Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2013>Předpis č. 441/2013 Sb.

Předpis č. 441/2013 Sb.Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Ze dne17.12.2013
Částka173/2013
Platnost od31.12.2013
Účinnost od01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


banerZPL

441

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2013

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., stanoví:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot.

ČÁST DRUHÁ

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

§ 2

Cenová mapa stavebních pozemků

(1) Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky. Pokud jsou do cenové mapy stavebních pozemků zařazeny i jiné než stavební pozemky, které z důvodu malého měřítka mapy nelze při zpracování vyjmout, je nutné toto uvést do její textové části.

(2) Je-li do cenové mapy stavebních pozemků zařazen stavební pozemek, který nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože

a) je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,

b) má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami, nebo

c) je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5 000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou, ocení se podle ustanovení § 3 až 5 této vyhlášky.

(3) Pozemky, které nesplňují podmínky uvedené v § 9 odst. 2 zákona, nelze ocenit podle cenové mapy stavebních pozemků.

§ 3

Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Základní cena stavebního pozemku na území obce se určí pro

a) vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedenou základní cenou ZC v Kč za m2,

b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce podle vzorce

ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 ,

kde

ZC ...... základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

ZCv ..... základní cena ZC stavebního pozemku v Kč za m2 uvedená v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce

1. vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, Mariánských Lázní, Poděbrad a Luhačovic; je-li vyjmenovaná obec členěna na oblasti, považuje se za základní cenu stavebního pozemku (ZCv) nejnižší ze základních cen oblastí vyjmenované obce,

2. vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází,

O1 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O2 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O3 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O4 .......hodnota kvalitativního pásma znaku technické infrastruktury v obci, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O5 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku dopravní obslužnosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O6 .......hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti v obci, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Cena určená podle odstavce 1 se zaokrouhlí na celé koruny.

§ 4

(1) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemky v jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce

ZCU = ZC × I ,

kde

ZCU ... základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m2 určená podle § 3,

I ........... index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

I = IT × IO × IP ,

kde

IT ......... index trhu, není-li pro vybraný pozemek určena jeho hodnota v příloze č. 3 k této vyhlášce, který se určí podle vzorce

5
IT = P6 × (1 + Pi) ,
i=1

kde

1 .... konstanta,

Pi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i ..... pořadové číslo znaku indexu trhu,

IO ... index omezujících vlivů pozemku, který se určí podle vzorce

6
IO = 1 + Pi ,
i=1

kde

1 .... konstanta,

Pi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i ..... pořadové číslo znaku indexu omezujících vlivů,

Ip ... index polohy, který se určí podle vzorce

n
IP = P1 × (1 + Pi) ,
i=2

kde

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby,

i ...... pořadové číslo znaku indexu polohy,

n ..... počet znaků indexu polohy.

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, nebo jeho části, určeného k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou, kromě pozemků uvedených v odstavcích 3 až 6, je cena určená podle odstavce 1, vynásobená koeficientem 0,80 v případě, že ke hranici pozemku nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě.

(3) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace včetně jejich součástí, a veřejné prostranství, které není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemku k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × I ,

kde

ZCU ... základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena stavebního pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

I ......... index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

4
I = P5 × (1 + Pi) ,
i=1

kde

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku pro úpravu základních cen pozemků komunikací uvedeného v tabulce č. 5 v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Pro veřejné pozemní komunikace se zpevněným povrchem a dráhy platí, že

ZC × 0,15 < ZCU < ZC × 0,75.

(4) Omezení podle odstavce 3 neplatí pro pozemní komunikaci, která je veřejnosti nepřístupná nebo přístupná omezeně, nebo je-li společně užívaná s nemovitou věcí využívanou k podnikání, včetně parkovacích a obslužných ploch.

(5) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × 0,80,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT ...... index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP ...... index polohy, který se určí podle odstavce 1,

0,8 ...... koeficient.

(6) Základní cena upravená nezastavěného pozemku určeného regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem nebo pozemku již zastavěného vodním dílem a dalšími stavebními součástmi vodního díla, které se eviduje v katastru nemovitostí, nebo pozemku rybníku a malé vodní nádrže vedeného v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × k,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku obce v Kč za m2, určená podle § 3,

IT ...... index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP ...... index polohy, který se určí podle odstavce 1,

k ...... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku, který činí

0,85 ...... pro pozemek již zastavěný vodním dílem, nebo pozemku vedeného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří u rybníku a malé vodní nádrže,

0,60 ...... pro pozemek nezastavěný, ale určený regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem, popřípadě jeho část, která bude skutečně zastavěná stavbou vodního díla; pozemek, popřípadě jeho část, který vodním dílem skutečně zastavěn nebude, se ocení podle § 8 jako vodní plocha.

(7) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 5 činí nejméně 30 Kč za m2, podle odstavce 6 činí nejméně pro zastavěné pozemky 20 Kč za m2, pro nezastavěné pozemky 10 Kč za m2.

§ 5

Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Pozemky oceňované podle § 4 odst. 3 a 5 se oceňují tak, jakoby jednotný funkční celek netvořily.

(2) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se ocení podle § 4 bez ohledu na skutečný rozsah zastavění.

(3) Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách příloh uvedených v § 3 a 4. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

(4) Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(5) Oceňují-li se pozemky podle § 3 a 4 v jednotném funkčním celku spolu s pozemkem, jehož součástí je stavba oceňovaná podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím, a součet jejich výměr je větší než 1000 m2, vynásobí se základní cena upravená pozemku redukčním koeficientem vypočteným podle vzorce

n
200 + 0,8 × vpi
i=1
R = ———————— ,
n
∑vpi
i=1

kde

R ..... redukční koeficient,

vpi ... výměra i-tého pozemku v jednotném funkčním celku se stavbou v m2,

n ..... celkový počet pozemků v jednotném funkčním celku,

200 a 0,8 ... konstanty.

§ 6

Zemědělský pozemek

(1) Cena zemědělského pozemku se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2.

(2) Základní cena pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, není-li územním plánem nebo regulačním plánem, územním rozhodnutím, územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, předpokládáno jeho nezemědělské využití, ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se určí

a) podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, je-li pozemek bonitován, nebo

b) průměrnou základní cenou v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území, uvedenou v jiném právním předpisu, je-li potvrzeno Státním pozemkovým úřadem České republiky, že zemědělsky obhospodařovaný pozemek nebyl bonitován.

(3) Lze-li pro pozemek určit více základních cen, ocení se jeho jednotlivé části se stejnou základní cenou samostatně. Cena pozemku se určí jako součet cen jeho dílčích částí.

(4) Základní cena zemědělského pozemku se určí podle odstavců 2 a 3 a upraví se včetně zdůvodnění přirážkami a srážkami podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(5) Není-li zemědělský pozemek více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 43 v nezastavěném území starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 9 odst. 6 a vynásobí se koeficientem 0,65.

(6) Cena určená podle odstavců 4 až 5 činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 7

Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem

(1) Cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2.

(2) Základní cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen „lesní pozemek“), není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho jiné využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se určí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny v Kč za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Základní cena podle odstavce 2 se upraví srážkami se zdůvodněním podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(4) Je-li na pozemku více porostních skupin s různými plošně převládajícími soubory lesních typů, ocení se části pozemku se stejnou základní cenou samostatně a cena pozemku je součtem cen jeho dílčích částí.

(5) Cena určená podle odstavce 3 činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 8

Pozemek vodní plochy

(1) Cena pozemku vodní plochy se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené.

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku vodní plochy funkčně souvisejícího se stavbou vodního díla, kromě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 4 odst. 6 jako základní cena upravená pozemku zastavěného vodním dílem a vynásobí se koeficientem 0,15.

(3) Základní cena upravená pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jeho části pod hrází a jeho dalších stavebních součástí, vedeného v katastru nemovitostí jako vodní plocha, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,08 u pozemku v zastavěném území, nebo 0,07 u pozemku v nezastavěném území.

(4) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části umělé vodní nádrže a koryta vodního toku, které nejsou stavbou, jakož i základní cena upravená přírodní vodní nádrže a přírodního vodního toku, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,06.

(5) Základní cena upravená pozemků vodních ploch podle odstavců 2 až 4 je nejméně 10 Kč za m2.

(6) Základní cena upravená pozemku zamokřené plochy močálu, mokřadu a bažiny se určí jako součin koeficientu 0,25 a průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území, upravené podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 9

Jiný pozemek

(1) Cena jiného pozemku se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené.

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro skládky, skladové, odstavné, nebo manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochy, nebo pozemku takto již užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × 0,50,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT ...... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP ...... index polohy, který se určí podle § 4 odst. 1,

0,50 ...... konstanta.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(3) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × k,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku ve vymezeném prostoru v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, použije se pro výpočet nejnižší ze základních cen obcí ve vymezeném prostoru; pokud je takto určená základní cena nižší než polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru, použije se pro výpočet polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru,

IT ...... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP ...... index polohy obce, který se určí podle § 4 odst. 1; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, index polohy se určí ve vztahu k obci, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází,

k ...... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, činí

0,40 ...... v obcích s počtem nad 250000 obyvatel,

0,50 ...... v obcích s počtem od 5000 do 250000 obyvatel,

0,60 ...... v ostatních obcích.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(4) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku stavební,

a) který je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, nebo část pozemku, kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti jiným předpisem, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,30,

b) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby určené pro podnikání nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1,

c) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby neurčené k podnikání a napojené alespoň na jednu inženýrskou síť, nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,70.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(5) Základní cena upravená pozemku hospodářsky nevyužitelného se určí podle průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území, upravené přirážkou za polohu podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce, a vynásobí se koeficientem 0,25. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč za m2.

(6) Základní cena upravená pozemku neuvedeného v odstavcích 2, 3, 4 a 5, který není stavebním, zemědělským, lesním ani pozemkem vodní plochy, a lze jej hospodářsky využít, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,04. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 10 Kč za m2.

ČÁST TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ STAVEB

HLAVA I

OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM

§ 10

(1) Cena stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle příslušného ustanovení této vyhlášky v závislosti na účelu užití stavby.

(2) Cena stavby, kromě stavby rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle vzorce

CS = CSN × pp ,

kde

CS ....... cena stavby v Kč,

CSN .... cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,

pp ........ koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, který se určí podle vzorce

pp = IT × IP ,

kde

IT ... index trhu podle § 4 odst. 1,

IP .... index polohy podle § 4 odst. 1.

§ 11

Cena stavby nákladovým způsobem se zjistí podle vzorce

o
CSN = ZCU × Pmj × (1 - —— ),
100

kde

CSN .... cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,

ZCU ... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku, kterou určuje druh a účel užití stavby podle § 12 až 21,

Pmj ...... počet měrných jednotek stavby,

o .......... opotřebení stavby v %,

1 a 100 ..... konstanty.

§ 12

Budova a hala

(1) Jako budova se oceňuje stavba, kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované podle § 13 až 22. Pokud je budova stavbou, jejíž zastavěná plocha činí nejméně 150 m2, o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru nejméně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby, je považována za halu; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky, jako jsou zejména sloupy a pilíře, a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m.

(2) Základní cena upravená pro budovy a haly uvedené v přílohách č. 8 a 9 k této vyhlášce se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru stavby,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru pro budovy uvedené v příloze č. 8, pro haly uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce,

K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 10 k této vyhlášce,

K2 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce

6,60

K2 = 0,92 + ——— ,

PZP

kde

0,92 a 6,60 ...... konstanty,

PZP průměrná zastavěná plocha v m2,

K3 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce

pro budovy

2,10
K3 = -——— + 0,30 ,
v

pro haly

2,80
K3 = ——— + 0,30 ,
v

ne však méně než 0,60,

kde

v ..... průměrná výška podlaží v m,

2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 ..... konstanty,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 1 pro budovy, v tabulce č. 2 pro haly k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl dle bodu č. 8 písm. a) této přílohy. Cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů; přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 8 nebo 9 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a určí se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(3) Cena podzemní budovy a podzemní haly se určí podle § 23.

§ 13

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo jde-li o původní zemědělskou usedlost nebo není-li pro ně v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce stanovena základní průměrná cena nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC .......základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce č. 3 v příloze č. 21 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů.

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2) Jako rodinný dům se ocení stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.

(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění účel jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně účelu užívání, stavba se ocení podle § 12.

(4) Na obytnou část navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou s ní provozně nebo stavebně propojeny, se ocení na základě skutečného účelu užití samostatně, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria stavby podle odstavce 2, se ocení podle § 13. Koeficienty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví zvlášť, nezávisle na obytné části. Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu nezapočítává.

(5) Jako rekreační domek se ocení stavba v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží. Za rekreační chalupu se považuje stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci.

(6) Při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům, se postupuje obdobně podle odstavce 3.

§ 14

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Základní cena upravená rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž základní ceny nejsou uvedeny v tabulce č. 1 v příloze č. 25 k této vyhlášce, nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru uvedená v příloze č. 12 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 4, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 12 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový, uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2) Jako rekreační chata se ocení stavba s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví a může být podsklepená.

(3) Jako zahrádkářská chata se ocení stavba s obestavěným prostorem nejvýše 110 m3 a zastavěnou plochou nejvýše 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví a může být podsklepená.

§ 15

Garáž

(1) Základní cena upravená samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, společně užívané s jinou stavbou, která je nemovitou věcí, nebo s jinou stavbou, která je součástí pozemku, neoceňované porovnávacím způsobem, nebo rozestavěné garáže, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 13 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 6 k této vyhlášce s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení uvedeného v příloze č. 13 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů.

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.

§ 16

Vedlejší stavba

(1) Jako vedlejší stavba se ocení stavba, která je společně užívaná se stavbou hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2; za vedlejší stavbu nelze považovat garáž a zahrádkářskou chatu.

(2) Základní cena upravená vedlejší stavby, kromě té, která je společně užívána se stavbou nebo pozemkem, jehož součástí je stavba oceňovaná porovnávacím způsobem, která je zahrnuta v ceně těchto staveb, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená za měrnou jednotku,

ZC ...... základní cena za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 14 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 5 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, respektive nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení uvedeného v příloze č. 14 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

§ 17

Inženýrská a speciální pozemní stavba

Základní cena upravená pro inženýrské a speciální pozemní stavby uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku,

ZC ...... základní cena v Kč za měrnou jednotku, kterou je m3, m2, m, kus nebo hektar, uvedenou v příloze č. 15 k této vyhlášce,

K5 ........ koeficient polohový, uvedený v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

§ 18

Venkovní úpravy

(1) Cena venkovní úpravy, kromě té, která je zahrnuta v ceně stavby oceňované porovnávacím způsobem, se určí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce a násobí se koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

(2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce na pozemcích v jednotném funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 12 typu J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo podle § 13, jsou-li s těmito stavbami společně užívány, se určí podle odstavce 1 nebo, s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 17 k této vyhlášce, zjednodušeným způsobem ve výši 2,0 až 3,5 % z ceny stavby oceňované podle § 12 typu J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo ve výši 3,5 až 5,0 % z ceny stavby oceňované podle § 13, popřípadě ze součtu cen těchto staveb a cen staveb oceňovaných podle § 15 a 16, pokud jsou tyto stavby s nimi společně užívány, určených podle § 10.

(3) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce se určí podle nákladů na pořízení v době oceňování.

§ 19

Studna

(1) Základní cena upravená studny se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za metr hloubky studny,

ZC ...... základní cena v Kč za metr hloubky studny, uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce,

K5......... koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

K ceně studny se připočte cena jejího příslušenství uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce, vynásobená koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

(2) Narážená studna se ocení jako vrtaná studna s vnitřním průměrem do 150 mm.

(3) Vrtaná studna s vnitřním průměrem nad 500 mm se ocení jako studna kopaná.

(4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z její ceny, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.

§ 20

Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení

Základní cena upravená jednotlivých částí hřbitovní stavby se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku,

ZC ...... základní cena v Kč za měrnou jednotku, uvedená v příloze č. 18 k této vyhlášce,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

Cena celé stavby se určí jako součet cen jejích jednotlivých částí, s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení, násobený koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

§ 21

Oceňování jednotek

(1) Cena jednotky se určí vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle odstavců 2 až 4.

(2) Cena jednotky, která je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor bytů, ve stavbách neuvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce pod typem J, K, nebo kterou je nebytový prostor, nebo která zahrnuje nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů a cena jednotky, která zahrnuje soubor bytů a nebytových prostorů, nebo rozestavěná jednotka, se určí nákladovým způsobem podle vzorce

n
CJN = CBi + pCP ,
i=1

kde

CJN ..... cena jednotky určená nákladovým způsobem v Kč,

CBi ...... cena i-tého bytu nebo nebytového prostoru v Kč,

pCP .... cena příslušného podílu jednotky na pozemku v Kč,

i ........... pořadové číslo bytu nebo nebytového prostoru v jednotce,

n .......... počet bytů nebo nebytových prostorů v jednotce.

(3) Cena bytu nebo nebytového prostoru se určí podle vzorce

CB = PP × ZCU ,

kde

CB ...... cena bytu nebo nebytového prostoru v Kč,

PP ....... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru v m2, určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

ZCU ... základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2.

(4) Základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K1 × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2,

ZC ...... základní cena bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2, uvedená

a) u rodinného domu v příloze č. 11 k této vyhlášce,

b) u budovy a haly v přílohách č. 8 a 9 k této vyhlášce,

K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 10 k této vyhlášce. U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K1 = 1,000,

K4 ........koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (položky č. 7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 11 tabulky č. 6 k této vyhlášce podle typu stavby u bytů v rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 8 a 9 k této vyhlášce podle typu stavby v ostatních případech se posuzují podle vybavení bytu nebo nebytového prostoru, ostatní položky se posuzují ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ...... konstanty,

n .....součet cenových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 21 k této vyhlášce s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, respektive nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. c) této přílohy; určený cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle příloh č. 8, 9 a 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(5) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

§ 22

Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo

(1) Cena stavby rybníku a malé vodní nádrže se určí podle výše nákladů, které by bylo třeba vynaložit na jejich pořízení v místě staveb a ke dni jejich ocenění nebo podle následujících odstavců. Tyto náklady se upraví podle vzorce pro

a) rybník s intenzívním chovem ryb a vodní drůbeže (dále jen „chovný rybník“)

CSChR = CS × KR1 × KR2 × KR3 × KR4 ×KR5 × KR6 × KR7 × KR8 × Ki ,

kde

CSChR cena stavby chovného rybníku,

CS ....... základní cena stavby chovného rybníku určená podle odstavce 2,

KR1 .....koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR2 ..... koeficient vodohospodářského významu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR3 ..... koeficient zásobení vodou uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR4 ..... koeficient produkčního objemu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR5 ..... koeficient začlenění do soustav uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR6 .....koeficient přístupnosti uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR7 .....koeficient zabahnění uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR8 ..... koeficient kontaminace uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce,

b) ostatní rybníky a malou vodní nádrž se určí podle vzorce

CSO = CS × KR1 × KR2 × Ki ,

kde

CSO .... cena stavby ostatního rybníku nebo malé vodní nádrže v Kč,

CS ....... základní cena stavby rybníka nebo malé vodní nádrže v Kč, určená podle odstavce 2,

KR1 .....koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR2 ..... koeficient vodohospodářského významu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce.

(2) Základní cena stavby rybníka a malé vodní nádrže se určí podle vzorce

CS = CH + CO + CS ,

kde

CH ...... cena hráze v Kč určená podle odstavce 3,

CO ...... cena rybničních objektů v Kč určená podle odstavce 4,

CS ........ cena stok v Kč určená podle odstavce 5.

(3) Cena hráze se určí na základě určení jejího objemu sypané hráze podle vzorce

CH = S × c ,

kde

S .......... objem hráze v m3 určený podle přílohy č. 19 k této vyhlášce,

c .......... jednotková cena hráze včetně zpevnění proti erozi v Kč za m3 se určí podle vzorce

c = 300 + 100 × V ,

kde

V ......... maximální výška hráze v m,

přičemž platí, že minimální jednotková cena hráze činí 500 Kč za m3 a maximální cena 1 200 Kč za m3.

(4) Cena rybničních objektů se uvažuje samostatně pouze u případů uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce, jinak jsou součástí ceny hráze.

(5) Cena rybničních stok se určí včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se určí podle přílohy č. 19 k této vyhlášce.

(6) Cena stavby vodního díla neuvedeného v odstavci 1 se určí podle § 17.

§ 23

Jiné stavby

Nestanoví-li se v této vyhlášce jinak, cena stavby se určí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího ocenění. Použije-li se k určení ceny cena srovnatelných staveb podle příslušných kritérií této vyhlášky, vynásobí se takto stanovená cena příslušnými koeficienty Ki uvedenými v příloze č. 41 k této vyhlášce podle skutečného účelu užití a dále se v ocenění zohlední, zda je stavba nemovitou věcí, nebo je její součástí.

§ 24

Kulturní památka

Cena stavby, která je kulturní památkou, se určí podle § 11 až 23. Je-li umělecké a uměleckořemeslné dílo součástí konstrukce nebo vybavení stavby, jeho cena se zpravidla zohlední v koeficientu K4 určením nového cenového podílu této konstrukce, pokud není stavba národní kulturní památkou nebo památkou zapsanou na Seznamu světového dědictví. U těchto památek se cena uměleckých a uměleckořemeslných děl určí samostatně a přičte se k ceně stavby.

§ 25

Rozestavěná stavba

(1) Cena rozestavěné stavby se určí podle ustanovení části třetí hlavy první na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí, uvedené v příloze č. 21 k této vyhlášce. Pro stavby neuvedené v příloze č. 21 k této vyhlášce se výše cenových podílů nedokončených konstrukcí určí odhadem.

(2) Jednotka, popřípadě její část, která vznikne nebo se mění její velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě, se z hlediska oceňování posuzuje jako rozestavěná. Jejich cena se určí podle ustanovení části druhé hlavy I na základě jejich skutečného stavu se zohledněním stavu v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem. Není-li projektová dokumentace k dispozici, vychází se z předpokládaného stavu po jejich dokončení. Cena se sníží o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti.

§ 26

Stavba určená k odstranění

(1) Cena stavby, o jejímž odstranění rozhodl soud nebo u které bylo stavebním úřadem nařízeno odstranění, případně povoleno odstranění, se určí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i o náklady na úpravu terénu.

(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění se nevyžaduje povolení stavebního úřadu, se určí podle odstavce 1 v případě, že jde o stavbu, která je určena k odstranění z důvodu špatného technického stavu.

(3) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová.

§ 27

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem, se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že určená cena u staveb oceňovaných podle § 12 až 16 nebo § 23 se násobí koeficientem 0,90. Tento koeficient se nepoužije v případě, že chybějící konstrukce základů byla uplatněna při výpočtu koeficientu vybavení stavby K4.

§ 28

Stavba s víceúčelovým užitím

Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se celá stavba podle převažujícího účelu užití, lze-li tento určit, přičemž se nepřihlíží k půdnímu a podkrovnímu prostoru zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Nelze-li účel užití určit, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu základní cenou za měrnou jednotku uvedenou ve vyhlášce podle tohoto účelu užití. Tato základní cena se upraví příslušnými koeficienty, přičemž Ki je vázán na použitou základní cenu. Půdní a sklepní prostor, pokud není užíván nebo upraven k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou uvedenou v této vyhlášce pro daný účel užívání.

§ 29

Stavba z více konstrukčních systémů

Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, zohlední se odlišnost druhu konstrukce v samostatném ocenění odlišných částí stavby podle příslušných ustanovení této vyhlášky.

§ 30

Opotřebení stavby

(1) Opotřebení stavby se určí způsobem podle přílohy č. 21 k této vyhlášce. K ceně stavby po opotřebení se připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití stavby, určená podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o jeho opotřebení.

(2) U rozestavěné stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby uvedené v § 23 se cena sníží o opotřebení přiměřeně.

(3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v tabulce č. 7 v příloze č. 21 k této vyhlášce se sníží o 20 až 40 %. Lze tak postupovat i v případě dočasné stavby, pokud je její dočasnost doložena.

(4) Při výpočtu opotřebení stavby, která je kulturní památkou, se přihlédne ke konstrukcím a vybavení, které jsou uměleckým nebo uměleckořemeslným dílem, popřípadě jsou tato díla jejich součástí. U těchto děl se opotřebení neuvažuje. Je-li dílo poškozeno, je nutné oprávněnost uplatněného snížení ceny doložit.

(5) V případě výskytu radonu ve stavbě se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle odstavců 1 až 3 o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné v ocenění doložit měřením.

(6) V případě stavby, jejíž dispoziční a konstrukční řešení již nevyhovuje současným standardním požadavkům příslušného způsobu využití stavby nebo již nevyhovuje stavebním normám, lze cenu stavby, upravenou podle odstavců 1, 3 a 5, po zdůvodnění snížit až o 5 % z důvodu morálního opotřebení. Morální opotřebení nelze uplatnit v případě, že snížení ceny stavby o opotřebení určené podle odstavce 1 včetně morálního opotřebení by přesáhlo 85 % z ceny stavby.

HLAVA II

OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU

§ 31

(1) Kombinací nákladového a výnosového způsobu se oceňuje stavba, jejíž cena se určí nákladovým způsobem podle § 12, pokud k datu ocenění

a) je celá stavba pronajatá,

b) je částečně pronajatá, jde-li o stavbu, nebo její převažující část, typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této vyhlášce,

c) není stavba pronajatá, ale jde o stavbu typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této vyhlášce a její stavebně technický stav pronajmutí umožňuje.

(2) Nájemné za nepronajaté plochy se určí ve výši obvyklého nájemného. Nelze-li pro účel užití stavby obvyklé nájemné v místě objektivně zjistit, ocení se tato stavba nákladovým způsobem podle části třetí hlavy I.

(3) Je-li nájemné v nájemní smlouvě stanoveno pro více staveb, které netvoří příslušenství k jiným nemovitým věcem nebo jsou součástí různých nemovitých věcí bez jeho rozlišení na jednotlivé stavby, oceňují se tyto stavby, jako by nebyly pronajaté.

(4) Je-li nájemní smlouvou spolu se stavbou oceňovanou podle odstavce 1 písm. a) pronajato i příslušenství bez rozlišení nájemného, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu. Slouží-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným kombinací nákladového a výnosového způsobu, ale i stavbám oceňovaným jiným způsobem, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu pouze tehdy, převažuje-li jeho užití pro stavbu oceňovanou tímto způsobem, není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak.

(5) Stavby pro energetiku jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice se pro účely ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu posuzují vždy tak, jakoby šlo o stavby oceňované podle § 12 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.

(6) Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, splňují podmínky podle odstavce 1 písm. a), ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu, kromě národních kulturních památek a památek zapsaných na Seznamu světového dědictví.

(7) Výpočet ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu stavby je uveden v příloze č. 23 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny v tabulce č. 1 k této vyhlášce na základě analýzy rozvoje nemovitosti.

§ 32

(1) Cena nemovitých věcí určená výnosovým způsobem uvedených v § 31 se určí podle vzorce

N
CV = —— × 100 ,
p

kde

CV ...... cena určená výnosovým způsobem v Kč,

N ......... roční nájemné v Kč za rok, upravené podle následujících odstavců,

p .......... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce; u staveb s víceúčelovým užitím se použije míra kapitalizace podle převažujícího účelu užití; jsou-li podíly účelu užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace.

(2) Roční nájemné se určí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé, určí se nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku. Výše obvyklého nájemného musí být doložena. Roční nájemné je součtem nájemného za všechny pronajmutelné podlahové plochy stavby v průběhu posledních dvanácti měsíců.

(3) Celková podlahová plocha stavby se určí jako součet výměr podlahových ploch jednotlivých podlaží v členění podle skutečného účelu užití, přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny a podobně, pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebně technický stav neumožňuje užívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v místě není předpoklad jejich pronajmutí, a to pouze na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis těchto prostor. K jednotlivým pronajmutelným plochám v členění podle podlaží se uvede výše nájemného za m2.

(4) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí.

(5) Roční nájemné za celou stavbu podle odstavce 2 se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li stavba samostatnou nemovitou věcí, popřípadě je-li součástí práva stavby. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno, nebo pokud je stavba součástí pozemku, sníží se o 5 % z ceny pozemku, určené podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 4 odst. 1. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 31 odst. 1. Přitom platí, že celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného podle odstavce 2.

§ 33

Ustanovení § 31 a 32 se použijí i v případě, že je nemovitá věc propachtovaná, pokud lze z pachtovného, uvedeného ve smlouvě, určit samostatně peněžitou hodnotu plnění za nájemné.

HLAVA III

OCEŇOVÁNÍ STAVEB POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM

§ 34

Cena stavby porovnávacím způsobem se určuje u staveb, které vyhovují podmínkám uvedeným v § 35 až 37, podle vzorce

CSp = OP × ZCU × IT × Ip ,

kde

CSp ..... cena stavby určená porovnávacím způsobem,

OP ...... obestavěný prostor v m3,

ZCU ... základní cena upravená stavby v Kč za m3,

IT ......... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

Ip ......... index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba podle § 4 odst. 1.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

§ 35

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Cena porovnávacím způsobem se zjišťuje u dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, vymezených v § 13 odst. 2 a 5, s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru do 1 100 m3 včetně.

(2) Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

12
IV = (1 + Vi) × V13 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejich charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(4) Není-li základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce nebo je-li na pozemcích v jednotném funkčním celku s nimi stavba určená nebo užívaná pro podnikání, určí se jejich cena podle § 13.

(5) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určená porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(6) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech společně užívaných vedlejších staveb s rodinným domem, rekreační chalupou nebo rekreačním domkem větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části třetí hlavy I.

§ 36

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena porovnávacím způsobem se určuje u dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty vymezených v § 14 odst. 2 a 3.

(2) Základní cena upravená rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 25 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

9
IV = (1 + Vi) × V10 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle tabulky č. 2 přílohy č. 25 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 25 k této vyhlášce. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce. Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v tabulce č. 1 v příloze č. 25 k této vyhlášce, určí se jejich cena podle § 14.

(4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty určená porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb společně užívaných se stavbou rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části třetí hlavy I.

§ 37

Garáž

(1) Cena porovnávacím způsobem se určí u dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která není společně užívána s jinými stavbami, kromě staveb oceňovaných podle § 35 a 36.

(2) Základní cena upravená garáže se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 v příloze č. 26 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

5
IV = (1 + Vi) × V6 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení podle tabulky č. 2 přílohy č. 26 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 26 k této vyhlášce. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) Cena garáže určená porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položky 2.7.

(4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.

§ 38

Jednotky

(1) Cena jednotky, kterou je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor bytů, v budově typu J a K z přílohy č. 8 k této vyhlášce, a spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci, se určí podle vzorce

n
CJP = CBi) + pCP ,
i=1

kde

CJP ...... cena jednotky porovnávacím způsobem v Kč,

CBi ...... cena i-tého bytu v Kč,

pCP .... cena příslušného podílu jednotky na pozemku v Kč,

i ........... pořadové číslo bytu v jednotce,

n .......... počet bytů v jednotce.

Cena bytu porovnávacím způsobem se určuje podle vzorce

CBP = PP × ZCU × IT × IP ,

kde

CBP ..... cena bytu určená porovnávacím způsobem v Kč,

PP ....... podlahová plocha v m2, určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

ZCU ... základní cena upravená za m2 v Kč,

IT ......... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP ......... index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba s jednotkou podle § 4 odst. 1.

Základní cena upravená se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m2 podlahové plochy bytu,

ZC ...... základní cena v Kč za m2 podle přílohy č. 27 tabulky č. 1 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se určí podle vzorce

9
IV = (1 + Vi) × V10 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z tabulky č. 2 přílohy č. 27 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(2) Cena bytu určená porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.

(3) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle částí druhé a páté.

ČÁST ČTVRTÁ

VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM

§ 39

Oceňování práva stavby

(1) Cena práva stavby s nezřízenou stavbou se určí podle vzorce

CPSN = ru × t ,

kde

CPSN ... cena práva stavby s nezřízenou stavbou,

ru ........ roční užitek z práva stavby v Kč,

t ........... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby, nejvýše však 5 let.

(2) Roční užitek práva stavby bez zřízené stavby se určí ve výši obvyklého nájemného z pozemku, popřípadě části pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby. Nelze-li obvyklé nájemné z pozemku objektivně zjistit, stanoví se roční užitek z ceny pozemku, určené podle § 4, ve výši 5 %.

(3) Cena práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se určí jako současná hodnota užitku plynoucího z práva stavby podle vzorce

1(1 + i)n - 1
CPSZ = ————× ( ru × ——————— + N ) ,
(1 + i)ni

kde

CPSZ ... cena práva stavby se zřízenou stavbou v Kč,

ru ........ roční užitek z práva stavby v Kč,

i ........... míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

n .......... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,

N ......... náhrada při zániku práva stavby v Kč.

(4) Roční užitek práva stavby se určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku zatíženého právem stavby a stavby vyhovující právu stavby.

(5) Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno. Úplata se zohlední ve výši ročního užitku. Pokud úplata převyšuje roční užitek stanovený podle odstavce 4, pak roční užitek je nulový.

(6) Počet let dalšího užívání práva se určí z veřejného seznamu.

(7) Výše náhrady se určí podle ujednání ve smlouvě; není-li ve smlouvě výše úhrady ujednána, nebo pokud výše náhrady podle smlouvy vychází z ceny stavby v době zániku práva stavby, určí se výše náhrady z ceny stavby k datu ocenění určené nákladovým způsobem podle § 11 a v opotřebení stavby se zohlední její předpokládaný stavebně technický stav při pravidelné údržbě v době zániku práva stavby.

ČÁST PÁTÁ

OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

§ 40

Lesní porost na lesním pozemku

(1) Lesním porostem jsou stromy nebo stromy a keře lesních dřevin, které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 28 k této vyhlášce v poměru jejich plošného zastoupení v porostu.

(2) Základní cena jednotlivých skupin dřevin se určí podle vzorce

Ha = [(Au - c) × fa + c] × Ba ,

kde

Ha ....... základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění v Kč za m2,

Au ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň v Kč za m2,

c .......... náklady na zajištěnou kulturu v Kč za m2,

fa .......... věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,

Ba ........ zakmenění ve věku ke dni ocenění.

(3) Pro účely výpočtu dále platí, že

a) údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se určí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví, podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29 k této vyhlášce,

b) cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 30; pro obmýtí neuvedené v příloze č. 30, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 28 k této vyhlášce, se cena mýtní výtěže Au určí jako přiměřená hodnota interpolací,

c) obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 30 k této vyhlášce, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 30 k této vyhlášce, ve které je stanoveno nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí,

d) náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 31 k této vyhlášce. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury lesního porostu a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, například náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky,

e) věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce.

(4) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 32 k této vyhlášce, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 28 k této vyhlášce, se základní cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce

1
Ha = [ (Au - c) × fa × ———+ c] × Ba ,
fuv

kde

Ha .......základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,

Au .......cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

c ..........náklady na zajištěnou kulturu,

Ba ........zakmenění ve věku ke dni ocenění,

fa..........se převezme z přílohy č. 32 k této vyhlášce pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,

1/fuv .... je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota f se převezme z přílohy č. 32 k této vyhlášce pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa.

(5) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 32 k této vyhlášce, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha= Au × Ba ,

kde

Au ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

Ba ........ zakmenění ve věku ke dni ocenění.

(6) Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stanovené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Aa přiřazené skupinám dřevin v příloze č. 30 k této vyhlášce, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Aa × Ba ,

kde

Aa ........ cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a, to znamená skutečný věk skupiny dřevin, pro příslušný bonitní stupeň určený interpolací z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 30 k této vyhlášce,

Ba ........ zakmenění ve věku ke dni ocenění.

§ 41

(1) Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotovena, určí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor.

(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 31 k této vyhlášce.

(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 31 k této vyhlášce upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců, nejvýše 1,3násobku minimálního počtu jedinců.

(4) Při ocenění vlastnického podílu singulárních lesů lze využít postup ocenění podle § 45 a průměrného zakmenění a plochy po věkových třídách v členění na jednotlivé skupiny dřevin, průměrné bonity dřevin, popřípadě i průměrného procenta srážek, stanoveného pro jednotlivé věkové třídy v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově.

(5) Při oceňování víceetážových porostů nebo porostů s přirozenou obnovou nesmí součet ploch jednotlivých etáží překročit skutečnou výměru lesních pozemků v dané porostní skupině.

§ 42

Cenová přirážka, srážky a koeficienty

(1) Základní ceny skupin dřevin určené podle § 40 a 41 se upraví přirážkami a srážkami uvedenými v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 33 k této vyhlášce se zdůvodněním.

(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem Kv vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,005/rok [dále jen „věkový koeficient lesního porostu“ Kv = 1 - (u - a) × 0,005].

(3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit až o 75 %.

§ 43

Lesní porost na nelesním pozemku

Má-li trvalý porost na nelesním pozemku charakter lesního porostu, lze jeho cenu zjistit podle § 40 až 42.

§ 44

Nelesní porost

(1) Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než 1 000 m2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem uvedeným v příloze č. 34 k této vyhlášce.

(2) Nelesním porostem jsou okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací.

(3) Cena nelesního porostu podle odstavce 1 je součtem cen určených pro jednotlivé skupiny jehličnatých a listnatých dřevin uvedených v příloze č. 34 tabulkách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

(4) Jednotlivé dřeviny v nelesním porostu se podle příbuznosti a růstových vlastností zařadí do příslušných skupin podle přílohy č. 28 k této vyhlášce.

(5) Cena jednotlivých skupin dřevin se upraví podle příloh č. 39 a 40 k této vyhlášce a určí podle vzorce

CSD = VNP × PSD × CNP × SSBSD × Kvp × Ksv × Kz ,

kde

CSD ..... cena skupiny dřevin,

VNP ..... výměra nelesního porostu v m2,

PSD ...... podíl skupiny dřevin v nelesním porostu,

CNP ..... cena nelesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v příloze č. 34 k této vyhlášce v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3,

SSBSD .. součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v příloze č. 34 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Kvp ...... koeficient vegetační pokryvnosti uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 7 k této vyhlášce,

Ksv ...... koeficient sadovnického významu uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 8 k této vyhlášce,

Kz ........ koeficient typu zeleně uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 9 k této vyhlášce.

§ 45

Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem

(1) Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena lesního porostu určí zjednodušeným postupem.

(2) Cena lesního porostu podle odstavce 1 je součtem dílčích cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu.

(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se určí podle vzorce

ZCSD = VSD × CSD × Ba ,

kde

ZCSD .. určená cena skupiny dřevin v Kč,

VSD ..... výměra zastoupené skupiny dřevin v m2,

CSD ..... cena v Kč za m2 pro příslušnou skupinu dřevin, věk, bonitní stupeň a zakmenění 1,0 uvedená v tabulkách č. 1 až 6 v příloze č. 35 k této vyhlášce,

Ba ........ zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění.

(4) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se určí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29 k této vyhlášce.

§ 46

Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny

(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti a způsoby jejich úpravy, jsou uvedeny

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 36 k této vyhlášce, rozdělené na část 1 - intenzivní výsadba v Kč za m2 a část 2 - extenzivní, zahrádková výsadba, vesměs v Kč za ks,

b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 37 k této vyhlášce, pro část 1 - komerční vinice v Kč za m2, část 2 - podnožové vinice v Kč za m2, část 3 - nekomerční vinice v Kč za m2 a část 4 -ostatní výsadba vinné révy v Kč za keř,

c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 38 k této vyhlášce, pro část 1 - chmelnice s neozdravenými rostlinami a část 2 - chmelnice s ozdravenými rostlinami.

(2) Základní cena okrasných rostlin podle příslušné skupiny a věkové kategorie uvedené v přílohách č. 39 a 40 k této vyhlášce, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1 000 m2 včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami uvedenými v příloze č. 39 k této vyhlášce a vynásobí se koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce a Kz uvedeným v příloze č. 39 v tabulce č. 9 k této vyhlášce.

(3) Určená cena okrasné rostliny podle odstavců 1 a 2 nesmí být nižší než 1 % z její základní ceny uvedené v příloze č. 39 v tabulkách č. 2 až 6 k této vyhlášce.

§ 47

Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem

(1) Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, rostoucích na jednom nebo více pozemcích v jednotném funkčním celku se stavbami oceňovanými podle § 13, 14, 21, 35, 36 a 38, určí způsobem podle odstavců 3 až 5.

(2) Celková pokryvná plocha trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, oceňovaných podle tohoto ustanovení na pozemcích v jednotném funkčním celku může být nejvýše 1 500 m2 včetně. Pokryvnou plochou se v daném případě rozumí plocha kolmých průmětů obsahu všech korun jednotlivých rostlin na povrch pozemku, jehož jsou součástí. Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1 500 m2, ocení se trvalé porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 46. Cena pokryvné plochy se určí jako součin její výměry a základní ceny upravené pozemku.

(3) Cena ovocných dřevin uvedených v příloze č. 36 části 2 k této vyhlášce a ostatní vinné révy podle přílohy č. 37 části 4 k této vyhlášce je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,045.

(4) Cena okrasných rostlin uvedená v příloze č. 39 k této vyhlášce je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,085.

(5) Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin a ostatní vinné révy, oceňovaných podle odstavce 3 a okrasných rostlin oceňovaných podle odstavce 4, je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů, na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce, a koeficientu 0,065.

ČÁST ŠESTÁ

OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ

§ 48

Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití a výrobně technických a obchodních poznatků, (dále jen „majetkové právo“), které jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem se cena určí podle vzorce

nzj
Cv = ————————— ,
j=1(1 + p
———)j
100

kde

Cv ........ cena majetkového práva určená výnosovým způsobem,

zj ......... roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, určený postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona o oceňování majetku nebo roční čistý výnos určený podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona o oceňování majetku,

p .......... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce,

j ........... pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,

n .......... počet let, po které bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona o oceňování majetku.

§ 48a

Zatřídění pro určení indexu polohy

(1) Pro výpočet indexu polohy se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4 přílohy č. 3, určené pro pozemek

a) podle druhu a účelu užití hlavní stavby, která se na něm nachází nebo se kterou je v jednotném funkčním celku, bez ohledu zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby,

b) příslušející k jednotce podle druhu a účelu užití stavby, ve které se jednotka nachází,

c) s více hlavními stavbami, které nejsou společně užívané, podle účelu jejich užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; je-li jejich účel užití uvedený pouze v tabulce č. 4, pak v pořadí sloupců e, g, f, h, i; jsou-li některé hlavní stavby součástí pozemku a současně některé samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby, zatřídění se provede pouze podle účelu užití hlavních staveb, které jsou jeho součástí,

d) nebo pozemky v jednotném funkčním celku s více stavbami, které jsou společně užívané, podle účelu užití hlavní stavby, pokud jej lze určit; nelze-li určit jeden účel užití, pak pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku se účel užití určí obdobně jako v písmenu c).

(2) Hlavní stavbou se pro účely oceňování rozumí stavba, která není určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s jinou stavbou v rámci jejího hospodářského účelu, a určuje účel využití pozemku.

(3) U nezastavěného pozemku, který je určen k zastavění územním rozhodnutím, regulačním plánem nahrazujícím územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, nebo územním souhlasem, se postupuje podle odstavce 1 podle určeného účelu užití stavby.

(4) U nezastavěného pozemku nebo pozemku pouze se stavbami, které nemají charakter hlavní stavby, a nelze ho ocenit podle odstavce 3, se pro určení indexu vychází z předpokládaného účelu užití, pro který je pozemek určen v územním plánu, nebo regulačním plánu, bez ohledu na to, zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby. Nelze-li účel užití jednoznačně určit, použijí se hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e, nebo f v tabulce č. 3 přílohy č. 3.

