754000“, číslo „14918434000“ se nahrazuje číslem „15418434000“, číslo „44134753000“ se nahrazuje číslem „44334753000“, číslo „67850168000“ se nahrazuje číslem „64350168000“ a číslo „1180767603000“ se nahrazuje číslem „1176367603000“.

5. V příloze č. 4 kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se číslo „512308754000“ nahrazuje číslem „510708754000“ a číslo „384168094000“ se nahrazuje číslem „382568094000“.

6. V příloze č. 4 kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí se číslo „13417712000“ nahrazuje číslem „12517712000“, číslo „14918434000“ se nahrazuje číslem „15418434000“, číslo „13416812000“ se nahrazuje číslem „12516812000“ a číslo „3077917000“ se nahrazuje číslem „2177917000“, číslo „2091000000“ se nahrazuje číslem „3991000000“, číslo „5197410000“ se nahrazuje číslem „3797410000“ a číslo „10941913000“ se nahrazuje číslem „12841913000“.

7. V příloze č. 4 kapitole 328 Český telekomunikační úřad se číslo „7930650000“ nahrazuje číslem „930650000“, číslo „7911787000“ se nahrazuje číslem „911787000“ a číslo „7910927000“ se nahrazuje číslem „910927000“.

8. V příloze č. 4 kapitole 329 Ministerstvo zemědělství se číslo „35106060000“ nahrazuje číslem „35606060000“, číslo „44134753000“ se nahrazuje číslem „44334753000“, číslo „35099860000“ se nahrazuje číslem „35599860000“, číslo „8496150000“ se nahrazuje číslem „8996150000“, číslo „33184282000“ se nahrazuje číslem „33384282000“, číslo „31486532000“ se nahrazuje číslem „31686532000“, číslo „31486532000“ se nahrazuje číslem „31686532000“ a číslo „2201634000“ se nahrazuje číslem „2401634000“.

9. V příloze č. 4 kapitole 396 Státní dluh se čísla „3800000000“ nahrazují čísly „6800000000“ a čísla „67850168000“ se nahrazují čísly „64350168000“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 475/2013 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem *)1098237008965
Výdaje státního rozpočtu celkem *)1210237008965
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1040870000
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích7431305000
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy816534000
Schodek-112000000000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů113568800000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv *)-1568800000

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 2 k zákonu č. 475/2013 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy*)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie **)
301Kancelář prezidenta republiky 000600000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu000200000000
303Senát Parlamentu00035000000
304Úřad vlády České republiky0003395701022197010
305Bezpečnostní informační služba0001363000000
306Ministerstvo zahraničních věcí45000000000500000000
307Ministerstvo obrany1210000029713375992641188199850323873140595873
308Národní bezpečnostní úřad2500000019472171397217
309Kancelář veřejného ochránce práv0003500000
312Ministerstvo financí287200005214702154635290804504108402278512752
313Ministerstvo práce a sociálních věcí60934900037272074738333130733134070161417126337672691
314Ministerstvo vnitra13000000589702745152366973531125489518377901518
315Ministerstvo životního prostředí90000000104278005168513672516
317Ministerstvo pro místní rozvoj12000000089813889748961388974
321Grantová agentura České republiky00000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu27000000001238234574712067345747
327Ministerstvo dopravy80000000001364759767513587597675
328Český telekomunikační úřad1781500000950003250024165500
329Ministerstvo zemědělství6200000004487988572134690910721
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy400000001239702666712217474667
334Ministerstvo kultury1000000649453000509259000
335Ministerstvo zdravotnictví9200000001560758768207281768
336Ministerstvo spravedlnosti0727614780646768693218244040365382597
343Úřad pro ochranu osobních údajů00000
344Úřad průmyslového vlastnictví80000000001316262851626285
345Český statistický úřad0001866968415609684
346Český úřad zeměměřický a katastrální47000000000110980590980590
348Český báňský úřad50000003459350859350
349Energetický regulační úřad2014670000045000000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže42000000013000000
355Ústav pro studium totalitních režimů00037057633705763
358Ústavní soud00000
361Akademie věd České republiky00000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání40500000025000000
374Správa státních hmotných rezerv000900000000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost170000000004000000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů0436707873898566100
377Technologická agentura České republiky00000
381Nejvyšší kontrolní úřad0003390000
396Státní dluh00074000000000
397Operace státních finančních aktiv ***)14500000000017610000000
398Všeobecná pokladní správa5589010800000 012938761375 0
CELKEM56253699100038288186821534033450032615281814975098025537898
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1098237008965

