PLUS na zkoušku

Zákon č. 43/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

Částka 19/2013
Platnost od 25.02.2013
Účinnost od 25.02.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
25.02.2013

43

25.02.2013

ZÁKON

25.02.2013

ze dne 31. ledna 2013,

25.02.2013

kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

25.02.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


25.02.2013

Čl. I

25.02.2013

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, se mění takto:

25.02.2013

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

25.02.2013

㤠1

25.02.2013

Předmět úpravy

25.02.2013

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje některá práva a povinnosti související se spotřebitelským úvěrem. Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem.

25.02.2013

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. Směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů.“.

25.02.2013

2. V § 2 písm. b) se slova „ , u nichž není“ nahrazují slovy „s výjimkou smluvních vztahů, u nichž je“ a za slova „koupě předmětu smlouvy“ se vkládají slova „nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva“.

25.02.2013

3. V § 2 písm. c) se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.

25.02.2013

4. V § 2 písm. e) se slova „za smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, se považuje smlouva,“ nahrazují slovy „se tento zákon vztahuje na smlouvu,“.

25.02.2013

5. V § 3 písm. e) se za slova „věřiteli známy“ vkládají slova „ , s výjimkou nákladů na služby notáře“.

25.02.2013

6. V § 5 odstavec 2 zní:

25.02.2013

(2) Informace uvedené v části I. přílohy č. 2 k tomuto zákonu se poskytují na formuláři uvedeném v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Informace uvedené v části II. přílohy č. 2 k tomuto zákonu se poskytují na formuláři uvedeném v příloze č. 7 k tomuto zákonu.“.

25.02.2013

7. V § 5 odstavec 3 zní:

25.02.2013

(3) Poskytnutím informací způsobem uvedeným v odstavci 2 věřitel splnil informační povinnost podle zákona upravujícího smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku10).“.

25.02.2013

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

25.02.2013

10) § 54b občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“.

25.02.2013

8. V § 5 odstavce 6 a 7 znějí:

25.02.2013

(6) Je-li spotřebitelský úvěr nabízen nebo sjednáván zprostředkovatelem, je zprostředkovatel povinen poskytnout spotřebiteli informace a náležité vysvětlení stejně, jako je k tomu povinen věřitel. Tím nejsou dotčeny povinnosti věřitele; splní-li některou z povinností zprostředkovatel, má se za to, že ji splnil i věřitel.

25.02.2013

(7) Povinnost poskytnout informace a vysvětlení podle odstavce 6 se nevztahuje na prodávajícího nebo poskytovatele služeb jednajícího jako zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru (§ 14). Tím není dotčena povinnost věřitele tyto informace a toto vysvětlení poskytnout.“.

25.02.2013

9. V § 6 odst. 1 větě první se slova „věřitel je povinen v ní uvést“ nahrazují slovy „musí obsahovat“ a na konci textu věty první se doplňují slova „uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem“.

01.01.2014

10. V § 6 odst. 1 se za větu druhou vkládají nové věty, které znějí:

01.01.2014

„Je-li část smlouvy určena odkazem na obecné podmínky, musí připojit věřitel ke smlouvě jen takovou část obchodních podmínek, která se týká uzavírané smlouvy. Použitá velikost písma nesmí být menší než ve smlouvě.“.

25.02.2013

11. V § 7 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „V případě možnosti přečerpání je věřitel povinen informovat spotřebitele v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každém zvýšení výpůjční úrokové sazby nebo poplatků, a to v přiměřeném předstihu před nabytím jeho účinnosti, jinak není tato změna vůči spotřebiteli účinná.“.

25.02.2013

12. V § 7 odst. 2 se za slova „změně referenční“ vkládá slovo „úrokové“, za slova „nová referenční“ se vkládá slovo „úroková“ a za slova „nové referenční“ se vkládá slovo „úrokové“.

25.02.2013

13. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

25.02.2013

(4) Věřitel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou odlišného od spotřebitelského úvěru uvedeného v odstavci 3 poskytovat spotřebiteli pravidelně v přiměřeném intervalu informace uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.“.

25.02.2013

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

25.02.2013

14. V § 7 odst. 5 se za slova „věřitel spotřebiteli“ vkládají slova „na požádání“.

25.02.2013

15. § 8 včetně nadpisu zní:

25.02.2013

㤠8

25.02.2013

Důsledky porušení informační povinnosti

25.02.2013

Jestliže smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

25.02.2013

a) nemá písemnou formu,

25.02.2013

b) neobsahuje informace stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, nebo

25.02.2013

c) nebyla alespoň v jednom vyhotovení poskytnuta spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat,

25.02.2013

a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.“.