(5) Pro stavbu, která je

a) součástí pozemku, se vždy použije hodnota indexu polohy určená pro pozemek, jehož je součástí,

b) samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je stavbou hlavní, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulek č. 3, nebo 4 přílohy č. 3 podle jejího druhu a účelu užití,

c) samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je užívána společně se stavbou hlavní, se použije hodnota indexu polohy určená pro hlavní stavbu; je-li společně užívaná s více hlavními stavbami, použije se zatřídění podle stavby, ke které její užívání převažuje.

(6) Pro stavbu, u které nelze jednoznačně určit účel užití, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4, přílohy č. 3 podle převažujícího účelu užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; pokud jsou části stavby užívané pouze k účelům uvedeným v tabulce č. 4, zatřídí se v pořadí sloupců e, g, f, h, i.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 49

Cena nemovité věci se sníží o cenu věcného břemena na ní váznoucího, určenou podle § 16b zákona o oceňování majetku, nejvýše však o 80 % určené ceny nemovité věci.

§ 50

Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny.

§ 51

Za územní plán se pro účely této vyhlášky považují i územní plán sídelního útvaru a územní plán obce po dobu jejich platnosti.

§ 52

Ustanovení této vyhlášky o jednotce se použijí obdobně i na byt nebo nebytový prostor, které jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů jako jednotka, spolu se s nimi spojeným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, a pokud je s nimi spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu se spoluvlastnickým podílem na tomto pozemku.

§ 53

Počtem obyvatel obce ke dni ocenění je míněn počet obyvatel podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období od 1. ledna následujícího kalendářního roku po jeho vydání. Při změně území obce ke dni ocenění se vychází z počtu obyvatel obce ke dni ocenění.


§ 54

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).

2. Vyhláška č. 456/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

3. Vyhláška č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.

4. Vyhláška č. 364/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 387/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 450/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.


§ 55

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

1. Délky

(1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky u staveb oceňovaných podle § 12 až 16 a § 18.

(2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny.

(3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u:

a) podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu,

b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,

c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.

(4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry.

2. Zastavěná plocha stavby (ZP)

(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.

(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

3. Měření podlaží

(1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená

a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,

b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží,

c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,

d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití.

(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.

(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1. NP), druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. MeP).

(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1. PP je 1. MePP).

(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.

3.1. Výšky podlaží

(1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu zešikmení.

(2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m.

(3) V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu.

(4) Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit.

(5) Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem zešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.

(6) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.

3.2. Zastavěná plocha podlaží

(1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.

(3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží.

4. Podlahová plocha

(1) Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). U poloodkrytých případně odkrytých prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu.

(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:

a) arkýřů a zasklených lodžií,

b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké,

c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,

d) půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm (schodišťový prostor) v bytě nebo nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích.

(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:

a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,

b) nezasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,20,

c) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.

(4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místnosti ku počtu bytů nebo nebytových prostor.

(5) Do podlahové plochy se nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků.

5. Obestavěný prostor stavby (OP)

(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.

(2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem,

b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m,

c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.

(3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějšími plochami staveb,

b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. V případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,

c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.

(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.

(5) Neodečítají se

a) otvory a výklenky v obvodových zdech,

b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně,

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy.

(6) Neuvažují se

a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,

b) římsy, pilastry, půlsloupy,

c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi.

(7) Připočítají se

balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.

6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů

(1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen

a) po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m,

b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m,

c) nahoře

1. vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m

2. u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,

3. u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.

(2) Ploty se měří v m pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří v metrech z nižší úrovně terénu.

(3) U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny stavebního pozemku vyjmenovaných obcí, okresů, nebo oblastí v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAPLZEŇSKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha - oblast 150310Plzeň - oblast 15550Česká Lípa810Blansko1610
Praha - oblast 2, 3, 6,16800Plzeň - oblast 22050Jablonec nad Nisou1190Břeclav1390
Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 216950Plzeň - oblast 32110Liberec 13200Hodonín1350
Praha - oblast 12, 11, 20, 7, 18,4780Plzeň - jih1025Liberec 2, 3, 4, 52340Vyškov1300
Praha oblast - 8, 13, 14, 15, 16, 17, 194580Plzeň - sever1000Semily750Znojmo1625
STŘEDOČESKÝ KRAJDomažlice1165KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Benešov1950Klatovy1180Hradec Králové 1, 31920Jeseník900
Beroun2450Rokycany1050Hradec Králové 2, 4, 51520Olomouc 14100
Kladno 12160Tachov910Jičín950Olomouc 2, 3, 42480
Kladno 2, 31500KARLOVARSKÝ KRAJNáchod620Prostějov1300
Kolín1890Karlovy Vary - oblast 16720 JRychnov nad Kněžnou615Přerov 1, 21970
Kutná Hora1205Karlovy Vary - oblast 2, 3, 42450Trutnov740Přerov 3, 4, 5720
Mělník1590Cheb1060PARDUBICKÝ KRAJŠumperk1450
Mladá Boleslav2015Františkovy Lázně 11865Chrudim870ZLÍNSKÝ KRAJ
Nymburk1470Františkovy Lázně 21400Pardubice 12335Kroměříž1560
Poděbrady 12400Mariánské Lázně 15500Pardubice 2, 3, 4, 5, 61400Luhačovice1585
Poděbrady 21850Mariánské Lázně 2, 32200Svitavy750Uherské Hradiště1300
Praha - východ2120Sokolov750Ústí nad Orlicí740Vsetín854
Praha - západ2710ÚSTECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAZlín 11500
Příbram1380Děčín960Havlíčkův Brod780Zlín 2, 32083
Rakovník1680Chomutov1020Jihlava 12200MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJLitoměřice1350Jihlava 2, 31160Ostrava - oblast 2, 5, 6, 91510
České Budějovice 16120Louny910Pelhřimov670Ostrava - oblast 1, 3, 101480
České Budějovice 2, 3, 42290Most1040Třebíč1270Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11, 121180
Český Krumlov1330Teplice1190Žďár nad Sázavou680Bruntál665
Jindřichův Hradec1150Ústí nad Labem 1, 21650JIHOMORAVSKÝ KRAJFrýdek - Místek1040
Písek1125Ústí nad Labem 3, 4, 5, 61320Brno - oblast 1, 29460Karviná540
Prachatice820Brno - oblast 3, 4, 54200Nový Jičín580
Strakonice1000Brno - oblast 6, 7, 8, 93150Opava 12100
Tábor1050Brno - venkov1840Opava 2, 3, 41380

Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1

Tabulka č. 2

Označení znakuNázev znakuHodnota znaku
O1Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I.Nad 5000 obyvatel0,85
II.2001 - 50000,80
III.1001 - 20000,70
IV.501 - 10000,65
V.Do 500 obyvatel0,50
O2Hospodářsko-správní význam obce
I.Havířov a katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s lyžařskými středisky kategorie 4 až 5 hvězdiček0,95
II.Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a obce s lyžařskými středisky kategorie 2 až 3 hvězdiček0,90
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha-východ, Praha-západ0,85
IV.Ostatní obce0,60
O3Poloha obce
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,05
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,02
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,01
V.Nevyjmenovaná obec 0 velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VI.V ostatních případech0,80
O4Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)
- V obci je:
I.Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn1,00
II.Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn0,85
III.Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn0,70
IV.Elektřina0,55
O5Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)
- V obci je:
I.Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava1,00
II.Železniční zastávka a autobusová zastávka0,95
III.Železniční, nebo autobusová zastávka0,90
IV.Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)0,70
O6Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,00
II.Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)0,98
III.Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola)0,95
IV.Omezenou vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo škola)0,90
V.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment)0,85
VI.Žádná vybavenost0,80

V případě, že obec lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

a) Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle přílohy č. 20.

Zařazení katastrálních území obcí do oblastí

a) abecední uspořádání katastrálních území obcí do oblastí

Tabulky č. 3

Praha
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Benice6025821257Lysolaje7299318
2Běchovice6015271458Malá Chuchle72918318
3Bohnice730556859Malá Strana7270911
4Braník727873460Malešice73245110
5Břevnov729582661Michle7277504
6Březiněves6141311562Miškovice73155215
7Bubeneč730106663Modřany72861612
8Čakovice7315611564Motol7289515
9Černý Most7316761965Nebušice72987620
10Čimice730394866Nedvězí70232313
11Ďáblice730629767Nové Město7271811
12Dejvice729272668Nusle72816121
13Dolní Chabry730599869Petrovice73261311
14Dolní Měcholupy7325411170Písnice72098413
15Dolní Počernice6299521471Pitkovice77341712
16Dubeč6333301472Podolí72815221
17Háje7282331173Prosek7313829
18Hájek u Uhříněvsi7733951474Přední Kopanina73437317
19Hloubětín731234975Radlice7286415
20Hlubočepy728837576Radotín73862016
21Hodkovičky727857477Ruzyně72971020
22Holešovice730122378Řeporyje74525116
23Holyně7505731879Řepy72970118
24Horní Měcholupy7325831180Satalice74613415
25Horní Počernice6437771981Sedlec7300418
26Hostavice7317221982Slivenec75059018
27Hostivař7320521183Smíchov72905121
28Hradčany727121184Sobín79325617
29Hrdlořezy7317651085Staré Město7270241
30Chodov7282251186Stodůlky75554118
31Cholupice6523931387Strašnice73194310
32Jinonice728730588Střešovice7293026
33Josefov727008189Střížkov7308669
34Kamýk7284381290Suchdol7299818
35Karlín730955391Šeberov76213012
36Kbely731641792Štěrboholy73251611
37Klánovice6654441993Točná65240713
38Kobylisy730475994Trója7301906
39Koloděje6685081495Třebonice77035318
40Kolovraty6685911496Třeboradice73152815
41Komořany7285191297Uhříněves77342514
42Košíře728764598Újezd nad Lesy77377819
43Královice6726291399Újezd u Průhonic77399912
44Krč7275984100Veleslavín7293536
45Křeslice67607112101Velká Chuchle72921318
46Kunratice72831412102Vinohrady7271642
47Kyje73122619103Vinoř78237815
48Lahovice72924817104Vokovice72941820
49Letňany7314397105Vršovice73225721
50Lhotka7280714106Vyšehrad7273002\
51Libeň7308919107Vysočany7312859
52Liboc72979520108Záběhlice73211710
53Libuš72839012109Zadní Kopanina74527817
54Lipany66860513110Zbraslav79173316
55Lipence68397317111Zličín79326418
56Lochkov68642517112Žižkov7274153
Brno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohunice612006725Město Brno6100031
2Bosonohy608505726Mokrá Hora6117018
3Brněnské Ivanovice612227927Nový Lískovec6102837
4Bystrc611778428Obřany6125536
5Černá Pole610771329Ořešín7126808
6Černovice611263630Pisárky6102083
7Dolní Heršpice612111931Ponava6113795
8Dvorska633895932Přízřenice6121469
9Holásky612243933Řečkovice6116464
10Horní Heršpice612065934Sadová6115654
11Husovice610844635Slatina6122867
12Chrlice654132936Soběšice7519104
13Ivanovice655856437Staré Brno6100892
14Jehnice658201838Starý Lískovec6120147
15Jundrov610542439Stránice6103302
16Kníničky611905440Štýřice6101865
17Kohoutovice610313441Trnitá6109505
18Komárov611026642Tuřany6121719
19Komín610585443Útěchov u Brna7755508
20Královo Pole611484344Veveří6103722
21Lesná610887445Zábrdovice6107045
22Líšeň612405746Žabovřesky6104703
23Maloměřice612499647Žebětín7956747
24Medlánky611743448Židenice6111156
České Budějovice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1České Budějovice 162191917České Budějovice 76224863
2České Budějovice 262194328České Vrbné6227293
3České Budějovice 362205229Haklovy Dvory6367974
4České Budějovice 4622222310Kaliště u Českých Budějovic6622083
5České Budějovice 5622281311Třebotovice6622164
6České Budějovice 66223463
Františkovy Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dlouhé Mosty76888025Krapice6346622
2Františkovy Lázně63464616Slatina u Františkových Lázní6346892
3Horní Lomany63465427Žírovice6346972
4Jedličná6346382
Havířov
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo 1 oblasti
názevkódnázevkód
1Bludovice63769624Havířov-Město6375561
2Dolní Datyně62890535Prostřední Suchá6377422
3Dolní Suchá63777736Šumbark6377342
Hradec Králové
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Březhrad613878412Pouchov7265593
2Hradec Králové646873113Pražské Předměstí6471012
3Kluky647225314Roudnická7418253
4Kukleny647209315Rusek7436745
5Malšova Lhota691305416Slezské Předměstí6469712
6Malšovice u Hradce Králové646997217Slatina u Hradce Králové7496564
7Nový Hradec Králové647187218Svinary7607655
8Piletice726541519Svobodné Dvory7611253
9Plácky721204420Třebeš6470472
10Plačice721212421Věkoše7265833
11Plotiště nad Labem7219305
Jihlava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antonínův Důl757900210Kosov u Jihlavy6913722
2Bedřichov u Jihlavy659878311Pančava6598352
3Helenín659827212Pávov6599162
4Henčov648680213Pístov u Jihlavy7210002
5Heroltice u Jihlavy638421214Popice u Jihlavy7257652
6Horní Kosov643084315Sasov6598432
7Hosov643092316Staré Hory6598603
8Hruškové Dvory648698317Vysoká u Jihlavy7210183
9Jihlava659673118Zborná7916102
Karlovy Vary
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohatice66358139Počerny7538314
2Cihelny631043410Rosnice u Staré Role7538404
3Čankov746746411Rybáře6635572
4Doubí u Karlových Var631051412Sedlec u Karlových Var7467544
5Drahovice663701213Stará Role7538583
6Dvory663549314Tašovice6310604
7Karlovy Vary663433115Tuhnice6634922
8Olšová Vrata6636544
Kladno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dubí u Kladna66516935Motyčín7645403
2Hnidousy76455836Rozdělov6649612
3Kladno66506117Vrapice6651773
4Kročehlavy6651262
Liberec
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dolní Hanychov682268214Machnín6898235
2Doubí u Liberce631086415Nové Pavlovice6821612
3Františkov u Liberce682233216Ostašov u Liberce6824715
4Hluboká u Liberce631094517Pilínkov6311085
5Horní Hanychov682462418Radčice u Krásné Studánky6736505
6Horní Růžodol682250219Rochlice u Liberce6823142
7Horní Suchá u Liberce682489520Rudolfov6824465
8Janův Důl u Liberce682241221Ruprechtice6821442
9Karlinky682497522Růžodol I6822092
10Kateřinky u Liberce682438523Staré Pavlovice6821792
11Krásná Studánka673641524Starý Harcov6823902
12Kunratice u Liberce785628525Vesec u Liberce7804724
13Liberec682039126Vratislavice nad Nisou7856443
Luhačovice
Poř. číslokatastrální územíčíslo oblastipoř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Kladná-Žilín66494423Polichno7254632
2Luhačovice68857614Řetechov7453412
Mariánské Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Chotěnov u Marián. Lázní90190333Stanoviště u Marián. Lázní6916743
2Mariánské Lázně69158514Úšovice6916072
Most
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Čepirohy619591310Pařidla6693423
2Dřínov u Komořan633097311Rudoltice nad Bílinou6996913
3Ervěnice668885312Skyřice7492063
4Hořany645010313Slatinice u Mostu6165593
5Komořany u Mostu668893314Souš9033373
6Konobrže669326315Střimice6997483
7Kopisty669334316Třebušice7705403
8Most I699357117Velebudice7492143
9Most II699594218Vtelno7875073
Olomouc
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bělidla710881314Neředín7106873
2Černovír710571415Nová Ulice7107173
3Droždín632635216Nové Sady u Olomouce7108143
4Hejčín710644317Nový Svět u Olomouce7109204
5Hodolany710873318Olomouc-město7105041
6Holice u Olomouce641227319Pavlovičky7109383
7Chomoutov652415420Povel7107843
8Chválkovice710911321Radíkov u Olomouce7377472
9Klášterní Hradisko710555322Řepčín7109463
10Lazce710598323Slavonín7503874
11Lošov686875224Svatý Kopeček6692882
12Nedvězí u Olomouce702358425Topolany u Olomouce7677604
13Nemilany703109426Týneček7724112
Opava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Držkovice77717049Opava-Město7115601
2Jaktař711730310Opava-Předměstí7115782
3Jarkovice783595411Palhanec7771885
4Kateřinky u Opavy711756212Podvihov7246374
5Komárov u Opavy711845413Suché Lazce7591804
6Kylešovice711811314Vávrovice7771964
7Malé Hoštice711870415Vlaštovičky7836094
8Milostovice695149416Zlatníky u Opavy7932304
Ostrava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antošovice600393221Nová Ves u Ostravy7139374
2Bartovice715085322Petřkovice u Ostravy7204702
3Dubina u Ostravy798894623Polanka nad Odrou7250817
4Heřmanice714691324Poruba7151749
5Hošťálkovice646075225Poruba-sever7152219
6Hrabová7145341026Proskovice7334747
7Hrabůvka714585627Přívoz7137675
8Hrušov714917428Pustkovec7153019
9Koblov667366229Radvanice7150183
10Krásné Pole673722730Slezská Ostrava7148285
11Kunčice nad Ostravicí714224431Stará Bělá7536617
12Kunčičky714241432Stará Plesná72168912
13Lhotka u Ostravy681458233Svinov7155068
14Mariánské Hory713830534Třebovice ve Slezsku7154338
15Martinov ve Slezsku715379835Vítkovice71407111
16Michálkovice714747336Výškovice u Ostravy7156206
17Moravská Ostrava713520137Zábřeh-Hulváky71397011
18Muglinov714941338Zábřeh nad Odrou7143056
19Nová Bělá704946739Zábřeh-VŽ71408911
20Nová Plesná72167112
Pardubice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Černá za Bory619965511Pardubice7176571
2Dražkovice632252412Pardubičky7178352
3Drozdice619973613Popkovice7180684
4Hostovice645991614Rosice nad Labem7412053
5Lány na Důlku679071615Semtín7473865
6Mnětice619981516Staré Čivice7541705
7Nemošice703249317Staročernsko6199906
8Nové Jesenčany718084218Studánka7178432
9Ohrazenice709328319Svítkov7180334
10Opočínek679089620Trnová7179592
Plzeň
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bolevec722120213Lhota u Dobřan6809403
2Božkov722294214Litice u Plzně7227403
3Bručná722367215Lobzy7226182
4Bukovec722707316Malesice6908213
5Černice620106317Plzeň7219811
6Červený Hrádek u Plzně621081218Plzeň 47227312
7Dolní Vlkýš690813319Radčice u Plzně7374113
8Doubravka722677220Radobyčice6201223
9Doudlevce722464221Skvrňany7225962
10Hradiště u Plzně722341222Újezd7226853
11Koterov671053223Valcha7224722
12Křimice6761953
Poděbrady
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Kluk66667024Přední Lhota u Poděbrad7343812
2Poděbrady72349515Velké Zboží7235502
3Polabec7235412
Přerov
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Čekyně61910838Penčičky7190644
2Dluhonice62670859Popovice u Přerova7823433
3Henčlov638277410Předmostí7349772
4Kozlovice u Přerova734985311Přerov7347131
5Lověšice u Přerova735001412Újezdec u Přerova7740733
6Lýsky782335413Vinary u Přerova7823513
7Penčice719056414Žeravice7964413
Ústí nad Labem
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Božtěšice608955414Neštěmice7038693
2Brna nad Labem609901415Nová Ves7056165
3Budov u Svádova759805516Olešnice u Svádova7598135
4Bukov775096217Předlice7750023
5Církvice746410518Sebuzín7464285
6Dělouš775894619Skorotice u Ústí nad Labem7484804
7Dobětice757772220Strážky u Habrovic6364444
8Habrovice636436421Střekov7752582
9Hostovice u Ústí nad Labem645982522Svádov7598305
10Klíše775053223Tuchomyšl7713686
11Kojetice u Malečova690686524Ústí nad Labem7748711
12Krásné Březno775266325Vaňov7768074
13Mojžíř698164326Všebořice7751182
Zlín
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Jaroslavice u Zlína63586339Mladcová6361773
2Klečůvka666041310Prštné6361422
3Kostelec u Zlína670138311Příluky u Zlína6358123
4Kudlov635898312Salaš u Zlína7459523
5Lhotka u Zlína636053313Štípa6701463
6Louky nad Dřevnicí636118214Velíková7780283
7Lužkovice795887315Zlín6355611
8Malenovice u Zlína6359872

b) začlenění katastrálních území obcí do oblastí

Hlavní město Praha
OblastKatastrální území
1Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město
2Vinohrady, Vyšehrad
3Holešovice, Karlín, Žižkov
4Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle
5Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice
6Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Trója, Střešovice, Veleslavín
7Ďáblice, Kbely, Letňany
8Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Lysolaje, Sedlec, Suchdol
9Libeň, Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Střížkov, Vysočany
10Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice
11Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Štěrboholy,
12Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Kreslíce, Libuš, Modřany, Pitkovice, Seberov, Újezd u Průhonic
13Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná
14Běchovice, Dolní Počernice, Dubec, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves
15Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř,
16Radotín, Řeporyje, Zbraslav,
17Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobin, Zadní Kopanina,
18Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín,
19Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy
20Liboc, Nebušice, Ruzyně, Vokovice,
21Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice
Brno
OblastKatastrální území
1Město Brno
2Staré Bmo, Stránice, Veveří
3Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky
4Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice
5Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice
6Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obrany, Židenice
7Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín
8Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna
9Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorská, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany
České Budějovice
OblastKatastrální území
1České Budějovice 1
2České Budějovice 2, České Budějovice 3
3České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic
4Haklovy Dvory, Třebotovice
Františkovy Lázně
OblastKatastrální území
1Františkovy Lázně
2Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice
Havířov
OblastKatastrální území
1Havířov - město
2Bludovice, Prostřední Suchá, Šumbark
3Dolní Datyně, Dolní Suchá
Hradec Králové
OblastKatastrální území
1Hradec Králové
2Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš
3Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše
4Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u Hradce Králové
5Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary
Jihlava
OblastKatastrální území
1Jihlava
2Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Penčava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Sasov, Vysoká u Jihlavy, Zborná
3Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory
Karlovy Vary
OblastKatastrální území
1Karlovy Vary
2Drahovice, Rybáře, Tuhnice
3Bohatíce, Dvory, Stará Role
4Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role , Sedlec u Karlových Var, Tašovice
Kladno
OblastKatastrální území
1Kladno
2Kročehlavy, Rozdělov
3Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice
Liberec
OblastKatastrální území
1Liberec
2Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Staré Pavlovice, Starý Harcov
3Rochlice u Liberce, Vratislavice nad Nisou
4Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce
5Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov
Luhačovice
OblastKatastrální území
1Luhačovice
2Kladná Žilín, Polichno, Řetechov
Mariánské Lázně
OblastKatastrální území
1Mariánské Lázně
2Úšovice
3Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní
Most
OblastKatastrální území
1Most I
2Most II
3Čepirohy, Dřínov u Komořan, Ervěnice, Hořany, Komořany u Mostu, Konobrže, Kopisty, Pařidla, Rudoltice nad Bílinou, Skyřice, Slatinice u Mostu, Souš, Střimice, Třebušice, Velebudice, Vtelno
Olomouc
OblastKatastrální území
1Olomouc - město
2Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček
3Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovičky, Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice
4Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír
Opava
OblastKatastrální území
1Opava - město
2Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí
3Jaktař, Kylešovice
4Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milotovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice,Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy
Ostrava
OblastKatastrální území
1Moravská Ostrava
2Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy
3Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice
4Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy
5Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava
6Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou
7Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá
8Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku
9Poruba, Poruba - sever, Pustkovec
10Hrabová
11Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ
12Nová Plesná, Stará Plesná
Pardubice
OblastKatastrální území
1Pardubice
2Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová
3Nemošice, Ohrazenice, Rosice
4Dražkovice, Popkovice, Svítkov
5Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice
6Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko
Plzeň
OblastKatastrální území
1Plzeň
2Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha
3Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malešice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd
Poděbrady
OblastKatastrální území
1Poděbrady
2Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží
Přerov
OblastKatastrální území
1Přerov
2Předmostí
3Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice
4Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky
5Dluhonice
Ústí nad Labem
OblastKatastrální území
1Ústí nad Labem
2Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice
3Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice
4Božtěšice, Brná nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Srážky z Habrovic, Vaňov
5Bukov u Svádova, Církvice, Hostovice u U.n.L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov
6Dělouš, Tuchomyšl
Zlín
OblastKatastrální území
1Zlín
2Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné
3Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Štípa, Velíková

Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění obce.

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Index trhu s nemovitými věcmi**

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmiI.Poptávka nižší než nabídka-0,01 až -0,06
II.Nabídka odpovídá poptávce0,00
III.Poptávka je vyšší než nabídka0,01 až 0,06
2Vlastnické vztahyI.Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci)-0,03
II.Pozemek s právem stavby-0,02
III.Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. podílu pozemku k jednotce),-0,01
IV.Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez pozemku-0,02
V.Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku0,00
3Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem. věciI.*Negativní-0,01 až-0,08
II.Bez vlivu nebo stabilizovaná území0,00
III.*Pozitivní nebo stabilizovaná území v historických jádrech obcí, lázeňských a horských středisek0,01 až 0,08
4Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby)I.*Negativní-0,01 až -0,04
II.Bez vlivu0,00
III.*Pozitivní0,01 až 0,04
5Ostatní neuvedené (např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost)I.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,30
6Povodňové rizikoI.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)0,70
II.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
III.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
IV.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
Index trhu: index trhu

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

** Index trhu IT pro pozemky oceňované podle § 4 odst. 5, 6 a § 9 odst. 2, 3 je roven 1.

Index omezujících vlivů pozemku

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Geometrický tvar pozemku a velikost pozemkuI.Nevhodný tvar, nebo velikost - omezující jeho využití-0,01 až -0,03
II.Tvar bez vlivu na využití0,00
2Svažitost pozemku a expoziceI.Svažitost terénu pozemku nad 15 %; orientace SV, S a SZ-0,02 až -0,04
II.Svažitost terénu pozemku nad 15 %; ostatní orientace-0,01 až -0,02
III.Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; orientace SV, S a SZ0,00 až -0,01
IV.Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; ostatní orientace0,00
3Ztížené základové podmínkyI.Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu-0,01 až -0,05
II.Snížená únosnost základové půdy (složitější způsob zakládání stavby, např. základová deska, piloty apod.)-0,01 až -0,05
III.Neztížené základové podmínky0,00
4Chráněná území a ochranná pásmaI.Mimo chráněné území a ochranné pásmo0,00
II.Ochranné pásmo1)-0,01 až -0,03
III.Chráněná krajinná oblast2) v 1. a 2. zóně, nebo národní park3),-0,01 až -0,03
IV.Národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka4)-0,03 až -0,05
5Omezení užívání pozemkuI.Bez omezení užívání0,00
II.Stavební uzávěra-0,01 až -0,05
III.Stavba pod povrchem pozemku-0,01 až -0,05
6Ostatní neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0
Index omezujících vlivů na pozemek: index omezujících vlivů na pozemek

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

1. Ochrannými pásmy, stanovenými právními předpisy nebo správními rozhodnutími, se rozumí například:

a) ochranná pásma zvláště chráněných území,

b) ochranná pásma vodních zdrojů nebo přírodních léčivých zdrojů,

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,

e) ochranná pásma drážní a silniční,

f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a chráněná ložisková území.

2. Vyhlášené chráněné krajinné oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhlášené národní parky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhlášené národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 3

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaDruh a účel stavby na pozemku
Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetněRezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000Stavby pro rodinnou rekreaciBudovy pro školství a zdravotnictvíBudovy pro obchod a administrativu
abcdefghi
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku1,011,000,850,550,65
2Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí1.Rezidenční zástavba0,030,040,010,100,08
II.Obchodní centra0,010,02-0,010,000,10
III.Rekreační oblasti-0,02-0,010,05-0,15-0,05
IV.Bez zástavby-0,03-0,030,020,00-0,01
V.Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící okolí-0,10-0,10-0,05-0,050,00
VI.Výrobní objekty - (průmysl - výrobní haly) zatěžující okolí0 až-0,150 až-0,150 až -0,20-0,10-0,02
VII.Stavby pro zemědělství a ostatní neuvedené0 až-0,100 až -0,100 až -0,05-0,10-0,05
3Poloha pozemku v obciI.Střed obce - centrum obce0,010,03-0,010,100,10
II.Navazující na střed (centrum) obce0,000,020,000,080,05
III.Okrajové části obce-0,01-0,050,050,020,00
IV.Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)-0,02-0,080,070,00-0,03
V.Samoty-0,08-0,100,08-0,05-0,10
VI.Ostatní neuvedené-0,03-0,030,030,050,02
4Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které jsou v obciI.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,000,000,000,000,00
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,10-0,10-0,05-0,07-0,08
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci---0,15--
5Občanská vybavenost v okolí pozemkuI.V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce0,000,000,000,000,00
II.V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce-0,02-0,010,000,00-0,01
III.V okolí nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost v obci-0,05-0,020,00-0,01-0,02
6Dopravní dostupnost k pozemkuI.Bez možnosti příjezdu motorovým vozidlem-0,08-0,08-0,05--0,10
II.Příjezd pouze jednostopým vozidlem-0,07-0,07-0,04--0,07
III.Příjezd po nezpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti-0,05-0,05-0,03-0,07-0,05
IV.Příjezd po nezpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti-0,03-0,02-0,02-0,03-0,03
V.Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku-0,020,00-0,01-0,02-0,02
VI.Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti0,000,000,000,000,00
VII.Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku0,010,010,000,050,10
7Osobní hromadná doprava,*I.Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m-0,07-0,07-0,01-0,05-0,10
II.Zastávka od 201 do 1000 MHD - špatná dostupnost centra obce-0,01 až -0,06-0,01 až -0,060-0,01 až -0,030,01 až -0,06
III.Zastávka do 200 m včetně MHD - dobrá dostupnost centra obce,0 až 0,020 až0,020,000 až 0,010 až 0,02
IV.MHD - centrum obce0,030,030,000,020,03
8nebo stavby z hlediska komerční využitelnostiI.Nevýhodná pro účel užití realizované stavby-0,01-0,010,000,00-0,03
II.Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku0,000,000,000,000,00
III.Výhodná - možnost komerčního využití pozemku nebo stavby0,010,040,010,050,05
IV.Výhodná - pro pozemek se stavbou s komerční využitelností0,020,080,020,100,10
9ObyvatelstvoI.Konfliktní skupiny v okolí v okolních bytech nebo v okolí0 až -0,300 až-0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bezproblémové okolí0,000,000,000,000,00
10NezaměstnanostI.Vyšší než je průměr v kraji-0,02-0,010,000,000,00
II.Průměrná nezaměstnanost0,000,000,000,000,00
III.Nižší než je průměr v kraji0,020,010,000,000,00
11Vlivy ostatní neuvedené**I.Vlivy snižující cenu0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30
Index polohy: index polohy

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

* V obcích s MHD se hodnotí dopravní spojení do centra obce, u ostatních obcí se výše hodnoty kvalitativního pásma určuje v návaznosti na počet denních spojů a vzdálenosti zastávky od oceňovaného pozemku.
Součet všech přirážek a srážek ve znacích 2 až 11 lze uplatnit maximálně v hodnotě - 0,80.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

1. Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:

e, f - budovám typu J, K z přílohy č. 8 a rodinným domům,

g - stavbám pro rodinnou rekreaci pro zahrádkářská chata, rekreační chata, rekreační domek nebo rekreační chalupa oceňovaným podle § 13, 14, 35 a 36,

h - budovám typu A, C, D, E, I z přílohy č. 8 nebo halám typu A, B z přílohy č. 9,

i - budovám typu B, F, G, H z přílohy č. 8 a halám typu C, D z přílohy č.9.

2. Změní-li se počet obyvatel v obci (např. rozdělením, oddělením nebo sloučením s jinou obcí) postupuje se podle § 53.

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby garáží, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje, pro inženýrské stavby a pro zemědělství

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 4

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaDruh a účel stavby na pozemku
GarážeVýrobaSklady, doprava a spojeInženýrské stavbyZemědělství
abcdefghi
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku0,800,400,450,600,30
2Převažující zástavba v okolí pozemkuI.Rezidenční zástavba, rekreační stavby0,04-0,030,000,00-0,01
II.Obchodní centra0,04-0,020 až0,080,00-0,01
III.Výrobní objekty0,020,000 až 0,100,000,00
VI.Stavby pro zemědělství nebo bez okolní zástavby0,000,000 až 0,100,000,01
3Možnost napojeni pozemku na obce*,**I.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,000,000,000 až 0,050,00
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,01-0,050,000,000,00
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci-0,02-0,100 až-0,100 až-0,100 až-0,10
4Dopravní dostupnost k hranici pozemku (areálu, s povrchovou těžbou) *I.Bez možnosti příjezdu nebo příjezd po nezpevněné komunikaci0 až-0,100 až-0,100 až-0,120 až-0,02-0,01
II.Příjezd po zpevněné komunikaci0,000,000,000,000,00
IIIPříjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu0 až 0,030 až 0,100 až 0,080 až 0,050,01
IV.Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu vlečka nebo železnice0,010,120,100,010,02
5Parkovací možnosti*I.Omezené parkovací možnosti-0,01-0,05-0,030 až-0,02-0,02
II.Dobré parkovací možnosti na veřejné komunikace0,000,000,000,000,00
III.Výborné parkovací možnosti (na pozemcích společně využívaných)0,020,020,050 až 0,020 až 0,02
6Výhodnost pozemku z hlediska komerční využitelnostiI.Nevýhodná poloha0 až-0,100 až - 0,100 až-0,100 až-0,100 až-0,10
II.Poloha bez vlivu na komerční využití0,000,000,000,000,00
III.Výhodná poloha0 až 0,100 až 0,100 až 0,100 až 0,100 až 0,10
IV.Pozemky komerčně využívané - (např. pozemek s povrchovou těžbou, golfová hřiště, pozemky pod stavbami obnovitelných zdrojů apod.)-0,11 až 0,30-0,11 až 0,30-
7Vlivy ostatní neuvedené***I.Vlivy snižující cenu0 až-0,300 až -0,300 až -0,300 až-0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30
Index polohy: index polohy

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku. Pro pozemky oceňované podle § 4 odst. 5, 6 se určí index polohy podle sloupce h.

* U liniových staveb a staveb rybníků a malých vodních nádrží se tento znak neposuzuje (jeho hodnota je nulová).

** U pozemků s povrchovou těžbou se posuzuje vybavenost obce, jejíž základní cena byla pro ocenění použita.

*** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:

e - stavbám garáží oceňované podle § 15 a 37,

f - budovám typu L,M,Rz přílohy č. 8 a halám typu E, F, G, I z přílohy č. 9,

g - budovám typu P, S z přílohy č. 8 a halám typu H a J z přílohy č. 9,

h - inženýrským stavbám oceňovaným podle § 17,

i - budovám typu N, O, Z z přílohy č. 8 nebo halám typu K, L, M z přílohy č. 9.

Úpravy základních cen pro pozemky komunikací

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 5

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drahI.Dálnice, silnice, dráhy celostátní, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce 2101 m a více-0,30
II.Místní komunikace, dráhy regionální, dráhy speciální, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce od 1201 m do 2100 m-0,40
III.Účelové komunikace, vlečky, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce do 1200m, veřejné prostranství, které není součástí komunikace-0,50
IV.Ostatní (např., pěší zóny, cyklostezky, veřejná zeleň, veřejné parky)-0,55
2zastavěnost územíI.V kat. úz. sídelní části obce v zastavěném území0,00
II.V kat. úz. mimo sídelní části obce* v zastavěném území obce-0,10
III.V kat. úz. sídelní části obce* v nezastavěném území-0,15
IV.V kat. úz. mimo sídelní část obce* v nezastavěném území-0,20
3PovrchyI.Komunikace se zpevněným povrchem0,00
II.Komunikace s nezpevněným povrchem-0,05
III.Veřejné parky nebo veřejná zeleň-0,06 až-0,10
4Vlivy ostatní neuvedené**I.Bez dalších vlivů0,00
II.Vlivy snižující cenu- 0,01 až -0,30
5Komerční využitíI.Bez možnosti komerčního využití0,60
II.Možnost komerčního využití1 až 1,15
III.Stavba pro komerční využití (např. čerpací stanice pohonných hmot, občerstvení, placené parkoviště...)1,16 až 1,40
Index: index

* Sídelní částí obce se rozumí katastrální území, v němž je obecní úřad (u obcí vyjmenovaných v příloze č. 2 oblast č. 1, u obce Most oblast č. 2), s výjimkou obce Frýdek-Místek, v němž jsou jeho sídelní částí k.ú. Frýdek a k.ú. Místek.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Maximální hodnota součtu všech srážek u znaků 1 až 4 činí nejvýše -0,9 (90 %).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ