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 3 k zákonu č. 475/2013 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky350014592
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1076572756
303Senát Parlamentu518879254
304Úřad vlády České republiky733922239
305Bezpečnostní informační služba1152677750
306Ministerstvo zahraničních věcí5815013886
307Ministerstvo obrany41990493805
308Národní bezpečnostní úřad307858436
309Kancelář veřejného ochránce práv98024272
312Ministerstvo financí16759852287
313Ministerstvo práce a sociálních věcí525164134147
314Ministerstvo vnitra53684661103
315Ministerstvo životního prostředí64877028900
317Ministerstvo pro místní rozvoj11710878652
321Grantová agentura České republiky3464547000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu35006132275
327Ministerstvo dopravy43875464900
328Český telekomunikační úřad742029711
329Ministerstvo zemědělství52170669192
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy137301155903
334Ministerstvo kultury10415749414
335Ministerstvo zdravotnictví6810656472
336Ministerstvo spravedlnosti22120775399
343Úřad pro ochranu osobních údajů154354972
344Úřad průmyslového vlastnictví161062770
345Český statistický úřad932107782
346Český úřad zeměměřický a katastrální2756229971
348Český báňský úřad124785510
349Energetický regulační úřad215947413
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže244015994
355Ústav pro studium totalitních režimů154144472
358Ústavní soud169466538
361Akademie věd České republiky4452257359
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání54986671
374Správa státních hmotných rezerv1969748437
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost376298283
376Generální inspekce bezpečnostních sborů279723725
377Technologická agentura České republiky2962491761
381Nejvyšší kontrolní úřad500393182
396Státní dluh65797528900
397Operace státních finančních aktiv *)1642200000
398Všeobecná pokladní správa144130713492
CELKEM1210237008965

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 4 k zákonu č. 475/2013 Sb.

strana 1

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

60000

Výdaje celkem

350014592

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

60000

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

60000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky

105025548

Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány

212489044

Celkové výdaje na lesní hospodářství

32500000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

55082200

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

17968308

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

504298

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

50429820

Platy státních úředníků

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

58360000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 2

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

20000000

Výdaje celkem

1076572756

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

20000000

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

20000000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1076572756

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

338684160

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

115085474

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

1598332

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

159795240

Platy státních úředníků

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

20000000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 3

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

3500000

Výdaje celkem

518879254

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

3500000

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

3500000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje Senátu Parlamentu ČR

518879254

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

170562980

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

54659754

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

884330

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

88432980

Platy státních úředníků

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

14740000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 4

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

33957010

Výdaje celkem

733922239

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

33957010

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

22197010

příjmy z prostředků finančních mechanismů

10560000

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1200000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR

733922239

v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR

533326998

výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády

200595241

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

263583620

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

89618432

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

2218028

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

221802788

Platy státních úředníků

0

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)

33000000

v tom: ze státního rozpočtu celkem

33000000

v tom: institucionální podpora celkem3)

33000000

účelová podpora celkem3)

0

podíl prostředků zahraničních programů 2)

0

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)