25.02.2013

16. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Věřitel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neplatná.“.

25.02.2013

17. V § 10 odst. 1 se slova „nákladů spotřebitele“ nahrazují slovy „peněžitých plnění“.

25.02.2013

18. V § 10 odst. 2 se slova „některého ze závazků“ nahrazují slovy „některé z povinností“.

25.02.2013

19. V § 11 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat“.

25.02.2013

20. V § 11 odst. 5 se slovo „uzavíraných“ nahrazuje slovem „uzavírané“.

25.02.2013

21. V § 14 odst. 3 se za slova „zaniká též smlouva o vázaném“ vkládá slovo „spotřebitelském“.

25.02.2013

22. V § 14 odst. 4 se za slova „poskytovatelem služby“ vkládají slova „písemně co do důvodu a výše“.

25.02.2013

23. V § 15 odst. 1 se slova „poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru“ nahrazují slovy „snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru“.

25.02.2013

24. V § 16 odst. 2 se za slovo „referenční“ vkládá slovo „úrokové“.

25.02.2013

25. V § 17 odstavec 2 zní:

25.02.2013

(2) Má-li spotřebitel platit zprostředkovateli spotřebitelského úvěru za jeho služby odměnu, zprostředkovatel nesmí požadovat zaplacení odměny dříve, než spotřebitele vyrozumí v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil.“.

25.02.2013

26. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které včetně nadpisů znějí:

25.02.2013

㤠17a

25.02.2013

Smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru

25.02.2013

(1) Smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, musí být mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem uzavřena písemně a musí obsahovat informaci o právu spotřebitele na odstoupení od této smlouvy podle § 17b. Má-li odměnu zprostředkovatele platit spotřebitel, musí být odměna v této smlouvě dohodnuta.

25.02.2013

(2) Jedno vyhotovení smlouvy podle odstavce 1 musí být předáno spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

25.02.2013

(3) Pokud smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebyla uzavřena v souladu s odstavcem 1, je neplatná.

25.02.2013

§ 17b

25.02.2013

Odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru

25.02.2013

(1) Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

25.02.2013

(2) Od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, lze odstoupit podle odstavce 1 písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno zprostředkovateli nejpozději v poslední den lhůty.

25.02.2013

(3) Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

25.02.2013

(4) Pokud zprostředkovatel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou a zprostředkovatelem poskytuje doplňkovou službu související se smlouvou, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, okamžikem odstoupení od této smlouvy zaniká i smlouva o doplňkové službě. Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo.

25.02.2013

(5) Pokud byl k uzavření smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, použit výhradně prostředek komunikace na dálku, použijí se ustanovení zákona upravujícího odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku4).“.

25.02.2013

27. § 18 včetně nadpisu zní:

25.02.2013

㤠18

25.02.2013

Vyloučení použití směnky nebo šeku

25.02.2013

(1) Ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek.

25.02.2013

(2) Věřitel a zprostředkovatel společně a nerozdílně odpovídají spotřebiteli za škodu způsobenou porušením povinnosti stanovené v odstavci 1.

25.02.2013

(3) Ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, nelze použít směnku nebo šek. Zprostředkovatel odpovídá spotřebiteli za škodu způsobenou porušením povinnosti stanovené ve větě první.“.

25.02.2013

28. Za § 18 se vkládají nové § 18a a 18b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11 znějí:

25.02.2013

㤠18a

25.02.2013

Zajištění spotřebitelského úvěru

25.02.2013

Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

25.02.2013

§ 18b

25.02.2013

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou

25.02.2013

Při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze použít telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou podle právních předpisů upravujících podnikání v oblasti elektronických komunikací11).

25.02.2013

11) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.“.

25.02.2013

29. § 20 zní:

25.02.2013

㤠20

25.02.2013

(1) Věřitel nebo zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

25.02.2013

a) nesplní povinnost podle § 4,

25.02.2013

b) nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1,

25.02.2013

c) neposkytne spotřebiteli na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy podle § 6 odst. 2,

25.02.2013

d) v rozporu s § 18 odst. 1 použije směnku nebo šek, nebo

25.02.2013

e) v rozporu s § 18b použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou.