BPEJKč/m2
0010016,77
0011014,94
0011212,88
0030018,10
004017,32
004116,44
005019,18
005117,50
0060012,79
0060211,38
0061011,73
006129,68
006408,90
006509,83
0070014,10
0071012,55
007409,46
0075010,37
0080013,59
0081011,80
008408,42
0085010,08
018118,61
0190110,92
019047,40
019119,95
019146,50
019416,96
019443,99
019518,47
019545,06
020018,17
020045,76
020117,34
020144,74
020415,47
020442,86
020516,26
020543,65
021105,41
021124,73
021134,26
021423,25
021432,68
021523,95
021533,48
022106,53
022125,82
022135,14
022424,10
022433,71
022524,73
BPEJKč/m2
022534,34
023106,16
023125,30
023134,98
024117,65
024144,10
024414,69
024442,28
024515,91
024542,83
029018,18
029045,06
029117,11
029144,00
029414,39
029442,19
029515,25
029542,62
032016,46
032043,10
032214,55
032242,28
032315,33
032342,44
032412,82
032441,66
032513,75
032541,96
037151,89
037161,56
037451,41
037461,20
037551,65
037561,32
038152,02
038161,67
038451,51
038461,25
038551,76
038561,40
039091,18
039191,18
039291,17
039391,18
039491,17
039691,16
040671,17
040681,17
040771,18
040781,17
040891,16
BPEJKč/m2
040991,17
041671,17
041681,17
041771,18
041781,17
041891,16
041991,17
055008,40
0560014,95
0570013,82
0580012,29
059009,73
0600017,37
0610015,06
0620013,73
063004,75
064015,66
064115,07
065012,78
065112,68
066011,48
067011,48
068111,47
068411,40
069011,76
070014,99
071014,13
072011,79
073111,30
073131,28
073411,26
073431,25
074111,30
074131,28
074411,26
074431,25
075411,40
075431,39
076411,40
076431,39
077691,16
077891,15
078691,16
078891,15
1010014,57
1011013,46
1011211,03
1030015,07
104016,03
104115,17
105017,82
105116,11
BPEJKč/m2
1060011,60
106029,73
106109,93
106128,29
106407,93
106508,47
1070010,21
107108,99
107406,85
107507,30
1080011,26
108109,68
108407,30
108507,85
1100014,73
1101013,42
1110012,69
1111011,09
111129,43
1130010,94
113109,76
113136,88
1140012,87
1141011,99
114409,75
1145010,31
118118,13
118145,49
118416,57
118443,91
118517,11
118544,22
119019,85
119046,39
119118,79
119145,22
119416,29
119443,30
119516,94
119543,83
120017,12
120044,49
120116,14
120143,43
120414,57
120442,40
120515,13
120542,63
121104,03
121123,20
121132,76
121422,39
BPEJKč/m2
121432,21
121522,64
121532,36
122104,97
122123,88
122133,44
122422,78
122432,55
122523,14
122532,72
123105,05
123124,07
123133,68
125019,56
125046,09
125117,89
125145,02
125416,24
125443,38
125516,74
125543,68
126017,55
126044,49
126116,42
126143,44
126414,66
126442,31
126515,20
126542,52
128019,00
128045,56
128117,38
128144,54
128415,52
128442,74
128516,09
128543,13
129017,55
129044,57
129116,56
129143,58
129414,71
129442,35
129515,23
129542,56
130018,43
130045,35
130117,24
130144,52
130415,46
130442,71
130516,10
BPEJKč/m2
130542,89
131015,43
131043,81
131114,82
131143,14
131214,65
131242,88
131343,14
131413,69
131442,29
131513,87
131542,54
132014,61
132042,87
132213,66
132242,48
132313,93
132342,55
132412,82
132441,96
132513,03
132542,09
133018,53
133045,41
133117,13
133144,27
133415,40
133443,05
133515,78
133543,25
137151,76
137161,35
137451,38
137461,20
137551,51
137561,25
138151,85
138161,50
138451,53
138461,23
138551,58
138561,31
139091,18
139191,17
139291,17
139391,17
139491,17
139591,17
139691,16
140671,18
140681,17
140771,18
140781,17
BPEJKč/m2
140891,16
140991,17
141671,18
141681,17
141771,18
141781,17
141891,16
141991,17
150017,23
150044,52
150116,24
150143,46
150414,59
150442,64
150515,13
150542,82
151114,86
151133,40
154114,13
154412,71
154512,94
155007,51
1560013,11
1570011,00
1580010,05
159007,81
1600015,05
1610013,87
1620010,39
163004,74
164014,89
164114,47
165012,66
165112,57
166012,95
167011,45
168111,43
168411,39
169011,70
170014,16
171013,29
172011,74
173111,28
173131,26
173411,25
173431,25
174111,28
174131,26
174411,25
174431,25
175411,39
175431,38
176411,39
176431,38
BPEJKč/m2
177691,16
177891,15
178691,16
178891,15
2010017,22
2011015,43
2011213,67
2020017,15
2021015,51
2021213,85
2030017,91
204017,91
2050110,09
205118,73
2060013,77
2060212,07
2061012,35
2061210,43
2064010,17
2065011,05
2070012,98
2071012,00
207409,65
2075010,21
2080013,26
2081011,78
208409,44
2085010,09
2090017,26
2091015,59
2100015,82
2101014,64
2110014,87
2111013,65
2120014,48
2121013,01
2121211,14
2121310,35
2130012,17
2131010,90
213137,82
2140014,37
2141012,88
2144010,68
2145011,16
2150013,95
2151012,34
2151210,54
215139,49
2154010,11
215428,56
215437,28
2155010,56
BPEJKč/m2
215529,23
215538,21
216028,02
217006,86
217206,00
217306,17
218118,34
218145,61
218416,74
218443,85
218517,12
218544,54
2190111,32
219047,40
219119,82
219146,46
219418,10
219444,69
219518,44
219545,06
220018,01
220045,68
220117,26
220144,89
220415,77
220443,35
220516,10
220543,65
221104,81
221123,93
221133,41
221422,82
221432,56
221522,98
221532,73
222105,53
222124,47
222134,18
222423,51
222433,03
222523,79
222533,41
223105,76
223124,99
223134,51
2250110,89
225047,28
225119,75
225146,29
225417,34
225444,20
225518,34
225544,92
BPEJKč/m2
226019,07
226045,91
226117,69
226144,90
226416,03
226443,14
226516,47
226543,51
2280111,33
228047,94
228119,85
228146,40
228418,03
228444,78
228518,30
228545,30
229019,58
229046,40
229118,18
229145,40
229416,52
229443,71
229516,97
229544,12
230019,98
230046,95
230118,72
230145,77
230417,05
230444,12
230517,34
230544,78
231016,78
231045,04
231116,05
231144,21
231414,97
231443,27
231515,31
231543,58
232015,94
232044,30
232215,12
232243,61
232315,40
232343,71
232414,22
232442,72
232514,43
232542,99
BPEJKč/m2
2330110,45
233046,45
233119,03
233145,36
233417,09
233443,54
233517,50
233543,87
237152,08
237161,59
237451,74
237461,35
237551,79
237561,49
238152,21
238161,82
238451,86
238461,53
238552,03
238561,58
239091,22
239191,20
239291,20
239391,20
239491,18
239591,20
240671,26
240681,25
240771,28
240781,26
240891,22
240991,24
241671,26
241681,25
241771,28
241781,26
241891,22
241991,24
2420012,89
2421011,25
2460010,83
246029,12
246109,38
246127,81
246136,42
247007,65
247026,30
247106,78
247125,47
247134,24
247423,81
247433,14
247524,39
BPEJKč/m2
247533,61
248117,78
248144,94
248416,11
248443,25
248516,61
248543,60
250017,70
250044,75
250116,61
250143,75
250414,83
250442,47
250515,38
250542,71
251115,78
251134,21
251414,24
251514,53
252016,86
252116,00
252414,43
252514,70
253016,57
253035,05
253115,76
253134,13
253414,12
253514,77
254114,91
254413,50
254513,90
255009,15
2560014,02
2570011,53
2580010,39
259008,51
2600017,03
2610014,63
2620010,21
263004,98
264015,67
264115,08
265013,33
265113,12
266011,45
267011,45
268111,43
268411,39
269011,69
270014,11
271013,27
272011,74
273111,43
BPEJKč/m2
273131,41
273411,39
273431,35
274111,43
274131,41
274411,39
274431,35
275411,39
275431,35
276411,39
276431,35
277691,15
277891,15
278691,15
278891,15
3010019,13
3011017,63
3011215,69
3020019,02
3021017,41
3021215,55
3030019,79
304019,64
304118,01
3050111,85
3051110,64
3060015,65
3060213,57
3061014,34
3061212,11
306409,75
306509,75
3070014,79
3071013,52
307408,99
307508,99
3080014,61
3081012,88
308409,67
308509,67
3090018,08
3091016,74
3100017,92
3101016,52
3110014,74
3111013,31
3120015,90
3121014,61
3121212,85
3121311,99
3130014,56
3131013,08
3131310,37
3140015,60
BPEJKč/m2
3141014,34
3144012,56
3145012,56
3150015,39
3151014,18
3151212,24
3151311,32
3154012,16
3154210,61
315439,67
3155012,16
3155210,61
315539,67
3160210,15
317008,96
317108,05
318118,66
318146,03
318417,48
318444,86
318517,48
318544,86
3190111,96
319048,73
3191110,73
319147,39
319419,31
319446,00
319519,31
319546,00
320019,34
320046,72
320118,35
320145,90
320417,28
320445,00
320517,28
320545,00
321105,70
321125,07
321134,45
321424,13
321433,66
321524,13
321533,66
322106,64
322125,77
322135,40
322425,13
322434,46
322525,13
322534,46
323107,40
323126,30
BPEJKč/m2
323135,85
324118,79
324146,19
324417,66
324445,30
324517,66
324545,30
3250111,06
325047,82
3251110,09
325146,70
325418,08
325445,56
325518,08
325545,56
3260110,11
326047,11
326118,68
326146,09
326417,51
326445,12
326517,51
326545,12
327017,48
327045,63
327116,62
327145,06
327415,72
327444,15
327515,72
327544,15
3280111,84
328048,63
3281110,52
328147,16
328419,17
328445,78
328519,17
328545,78
3290110,24
329046,96
329118,74
329145,92
329417,43
329444,98
329517,43
329544,98
3300111,13
330047,87
3301110,28
330147,05
330418,48
330445,67
330518,48
BPEJKč/m2
330545,67
331017,42
331045,92
331116,81
331145,22
331416,00
331444,55
331516,00
331544,55
332016,61
332045,06
332216,03
332244,51
332316,03
332344,51
332415,41
332443,91
332515,41
332543,91
3330111,73
333048,12
3331110,52
333146,35
333418,71
333445,08
333518,71
333545,08
337152,40
337161,94
337452,05
337461,69
337552,05
337561,69
338152,66
338162,05
338452,27
338461,77
338552,27
338561,77
339091,26
339191,25
339291,25
339391,25
339491,24
340671,25
340681,24
340771,25
340781,24
BPEJKč/m2
340891,22
340991,22
341671,25
341681,24
341771,25
341781,24
341891,22
341991,22
3420014,04
3421012,80
3430013,52
3431012,43
3440012,47
3441011,09
3450111,59
3451110,07
3460011,99
346029,85
3461010,71
346128,66
346137,64
347009,42
347027,91
347108,22
347127,17
347136,39
347425,96
347435,16
347525,96
347535,16
348117,89
348145,17
348416,69
348444,20
348516,69
348544,20
349117,73
349416,44
349516,44
350019,29
350045,95
350117,91
350144,98
350416,55
350443,98
350516,55
350543,98
351116,48
351134,86
351415,40
351515,40
352018,02
352116,92
352415,87
BPEJKč/m2
352515,87
353018,00
353036,02
353116,68
353135,06
353415,75
353515,75
354115,52
354414,54
354514,54
355009,91
3560015,77
3570012,95
3580013,29
3590010,08
3600018,77
3610015,51
3620012,10
363006,03
364016,35
364115,75
365015,15
365114,89
366011,43
367011,43
368111,42
368411,39
369011,67
370014,34
371013,56
372011,72
373111,42
373131,40
373411,39
373431,38
374111,42
374131,40
374411,39
374431,38
375411,39
375431,38
376411,39
376431,38
377691,16
377891,15
378691,16
378891,15
4010013,01
4011011,61
401129,20
4020013,32
4021012,16
402129,50
4030014,18
BPEJKč/m2
4080010,51
408109,38
408127,72
408407,47
408426,27
408507,96
408526,60
4090013,52
4091011,91
4100013,01
4101011,78
4110012,62
4111010,81
4120011,39
412109,96
412128,37
412137,35
413009,99
413108,64
413136,50
4140011,65
4141010,46
414408,29
414508,89
4150011,38
4151010,05
415128,22
415137,24
415407,94
415425,91
415435,22
415508,36
415526,89
415535,60
416025,83
418116,22
418143,42
418414,49
418442,25
418514,98
418542,56
419018,64
419045,12
419117,51
419144,19
419415,24
419442,62
419515,80
419542,79
420016,64
420044,29
420115,76
420143,32
420414,27
BPEJKč/m2
420442,27
420514,70
420542,44
421103,98
421122,90
421132,66
421422,39
421432,16
421522,51
421532,31
422104,85
422123,99
422133,61
422422,78
422432,57
422523,05
422532,68
423105,53
423124,74
423134,28
425018,36
425044,82
425117,23
425143,96
425414,88
425442,54
425515,46
425542,72
426017,46
426044,68
426116,25
426143,64
426414,34
426442,21
426514,70
426542,63
427015,56
427043,74
427114,85
427142,98
427413,74
427442,34
427513,96
427542,51
428018,57
428045,33
428117,50
428144,03
428415,24
428442,57
428515,61
428542,99
429016,46
429043,87
BPEJKč/m2
429115,67
429142,99
429414,11
429442,21
429514,38
429542,34
430016,94
430044,29
430115,94
430143,44
430414,34
430442,26
430514,90
430542,40
431015,90
431044,31
431115,22
431143,52
431414,26
431442,60
431514,45
431542,82
432015,36
432043,81
432114,74
432142,94
432413,71
432442,31
432513,93
432542,45
433018,74
433046,81
433117,82
433145,99
433416,29
433444,53
433516,81
433544,85
437151,62
437161,35
437451,38
437461,22
437551,41
437561,23
438151,87
438161,53
438451,55
438461,25
438551,58
438561,33
439091,20
439191,20
439291,18
439391,20
BPEJKč/m2
439491,18
439591,18
440671,20
440681,18
440771,20
440781,18
440891,17
440991,17
441671,20
441681,18
441771,20
441781,20
441891,17
441991,18
4420010,03
442108,44
4430010,16
443108,55
445017,65
445116,69
446007,32
446025,41
446106,24
446124,38
446133,46
447006,57
447025,41
447105,63
447124,54
447133,83
447422,99
447432,48
447523,33
447532,63
448114,53
448142,83
448413,69
448442,01
448514,35
448542,21
449114,22
449412,72
449513,27
450015,59
450043,82
450114,94
450143,05
450413,67
450442,44
450514,24
450542,60
451113,87
451132,98
BPEJKč/m2
451413,10
451513,32
452014,85
452113,95
452412,65
452512,81
453015,47
453033,92
453114,65
453133,05
453413,05
453513,61
454114,01
454412,59
454512,94
455006,07
4560010,51
457008,18
458007,65
459007,20
4600013,11
4610010,36
462009,07
463005,00
464015,51
464114,94
465014,22
465113,96
466011,41
467011,41
468111,40
468411,35
469011,62
470013,30
471012,72
472011,66
473111,40
473131,38
473411,35
473431,33
474111,40
474131,38
474411,35
474431,33
475411,35
475431,33
476411,35
476431,33
477691,15
477891,15
478691,15
478891,15
5080010,77
508109,37
BPEJKč/m2
508128,25
508408,35
508426,53
508508,35
508526,53
5090013,99
5091013,03
5100014,20
5101012,97
5110013,41
5111012,37
5120012,97
5121011,34
512129,83
512138,81
5130011,44
5131010,56
513137,75
5140012,77
5141010,90
514409,74
514509,74
5150011,76
5150210,19
5151010,24
515128,66
515137,70
515408,76
515427,32
515436,46
515508,76
515527,32
515536,46
516027,81
517006,89
517106,21
518117,70
518144,63
518416,11
518443,40
518516,11
518543,40
519018,68
519045,32
519117,67
519144,31
519416,40
519443,30
519516,40
519543,30
520017,31
520044,86
520116,26
520144,08
BPEJKč/m2
520415,40
520443,15
520515,40
520543,15
521104,21
521123,06
521132,50
521422,21
521431,87
521522,21
521531,87
522106,13
522125,08
522134,37
522423,60
522432,97
522523,60
522532,97
523106,46
523125,24
523134,91
525019,42
525046,21
525118,11
525144,79
525416,62
525443,51
525516,62
525543,51
526018,28
526045,09
526117,26
526144,39
526415,70
526443,21
526515,70
526543,21
527016,60
527044,57
527115,84
527143,96
527414,91
527443,26
527514,91
527543,26
528019,22
528045,95
528117,90
528144,70
528416,55
528443,37
528516,55
528543,37
529019,00
BPEJKč/m2
529046,09
529117,79
529145,00
529416,47
529443,69
529516,47
529543,69
530018,45
530045,07
530117,38
530144,28
530415,69
530443,22
530515,69
530543,22
531016,10
531044,68
531115,52
531143,99
531414,82
531443,41
531514,82
531543,41
532016,61
532044,47
532115,75
532143,90
532414,62
532443,23
532514,62
532543,23
533018,80
533045,33
533117,28
533143,92
533415,95
533442,72
533515,95
533542,72
537152,04
537161,64
537451,72
537461,43
537551,72
537561,43
538152,26
538161,76
538451,98
538461,51
538551,98
538561,51
539091,22
539191,20
539291,20
BPEJKč/m2
539391,20
539491,20
539591,20
539691,18
540671,22
540681,20
540771,22
540781,20
540891,18
540991,18
541671,24
541681,23
541771,24
541781,23
541891,20
541991,20
5420010,86
542109,00
5430010,20
543108,37
5440010,00
544108,55
545019,05
545117,81
546008,94
546026,96
546107,25
546125,75
546134,51
547007,04
547025,78
547105,95
547124,94
547134,29
547423,83
547433,35
547523,83
547533,35
548115,44
548143,14
548414,24
548442,40
548514,24
548542,40
549114,54
549413,56
549513,56
550017,12
550045,36
550116,34
550144,49
550415,35
550443,61
550515,35
BPEJKč/m2
550543,61
551114,85
551134,07
551414,16
551514,16
552016,65
552116,00
552415,16
552515,16
553016,29
553035,46
553115,68
553134,90
553415,04
553515,04
554114,30
554413,32
554513,32
555007,20
5560010,70
557008,71
558007,87
559007,07
5600012,74
5610010,24
562009,50
563005,39
564015,87
564115,22
565015,39
565115,13
566011,39
567011,39
568111,38
568411,34
569011,58
570012,74
571012,43
572011,62
573111,32
573131,31
573411,31
573431,30
574111,32
574131,31
574411,31
574431,30
575411,31
575431,30
576411,31
576431,30
577691,15
577891,15
578691,15
BPEJKč/m2
578891,15
6120012,73
6121011,29
612129,88
612138,86
6130011,00
613109,91
613137,26
6140012,01
6141011,02
614409,58
614509,58
616027,33
617006,85
617106,00
620017,00
620044,78
620216,19
620244,05
620316,19
620344,05
620415,31
620442,97
620515,31
620542,97
621104,54
621123,59
621133,12
621422,57
621432,35
621522,57
621532,35
622106,01
622125,25
622134,44
622423,93
622433,17
622523,93
622533,17
623105,52
623124,75
623134,28
624117,16
624144,86
624416,27
624444,04
624516,27
624544,04
626017,91
626044,94
626116,38
626143,73
626415,31
626442,86
BPEJKč/m2
626515,31
626542,86
627017,08
627045,13
627116,38
627144,57
627415,24
627443,67
627515,24
627543,67
628019,06
628046,22
628117,59
628145,15
628416,56
628444,30
628516,56
628544,30
629017,87
629044,86
629116,37
629144,01
629415,38
629442,94
629515,38
629542,94
631017,07
631045,22
631116,14
631144,68
631415,44
631443,96
631515,44
631543,96
632016,65
632044,82
632115,82
632144,30
632414,96
632443,65
632514,96
632543,65
637151,53
637161,22
637451,28
637461,15
637551,28
637561,15
638151,76
638161,26
638451,43
638461,17
638551,43
638561,17
BPEJKč/m2
639091,24
639191,23
639291,23
639391,23
640671,26
640681,25
640771,26
640781,25
640891,23
640991,23
641671,32
641681,30
641771,32
641781,30
641891,26
641991,26
6420010,55
642109,70
6430010,03
643108,80
643407,17
644008,96
644108,04
645018,59
645117,13
646008,20
646026,47
646107,08
646125,16
646134,08
647007,09
647025,87
647106,17
647125,12
647134,45
647423,93
647433,17
647523,93
647533,17
648114,97
648142,88
648413,76
648442,44
648513,76
648542,44
649114,55
649413,67
649513,67
650016,31
650043,69
650115,43
BPEJKč/m2
650142,90
650414,24
650442,27
650514,24
650542,27
651114,24
651133,25
651413,50
651513,50
652015,68
652114,88
652413,84
652513,84
655008,13
6560010,34
657008,00
658007,83
659006,64
6600011,30
6610010,54
662008,74
663005,36
664016,02
664115,41
665011,87
665111,82
666011,47
667011,40
668111,39
668411,35
669011,61
670013,54
671012,82
672011,65
673111,31
673131,30
673411,30
673431,28
674111,31
674131,30
674411,30
674431,28
675411,30
675431,28
676411,30
676431,28
677691,15
677891,15
678691,15
678891,15
711009,86
711109,03
712009,12
712107,77
BPEJKč/m2
712126,60
712135,77
713009,49
713108,30
713136,14
714008,86
714107,57
714406,24
714505,72
715008,86
715026,23
715107,28
715126,38
715135,59
715406,11
715424,98
715434,18
715505,61
715524,53
715533,88
716025,93
716105,86
717005,36
717104,11
718114,89
718142,76
718414,00
718442,25
718513,51
718542,13
720015,13
720042,82
720214,28
720242,47
720314,11
720342,45
720413,32
720442,09
720512,83
720541,84
721103,71
721122,76
721132,35
721422,08
721431,74
721521,82
721531,61
722105,47
722124,28
722133,64
722422,99
722432,60
722522,71
BPEJKč/m2
722532,40
723104,37
723123,90
723133,59
724115,91
724144,63
724415,08
724443,79
724514,81
724543,52
725017,86
725045,21
725116,77
725144,15
725415,22
725442,72
725514,85
725542,55
726017,00
726044,42
726115,93
726143,27
726414,61
726442,51
726514,03
726542,31
727016,11
727043,56
727114,82
727142,65
727413,48
727441,98
727513,12
727541,85
728017,72
728044,66
728116,18
728143,38
728414,90
728442,50
728514,24
728542,34
729018,08
729045,30
729117,04
729144,22
729415,60
729442,80
729515,07
729542,55
BPEJKč/m2
730017,52
730044,83
730116,26
730143,85
730414,83
730442,81
730514,61
730542,56
731015,70
731044,11
731114,85
731143,18
731413,92
731442,37
731513,56
731542,09
732016,34
732043,77
732115,14
732142,86
732414,07
732442,29
732513,41
732542,13
733017,32
733044,26
733115,82
733143,13
733414,34
733442,35
733513,90
733542,17
737151,40
737161,35
737451,38
737461,34
737551,35
737561,33
738151,55
738161,48
738451,50
738461,45
738551,48
738561,42
739091,24
739191,24
739291,24
739391,24
739491,23
739591,22
739691,22
740671,25
740681,24
740771,24
BPEJKč/m2
740781,23
740891,22
740991,22
741671,28
741681,25
741771,26
741781,24
741891,23
741991,22
743007,77
743106,57
744006,68
744105,57
746006,81
746025,68
746105,74
746124,44
746133,87
747006,03
747024,73
747104,75
747123,44
747132,87
747422,42
747432,12
747522,26
747532,01
748114,30
748142,26
748413,09
748441,84
748512,63
748541,72
749113,44
749412,81
749512,63
750015,35
750042,52
750114,04
750142,09
750412,79
750441,66
750512,42
750541,55
751113,69
751132,34
751412,37
751512,25
752015,12
752114,43
752413,58
752513,34
753014,34
BPEJKč/m2
753033,52
753113,79
753133,06
753413,27
753512,95
754113,01
754412,44
754512,29
755005,87
756007,79
757006,02
758005,29
759004,11
764014,60
764113,99
765012,76
765112,64
766011,34
767011,34
768111,33
768411,31
769011,34
770012,35
771012,11
772011,55
773111,33
773131,32
773411,31
773431,30
774111,43
774131,41
774411,40
774431,39
775411,40
775431,39
776411,31
776431,30
777691,15
777891,15
778691,15
778891,15
818113,01
818142,04
818412,43
818441,70
818512,16
818541,53
820013,25
820042,08
820212,73
820241,74
820312,44
820341,61
820412,19
BPEJKč/m2
820441,50
820511,82
820541,42
821102,33
821121,86
821131,51
821421,38
821431,20
821521,18
821531,16
822103,33
822122,55
822132,23
822421,98
822431,62
822521,58
822531,33
834015,08
834042,97
834214,08
834242,42
834313,38
834342,20
834412,98
834441,81
834512,52
834541,51
835015,33
835042,94
835214,36
835242,45
835313,51
835342,17
835412,86
835441,95
835512,48
835541,61
837151,33
837161,31
837451,31
837461,28
837551,30
837561,26
838151,43
838161,40
838451,41
838461,38
838551,39
838561,34
839091,17
839191,17
839291,17
839391,17
839491,17
BPEJKč/m2
839591,16
839691,16
840671,22
840681,20
840771,22
840781,20
840891,18
840991,17
841671,24
841681,22
841771,22
841781,22
841891,20
841991,18
848112,40
848141,74
848412,01
848441,57
848511,84
848541,41
849112,35
849412,10
849511,85
850013,23
850041,93
850112,44
850141,51
850411,95
850441,23
850511,66
850541,16
852013,15
852112,80
852412,54
852512,27
853013,06
853032,72
853112,83
853132,42
853412,45
853512,27
854112,59
854412,44
854512,33
855004,30
856005,24
858004,71
864014,59
864114,07
865013,26
865113,04
866011,31
BPEJKč/m2
867011,31
868111,31
868411,28
869011,31
870012,04
871011,82
872011,48
873111,23
873131,23
873411,22
873431,22
874111,23
874131,23
874411,22
874431,22
875411,22
875431,22
876411,22
876431,22
877691,15
877891,15
878691,15
878891,15
918112,26
918141,48
918411,81
918441,32
918511,49
918541,26
936013,93
936042,25
936212,90
936241,90
936312,28
936341,59
936412,21
936441,56
936511,79
936541,28
937151,28
937161,25
937451,26
937461,24
937551,24
937561,23
939091,16
939191,16
939291,16
939391,16
939491,16
939591,15
939691,15
940671,16
940681,16
BPEJKč/m2
940771,16
940781,16
940891,15
940991,15
941671,17
941681,16
941771,16
941781,16
941891,16
941991,15
BPEJKč/m2
950012,97
950041,82
950112,34
950141,53
950411,90
950441,30
950511,49
950541,18
955003,21
956003,88
BPEJKč/m2
958003,77
964013,50
964113,04
965012,44
965112,35
966011,28
967011,28
968111,26
968411,25
969011,28
BPEJKč/m2
970011,74
971011,59
972011,41
973111,20
973131,20
973411,18
973431,18
974111,20
974131,20
974411,18
BPEJKč/m2
974431,18
975411,18
975431,18
976411,18
976431,18
977691,15
977891,15
978691,15
978891,15

Vymezení pojmů

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků pětimístným číselným kódem vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. 1)

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 - 9) a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti (0 - 9).

1) § 8 odstavec 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Úprava základních cen zemědělských pozemků

Číslo položkyDůvod úpravy základní ceny zemědělského pozemkuSrážka v %Přirážka v %
1.Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
1.1Hlavní město Praha
1.1.1- území hlavního města-560
1.1.2- území sousedních obcí-280
1.1.3- katastrální území v okolí do 7 km-140
1.2Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
1.2.1- území obce-320
1.2.2- území sousedních obcí-160
1.2.3- katastrální území v okolí do 5 km-80
1.3.Obce s počtem 100 - 250 tis. obyvatel
1.3.1- území obce-240
1.3.2- území sousedních obcí-120
1.3.3- katastrální území v okolí do 4 km-60
1.4.Obce s počtem 50 - 100 tis. obyvatel
1.4.1- území obce-200
1.4.2- území sousedních obcí-100
1.4.3- katastrální území v okolí do 3 km-50
1.5Obce s počtem 25 - 50 tis. obyvatel
1.5.1- území obce-160
1.5.2- území sousedních obcí-80
1.6Obce s počtem 10-25 tis. obyvatel
1.6.1- území obce-120
1.6.2- území sousedních obcí-60
1.7.Obce s počtem 5-10 tis. obyvatel
1.7.1- území obce-80
1.7.2- sousední katastrální území-40
1.8Obce s počtem 2 - 5 tis. obyvatel
1.8.1- území obce-40
1.8.2- sousední katastrální území-20
2.Jde-li o pozemky,
jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce je:
2.12-3 km3-
2.23-4 km6-
2.34-5 km10-
2.4nad 5 km15-
3.Jde-li o pozemky,
jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo:
3.1- zvýšenou balvanitostí (např. 4 a více výčnělků mateční horniny nad povrch pozemku na 1 ha z.p.) nebo jinými pevnými překážkami (např. šachet kanalizačních sběračů apod.), kromě dále uvedených2)až o 15-
3.2- zvýšeným výskytem stožárů elektrorozvodných zařízení (4 a více sloupů nebo stožárů na 1 ha z.p.)až o 25-
3.3- potřebou odvodnění4)až o 35-
3.4- lokalizací ve zvláště chráněných územích se zvýšenou ochranou životního prostředí 5)až o 30-
3.5- vlivem imisního zatížení6) při středním znečištění
při silném znečištění
až o 15
až o 20
-
-

1. Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování.

2. Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), popřípadě o vliv poddolování, avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.

3. U zemědělského pozemku bezprostředně sousedícího s lesním pozemkem s lesním porostem lze základní cenu podle bonitované půdně ekologické jednotky v důsledku zastínění a odčerpávání vody i živin lesním porostem snížit v pásu do šířky 20 m o 60 % při sklonu oceňovaného pozemku k jihu, o 40 % při jeho východní a západní orientaci a o 20 % při jeho severní expozici.

4. V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci).

5. Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.

6. Imisním zatížením se pro účely této vyhlášky rozumí limitní:

• celková depozice vodíkových iontů,

pro střední zatížení 100 až 250 mg /m2/rok,

pro silné zatížení nad 250 mg /m2/rok.

Údaje o imisním zatížení území se zjistí u Českého hydrometeorologického ústavu, oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany a na pobočkách ČHMÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

7. V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více obcí, uplatňuje se ta přirážka podle položky č. 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

8. Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je oddělené územím jiné obce od ostatního území téže obce, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.

9. Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost vzdušnou čarou mezi nejbližšími body na hranici oceňovaného pozemku a hranici souvisle zastavěné části obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).

10. Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.

11. Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky č. 1 a srážky podle položek č. 2 i č. 3 mohou používat současně (základní cena se upraví součtem přirážky a srážek) s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. krajských, popřípadě pověřených, katastrálních, pozemkových úřadů), popřípadě doklady Českého hydrometeorologického ústavu.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)

Edafická kategorieVegetační stupeň
borový dubovýbuko-dubovýdubo-bukovýbukový jedlo-bukovýsmrko-bukovýbuko-smrkovýsmrkovýklečový
0123456789
X xerotermní1,241,331,933,853,20-----
Z zakrslá1,771,151,352,132,294,132,902,332,231,25
V skeletová2,790,001,764,453,033,033,462,912,231,74
M chudá1,802,741,812,403,032,782,272,812,230,00
K normální2,441,582,582,664,664,865,043,442,231,92
N kamenitá3,221,722,362,424,964,495,042,952,23-
I uléhavá-3,123,194,245,476,536,640,000,00-
Sstředně bohatá-3,333,426,006,376,716,715,092,81-
F svahová---7,186,536,696,695,203,38-
C vysýchavá2,272,292,473,213,965,07----
W bázická-2,026,305,745,875,91----
B bohatá-3,984,657,017,568,807,907,81--
H hlinitá-3,644,816,736,448,616,86---
D hlinitá-4,777,337,138,7510,168,44---
A kamenitá-3,123,055,667,336,466,45-3,36-
J suťová-3,440,005,40-6,730,00---
L lužní-7,166,351,95-1,613,02---
U údolní-5,490,005,59-6,490,00---
V vlhká-6,776,485,728,347,407,345,403,36-
O středně bohatá3,196,737,044,475,437,086,646,563,42-
P kyselá3,024,444,003,894,015,485,824,922,81-
Q chudá1,722,802,882,523,953,224,213,172,23-
T chudá1,891,612,662,880,003,102,902,752,23-
G středně bohatá3,602,006,525,485,986,406,484,922,81-
Rchudá2,02--2,175,683,956,342,812,231,25

Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena.

SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Úprava základních cen lesních pozemků

Číslo položkyKategorie lesů a další vlivySrážky až do %
1Lesy imisní
1.1- pásmo ohrožení A-60
1.2- pásmo ohrožení B-40
1.3- pásmo ohrožení C-20
2Lesy zvláštního určení
2.1- v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. st.-30
2.2- v ochranném pásmu zdroje přírodní léčivé a stolní minerální vody-30
2.3- v 1. zóně národního parku-40
2.4- v 2. zóně národního parku-20
2.5- ve zvláště chráněném území-20
2.6- v systému ekologické stability krajiny-30
3Tvar lesních pozemků
(např. v závislosti na šíři extrémně protáhlých nebo malých pozemků)
-20
4Omezené hospodaření na lesních pozemcích
Stanovené zvláštním právním předpisem nebo správním rozhodnutím (např. ochranná pásma energetických rozvodných zařízení, rozhodnutí o využití území apod.)
-50
5Lesní pozemek na antropogenní půdě
5.1- lomy k těžbě písku, hlíny apod.-20
5.2- na haldě, výsypce apod.-50
6Zhoršené odtokové poměry na lesním pozemku
6.1- edafické kategorie O, P, Q ve všech vegetačních stupních-20
6.2- edafické kategorie G, R, T, V ve všech vegetačních stupních-50
7Lesní pozemky s terénními překážkami
(rokle, důlní propadliny atd.)
- edafické kategorie B, K, M, S, W
ve všech vegetačních stupních označených u lesního typu na třetím místě zleva číslicí 9 (např. 4K9)
-40

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Tabulka č. 1

TypČíslo SKPKód CZ-CCÚčel užití budovyKč za m3 obestav, prostoruKč za m2 podlahové plochy
123456
A46.21.18.1..11264budovy pro zdravotnictví2 740
B46.21.14.6..11272budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity2 830
46.21.19.9..11274budovy nebytové ostatní
C46.21.17.1..11263budovy škol, universit a pro výzkum2 538
D46.21.16.3..11261budovy pro společenské a kulturní účely2611
E46.21.63.1..11265budovy pro sport2 579
F46.21.14.3..1122budovy pro administrativu2 807
G46.21.19.1..1121budovy hotelů2 710
113012budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
H46.21.14.2..1123budovy pro obchod a služby2 669
I46.21.18.2..1113011budovy bytové ostatní (sociální péče)2 239
J46.21.12.1..1112budovy vícebytové (typové)1 950
K46.21.12.2..1112budovy vícebytové (netypové)2 150
L46.21.13.1..1125111budovy pro průmysl2 786
M46.21.51.2.1125112budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren ,díla energetická výrobní)3 076
N46.21.13.3.1125113budovy vodního hospodářství3 247
O46.21.15.2.112711budovy pro zemědělství rostlinná produkce2 695
12713budovy pro zemědělství živočišná produkce
P46.21.14.4.11241budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2 560
R46.21.14.5.11242garáže2 460
46.21.14.2.1123budovy pro opravu, údržbu vozidel
S46.21.13.2.11252budovy pro skladování a manipulaci2 231
Z46.21.15.3.112712budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů)2 115
Jednotkybyt v budově vícebytové typové J8 020
byt v budově vícebytové netypové K9 630
byt v budově ostatních typů (kromě budov typu J, K)-(cena dle druhu budovy, sl. 5 x konst. 3,56)
nebytový prostor - garážové stání*v budově vícebytové4210
nebytový prostor - sklep v budově vícebytové3 800
nebytový prostor - ostatní účely (kromě sklepa a garážového stáni v bytových domech) ve všech typech budov-(cena dle druhu budovy, sl. 5 x konst. 3,3)

* v hromadných garážích

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu

3. CZ-CC - klasifikace Stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).

4. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

Standardní vybavení budov

Tabulka č. 2

Číslo položkyTyp budovyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíPatky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,LSvislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů)- Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm- Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické
- Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám
M,O,P,RSvislé konstrukce vč. obvodového pláště- Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm- Betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou
- Sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, min. tl. 29 cm, montované, monolitické
- Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm
S,ZSvislé konstrukce vč. obvodového pláštěZděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 x 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
NSvislé konstrukce vč. obvodového pláštěZděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový
3A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,LStropy (podhledy -mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné
M,N,O,P,R, S, ZStropy (podhledy -mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střecha- Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný- Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová
5A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,
K,L,M,N,P,R,
Krytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
O,S,ZKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,LKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
M,N,O,P,R,S,ZKlempířské konstrukceŽlaby a svody z pozinkovaného plechu
7A,B,C,E,F,G,H,I,J, K, LÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
DÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn včetně akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
M,N,O,P,R,Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
S,ZÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
L,M,N,0,P,RÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
S,ZÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod.
M,N,O,P,R,S,ZVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Neuvažují se
10A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,KSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
L,M,N,O,P,R,S,ZSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňůz cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC
11A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, KDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové
L,M,N,O,P, R,S,ZDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové
12A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,KVrataNeuvažují se
L,M,N,O,P,R,S,ZVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LOknaZdvojená, dvojitá špaletová
M,N,O,P,R,S,ZOknaJednoduchá nebo kovová
14A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
M,N,O,P,R,S,ZPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny
M,P,RVytápěníTemperování lokálními topidly
N,O,S,ZVytápěníBez temperování
16A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L,M,N,O,P,RElektroinstalaceSvětelná a třífázová
S,ZElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskosvodAno
18A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
M,N,O,P,R,Vnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
S,ZVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí
M,N,O,P,R,Vnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí
S,ZVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,KVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
L,M,N,O,P,R,S,ZVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT
M,N,O,P,ROhřev vodyMalé elektrické ohřívače, popř. bojler
S,ZOhřev vodyNeuvažuje se
22A,C,G,H,I,Vybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové
J,KVybavení kuchyníBěžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové
B,D,E,F,L,M,N,O, P,R,S,ZVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,KVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení
L,M,N,O,P,RVnitřní hygienická vybaveníUmyvadlaWC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu
S,ZVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LVýtahyBěžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
M,N,O,P,R,S,ZVýtahyNeuvažují se
25A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,KOstatní (individuální) - příkladyVestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
L,M,N,O,P,R,S,ZOstatní (individuální) - příkladyRozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže
26JInstalační prefabrikovaná jádraInstalační šachty, koupelna, WC

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Tabulka č. 1

TypČíslo SKPKód CZ-CCÚčel užití halyKč za m3 obestav, prostoruKč za m2 podlahové plochy
123456
A46.21.16.3..21261budovy pro společenské a kulturní účely2 055
B46.21.63.1..21265budovy pro sport2 029
C46.21.14.2..2123budovy pro obchod1 996
D46.21.19.9..21273 1274budovy ostatní jinde neuvedené(kulturní. Nebo historické památky, ostatní občanská výstavba)2 379
E46.21.13.1..2125111budovy pro průmysl bez jeřábových drah1 620
F46.21.13.1..2125111budovy pro průmysl s jeřábovými drahami1 731
G46.21.51.2..2125112budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní)2311
H46.21.14.4..21241budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2 348
I46.21.14.5..21242budovy garáží2 124
46.21.14.2.2123budovy pro opravu, údržbu vozidel
J46.21.13.2..21252budovy pro skladování a manipulaci1 599
K46.21.15.3..212711 12712budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů)1 468
L46.21.15.2..212713budovy pro zemědělství (živočišná produkce)1 930
M46.21.13.3..2125113budovy pro vodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod)2 424
Jednotkabyt ve všech typech halCena dle druhu haly, sl. 5 × konstanta 3,8
nebytový prostor ve všech typech halCena dle druhu haly, sl. 5 × konstanta 3,55

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

Standardní vybavení hal

Tabulka č. 2

Číslo položkyTyp halyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíBěžné betonové, železobetonové popř. z prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,DSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm (mimo kamenných), železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2 x opláštěná kostra s tepelnou izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm
E,F,G,H,I,LSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné, tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací
J,KSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 x 20 cm, oboustranně opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
MSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové monolitické a montované (tyčové a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm
3A,B,C,DStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, kromě spalných
E,F,G,H,I,J, K,L,MStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střechaDřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení (kromě křížových, báňových apod.)
5A,B,C,D,E,F,G, H,I,MKrytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
J,K,LKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,DKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
E,F,G,H,I,J, K,L,MKlempířské konstrukceŽlaby a svody z pozinkovaného plechu
7AÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
B,C,DÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní obklady a úpravy podhledů z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.), neplnící akustickou či tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky
E,F,G,H,I,L,MÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
J,KÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A,B,C,DÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané, stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
E,F,G,H,I,L,MÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
J,KÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břizolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A,B,C,DVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Běžný obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a kuchyní
E,F,G,H,I,J,K, L,MVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Neuvažují se
10A,B,C,DSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
E,F,G,H,I,J,K, L,M,SchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teraco, běžná keramická dlažba, PVC
11A,B,C,DDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované, náplňové
E,F,G,H,I,J,K, L,MDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, náplňové
12A,B,C,DVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
E,F,G,H,I,J,K, L,MVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A,B,C,DOknaZdvojená, dvojitá špaletová
E,F,G,H,I,J,K, L,MOknaJednoduchá nebo ocelová
14A,B,C,DPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
E,F,G,H,I,J,K, L,MPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,DVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové;akumulačními nebo plynovými kamny, elektrická přímotopná tělesa
E,F,G,H,IVytápěníTemperování lokálními topidly
J,K,L,MVytápěníBez temperování
16A,B,C,D,E,F, G,H,I,L,MElektroinstalaceSvětelná a třífázová
J,KElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskosvodAno
18A,B,C,DVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
E,F,G,H,I,L,MVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
J,KVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A,B,C,DVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z celého příslušenství
E,F,G,H,I,L,MVnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a podlahových vpustí
J,KVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A,B,C,DVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
E,F,G,H,I,J,K, L,MVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A,B,C,DOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT
E,F,G,H,I,L,MOhřev vodyMalé průtokové ohřívače, popř. bojler
J,KOhřev vodyNeuvažuje se
22A,BVybavení kuchyníNeuvažuje se
CVybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní plynové nebo elektrické
E,F,G,H,I,J,K, L,MVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A,B,C,DVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty WC splachovací běžného typu bez i s umývátky, pisoáry
E,F,G,H,I,L,MVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, WC splachovací bez umývátek, pisoáry v malém rozsahu
J,KVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A,B,C,DVýtahy(u vícepodlažních hal)Běžné osobní, resp. nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
E,F,G,H,I,J,K, L,MVýtahy(u vícepodlažních hal)Neuvažují se
25A,B,C,DOstatní (individuální) -příkladyVestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání některých prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
E,F,G,H,I,J,K, L,MOstatní (individuální) -příkladyRozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání některých prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Číslo položky

Konstrukce

Koeficient K1 pro

budovyhaly
1zděné0,9391,075
2monolitické betonové tyčové1,1581,040
3monolitické betonové plošné1,1321,132
4montované z dílců betonových tyčových0,9930,998
5montované z dílců betonových plošných1,0371,003
6montované z prostorových buněk1,2410,728
7kovové1,0320,948
8dřevěné na bázi dřevní hmoty1,0290,936

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků ( CZ-CC 111 a 112; SKP 46.21.11):

a) se střechou šikmou nebo strmou:

Tabulka č. 1

Rodinný dům

Rekreační chalupa

Rekreační domek

Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

Podsklepený

s jedním *) nadzemním podlažím

se dvěma *) nadzemními podlažími

s jedním *) nadzemním podlažím

se dvěma *) nadzemními podlažími

Svislá konstrukce:TypCenaTypCenaTypCenaTypCena
zděnáA2 290B1 975C2 130D1 900
železobetonová - monolitickáE2 495F2 140G2 340H2 065
železobetonová - montovanáCH2 390I2 050J2 235K1 975
dřevěnáL2 080M1 780N1 925O1 705

*) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví

V případě účelového využití podkroví se cena stavby z tabulky č. 1 se vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

stavba

Hodnota koeficientu pro úpravu ZC

s jedním nadzemním podlažímse dvěma nadzem. podlažími
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,0501,040
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,0901,075
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,1201,100

b) s plochou střechou:

Tabulka č. 3

Rodinný dům

Rekreační chalupa

Rekreační domek

nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

podsklepený

s jedním nadzemním podlažím

se dvěma nadzemními podlažími

s jedním nadzemním podlažím

se dvěma nadzemními podlažími

Svislá konstrukce:TypCenaTypCenaTypCenaTypCena
zděnáA2 495B2 150C2 320D2 070
železobetonová - monolitickáE2 720F2 330G2 550H2 250
železobetonová - montovanáCH2 605I2 235J2 435K2 150
dřevěnáL2 280M2 000N2 125O1 905

II. Základní cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:

Tabulka č. 4

Rodinný důmUcel užití jednotky:Kč za m2 podlahové plochy
byt(cena dle typu stavby v tab. 1 přip.2, nebo 3) × konst. 4,6
nebytový prostor - garáž(cena dle typu stavby v tab. 1 přip.2, nebo 3) × konst. 4,4
nebytový prostor ostatní kromě garáže(cena dle typu stavby v tab. 1 příp.2, nebo 3) × konst. 4,5

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce, počtu nadzemních podlaží a podsklepení

Tabulka č. 5

Svislé konstrukce:Podsklepení stavbyPočet nadzemních podlaží:Typ:

zděné

nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

s jedním podlažímA
se dvěma podlažímiB

podsklepený

s jedním podlažímC
se dvěma podlažímiD

železobetonové monolitické

nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

s jedním podlažímE
se dvěma podlažímiF

podsklepený

s jedním podlažímG
se dvěma podlažímiH

železobetonové montované

nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

s jedním podlažímCH
se dvěma podlažímiI

podsklepený

s jedním podlažímJ
se dvěma podlažímiK

dřevěné

nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

s jedním podlažímL
se dvěma podlažímiM

podsklepený

s jedním podlažímN
se dvěma podlažímiO

Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků

Tabulka č. 6

Číslo položkyTyp RD, rekr. chalupy a domkuKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1všechnyzákladyběžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé)

2

A,B,C,D,E,F, G,Hzdivozdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
CH,I,J,Kzdivomontovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
L,M,N,Ozdivomontované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací
3všechnystropyjakékoliv s rovným podhledem
4všechnystřechajakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha
5všechnykrytinapálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná
6všechnyklempířské konstrukceúplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů

7

všechny kromě L,M,N,Ovnitřní omítkyvápenné štukové
L,M,N,Ovnitřní omítkymalby, tapety

8

všechny kromě L,M,N,Ofasádní omítkyvápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé
L,M,N,Ofasádní omítkynátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo
9všechnyvnější obkladypouze sokl z kabřince apod.
10všechnyvnitřní obkladykoupelny, vany, WC, kuchyně
11všechnyschodys jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím

12

všechny kromě L,M,N,Odveřehladké plné nebo prosklené, popř. náplňové
L,M,N,Odveřehladké plné nebo prosklené

13

všechny kromě L,M,N,Ooknadvojitá špaletová nebo zdvojená
L,M,N,Ooknazdvojená
14všechnypodlahy obytných místnostíPVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové

15

všechny kromě L,M,N,Opodlahy ostatních místnostíkeramické dlažby, PVC, teraco
L,M,N,Opodlahy ostatních místnostíkeramické dlažby, PVC
16všechnyvytápěníústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou energii
17všechnyelektroinstalacesvětelný i motorový proud, pojistkové automaty
18všechnybleskosvodano
19všechnyrozvod vodystudená a teplá
20všechnyzdroj teplé vodybojler, karma
21všechnyinstalace plynuzemní plyn nebo PB
22všechnykanalizaceodkanalizování z kuchyně, koupelny, WC
23všechnyvybavení kuchyněplynový sporák
24všechnyvnitřní vybavenívana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout
25všechnyzáchodstandardní splachovací
26všechnyostatníkrb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rekreační a zahrádkářské chaty:

CZ-CC 111; SKP 46.21.11.4.

Tabulka č. 1

Rekreační chaty Zahrádkářské chaty

Nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

Podsklepené

Svislá konstrukce:Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. nad 15 cmA,B1 750A,B1 650
dřevěná srubováC,D1 360C,D1 260
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cmE,F1 280E,F1 310
montovaná na bázi dřevní hmotyG,H1 400G,H1 440
dřevěná jednostranně obíjenáI850I930

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

StavbaHodnota koeficientu pro úpravu základní ceny
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení

Tabulka č. 3

Svislé konstrukce:Zastřešení:Typ:

- zděné tl. nad 15 cm

se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíA
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíB

- dřevěné srubové

se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíC
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíD

- dřevěné - oboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cm

se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíE
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíF

- montované na bázi dřevní hmoty

se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíG
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíH
- dřevěné - jednostranně obíjenés plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíI

Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat

Tabulka č. 4

Čís. pol.