0

Program protidrogové politiky

80912000

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

63433241

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

26114129

v tom: ze státního rozpočtu

3917119

podíl rozpočtu Evropské unie

22197010

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

14612000

v tom: ze státního rozpočtu

4052000

podíl prostředků finančních mechanismů

10560000

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

21941000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 5

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

136300000

Výdaje celkem

1152677750

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

136300000

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

136300000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby

1152677750

Průřezové ukazatele

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

105500000

strana 6

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

500000000

Výdaje celkem

5815013886

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

450000000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

50000000

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

50000000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí

5815013886

v tom: transformační spolupráce

50000000

humanitární pomoc

73000000

příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí

1354758189

podpora českého kulturního dědictví v zahraničí

15000000

zahraniční vysílání rozhlasu

25000000

vrcholné návštěvy

20185000

bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech

47300000

prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí

0

ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí

4229770697

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

674197303

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

229227083

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

6675816

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

667581683

Platy státních úředníků

0

Zahraniční rozvojová spolupráce

581166000

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

1500000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

290500000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 7

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3833761472
Výdaje celkem41990493805
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)12100000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2971337599
v tom: pojistné na důchodové pojištění2641188199
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti330149400
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem850323873
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem140595873
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem709728000
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami22584296120
Vytváření a rozvoj systému obrany státu8129297158
Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany1222173897
Zajištění strategického zpravodajství2374020130
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil502962000
Zajištění dávek důchodového pojištění4267200000
Zajištění ostatních sociálních dávek2781600000
Zajištění státní sportovní reprezentace128944500
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10418018514
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)4091680170
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb93789829
Platy zaměstnanců v pracovním poměru2516780661
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru6862020853
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)412977000
v tom: ze státního rozpočtu celkem412977000
v tom: institucionální podpora celkem 3)89977000
účelová podpora celkem3)323000000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)323000000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)78103000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality3323550
Program protidrogové politiky317900
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.818750
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem238138583
v tom: ze státního rozpočtu97542710
podíl rozpočtu Evropské unie140595873
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4902802919

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 9

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

2197217

Výdaje celkem

307858436

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

250000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1947217

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

1397217

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

550000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu

307858436

v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti

60546202

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu

247312234

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

143749898

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

48875937

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

1419016

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

141901658

Platy státních úředníků

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

1643785

v tom: ze státního rozpočtu

246568

podíl rozpočtu Evropské unie

1397217

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

45009085

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 10

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

350000

Výdaje celkem

98024272

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

350000

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

350000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv

98024272

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

50848480

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

17288103

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

455939

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

45588900

Platy státních úředníků

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

13812000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 11

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

5054298617

Výdaje celkem

16759852287

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 5)

28720000

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

521470215

v tom: pojistné na důchodové pojištění

463529080

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

57941135

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

4504108402

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

278512752

příjmy z prostředků finančních mechanismů

80627650

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

4144968000

Specifické ukazatele - výdaje

Daňová správa zajišťovaná finančními orgány

8304813068

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu

2478435010

Daňová správa zajišťovaná celními orgány

4493264166

v tom: sociální dávky

850145000

výdaje na činnost celní správy

3643119166

Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových

1464800376

Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra

18539667

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

8199608731

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

2787864303

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

81412467

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6417239718

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru

1655461000

Platy státních úředníků

0

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

67894893

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

255000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

327662061

v tom: ze státního rozpočtu

49149309

podíl rozpočtu Evropské unie

278512752

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

88839450

v tom: ze státního rozpočtu

8211800

podíl prostředků finančních mechanismů

80627650

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

3033787019

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 12

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem380346238095
Výdaje celkem525164134147
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)609349000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti372720747383
v tom: pojistné na důchodové pojištění331307331340
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti41413416043
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7016141712
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6337672691
příjmy z prostředků finančních mechanismů80469021
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6)598000000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění381584929000
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče39710000000
Dávky nemocenského pojištění21677258000
Dávky pomoci v hmotné nouzi11400000000
Dávky osobám se zdravotním postižením2719000000
Ostatní sociální dávky4000000
Podpory v nezaměstnanosti10700000000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách20690000000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem4589818750
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.500000000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů881000000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením3600000000
Ostatní výdaje organizačních složek státu14933799611
Neinvestiční nedávkové transfery11365422736
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti808906050
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5715243421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)2542871400
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb56296541
Platy zaměstnanců v pracovním poměru5629653979
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8188755433
v tom: ze státního rozpočtu1851082742
podíl rozpočtu Evropské unie6337672691
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem84169781
v tom: ze státního rozpočtu3700760
podíl prostředků finančních mechanismů80469021
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2541150205

