PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 47/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

Částka 22/2013
Platnost od 04.03.2013
Účinnost od 01.04.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.04.2013

47

01.04.2013

ZÁKON

01.04.2013

ze dne 30. ledna 2013,

01.04.2013

kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

01.04.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.04.2013

Čl. I

01.04.2013

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.04.2013

1. V § 54 odst. 2 se za slova „na svých pracovištích“ doplňují slova „ , pokud dále není stanoveno jinak,“.

01.04.2013

2. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zní:

01.04.2013

㤠58a

01.04.2013

Zajišťování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu

01.04.2013

(1) Zaměstnavatel, který získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách v oboru podle § 54 odst. 1 písm. a) nebo b), může pro výkon práce na svých pracovištích poskytovat pracovnělékařské služby prostřednictvím

01.04.2013

a) lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nebo se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a

01.04.2013

b) dalších zdravotnických pracovníků podílejících se na poskytování pracovnělékařských služeb,

01.04.2013

se kterými uzavřel pracovněprávní nebo obdobný vztah. Zaměstnavatel je povinen zajistit odbornou nezávislost zaměstnanců uvedených v písmenech a) a b).

01.04.2013

(2) Při zajišťování pracovnělékařských služeb podle odstavce 1

01.04.2013

a) se rozumí pověřeným zaměstnancem podle § 55 odst. 1 písm. a) zdravotnický pracovník uvedený v odstavci 1,

01.04.2013

b) je zaměstnanec povinen podrobit se pracovnělékařským službám u lékaře uvedeného v odstavci 1 písm. a); skutečnosti podle § 56 písm. c) a d) sděluje tomuto lékaři,

01.04.2013

c) lékařský posudek může podle § 46 přezkoumat pouze zaměstnanec, který je lékařem uvedeným v odstavci 1 písm. a),

01.04.2013

d) je zaměstnavatel povinen

01.04.2013

1. plnit povinnosti podle § 57 prostřednictvím zdravotnických pracovníků uvedených v odstavci 1,

01.04.2013

2. zajistit plnění dalších povinností a úkolů, které jsou tímto zákonem nebo jinými právními předpisy stanoveny poskytovateli zdravotních služeb, pouze prostřednictvím zdravotnických pracovníků uvedených v odstavci 1.“.

01.04.2013

3. V § 59 odst. 1 písm. a) se slova „zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii první, osobu ucházející se o zaměstnání,“ nahrazují slovy „zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis20) jinak a jde-li o práce uvedené v § 54 odst. 2 písm. b),

01.04.2013

20) Například § 247 zákoníku práce.“.

01.04.2013

4. V § 59 odst. 1 písmeno b) zní:

01.04.2013

b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením

01.04.2013

1. pracovního poměru,

01.04.2013

2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo

01.04.2013

3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

01.04.2013

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.“.


01.04.2013

Čl. II

01.04.2013

Účinnost

01.04.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.


01.04.2013

Němcová v. r.

01.04.2013

Klaus v. r.

01.04.2013

Nečas v. r.

Přesunout nahoru