Konstrukce a vybavení

Typ

ABCD
1Základy

izolované

neizolované

2Podezdívka jen u typu I

jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m

3Obvodové stěny

zděné v tl. nad 15 cm a do tl. 30 cm

dřevěné - srubové tl. 16 cm

4Stropy

jakékoli spalné, polospalné, nespalné

dřevěné, spalné

5Zastřešeníjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkroví
6Krytina

plechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásy

7Klempířské konstrukce

úplné z pozink. plechu

žlaby a svody z pozinkovaného plechu

8Úprava povrchů

omítky vnitřní štukové vnější štukové, břizolit

nátěry nebo impregnace

9Schodiště

jakékoli kromě žebříkového

10Dveře

dřevěné plné nebo náplňové

jakékoli dřevěné

11Okna

zdvojená

jednoduchá

12Podlahy

PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba

13Vytápění

jakékoliv lokální

14Elektroinstalace

světelná a motorová

15Rozvod vody

studené i teplé

neuvažuje se

16Zdroj teplé vody

bojler

neuvažuje se

17Rozvod propan-butanu

ano

neuvažuje se

18Kanalizace

z kuchyně, WC, umyvadla, příp. sprchy

neuvažuje se

19Záchod

splachovací

splachovací i suchý

20Okenice

ano

21Vnitřní vybavení

umyvadlo, sprcha

umyvadlo

22Ostatní

krb, mříže, vestavěné skříně, kuchyňský sporák

krb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák

Čís. pol.

Konstrukce a vybavení

Typ

EFGHI
1Základy

neizolované

izolované

neizolované
2Podezdívka

jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m

3Obvodové stěny

oboustranně obité, zdivo do tl. 15 cm

montované na bázi dřevní hmoty

jednostranně obité
4Stropy

dřevěné, spalné

na bázi dřevní hmoty

dřevěné spalné
5Zastřešeníjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíbez krovu neumož. podkroví
6Krytina

plechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásy

plechová, asfaltové pásy
7Klempířské konstrukce

žlaby a svody z pozinkovaného plechu

úplné z pozink. plechu

žlaby a svody z poz. plechu
8Úprava povrchů

nátěry, impregnace nebo jakákoli omítka

nátěry, nástřiky nebo omítka na pletivo

nátěry, impregnace
9Schodiště

jakékoli kromě žebříkového

není

10Dveře

jakékoliv dřevěné

11Okna

jednoduchá

zdvojená

jednoduchá
12Podlahy

PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba

13Vytápění

jakékoliv lokální

14Elektroinstalace

světelná a motorová

světelná
15Rozvod vody

neuvažuje se

studené

neuvažuje se
16Zdroj teplé vody

neuvažuje se

17Rozvod propan-butanu

neuvažuje se

ano

neuvažuje se
18Kanalizace

neuvažuje se

z kuchyně, WC, umyvadloz kuchyněneuvažuje se
19Záchod

splachovací i suchý

suchý
20Okenice

ano

21Vnitřní vybavení

umyvadlo

22Ostatní

krb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

CZ-CC 1274; SKP 46.21.19.9

Tabulka č. 1

Garáž

nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

podsklepená

Svislá nosná konstrukce:Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. 15 cm a více, montovaná, železobetonováA,B1 375A,B1 235
kovová, plechováC1 045C990

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

StavbaHodnota koeficientu pro úpravu základní ceny
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení:

Tabulka č. 3

Svislé konstrukce:Zastřešení:Typ:

- zděné tl. 15 cm a více, montované, železobetonové

se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíA
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíB
- kovové, plechovés plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíC

II. Standardní vybavení garáží

Tabulka č. 4

Čís. pol.

Konstrukce a vybavení

Typy

ABC
1Základy

základové pásy a patky

2Obvodové stěnyzděné, montované, železobetonové tl. 15 - 20 cmzděné, montované, železobetonové tl. 15 - 30 cmkovová kostra opláštěná plechem
3Stropy

jakékoliv, bez rozlišení druhu a materiálu

neuvažuje se (funkci plní krov)
4Krovjakýkoliv umožňující zřízení podkrovíbez krovujakýkoliv kovový bez podkroví
5Krytina

plechová pozinkovaná, asfalt, pásy

plechová
6Klempířské konstrukce

žlaby a svody z pozinkovaného plechu

7Úpravy povrchů

jakékoliv omítky, spárované zdivo

nátěry
8Dveře

jakékoliv dřevěné nebo kovové

kovové
9Okna

jednoduchá

10Vrata

jakákoliv standardní, roleta

plechová
11Podlahy

betonové, dlažba

betonové
12Elektroinstalace

světelná, popř. motorová

neuvažuje se

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb:

CZ-CC 1274; SKP 46.21.19.9

Tabulka č. 1

Vedlejších staveb

Nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží

Podsklepené

Svislá nosná konstrukce:Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. nad 15 cmA,B1 250A,B1 140
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cmC,D1 055C,D1 015
dřevěná jednostranně obíjená, kovováE,F970E,F950
přístřeškyG750G780

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

StavbaHodnota koeficientu pro úpravu základní ceny
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení

Tabulka č. 3

Svislé konstrukce:Zastřešení:Typ:

- zděné tl. nad 15 cm

se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíA
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíB

- dřevěné - oboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cm

se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíC
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíD

- dřevěné jednostranně obíjené, kovové

se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíE
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíF
- přístřešky-jakákoliv svislá tyčová (pilířová) konstrukces plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíG

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

Typ

ABCD
1Základy

základové pásy a patky

2Obvodové stěnyzděné, betonové tl. 1530 cmzděné, betonové tl. 1530 cm

oboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cm

3Stropy

jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu

4Krovjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkroví
5Krytina

jakákoliv kromě měděné

6Klempířské konstrukce

žlaby, svody z pozinkovaného plechu

7Úprava povrchů

jakékoliv omítky

nátěry, impregnace, popř. omítka

8Schodištědřevěnéneuvažuje sedřevěnéneuvažuje se
9Dveře

dřevěné nebo kovové kromě svlakových

dřevěné nebo kovové

10Okna

zdvojená, popř. jednoduchá

11Podlahy

betonové, dlažby

12Elektroinstalace

světelná a motorová

světelná, popř. motorová

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

Typ

EFG
1Základy

základové pásy a patky

základové patky
2Obvodové stěny

jednostranně obíjené

pilířky z jakéhokoli materiálu
3Stropy

dřevěné, popř. kovové

neuvažují se
4Krovjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv bez podkroví
5Krytina

jakákoliv kromě měděné

6Klempířské konstrukce

žlaby, svody z pozinkovaného plechu

7Úprava povrchů

nátěry, impregnace

nátěr, popř. omítka pilířků
8Schodištědřevěnéneuvažuje seneuvažuje se
9Dveře

dřevěné nebo kovové

neuvažují se
10Okna

jednoduchá

neuvažují se
11Podlahy

betonové, dlažby

neuvažují se
12Elektroinstalace

světelná

neuvažuje se

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položky

Kód CZ - CC

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

12345
1.1230..46.21.51.3Věže chladicí a odplynovače--3 4673 1506 141
1.2230..46.21.52.5Zásobníky věžové (sila)1 4101 4283 2432 177-
1.3230..46.25.61.1Komíny vysoké a kouřové kanály1 670-4 142--

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic nebo bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 kovová

5 z jiných materiálů

2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položky

Kód CZ-CC

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

12345678
2.122123246.21.64.1Nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod819826403359-16197554-1640
2.2125232 22223246.21.64.1Nádrže pozemní mimo nádrže odpadních vod732821492600189524897300--
2.312522146.21.64.2Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství)395520633137-11073509--
2.412522146.21.64.2Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství369820421894-98630451702-

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic, bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 montovaná z dílců betonových tyčových

5 montovaná z dílců betonových plošných

6 kovová

7 dřevěná na bází dřevní hmoty

8 z jiných materiálů

3. Opěrné zdi

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položky

Kód CZ-CC

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1234567
3.124205246.21.64.5Opěrné zdi293023503225-3750--

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)

1 zděná z cihel nebo z bloků

2 zděná z kamene

3 monolitická betonová tyčová

4 monolitická betonová plošná

5 montovaná z dílců betonových tyčových

6 montovaná z dílců betonových plošných

7 z jiných materiálů.

4. Mosty

Cena Kč za 1 m2 plochy mostovky

Číslo položky

Kód CZ-CC

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

12345
4.12141146.21.21.1Mosty pozemních komunikací14 65718 56116 78817 54522 277
4.246.21.21.2Mosty drážních komunikací12 69316 42914 25615 49712 008
4.346.21.21.4Mosty průmyslové, lávky pro chodce10 5271431012 5718 8379 074

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 monolitická betonová nepředpjatá

2 monolitická betonová předpjatá

3 montovaná z dílců betonových nepředpjatých

4 montovaná z dílců betonových předpjatých

5 kovová

5. Komunikace pozemní

Cena Kč za 1 m2 plochy komunikace

Číslo položky

Kód CZ-CC

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

123456
5.1211112 21121146.23.11. 2Komunikace pozemní (silnice)1 2991 9451 1611 0791 401313
5.2211123 21122346.23.11. 4Plochy charakteru pozemních komunikací (např. parkoviště)1 0751 0928757961 081289

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 dlážděný

2 monolitický betonový

3 montovaný betonový

4 z kameniva prolévaný živicí

5 z kameniva obalovaného živicí

6 bez krytu

6. Letiště

Cena Kč za 1 m2 plochy letiště

Číslo položky

Kód CZ-CC

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1234
6.121346.23. 14Letištní plochy1 9901 5001 4501 360

Konstrukční charakteristika

1. TEVYCED tl. 14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska)

štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm, letištní beton tl. 24 cm, Tevyced tl. 14 cm (včetně výztuže), spáry podélné a příčné, těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

2. Prostá cementobetonová deska

štěrkopísek tl. 20 cm, 2 x cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, přesun hmot, zemní práce

3. Prostá cementobetonová deska

geotextilie, minerální beton tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton tl. 10 cm, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

4. Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel)

štěrkopísek tl. 20 cm, 2x cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmot

7. Plochy a úpravy území

Cena Kč za 1 m2 plochy upravené, zastavěné

Číslo položky

Kód CZ-CC

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

123456789
7.124246.39.99Úprava území a samostatné zemní práce176265626415478316391-162
7.224146.23.21Plochy pro tělovýchovu nekryté200286824628-408-262-
7.3124146.21.64 .3Nástupiště a rampy (cena za 1 m2 zastavěné plochy)--4 8763 9504 2102 8603 097--

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 vegetační

2 z kameniva

3 dlážděný

4 monolitický

5 montovaný betonový

6 z kameniva - prolévaného živicí

7 z kameniva - obalovaného živicí

8 z jiných materiálů - např. antuka

9 bez krytu

8. Dráhy kolejové

Cena Kč za 1 m délky trasy

Číslo položky

Kód CZ-CC

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1234567
8.1

212

46.23.13. 1Spodek drah kolejových7 2867 9768 250--2 976-
8.246.23.13. 2Svršek železničních kolejí na drahách celostátních5 5107 7334 3896 326---
8.346.23.13. 2Svršek železničních kolejí staničních na drahách celostátních9 02812 6717 192----
8.446.23.13. 5Svršek železničních vleček včetně zadlážděných, městské pozemní tramvaje (včetně výhybek)13 95815 12072155 2018 657--
8.546.23.13. 5Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné8 33911 7056 6437 79710 056--
8.646.23.13. 9Svršek kolejí úzkorozchodných vnitrozávodních - zadlážděných------2 380
8.746.23.13. 9Dtto - nezadlážděných------1 500

Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)

1 pražce dřevěné

2 pražce ocelové

3 pražce betonové

4 desky podélné a prahy betonové monolitické

5 desky a podélné prahy montované betonové

6 vrstva kameniva zhutněná

7 ostatní

9. Výhybky

Cena Kč za 1 kus

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektCena Kč za 1 kus
9.1

212

46.23.13.4Výhybky na celostátních drahách - na traťových kolejích504 000
9.246.23.13.4Dtto - na staničních kolejích430 000
9.346.23.13.4Výhybky na železničních vlečkách310 000
9.446.23.13.4Dtto - na kolejích úzkorozchodných285 000
9.546.23.13.4Výhybky na kolejích tramvajových460 000

10. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté

Cena Kč za 1 m délky

Číslo položky

Kód CZ-CC

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

12345
10.1

2214

46.21.34.9Rozvody nadzemní elektrického proudu včetně kabelů5931 323-267-
10.246.21.33.1Vedení trolejová celostátních drah-875900--
10.3222446.21.33.2Vedení trolejová městských drah--1 042--
10.4

2214

46.21.35.1Vedení silnoproudá podzemní kabelová8021 428---
10.546.21.35.9Vedení slaboproudá podzemní kabelová1 924----
10.621246.23.13.6Dráhy visuté---43 898-

Konstrukční charakteristika (umístění vedení)

1 v zemní rýze na upravený podklad

2 v zemní rýze do tvárnicové tratě

3 nad zemí, na stožárech nebo sloupech

4 nad zemí na rámové konstrukci

5 nad zemí na jiných podporách

11. Objekty podzemní mimo důlní

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položky

Kód CZ-CC

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

12345
11.1

2142

46.21.22.1Tunely4 114----
11.246.21.22.2Štoly6 9428 4145 3766 116-
11.346.21.22.3Objekty podzemní halové5 839----
11.446.21.22.4Objekty plošné podzemní4 482----
11.546.21.22.5Šachty svislé, úklonné---4318-
11.646.21.22.6Vrty----10 362
11.7222246.25.22.1Studny vodárenské2 523----
11.8214246.21.22.7Tunely stanic1 781----

Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)

1 hloubení z povrchu území

2 ruční ražení

3 ražení nemechanizovaným štítem

4 ražení mechanizovaným štítem

5 vrtání

12. Vodovody trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

CZ-CC 2212 - dálková vedení,
2222 - místní vedení SKP 46.21.32.1

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

1234
12.180 mm1 6401 3441 840-
12.2100 mm2 0631 3442 2382 176
12.3200 mm2 8772 1662 9392 859
12.4300 mm4 4403 0454 3304 034
12.5400 mm-4 0844 7565 316
12.6600 mm-5 4927 7768 903
12.7800 mm-9 97812 226-
12.81000 mm-13 82115 920-
12.91200 mm-18 09120 231-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub ocelových

3 z trub litinových

4 z trub osinkocementových

13. Kanalizace trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

CZ-CC 2223 SKP 46.21.41.4

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

1234
13.1300 mm2 1631 7852 0821 981
13.2400 mm2 6501 9552 2782 831
13.3500 mm-2 3462 8222 856
13.4600 mm-3 0433 6553 757
13.5800 mm-3 8004 3784 488
13.61000 mm--5 355-
13.71200 mm--6 273-
13.81400 mm--10 839-
13.91600 mm--14 009-
13.02200 mm--21 052-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub betonových

3 z trub železobetonových

4 z trub kameninových

14. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 222214 SKP 46.21.42.1

Číslo položky

Objekt a způsob vedení (místní)

Jmenovitá světlost potrubí DN

80/40100/50125/65150/80200/100250/125
14.1A/a:Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl + žl8 99610 17710 72511 40414 39415 225
14.2A/b: Dvojitý kanál žl + příklopový6 8338 9709 44810 03112 34613 486
14.3A/c: Společný kanál příklopový7 5648 8709 73810 20712 77813 739
14.4B: Pozemní vedení1 7462 1062 2902 4773 1703 618
14.5C: Nadzemní vedení5 9025 6585 7585 5985 7986 084

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 221214 SKP 46.21.32.4

Číslo položky

Objekt a způsob vedení (dálková)

Jmenovitá světlost potrubí DN

300/125350/150400/150500/200600/250
14.6A/a:Podzemní vedení16 78719 24821 22025 96730 395
Dvojitý kanál žl+žl
14.7A/b:Dvojitý kanál žl + příklopový14 95016 90919 19723 002-
14.8A/c:Společný kanál příklopový16 23319 09621 37325 714-
14.9B: Pozemní vedení4 2875 2105 4708 32910 511
14.0C: Nadzemní vedení6 6337 7427 86011 88614 446

Způsob vedení:

A : Podzemní vedení

A/a : Dvojitý kanál 2 žlaby

A/b : Dvojitý kanál žlab příklopový

A/c : Společný kanál příklopový

B : Pozemní vedení

C : Nadzemní vedení

15. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2222 SKP 46.21.42.2

Číslo položky

Objekt a způsob vedení (místní)

Jmenovitá světlost potrubí DN

2x1002x1502x2002x3002x4002x500
A: Podzemní vedení
15.1A/a:Příklopový kanál7 4429 42811 81415 14820 04323 761
15.2A/b:Žlabový systém8 91010 48212 84316 70622 28625 956
15.3B: Pozemní vedení2 3432 8713 8556 1158 35410 577
15.4C: Nadzemní vedení5 6145 6046 2468 97811 60714 994

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2212 SKP 46.21.32.5

Číslo položky

Objekt a způsob vedení (dálková)

Jmenovitá světlost potrubí DN

2x6002x8002x10002x12002x1400
A: Podzemní vedení
15.5A/a:Příklopový kanál27 05937 16945 20850 54257 890
15.6A/b:Žlabový systém29 94940 48949 66257 82762 619
15.7B: Pozemní vedení12 92019 48524 96929 11233 746
15.8C: Nadzemní vedení17 28626 10637 771--

Způsob vedení:

A: Podzemní vedení

A/a: Příklopový kanál

A/b : Žlabový systém

B : Pozemní vedení

C : Nadzemní vedení

16. Vedení elektrické

a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VN)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2214 SKP 46.21.34.1

Číslo položky

Objekt

ve volném terénu

v zastavěném prostoru

počet kabelů

1212
Kabelové vedení 10 kV

16.13 x 50 až 90347572428713
16.23 x 120 až 150407713510816
16.33 x 185 až 2404908975911 041
Kabelové vedení 22 kV

16.43 x 95 až 1507751 0478761 591
16.53 x 1858471 6328971 835
Kabelové vedení 35 kV

16.63 x 95 až 1507871 6928901 896
16.73 x 185 až 2401 0601 9771 1612 141

b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel

Cena v Kč

CZ-CC 2224 SKP 46.21.43.2

Číslo položkyObjektza 1 m délky vedení (včetně podílu ceny sloupů)za 1 kus sloupu (včetně podílu ceny kabelů)
Sítě kabelové se sloupy
16.8parkovými do 4 m38012 000
16.9uličními do 8 m58022 000
16.0uličními přes 8 m1 03030 000

17. Hydromeliorace

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2153 SKP 46.24.12.6

Číslo položky

Objekt

Konstrukční charakteristika

123456
17.1Drenáže odvodňovací55---115-
17.2Příkopy a kanály odvodňovací otevřené a zakryté-1 283---2 055
17.3Odvodnění ostatní--1 356---
17.4Rozvody závlahové podzemním potrubím1 533--872--
17.5Rozvody závlahové zakrytými kanály--5611---

Cena Kč za 1 ha

Číslo položky

Objekt

Konstrukční charakteristika

1456
17.6Drenáže odvodňovací54 206-65 701-
17.7Příkopy a kanály odvodň. otevřené a zakryté---67 179
17.8Závlahy-rozvody závlahovým podzemním potrubím-73 709--

Konstrukční charakteristika (potrubí)

1 z trub z plastické hmoty

2 z trub betonových

3 z trub kameninových

4 z trub osinkocementových

5 z trub z pálené hlíny

6 bez potrubí

18. Hráze a objekty na tocích

Cena Kč za 1 m3 objemu hráze

Číslo položky

Kód CZ-CC

SKP

Objektů

Konstrukční charakteristika

12
18.1

2152

46.24.12.3Hráze, jezy, stupně376209
18.246.24.12.3Hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené333209
18.346.24.12.3Hráze ochranné152-
18.446.24.12.3Hráze hospodářských nádrží1 167-
18.546.24.12.3Ostatní189-

Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)

1 ze zemin

2 z kamene, kameniva

19. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály

Cena Kč za 1 m2 upravené plochy *)

Cena Kč za 1 m délky **)

Číslo položky

Kód CZ-CC

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1234567
19.1215246.24.12.8Nádrže na tocích *)1 738481--5 405--
19.246.24.12.9Úpravy vodních toků **)-6 6799 1686 366-3 6513 476
19.3215146.24.12.1Kanály (mimo odvodnění a závlahy) **)5 12510 237-10 157-1 310-

Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)

1 ze zemin a kameniva stabil.

2 z kamene, kameniva

3 monolitické betonové

4 montované betonové

5 vegetací

6 bez opevnění

7 z jiných materiálů

20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké ve volném terénu

CZ-CC 222112 SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

12
20.150 mm585-
20.263 mm-340
20.365 mm670-
20.480 mm740-
20.590 mm-435
20.6100 mm875-
20.7110 mm-510
20.8125 mm1 020-
20.9150 mm1 410-
20.10160 mm-760
20.11200 mm1 780-
20.12225 mm-1 210
20.13250 mm2 395-
20.14300 mm2 680-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

21. Plynovody nízkotlaké a středotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

CZ-CC 222112 SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

12
21.150 mm1 215-
21.263 mm-970
21.365 mm1 300-
21.480 mm1 370-
21.590 mm-1 275
21.6100 mm1 715-
21.7110 mm-1 350
21.8125 mm1 660-
21.9150 mm2 250-
21.10160 mm-1 605
21.11200 mm2 620-
21.12225 mm-2 050
21.13250 mm3 445-
21.14300 mm3 730-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

22. Plynovody vysokotlaké

volný terén

CZ-CC 221112 SKP 46.21.31.2 Cena Kč za 1 m

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

12
22.150 mm640-
22.263 mm--
22.365 mm735-
22.480 mm810-
22.590 mm--
22.6100 mm960-
22.7110 mm--
22.8125 mm1 120-
22.9150 mm1 520-
22.10160 mm--
22.11200 mm1 900-
22.12225 mm--
22.13250 mm2 530-
22.14300 mm2 825-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

23. Plynovody vysokotlaké

uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

CZ-CC 221112 SKP 46.21.31.2 Cena Kč za 1 m

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

12
23.150 mm1 265-
23.263 mm--
23.365 mm1 368-
23.480 mm1 440-
23.590 mm--
23.6100 mm1 802-
23.7110 mm--
23.8125 mm1 960-
23.9150 mm2 358-
23.10160 mm--
23.11200 mm2 740-
23.12225 mm--
23.13250 mm3 576-
23.14300 mm3 872-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

24. Regulační stanice plynu (označení RS)

CZ-CC 222129 SKP 46.21.51.9

Číslo položkyOznačeníVýkon při minimálním vstupním tlaku (m3/h)Počet redukčních stupňůPočet regulačních řadCena Kč/ks

STL - NTL

24.1RS 40040011405 000
24.2RS 1200120021735 000
24.3RS 2000200021790 000
24.4RS 30003000211 010 000

VTL - STL (bez meziodběru)

24.5RS 20020011488 000
24.6RS 20020021570 000
24.7RS 50050011510 000
24.8RS 1200120012625 000
24.9RS 1200120021790 000
24.10RS 1200120022960 000
24.11RS 2000200021933 000
24.12RS 2000200022971 000
24.13RS 3000300021977 000
24.14RS 30003000221 059 000

Poznámka:

NTL - nízkotlak do 5 kPa

STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa

VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa

VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic ocenit cenami obvyklými

Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.

25. Trafostanice

CZ-CC 221441 SKP 46.21.51.9

Číslo položky

Popis

Výkon

100 kVA160 kVA250 kVA400 kVA

Stožárová (v Kč/ks)

25.1Trafostanice VN/NN jedno sloupová

Betonový sloup EPV

150 000170 000--
25.2Trafostanice VN/NN dvousloupová

Betonový sloup EPV

300 000320 000--

Kobková (v Kč/ks)

25.3Transformátor olejový295 000310 000340 000370 000

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Ceny studní

I. Ceny kopaných studní

CZ-CC 2222; SKP 46.25.22.2

Tabulka č. 1

Číslo položky

Při hloubce při průměru (vnitřním) do 150 cm včetně

Kč za m

Kč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)

ručníelektrické
1od 0 m do 5 m včetně1 9501 2109 480
2nad 5 m do 10 m včetně3 8102 05410 780
3nad 10m5 2002 77211 990

II. Ceny vrtaných studní

CZ-CC 2222; SKP 46.25.22.1

Tabulka č. 2

Číslo pol.

Průměr (vnitřní)

Hloubka studny*

Kč za m * *

Kč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)

ručníelektrické
1

do 150 mm včetně

od 0 do 10 m včetně9752 1409 660
2nad 10 m do 25 m včetně12102 41012 720
3nad 25 m1 6402 82012 840
4

nad 150 mm do 300 mm včetně

od 0 do 10 m včetně14552 1409 660
5nad 10 m do 20m včetně1 7902 41012 720
6nad 20 m2 3802 77012 840
7

nad 300 mm do 500 mm včetně

od 0 do 10 m včetně2 3552 1409 660
8nad 10 m do 20m včetně2 8902 41012 720
9nad 20 m3 4902 77012 840

* Hloubka studny se měří ode dna do úrovně upraveného terénu.

** Jednotková cena platí pro celou hloubku studny.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Číslo položkyPopisJednotkaPředpokl. životnost

1 Vodovody CZ-CC 2222

1.1

vodovodní přípojky - potrubí ocelové

1.1.1Přípojka vody DN 25 mmm34040-60
1.1.2Přípojka vody DN 40 mmm36040-60
1.1.3Přípojka vody DN 50 mmm42040-60
1.1.4Zahradní vodovod DN 25 povrchovým15025 - 50
1.1.5Zahradní vodovod DN 25 podzemním18540-60
1.1.6Vodovodní přípojky - potrubí plastové

1.1.6.1Přípojka vody DN 25 mmm35545 - 55
1.1.6.2Přípojka vody DN 40 mmm38545 - 55
1.1.6.3Přípojka vody DN 50 mmm46545-55
1.2Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopemm3 OP3 50040-60
1.3Domácí vodárna - Darlingkus12 00010-30

2 Kanalizace CZ - CC 2223

2.1

Kanalizační přípojky - potrubí kameninové

2.1.1Přípojka kanalizace DN 150 mmm1 18080- 100
2.1.2Přípojka kanalizace DN 200 mmm1 45080- 100
2.1.3Přípojka kanalizace DN 250 mmm1 81080-100
2.1.4Kanalizační přípojky - potrubí plastové
2.1.4.1Přípojka kanalizace DN 150 mmm1 24080- 100
2.1.4.2Přípojka kanalizace DN 200 mmm1 55580-100
2.1.4.3Přípojka kanalizace DN 250 mmm1 99080- 100
2.2

Kanalizační šachty včetně poklopu

2.2.1Kanalizační šachta skružená z prefa dílců

- hloubka 2,00 m

kus7 50080-100
2.2.2dtto - hloubka 3,00 mkus9 45080-100
2.2.3dtto - hloubka 4,00 mkus12 50080- 100
2.2.4Kanalizační šachta zděná cihelná - hloubka 2,00 mkus10 00080- 100
2.2.5dtto - hloubka 3,00 mkus13 00080- 100
2.2.6dtto - hloubka 4,00 mkus14 80080- 100
2.2.7Kanalizační šachta vodotěsná betonová - hloubka 2,00 mkus8 90080- 100
2.2.8dtto - hloubka 3,00 mkus12 00080- 100
2.2.9dtto - hloubka 4,00 mkus16 60080-100
2.3Žumpy
2.3.1Žumpa z monolitického i montovaného betonum3 OP2 30080-100
2.3.2Žumpa zděná z cihelm3 OP2 15030-90
2.3.3Žumpa celoplastová osazená na beton, desku s obetonovánímm3 OP3 62070-90
2.4

Septiky z monolitického i montovaného betonu

2.4.1do 15 m3 OPm3 OP3 50080 - 100
2.4.2nad 15 m3 OPm3 OP2 80080 - 100
2.4.3Septiky celoplastové osazené na betonovou desku s obetonováním do 15 m3 OPm3 OP3 38090-110
2.4.4dtto nad 15 m3 OPm3 OP3 56090-110
2.5

Čistírny odpadních vod plastové na betonovou desku s obetonováním včetně technologického vybavení

2.5.1

Pro 3-5 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus23 50050-70
dtto - technologiekus15 70020-30

2.5.2

Pro 6-10 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus29 53050-70
dtto - technologiekus18 87020-30
2.5.3Pro 11-16 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus31 19050-70
dtto - technologiekus19 11020-30
2.5.4Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus66 94050-70
dtto - technologiekus28 69020-30
2.5.5Pro 21-35 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus106 74050-70
dtto - technologiekus43 60020-30
2.5.6Pro 36- 50 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus127 22050-70
dtto - technologiekus49 48020-30
2.5.7Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus192 77050-70
dtto - technologiekus54 38020-30
2.5.8Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus246 24050-70
dtto - technologiekus65 46020-30
2.5.9Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus388 54050-70
dtto - technologiekus97 10020-30
2.5.10Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus392 20050-70
dtto - technologiekus98 10020-30
2.5.11Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus483 96050-70
dtto - technologiekus120 99020-30
2.5.12Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus547 23050-70
dtto - technologiekus136 80020-30
2.5.13Pro 310 -350 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus648 57050-70
dtto - technologiekus162 15020-30
2.5.14Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus751 28050-70
dtto - technologiekus187 82020-30
2.5.15Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus824 44050-70
dtto - technologiekus206 11020-30
2.5.16Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus843 98050-70
dtto - technologiekus212 25020-30
2.6

Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo obetonované

2.6.1Odkalovací nádrž do 2 m3 OPm3 OP7 94060-80
2.6.2Odkalovací nádrž přes 2 m3 OPm3 OP4 42060-80
2.6.3Lapač tuku do 2 m3 OPm3 OP9 87560-80
2.6.4Lapač tuku přes 2 m3 OPm3 OP5 43060-80
2.7

Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osazení na bet. desku

2.7.1Odlučovač do 2 m OPm3 OP

15 029

60 - 80
2.7.2Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 OPm3 OP

9 390

60 - 80
2.7.3Odlučovač přes 5 m3 OPm3 OP

4 425

60 - 80

3 Elektrická síť CZ -CC 2224

3.1

Přípojky elektro

3.1.1

3 fázová, příp. NN pro rodinné domy
kabel AL 16 mm2 v zemim14040-60
3.1.2kabel AL 4x16 mm závěs, kabelemm12540-60
3.1.3kabel AL 16 mm2 vzdušné vedením24020-40
3.1.4kabel AL 16 mm2 vzdušná vedení střešníkovám28020-40
3.1.5kabel AL 25 mm2 vzdušná vedení střešníkovám45020-40
3.1.6kabel AL 25 mm2 zemní kabelm19540-60
3.1.7kabel A1L50 mm2 zemní kabelm21540-60
3.2Pilíře pro elektroměry
3.2.1Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyčejných cihelm32 81060-80
3.2.2Pilíř zděný pro elektroměry, zděný

z vápenopískových nebo šamotových cihel

m35 47060-80
3.2.3Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3x400/230 V) pro osazení přípojkové skříně SP 3kus5 12030-50
3.2.4dtto SP 4kus5 42030-50
3.2.5dtto SP 5

kus

5 83030-50
3.3Skříně pro rozvody

3.3.1Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3x400/230 V) pro osazení rozpojovací a jistící skříně, včetně skříně výšky cca 1 150 mm nad terénem a půdorysných rozměrů 750 x 300 mm

kus

6 90030-50
3.3.2dtto 950 x 300 mm

kus

9 33030-50
3.3.3dtto 1150 x 300 mm

kus

10 92030-50
3.3.4dtto 1440 x 300 mm

kus

12 70030-50
3.3.5dtto výšky cca 1590 mm nad terénem 950 x 300 mm

kus

12 90030-50
3.3.6dtto 1150 x 300 mm

kus

15 94030-50
3.3.7dtto 1440 x 3000 mm

kus

18 38030-50
4

Plynovody CZ-CC 2221

4.1

Plynová přípojka do DN 40

m30530-50
4.2

Domácí regulátor

kus3 00020-40
4.3.1

Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný z obyčejných cihel

m32 01060-80
4.3.2

dtto zděný z šamotových nebo vápenopískových cihel

m34 10060-80
4.3.3

dtto prefabrikovaný, pohledový díl do 1 m2

m33 78060-80
4.3.4

dtto pohledový díl přes 1 m2

m34 27060-80
5

Drenáže CZ-CC 215342 SKP 46.24.12.6

5.1.1Drenáž z pálených trubek 65 mm

m

5530-50
5.1.2dtto 80 mm

m

14230-50
5.1.3dtto 100 mm

m

16030-50
5.1.4dtto 130 mm

m

17530-50
5.2.1Drenáže z trubek PVC 65 mm

m

4040-60
5.2.2dtto 90 mm

m

6540-60
5.2.3dtto 110 mm

m

7540-60
6

Topné kanály CZ-CC 2222

6.1.1Betonový monolitický 45/45 - 60/75 cm

m

2 01540-60
6.1.2dtto 60/75 - 90/90 cm

m

2 50040-60
6.1.3dtto 90/90 - 105/120 cm

m

3 30040-60
6.2.1Betonový prefa 70/50 cm

m

2 01040-60
6.2.2dtto 95/55 cm

m

2 20040-60
6.2.3dtto 100/70 cm

m

2 70040-60
7

Potrubí tepelné izolované CZ - CC 2222

7.1DN40

m

12020-40
7.2DN50

m

14020-40
7.3DN70

m

16520-40
7.4DN80

m

19020-40
7.5DN100

m

23520-40
7.6DN 150

m

37020-40
8

Zpevněné plochy mimo silnice a letiště CZ -CC 211 SKP 46.23.11.5

8.1

Plochy s povrchem prašným

8.1.1Škvárové tl. do 150 mm

m2

4510-20
8.1.2Štěrkové tl. do 250 mm

m2

9510-20
8.2.

Plochy s povrchem betonovým monolitickým

8.2.1tl. 10 cm

m2

23540-60
8.2.2tl. 15 cm

m2

29040-60
8.3

Plochy s povrchem dlážděným

8.3.1z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kamenivam221040-60
8.3.2dtto do lože z MC

m2

26040-60
8.3.3z granitoidových dlaždic 30/30/4, lože z kameniva

m2

22040-60
8.3.4dtto, lože z MC

m2

27040-60
8.3.5z betonových dlaždic 50/50/6, do lože z kameniva

m2

20540-60
8.3.6dtto, lože z MC

m2

25540-60
8.3.7dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z písku

m2

15040-60
8.3.8dtto do lože z MC

m2

18040-60
8.3.9dtto do lože z MC a podkl. betonu m228540-60
8.3.10z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivo

m2

29540-60
8.3.11dtto, lože z MC m237040-60
8.3.12z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm, do pískového lože m222040-60
8.3.13dtto, do MC, s výplní spár z MC

m2

35040-60
8.3.14z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm, spárování MC

m2

1 27040-60
8.3.15z lomového kamene s mezerami, podklad štěrkopísek

m2

6520-40
8.3.16dtto, bez mezer na MC

m2

37040-60
8.3.17dlažba z lomového kamene na MC m229520-30
8.3.18zatravňovací tvárnice polovegetační m234020-30
8.3.19panely silniční tl. 150 mm

m2

1 18040-60
8.3.20dlažby z cihel naplocho, pískové lože m217540-60
8.3.21dtto, lože MVC nebo MC

m2

26040-60
8.3.22dtto, nastojato, pískové lože

m2

33040-60
8.3.23dtto, lože MVC nebo MC m238540-60
8.3.24dlažby z dřevěných špalíků bukových do pískového lože

m2

51040-60
8.3.25dtto, špalíky dubové

m2

47040-60
8.3.26pražce impregnované do štěrkopískového lože

m2

51040-60
8.3.27Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 80 mm

m2

51540-60
8.3.28Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mm m256040-60
8.3.29Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm

m2

48040-60
8.3.30Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 60 mm m252540-60
8.4

Plochy s povrchem asfaltovým

8.4.1litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísek

m

27040-60
8.4.2dtto, podklad kamenivo, obalovaný asfalt

m2

40040-60
8.4.3z penetračního makadamu tl. 100 mm

m2

22040-60
8.4.4z betonu asfaltového tl. 40 mm

m

36040-60
8.4.5dtto tl. 50 mm m247540-60
9

Obrubníky a krajníky CZ-CC 211 SKP 46.23.11.5

9.1

Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm do betonového lože

m18540-60
9.2

dtto z drobných 120 mm do betonového lože

m7040-60
9.3

z dlažebních kostek velkých 160 mm do lože z kameniva

m15040-60
9.4

kamenný ležatý 15 x 25, betonové lože

m50040-60
9.5

monolitický do průřezu 0,01 m

m16040-60
9.6

dtto do 0,015 m2

m24040-60
9.7

dtto do 0,05 m2

m35040-60
9.8

betonový ABO 4-5, 8, š. 4-5 cm, do betonového lože

m8040-60
9.9

krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivo

m10040-60
9.10

obrubník chodníkový kamenný 20 x 25, stojatý, lože z betonu

m57040-60
9.11

dtto, ležatý 30 x 20

m67040-60
9.12

Obrubníky betonové - montované

do průřezu 0,015 m2, lože z betonu

m26540-60
9.13

Obrubníky betonové - montované

do průřezu 0,05 m2, lože z betonu

m37040-60
10

Rigoly CZ-CC 211 SKP 46.23.11.

10.1

Rigoly z lomového kamene do lože z kameniva

m16540-60
10.2

dtto do MC nebo betonového lože

m23040-60
10.3

z betonových desek, lože z kameniva

m15040-60
10.4

dtto, lože z betonu

m22540-60
10.5

ze žlabovek TMB, lože z kameniva

m12040-60
10.6

z monolitického betonu

m24040-60

11 Opěrné zdi CZ-CC 242052 SKP 46.21.64.5

11.1opěrné zdi s kůly v. 60 cm

m

24010-30
11.2z kamenné rovnaniny

m3 OP

1 15030-50
11.3z lomového kamene

m3 OP

1 85030-50
11.4monolitické z prostého betonu

m3 OP

2 10040-60
11.5monolitické ze železového betonu

m3 OP

2 40040-60
11.6montované z prefa dílců

m3 OP

2 85040-60
11.7cihelné

m3 OP

2 33040-60
11.8z betonových váz o průměru do 400 mm - šedé

m2

81040-60
11.9z betonových váz o průměru do 400 mm - barevné m292040-60
11.10z betonových váz o průměru přes 400 mm - šedé

m2

89040-60
11.11z betonových váz o průměru přes 400 mm - barevné

m2

1 03540-60

12 Schody venkovní a předložené CZ-CC 242089 SKP 46.21.64.5

12.1Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové, dlaždice apod.

m

18510-30
12.2z betonových dlaždic, podstupnice z obrubníku

m

20010-30
12.3cihelné na terén

m

21530-50
12.4betonové

m

22540-60
12.5betonové s teracem na terén

m

29540-60
12.6žulové stupně, lože z písku

m

1 00040-60
12.7z lomového kamene do písku

m

19040-60
12.8Schodiště na železobetonové desce, schody betonované

m

71040-60

13 Ploty CZ-CC 242091*) SKP 46.21.64.4

13.1Plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr

m2 pohl. pl.

24010-30
13.1.1Plot ze strojového pletiva potaženého plastickou hmotou na ocelové sloupky do betonových patek, sloupky s nátěrem

m2 pohl. pl.

29020-40
13.2Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr

m2 pohl. pl.

45020-30
13.3Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek, nátěr nebo omítka

m2 pohl. pl.

72020-30
13.3.1Plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky

m2 pohl. pl.

84030-40
13.3.2Plot z kovových profilů - kovářské provedení, zděné nebo kovové sloupky

m2 pohl. pl.

1 65040-50
13.4Plot z prefabrikovaných desek, sloupky rovněž prefa do betonových patek

m2 pohl. pl.

60040-60
13.5Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do betonových patek

m2 pohl. pl.

78040-60
13.6Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnace

m2 pohl. pl.

43520-30
13.6.1Plot dřevěný z prken omítaných na sraz na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnace

m2 pohl. pl.

33720-30
13.6.2dtto s lištováním

m2 pohl. pl.

38020-30
13.6.3dtto z prken hoblovaných na sraz

m2 pohl. pl.

45220-30
13.6.4dtto s lištováním

m2 pohl. pl.

54020-30
13.7Plot zděný tl. do 20 cm, betonový základ, omítka nebo spárování

m2 pohl. pl.

79040-60
13.8dtto, tl. 20 - 30 cm

m2 pohl. pl.