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 130000000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 158000000 Kč

strana 14

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7035516969
Výdaje celkem53684661103
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)13000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5897027451
v tom: pojistné na důchodové pojištění5236697353
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti660330098
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1125489518
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem377901518
příjmy z prostředků finančních mechanismů147588000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem600000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR28108389177
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR6827567241
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu8691842641
Výdaje na sportovní reprezentaci47853044
Dávky důchodového pojištění4922990000
Ostatní sociální dávky5086019000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci23211143927
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)7824067810
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb229220007
Platy zaměstnanců v pracovním poměru4055426132
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru18866574272
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)629930000
v tom: ze státního rozpočtu celkem629930000
v tom: institucionální podpora celkem 3)59930000
účelová podpora celkem 3)570000000
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)570000000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)55159000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality56250000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.950000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem435297789
v tom: ze státního rozpočtu57396271
podíl rozpočtu Evropské unie377901518
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem173453000
v tom: ze státního rozpočtu25865000
podíl prostředků finančních mechanismů147588000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1445619148

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 16

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem10428700516
Výdaje celkem12808888288
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)900000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10427800516
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8513672516
příjmy z prostředků finančních mechanismů243750000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1670378000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny699500000
Technická ochrana životního prostředí5364000000
Ochrana klimatu a ovzduší3310000000
Ostatní činnosti v životním prostředí3435388288
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci622141221
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)211479547
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6138258
Platy zaměstnanců v pracovním poměru613825777
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8741085313
v tom: ze státního rozpočtu227412797
podíl rozpočtu Evropské unie8513672516
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem255750000
v tom: ze státního rozpočtu12000000
podíl prostředků finančních mechanismů243750000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem10118232000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 17

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

8982588974

Výdaje celkem

11710878652

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

1200000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

8981388974

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

8961388974

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

20000000

Specifické ukazatele - výdaje

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu

10301540955

Podpora bydlení

505440000

Územní plánování a stavební řád

23228000

Ostatní činnosti resortu

880669697

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

338787512

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

113185499

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

3044817

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

303274550

Platy státních úředníků

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

9450782442

v tom: ze státního rozpočtu

489393468

podíl rozpočtu Evropské unie

8961388974

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

1784527048

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 18

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

0

Výdaje celkem

3464547000

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR

107576000

Dotace jiným subjektům

3356971000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

42734528

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

13858232

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

186729

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

18667905

Platy státních úředníků

0

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)

3464547000

v tom: ze státního rozpočtu celkem

3464547000

v tom: institucionální podpora celkem 3)

107576000

účelová podpora celkem 3)

3356971000

podíl prostředků zahraničních programů 2)

0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)

0

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 19

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

12409345747

Výdaje celkem

35006132275

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

27000000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

12382345747

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

12067345747

příjmy z prostředků finančních mechanismů

67000000

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

248000000

Specifické ukazatele - výdaje

Podpora podnikání

16443326667

Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje

1686900000

Výdaje spojené s další činností resortu

2175905608

Dotace na obnovitelné zdroje energie

14700000000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

692504954

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

232898977

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

6669924

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

666991794

Platy státních úředníků

0

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)

3547993333

v tom: ze státního rozpočtu celkem

1564660000

v tom: institucionální podpora celkem3)

507434000

účelová podpora celkem3)

1057226000

podíl prostředků zahraničních programů2)

1983333333

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)

1057226000

Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)

149800000

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)

0

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

15006877644

v tom: ze státního rozpočtu

2939531897

podíl rozpočtu Evropské unie

12067345747

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

67000000

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl prostředků finančních mechanismů

67000000

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

209422800

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 20

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

13727597675

Výdaje celkem

43875464900

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

80000000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

13647597675

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

13587597675

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

60000000

Specifické ukazatele - výdaje

Drážní a kombinovaná doprava

8187988000

Pozemní komunikace

0

Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

32390806914

v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR

13990806914

financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb.

0

dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky

0

ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

18400000000

Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu

3296669986

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

363851460

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

123709496

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

3571211

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

357121110

Platy státních úředníků

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

3005000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

14906435606

v tom: ze státního rozpočtu

1318837931

podíl rozpočtu Evropské unie

13587597675

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl prostředků finančních mechanismů

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

1015069840

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 21

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9517847500
Výdaje celkem742029711
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)17815000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9500032500
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem24165500
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9475867000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu742029711
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny110000000
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady58000000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu574029711
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci218359082
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)74108298
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2112592
Platy zaměstnanců v pracovním poměru211259112
Platy státních úředníků0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.80000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem28430000
v tom: ze státního rozpočtu4264500
podíl rozpočtu Evropské unie24165500
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem52179518

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 22

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem44886085721
Výdaje celkem52170669192
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)6200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem44879885721
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem18126721
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem34672784000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10188975000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu40979417000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu38046384000
ostatní výdaje2933033000
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1973472000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost1723472000
ostatní dotace250000000
Podpora lesního hospodářství610000000
Podpora vodního hospodářství1600000000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní výdaje na vodní hospodářství1600000000
Podpora neziskovým organizacím65000000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost6942780192
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1964263550
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)667716131
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb19441819
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1944180870
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)774204000
v tom: ze státního rozpočtu celkem774204000
v tom: institucionální podpora celkem 3)395652000
účelová podpora celkem 3)378552000
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)378552000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)389952000
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně1500000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2200000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem43087788
v tom: ze státního rozpočtu24961067
podíl rozpočtu Evropské unie18126721
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem38046384000
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu22800000000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu850000000
podpora venkova - ze státního rozpočtu2400000000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie11484639000
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu123600000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie388145000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2103126721

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 24

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12397426667
Výdaje celkem137301155903
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)400000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12397026667
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12217474667
příjmy z prostředků finančních mechanismů90000000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem89552000
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy38296363100
v tom: vysoké školy21770802000
výzkum, experimentální vývoj a inovace16525561100
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací86773439015
Podpora činnosti v oblasti mládeže206073000
Podpora činnosti v oblasti sportu2979541397
v tom: sportovní reprezentace1061917397
všeobecná sportovní činnost1917624000
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace7469611917
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu1576127474
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci842879946
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)281979429
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6365124
Platy zaměstnanců v pracovním poměru635775413
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)16525561100
v tom: ze státního rozpočtu celkem10532515100
v tom: institucionální podpora celkem3)6683172100
účelová podpora celkem3)3849343000
podíl prostředků zahraničních programů2)5993046000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)1888290000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)1165308000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)5246252000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)1068838100
Zahraniční rozvojová spolupráce120000000
Program sociální prevence a prevence kriminality8134000
Program protidrogové politiky12196000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity19873000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13740926917
v tom: ze státního rozpočtu1523452250
podíl rozpočtu Evropské unie12217474667
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem108770000
v tom: ze státního rozpočtu18770000
podíl prostředků finančních mechanismů90000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3052130000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 26

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem649463000
Výdaje celkem10415749414
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)10000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem649453000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem509259000
příjmy z prostředků finančních mechanismů5000000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem135194000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem480980000
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3476320000
v tom: finanční náhrada2031567000
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností1444753000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury409375437
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny9920690
neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie32376171
výdaje na činnost úřadu243021176
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím124057400
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury4371241977
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím3086095977
program péče o národní kulturní poklad280000000
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení998146000
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů7000000
Kulturní služby, podpora živého umění560195000
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů70000000
kulturní aktivity442665000
veřejné informační služby knihoven47530000
Záchrana a obnova kulturních památek552159000
v tom: integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví42159000
programy na záchranu a obnovu kulturních památek510000000
Podpora kultury národnostních menšin31478000
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1516000
podpora kulturních aktivit národnostních menšin29962000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení32000000
Státní fond kinematografie502000000
v tom: dotace na filmové pobídky500000000
dotace ze státního rozpočtu2000000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci135045220
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)45141955
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1234112
Platy zaměstnanců v pracovním poměru123411220
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)480980000
v tom: ze státního rozpočtu celkem480980000
v tom: institucionální podpora celkem3)74901000
účelová podpora celkem3)406079000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)406079000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)72558000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1516000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem626661171
v tom: ze státního rozpočtu117402171
podíl rozpočtu Evropské unie509259000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem15000000
v tom: ze státního rozpočtu10000000
podíl prostředků finančních mechanismů5000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1362225690