1 13540-60
13.9

dtto, tl. nad 30 cm

m3 OP nadzem. části

3 75040-60
13.9.1

Plot zděný ze štípaných tvárnic barevných, tl. do 20 cm, beton, základ

m21 25040-60
13.10Plot z monolitického betonu se základy, popř. úpravou povrchu bez ohledu na tloušťku

m3 OP nadzem. části

3 50040-60
13.11

Plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do patek, povrch pozinkovaný nebo nátěr

m2 pohl. pl.64520-30
13.12

Plot z vlnitých osinkocementových desek na ocelové sloupky do patek

m2 pohl. pl.55520-30
13.13

Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část výška do 20 cm

m15020-30
13.14

Podezdívka z lomového kamene, spárovaná, římsa betonová, výška do 60 cm

m1 20040-60
13.15

Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cm

m95040-60
13.16

Podezdívka cihelná tl.do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárování

m1 30040-60
13.17

Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - šedá

m78040-60
13.18

Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - barevná

m84540-60
14

Plotová vrátka CZ - CC 242091 *) SKP 46.21.64.4

14.1

Vrátka dřevěná včetně sloupků

kus1 27020-30
14.2

Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků

kus1 45010-30
14.3

Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků

kus1 60020-30
14.3.1

Vrátka ocelová s dřevěnou výplní

kus1 50020-30
14.3.2

Vrátka z ocelových profilů - kovářské provedení

kus3 20030-40
14.4

Vrata dřevěná včetně sloupků

kus3 30020-30
14.5

Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků

kus3 42010-30
14.6

Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků

kus3 70020-30
14.6.1

Vrata ocelová s dřevěnou výplní

kus3 60020-30
14.6.2

Vrata z ocelových profilů - kovářské provedení

kus6 90030-40
14.7

Elektrický pohon u vrátek a vrat

kus5 80010-30
15

Zemní sklep CZ-CC 242 SKP 46.39.99

15.1

Zemní sklep zděný nebo betonový

m3 OP1 80040-60
16

Hnojiště CZ-CC 242 SKP 46.39.99

16.1

Hnojiště cihelné, bez omítky

m3 OP1 30040-60
16.2

Hnojiště cihelné, omítnuté

m3 OP1 42040-60
16.3

Hnojiště betonové

m3 OP1 10040-60
16.4

Hnojiště z lomového kamene

m3 OP95040-60
17

Pískoviště CZ-CC 242 SKP 46.39.99

17.1

Pískoviště s dřevěným rámem

m2 ZP70010-30
17.2

Pískoviště s betonovým nebo zděným rámem

m2 ZP1 10040-60
18

Pařeniště CZ-CC 242 SKP 46.39.99

18.1

Pařeniště s dřevěným rámem a okny

m2 ZP82510-30
18.2

Pařeniště s betonovým nebo zděným rámem a okny

m2 ZP1 37540-60
19

Skleníky a fóliovníky CZ-CC 127113 SKP 46.39.99

19.1Skleník z ocelových profilů se zasklením a základym2 ZP2 05010-30
19.2Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN)m2 ZP2 09010-30
19.3Skleníky zahradnické velkoplošné, obvodové stěny cihelném2 ZP2 57010-30
19.4Fóliovníky skružovém2 ZP9105 -10
20

Zahradní květinové jezírko CZ-CC 242 SKP 46.39.99

20.1Jezírko betonové se svislými stěnami, hloubka min. 50 cmm2 ZP2 10040-60
20.2Jezírko betonové ploché, hloubka max. 50 cmm2 ZP1 20040-60

21

Bazén venkovní CZ-CC 242 SKP 46.39.99

21.1Bazén venkovní betonový nezakrytý, stěny obložené nebo nátěr, izolacem3 OP1 82540-60
22

Venkovní záchod CZ-CC 242 SKP 46.39.99

22.1Záchod dřevěný bez žumpykus1 80030-50
22.2Záchod zděný bez žumpykus5 50040-60
23

Altán zahradní CZ - CC 242051 SKP 46.39.99

23.1Altán dřevěné vázané konstrukce, lehká výplň stěn, popř. pouze částečná, podlaha, střecham2 ZP3 25040-60
24

Udírna CZ-CC 242 SKP 46.39.99

24.1Udírna zděná z pálených nebo betonových cihel, omítka nebo spárování, dvířkam3 OP2 01040-60
24.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP4 10040-60
25

Komíny samostatné CZ-CC 242 SKP 46.39.99

25.1Komín zděný z pálených nebo betonových cihel, popř. s vložkou, omítka nebo spárováním3 OP1 94040-60
25.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP3 83040-60
26

Lávka CZ-CC 242 SKP 46.39.99

26.1Lávka dřevěná z hranolů a fošen s podlahou a zábradlímm2 ZP1 30020-50
26.2Lávka z ocelových válcovaných profilů, základy, podlaha, zábradlí, nátěrm2 ZP2 10040-60
27

Věšák na prádlo CZ-CC 242 SKP 46.39.99

27.1Ocelový tvaru písmene T včetně betonových patek a nátěrůkus59010-30
27.2Ocelový tvaru obráceného písmene U včetně betonových patek a nátěrůkus87010-30
27.3Ocelový kruhový s centrálním sloupkem včetně betonové patky a nátěru, průměru 1500 až 2500 mmkus1 05010-30
27.4dtto, ale průměru

od 2500 mm do 4000 mm

kus1 35010-30
28

Klepadlo na koberce CZ-CC 242 SKP 46.39.99

28.1Klepadlo na koberce ocelové včetně betonových patek a nátěrukus90010-30
29

Lavice zahradní CZ-CC 242 SKP 46.39.99

29.1Lavice betonová, opěradlo a sedák hoblované fošny, nátěr, osazení do zeminykus75010-30
29.2dtto, ale osazení do betonových patekkus98010-30
29.3Lavice z ocelových profilů, sedák, popř. opěradlo z hoblovaných fošen, nátěr, osazení do betonových patekkus1 05010-30

30 Stůl zahradní CZ-CC 242 SKP 46.39.99

30.1Stůl zahradní z ocelových profilů, plocha stolu

z hoblovaných latí, nátěr, osazen do betonových patek

kus2 30010-30

31 Kuželna CZ-CC 242 SKP 46.39.99

31.1Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných hranolů, osazení do betonové patky, podlaha pod kuželky betonová, popř. s páskovou ocelí, nátěrkus1 95010-30

32 Pergola CZ-CC 242 SKP 46.39.99

32.1Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen, sloupky do betonových patek, podlaha jakákoliv zpevněnám2 ZP1 45010-30
32.2.dtto, ale tvaru písmene Tm2 ZP1 25010-30

33 Rampy CZ-CC 242; 1241 SKP 46.21.64.3

33.1Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m, na jedné zdi se zásypemm3 25030-50
33.2dtto na dvou zdechm4 48030-50
33.3Rampa těžká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka od 1,51 do 2,5 m, na jedné zdi se zásypemm4 04040-60
33.4dtto na dvou zdechm5 41040-60
33.5dtto na jedné řadě pilířů bez zásypum4 59040-60
33.6dtto na dvou řadách pilířů bez zásypum5 97040-60
33.7Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m na jedné řadě pilířů bez zásypum2 89030-50
33.8dtto na dvou řadách pilířů bez zásypum3 76030-50

34 Terasy venkovní CZ-CC 242 SKP 46.39.99

34.1Dřevěná terasa, výška do 0,5 m

nad urovnaný terén, na jedné řadě sloupků

m297010-30
34.2dtto výška do 1 m

nad urovnaný terén, na jedné řadě sloupků

m21 10010-30
34.3Terasa, výška do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 32020-40
34.4dtto na 2 řadách zděných sloupkům22 68020-40
34.5Terasa, výška do 1,5 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 63020-40
34.6dtto na 2 řadách zděných sloupkům23 19030-50
34.7Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m nad urovnaný terén na 2 zdechm23 16030-50
34.8dtto na 3 zdechm24 01040-60
34.9dtto na 4 zdechm24 49040-60

Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 18 odst. 3

m = běžný metr

m3 OP = krychlový metr obestavěného prostoru

m2 pohl.pl. = čtverečný metr pohledové plochy

m2 ZP = čtverečný metr zastavěné plochy

*) CZ-CC platí pro samostatné oplocení (bez hl. stavby), v ostatních případech se kód CZ-CC uvažuje podle stavby, kterou oplocuje.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

CC-CZ 242 SKP 46.21.64.6

Číslo položky

Objekty

Měrná jednotka

Materiál

mramory travertinyžulysyenity andezityžuly švédské labradory gabraumělý kámen

1

Rámy: 25/25 hrobovém1 0191 3201 6104 115360
15/15 urnovém5806708202318280

2

Desky: krycí, předložní, nápisové - do 0,90 m2m22 0804 7455 82414 391800
- nad 0,90 m2m22 8606 1807 57118 7081 600

3

Zařízení:

- urny

kus9551 2001 5085 820
- vázy, mísy (výška do 40 cm)kus5857328752 600
- sloupky, kostky

(průměr cca 25 cm)

kus140
4Hrobky bez ohledu na použitý materiálm3 OP

1 800

Za montáž památníků a náhrobků se připočítává 25 % z ceny materiálu, u umělých materiálů 10 %.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Objem hráze (S)

Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1: 2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:

a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka)

S = 0,6 x L x V x (Š + 2 x V),

c) pro hráze boční

S = 0,75 x L x V x (Š + 2 x V),

c) pro hráze zahloubených rybníků

S = 0,4 x L x V x (Š + 2 x V).

V uvedených vztazích je

L - délka hráze v koruně v m,

Š - šířka koruny hráze v m (nejvýše*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m),

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v metrech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:

V = h + h1

Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinu (h1) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m.

Cena rybničních objektů (Co)

Uvažuje se samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.

Požerák (kbel, mnich) - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h (viz odstavec 2):

do 2 m60 000,- Kč
za každý další metr nad 2 m do 5 m30 000,- Kč
za každý další metr nad 5 m60 000,- Kč.

Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):

0,6 až 1,6 m80 000,- Kč
za každý další metr šířky nad 1,6 m40 000,- Kč

Cena rybničních stok (Cs)

Stanoví se včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.

Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m.

Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu

Cs = 5 x D.

Vysvětlivky:

*) Větší hodnoty Š a h1 se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže.

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka

1) koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu

KR1 = 1 - 0,02 x A.

Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahuje 0,20.

Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:

Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o:

hráz- návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm, rovnaninou 100 %0,08
- návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 %0,04
- zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu živičnou či betonovou vozovkou0,04
- štěrkovou vozovkou0,02
- upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze0,03
- sjezd pro nákladní automobily k lovišti0,02
- upravené loviště pro mechanizaci0,02
- přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu0,02
- zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4 ks/100 m)0,01
přeliv- betonový, železobetonový - opraven0,02
- rekonstruován0,05
výpusť- dřevěný kbel nový0,01
- betonový kbel0,02
- výpustní potrubí (beton, železobeton)0,03
elektropřípojka0,01
obtoková stoka0,02

V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží až o:

hráz- bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním0,05
- značně narušená koruna hráze0,02
- značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy)0,05
- měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení0,02
přeliv- buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar)0,03
- nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů0,02
výpusť- porušené konstrukční prvky kbelu0,02
- porušené výpustní potrubí0,03

Pokud po úpravách vyjde KR1 = 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.

2) koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0

- rybník s intenzivním chovem ryb1,0
- rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně)0,9
- rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže postavený vedle toku (boční)0,8
- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní)0,7
- ostatní rybníky a malé vodní nádrže0,5
- všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu za předpokladu zohlednění úbytku produkce0,5
- bez zohlednění úbytku produkce0,2

3) koeficient zásobení vodou KR3 0,3 až 1,4

Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody (Z2) a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho zdroje) se použijí následující hodnoty:

zásobení vodou Z1/Ov nebo Z2/Ovrybník nucené průtočnýrybník s regulovaným průtokem
méně než 20,60,6
2- 51,01,0
5 - 151,11,3
15-500,91,4
více než 500,31,4

Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:

Ov = 0,4 × h × 10 × KP × Kz,

kde

h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m)

KP - katastrální plocha rybníka (ha)

Kz - koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami

úroveň zazemněníKz
běžné zazemnění0,75
0,25 až 0,5 KP0,5
0,5 až 0,75 KP0,25
nad 0,75 KP0,1.

Maximální odběr vody (Z2) u rybníků bočních je určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k disposici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí [km2] k hrázi rybníka (W) (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1 : 50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (O0) v tis.m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce) a podle vztahu

Z1 = W × Oo

nadmořská výška povodí rybníkaprůměrný specifický odtok (Oo) [tis. m3/km2 /rok]
200 m50
300 m60
400 m110
500 m160
600 m220
nad 600 m220 + 60 za každých 100 m

Roční průtok (Z2) je možno zjistit též v pobočkách Českého hydrometeorologického ústavu (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava).

4) koeficient produkčního objemu rybníka KR40,02 až 1,5

Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění (KZ, viz K3) podle vztahu

KR4 = 0,4 × h x KZ

5) koeficient začlenění do soustav KR5 0,8 až 1,2

Použijí se následující hodnoty koeficientu KR5:

součást kompaktní soustavy samostatně napájených a vypouštěných rybníků1,2
umístění v soustavě navazujících rybníků bez obtokových stok (napouštění nebo vypouštění přes jiný rybník)0,8
ostatní případy1,0

6) koeficient přístupnosti rybníka KR6 0,8 až 1,2

Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující hodnoty koeficientu KR6:

přístupný pro všechny dopravní prostředky1,2
přístupný pouze pro terénní vozidla1,0
ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace0,8

7) koeficient zabahnění KR7 0,7 až 1,0

Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:

vrstva bahnaméně než 20 cm1,0
20 až 40 cm0,9
více než 40 cm0,7

Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient nižší než 1,0 se použije podle měření jen pokud o to na základě výrazného znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je znehodnocení zjevné.

8) koeficient kontaminace KR8 0,3 až 1,0

Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí následující hodnoty KR8:

neovlivňující kvalitu tržních ryb1,0
zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň hygienických limitů0,3

Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky analýzy rybího masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.

Pokud jsou z dokumentace rybníka (manipulační řád) k dispozici přesné údaje, lze je vždy použít přednostně před hodnotami zjištěným zjednodušeným postupem podle textu vyhlášky.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficient polohový - K5

Tabulka č. 1

Číslo položkyNázev, resp. skupiny měst a obcíKoeficient K5
1Praha, Brno, Ostrava1,20 až 1,25
2Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 21,10 až 1,15
3Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území lázeňských míst typu B uvedená v tabulce č. 21,05
4Ostatní města1,00
5Ostatní obce s 1001 obyvatel a více0,90
6Ostatní obce do 1000 obyvatel včetně0,80

Pro liniové inženýrské stavby (popřípadě její převažující část) nacházející se v zastavěném území obce se použije u položek č. 1 a 2 maximální hodnota koeficientu polohy K5 výšená o 10 % a u položek 3, 4 a 5 se hodnota koeficientu zvýší o 15%.

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

Tabulka č. 2

Pořad, čísloNázev lázeňského místaTyp lázeň, místaNázev katastrálního územíKód katastrálního území

Pořad, čísloNázev lázeňského místaTyp lázeň, místaNázev katastrálního územíKód katastrálního území
1BechyněBBechyně60154318Lázně KundraticeBLázně Kundratice712779
2BělovesBBěloves70130119Lázně KynžvartBLázně Kynžvart679372
3BílinaBBílina60420820Lázně LibverdaBLázně Libverda679381
4BludovBBludov60581621Lázně ToušeňBLázně Toušeň767859
5DarkovADarkov66401422Lipová-lázněBDolní Lipová684660
6Dubí u TeplicBDubí u Teplic63338123LuhačoviceALuhačovice, Pozlovice688576, 726885
7Františkovy LázněAFrantiškovy Lázně63464624Mariánské LázněAMariánské Lázně, Ušovice691585, 691607
8JáchymovAJáchymov65643725Mšené-lázněBMšené-lázně700258
9Jánské LázněBJánské Lázně65723926Ostrožská Nová VesBOstrožská Nová Ves716201
10JeseníkAJeseník65872327PoděbradyAPoděbrady723495
11Karlova StudánkaBKarlova Studánka66330128SlatiniceBSlatinice na Hané749818
12Karlovy VaryAKarlovy Vary66343329Teplice nad BečvouBTeplice nad Bečvou766283
13KlimkoviceBKlimkovice66631930TepliceATeplice766003
14Konstantinovy LázněBKonstantinovy Lázně66919931TřeboňATřeboň770230
15Kostelec u ZlínaAKostelec u Zlína67013832VelichovkyBVelichovky777951
16Lázně BělohradBLázně Bělohrad67933033Velké LosinyBVelké Losiny779083
17Lázně BohdanečBLázně Bohdaneč60617134Vráž u PískuBVráž u Písku785733

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Opotřebení staveb

1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.

2. Za stáří stavby považujeme počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo započalo užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, do roku, ke kterému se ocenění provádí. V případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu, a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem.

3. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, opotřebení může činit nejvýše 85 %.

4. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou.

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně,

b) rekreačních a zahrádkářských chat

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 50 let,

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,

d) vedlejších staveb a garáží

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 30-401et,

e) studní

- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let

- ostatních 50 let,

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 17

g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.

5. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí cenových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je

a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,

b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,

c) výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %,

d) oceňována kulturní památka,

e) provedena nástavba, přístavba, vestavba,

f) je-li stavba poškozena vlivem živelní pohromy (zejména povodní nebo požárem).

6. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení cenových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7. Opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

nBi
( ——— × 100 Ai)
i=1Ci

kde

n ... počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících,

Ai... cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet cenových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000,

Bi... skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení,

Ci... předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce, přičemž platí vztah Bi ≤ Ci (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří).

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr

Bi
——— .
Ci

Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.

7. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.

8. Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení pro stavbu v příslušné tabulce této přílohy uvedena konstrukce nebo vybavení, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její cenový podíl ze vzorce

a) pro budovy a haly (§ 12, přílohy č. 8 a 9):

CK
—————————————————————
OP × ZC × K1 × K2 × K3 × K5 × Ki

kde

CK..... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

OP..... obestavěný prostor budovy nebo haly (m3),

ZC..... základní cena uvedená v příloze č. 8 nebo 9 (Kč/m3),

K1, K2, K3, K5, Ki ... koeficienty uvedené v odstavci 2 § 12 této vyhlášky,

b) pro rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 13 , příloha č. 11), rekreační chaty, zahrádkářské chaty (§ 14, příloha č. 12), vedlejší stavby (§ 16, příloha č. 14) a garáže (§ 15, příloha č. 13):

CK
—————————————— ,
OP × ZCK × K5 × Ki

kde

CK..... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

OP..... obestavěný prostor výše uvedených staveb (m3),

ZCK... základní cena (Kč/m3) popřípadě vynásobená příslušným koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví pro stavby:

- oceňované podle § 13 podle přílohy č. 11 nebo

- oceňované podle § 14 podle přílohy č. 12 nebo

- oceňované podle § 16 podle přílohy č. 14 nebo

- oceňované podle § 15 podle přílohy č. 13,

Ki ... koeficient uvedený pro příslušnou stavbu v příloze č. 41,

K5 ... koeficient polohový pole přílohy č. 20, tabulky č. 1

c) pro jednotku (byt nebo nebytový prostor) (§ 21, přílohy č. 8, 9, a 11):

CK

——————————————— ,

PPK × ZC × K1 × K5 × Ki

kde

CK ..... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

PPK .... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru (m2), jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je součástí oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, nebo celková podlahová plocha všech bytů a nebytových prostorů v budově nebo v hale (m2), ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je společnou částí stavby,

ZC.....základní cena (Kč/m2) oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru ve stavbě

- oceňované podle § 12 - v budově, zjištěná podle přílohy č. 8 nebo

- oceňované podle § 12 - v hale, zjištěná podle přílohy č. 9 nebo

- oceňované podle § 13 - v rodinném domě, zjištěná podle přílohy č. 11,

K1, K5, Ki..... koeficienty uvedené v odstavci 2 § 21.

Tabulka č. 1

Budovy typ A až I

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís. pol.

Konstrukce a vybavení

TYP BUDOVY

ABCDEFGHI
1Základy včetně zemních prací0,0590,0720,0730,0630,0740,0820,0630,0610,062
2Svislé konstrukce0,1630,2180,1920,1720,1840,1740,1500,1530,154
3Stropy0,0820,1190,1110,0820,0970,0930,0820,0810,082
4Zastřešení mimo krytinu0,0640,0540,0620,0590,0900,0730,0610,0620,062
5Krytiny střech0,0220,0200,0210,0280,0290,0210,0270,0290,030
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,007
7Úpravy vnitřních povrchů0,0680,0580,0690,0700,0610,0690,0710,0730,071
8Úpravy vnějších povrchů0,0320,0310,0310,0360,0340,0330,0320,0330,034
9Vnitřní obklady keramické0,0280,0280,0180,0210,0190,0180,0310,0320,030
10Schody0,0300,0230,0310,0330,0270,0290,0280,0270,028
11Dveře0,0410,0330,0320,0390,0310,0310,0380,0370,036
12Vrata---------
13Okna0,0620,0530,0520,0570,0540,0520,0590,0580,051
14Povrch podlah0,0310,0230,0220,0320,0310,0320,0330,0330,031
15Vytápění0,0520,0430,0410,0520,0430,0420,0490,0480,049
16Elektroinstalace0,0590,0520,0500,0590,0520,0570,0580,0590,056
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,003
18Vnitřní vodovod0,0320,0310,0220,0320,0220,0320,0330,0320,031
19Vnitřní kanalizace0,0310,0290,0210,0310,0200,0310,0320,0310,030
20Vnitřní plynovod0,0040,0030,0030,0040,0030,0020,0030,0040,003
21Ohřev teplé vody0,0180,0160,0160,0190,0190,0170,0220,0200,021
22Vybavení kuchyní0,017-0,018---0,0180,0190,017
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0390,0380,0340,0340,0330,0300,0430,0420,043
24Výtahy0,0140,0130,0100,0140,0050,0140,0140,0130,014
25Ostatní0,0430,0340,0620,0540,0630,0590,0440,0440,055
26Instalační

prefabrikovaná jádra

---------

Tabulka č. 1

Budovy typ J až Z

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís. pol.

Konstrukce a vybavení

TYP BUDOVY

JKLMNOPRSZ
1Základy včetně zemních prací0,0540,0600,0830,1040,1030,1080,1040,1090,1320,131
2Svislé konstrukce0,1820,1880,2140,2330,2390,2560,2530,2580,3040,304
3Stropy0,0840,0820,1130,1230,1310,1170,1180,1200,1380,138
4Zastřešení mimo krytinu0,0490,0530,0620,0630,0610,0690,0620,0630,0700,070
5Krytiny střech0,0230,0240,0220,0230,0220,0280,0230,0230,0290,029
6Klempířské konstrukce0,0070,0070,0060,0060,0060,0070,0070,0070,0070,007
7Úpravy vnitřních povrchů0,0570,0690,0580,0540,0530,0440,0470,0430,0420,039
8Úpravy vnějších povrchů0,0290,0310,0320,0320,0320,0310,0300,0300,0290,027
9Vnitřní obklady keramické0,0130,0210,008-------
10Schody0,0290,0300,0310,0300,0230,0230,0270,0220,0180,018
11Dveře0,0330,0320,0320,0310,0320,0240,0290,0230,0240,024
12Vrata--0,0030,0030,0030,0180,0180,0270,0300,030
13Okna0,0530,0540,0520,0430,0420,0430,0420,0330,0340,034
14Povrch podlah0,0300,0310,0290,0300,0310,0320,0320,0310,0290,030
15Vytápění0,0480,0470,0380,017--0,0110,012--
16Elektroinstalace0,0510,0520,0640,0730,0710,0700,0710,0720,0580,061
17Bleskosvod0,0040,0040,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0040,004
18Vnitřní vodovod0,0320,0330,0220,0190,0330,0240,0230,022--
19Vnitřní kanalizace0,0310,0320,0200,0170,0310,0230,0210,019--
20Vnitřní plynovod0,0040,004--------
21Ohřev teplé vody0,0220,0210,0170,0040,0040,0040,0050,005--
22Vybavení kuchyní0,0190,018--------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0390,0380,0290,0280,0270,0230,0210,020--
24Výtahy0,0130,0130,010-------
25Ostatní0,0570,0560,0520,0640,0530,0530,0530,0580,0520,054
26Instalační prefabrikovaná jádra0,037---------

Tabulka č. 2

HALY typ A až F

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. pol.

Konstrukce a vybavení

TYP HALY

ABCDEF
1Základy a vybavení0,0730,0810,0720,0820,0940,103
2Svislé konstrukce0,1740,2270,1710,1920,2030,213
3Stropy0,0730,0720,0640,0630,0820,084
4Zastřeš, mimo krytinu0,0820,0830,0800,0830,1020,101
5Krytiny střech0,0230,0270,0280,0240,0290,028
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0060,0070,007
7Úpravy vnitř, povrchů0,0710,0640,0720,0710,0690,068
8Úpravy vněj. povrchů0,0330,0320,0330,0320,0390,038
9Vnitřní obklady keramické0,0280,0230,0310,024--
10Schody0,0100,0080,0100,0090,0080,008
11Dveře0,0380,0320,0390,0380,0320,032
12Vrata----0,0230,023
13Okna0,0570,0540,0590,0580,0520,051
14Povrchy podlah0,0400,0410,0420,0410,0480,047
15Vytápění0,0480,0420,0500,0480,0130,013
16Elektroinstalace0,0630,0600,0540,0590,0830,083
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0030,0040,004
18Vnitřní vodovod0,0330,0230,0320,0240,0090,009
19Vnitřní kanalizace0,0310,0210,0300,0220,0080,008
20Vnitřní plynovod0,0030,0020,0030,003--
21Ohřev teplé vody0,0180,0170,0180,0190,0040,004
22Vybavení kuchyní--0,0160,005--
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0420,0340,0430,0340,0220,022
24Výtahy0,0100,0090,0100,009--
25Ostatní0,0410,0390,0340,0510,0690,054

Tabulka č. 2

HALY typ G až M

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. pol.

Konstrukce a vybavení

TYP HALY

GHIJKLM
1Základy a vybavení0,1120,1110,1130,1220,1230,1130,122
2Svislé konstrukce0,2230,2290,2390,2930,2980,2620,241
3Stropy0,0920,0900,0920,0890,0910,0890,091
4Zastřeš, mimo krytinu0,0930,0990,1010,1100,1120,1030,104
5Krytiny střech0,0290,0280,0290,0290,0280,0290,030
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0070,0070,0070,006
7Úpravy vnitř, povrchů0,0630,0630,0630,0610,0600,0590,053
8Úpravy vněj. povrchů0,0340,0330,0320,0330,0320,0310,032
9Vnitřní obklady keramické-------
10Schody0,0080,0080,0080,0070,0070,0070,008
11Dveře0,0310,0320,0310,0220,0210,0200,031
12Vrata0,0220,0230,0240,0230,0240,0240,021
13Okna0,0520,0530,0510,0430,0440,0430,042
14Povrchy podlah0,0480,0500,0490,0480,0490,0470,050
15Vytápění0,0110,0120,011----
16Elektroinstalace0,0840,0730,0630,0470,0480,0590,061
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0040,0040,0040,003
18Vnitřní vodovod0,0070,0110,010--0,0140,012
19Vnitřní kanalizace0,0060,0100,009--0,0130,011
20Vnitřní plynovod-------
21Ohřev teplé vody0,0030,0040,004--0,0050,004
22Vybavení kuchyní-------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0210,0230,022--0,0200,022
24Výtahy-------
25Ostatní0,0520,0390,0400,0620,0520,0510,056

Tabulka č. 3

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

Typ domu, chalupy nebo domku

A,E,CH,LB,F,I,MC,G,J,ND,H,K,O
1Základy včetně zemních prací0,0820,0710,0540,043
2Svislé konstrukce0,2120,2230,2340,243
3Stropy0,0790,0840,0910,093
4Zastřešení mimo krytinu0,0730,0520,0540,042
5Krytiny střech0,0340,0320,0330,030
6Klempířské konstrukce0,0090,0080,0080,007
7Vnitřní omítky0,0580,0620,0610,064
8Fasádní omítky0,0280,0310,0280,033
9Vnější obklady0,0050,0040,0050,004
10Vnitřní obklady0,0230,0230,0220,024
11Schody0,0100,0240,0230,039
12Dveře0,0320,0330,0320,034
13Okna0,0520,0520,0510,053
14Podlahy obytných místností0,0220,0220,0210,023
15Podlahy ostatních místností0,0100,0110,0130,014
16Vytápění0,0520,0440,0530,042
17Elektroinstalace0,0430,0410,0420,040
18Bleskosvod0,0060,0060,0060,005
19Rozvod vody0,0320,0300,0290,028
20Zdroj teplé vody0,0190,0180,0170,016
21Instalace plynu0,0050,0050,0050,005
22Kanalizace0,0310,0280,0270,029
23Vybavení kuchyní0,0050,0050,0050,005
24Vnitřní hygienické vybavení0,0410,0510,0430,050
25Záchod0,0030,0040,0030,004
26Ostatní0,0340,0360,0400,030

Tabulka č. 4

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

TYP CHAT

A

B

c I

D |

E

IIIIIIIIIIIIIII
1Základy včetně zemních prací0,0560,0630,0730,0820,0670,0740,0760,0830,0660,074
2Podezdívka0,036-0,038-0,037-0,039-0,038-
3Svislé konstrukce0,2530,2740,2730,2940,2530,2710,2720,2930,2540,273
4Stropy0,0940,1020,1010,1130,1020,1130,1020,1210,1030,112
5Zastřešení mimo krytinu0,0920,0910,0620,0610,0920,0910,0710,0700,0920,091
6Krytiny střech0,0410,0400,0410,0400,0510,0500,0510,0490,0510,049
7Klempířské konstrukce0,0080,0070,0080,0070,0080,0070,0080,0070,0080,008
8Úprava povrchů0,0920,0810,0920,0800,1010,0920,1020,0930,1030,093
9Schodiště0,0210,0410,0120,0200,0220,0420,0110,0220,0210,041
10Dveře0,0310,0300,0310,0310,0310,0300,0310,0300,0310,030
11Okna0,0520,0510,0520,0510,0520,0510,0520,0510,0520,051
12Podlahy0,0410,0400,0410,0400,0420,0410,0420,0410,0400,039
13Vytápění0,0320,0310,0310,0300,0330,0320,0330,0320,0320,031
14Elektroinstalace0,0310,0300,0300,0310,0320,0310,0320,0310,0300,029
15Rozvod vody0,0220,0210,0210,021------
16Zdroj teplé vody0,0090,0100,0090,010------
17Rozvod propan -butanu0,0020,0020,0020,002------
18Kanalizace0,0210,0200,0200,020------
19Záchod0,0040,0040,0040,0040,0040,0040,0050,0050,0050,005
20Okenice0,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,018
21Vnitřní hygienické vybavení0,0230,0220,0220,0220,0280,0260,0280,0260,0280,026
22Ostatní0,0200,0220,0180,0230,0260,0270,0260,0280,0270,030

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

TYP CHAT

F

G

H

I

IIIIIIIIIIII
1Základy včetně zemních prací0,0770,0840,0580,0640,0840,0930,0820,092
2Podezdívka0,040-0,037-0,039-0,040-
3Svislé konstrukce0,2740,2920,2540,2730,2840,3040,2800,303
4Stropy0,1020,1200,0930,1040,1020,1140,1010,123
5Zastřešení mimo krytinu0,0700,0690,0920,0900,0630,0620,0720,070
6Krytiny střech0,0500,0490,0420,0410,0410,0420,0500,049
7Klempířské konstrukce0,0080,0080,0080,0080,0080,0080,0080,008
8Úprava povrchů0,1010,0940,0930,0840,0920,0840,1010,093
9Schodiště0,0120,0230,0210,043----
10Dveře0,0320,0310,0320,0310,0310,0300,0320,031
11Okna0,0510,0500,0520,0510,0510,0500,0510,050
12Podlahy0,0400,0390,0400,0390,0400,0390,0410,040
13Vytápění0,0330,0320,0330,0320,0320,0310,0320,031
14Elektroinstalace0,0320,0310,0310,0300,0310,0300,0300,029
15Rozvod vody--0,0180,0170,0180,017--
16Zdroj teplé vody--------
17Rozvod propan - butanu--0,0030,0030,0030,003--
18Kanalizace--0,0170,0160,0170,016--
19Záchod0,0040,0040,0040,0040,0040,0040,0030,003
20Okenice0,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0200,019
21Vnitřní hygienické vybavení0,0280,0260,0230,0220,0230,0220,0290,027
22Ostatní0,0270,0300,0300,0300,0180,0330,0280,032

I - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy

II - Chaty podsklepené

Tabulka č. 5

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

TYP VEDLEJŠÍCH STAVEB

A

B

C

D

IIIIIIIIIIII
1Základy0,0620,0710,0710,0830,0640,0740,080,092
2Obvodové stěny0,3040,3220,3180,3360,3030,3210,3130,332
3Stropy0,1930,2060,1980,220,1940,2110,2180,239
4Krov (podhled x)0,1080,0930,073x)0,062x)0,0980,085--
5Krytina0,0690,0570,0810,0710,0680,0560,1120,09
6Klempířské konstrukce0,0190,0160,0170,0150,0180,0160,0160,015
7Úpravy povrchů0,0490,0570,0610,070,0490,0580,0630,072
8Schodiště0,0380,046--0,0370,043--
9Dveře0,0310,0230,030,0210,0290,020,0380,026
10Okna0,010,0120,0110,0130,0120,0140,0130,014
11Podlahy0,0680,0630,0820,070,080,0680,0970,085
12Elektroinstalace0,0490,0340,0580,0390,0480,0340,050,035

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

TYP VEDLEJŠÍCH STAVEB

E

F

G

IIIIIIIII
1Základy0,0770,0880,0830,0940,1220,137
2Obvodové stěny0,2740,2900,3190,3390,310,329
3Stropy0,2020,220,2120,234--
4Krov (podhled x)0,1090,090--0,3350,33
5Krytina0,0680,0550,1110,0860,1280,105
6Klempířské konstrukce0,0180,0160,0160,0150,0420,032
7Úpravy povrchů0,0520,0640,060,070,0630,067
8Schodiště0,0360,042----
9Dveře0,030,0220,0370,025--
10Okna0,0130,0140,0140,014--
11Podlahy0,0820,0710,1080,092--
12Elektroinstalace0,0390,0280,040,031--

I - Vedlejší stavby nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy

II - Vedlejší stavby podsklepené

Tabulka č.6

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ

Číslo položky

Konstrukce a

vybavení

Typ garáže

A

B

C

nepodsklepenépodsklepenénepodsklepenépodsklepenénepodsklepenépodsklepené
1Základy0,0600,0710,0620,0780,0820,093
2Obvodové stěny0,2890,2970,3010,3270,3380,342
3Stropy0,1910,2150,2620,276--
4Krov0,1000,092--0,1620,169
5Krytina0,0680,0530,0570,0430,0820,092
6Klempířské konstrukce0,0190,0170,0290,0260,0190,017
7Úpravy povrchů0,0510,0580,0480,0540,0630,068
8Dveře0,0230,0180,0270,0140,0360,029
9Okna0,0130,0110,0140,0120,0160,013
10Vrata0,0600,0520,0680,0440,0620,049
11Podlahy0,0680,0730,0720,0800,1400,128
12Elektroinstalace0,0580,0430,0600,046--

Tabulka č. 7

PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ

Číslo položkyNázevPředpokládaná životnost v letech
1Základy včetně zemních prací150 -200
2Svislé konstrukce80 - 200
3Stropy80 - 200
4Zastřešení mimo krytinu70-150
5Krytiny, střecha40-80
6Klempířské konstrukce30-80
7Úpravy vnitřních povrchů50-80
8Úpravy vnějších povrchů30-60
9Vnitřní obklady keramické30-50
10Schody80 - 200
11Dveře50-80
12Vrata30-50
13Okna50-80
14Povrchy podlah15-80
15Vytápění20-50
16Elektroinstalace25-50
17Bleskosvod30-50
18Vnitřní vodovod20-50
19Vnitřní kanalizace30-60
20Vnitřní plynovod20-50
21Ohřev teplé vody20-40
22Vybavení kuchyní15-30
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC30-60
24Výtahy30-50
25Ostatní-
26Instalační prefabrikáty (jádra)15-25

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Míry kapitalizace pro oceňování nemovitých věcí a majetkových práv výnosovým způsobem

Číslo polož.

Typ stavby

Název položky

Míra kapitalizace v % pro

BudovyHalyBudovyHaly
1LE,F,GNemovité věci pro výrobu7,59,5
2RINemovité věci pro garážování1110
3HCNemovité věci pro obchod78
4FDNemovité věci pro administrativu

6,5

5I,GDNemovité věci pro hromadné ubytování a stravování (např. hotely), ostatní ubytování

7,5

6PHNemovité věci pro dopravu, spoje

7

7CANemovité věci pro školství

8

8DANemovité věci pro kulturu

7

9ADNemovité věci pro zdravotnictví

8

10Z, OK,LNemovité věci pro zemědělství67,5
11SJNemovité věci pro skladování66,5
12EBNemovité věci pro sport77
13J-Bytové domy typové5,5-
14K-Bytové domy netypové4,5-
15

-

Ostatní nemovité věci neuvedené

8

16

-

Majetková práva

12

U staveb oceňovaných podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) se k příslušné míře kapitalizace připočte 0,1 až 0,5 % na pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové podlahové plochy.

U staveb s víceúčelovým užitím, pokud byla míra kapitalizace stanovena podle převažujícího účelu užití, lze odlišnou míru kapitalizace příslušející zbylé části, zohlednit ve zvýšení nebo snížení stanovené kapitalizace o 0,1 až 0,5 %.

Výše celkové úpravy míry kapitalizace může činit nejvýše 0,5 %.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Zatřídění nemovité věci do skupiny podle analýzy jejího rozvoje pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu.

Tabulka č. 1

Označení skupiny

CHARAKTERISTIKA SKUPIN DLE ANALÝZY ROZVOJE NEMOVITÉ VĚCI

Změny okolí a podmínek s dopadem na výnosnost nebo na poptávkuRozvojové možnosti nemovité věci
A

s pozitivním dopadem

ano
Bne
C

bez zásadních změn - stabilizovaná oblast

ano
Dne
E

s negativním dopadem

ano
Fne

Určení ceny nemovité věci kombinací nákladového a výnosového způsobu

Tabulka č. 2

Označení skupiny

VÝPOČET CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU

CV ≤ CN

CV > CN

Pro budovy a halyPro budovy typu J a KPro budovy ostatních typů a haly
ACV + 0,40 RCV x 1,15CV x 1,15
B,CCV + 0,20 RCV x 1,05CV x 1,10
D, ECV + 0,10RCVCV x 1,05
FCVCV x 0,85CV

kde

R = |CV - CN|,

CV - cena stavby zjištěná výnosovým způsobem,

CN - cena stavby zjištěná nákladovým způsobem.

V analýze rozvoje nemovité věci se posuzuje schopnost nemovité věci přizpůsobit se předpokládaným změnám okolí a podmínek, které mohou výrazně ovlivnit výnosnost nebo poptávku po nemovité věci.

• Změnami okolí a podmínek se rozumějí budoucí změny charakteru okolní zástavby v návaznosti na územní plán, realizace staveb v okolí posuzované nemovité věci s výrazným dopadem na její výnosnost nebo prodejnost (např. objekty občanské vybavenosti, dopravní a průmyslové stavby, stanice metra, otvírka těžebního území a jiné), fiskální a dotační politika státu, cenové regulace, a jiné.

• Rozvojovými možnostmi nemovité věci se rozumí posouzení, zda stávající využití odpovídá jejímu nejlepšímu a nejvyššímu využití, zda stavebně technické parametry stavby odpovídají požadavkům vyplývajícím z předpokládaných změn, případně zda je možná její změna (např. stavebními úpravami, změnou účelu užití stavby), aby se zachovala nebo zvýšila výnosnost nemovité věci, u pozemků posouzení možnosti další zástavby, a jiné.

• Nemovitá věc, u které je růst pachtovného či nájemného zaručen polohou nemovité věci (např. umístění v centru obce nebo jiné významné lokalitě), se zařadí do skupiny A. Jiné zařazení lze pouze na základě průkazného doložení negativních změn v okolí.

• Zatřídění do skupin je nutno zdůvodnit.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor1858KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha 1*191292001 - 100002194Hradec Králové3210Jeseník1391
Praha 2*5796do 2000 obyvatel1994Jičín2640Olomouc2296
Praha 3*6203PLZEŇSKÝ KRAJNáchod1616Prostějov1884
Praha 4*7017Plzeň 1*2844Rychnov nad Kn.2181Přerov1653
Praha 5*5545Plzeň 2*2814Trutnov2402Šumperk2471
Praha 6*9046Plzeň 3*388210001 - 50000168110001 - 500002098
Praha 7*3409Domažlice16392001 - 1000013992001 - 100001772
Praha 8*5468Klatovy2116do 2000 obyvatel1526do 2000 obyvatel1516
Praha 9*5602Rokycany2329PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha 10*6250Tachov1928Chrudim1829Kroměříž2191
Praha 11*570910001 - 500002037Pardubice2979Luhačovice2632
Praha 12*52272001 - 100001723Svitavy1940Uherské Hradiště2001
Praha 13*6767do 2000 obyvatel1340Ústí nad Orlicí1812Vsetín1606
Praha 14*3654KARLOVARSKÝ KRAJ10001 - 500001636Zlín3022
Praha 15*7557Karlovy Vary 1*73902001 - 10000185610001 - 500002347
Praha 16*4306Karlovy Vary 2*3179do 2000 obyvatel16502001 - 100001649
Praha 17*3391Karlovy Vary 3*2440KRAJ VYSOČINAdo 2000 obyvatel1490
Praha 18*4595Karlovy Vary 4*3755Havlíčkův Brod2210MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Praha 19*5457Cheb2289Jihlava2563Ostrava 1*2367
Praha 20*6226Františkovy Lázně2371Pelhřimov1986Ostrava 2*2031
Praha 21*7469Mariánské Lázně2227Třebíč2131Ostrava 3*2066
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov2757Žďár nad Sázavou2616Ostrava 4*1606
Benešov220310001 - 50000179410001 - 500002026Ostrava 5*1973
Beroun41932001 - 1000017702001 - 100001091Ostrava 6*2328
Kladno2645do 2000 obyvatel2036do 2000 obyvatel1136Ostrava 7*2693
Kolín2418ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava 8*3135
Kutná Hora2701Děčín1275Brno 1*6084Ostrava 9*3440
Mělník2878Chomutov2040Brno 2*4693Ostrava 10*2066
Mladá Boleslav2365Litoměřice2343Brno 3*4470Ostrava 11*1955
Nymburk2811Louny2007Brno 4*4805Ostrava 12*1824
Poděbrady2540Most3403Brno 5*5079Bruntál1610
Praha-východ**5563Teplice2536Brno 6*3801Frýdek-Místek2228
Praha-západ**5823Ústí nad Labem1608Brno 7*3680Havířov2258
Příbram236510001 - 500001547Brno 8*4654Karviná2231
Rakovník21112001 - 100001286Brno 9*3720Nový Jičín2185
10001-500002922do 2000 obyvatel1324Blansko3439Opava2204
2001 - 100002926LIBERECKÝ KRAJBřeclav193510001 - 500001613
do 2000 obyvatel2453Česká Lípa1668Hodonín20422001 - 100001546
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou2185Vyškov2274do 2000 obyvatel1524
České Budějovice3071Liberec3030Znojmo2036
Český Krumlov2799Semily162410001 - 500002948
Jindřichův Hradec217410001 - 5000021272001 - 100002160
Písek19132001 - 100001997do 2000 obyvatel1901
Prachatice2256do 2000 obyvatel2194
Strakonice2116

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.

Index konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ViNázev znakuČísloPopis pásmaHodnotaV,
12345
0Typ stavbya)I.Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. NP - se šikmou nebo strmou střechouA;B;E;F;CH;I;L; M
II.Dtto - s plochou střechouA;B;E;F;CH;I;L; M
III.Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechouC;D;G;H;J;K;N;O
IV.Dtto - s plochou střechouC;D;G;H;J;K;N;O
1Druh stavbyI.Rekreační chalupa a rekreační domek-0,02
II.Dvoj domek, dům řadový-0,01
III.Samostatný rodinný dům0
2Provedení obvodových stěnb)I.Na bázi dřevní hmoty - nezateplené; zdivo smíšené nebo kamenné-0,08
II.Železobetonová konstrukce - nezateplená-0,01
III.Zdivo cihelné nebo tvárnicové0
IV.Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené0,04
vEkologické stavby, nízkoenergetické a pasivní domy atd.0,10
3Tloušťka obvod, stěnI.méně jak 45 cm-0,02
II.45 cm0
III.více jak 45 cm0,03
4Podlažnostc)I.Hodnota 10
II.Hodnota více jak 1 do 2 včetně0,01
III.Hodnota větší než 20,02
5Napojení na sítě (přípojky)I.Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie-0,10
II.Přípojka elektro, vl. studna na pozemku-0,05
III.Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do žumpy nebo septiku0
IV.Přípojka elektro voda, napoj, na veřej, kanál, nebo domovní čistírna0,04
V.Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan0,08
6Způsob vytápění stavbyI.Lokální na tuhá paliva-0,08
II.Lokální vytápění el. nebo plynem,-0,04
III.Ústřední, etážové , dálkové0
IV.V převažující části vytápění podlahové, teplo vzdušné vytápění0,05
V.Ostatní druhy vytápění (např. solární, tepelná čerpadla, stěn. vytápění)0,06 až 0,10
7Zákl. příslušenství v RDd)I.Bez základního příslušenství nebo pouze suchý záchod,chemické WC-0,10
II.Pouze částečné ve stavbě nebo úplné podstand. nebo mimo stavbu RD-0,05
III.Úplné - standardní provedení0
IV.Úplné nadstandard, nebo více zákl.přísl. standard, proved., popřípadě prádelna0,05
V.Více základních příslušenství nadstandardního provedení0,06 až 0,10
8Ostatní vybavení v RDI.Bez dalšího vybavení0
II.Např. sauna, centrál.vysavač, zimní zahrad., vířivé vany, vnitřní bazén0,01 až 0,25
9Venkovní úpravyI.Zanedbatelného rozsahu-0,05
II.Minimálního rozsahu-0,03
III.Standardního rozsahu a provedení0
IV.Většího rozsahu nebo nadstand. provedení0,04
V.Nadstandardní provedení a rozsah0,05
10Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RDI.Snižující hodnotu RD-0,01 až -0,03
II.Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m0
III.Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem do 25 m0,05 až 0,10
11Pozemky ve funkčním celku se stavbouI.Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) nebo do 300 m-0,01
II.Od 300 m2 do 800 m2 celkem0
III.Nad 800 m2 celkem0,01
12Kriterium jinde neuvedenéI.Významně snižující cenu-0,06 až -0,10
II.Mírně snižující cenu-0,01 až -0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,01 až 0,05
V.Významně zvyšující cenu0,06 až 0,10
13Stavebně- technický stavI.Stavba ve výborném stavu1,05*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,00*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
IV.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti)0,40*
Index konstrukce a vybavení: index konstrukce a vybavení

a) Typ stavby se určí začleněním do kvalitativního pásma a výběrem písmene ze sloupce 5 odpovídajícího typu dle přílohy č. 11.

b) Začlenění se provede podle převažující svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji pří více druzích určit, pak se pro výpočet použije hodnota konstrukce příslušející kvalitativnímu pásmu nejvyššího čísla z vyskytujících se druhů konstrukcí.

c) Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1. NP - nutno doložit výpočtem.

d) Základním příslušenstvím pro účely této vyhlášky se rozumí koupelna (vana nebo sprchovací kout, umyvadlo) a splachovací záchod.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s, který se vypočte podle vzorce

s = 1 - 0,005 × y,

kde

y................stáří stavby v rocích,

1 a 0,005 ......konstanty

Přitom platí, že nejnižší hodnotou koeficientu s je 0,6.

Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50 ti let se nepřihlíží.

Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHALIBERECKÝ KRAJ
PRAHA 1*-nad 50000 obyvatel2027
PRAHA 2*-10001 - 500002536
PRAHA 3*-2001 - 100001678
PRAHA 4*3598do 2000 obyvatel2473
PRAHA 5*2260KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
PRAHA 6*3279nad 50000 obyvatel2076
PRAHA 7*270210001 - 500001878
PRAHA 8*20052001 - 100002102
PRAHA 9*2398do 2000 obyvatel2515
PRAHA 10*2349PARDUBICKÝ KRAJ
PRAHA 11*2758nad 50000 obyvatel1516
PRAHA 12*620110001 - 500001416
PRAHA 13*54892001 - 100001684
PRAHA 14*1816do 2000 obyvatel1609
PRAHA 15*5294KRAJ VYSOČINA
PRAHA 16*2328nad 50000 obyvatel992
PRAHA 17*356710001 - 500001426
PRAHA 18*29582001 - 100001483
PRAHA 19*2601do 2000 obyvatel1879
PRAHA 20*2334BRNO
PRAHA 21*3781BRNO 1*-
STŘEDOČESKÝ KRAJBRNO 2*1865
nad 50000 obyvatel1552BRNO 3*1853
10001 - 500002108BRNO 4*2374
2001 - 100003475BRNO 5*1385
do 2000 obyvatel2581BRNO 6*2199
JIHOČESKÝ KRAJBRNO 7*1920
nad 50000 obyvatel2495BRNO 8*4619
10001 - 500001717BRNO 9*2127
2001 - 100001960JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
do 2000 obyvatel2538nad 10000 obyvatel1383
PLZEŇSKÝ KRAJ2001 - 100002006
nad 50000 obyvatel1945do 2000 obyvatel2587
10001 - 500001451OLOMOUCKÝ KRAJ
2001 - 100002232nad 50000 obyvatel2075
do 2000 obyvatel247410001 - 500001658
KARLOVARSKÝ KRAJ2001 - 100001899
nad 50000 obyvatel1388do 2000 obyvatel2315
10001 - 500001695ZLÍNSKÝ KRAJ
2001 - 100001670nad 50000 obyvatel1780
do 2000 obyvatel235110001 - 500001319
ÚSTECKÝ KRAJ2001 - 100001899
nad 50000 obyvatel1210do 2000 obyvatel2287
10001 - 500001530MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
2001 - 100001808nad 50000 obyvatel1655
do 2000 obyvatel189610001 - 500002025
2001 - 100001830
do 2000 obyvatel2217

* Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

Index konstrukce a vybavení rekreačních a zahrádkářských chat

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ViNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Vi
12345
0Typ stavbya)I.Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. NP - bez podkroví nebo do Ví zastavěné plochy 1. NPA;B;C;D;E;F;G;H; I
II.Dtto - s podkrovím nad 1/2 zastavěné plochy l. NP včetněA;B;C;D;E;F;G;H; I
III.Podsklepený- bez podkroví nebo do 1/2 zastavěné plochy 1. NPA;B;C;D;E;F;G;H; I
IV.Dtto - s podkrovím nad 1/2 zastavěné plochy 1. NP včetněA;B;C;D;E;F;G;H; I
1Druh stavbyI.Zahrádkářská chata0,02
II.Rekreační chata0
2Svislé konstrukceb)I.Dřevěné jednostranně obíjené-0,05
II.Dřevěné oboustranně obíjené, zdivo do tl. 30 cm včetně-0,03
III.Montované na bázi dřevní hmoty0
IV.Dřevěné srubové0,02
V.Zděné tl. více jak 30 cm0,05
3Střešní konstrukceI.Krov neumožňující zřízení podkroví-0,01
II.Plochá střecha nebo krov umožňující zřízení podkroví (nevyužito)0
III.Podkroví více jak z poloviny zastavěné plochy stavby0,03
4Napojení stavby na sítěI.Žádné napojení nebo pouze vlastní zdroj el. energie-0,06
II.Elektr. proud, voda, žumpa (septik)0
III.Elektr. proud, napojení na veřejný vodovod a kanalizaci nebo domovní čistírna odpadních vod, zemní plyn (PB stanice aj.)0,06
5VybaveníI.Bez zákl. příslušenství-0,10
II.Pouze WC suché nebo i mino stavbu-0,06
III.WC ve stavbě0
IV.WC ve stavbě, koupelna nebo sprchový kout0,10
V.WC, koupelna, popřípadě jich více nebo další vybavení (např. zimní zahrady, vnitřní bazén atd.),0,15
6Vytápění stavbyI.Bez vytápění-0,06
II.Lokální vytápění0
III.ústřední (centrální) vytápění na pevná paliva0,05
IV.Ostatní druhy vytápění0,10
7Příslušenství stavby
(venkovní úpravy a vedlejší stavby do celkové ZP 25 m2 včetně)
I.Snižující hodnotu stavby-0,08
II.Bez příslušenství-0,04
III.Příslušenství bez výrazného vlivu na cenu chaty0
IV.Příslušenství zvyšující cenu chaty (např. venkovní gril, pergoly apod.)0,04
V.Příslušenství výrazně zvyšující cenu stavby (např. sauna)0,08 až 0,20
8Výměra pozemků užívané se stavbouI.Pouze zastavěný stavbou-0,05
II.Do 400 m20
III.Nad 400 m0,03
9Kriterium jinde neuvedenéI.Významně snižující cenu-0,06 až -0,15
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,06 až 0,15
10Stavebně- technický stavI.Stavba ve výborném stavu1,05*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,00*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
VI.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti)0,40*
Index konstrukce a vybavení: index konstrukce a vybavení

a) Typ stavby se určí začleněním do kvalitativního pásma a výběrem písmene ze sloupce 4 odpovídajícího typu dle přílohy č. 12.

b) Začlenění se provede podle převažujícího provedení svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji určit, pak se začlení do vyššího kvalitativního pásma.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s, který se vypočte podle vzorce

s = 1-0,005 × y,

kde

y................stáří stavby v rocích,

1 a 0,005 ......konstanty.

Přitom platí, že nejnižší hodnotou koeficientu s je 0,6.

Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50 ti let se nepřihlíží.

Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/ m3)
Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHALIBERECKÝ KRAJ
PRAHA 1*7062nad 50000 obyvatel1256
PRAHA 2*329010001 - 500001414
PRAHA 3*28142001 - 100001193
PRAHA 4*3411do 2000 obyvatel892
PRAHA 5*3415KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
PRAHA 6*4591nad 50000 obyvatel1844
PRAHA 7*250610001 - 500001379
PRAHA 8*30032001 - 100001099
PRAHA 9*2680do 2000 obyvatel979
PRAHA 10*3420PARDUBICKÝ KRAJ
PRAHA 11*3473nad 50000 obyvatel1137
PRAHA 12*309810001 - 500001406
PRAHA 13*28082001 - 100001127
PRAHA 14*2644do 2000 obyvatel941
PRAHA 15*1553KRAJ VYSOČINA
PRAHA 16*1978nad 50000 obyvatel1432
PRAHA 17*144910001 - 500001729
PRAHA 18*26372001 - 100001277
PRAHA 19*1513do 2000 obyvatel987
PRAHA 20*3630BRNO
PRAHA 21*4731BRNO 1*3050
STŘEDOČESKÝ KRAJBRNO 2*3707
nad 50000 obyvatel1246BRNO 3*3167
10001 - 500001452BRNO 4*2916
2001 - 100001275BRNO 5*2642
do 2000 obyvatel1474BRNO 6*2503
JIHOČESKÝ KRAJBRNO 7*3277
nad 50000 obyvatel1466BRNO 8*3249
10001 - 500001552BRNO 9*2213
2001 - 100001290JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)
do 2000 obyvatel1235nad 10000 obyvatel1553
PLZEŇSKÝ KRAJ2001 - 100001171
nad 50000 obyvatel1524do 2000 obyvatel1229
10001 - 500001465OLOMOUCKÝ KRAJ
2001 - 100001162nad 50000 obyvatel1700
do 2000 obyvatel113510001 - 500001416
KARLOVARSKÝ KRAJ2001 - 100001039
nad 50000 obyvatel1573do 2000 obyvatel817
10001 - 50000998ZLÍNSKÝ KRAJ
2001 - 10000671nad 50000 obyvatel2072
do 2000 obyvatel109010001 - 500001934
ÚSTECKÝ KRAJ2001 - 100001316
nad 50000 obyvatel1027do 2000 obyvatel941
10001 - 500001033MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
2001 - 10000954nad 50000 obyvatel1227
do 2000 obyvatel77710001 - 500001182
2001 - 10000998
do 2000 obyvatel1012

* Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

Index konstrukce a vybavení garáží

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

Znak

Kvalitativní pásma

ViNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Vi

0

Typ stavby

I.Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňující zřízení podkrovíA
II.Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkrovíB
III.Svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkrovíC

1

Druh stavby

I.Radová-0,01
II.Samostatně stojící0

2

Konstrukce

I.Kovová konstrukce opláštěná nebo Obvod, stěny tl. do 15 cm-0,10
II.Obvod, zdivo nebo stěny tl. 15-30 cm0
II.Obvod, zdivo nebo stěny tl. nad 30 cm0,10

3

Technické vybavení

I.Bez vybavení-0,05
II.Jen el. proud 230 V-0,02
III.El.proud 230V/400 V nebo vrata s elektr. pohonem0
IV.El. proud 230V/400 V, voda,nebo vytápění, vrata s elektr. pohonem0,03
V.El. proud 230V/400 V, voda, vytápění, kanalizace el. vrata s dál. ovlád.0,10

4

Příslušenství - venk. úpravy

I.Snižující hodnotu-0,02
II.Bez příslušenství-0,01
III.Bez výrazného vlivu na cenu0
IV.Zvyšující cenu0,02
V.výrazně ovlivňující cenu0,05

5

Kriterium jinde neuvedené

I.Významně snižující cenu-0,1
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,1

6

Stavebně- technický stav

I.stavba ve výborném stavu1,05*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,00*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
IV.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti)0,40*

Index konstrukce a vybavení: index konstrukce a vybavení

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s, který se vypočte podle vzorce

s = 1-0,005 × y,

kde

y................stáří stavby v rocích,

1 a 0,005 ......konstanty

Přitom platí, že nejnižší hodnotou koeficientu s je 0,6.

Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50 ti let se nepřihlíží.

Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor14631KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha 1*799602001 - 1000011619Hradec Králové26305Jeseník9403
Praha 2*58271do 2000 obyvatel11264Jičín18613Olomouc21910
Praha 3*50014PLZEŇSKÝ KRAJNáchod14557Prostějov15501
Praha 4*41697Plzeň 1*21465Rychnov nad Kn18582Přerov12709
Praha 5*43715Plzeň 2*22324Trutnov12918Šumperk13880
Praha 6*48700Plzeň 3*2503610001 - 500001366810001 - 5000012361
Praha 7*44762Domažlice137352001 - 10000121462001 - 1000010088
Praha 8*39518Klatovy15928do 2000 obyvatel17501do 2000 obyvatel8386
Praha 9*40948Rokycany15967PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha 10*37061Tachov13508Chrudim18406Kroměříž15395
Praha 11*3817010001 - 5000013894Pardubice23548Luhačovice22468
Praha 12*402942001 - 1000013031Svitavy13718Uherské Hradiště20430
Praha 13*32915do 2000 obyvatel9649Ústí nad Orlicí13173Vsetín13745
Praha 14*33041KARLOVARSKÝ KRAJ10001 - 5000013295Zlín20536
Praha 15*34597Karlovy Vary 1*313512001 - 100001381910001 - 5000016598
Praha 16*43971Karlovy Vary 2*17529do 2000 obyvatel90772001 - 1000012650
Praha 17*31971Karlovy Vary 3*14753VYSOČINA KRAJdo 2000 obyvatel10485
Praha 18*39729Karlovy Vary 4*16393Havlíčkův Brod17452MORAVSKOSLEZSKÝ kraj
Praha 19*34403Cheb10157Jihlava18902Ostrava 1*14295
Praha 20*43172Františkovy lázně11499Pelhřimov16058Ostrava 2*15341
Praha 21*49835Mariánské lázně17259Třebíč14937Ostrava 3*15299
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov9772Žďár nad Sázavou17245Ostrava 4*8616
Benešov2469310001 - 50000828210001 - 5000017124Ostrava 5*18681
Beroun252482001 - 1000080632001 - 1000011981Ostrava 6*12116
Kladno20410do 2000 obyvatel8129do 2000 obyvatel9189Ostrava 7*26424
Kolín16671ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava 8*14435
Kutná Hora17272Děčín9760Brno 1*33859Ostrava 9*15071
Mělník20954Chomutov5300Brno 2*33767Ostrava 10*15830
Mladá Boleslav24241Litoměřice13084Brno 3*35329Ostrava 11*8475
Nymburk18712Louny10799Brno 4*34627Ostrava 12*10257
Poděbrady24505Most5105Brno 5*31673Bruntál7596
Praha -výciod**27047Teplice11822Brno 6*31969Frýdek-Místek14551
Praha-západ**33210Ústí nad Labem8290Brno 7*30877Havířov13122
Příbram1466910001 - 500005644Brno 8*23200Karviná7944
Rakovník179212001 - 100007142Brno 9*30134Nový Jičín12499
10001 - 5000016551do 2000 obyvatel6419Blansko22119Opava15632
2001 - 1000019016LIBERECKÝ KRAJBřeclav1490910001 - 5000011613
do 2000 obyvatel12390Česká Lípa9841Hodonín138422001 - 100009528
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou13782Vyškov18991do 2000 obyvatel9078
České Budějovice22127Liberec18892Znojmo16186
Český Krumlov14729Semily1064910001 - 5000017374
Jindřichův Hradec1207710001 - 50000112632001 - 1000017706
Písek167162001 - 100008060do 2000 obyvatel11333
Prachatice13901do 2000 obyvatel14684
Strakonice14340

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.

Index konstrukce a vybavení bytů

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ViNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Vi
1Typ stavbyI.Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty-0,10
II.Budova - panelová, nezateplená-0,05
III.Budova - panelová, zateplená0
IV.Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná0,10
2Společné části domuI.Žádné z dále uvedených-0,01
II.Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad0
III.Komerční plochy, sauna nebo fitnes0,02
IV.Garážové stání0,10
V.Bazén0,15
3Příslušenství domuI.Příslušenství snižující cenu bytu-0,05
II.Bez dopadu na cenu bytu0
III.Příslušenství zvyšující cenu bytu (např.venkovní parkovací stání,..)0,10
4Umístění bytu v doměI.1. PP nebo 5. NP a vyšší bez výtahu-0,05
II.Ostatní podlaží nevyjmenované0
III.2.-4. NP s výtahem0,05
5Orientace obyt. místností ke světovým stranámI.Okna jen na sever nebo bez výhledu-0,01
II.Ostatní světové strany - částečný výhled0
III.Ostatní světové strany - s výhledem0,03
6Základní příslušenství bytua)I.Bez vlastního příslušenství-0,15
II.Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt nebo umakartové bytové jádro-0,10
III.Příslušenství úplné - standardní provedení0
IV.Příslušenství úplné - nadstandardní provedení nebo standardní provedení s dalším WC nebo sprchovým koutem0,05
V.Příslušenství nadstandardního vybavení (vířivé vany, masážní sprchové panely apod.) nebo více základních příslušenství0,10
7Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytemI.Standardní vybavení, bez dalších prostor-0,03
II.Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje-0,01
III.Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep)0
IV.Nadstandardní vybavení (např.krb, sauna) nebo terasa nebo zimní zahrada0,04
V.Nadstandardní vybavení (např. sauna, centrální vysavač, elektr. zabezpeč, zařízení, klimatizace, bazén), terasa nebo zimní zahrada0,05 až 0,10
8Vytápění bytuI.Lokální na tuhá paliva-0,10
II.Lokální na elektřinu nebo plyn-0,02
III.Dálkové, ústřední, etážové0
IV.Podlahové topení obytných místností0,07
V.Podlahové nebo velkoplošné stěnové vytápění apod.0,10
9Kriterium jinde neuvedenéI.Významně snižující cenu-0,10
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,10
10Stavebně- technický stavb)I.Byt ve výborném stavu1,05*
II.Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,00*
III.Byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
IV.Byt ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Byt ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce)0,40*
Index konstrukce a vybavení: index konstrukce a vybavení

a) Základním příslušenstvím bytu se pro účely oceňování rozumí koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod.

b) Stavebně technický stav se posuzuje u konstrukcí a vybavení, které patří k jednotce byt. Hodnotí se obdobně jako v případě koeficientu K4 v ustanovení § 21 odst. 2

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s, který se vypočte podle vzorce

s = 1-0,005 × y ,

kde

y................stáří stavby v rocích,

1 a 0,005 ......konstanty

Přitom platí, že nejnižší hodnotou koeficientu s je 0,6.

Jde-li o stavbu, popřípadě byt po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50 ti let se nepřihlíží.

Jde-li o stavbu, popřípadě byt s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Číslo položkySkupina dřevinPočet bonitních stupňůRozpětí obmýtí (let)Dřeviny ve skupině
1smrk980 - 120smrk ztepilý, pichlavý, černý, sivý, omorika, Engelmanův, smrky ostatní {resp. všechny druhy smrků)
2jedle980 - 120jedle bělokorá, obrovská, ojíněná, kavkazská, vznešená, jedle ostatní (resp. všechny druhy jedlí)
3borovice980 - 120borovice lesní, černá, banksovka,vejmutovka, limba, Murayova, borovice ostatní (resp. všechny druhy borovic)
4modřín980 - 120modřín evropský, modříny ostatní (resp.všechny druhy modřínu)
5douglaska580 - 120douglaska tisolistá
6buk9100 - 140buk lesní, habr obecný, javor mléč, klen, babyka, jasanolistý, javory ostatní, lípa srdčitá, velkolistá, plstnatá, jírovec maďál (tzn. vedle buku, habru a jírovce všechny druhy javorů a lip)
7dub9120 - 160dub letní, slavonský, zimní,červený, pýřitý, bahenní, duby ostatní, cer, jilm habrolistý, drsný, vaz, ořešák královský, černý, platan javorolistý, třešeň ptačí, střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň letní, ostatní listnaté tvrdé (tzn. ostatní tvrdé listnáče kromě pajasanu, jasanů a akátů)
8jasan380 - 120jasan ztepilý, americký, jasany ostatní, pajasan žlaznatý (kromě pajasanu všechny druhy jasanů)
9olše560-80olše lepkavá, šedá, zelená, kaštanovnik jedlý (tzn. kromě kaštanovníku všechny druhy olší)
10osika360-80osika (resp. topol osika)
11akát960-80akát trnovník
12topol940-50topol linda, černý, ostatní topoly nešlechtěné, topoly šlechtěné, jíva, ostatní vrby, ostatní měkké listnáče (tzn. všechny druhy topolů, vrb a ostatních měkkých listnáčů)
13bříza360-80bříza bradavičnatá, břízy ostatní, jeřáb ptačí, břek, muk (resp. všechny druhy bříz a jeřábů)

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

(z absolutní výškové bonity - AVB, používané v LHP od r. 1991, do relativní bonity - RB, uplatňované v LHP do r. 1990 včetně)

Skupiny dřevin

Věk

Absolutní výškové bonity

10121416182022242628303234363840

Relativní výškové bonity

Smrk

do 60--9776543321111-
61-80--9876554321111-
nad 80--9887654321111-

Borovice

do 60-987654321111---
61-80-987765321111---
nad 80-988765431111---

Jedle

do 50----754321111111
nad 50----865432111111

Modřín

do 50-987665421111---
nad 50-987654321111---
Douglaskacelý věk55543

Buk

do 80---876543211111-
nad 80---87665431111-

Dub

do 60-877654321111---
61-80-987655421111---
nad 80-987765421111---
Jasancelý věk----333322111---
Olšecelý věk----5543221-----
Břízacelý věk-333332111------
Osikacelý věk-333332111------

Akát

do 5099987765--------
nad 5098876654--------
Topolcelý věk---99999876-----

Habr

do 509987642---------
nad 509986532---------

V případě rozdílů mezi relativními bonitami uvedenými v hospodářské knize LHP/LHO a výsledkem převodu podle přílohy č. 29 se použijí hodnoty relativních bonit z této přílohy.

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

1. skupina dřevin: SMRK

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
8076,1367,7460,4252,5244,8039,9933,9529,4525,44
10092,6282,4673,1863,0553,2546,9139,3833,5228,18
120105,0694,3583,9272,0360,7852,1143,4436,7930,33

2. skupina dřevin: JEDLE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
8090,0579,9870,2062,1054,1747,3639,8233,0225,73
100108,8695,6682,9472,4062,3353,8544,5735,7727,65
120126,30110,4695,3182,0469,1558,8847,8237,5130,43

3. skupina dřevin: BOROVICE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
8044,9041,2836,9134,1729,1822,6321,0319,4319,43
10045,7141,9237,5934,4029,8522,8221,5819,4319,43
12047,0843,0238,8834,9730,4923,5622,4719,4319,43

4. skupina dřevin: MODŘÍN

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
8058,4853,1347,4042,3034,8130,3226,3222,1517,76
10064,8958,4151,6545,7838,6033,0028,0522,7417,76
12071,4163,9556,4049,4342,1635,3929,4322,9617,76

5. skupina dřevin: DOUGLASKA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
12345
8098,2089,0079,9072,1765,22
100108,2497,1886,0376,3867,52
120117,36105,7593,4482,2671,43

6. skupina dřevin: BUK

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
10095,8487,7680,2572,9463,9756,8250,7344,7738,36
120109,7899,5789,6980,3971,6763,2155,8748,5040,62
140121,20109,3798,5186,5277,3268,3260,0851,8442,85

7. skupina dřevin: DUB

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
120103,4992,4281,8173,0265,4159,1252,3932,2530,70
140114,58103,8292,8282,7273,7665,7057,2632,5130,70
160121,80113,63104,1793,4382,7372,5162,1132,8630,70

8. skupina dřevin: JASAN

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123
8050,5043,0334,18
10055,6847,1236,71
12061,2951,3338,99

9. skupina dřevin: OLŠE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
12345
6016,7615,0912,4310,137,34
8021,2518,0614,6111,598,42

10. skupina dřevin: OSIKA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123
608,256,604,84
809,547,345,05

11. skupina dřevin: AKÁT

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
6024,7921,5818,3315,4512,048,355,733,513,51
8029,1025,4821,5918,1214,609,575,883,513,51

12. skupina dřevin: TOPOL

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
4034,5430,5426,1222,6318,9415,7612,699,636,42
5037,8034,1529,1725,2621,2317,7514,7811,367,42

13. skupina dřevin: BŘÍZA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123
609,987,945,62
8011,218,595,71

Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách.

Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba.

Obmýtí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.

Příloha č. 31 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Skupina dřevin

Věk porostu

Náklady na zajištěnou kulturu c

1.rok2.rok3.rok4. rok5.rok
Smrk9,8211,7112,5813,4914,2914,29
Jedle18,2720,0721,0023,2224,3524,35
Borovice13,1216,1717,9019,2419,4319,43
Modřín13,3514,9816,8217,5217,7717,77
Douglaska27,5429,1930,8432,0032,8632,86
Buk18,6222,3023,5725,6026,8326,83
Dub20,6824,2425,8428,3330,7030,70
Jasan12,7316,7318,5620,4920,6020,60
Olše3,333,853,984,104,134,13
Osika3,103,363,493,623,673,67
Akát2,753,153,403,483,513,51
Topol1,952,012,282,412,502,50
Bříza3,443,723,934,144,324,32

Příloha č. 32 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0880,0860,0850,0720,0640,0600,0530,0730,082
11-200,1480,1480,1510,1440,1420,1240,1140,1420,160
21-300,2440,2450,2520,2490,2520,2260,2140,2460,270
31-400,3600,3620,3690,3690,3740,3470,3350,3650,393
41-500,4920,4920,4980,5000,5050,4820,4710,4980,523
51-600,6330,6330,6370,6390,6430,6270,6180,6380,659
61-700,7800,7790,7810,7830,7850,7770,7710,7830,797
71-790,9280,9270,9270,9280,9280,9270,9250,9280,933
80 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0690,0670,0660,0570,0500,0470,0420,0570,066
11-200,1160,1160,1180,1130,1110,0980,0900,1120,128
21-300,1930,1920,1970,1950,1970,1780,1680,1940,217
31-400,2850,2830,2890,2890,2930,2730,2620,2880,315
41-500,3880,3860,3900,3920,3950,3800,3690,3920,420
51-600,5000,4960,4990,5010,5030,4940,4840,5030,529
61-700,6160,6110,6120,6140,6150,6120,6040,6170,640
71-800,7320,7270,7270,7270,7270,7300,7240,7320,749
81-900,8450,8400,8390,8400,8390,8440,8410,8440,855
91-990,9510,9490,9480,9480,9470,9510,9500,9500,954
100 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0600,0570,0560,0480,0420,0410,0360,0490,057
11-200,1010,0990,1000,0950,0930,0840,0770,0950,111
21-300,1660,1640,1670,1650,1650,1540,1440,1650,188
31-400,2460,2410,2440,2440,2450,2360,2260,2460,273
41-500,3350,3280,3300,3310,3310,3280,3180,3350,364
51-600,4310,4220,4220,4230,4220,4260,4170,4300,458
61-700,5310,5200,5180,5180,5150,5280,5200,5280,554
71-800,6320,6190,6140,6140,6090,6300,6240,6260,649
81-900,7290,7160,7100,7090,7030,7280,7240,7210,740
91-1000,8210,8080,8020,8010,7940,8200,8180,8120,826
101-1100,9020,8930,8880,8870,8810,9020,9010,8950,904
111-1190,9710,9670,9650,9650,9620,9710,9710,9680,971
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0720,0710,0570,0530,0500,0510,0530,0340,001
11-200,1480,1520,1470,1410,1260,1130,0860,0560,001
21-300,2550,2630,2660,2600,2360,2130,1650,1290,001
31-400,3750,3840,3910,3860,3600,3340,2780,2420,001
41-500,5040,5130,5210,5170,4940,4700,4170,3860,001
51-600,6410,6480,6550,6530,6360,6170,5750,5510,034
61-700,7830,7870,7920,7910,7820,7700,7440,7300,326
71-790,9270,9290,9300,9300,9280,9240,9150,9110,742
80 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0560,0560,0450,0420,0390,0400,0410,0260,001
11-200,1150,1190,1150,1110,0990,0880,0660,0430,001
21-300,1980,2050,2080,2040,1850,1670,1260,0980,001
31-400,2910,3000,3060,3030,2830,2610,2130,1830,001
41-500,3920,4000,4080,4060,3880,3670,3190,2930,001
51-600,4980,5060,5120,5130,4990,4810,4400,4180,014
61-700,6080,6140,6200,6220,6140,6010,5690,5540,137
71-800,7210,7250,7280,7310,7290,7210,7000,6910,311
81-900,8340,8360,8370,8400,8410,8380,8280,8240,542
91-990,9450,9460,9460,9470,9490,9480,9460,9460,832
100 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0460,0460,0370,0350,0330,0340,0350,0220,001
11-200,0950,0980,0950,0930,0840,0760,0570,0370,001
21-300,1640,1700,1720,1700,1570,1420,1090,0850,001
31-400,2410,2480,2530,2520,2400,2230,1830,1590,001
41-500,3250,3310,3370,3380,3290,3130,2750,2540,001
51-600,4130,4190,4230,4270,4230,4110,3790,3630,008
61-700,5040,5090,5120,5180,5200,5130,4900,4800,074
71-800,5980,6000,6010,6090,6180,6160,6030,6000,169
81-900,6910,6920,6910,7000,7130,7160,7130,7160,294
91-1000,7840,7830,7810,7890,8040,8100,8150,8210,452
101-1100,8730,8720,8700,8760,8890,8960,9040,9100,643
111-1190,9590,9580,9570,9600,9660,9690,9740,9770,872
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6-100,1900,1940,2180,2100,1860,2310,412--
11-200,3830,3870,4070,4070,3480,4510,492--
21-300,5760,5800,5950,6020,5190,6590,572--
31-400,7240,7270,7370,7490,6580,8050,638--
41-500,8320,8350,8400,8540,7690,9000,699--
51-600,9070,9100,9120,9250,8570,9560,763--
61-700,9570,9590,9590,9690,9250,9840,840--
71-790,9890,9900,9890,9930,9780,9960,939--
80 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6-100,1840,1890,2100,2070,1740,2240,307--
11-200,3710,3760,3920,4010,3260,4370,367--
21-300,5590,5640,5730,5930,4850,6390,426--
31-400,7010,7070,7100,7380,6150,7800,476--
41-500,8060,8110,8090,8410,7190,8720,521--
51-600,8790,8840,8780,9110,8010,9260,569--
61-700,9280,9320,9230,9540,8650,9540,626--
71-800,9590,9620,9520,9780,9140,9650,700--
81-900,9780,9800,9720,9900,9530,9730,797--
91-990,9920,9930,9900,9960,9850,9870,923--
100 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6-100,1750,1800,1960,2000,1640,1990,217--
11-200,3530,3580,3660,3860,3070,3880,259--
21-300,5310,5370,5350,5710,4570,5670,302--
31-400,6670,6740,6630,7110,5800,6930,336--
41-500,7660,7730,7560,8100,6780,7740,368--
51-600,8360,8430,8200,8780,7550,8220,402--
61-700,8820,8880,8620,9190,8150,8470,443--
71-800,9110,9170,8890,9420,8620,8570,495--
81-900,9290,9340,9080,9540,8980,8640,564--
91-1000,9430,9470,9240,9600,9290,8760,653--
101-1100,9590,9610,9450,9680,9560,9050,768--
111-1190,9830,9840,9780,9860,9840,9600,914--
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,1310,1200,1190,1100,1000,0940,0940,146-
11-200,2670,2660,2720,2610,2040,1990,1960,247-
21 -300,4190,4250,4360,4250,3320,3290,3250,375-
31-400,5530,5630,5760,5660,4590,4580,4540,502-
41-500,6710,6820,6950,6870,5830,5840,5820,627-
51-600,7770,7860,7960,7910,7060,7070,7070,746-
61-700,8720,8780,8840,8820,8250,8270,8290,857-
71-790,9590,9610,9630,9620,9420,9440,9440,956-
80 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,1130,1050,1040,0960,0820,0770,0790,129-
11-200,2310,2310,2370,2290,1670,1640,1630,217-
21-300,3620,3700,3820,3730,2720,2710,2710,330-
31-400,4780,4900,5040,4960,3750,3770,3780,443-
41-500,5800,5940,6080,6020,4770,4810,4840,553-
51-600,6710,6840,6960,6930,5770,5830,5880,658-
61-700,7530,7640,7730,7720,6750,6820,6890,755-
71-800,8280,8360,8420,8430,7710,7780,7860,842-
81-900,8990,9030,9060,9080,8640,8700,8770,917-
91-990,9660,9680,9680,9690,9550,9580,9610,977-
100 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,0990,0920,0910,0850,0700,0670,0690,123-
11-200,2030,2030,2080,2020,1430,1420,1440,208-
21-300,3180,3250,3350,3300,2320,2350,2390,316-
31-400,4200,4310,4420,4390,3210,3260,3330,424-
41-500,5100,5220,5330,5330,4080,4160,4270,530-
51-600,5900,6020,6110,6130,4930,5040,5190,630-
61-700,6620,6720,6780,6830,5770,5900,6080,723-
71-800,7280,7360,7390,7460,6580,6720,6930,807-
81-900,7900,7950,7950,8030,7380,7520,7730,879-
91-1000,8490,8520,8490,8580,8160,8280,8470,936-
101-1100,9080,9090,9060,9120,8910,9000,9140,976-
111-1190,9690,9680,9670,9700,9640,9680,9740,997-
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
12345
1-50,0000,0000,0000,0000,000
6-100,1420,1440,1430,1360,136
11-200,2690,2850,3020,3150,336
21-300,4140,4390,4700,4980,536
31-400,5450,5730,6080,6440,689
41-500,6640,6900,7220,7580,802
51-600,7710,7910,8170,8460,883
61-700,8690,8810,8970,9160,941
71-790,9580,9620,9670,9740,982
80 a více1,0001,0001,0001,0001,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
12345
1-50,0000,0000,0000,0000,000
6-100,1230,1260,1270,1230,127
11-200,2330,2490,2670,2840,313
21-300,3590,3840,4150,4500,501
31-400,4720,5000,5380,5810,643
41-500,5750,6020,6390,6840,749
51-600,6680,6900,7230,7640,825
61-700,7530,7690,7940,8270,878
71-800,8300,8390,8560,8790,917
81-900,9020,9050,9130,9260,949
91-990,9680,9680,9700,9740,981
100 a více1,0001,0001,0001,0001,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
12345
1-50,0000,0000,0000,0000,000
6-100,1100,1110,1110,1080,114
11-200,2080,2190,2340,2500,282
21-300,3200,3380,3650,3970,450
31-400,4210,4420,4720,5120,578
41-500,5130,5310,5610,6030,673
51-600,5960,6090,6350,6730,741
61-700,6720,6780,6970,7290,789
71-800,7410,7410,7510,7750,824
81-900,8040,7990,8010,8160,853
91-1000,8640,8550,8510,8580,882
101-1100,9200,9110,9050,9060,918
111-1190,9740,9690,9660,9650,968
120 a více1,0001,0001,0001,0001,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0850,0920,0940,0970,0780,0780,0790,0800,089
11-200,1370,1490,1740,1730,1160,1210,1230,1390,166
21-300,2130,2290,2740,2710,1810,1900,1920,2210,263
31-400,3010,3190,3740,3700,2640,2740,2760,3120,360
41-500,3980,4160,4730,4710,3610,3700,3730,4090,458
51-600,5020,5190,5720,5720,4680,4760,4780,5120,557
61-700,6110,6250,6700,6720,5840,5890,5900,6180,655
71-800,7230,7340,7660,7700,7040,7060,7070,7270,754
81-900,8350,8420,8610,8650,8240,8250,8250,8370,852
91-990,9460,9480,9540,9560,9430,9430,9420,9460,951
100 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0710,0770,0800,0830,0650,0640,0650,0660,074
11-200,1140,1250,1480,1490,0960,0990,1010,1150,139
21-300,1770,1920,2330,2330,1500,1560,1580,1830,220
31-400,2500,2670,3180,3190,2190,2260,2280,2580,301
41-500,3310,3490,4020,4060,2990,3050,3070,3390,383
51-600,4170,4350,4860,4920,3880,3930,3930,4240,466
61-700,5080,5240,5690,5780,4840,4860,4860,5120,548
71-800,6010,6140,6510,6630,5830,5820,5820,6020,631
81-900,6950,7050,7320,7440,6830,6800,6790,6930,713
91-1000,7870,7940,8110,8230,7810,7770,7760,7830,795
101-1100,8760,8800,8880,8980,8740,8710,8690,8720,877
111-1190,9600,9620,9630,9670,9600,9590,9580,9580,959
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 140

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0620,0680,0700,0750,0580,0560,0570,0570,064
11-200,1000,1100,1300,1330,0850,0870,0880,1000,119
21-300,1560,1690,2040,2090,1330,1370,1380,1590,189
31-400,2200,2360,2790,2860,1940,1980,1990,2240,260
41-500,2910,3070,3530,3640,2650,2680,2680,2940,330
51-600,3670,3830,4260,4420,3450,3440,3440,3670,401
61-700,4470,4620,4990,5190,4290,4260,4240,4430,472
71-800,5280,5410,5710,5950,5170,5100,5080,5210,543
81-900,6110,6210,6420,6680,6060,5960,5930,6000,614
91-1000,6920,7000,7110,7390,6930,6810,6770,6780,685
101-1100,7700,7760,7790,8050,7760,7630,7590,7550,755
111-1200,8440,8470,8450,8680,8530,8410,8370,8300,826
121-1300,9120,9140,9090,9250,9200,9110,9080,9020,896
131-1390,9730,9730,9700,9770,9770,9730,9720,9680,965
140 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,0780,0750,0650,0510,0280,0250,0230,245-
11-200,1040,1060,1080,1040,0730,0670,0620,335-
21 -300,1520,1570,1680,1720,1340,1260,1190,433-
31 -400,2140,2200,2350,2430,2010,1930,1850,515-
41 -500,2890,2920,3070,3170,2740,2680,2590,586-
51-600,3740,3730,3850,3950,3530,3480,3410,647-
61-700,4670,4610,4680,4760,4380,4350,4300,701-
71-800,5640,5550,5560,5610,5290,5280,5240,752-
81-900,6640,6520,6490,6500,6240,6250,6240,801-
91-1000,7650,7520,7450,7440,7260,7270,7280,851-
101-1100,8630,8520,8450,8430,8320,8340,8350,905-
111-1190,9560,9510,9480,9460,9430,9440,9440,966-
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 140

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,0680,0640,0540,0420,0230,0200,0190,211-
11-200,0900,0900,0890,0850,0580,0540,0500,288-
21-300,1320,1330,1380,1400,1080,1030,0970,371-
31-400,1860,1850,1930,1980,1620,1570,1510,442-
41-500,2510,2470,2530,2580,2210,2170,2120,503-
51-600,3250,3150,3170,3210,2850,2830,2790,555-
61-700,4050,3900,3850,3870,3530,3530,3510,602-
71-800,4900,4680,4580,4560,4260,4280,4280,646-
81-900,5760,5510,5340,5290,5030,5080,5090,688-
91-1000,6630,6350,6130,6050,5850,5910,5940,731-
101-1100,7490,7190,6950,6860,6700,6770,6820,778-
111-1200,8290,8030,7800,7700,7600,7660,7710,830-
121-1300,9040,8840,8660,8580,8530,8580,8620,890-
131-1390,9710,9630,9550,9520,9500,9520,9540,960-
140 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 160

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,0620,0560,0450,0350,0190,0170,0160,176-
11-200,0830,0790,0750,0700,0480,0450,0430,241-
21-300,1210,1170,1170,1160,0890,0860,0820,311-
31-400,1710,1630,1630,1640,1340,1310,1280,370-
41-500,2310,2170,2140,2140,1830,1820,1790,421-
51-600,2990,2780,2680,2660,2360,2370,2360,465-
61-700,3730,3430,3260,3210,2920,2960,2970,504-
71-800,4510,4130,3870,3790,3530,3590,3620,540-
81-900,5310,4850,4510,4390,4170,4250,4310,575-
91-1000,6110,5600,5180,5020,4840,4940,5020,611-
101-1100,6890,6340,5880,5690,5550,5670,5760,650-
111-1200,7640,7080,6590,6380,6290,6410,6520,694-
121-1300,8330,7800,7330,7120,7060,7180,7290,744-
131-1400,8940,8490,8080,7890,7860,7970,8070,803-
141-1490,9450,9140,8840,8700,8700,8770,8850,872-
151-1590,9850,9730,9610,9560,9560,9590,9620,954-
160 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,0970,0940,069
11-200,2400,2280,195
21-300,3970,3800,344
31-400,5360,5170,482
41-500,6580,6400,611
51-600,7660,7520,732
61-700,8650,8560,844
71-790,9560,9530,950
80 a více1,0001,0001,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,0830,0790,058
11-200,2040,1930,165
21-300,3390,3210,290
31-400,4570,4370,406
41-500,5600,5410,515
51-600,6530,6360,617
61-700,7370,7240,712
71-800,8150,8060,800
81-900,8890,8850,884
91-990,9630,9620,962
100 a více1,0001,0001,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,0720,0680,051 1
11-200,1760,1660,144
21-300,2920,2770,254
31-400,3940,3770,356
41-500,4830,4670,451
51-600,5630,5490,540
61-700,6360,6250,623
71-800,7030,6960,701
81-900,7670,7640,774
91-1000,8300,8300,843
101-1100,8950,8960,908
111-1190,9640,9650,970
120 a více1,0001,0001,000

9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 60

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
12345
1-50,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0760,0760,0720,0650,037
11-200,1390,1610,1610,1560,141
21-300,2760,3140,3170,3160,305
31-400,4600,5020,5060,5080,495
41-500,6720,7060,7100,7120,698
51-590,8920,9070,9080,9100,902
60 a více1,0001,0001,0001,0001,000

9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
12345
1-50,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0560,0600,0570,0520,028
11-200,1030,1270,1280,1250,106
21-300,2030,2470,2510,2540,229
31-400,3390,3950,4010,4080,371
41-500,4960,5560,5630,5730,523
51-600,6580,7140,7200,7320,676
61-700,8130,8540,8590,8690,820
71-790,9460,9630,9650,9690,946
80 a více1,0001,0001,0001,0001,000

10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 60

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,0520,0860,190
11-200,1110,1630,325
21-300,2540,3120,493
31-400,4510,5000,655
41-500,6740,7060,805
51-590,8970,9070,940
60 a více1,0001,0001,000

10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,0410,0690,161
11-200,0860,1300,276
21-300,1980,2490,419
31-400,3520,3990,556
41-500,5260,5630,684
51-600,7000,7240,798
61-700,8530,8640,896
71-790,9660,9680,971
80 a více1,0001,0001,000

11. skupina dřevin: AKÁT Obmýtí: 60

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6-100,0420,0480,0540,0560,0430,0450,054--
11-200,1740,1820,2010,2220,1800,2430,400--
21-300,3590,3660,3910,4200,3600,4560,696--
31-400,5550,5590,5800,6060,5450,6380,871--
41-500,7470,7480,7610,7770,7300,7950,958--
51-590,9220,9220,9260,9300,9120,9350,992--
60 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

11. skupina dřevin: AKÁT Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6-100,0350,0390,0440,0460,0320,0360,050--
11-200,1450,1490,1650,1810,1360,1940,375--
21-300,2990,3010,3200,3430,2720,3640,653--
31-400,4610,4590,4750,4950,4120,5090,817--
41-500,6210,6150,6240,6350,5520,6350,899--
51-600,7670,7580,7590,7600,6900,7470,931--
61-700,8880,8800,8750,8700,8210,8500,945--
71-790,9740,9700,9660,9620,9430,9500,972--
80 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 40

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,1180,1250,1320,1300,1260,1200,1060,1010,126
11-200,3540,3550,3600,3480,3370,3220,2840,2540,277
21-300,6500,6440,6470,6360,6250,6100,5680,5340,546
31-390,9040,8980,8990,8950,8910,8850,8650,8500,851
40 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 50

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,1080,1110,1170,1150,1100,1050,0880,0810,100
11-200,3210,3140,3190,3080,2960,2800,2360,2040,220
21-300,5900,5700,5730,5620,5480,5310,4710,4290,435
31-400,8200,7960,7960,7920,7820,7700,7180,6840,679
41-490,9690,9560,9550,9560,9520,9480,9260,9120,906
50 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 60

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,1330,1870,514
11-200,1980,2490,635
21-300,3370,3820,757
31-400,5180,5540,852
41-500,7180,7410,924
51-590,9120,9210,978
60 a více1,0001,0001,000

13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,1100,1590,482
11-200,1620,2110,595
21 -300,2760,3240,709
31-400,4250,4700,798
41-500,5900,6280,866
51-600,7490,7810,917
61-700,8850,9060,955
71-790,9770,9850,986
80 a více1,0001,0001,000

Věkový hodnotový faktor pro jednotlivé skupiny dřevin daného věku a bonitního stupně je podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených podle příslušných hodnot věkových křivek.