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 28

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1569958768
Výdaje celkem6810656472
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)9200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1560758768
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem207281768
příjmy z prostředků finančních mechanismů231677000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1121800000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu1711017680
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1327744000
Ustavní péče1424083706
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1054414682
Zdravotnické programy693639303
Ostatní činnosti ve zdravotnictví599757101
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1019202212
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)346528921
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb9901358
Platy zaměstnanců v pracovním poměru990184715
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů1327744000
v tom: ze státního rozpočtu celkem1327744000
v tom: institucionální podpora celkem 3)427744000
účelová podpora celkem 3)900000000
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)900000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)406435000
Zahraniční rozvojová spolupráce3000000
Program sociální prevence a prevence kriminality50000
Program protidrogové politiky16171799
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.8835899
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)20000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem218302753
v tom: ze státního rozpočtu11020985
podíl rozpočtu Evropské unie207281768
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem249826000
v tom: ze státního rozpočtu18149000
podíl prostředků finančních mechanismů231677000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1530975875

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

strana 30

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2910055183
Výdaje celkem22120775399
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti727614780
v tom: pojistné na důchodové Dojištění646768693
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti80846087
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2182440403
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem65382597
příjmy z prostředků finančních mechanismů37215806
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2079842000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část13978741199
v tom: platy soudců3406165670
platy státních zástupců1246833134
ostatní výdaje justiční části9325742395
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část8142034200
v tom: dávky důchodového pojištění678496000
ostatní sociální dávky604364000
ostatní výdaje vězeňské části6859174200
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10970589356
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3728747976
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb109503764
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3905495263
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru2205897570
Platy státních úředníků0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1246833134
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem 3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)0
Program sociální prevence a prevence kriminality6070000
Program protidrogové politiky4345000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem77140933
v tom: ze státního rozpočtu11758336
podíl rozpočtu Evropské unie65382597
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem45687960
v tom: ze státního rozpočtu8472154
podíl prostředků finančních mechanismů37215806
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem913627000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 32

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

0

Výdaje celkem

154354972

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů

154354972

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

45169580

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

15357657

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

433939

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

34928880

Platy státních úředníků

0

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

8165000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

9500000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 33

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

211626285

Výdaje celkem

161062770

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

80000000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

131626285

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

1626285

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

130000000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví

161062770

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

77188145

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

26201469

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

763895

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

76389485

Platy státních úředníků

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

2032856

v tom: ze státního rozpočtu

406571

podíl rozpočtu Evropské unie

1626285

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

8630000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 34

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

18669684

Výdaje celkem

932107782

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

18669684

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

15609684

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

3060000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu

932107782

v tom: výdaje na volby a referenda

12000000

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu

920107782

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

514068170

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

174708083

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

4747098

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

473155691

Platy státních úředníků

0

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

1554000

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

20743379

v tom: ze státního rozpočtu

5133695

podíl rozpočtu Evropské unie

15609684

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

59071000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 35

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

580980590

Výdaje celkem

2756229971

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

470000000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

110980590

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

980590

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

110000000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

2756229971

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

1451259450

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

493439853

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

14546720

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

1449549930

Platy státních úředníků

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

1961180

v tom: ze státního rozpočtu

980590

podíl rozpočtu Evropské unie

980590

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

217882000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 36

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

3509350

Výdaje celkem

124785510

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

50000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

3459350

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

859350

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

2600000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu

124785510

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

78754200

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

26776428

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

786675

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

78667500

Platy státních úředníků

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

1011000

v tom: ze státního rozpočtu

151650

podíl rozpočtu Evropské unie

859350

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

5338565

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 37

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

205967000

Výdaje celkem

215947413

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

201467000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

4500000

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

4500000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu

215947413

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

100968960

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

34329576

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

988384

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

97260000

Platy státních úředníků

0

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

1569000

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

31300000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 38

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

5500000

Výdaje celkem

244015994

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

4200000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1300000

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1300000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

244015994

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

103811760

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

35295998

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

1019605

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

96566460

Platy státních úředníků

0

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

5394000

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

100000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

37747000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 39

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

3705763

Výdaje celkem

154144472

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

3705763

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

3705763

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů

85041807

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek

69102665

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

78695395

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

26634706

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

746687

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

74654600

Platy státních úředníků

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

4359368

v tom: ze státního rozpočtu

653605

podíl rozpočtu Evropské unie

3705763

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl prostředků finančních mechanismů

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

5900000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 40

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

0

Výdaje celkem

169466538

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu

169466538

v tom: platy soudců

20266000

náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)

2888000

ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu

146312538

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

78166040

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

25634320

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

744148

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

54148840

Platy státních úředníků

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

35126000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 41

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

0

Výdaje celkem

4452257359

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

Infrastruktura výzkumu

4452257359

Programy výzkumu

0

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

38521320

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

13097249

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

374483

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

37448280

Platy státních úředníků

0

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)

4452257359

v tom: ze státního rozpočtu celkem

4452257359

v tom: institucionální podpora celkem 3)

4452257359

účelová podpora celkem 3)

0

podíl prostředků zahraničních programů 2)

0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)

0

Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)

3002199000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl prostředků finančních mechanismů

0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 42

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

6550000

Výdaje celkem

54986671

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

4050000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

2500000

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

2500000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem

54986671

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

25592140

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

8701328

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

151470

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

15147000

Platy státních úředníků

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

1160000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 43

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

90000000

Výdaje celkem

1969748437

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

90000000

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

90000000

Specifické ukazatele - výdaje

Civilní připravenost na krizové stavy

1949968437

Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

19780000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

122044020

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

41197294

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

1207803

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

120789420

Platy státních úředníků

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

1949968437

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl prostředků finančních mechanismů

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

83690000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 44

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

170400000

Výdaje celkem

376298283

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

170000000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

400000

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

400000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

376298283

v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí

337236254

výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy

39062029

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

104606100

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

35567374

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

1045473

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

104412300

Platy státních úředníků

0

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)

0

v tom: ze státního rozpočtu celkem

0

v tom: institucionální podpora celkem 3)

0

účelová podpora celkem 3)

0

podíl prostředků zahraničních programů 2)

0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)

0

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

2300000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl prostředků finančních mechanismů

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

129752000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 45

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

43670787

Výdaje celkem

279723725

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

43670787

38985661

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

4685126

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů

273323725

Sociální dávky

6400000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

154782960

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

52206646

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

1530143

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

19153560

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru

133860720

Platy státních úředníků

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

8260000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 46

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

0

Výdaje celkem

2962491761

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR

98077761

Dotace jiným subjektům

2864414000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

29767680

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

10121011

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

248488

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

24848754

Platy státních úředníků

0

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)

2962491761

v tom: ze státního rozpočtu celkem

2962491761

v tom: institucionální podpora celkem 3)

98077761

účelová podpora celkem 3)

2864414000

podíl prostředků zahraničních programů 2)

0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)

2864414000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 47

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

339000

Výdaje celkem

500393182

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

339000

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

339000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu

500393182

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

243412800

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

82760992

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

2230740

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

223074000

Platy státních úředníků

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

59496000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 48

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7400000000
Výdaje celkem64877028900
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů113568800000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)-1568800000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7400000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7400000000
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu65797528900
Průřezové ukazatele

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 49

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

3211000000

Výdaje celkem

1642200000

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy

1450000000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1761000000

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1761000000

Specifické ukazatele - výdaje

Transfery do jiných kapitol

1090000000

v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku

0

transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku

100000000

ostatní transfery do jiných kapitol

990000000

Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady

247200000

Ostatní výdaje

305000000

Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 50

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem

571839841375

Výdaje celkem

144130713492

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy5)

558901080000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

12938761375

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

12938761375

Specifické ukazatele - výdaje

Vládní rozpočtová rezerva

8853301052

Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

100000000

Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

100000000

Stavební spoření

5300000000

Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky

7378144000

Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace

9515508800

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5

1040870000

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6

7431305000

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7

816534000

Další prostředky pro územní samosprávné celky

325595000

Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

57918600000

Ostatní výdaje

5668602640

Odvody do rozpočtu Evropské unie

36400000000

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

605000000

Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu

2677253000

Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů

0

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

0

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)