Růstové tabulky jsou číselné nebo grafické přehledy, které udávají nejdůležitější klasifikační (taxační) a růstové veličiny stejnověkých nesmíšených porostů na 1 ha plochy při jejich plném zakmenění. Jsou sestaveny podle dřevin, bonitních stupňů, věků, popřípadě dalších veličin. Podle růstových tabulek se stanovuje objem produkce jednotlivých dřevin.

V případě, kdy je cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c a nelze použít věkové hodnotové faktory, je věkový hodnotový faktor fa nahrazen znakem „-“.

Příloha č. 33 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Úprava základních cen lesních porostů

Tabulka č. 1

Číslo položky

Kategorie lesů a další vlivySrážky, přirážky v %
1

Lesy imisní

1.1- stupeň poškození Ido -20
1.2- stupeň poškození IIdo -30
1.3- stupeň poškození IIIado -40
1.4- stupeň poškození IIIbdo -60
1.5- stupeň poškození IVado -75
2

Lesy ochranné

2.1- na mimořádně nepříznivých stanovištíchdo -75
2.2- vysokohorské pod hranicí vegetacedo -75
2.3- v klečovém lesním vegetačním stupnido -75
3

Lesy zvláštního určení

3.1- v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. st.do -20
3.2- v ochranném pásmu zdroje přírodní léčivé a stolní minerální vodydo -20
3.3- v 1. zóně národním parkudo -40
3.4- v 2. zóně národním parkudo -20
3.5- ve zvláště chráněném územído -20
3.6- geneticky cenný lesní porost - zdroj selektovaného reprodukčního materiálu (§ 14)*)do +100
3.7- geneticky velmi cenný lesní porost - zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu (§ 15)*)do +200

*) § 14 a 15 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 2

Číslo položky

Kvalitativní znaky

Maximální srážky (-) a přirážkay (+)

Bonitní stupně (RVB)

1

2 3 4 5 6 7 8 9

4

Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem

-15

-15

-16

-17

-18 -20 -22 -24 -25
5

Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce

5.12m-11-12-13-14

-15

-17-19-22-26
5.23 m-14-14-15-17

-19

-21-23-26-30
5.34 m-19-20-21-23

-24

-27-30-34-38
5.45 m-28-29-31-33

-35

-39-43-47-52

6

Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem a v dolní části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m

-22-24-27-30-32-33-34-35-36
7

Mimořádně produkční a mimořádně kvalitní porosty

7.1

Porosty s výřezy 1. jakostní třídy

+ 40

7.2

Porosty s mimořádně vysokým produkčním potenciálem (porosty s bonitou +1)

+ 20

8

Les nízký

-60

9

Výskyt souší v porostu mimo imisní les

-30

10

Porosty dřevin s významně nižší produkční schopností, nižším zpeněžením sortimentů nebo rozdílnými těžebními náklady oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny

10.1

Habr obecný

-60

10.2

Javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, lípa, jírovec maďál

-40

10.3

Borovice černá, dub cer

-50

10.4

Nepravé jádro u buku a jasanu nad 100 let

-50

10.5

Porosty všech dřevin s velkou sukovitostí nebo křivostí kmenů

-30

10.6

Porosty borovice kleče

-75

11

Ostatní vlivy, např. škody způsobené střelbou, poddolování lesa, prosychání korun listnáčů, výskyt hniloby v dolní části koruny listnáčů

-50

Tabulka č. 3

Číslo položky

Vliv polohy (ztěžující podmínky přibližování)

Maximální srážky (-) v %

Skupiny dřevin

Jehličnaté

Listnaté

tvrdéměkké

12

Prodloužení přibližovací vzdálenosti o každých dalších 100 m nad průměrnou přibližovací vzdálenost-2-3-3
13

Přibližování na svahu

13.1od 21 do 33%-2-3-7
13.2od 34 do 50 %-6-10-14
13.3od 51 do 70%-10-17-22
13.4nad 70 %-26-49-57

14

Přibližování na trvale neúnosném podloží-9-16-21

15

Přibližování na podmíněně neúnosném podloží-5-8-11

16

Přibližování v terénu

s význačnými překážkami

-3-6-6

17

Přibližování v porostech do 60 let na svazích nad 70 %-43-72-75

1. Srážky podle položek č. 13.1 až 13.4 a srážku podle položky č. 17 lze použít pouze alternativně (jen jednu z nich).

2. Srážky podle položek č. 14 a 15 lze použít pouze alternativně.

3. V ostatních případech lze srážky vzájemně sčítat podle skutečnosti.

4. Listnatými měkkými se rozumí dřeviny: lípa, olše, topol, osika, vrba a jírovec.

5. Listnatými tvrdými se rozumí ostatní listnáče kromě uvedených v bodu 4.

Přibližovací vzdálenost - je nejkratší spojnice geometrického středu porostu (dopravního segmentu) vedoucí po vyklizovacích a přibližovacích liniích k nejbližší skládce (složišti). Měří se po vyklizovací linii nejbližší geometrickému středu porostu po střed skládky (složiště), nejlépe podle porostní mapy. Zaokrouhluje se na celé stovky metrů, vždy nahoru.

Průměrná přibližovací vzdálenost - je v podmínkách ČR 600 m.

Příloha č. 34 k vyhlášce č. 441/2013 Sb. Ocenění nelesních porostů podle § 44

Zařazení bonitních stupňů (RVB) jednotlivých skupin dřevin nelesních porostů (1 až 9) do skupin srovnávací bonity (01 - 09) v tabulkách č. 2 a 3 přílohy č. 32 a hodnoty součinitele srovnávací bonity pro skupiny dřevin nelesních porostů jehličnatých a listnatých.

Tabulka č. 1

Číslo položkySrovnávací bonita010203040506070809Součinitel srovnávací bonity *)

Skupiny dřevin nelesních porostů JEHLIČNATÝCH

1Smrk1234567891,00
2Jedle1234567891,30
3Borovice1234567890,50
4Modřín1234567891,15
5Douglaska12345----1,30

Skupiny dřevin nelesních porostů LISTNATÝCH

6Buk1234567891,20
7Dub1234567891,25
8Jasan1-2-3----0,90
9Olše1-2-3-45-0,60
10Osika1-2-3----0,20
11Akát1-234-567,8,90,70
12Topol1234567891,15
13Bříza1--2--3--0,25

*) Součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin je koeficient, který vyjadřuje vztah rozdílné produkční schopnosti jednotlivých skupin dřevin jehličnatých a listnatých nelesních porostů.

Ceny nelesních porostů JEHLIČNATÝCH

Tabulka č. 2

Věk porostu

Ceny v Kč/m2 porostu podle skupin srovnávací bonity

010203040506070809
1 - 1011,3611,3611,3611,3011,3011,3011,2411,2411,24
11-2015,2013,5411,9311,8111,4711,4111,4111,3611,30
21-3022,0819,5616,9814,8511,5911,5311,4711,4111,36
31-4030,2325,4722,0219,2114,5112,0411,5911,5311,41
41-5035,2731,2627,0122,4318,1814,9711,9311,6411,47
51-6041,5236,9431,9527,8221,7917,9514,2812,1611,53
61-7047,6642,3336,7631,9525,4720,9916,7513,5411,64
71-8053,6847,6641,5236,0829,3724,2619,3314,7411,81
81-9059,3052,8246,2340,2133,2727,5921,9117,4412,04
91 - 10064,8758,0450,7044,1137,2830,9124,6619,4413,82
101 - 11069,3462,0654,7247,6640,7834,4127,7021,4515,14
nad 11070,6663,3256,1549,1542,1035,7329,0222,6516,06

Ceny nelesních porostů LISTNATÝCH

Tabulka č. 3

Věk porostu

Ceny v Kč/m2 porostu podle skupin srovnávací bonity

010203040506070809
01 - 1016,0616,0616,0616,0016,0016,0015,9415,9415,94
11-2016,4016,3516,2916,1716,1216,0016,0015,9415,94
21-3017,2116,7516,6316,2916,2316,1716,0016,0015,94
31-4018,7517,4417,2116,5216,4016,2916,1716,0016,00
41-5020,8819,6718,3017,2116,5216,4016,2916,1716,00
51-6026,8423,8620,3017,6116,6316,5216,4016,2916,12
61-7033,2129,5925,2922,0216,7516,6316,5216,4016,17
71-8039,9235,6230,7426,6720,7618,7518,0716,5216,17
81-9046,9242,1636,5931,8925,1822,0220,0216,6316,23
91 - 10054,2649,0442,9637,3930,1727,1323,8617,0916,29
101 - 11061,9456,2649,6143,3035,4431,7227,9320,0216,40
111 - 12069,0562,6955,5848,4640,5535,4430,8622,1416,52
121 - 13076,4069,8062,4054,7246,4640,6635,3925,1816,63
131 - 14079,3273,1366,1958,2149,7343,5938,5427,4717,09
141 - 15083,2877,0870,2062,8055,0048,9242,5029,7118,18
nad 15084,5478,6371,9864,8756,9551,2744,8531,7219,67

Příloha č. 35 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Ceny lesního porostu (Kč/m2) pro skupiny dřevin při zakmenění 1,0 k ocenění lesních porostů podle § 45

1. Skupiny dřevin: SMRK, JEDLE, DOUGLASKA

Tabulka č. 1

Věková třída

Bonitní stupeň (RVB)

123456789
1-2010,218,266,654,472,751,610,340,230,11
21-4014,3414,349,646,884,593,211,491,260,57
41-6024,6621,1117,5514,1110,678,375,624,472,64
61-8036,7132,2327,8723,1718,5815,2611,709,526,88
81 - 10053,1147,2641,6435,2229,2524,6619,8416,5212,96
101 - 12063,8957,1250,5943,1336,0230,6325,0120,9916,86
nad 12077,2069,2861,4852,6544,2837,8531,4326,5021,68

U dřeviny DOUGLASKA, která má jen 5 bonitních stupňů, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 3, 5, 7 a 9.

2. Skupiny dřevin: BOROVICE, MODŘÍN

Tabulka č. 2

Věková třída

Bonitní stupeň (RVB)

123456789
1 -207,235,854,473,331,150,340,230,230,11
21-409,417,916,194,822,291,380,460,340,23
41-6014,5712,5010,328,495,283,902,641,611,49
61-8020,4218,0115,3713,199,417,575,854,474,36
81 - 10028,2225,3522,2519,6215,4912,8510,558,728,60
101 - 12033,2730,0526,7323,7419,5016,4013,7711,7011,59
nad 12039,4635,9032,2328,7924,4320,8817,6715,3715,14

3. Skupiny dřevin: BUK, JAVOR

Tabulka č. 3

Věková třída

Bonitní stupeň (RVB)

123456789
1 -208,607,005,514,132,521,720,800,570,11
21-4011,709,757,806,194,243,212,181,150,69
41-6020,1917,4414,5711,939,067,465,854,242,75
61-8031,7727,9923,9720,3016,1713,6511,249,066,65
81 - 10047,0341,7536,5931,5426,1522,7119,1616,0612,62
101 - 12068,3761,1454,3747,2640,8435,7930,9726,2721,34
121 - 14082,5974,2266,3057,9350,7044,6238,7733,1527,07
nad 140100,0390,0580,8770,7862,7555,2948,4141,6434,18

4. Skupiny dřevin: DUB, JASAN

Tabulka č. 4

Věková třída

Bonitní stupeň (RVB)

123456789
1-205,514,362,981,840,340,340,230,23o,n
21-407,916,544,933,441,610,690,460,340,23
41-6014,3412,3910,097,915,163,672,410,570,46
61-8022,1419,9616,9814,1110,328,146,191,030,69
81 - 10032,3529,5926,0422,3717,5514,6811,814,133,56
101 - 12046,8043,2538,6633,8428,1023,9719,968,838,03
121 - 14068,3763,4357,4751,0543,8237,9732,1215,7214,57
141 - 16082,8276,9770,0962,4054,3747,2640,1520,3018,93
nad 160100,3793,4985,4676,4067,1058,6250,0126,0424,20

U dřeviny JASAN, která má jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 5 a 9.

5. Skupiny dřevin: TOPOL, AKÁT

Tabulka č. 5

Věková třída

Bonitní stupeň (RVB)

1,23,45,67, 89
1 -201,610,570,460,230,11
21-403,672,521,260,460,23
41-607,465,854,132,641,03
61-809,647,805,854,132,18
nad 8012,049,987,695,743,67

6. Skupiny dřevin: OLŠE, OSIKA, BŘÍZA

Tabulka č. 6

Věková třída

Bonitní stupeň (RVB)

12345
1-201,610,570,460,230,11
21-403,672,521,260,460,23
41-607,465,854,132,641,03
61-809,647,805,854,132,18
nad 8012,049,987,695,743,67

U dřevin OSIKA a BŘÍZA, které mají jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 3 a 5.

Příloha č. 36 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Ceny ovocných dřevin

Základní ceny ovocných výsadeb jsou podle svého charakteru a v praxi uplatněných pěstitelských systémů rozděleny do dvou částí. V první části jsou ceny v Kč/m2 pro výsadby intenzivního typu ovocných sadů s tržním zhodnocováním jejich produkce, zatímco v druhé části jsou vesměs ceny v Kč/ks k extenzivním výsadbám zahrádkového, převážně samozásobitelského, typu ovocnářské produkce.

Část 1. - Intenzivní (velkovýrobní) ovocné výsadby:

Tabulka č. 1

Číslo položky

Druh ovocných dřevin

Pěstitelský systém

Hustota výsadby
ks/ha*)

charakteristikaznačka
1

jabloň, hrušeň

vysokokmen, polokmenJH-Vk200
2čtvrtkmen na silně vzrůstné podnožiJH-Ck500
3nízkokmen na středně vzrůstné podnožiJH-Nk750
4zákrsek na slabě vzrůstné podnožiJH-Zk1 250
5palmeta nebo vřetenoJH-P2 000
6vřetenoJH-V2 750
7

třešeň

vysokokmen, polokmenT-Vk200
8čtvrtkmen na ptáčniciT-pt500
9čtvrtkmen na slaběji rostoucí podnožiT-sl850
10višeňvšechny pěstitelské systémyV-vt500
11

slivoň

čtvrtkmen na generativní podnožiS-Čk350
12nízkokmen na vegetativní podnožiS-Nk850
13meruňkavšechny pěstitelské tvaryMe-vt450
14broskvoňvšechny pěstitelské tvaryB-vt550
15

ořešák vlašský

semenáčOV-s100
16štěpovanecOV-š200
17angreštvšechny pěstitelské tvaryA-vt3 000
18

rybíz

pásová výsadba keřů pro ruční sklizeňR-r1 500
19pás. výsadba keřů pro mechanizovanou sklizeňR-m4 100
20maliníkvšechny pěstitelské systémyMa-vt6 600

*) orientační hodnoty, které se v závislosti na konkrétní podnoži a odrůdě ovocné dřeviny mohou částečně odlišovat

Část 2. - Extenzivní (zahrádkové) ovocné výsadby:

Tabulka č. 2

Číslo položky

Druh ovocných dřevin

Pěstitelský systém

charakteristikaznačka
21jabloň

hrušeň

kdouloň

mišpule

vysokokmen, polokmenJHKM-VK
22čtvrtkmen, nízkokmen na silně vzrůstné podnožiJHKM-Čk
23nízkokmen na středně vzrůstné podnožiJHKM-Nk
24zákrsek nebo vřeteno na slabě vzrůstné podnožiJHKM-Zk
25

třešeň

vysokokmen, polokmenT-Vk
26nízkokmenT-Nk
27višeňvšechny pěstitelské tvaryV-vt
28švestka

pološvestka

všechny pěstitelské tvaryŠP-vt
29slíva

mirabelka

renkloda

všechny pěstitelské tvarySMR-vt
30meruňkavšechny pěstitelské tvaryMe-vt
31broskvoň

mandloň

všechny pěstitelské tvaryBM-vt
32ořešák vlašskývšechny pěstitelské tvaryOV-vt
33angreštvšechny pěstitelské tvaryA-vt
34rybíz bílý

rybíz červený

všechny pěstitelské tvaryRbč-vt
35rybíz černý

josta

všechny pěstitelské tvaryRJ-vt
36maliník

ostružiník

všechny pěstitelské tvaryMO-vt
37jeřáb sladkoplodývšechny pěstitelské tvaryJS-vt
38jeřáb černývšechny pěstitelské tvaryJČ-vt
39lískavšechny pěstitelské tvaryL-vt
40rakytník

morušovník

dřín

všechny pěstitelské tvaryRMD-vt
41bez černývšechny pěstitelské tvaryČB-vt
42růže dužnoplodávšechny pěstitelské tvaryDR-vt
43borůvka velkoplodávšechny pěstitelské tvaryVB-vt
44ostatní ovocné druhyvšechny pěstitelské tvaryOOD-vt

Ad část 1. - základní ceny intenzivních ovocných výsadeb v Kč/m2

Tabulka č. 3

p.č.značkavěk12345678910

1

JH-Vk

1-1010,6113,2714,3315,3916,9718,5620,6920,5420,2419,74
11-2019,0818,4217,7617,1016,4415,7815,1214,4613,8013,14
21-3012,4811,8211,1610,509,849,188,527,867,206,54
31-405,885,224,563,903,242,581,921,441,151,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 4

p.č.značkavěk12345678910

2

JH-Čk

1-1016,7321,4224,1629,5131,6532,2531,6130,6028,8527,10
11-2025,3523,6021,8520,1018,3516,6014,8513,1011,359,60
21-307,856,104,352,601,641,00*)1,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 5

p.č.značkavěk12345678910

3

JH-Nk

1-1022,0425,9832,9434,8035,2634,5533,5031,4529,4027,35
11-2025,3023,2521,2019,1517,1015,0513,0010,958,906,85
21-304,802,751,711,00*>1,001,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 6

p.č.značkavěk12345678910

4

JH-Zk

1-1032,6037,2841,8443,7842,9041,1538,4735,7933,1130,43
11-2027,7525,0722,3919,7117,0314,3511,678,996,313,63
21-301,881,00*)1,001,001,001,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 7

p.č.značkavěk12345678910

5

JH-P

1-1045,1455,7259,9258,1255,1651,3647,5543,7639,9736,16
11-2032,3528,5624,7720,9617,1513,369,575,762,801,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 8

p.č.značkavěk12345678910

6

JH-V

1-1062,0776,6282,3979,9275,8270,5765,3260,0754,8249,57
11-2044,3239,0733,8228,5723,3218,0712,827,573,471,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 9

p.č.značkavěk12345678910

7

T-Vk

1-1011,4513,8515,1417,5420,0623,0925,6625,4925,1424,53
11-2023,7022,8722,0421,2120,3819,5518,7217,8917,0616,23
21-3015,4014,5713,7412,9112,0811,2510,429,598,767,93
31-407,106,275,444,613,782,952,121,521,171,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 10

p.č.značkavěk12345678910

8

T-pt

1-1016,6618,8021,4223,5626,1825,7925,0324,1523,2722,39
11-2021,5120,6319,7518,8717,9917,1116,2315,3514,4713,59
21-3012,7111,8310,9510,079,198,317,436,555,674,79
31-403,913,032,151,391,00*)1,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 11

p.č.značkavěk12345678910

9

T-sl

1-1026,2928,5830,8930,4729,2027,1625,1223,0821,0419,00
11-2016,9614,9212,8810,848,806,764,722,681,421,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 12

p.č.značkavěk12345678910

10

V-vt

1-1014,2615,9917,6617,4016,8015,9715,1414,3113,4812,65
11-2011,8210,9910,169,338,507,676,846,015,184,35
21-303,522,691,861,261,00*)1,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 13

p.č.značkavěk12345678910
11S-Čk1-1015,6118,5820,8022,6922,2421,3720,2519,1318,0116,89
11-2015,7714,6513,5312,4111,2910,179,057,936,815,69
21-304,573,452,331,451,00*)1,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 14

p.č.značkavěk12345678910

12

S-Nk

1-1031,5235,1237,0236,2834,8533,0931,3329,5727,8126,05
11-2024,2922,5320,7719,0117,2515,4913,7311,9710,218,45
21-306,694,933,171,741,00*)1,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 15

p.č.značkavěk12345678910

13

Me-vt

1-1020,3022,7625,3628,0827,4026,1224,1922,2620,3318,40
11-2016,4714,5412,6110,688,756,824,892,961,681,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 16

p.č.značkavěk12345678910

14

B-vt

1-1024,8627,3530,1329,4128,1126,1824,2522,3220,3918,46
11-2016,5314,6012,6710,748,816,884,953,021,721,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 17

p.č.značkavěk12345678910

15

OV-s

1-107,479,3410,0910,8411,8612,9514,1915,6817,1719,04
11-2018,8518,4818,0117,5417,0716,6016,1315,6615,1914,72
21-3014,2513,7813,3112,8412,3711,9011,4310,9610,4910,02
31-409,559,088,618,147,677,206,736,265,795,32
41-504,854,383,913,442,972,502,031,561,191,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 18

p.č.značkavěk12345678910

16

OV-š

1-1013,7017,1318,5020,5523,3026,7326,3725,6724,4923,31
11-20 22,13 20,95 19,77 18,59 17,41 16,23 15,05 13,87 12,69 11,51
21-3010,339,157,976,795,614,433,252,071,361,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 19

p.č.značkavěk12345678910

17

A-vt

1-1027,2431,3230,3928,5024,3820,2616,1412,027,903,78
11-201,931,00*)1,001,001,001,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 20

p.č.značkavěk12345678910

18

R-r

1-1010,1311,6513,7813,3712,6711,7110,759,798,837,87
11-206,915,954,994,033,072,111,411,00*)1,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 21

p.č.značkavěk12345678910

19

R-m

1-1016,4418,9022,1821,6320,5118,2816,0513,8211,599,36
11-207,134,902,671,551,00*)1,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 22

p.č.značkavěk12345678910
20Ma-vt1-1024,9129,8928,8526,7721,1115,459,794,132,041,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Ad část 2. - základní ceny extenzivních ovocných výsadeb v Kč/ks (výjimečně v Kč/m2):

Tabulka č. 23

p.č.značkavěk12345678910
21JHKM-Vk1-10426543720934117214111652184819972117
11-202191224922732285228522612222215920962033
21-301969190618431780171716541591152814651402
31-40133912761213115010861023960897834771
41-50708645582519456393330267203140*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 24

p.č.značkavěk12345678910

22

JHKM-Čk

1-103424075216618179721085117012301274
11-201289130413041285125612091161111410661018
21-30971923876828781733686638590543
31-4049244840035330525821016211570*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 25

p.č.značkavěk12345678910
23JHKM-Nk1-10238285381491559602621630618602
11-20573545516488459431402373344316
21-30287259230202173146117896035*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 26

p.č.značkavěk12345678910

24

JHKM-Zk

1-10238276351394412419410398376355
11-20333312290269247226205183162140
21-3011997765435*)3535353535

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 27

p.č.značkavěk12345678910
25T-Vk1-10444545747953120114581745195221112229
11-202309236823972417241723942350228422172150
21-302083201619491883181617491683161515481482
31-401415134812801214114710811013946879813
41-5074567861254547841134427721114*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 28

p.č.značkavěk12345678910
26T-Nk1-1037244557573090610241107115311791191
11-2011761153111410751036998959920881842
21-30804765726687649610571532494455
31-4041637733930026122218414510670*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 29

p.č.značkavěk12345678910
27V-vt1-102414075236628219271002104410671079
11-2010651037995953911869827785743702
21-30659618575534491450407366323282
31-4023919815511470*)7070707070

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 30

p.č.značkavěk12345678910

28

ŠP-vt

1-103413995006247639001005107911361166
11-2011831196119611801153111010671023980937
21-30893850807763720677633590546503
31-4046141837433128824420115811470*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 31

p.č.značkavěk12345678910
29SMR-vt1-1035339848558569981389996010071031
11-2010451057105710411018980943905867829
21-30791753716677639602564525488450
31-4041237533629926122318414710970*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 32

p.č.značkavěk12345678910
30Me-vt1-10335392528759100312761480158916581685
11-20165316011516143013461261117510891005920
21-3083474966457949340832223715270*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 33

p.č.značkavěk12345678910

31

BM-vt

1-10359440637927121713751472150714771418
11-201327123811471060967877788697608517
21-3042833824815870*>7070707070

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 34

p.č.značkavěk12345678910
32OV-vt1-104665256147038049331060121413921558
11-201736192821102291247326542836301731993380
21-303380338033803361332232643207314930923033
31-402976291828612802274526872630257225142456
41-502399234122842225216821102053199419371879
51-601822176417061648159115331476141713601302
61-7012451186112910711014956898840783725
71-80668609552494437378321263206140*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 35

p.č.značkavěk12345678910

33

A-vt

1-10677390106113109104978473
11-206353433325*)2525252525

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 36

p.č.značkavěk12345678910
34Rbč-vt1-1061729612013012712311510799
11-2092847668605244362925*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 37

p.č.značkavěk12345678910
35RJ-vt1-106182123163182179172160149138
11-2012711510493817059473625*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 38

p.č.značkavěk12345678910

36

MO-vt

1-1037405054524943362923
11-201715*)151515

Tyto ceny jsou výjimečně v Kč/m2

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 39

p.č.značkavěk12345678910
37JS-vt1-10350437546656753828869913926943
11-20938928897866835804773742711679
21-30647616585554523483461430399367
31-403363052742432121811501188770*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 40

p.č.značkavěk12345678910
38JČ-vt1-10336419523628722795835829817779
11-20741703665627589551512474436398
21-30360321283245207169131925435*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 41

p.č.značkavěk12345678910

39

L-vt

1-10264329412495569654720792831873
11-20867856820785750715680645610575
21-30539505469435399365329294259224
31-401891541188470*)7070707070

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 42

p.č.značkavěk12345678910
40RMD-vt1-10244301376451519597657722758796
11-20796790779746713679646613580547
21-30514481448415382349316283250217
31-401841501178470*)7070707070

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 43

p.č.značkavěk12345678910
41ČB-vt1-10234276331381419461485478464424
11-20383341301260218177137955435*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 44

p.č.značkavěk12345678910
42DR-vt1-10223273328360379372357314271228
11-20185142995735*)3535353535

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 45

p.č.značkavěk12345678910
43VB-vt1-10515582669736809850931792676559
11-204433272109435*)3535353535

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 46

p.č.značkavěk12345678910
44OOD-vt1-10251303372441519585655718770802
11-20799793763725693661629598566533
21-30502470438407374342311279249217
31-401851541219070*)7070707070

*) stejná cena je i pro porosty starší.

1. Intenzivním typem ovocné výsadby se rozumí souvislá ucelená výsadba jednoho ovocného druhu stejného věku v jednotném sponu stromů nebo keřů o výměře větší než 1 000 m2, resp. 0,1 ha.

2. V základních cenách ovocných dřevin jsou zahrnuty i náklady na běžné způsoby opěr proti vyvracení (kůly, drátěnky apod.).

3. Nejnižší základní cenu každé ovocné dřeviny již nelze snižovat žádnými dalšími cenovými úpravami.

4. Základní cenu ovocné dřeviny lze s věcným zdůvodněním zvýšit až o 25 % v případech, kdy její výsadba byla provedena z prokazatelně zdravých, bezvirozních výpěstků (§ 6 vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu) nejkvalitnějších odrůd a ke dni ocenění je ve výborném, popř. velmi dobrém pěstebním stavu.

5. Základní cenu ovocné dřeviny lze s věcným zdůvodněním snížit až o 80 % v případech zřejmých důsledků nedostatečné pěstební péče, vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného, konkrétně specifikovaného, poškození. Upravená cena nesmí být nižší, než nejnižší základní cena oceňované ovocné dřeviny.

Příloha č. 37 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Ceny vinné révy včetně zařízení vinic

Základní ceny vinné révy, vč. zařízení vinic, jsou podle pěstitelského záměru rozděleny do čtyř částí.

1. Základní ceny komerční vinice v Kč/m2:

Tabulka č. 1

p.č.věk12345678910
11-1076808693959696959490
11-2085807570656055504540
21-303530252015118521*)

*) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty

2. Základní ceny podnožové vinice v Kč/m2:

Tabulka č. 2

p.č.věk12345678910
21-1090100110120130130130120110100
11-2090807570656055504540
21-303530252015107321*)

*) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty

3. Základní ceny nekomerční vinice (s výměrou do 1000 m2) v Kč/m2:

Tabulka č. 3

p.č.věk12345678910
31-10120133145155160160160160160155
11-20150145140130120110100908070
21-3060504030201510543*)

*) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty

4. Základní ceny ostatní vinné révy (v pergolách, u zdi apod.) v Kč/keř:

Tabulka č. 4

p.č.věk12345678910
41-10300340380420460460460460460460
11-20440420400380360340320300280260
21-302402202001801601401201008060*)

*) stejná cena je i pro starší keře vinné révy

5. Komerční vinicí se rozumí zemědělský pozemek podle § 3 písm. c) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.

6. Základní cenu vinice lze snížit až o 70 % v případě zjevných důsledků její zanedbané péče, vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného prokazatelného poškození nebo v případě nadměrného počtu chybějících keřů.

7. Základní cenu vinice lze zvýšit až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní převyšuje 4 000 ks/ha, avšak nejvýše o 2,5 % za každých úplných 100 ks. Obdobně lze základní cenu vinice snížit až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní nedosahuje 4 000 ks/ha, avšak nejvýše o 2,5 % za každých zcela chybějících 100 ks.

8. Základní cenu množitelské vinice s produkcí sadby v kategorii certifikovaný materiál1) lze zvýšit o 10 % a základní cenu vinice s produkcí rozmnožovacího materiálu vyšších stupňů2) lze zvýšit o 20 %.

9. Podíl opěrné konstrukce v základní ceně vinice je 20 %. Při použití sloupků z pozinkované oceli lze uvedený podíl zvýšit na 22 % a stejně tak při použití vodících drátů z nerezové oceli. Naopak při užití betonových sloupků lze uvedený cenový podíl snížit na 18 %, obdobně u plastových a impregnovaných dřevěných sloupků na 16 %.

10. Základní cenu vinice ve viniční trati lze zvýšit až o 20 % při její jižní expozici a naopak snížit až o 20 % při její severní expozici. Základní cena vinice mimo viniční trať se sníží rovněž o 20 %.

11. Základní cenu podnožové vinice nelze upravit podle předchozích odstavců 7 až 10. Umožňuje-li však tato vinice produkci certifikovaného množitelského materiálu, lze její základní cenu zvýšit až o 40 %. Základní cenu lze zvýšit o dalších až 10 %, jsou-li sloupky její opěrné konstrukce z pozinkované oceli a vodící dráty z nerezové oceli.

12. Základní cena nekomerční vinice je pro spon 1,5 x 1 m a hustotu 6 666 ks/ha. Při úpravě sponu, např. na 2 x 1 m, se základní cena této vinice sníží o 25 %. Její cenu lze dále upravit podle odstavců 6, 9 a 10.

13. Základní cenu vinné révy v pergolách, u zdi apod. lze podle nákladnosti opěrné konstrukce zvýšit až o 80 %. V případě nadměrného opotřebení opěrné konstrukce lze základní cenu této vinné révy snížit až o 30 %.

14. Cena vinic a vinné révy po úpravě přirážkami a srážkami nesmí být nižší, než nejnižší cena v příslušné tabulce (vinice č. 1 až 3, vinná réva č. 4).

1) § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

2) § 5 odst. 1 písm. a), b) vyhlášky č. 332/2006 Sb.

Příloha č. 38 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic

Základní ceny chmelových rostlin, vč. zařízení chmelnic, jsou rozděleny do dvou skupin podle kvality rozmnožovacího materiálu, který byl použit k výsadbě - tradiční, neozdravené kořenáče a kořenáče ozdravené, tzv. viruprosté (§ 4 vyhlášky č. 332/2006 Sb. o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu).

1. Základní ceny chmelnic s neozdravenými rostlinami v Kč/m2:

Tabulka č. 1

p.č.věk12345678910

1.

1-1056,4053,5850,7647,9445,1242,3039,4836,6633,8431,02
11-2028,2025,3822,5619,7416,9214,1011,288,465,642,82*)

*) stejná cena je i pro chmelnice se staršími porosty

2. Základní ceny chmelnic s ozdravenými rostlinami v Kč/m2:

Tabulka č. 2

p.č.věk12345678910

2.

1-1062,4059,2856,1653,0449,9246,8043,6840,5637,4434,32
11-2031,2028,0824,9621,8418,7215,6012,489,366,243,12*)

*) stejná cena je i pro chmelnice se staršími porosty

3. Základní cenu chmelnice lze s odůvodněním snížit až o 30 % v případě zjevných důsledků nedostatečné péče a vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného, konkrétně specifikovaného, poškození nebo v případě vysokého počtu chybějících rostlin.

4. Základní cenu chmelnice se závlahovým detailem instalovaným na její konstrukci lze zvýšit o 10 %, avšak pouze v průběhu předpokládané životnosti závlahového detailu, která je 10 let.

5. Nejnižší základní cenu chmelnice*) již nelze snížit žádnými dalšími cenovými úpravami.

Příloha č. 39 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Ceny okrasných rostlin

Základní ceny okrasných rostlin jsou podle svého charakteru rozděleny do pěti skupin specifikovaných v jednotlivých tabulkách pro stromy (1), keře a liány (2), trvalky (3), neprodukční trávníky (4) a živé plůtky, ploty a stěny (5).

1. Základní ceny okrasných rostlin:

1.1. Základní ceny stromů:

1.1.1. Vymezení skupin stromů:

Tabulka č. 1

číslo položkyskupiny stromůcharakteristikaznačka
1listnaté stromy Ikmenné tvary běžných základních druhů,

vč. pyramidálních a barevných kultivarů rodu topol

Ls I
2listnaté stromy IIkmenné tvary běžných i vzácnějších základních druhů,

vč. barevných a tvarových kultivarů javorovce jasanolistého (javoru jasanolistého), olší a vrby bílé

Ls II
3listnaté stromy IIIkmenné tvary vzácnějších a cennějších základních druhů listnáčů, vč. barevných a tvarových kultivarů a kultivarů trnovníků a rodu bříza ze skupiny IILs III
4jehličnaté stromy Iběžné základní druhy; u rodů zerav a cypříšek

rovněž sloupovité a pyramidální tvary

Js I
5jehličnaté stromy IIvzácnější a cennější základní druhy,

vč. barevných a tvarových kultivarů a kultivarů stromového vzrůstu smrku ztepilého, douglasky tisolisté a cypříšku nutky

Js II
6jehličnaté stromy IIIvzácné a cenné základní druhy,

vč. barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu

Js III

1.1.2. Základní ceny ve vymezených skupinách stromů (Kč/ks):

Tabulka č. 2

číslo položky

značka skupiny stromů

věkové kategorie (rok)

≤ 56-1011-2021-4041-6061-8081-100101-120121-140> 140
1Ls I6203 01010 08019 65032 4104382051 42051 42051 42051 420
2Ls II6603 28011 28021 78035 28048 28057 28066 28075 28084 280
3Ls III7203 66013 16025 16040 16054 66066 16077 66089 160100 660
4Js I4702 1507 62015 84025 76033 36040 97048 57056 18063 780
5Js II5302 6109 11018 61029 61038 61047 61056 61065 61074 610
6Js III7302 94010 44021 44034 44045 44056 44067 44078 44089 440

1.2. Základní ceny keřů a lián (Kč/ks):

Tabulka č. 3

číslo položkyskupiny keřů a lián a jejich charakteristikyvěkové kategorie (rok)
≤ 56- 1011-2021-40>40
7listnaté keře opadavé a stálezelené I - běžné základní druhy , vč. jejich kultivarů, popř. kmenných tvarů keřů1905201 0901 6601 660
8listnaté keře opadavé a stálezelené II - vzácnější základní druhy, vč. jejich kultivarů a kmenných tvarů keřů3107301 3301 9302 530
9listnaté keře opadavé a stálezelené III - vzácnější základní druhy, vč. jejich kultivarů a kmen. tvarů keřů4801 4802 8804 2805 680
10jehličnaté keře I - základní druhy a jejich sloupovité, plazivé, poléhavé kultivary, vč. barevných a podobné kultivary od uvedených stromových druhů1905301 0901 6602 220
11jehličnaté keře II - kuželovité, kulovité, kompaktní, převislé kultivary, vč. barevných od uvedených druhů2606801 2801 8802 480
12jehličnaté keře III - zakrslé, kompaktní, převislé kultivary, vč. barevných od uvedených druhů4401 2702 3203 3704 420
13vřesovištní dřeviny I - pokryvné druhy, vč. kultivarů (20 ks/m2)Kč/m28011013000
Kč/m21 9202 4502 66000
14vřesovištní dřeviny II - nízce rostoucí druhy opadavé i stálezelené, vč. kultivarů3808901 6801 8400
15vřesovištní dřeviny III - vzrůstné druhy opadavých azalek i stálezelených rododendronů, vč. kultivarů7601 4303 0505 7307 120
16pnoucí dřeviny I - pnoucí a pokryv, druhy, vč. kultivarů / (9 ks/m2)Kč/ks701001301500
Kč/m25907508008300
17pnoucí dřeviny II - pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů2404106007900
18pnoucí dřeviny III - pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů3205208201 4300
19růže II - pnoucí a sadové, vč. kultivarů16038042000
20růže II - pnoucí a sadové, vč. kultivarů20049055000
21růže III - stromkové - kultivary33068080000

1.3. Základní ceny trvalek*) (Kč/ks):

Tabulka č. 4

číslo položky

skupiny trvalek a jejich charakteristiky

věkové kategorie (rok)

≤ 5> 5
22trvalky, léčivky, aromatické a kořeninové byliny, okrasné trávy I - základní druhy a kultivary6060
23trvalky a okrasné trávy II - základní druhy a kultivary8080
24trvalky, kapradiny, vodní rostliny a okrasné trávy III - základní druhy a kultivary110110

*) Trvalky nemají charakter součásti věci ve smyslu § 505 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.4. Základní ceny neprodukčních trávníků*) podle způsobu založení (Kč/m2):

Tabulka č. 5

číslo položky

kategorie trávníků

věk (rok) trávníku založeného

Výsevem

předpěstovanými díly

12> 312> 3
25trávník okrasný (parterový)50130210230305380
26trávník rekreační (parkový)4090130190235280
27trávník zátěžový (sportovní)4090130230305380
28trávník extenzivní (krajinný)203040---

*) Trávníky v této tabulce nemají charakter součásti věci ve smyslu § 505 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a rovněž je nelze ztotožňovat s druhem pozemku trvalý travní porost, uvedeným v katastrální vyhlášce.

1.5. Základní ceny jednořadých, stříhaných živých plůtků*), plotů*) a stěn (Kč/m):

Tabulka č. 6

číslo položky

skupiny živých plotů a jejich charakteristiky

věk dřeviny v živém plotě (rok)

3-56-1011-2021-40> 40
29živé plůtky do výšky 0,5 m - z velmi nízkých dřevin, např. zimostráz vždyzelený cv. Suffruticosa, dřišťál Thunbergův cv. Atropurpurea Nana (5-6 ks/m)5401 1201 9803 6403 640
30živé ploty nad 0,5 m a stěny z listnatých dřevin - např. javor babyka, dřišťál Thunbergův, dřišťál Juliin, habr obecný, dřín obecný, hloh - druhy, ptačí zob obecný, mochna křovitá, hlohyně šarlatová, meruzalka alpinská, buk lesní, tavolník - druhy, pámelník bílý (2-2,5 ks/m)7101 3503 3304 7204 720
31živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z listnatých dřevin stálezelených - např. zimostráz vždyzelený, cesmína - druhy (2-2,5 ks/m)7901 5004 60010 65010 650
32živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin - smrk ztepilý, douglaska tisolistá ( 2-2,5 ks/m)2508601 7505 0405 040
33živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin a jejich kultivarů - zerav - druhy, cypříšek - druhy, smrk omorika ( 2-2,5 ks/m)5601 2404 3108 9108 910
34živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin a jejich kultivarů - tis - druhy, jedlovec - druhy (2-2,5 ks/m)8901 5804 6409 2409 240

*) Jde-li o dvojřadé či víceřadé plůtky a ploty, ocení se každá řada samostatně

2. Úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami:

2.1. Základní ceny v tabulkách č. 2 až 6 platí pro okrasné rostliny solitérní, optimálně vyvinuté, se vzhledem (habitem) odpovídajícím danému druhu či kultivaru, průběžně a odborným způsobem udržované, zdravé, bez zjevného mechanického, biotického či jiného poškození jejich nadzemních i podzemních částí. Platí pro průběžně a odborným způsobem udržované, zdravé, nepoškozené a nezaplevelené záhony trvalek a neprodukční trávníky.

2.2. Základní ceny solitérně tvarovaných (stříhaných) dřevin (např. do geometrických tvarů, figur atd.) se oceňují individuálně na základě věcného odůvodnění.

2.3. Základní ceny okrasných rostlin, vč. trávníků a živých plotů, jejichž stav se při ocenění odlišuje od optimálního vzhledu, vývoje a zdravotního stavu, lze na základě konkrétního, věcného a průkazného zdůvodnění (např. uvedením rozměrů (výšky a průměru) kmene, výšky a šířky koruny, klasifikací zdravotního stavu, vitality a sadovnické hodnoty, popř. jejich doložením fotodokumentací, apod.} upravit přirážkami a srážkami:

a) přirážkou do 200 % u listnatých stromů v tabulce č. 1 položky č. 1-3, avšak výhradně u věkových kategorií 5-10 let a 11-20 let a za předpokladu, že jsou záměrně vysázeny do zpevněných ploch (např. na ulicích a náměstích, s podzemním kotvícím systémem, provzdušňovacím systémem, ochranou kořenové mísy mřížemi, ochranou kmene kovovým chráničem apod. a kmenu kovovými chráničkami) nebo v nádobách, na střechách a jiných konstrukcích,

b) srážkou do 50 % u stromů (v tabulce č. 1 položky č. 1-6) v částečném zápoji, u stromů solitérních s částečným odvětvením, poškozením či jiným narušením koruny, s mechanickým poškozením kmene a kořenů, které lze úspěšně konzervovat, bez houbových a jiných chorob, částečně pěstebně zanedbaných,

c) srážkou do 99 % u stromů (v tabulce č. 1 položky č. 1-6) v plném zápoji s výrazně deformovaným habitem, u stromů solitérních s výrazně poškozenou korunou, kmenem a kořeny, které nelze konzervovat, prokazatelně napadených houbovou či jinou zhoubnou chorobou, pěstebně značně zanedbaných,

d) srážkou do 50 % u keřů (tabulka č. 3) a vřesovištních rostlin (tabulka č. 4) v zapojených, dobře udržovaných skupinových výsadbách a volně rostoucích živých plotech či mírně až středně poškozených solitérních keřů, dále růží, vřesovištních dřevin, stříhaných živých plotů, u slabě až středně zaplevelených trvalek a trávníků,

e) srážkou do 99 % u keřů v zapojených, neudržovaných výsadbách či silně poškozených solitérních keřů, dále růží, vřesovištních dřevin, pnoucích rostlin, u živých plotů neudržovaných či silně poškozených, řídkých nebo nezapojených, u neudržovaných, silně zaplevelených trvalkových záhonů a trávníků,

f) srážkou do 50 % u solitérních dřevin všech skupin vzniklých spontánně (náletem nebo opadem semen, z kořenových, pařezových výmladků apod.), avšak udržovaných, popř. s malými vzhledovými vadami a zdravotním poškozením, stanovištně perspektivních,

g) srážkou do 80 % u solitérních dřevin nebo dřevin (všechny skupiny) v zápoji vzniklých spontánně (náletem nebo opadem semen, z kořenových, pařezových výmladků, aj.), středně zdravotně a esteticky narušených, ale na svém stanovišti funkčně i biologicky perspektivních,

h) srážkou do 99 % u dřevin všech skupin vzniklých v plochách zeleně spontánně (nálet nebo opad semen, kořenové, pařezové výmladky, aj.), rostoucích solitérně i v zápoji, vzhledově a zdravotně silně narušené, pěstebně nedotčené a na svém stanovišti nefunkční a neperspektivní.