0

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

0

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

605000000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příloha č. 5 k zákonu č. 475/2013 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ

(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJ

Příspěvek na výkon státní správy celkem

Úhrn

Středočeský

113744000

113744000

Jihočeský

78053000

78053000

Plzeňský

70579000

70579000

Karlovarský

50563000

50563000

Ústecký

87514000

87514000

Liberecký

61072000

61072000

Královéhradecký

72488000

72488000

Pardubický

66160000

66160000

Kraj Vysočina

66160000

66160000

Jihomoravský

112692000

112692000

Olomoucký

73854000

73854000

Zlínský

73739000

73739000

Moravskoslezský

114252000

114252000

Úhrn

1040870000

1040870000

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

Pro rok 2014 nebyl objem příspěvku valorizován.

Do příspěvku na rok 2014 byl oproti roku 2013 promítnut vliv zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství, úhrnem cca 2,8 mil. Kč, znamenající přesun agend ze statutárních měst Plzně, Brna a Ostravy na Plzeňský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

Objem příspěvku na rok 2014 byl dále navýšen celkem o cca 2,4 mil. Kč na výkon kompetencí dle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Příloha č. 6 k zákonu č. 475/2013 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJ

Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky

Úhrn

dotace na vybraná zdravotnická zařízení*)

příspěvek na výkon státní správy

Středočeský

1063137900

1063137900

Jihočeský

511054200

511054200

Plzeňský

9214000

483232100

492446100

Karlovarský

234093300

234093300

Ústecký

600305900

600305900

Liberecký

2420000

328908400

331328400

Královéhradecký

439815800

439815800

Pardubický

418612200

418612200

Kraj Vysočina

430577800

430577800

Jihomoravský

5584000

1011364000

1016948000

Olomoucký

476489100

476489100

Zlínský

462356100

462356100

Moravskoslezský

6515000

947625200

954140200

Úhrn

23733000

7407572000

7431305000

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2014

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 475/2013 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v Kč

Příspěvek na výkon státní správy*)

816534000

Úhrn

816534000

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 475/2013 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce2) 3).

Vzorec:

B
P = ————— × SO
A+√SO

Výše příspěvku4) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů „A“ a „B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů „A“ a „B“ uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).

Ř.

Rozsah působnosti

A

B

1

Základní působnost

37,19298422

6849363,486

2

Působnost matričního úřadu

156,5452076

15415649,93

3

Působnost stavebního úřadu

79,64388323

13651966,35

4

Působnost pověřeného obecního úřadu

294,0344543

30603755,44

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel

3) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají

4) pro rok 2014 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel

5) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2013 vydané ČSÚ, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3) 6) 7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).

Vzorec 1:

B
P1 = ———— × SO
A+√SO

Vzorec 2:

SC
P2 = C × ( 1 - ——— ) × SO
SO

Výše příspěvku8) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnosti

A

B

C

Základní působnost

51,61623651

1049236,45

0

Působnost matričního úřadu

188,1550315

6129265,023

5139,847748

Působnost stavebního úřadu

52,36425042

4782091,854

9503,536255

Působnost pověřeného obecního úřadu

62,83943527

8737025,68

12115,63996

Působnost obce s rozšířenou působností

3,256188813

3857031,565

29827,05584

6) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel

7) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy

8) pro rok 2014 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

Obec

Výše příspěvku v Kč

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9)

7633994

Černošice9)

7633994

Nýřany9)

7633994

Šlapanice9)

7633994

Brno10)11)

176439263

Ostrava10)

127504157

Plzeň10)

25629505

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech; z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, dochází pro rok 2014 k poklesu příspěvku u Brna o 748800 Kč, Ostravy o 499200 Kč, u Plzně o 249600 Kč

11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze12)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2014 je výsledná částka příspěvku pro rok 2013.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba pro rok 2014 je stanovena, stejně jako v roce 2013, ve výši 61063 Kč. Meziroční nárůst příspěvku oproti roku 2013 je výsledkem nárůstu počtu obyvatel hl. m. Prahy.

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem stanoveným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé tisícikoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2014.

12) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

joinus_baner.png

Přesunout nahoru