3. Koeficient vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami pro oceňování nelesních porostů podle § 44:

Tabulka č. 7

číslo položkypokryvnost pozemku dřevinami v %hodnoty
Kvp
191 - 1001,0
281-900,9
371-800,8
461-700,7
551-600,6
6≤ 500,5

Koeficient vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami se rozumí procentní podíl průmětů korun dřevin z výměry povrchu oceňovaného pozemku, resp. jeho pokrytí korunami na něm vzrostlých dřevin.

4. Koeficient sadovnického významu pro oceňování nelesních trvalých porostů podle § 44:

Tabulka č. 8

číslo položkycharakteristika sadovnického významu nelesního trvalého porostu*)hodnoty
Ksv
1monokulturní (stejného druhu), stejného věku, výškově vyrovnaný, hustě zapojený, bez podrostu keřů a bylin1,0
2převážně monokulturní (pouze s vtroušenými stromy jiného druhu), stejnověký, výškově ± (téměř) vyrovnaný, ale rozvolněný porost s částečným podrostem keřů a bylin1,5-2,0
3druhově smíšený stromový porost se zřetelným zastoupením 2-3 hlavních druhů a 2-10 vedlejších a vtroušených druhů, věkově a výškově téměř vyrovnaný, zapojený nebo také rozvolněný, bez podrostu nebo jen s částečným podílem podrostu keřů a bylin2,5-3,0
4smíšený stromový porost se zřetelným zastoupením 2-3 hlavních druhů, věkově a výškově rozrůzněný, zapojený až rozvolněný, bez podrostu nebo s podrostem3,5-4,0
5smíšený stromový porost, druhově, věkově a výškově výrazně rozrůzněný, převážně rozvolněný, vždy s podrostem keřů a bylin4,5-5,0

*) Poznámka:

ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice (ČNI 1999):

- Zapojený porost - stav porostu, kdy se nadzemní části rostlin jednoho patra porostu vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají.

- Rozvolněný porost - stav porostu, kdy se nadzemní části rostlin jednoho patra vzájemně nedotýkají.

5. Koeficient typu zeleně a stanoviště okrasných rostlin (Kz) :

Tabulka č. 9

číslo položkycharakteristika typu zeleněhodnoty
Kz
1historicky významné zahrady a parky, dřeviny u významných památkově chráněných objektů, lázeňských domů a v centrálních lázeňských územích, památné stromy*)2,50
2botanické a dendrologické zahrady, arboreta, stromořadí a ostatní zeleň ve zpevněných plochách veřejných prostranství2,00
3parky v nezpevněných plochách veřejných prostranství1,50
4parčíky a ostatní typy plošné a liniové zeleně, včetně solitér dřevin v nezpevněných plochách veřejných prostranství, zeleň u objektů občanské vybavenosti (např. u vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení), administrativních budov, hotelů, restaurací, obchodních domů, nákupních středisek a jiných obdobných objektů (areálů) komerčního charakteru1,00
5zeleň u bytových a rodinných domů, rekreačních domků a chalup, rekreačních a zahrádkářských chat0,75
6zeleň ve sportovních areálech, zoologických zahradách, na hřbitovech a v umových hájích a v jiných obdobných areálech nevýrobního a nekomerčního charakteru0,60
7zeleň ve výrobních, skladových a jiných obdobných hospodářských areálech0,45
8stromořadí, břehová a doprovodná zeleň vodních toků a nádrží v nezastavěném území a doprovodná zeleň pozemních komunikací v nezastavěném území0,25
9pruhy a pásy stromů a keřů, remízy, skupiny a solitéry dřevin v nezastavěném území0,15

*) § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

6. Postup ocenění okrasných rostlin:

6.1. Provedení místního šetření na pozemcích, které jsou předmětem ocenění za účelem botanické identifikace okrasných rostlin [z přílohy č. 40; pro nespecifický účel ocenění, kdy trvalý porost okrasných rostlin není hlavním předmětem ocenění nebo v případě, kdy to nepožaduje žádný z uživatelů ocenění, je dostačující určení rodu oceňované okrasné rostliny (tzn. z mezinárodního i českého názvu zpravidla první slovo zleva), ovšem s nejnižší možnou tabulkovou cenou pro daný rod], zjištění jejich aktuálního fyzického (vč. zdravotního) stavu ke dni ocenění pro věcný popis a zdůvodnění případné úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami [odst. 2.3. písm. a) až h)], určení věkové kategorie oceňovaných okrasných rostlin pro stanovení příslušné základní ceny (z tabulek č. 2 až 6), popis stanoviště okrasných rostlin pro zdůvodnění zvolené hodnoty koeficientu typu zeleně (z tabulky č. 9), popř. pořízení průkazné důkazní fotodokumentace. Je-li znám údaj o věku rostliny (např. z projektové dokumentace, z pracovních záznamů, fotodokumentace apod.), lze základní cenu okrasné rostliny upravit interpolací z cen pro obě sousední věkové kategorie.

6.2 Věk oceňované okrasné rostliny se určuje ve věkových kategoriích, uvedených v tabulkách této přílohy. Věkem oceňované okrasné rostliny se rozumí její stáří od počátku reprodukce (roku výsevu a řízkování ve školce).

6.3 Dřeviny na nelesních pozemcích, které vznikly přirozeným způsobem (tzv. náletem), se za trvalý porost považují od čtvrtého roku po svém vzniku (tzn. od pátého roku věku).

Příloha č. 40 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Zařazení druhů okrasných rostlin do skupin

1.1. Listnaté stromy I

[kmenné tvary běžných základních druhů a pyramidálních a barevných kultivarů rodu topol]

Tabulka č. 1

číslomezinárodní názevčeský název
001Ailanthus altissimapajasan žlaznatý
002Alnus glutinosaolše lepkavá
003Alnus incanaolše šedá
004Betula pendulabříza bělokorá
005Betula pubescensbříza pýřitá
006Negundo aceroides (Acer negundo)javorovec jasanolistý (javor jasanolistý)
007Populus × berolinensistopol berlínský
008Populus × canadensistopol kanadský
009Populus × canescenstopol sedavý
010Populus albatopol bílý
011Populus balsamiferatopol balzámový
012Populus nigratopol černý
013Populus simoniitopol Šimonův
014Populus tremulatopol osika
015Populus trichocarpatopol chlupatoplodý
016Robinia pseudoacaciatrnovník akát
017Salix albavrba bílá
018Salix fragilisvrba křehká

1.2. Listnaté stromy II

[kmenné tvary běžných a vzácnějších základních druhů včetně barevných a tvarových kultivarů jasanovce javorolistého (javoru jasanolistého), olší a vrby bílé]

Tabulka č. 2

číslomezinárodní názevčeský název
019Acer platanoidesjavor mléč
020Acer pseudoplatanusjavor klen
021Acer saccharinumjavor stříbrný
022Aesculus hippocastanumjírovec maďal
023Betula ermaniibříza Ermanova
024Betula jacquemontiibříza Jacquemontova
025Betula lentabříza tuhá
026Betula papyriferabříza papírovitá
027Castanea sativakaštanovník jedlý
028Catalpa bignonioideskatalpa trubačovitá
029Celtis occidentalisbřestovec západní
030Cerasus (Prunus) aviumtřešeň ptačí
031Cerasus (Prunus) mahaleb (tvar stromu)mahalebka obecná
032Cerasus (Prunus) sargentiitřešeň Sargentova
033Cercidophyllum japonicumzmarličník japonský
034Crataegus sp.hloh - všechny druhy
035Fraxinus excelsiorjasan ztepilý
036Fraxinus ornusjasan zimnář
037Gymnocladus dioicusnahovětvec dvoudomý
038Juglans cinereaořešák popelavý
039Juglans nigraořešák černý
040Juglans regiaořešák královský
041Magnolia tripetalamagnolie (šácholán) trojplátečná
042Magnolia acuminatamagnolie (šácholán) přišpičatělá
043Magnolia denudatamagnolie (šácholán) obnažená
044Magnolia kobusmagnolie (šácholán) kobus
045Malus sp.jabloň - botanické a okrasné druhy
046Morus albamorušovník bílý
047Morus nigramorušovník černý
048Morus rubramorušovník červený
049Padus avium (Prunus padus)střemcha obecná
050Paulownia tomentosapaulovnie plstnatá
051Prunus cerasiferaslivoň myrabolán
052Pterocarya fraxinifoliapterokarye jasanolistá
053Pyrus sp.hrušeň - botanické a okrasné druhy
054Sorbus aucupariajeřáb ptačí
055Sorbus intermediajeřáb prostřední
056Ulmus glabrajilm horský
057Ulmus laevisjilm vaz
058Ulmus minorjilm habrolistý

1.3. Listnaté stromy III

[kmenné tvary běžných a vzácnějších a cennějších základních druhů včetně barevných a tvarových kultivarů a kultivarů listnatých stromů skupiny II rodů bříza a trnovník]

Tabulka č. 3

číslomezinárodní názevčeský název
059Acer campestre (tvar stromu)javor babyka
060Acer rubrumjavor červený
061Aesculus × carneajírovec pleťový
062Carpinus betulushabr obecný
063Carya ovataořechovec vejčitý
067Cerasus (Prunus) fruticosatřešeň křovitá
065Cerasus (Prunus) serrulatatřešeň sakura
066Cerasus (Prunus) subhirtellatřešeň (višeň) chloupkatá
067Corylus colurnalíska turecká
068Fagus sylvaticabuk lesní
069Gleditsia triacanthosdřezovec trojtrnný
070Koelreuteria paniculatasvitel latnatý
071Liquidambar styracifluaambroň západní
072Liriodendron tulipiferaliliovník tulipánokvětý
073Phellodendron amurensekorkovník amurský
074Platanus × acerifolia (hispanica)platanjavorolistý
075Quercus cerrisdub cer
076Quercus coccineadub šarlatový
077Quercus frainettodub uherský
078Quercus macrantheradub velkokvětý
079Quercus palustrisdub bahenní
080Quercus petraeadub zimní
081Quercus pubescensdub pýřitý
082Quercus roburdub letní
083Quercus rubradub červený
084Sophora japonicajerlín japonský
085Sorbus ariajeřáb muk
086Sorbus domesticajeřáb oskeruše
087Sorbus torminalisjeřáb břek
088Tilia americanalípa americká
089Tilia cordatalípa srdčitá
090Tilia euchloralípa krymská
091Tilia petiolarislípa řapíkatá
092Tilia platyphylloslípa velkolistá
093Tilia tomentosalípa plstnatá
094Tilia vulgaris (× europaea)lípa obecná
095Ulmus × hollandicajilm holandský
096Zelkova carpinifoliazelkova habrolistá

1.4. Jehličnaté stromy I

[běžné základní druhy, u rodů zerav a cypříšek rovněž sloupovité a pyramidální kultivary]

Tabulka č. 4

číslomezinárodní názevčeský název
097Abies albajedle bělokorá
098Abies grandisjedle obrovská
099Chamaecyparis lawsonianacypříšek Lawsonův
100Chamaecyparis nootkatensiscypříšek nutká
101Chamaecyparis pisiferacypříšek hrachonosný
102Larix deciduamodřín opadavý
103Picea abiessmrk ztepilý
104Pinus sylvestrisborovice lesní
105Pinus uncinataborovice pyrenejská
106Platycladus (Thuja) orientaliszeravec východní
107Pseudotsuga menziesiidouglaska tisolistá
108Thuja occidentaliszerav západní
109Thuja plicatazerav obrovský

1.5. Jehličnaté stromy II

[vzácnější a cennější základní druhy včetně barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu a kultivarů stromového vzrůstu smrku ztepilého, dougalsky tisolisté a cypříšku nutky]

Tabulka č. 5

číslomezinárodní názevčeský název
110Abies balsameajedle balzámová
111Abies cephalonicajedle řecká
112Abies concolorjedle ojíněná
113Abies homolepisjedle nikko
114Abies koreanajedle korejská
115Abies nordmannianajedle kavkazská
116Abies numidicajedle numidská
117Abies sibiricajedle sibiřská
118Abies veitchiijedle Veitchova
119Calocedrus decurenspazerav cedrový
120Cryptomeria japonicakryptomerie japonská
121Ginkgo bilobajinan dvojlaločný
122Chamaecyparis obtusacypříšek tupolistý
123Chamaecyparis thyoidescypříšek zeravovitý
124Juniperus chinensisjalovec čínský
125Juniperus scopulorumjalovec skalní
126Juniperus virginianajalovec viržinský
127Larix kaempferimodřín japonský
128Larix laricinamodřín americký
129Metasequoia glyptostroboidesmetasekvoje tisovcovitá
130Picea engelmanniismrk Engelmannův
131Picea glaucasmrk sivý
132Picea jezoensissmrk ajanský
133Picea marianasmrk černý
134Picea omorikasmrk omorika
135Picea orientalissmrk východní
136Picea pungenssmrk pichlavý
137Picea sitchensissmrk sitka
138Pinus banksianaborovice Banksova
139Pinus contortaborovice pokroucená
140Pinus flexilisborovice ohebná
141Pinus heldreichiiborovice Heldreichova
142Pinus jeffreyiborovice Jeffreyova
143Pinus koraiensisborovice korejská
144Pinus nigraborovice černá
145Pinus parvifloraborovice drobnokvětá
146Pinus peuceborovice rumelská
147Pinus ponderosaborovice žlutá
148Pinus pungensborovice pichlavá
149Pinus resinosaborovice smolná
150Pinus rigidaborovice tuhá
151Pinus rotundataborovice blatka
152Pinus strobusborovice vejmutovka
153Pinus wallichianaborovice himalájská
154Sequoiadendron giganteumsekvojovec obrovský
155Thuja standishiizerav japonský
156Thujopsis dolabratazeravinec japonský
157Tsuga mertensianajedlovec Mertensův
158Tsuga canadensisjedlovec kanadský
159Tsuga heterophyllajedlovec západoamerický

1.6. Jehličnaté stromy III

[vzácné a cenné základní druhy včetně barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu]

Tabulka č. 6

číslomezinárodní názevčeský název
160Abies amabilisjedle líbezná
161Abies lasiocarpajedle subalpinská
162Abies magnificajedle nádherná
163Abies pinsapojedle španělská
164Abies procerajedle vznešená
165Cedrus atlanticacedr atlantský
166Cedrus deodaracedr himalájský
167Cedrus líbánicedr libanonský
168Picea brewerianasmrk Brewerův
169Pinus aristataborovice osinatá
170Pinus armandiiborovice Armandova
171Pinus cembraborovice limba
172Pinus densifloraborovice hustokvětá
173Pinus monticolaborovice pohorská
174Pseudolarix amabilispamodřín líbezný
175Taxodium distichumtisovec dvouřadý
176Taxus baccatatis červený
177Taxus cuspidatatis japonský
178Tsuga carolinianajedlovec karolínský
179Tsuga diversifoliajedlovec různolistý

1.7. Listnaté keře opadavé a stálezelené I

[běžné základní druhy včetně kultivarů, příp. kmenných tvarů

Tabulka č. 7

číslomezinárodní názevčeský název
180Acer campestre (tvar keře)javor babyka
181Acer ginnalajavor ginnala
182Acer tataricumjavor tatarský
183Amorpha fruticosanetvařec křovitý
184Berberis × stenophylladřišťál úzkolistý
185Berberis buxifoliadřišťál zimostrázový
186Berberis candiduladřišťál bělolistý
187Berberis gagnepainiidřišťál Gagnepainův
188Berberis julianaedřišťál Juliin
189Berberis thunbergiidřišťál Thunbergův
190Berberis verruculosadřišťál bradavčitý
191Berberis vulgarisdřišťál obecný
192Berberis wilsoniaedřišťál Wilsonové
193Buddleja alternifoliakomule střídavolistá
194Caragana arborescensčimišník stromovitý
195Caragana frutexčimišník křovitý
196Caragana pygmaeačimišník trpasličí
197Caryopteris × clandonensisořechkřídlec klandonský
198Ceanothus × delilianusceanotus křížený
199Cerasus (Prunus) fruticosatřešeň křovitá
200Cerasus (Prunus) mahaleb (tvar keře)mahalebka obecná
201Cerasus (Prunus) tomentosatřešeň plstnatá
202Colutea arborescensžanovec měchýřník
203Cotoneaster × watereriskalník Watererův
204Cotoneaster acutifoliusskalník špičatolistý
205Cotoneaster adpressusskalník přitisklý
206Cotoneaster bullatusskalník puchýřnatý
207Cotoneaster congestusskalník stěsnaný
208Cotoneaster dielsianusskalník Dielsův
209Cotoneaster divaricatusskalník rozkladitý
210Cotoneaster franchetiiskalník Franchetův
211Cotoneaster horizontalisskalník vodorovný
212Cotoneaster integerrimusskalník obecný
213Cotoneaster lucidusskalník lesklý
214Cotoneaster microphyllusskalník drobnolistý
215Cotoneaster multiflorusskalník mnohokvětý
216Cotoneaster praecoxskalník časný
217Cotoneaster salicifoliusskalník vrbolistý
218Cotoneaster zabeliiskalník Zabelův
219Crataegus crus-gallihloh kuří noha
220Crataegus laevigatahloh obecný
221Crataegus monogynahloh jednosemenný
222Cytisus × kewensisčilimník kewský
223Cytisus × praecoxčilimník časný
224Cytisus decumbensčilimník rozložený
225Cytisus procumbensčilimník položený
226Deutzia × magnificatroj puk skvělý
227Deutzia × roseatrojpuk růžový
228Deutzia gracilistrojpuk něžný
229Deutzia scabratrojpuk drsný
230Diervilla sessilifoliazanice bezřapíkatá
231Duschekia viridisolšička zelená
232Elaeagnus angustifoliahlošina úzkolistá
233Elaeagnus commutatahlošina stříbrná
234Euonymus europaeusbrslen evropský
235Euonymus latifoliusbrslen širolistý
236Euonymus nanusbrslen nízký
237Euonymus verrucosusbrslen bradavičnatý
238Forsythia × intermediazlatíce prostřední
239Forsythia ovatazlatíce vejčitá
240Forsythia suspensazlatíce převislá
241Frangula alnuskrušinka olšová
242Genista germanicakručinka německá
243Genista tinctoriakručinka barvířská
244Genistella (Genista) sagittaliskručinka křídlatá
245Hippophae rhamnoidesrakytník řešetlákový
246Hypericum × moserianumtřezalka Moserova
247Hypericum calycinumtřezalka kališkatá
248Hypericum patulumtřezalka rozkladitá
249Chaenomeles × superbakdoulovec nádherný
250Chaenomeles japonicakdoulovec japonský
251Chaenomeles speciosakdoulovec lahvicovitý
252Chamaecytisus (Cytisus) purpureusčilimník nachový
253Kerria japonicazákula japonská
254Laburnum alpinumštědřenec alpský
255Laburnum anagyroidesštědřenec odvislý
256Laurocerasus officinalis (Prunus laurocerasus)vavřínovec (bobkovišeň) lékařský
257Ligustrum obtusifoliumptačí zob tupolistý
258Ligustrum ovalifoliumptačí zob vejčitolistý
259Ligustrum vulgareptačí zob obecný
260Lonicera × purpusiizimolez Purpusův
261Lonicera alpigenazimolez horský
262Lonicera coeruleazimolez modrý
263Lonicera floribundazimolez bohatokvětý
264Lonicera fragrantissimazimolez vonný
265Lonicera chrysanthazimolez zlatokvětý
266Lonicera korolkowiizimolez Korolkovův
267Lonicera maackiizimolez Maackův
268Lonicera nitidazimolez lesklý
269Lonicera pileatazimolez fialový
270Lonicera tataricazimolez tatarský
271Lonicera xylosteumzimolez obecný
272Lycium halimifoliumkustovnice obecná
273Mahonia aquifoliummahónie cesmínolistá
274Mahonia repensmahónie plazivá
275Pachysandra terminalispachysandra klasnatá
276Perovskia × hybridaperovskie křížená
277Philadelphus × lemoineipustoryl (pajasmín) Lemoinův
278Philadelphus × virginalispustoryl (pajasmín) panenský
279Philadelphus coronariuspustoryl (pajasmín) věncový
280Philadelphus inodoruspustoryl (pajasmín) nevonný
281Philadelphus pubescenspustoryl (pajasmín) pýřitý
282Photinia villosafotinie chlupatá
283Physocarpus opulifoliustavola kalinolistá
284Potentilla fruticosamochna křovitá
285Prunus spinosatrnka obecná
286Pyracantha coccineahlohyně šarlatová
287Rhamnus catharticařešetlák počistivý
288Ribes alpinummeruzalka alpinská
289Ribes aureummeruzalka zlatá
290Ribes sanguineummeruzalka krvavá
291Rosa × centifoliarůže stolistá
292Rosa arvensisrůže plazivá
293Rosa caninarůže šípková
294Rosa foetidarůže páchnoucí (žlutá)
295Rosa gallicarůže keltská
296Rosa hugonisrůže Hugova
297Rosa multiflorarůže mnohokvětá
298Rosa nitidarůže lesklá
299Rosa omeiensisrůže omejská
300Rosa pendulinarůže převislá
301Rosa pimpinellifoliarůže bedrníkolistá
302Rosa rubiginosarůže vinná
303Rosa rugosarůže svraskalá
304Rub us odoratusostružník vonný
305Salix sp.vrba - botanické a okrasné druhy
306Sambucus nigrabez černý
307Sambucus racemosabez hroznatý
308Sarothamnus scopariusjanovec metlatý
309Sorbaria sorbifoliasorbarie j eřábolistá
310Spiraea × argutatavolník význačný
311Spiraea × cinereatavolník popelavý
312Spiraea × vanhoutteitavolník van Houtteův
313Spiraea betulifoliatavolník březolistý
314Spiraea douglasiitavolník Douglasův
315Spiraea japonicatavolník japonský
316Spiraea menziesiitavolník Menziesův
317Spiraea nipponicatavolník niponský
318Spiraea prunifoliatavolník třešňolistý (slivoňolistý)
319Spiraea salicifoliatavolník vrbolistý
320Spiraea thunbergiitavolník Thunbergův
321Stephanandra incisakorunatka dělenolistá
322Stephanandra tanakaekorunatka Tanakova
323Swida (Cornus) albasvída bílá
324Swida (Cornus) sanguineasvída krvavá
325Swida sericea (Cornus stolonifera)svída výběžkatá
326Symphoricarpos x chenaultiipámelník Chenaultův
327Symphoricarpos albuspámelník bílý
328Symphoricarpos orbiculatuspámelník okrouhlolistý
329Tamarix parvifloratamaryšek malokvětý
330Tamarix pentadratamaryšek pětimužný
331Tamarix tetrandratamaryšek čtyřmužný
332Viburnum lantanakalina tušalaj
333Viburnum opuluskalina obecná
334Weigela floridavajgela květnatá

1.8. Listnaté keře opadavé a stálezelené II

[vzácnější základní druhy včetně kultivarů a kmenných tvarů keřů]

Tabulka č. 8

číslomezinárodní názevčeský název
335Acer grosserijavor Grosserův
336Amelanchier ovalismuchovník vejčitý
337Amelanchier alnifoliamuchovník olšolistý
338Amelanchier laevismuchovník hladký
339Amelanchier lamarckiimuchovník Lamarckův
340Aralia elataaralie štíhlá
341Aronia melanocarpatemnoplodec (aronie) černoplodý
342Betula nanabříza trpasličí
343Buddleja davidiikomule Davidova
344Buxus microphyllazimostráz malolistý
345Buxus sempervirenszimostráz vždyzelený
346Calycanthus floridussazaník květnatý
347Calycanthus occidentalissazaník západní
348Corylus avellanalíska obecná
349Corylus maximalíska nej větší
350Cornus masdřín obecný
351Cotinus coggygriaruj vlasatá
352Cydonia oblongakdoule obecná
353Daphne mezereumlýkovec jedovatý
354Euonymus alatusbrslen křídlatý
355Euonymus planipesbrslen zploštělý
356Euonymus sachalinensisbrslen sachalinský
357Exochorda giraldiihroznovec (exochorda) Giraldův
358Exochorda racemosahroznovec (exochorda) hroznatý
359Hibiscus syriacusibišek syrský
360Holodiscus discolorceloterčník (holodiskus) různobarvý
361Hydrangea arborescenshortenzie stromečkovitá
362Hydrangea macrophyllahortenzie velkolistá
363Hydrangea paniculatahortenzie latnatá
364Hydrangea quercifoliahortenzie dubolistá
365Hydrangea sargentianahortenzie Sargentova
366Hydrangea serratahortenzie pilovitá
367Ilex aquifoliumcesmína ostrolistá
368Ilex crenatacesmína vroubkovaná
369Ilex pernyicesmína Pernyova
370Kolkwitzia amabiliskolkvicie krásná
371Laburnum × watererištědřenec Watererův
372Mahonia bealeimahónie Bealeova
373Mespilus germanicamišpule německá
374Cerasus (Prunus) glandulosatřešeň žlaznatá
375Prunus × cistenamyrabolán cistena
376Ptelea trifoliatakřídlatec trojlistý
377Rhus glabraškumpa lysá
378Stranvaesia davidianastranvésie Davidova
379Syringa meyerišeřík Meyerův
380Syringa microphyllašeřík malolistý
381Syringa × chinensisšeřík čínský
382Syringa × prestoniaešeřík Prestonové
383Syringa reflexašeřík přepadavý
384Viburnum farrerikalina vonná
385Viburnum × pragensekalina pražská
386Viburnum rhytidophyllumkalina vrásčitolistá

1.9. Listnaté keře opadavé a stálezelené III

[vzácnější základní druhy, vč. kultivarů a kmenných tvarů keřů]

Tabulka č. 9

číslomezinárodní názevčeský název
387Acer capillipesjavor vlasonohý
388Acer carpinifoliumjavor habrolistý
389Acer circinatumjavor okrouhlolistý
390Acer griseumjavor šedý
391Acer japonicumjavorjaponský
392Acer nikoensejavor nikoský
393Acer palmatumjavor dlanitolistý
394Acer pensylvanicumjavor pensylvanský
395Acer rufinervejavor rezavožilný
396Acer sieboldianumjavor Sieboldův
397Amygdalus nana (Prunus tenella)mandloň nízká
398Cercis sUiquastrumzmarlika Jidášova
399Cornus floridadřínovec (dřín) květnatý
400Cornus kousadřínovka (dřín) japonský
401Cornus nuttalliidřín Nuttallův
402Corylopsis paucifloralískovníček chudokvětý
403Corylopsis spicatalískovníček klasnatý
404Daphne cneorumlýkovec vonný
405Davidia involucratadavidie listenová
406Fothergilla gardeniifotergilla Gardenova
407Fothergilla majorfotergilla větší
408Halesia carolinahalezie karolinská
409Halimodendron halodendronhalimidendron (slaník) stříbrný
410Hamamelis × intermediavilín prostřední
411Hamamelis japonicavilín japonský
412Hamamelis mollisvilín měkký
413Hamamelis vernalisvilín jarní
414Hamamelis virginianavilín viržinský
415Chionanthus virginicuschionantus (bělas) viržinský
416Magnolia × loebnerimagnolie (šácholán) Loebnerova
417Magnolia × soulangianamagnolie (šácholán) Soulangeova
418Magnolia liliifloramagnolie (šácholán) liliokvětá
419Magnolia sieboldiimagnolie (šácholán) Sieboldova
420Magnolia stellatamagnolie (šácholán) hvězdokvětá
421Paeonia suffruticosapivoňka keřovitá
422Parrotia persicaparocie perská
423Parrotiopsis jaquemontianaparociovka Jaquemontova
424Prunus (Amygdalus) trilobamandloň trojlaločná
425Rhamnus imeretinusřešetlák kavkazský
426Staphylea colchicaklokoč kavkazský
427Staphylea pinnataklokoč zpeřený
428Stewartia pseudocamelliastewarcie kameliovitá
429Styrax japonicastyrax (sturač) japonský
430Syringa vulgarisšeřík obecný
431Viburnum × burkwoodiikalina Burkwoodova
432Viburnum × carlcephalumkalina kulovitá
433Viburnum × juddiikalina Judova
434Viburnum carlesiikalina Carlesiova
435Viburnum plicatumkalina řasnatá

1.10. Jehličnaté keře I

[základní druhy a jejich sloupovité, plazivé, poléhavé kultivary, vč. barevných a podobné kultivary od uvedených stromových druhů]

Tabulka č. 10

číslomezinárodní názevčeský název
436Juniperus × mediajalovec prostřední
437Juniperus communisjalovec obecný
číslomezinárodní názevčeský název
438Juniperus confertajalovec pobřežní
439Juniperus horizontalisjalovec plazivý
440Juniperus chinensisjalovec čínský
441Juniperus procumbensjalovec poléhavý
442Juniperus sabinajalovec chvojka
443Juniperus scopulorumjalovec skalní
444Juniperus squamatajalovec šupinatý
445Juniperus virginianajalovec viržinský
446Microbiota decussatamikrobiota křižmolistá
447Thuja occidentaliszerav západní
448Thuja plicatazerav obrovský

1.11. Jehličnaté keře II

[kuželovité, kulovité, kompaktní, převislé kultivary, vč. barevných od uvedených druhů]

Tabulka č. 11

číslomezinárodní názevčeský název
449Abies amabilisjedle líbezná
450Abies concolorjedle ojíněná
451Abies procerajedle španělská
452Cryptomeria japonicakryptomerie japonská
453Chamaecyparis lawsonianacypříšek Lawsonův
454Chamaecyparis nootkatensiscypříšek nutká
455Chamaecyparis obtusacypříšek tupolistý
456Chamaecyparis pisiferacypříšek hrachonosný
457Chamaecyparis thyoidescypříšek zeravovitý
458Larix deciduamodřín opadavý
459Picea abiessmrk ztepilý
460Picea glaucasmrk sivý
461Picea lutziismrk Lutzův
462Picea marianasmrk černý
463Picea omorikasmrk omorika
464Pinus cembraborovice limba
465Pinus densifloraborovice hustokvětá
466Pinus nigraborovice černá
467Pinus pumilaborovice zakrslá
468Pinus rotundataborovice blatka
469Pinus strobusborovice vejmutovka
470Pinus sylvestrisborovice lesní
471Pinus uncinataborovice pyrenejská
472Platycladus (Thuja) orientaliszeravec východní
473Pseudotsuga menziesiidouglaska tisolistá
474Taxus x mediatis prostřední
475Taxus baccatatis červený
476Taxus cuspidatatis japonský
477Thuja occidentaliszerav západní
478Thuja plicatazerav obrovský
479Thujopsis dolabratazeravinec japonský
480Tsuga canadensisjedlovec kanadský

1.12. Jehličnaté keře III

[zakrslé, kompaktní, převislé kultivary včetně barevných od uvedených druhů]

Tabulka č. 12

číslomezinárodní názevčeský název
481Abies balsameajedle balzámová
482Abies lasiocarpajedle subalpínská
483Picea omorikasmrk omorika
484Picea pungenssmrk pichlavý
485Pinus heldreichiiborovice Heldreichova
486Pinus mugoborovice kleč
487Pinus nigraborovice černá
488Pinus strobusborovice vejmutovka
489Pinus sylvestrisborovice lesní
490Pinus uncinataborovice pyrenejská

1.13. Vřesovištní dřeviny I

[pokryvné druhy včetně kultivarů]

Tabulka č. 13

číslomezinárodní názevčeský název
491Andromeda glaucophyllakyhanka americká
492Andromeda polifoliakyhanka si voli stá
493Calluna vulgarisvřes obecný
494Cassiope lycopodioideskasiope plavuňovitá
495Cassiope tetragonakasiope čtyřhranná
496Daboecia cantabricadabécie kantabrijská
497Empetrum atropurpureumšicha tmavočervená
498Erica carneavřesovec pleťový
499Erica cinereavřesovec popelavý
500Erica tetralixvřesovec čtyřřadý
501Erica vagansvřesovec těkavý
502Gaultheria procumbensgaulteria (libavka) poléhavá
503Hebe sp.rozrazilec (hebe) v druzích
504Chamaedaphne calyculatalýkoveček kalíškatý
505Pachystima canbyipachystima Canbyova
506Vaccinium (Rhodococcum) vitis-ideabrusinka obecná
507Vaccinium uliginosumvlochyně bahenní

1.14. Vřesovištní dřeviny II

[nízce rostoucí druhy opadavé i stálezelené, vč. kultivarů]

Tabulka č. 14

číslomezinárodní názevčeský název
508Kalmia angustifoliakalmie úzkolistá
509Kalmia latifoliakalmie širokolistá
510Kalmia polifoliakalmie sivolistá
511Ledům groenlandicumrojovník grónský
512Ledům palustrerojovník bahenní
513Leucothoe axillaris (catesbaei)leukotoe úžlabní
514Pernettya mucronatapernetye špičatá
515Pieris floribundapieris květnatý
516Pieris japonicapieris japonský
517Rhododendron ferrugineumrododendron (pěnišník) rezavý
518Rhododendron hirsutumrododendron (pěnišník) chlupatý
519Rhododendron impeditumrododendron (pěnišník) obtížný
520Rhododendron japonicumrododendron (azalka) japonský
521Rhododendron obtusumrododendron (pěnišník) tupý
522Rhododendron poukhanenserododendron (pěnišník) korejský
523Rhododendron repensrododendron (pěnišník) plazivý
524Vaccinium corymbosumborůvka chocholičnatá (kanadská)

1.15. Vřesovištní dřeviny III

[vzrůstné druhy opadavých azalek i stálezelených rododendronů včetně kultivarů]

Tabulka č. 15

číslomezinárodní názevčeský název
525Enkianthus campanulatusenkiantus zvonkovitý
526Rhododendron x hybridůmrododendron křížený, vč. velkokvětých azalek
527Rhododendron brachycarpumrododendron (pěnišník) krátkoplodý
528Rhododendron catawbienserododendron (pěnišník) americký
529Rhododendron caucasicumrododendron (pěnišník) kavkazský
530Rhododendron luteumrododendron (azalka) žlutý
531Rhododendron mollerododendron (azalka) měkký
532Rhododendron mucronatumrododendron (pěnišník) špičatý
533Rhododendron ponticumrododendron (pěnišník) černomořský
534Rhododendron schlippenbachiirododendron (pěnišník) Schlippenbachův
535Rhododendron smirnowiirododendron (pěnišník) Smirnovův
536Rhododendron yakushimanumrododendron (pěnišník) jakušimský

1.16. Pnoucí dřeviny I

[pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů]

Tabulka č. 16

číslomezinárodní názevčeský název
537Clematis yitalbaplamének plotní
538Cotoneaster dammeriskalník Dammerův
539Euonymus fortuneibrslen Fortuneův
540Fallopia (Polygonům) aubertiiopletka (rdesno) Aubertova
541Fallopia (Polygonům) baldschuanicumopletka (rdesno) baldšuánská
542Hedera helixbřečťan popínavý

1.17. Pnoucí dřeviny II

[pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů]

Tabulka č. 17

číslomezinárodní názevčeský název
543Actinidia argutaaktinidie význačná
544Ampelopsis aconitifoliarévovníik omějolistý
545Ampelopsis megalophyllarévovník velkolistý
546Jasmínům nudiflorumjasmín nahokvětý
547Lonicera × browniizimolez Brownův
548Lonicera × heckrottiizimolez Heckrotův
549Lonicera × tellmannianazimolez Tellmannův
550Lonicera caprifoliumzimolez kozí list
551Lonicera henryizimolez Henryův
552Lonicera japonicazimolez japonský
553Lonicera periclymenumzimolez německý
554Parthenocissus quinquefolialoubinec pětilistý
555Parthenocissus tricuspidataloubinec trojlaločný
556Rubus henryiostružník Henryův
557Vitis coignetiaeréva Coignetové
558Vitis cordifoliaréva zimní
559Vitis ripariaréva pobřežní

1.18. Pnoucí dřeviny III

[pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů]

Tabulka č. 18

číslomezinárodní názevčeský název
560Actinidia chinensisaktinidie čínská
561Actinidia kolomiktaaktinidie kolomikta
562Akebia quinataakebie pětičetná
563Aristolochia macrophyllapodražec (aristolochie) velkolistý
564Campsis x tagliabuanatrubač křížený
565Campsis radicanstrubač kořenující
566Celastrus orbiculatacelastrus okrouhlolistý
567Ce lastrus scandenscelastrus popínavý
568Clematis x jackmaniiplamének Jackmanův
569Clematis alpinaplamének alpský
570Clematis lanuginosaplamének vlnatý
571Clematis macropetalaplamének velkokorunný
572Clematis montanaplamének horský
573Clematis tanguticaplamének tangutský
574Clematis viticellaplamének vlašský
575Hydrangea petiolarishortenzie popínavá
576Schizophragma hydrangeoidesschizofragma hortenziovitá
577Wisteria floribundavisterie květnatá
578Wisteria sinensisvisterie čínská

1.19. Trvalky, léčivky, aromatické a kořeninové byliny, okrasné trávy I

[základní druhy a kultivary rodů]

Tabulka č. 19

číslomezinárodní názevčeský název
579Acaenaacena (plazilka, osténkatka)
580Achilleařebříček
581Ajugazběhovec
582AlchemillaKontryhel
583AlyssumTařice
584AntennariaKociánek
585AnthemisRmen
586AquilegiaOrlíček
587ArabisHuseník
588ArenariaPísečnice
589ArmeriaTrávnička
590AruncusUdatna
591AsterHvězdnice
592AubrietaTařička
593BrizaTřeslice
594CampanulaZvonek
595CarexOstřice
596CentaureaChrpa
597CerastiumRožec
598CoreopsisKrásnoočko
599DelphiniumOstrožka
600DeschapsiaMetlice
601DianthusHvozdík
602DoronicumKamzičník
603DrabaOsívka
604DryasDryádka
605EchinaceaTřepatka
606EchinopsBělotrn
607ErigeronTuran
608Eupatoriumsadec (konopáč)
609FestucaKostřava
610FilipendulaTužebník
611FragariaJahodník
612GailardiaKokarda
613GeumKuklík
614GypsophyllaŠáter
615HeleniumZáplevák
616HelianthusSlunečnice
617HeliathemumDevaterník
618HelictotrichonOvsíř
619HeliopsisJaneba
620HepaticaJaterník
621HeucheraDlužicha
622HieraciumJestřábník
623HypericumTřezalka
624HyssopusYzop
625ChrysanthemumKopretina
626Iberisštěničník (iberka)
627IncarvilleaDvojostice
628lnulaOman
629Kniphophiamnohokvět (knifofie)
630KoeleriaSmělek
631LiatrisŠuškarda
632LimoniumStatice
633LinumLen
634Lupinusvlčí bob
635LuzulaBika
636LychnisKohoutek
637LysimachiaVrbina
638LythrumKyprej
639MellisaMeduňka
640MenthaMáta
641MonardaZavinutka
642NepetaSanta
643OenotheraPupalka
644OriganumDobromysl
645PanicůmProso
646PapaverMák
647Phlox subbulataplaménka šídlolistá
648PhysalisMochyně
649PlatycodonZvonkovec
650PolemoniumJirnice
651PolygonůmRdesno
652PotentillaMochna
643PrunellaČernohlávek
654PulmonariaPlicník
655PulsatillaKoniklec
656RanunculusPryskyřník
657RudbeckiaTřapatka
658RutaRouta
659SantolinaSvatolina
660SaponariaMydlice
661SaturejaSaturejka
662SaxifragaLomikámen
663ScabiosaHlaváč
664SedůmRozchodník
665SesleriaPěchava
666SileneSilenka
667SolidagoZlatobýl
668StachysČistec
669TeucriumOžanka
670ThalictrumŽluťucha
671ThymusMateřídouška
672TradescantiaPodeňka
673ValerianaKozlík
674VerbascumDivizna
675VeronicaRozrazil
676VincaBarvínek
677ViolaViolka
678WaldsteiniaMochnička

1.20. Trvalky a okrasné trávy II

[základní druhy a kultivary]

Tabulka č. 20

číslomezinárodní názevčeský název
679AconitumOměj
680AnemoneSasanka
681AnchusaPilát
682ArtemisiaPelyněk
683CimicifugaPloštičník
684ConvallariaKonvalinka
685CorydalisDymnivka
686CrambeKatrán
687DicentraSrdcovka
688ElymusJečmenka
689EremurusLichochvostec
690EuphorbiaPryšec
691GeraniumKakost
692IrisKosatec
693LamiumHluchavka
694LevandulaLevandule
695LigulariaPopelivka
696MacleayaOkecek
697MoliniaBezkolenec
698OmphalodesPupkovec
699PenstemonDračík
700Phlox paniculataplaménka latnatá
701PolygonatumKokořík
702Primulaprvosenka (petrklíč)
703SalviaŠalvěj
704SempervivumRozchodník
705TrolliusUpolín

1.21. Trvalky, kapradiny, vodní rostliny a okrasné trávy III

[základní druhy a kultivary]

Tabulka č. 21

číslomezinárodní názevčeský název
706AcanthusPaznechtník
707AcorusPuškvorec
708AdonisHlaváček
709AstilbeČechrava
710AthyriumPapratka
711BergeniaBergénie
712BrunneraPomněnkovec
713CalthaBlatouch
714Cortaderiapampová tráva
715DictamnusTřemdava
716DryopterisKapraď
717EpimediumŠkornice
718GentianaHořec
719HelleborusČemeřice
725HemerocallisDenivka
721Hostabohyška (funkie)
722JuncusSítina
723LewisiaLevisie
724MiscanthusOzdobnice
725OsmundaPodezřeň
726PaeoniaPivoňka
727Phyllitisjelení jazyk
728PolypodiumOsladič
729PolystichumKapradina
730RheumReveň
731RodgersiaRodgerzie
732YuccaJuka

Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód CZ-CCKód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
SEKCE 1 - BUDOVY
11BUDOVY BYTOVÉ
111Budovy jednobytové
46.21.11.1Budovy jednobytové2,137
46.21.11.3-4Budovy pro rodinnou rekreaci
112Budovy dvou a vícebytové
112146.21.11.2Budovy dvoubytové2,140
112246.21.11.2
46.21.12..
Budovy tří a vícebytové2,118
113Budovy bytové ostatní
46.21.18.2Budovy se službami sociální péče2,051
46.21.19.1Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
12BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY
121Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1Budovy hotelů2,057
46.21.19.2Budovy restauračních zařízení
122Budovy administrativní
46.21.14.3..Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...)2,117
123Budovy pro obchod
46.21.14.2..
46.21.14.3..
Budovy pro obchod, prodejny2,133
Budovy pro služby
124Budovy pro dopravu a telekomunikace
124146.21.14.4..
46.21.64.3
Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2,104
124246.21.14.5..Garáže2,118
125Budovy pro průmysl a skladování
125146.21.13.1..
46.21.51.2..
Budovy pro průmysl2,106
46.21.13.3..Budovy pro vodní hospodářství
125246.21.13.2..
46.21.64.1 a 2