25.02.2013

(2) Věřitel se dopustí správního deliktu tím, že

25.02.2013

a) nesplní některou z povinností stanovených v § 5 odst. 1, 2 nebo 4,

25.02.2013

b) v rozporu s § 5 odst. 5 neposkytne spotřebiteli náležité vysvětlení,

25.02.2013

c) nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 3 nebo 4,

25.02.2013

d) nesplní povinnost podle § 7 odst. 5,

25.02.2013

e) nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 1,

25.02.2013

f) nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4,

25.02.2013

g) v rozporu s § 11 odst. 3 požaduje po spotřebiteli další plnění,

25.02.2013

h) v rozporu s § 11 odst. 4 neinformuje bez zbytečného odkladu třetí osobu poskytující doplňkovou službu související se smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo,

25.02.2013

i) v rozporu s § 12 odst. 1 zpoplatní výpověď spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou podanou spotřebitelem nebo sjedná se spotřebitelem výpovědní lhůtu delší než 1 měsíc,

25.02.2013

j) v rozporu s § 12 odst. 2 sjedná výpovědní lhůtu ve prospěch věřitele kratší než 2 měsíce,

25.02.2013

k) v rozporu s § 13 neinformuje spotřebitele o ukončení oprávnění čerpat spotřebitelský úvěr,

25.02.2013

l) v rozporu s § 14 odst. 3 uplatní sankce vůči spotřebiteli z důvodu zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru,

25.02.2013

m) v rozporu s § 15 odst. 1 neumožní spotřebiteli předčasně splatit spotřebitelský úvěr,

25.02.2013

n) požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení přesahující výši podle § 15 odst. 3,

25.02.2013

o) v rozporu s § 15 odst. 4 požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení,

25.02.2013

p) nesplní některou z povinností podle § 16 odst. 2,

25.02.2013

r) nesplní povinnost podle § 16 odst. 3, nebo

25.02.2013

s) v rozporu s § 18a zajistí spotřebitelský úvěr ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

25.02.2013

(3) Zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

25.02.2013

a) nesplní některou z povinností podle § 5 odst. 6,

25.02.2013

b) nesplní některou z povinností podle § 17 odst. 1 nebo 2, nebo

25.02.2013

c) v rozporu s § 17a odst. 2 nepředá spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat smlouvu, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru.

25.02.2013

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která je oprávněna zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti, dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 9 odst. 2

25.02.2013

a) neumožní věřitelům se sídlem nebo místem podnikání v jiném členském státě Evropské unie přístup k těmto údajům za stejných podmínek jako věřitelům se sídlem nebo místem podnikání v České republice, nebo

25.02.2013

b) neuveřejní podmínky přístupu věřitelů k těmto údajům způsobem umožňujícím dálkový přístup.

25.02.2013

(5) Za správní delikt se uloží pokuta

25.02.2013

a) do 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), b), e), g), l) až s) nebo odstavce 3,

25.02.2013

b) do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d), f) nebo i) až k),

25.02.2013

c) do 1500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h) nebo odstavce 4.“.

25.02.2013

30. V § 22 odst. 2 se slova „§ 5 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1, 3“.

25.02.2013

31. V § 22 odst. 3 se slova „§ 5 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1, 3“, slova „§ 7 odst. 1, 2 a 4“ se nahrazují slovy „§ 7 odst. 1, 2 a 5“ a slova „§ 9 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 9 odst. 1, 2“.

25.02.2013

32. V příloze č. 1 se v odstavci 1 písm. b) slova „spojených se spotřebitelským úvěrem“ nahrazují slovy „ , které jsou součástí celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele“.

25.02.2013

33. V příloze č. 2 se v části I. písm. f) za slovo „referenční“ vkládá slovo „úrokové“.

25.02.2013

34. V příloze č. 2 se v části II. odst. 1 úvodní části ustanovení a v odstavci 3 slovo „článku“ nahrazuje slovem „části“.

25.02.2013

35. V příloze č. 2 se v části II. odst. 4 písm. a) bodě 3 za slovo „referenční“ vkládá slovo „úrokové“.

25.02.2013

36. V příloze č. 3 se v odst. 1 písm. e) za slovo „referenční“ vkládá slovo „úrokové“.

25.02.2013

37. V příloze č. 5 se v části I. písm. e) slovo „k“ nahrazuje slovem „n“.

25.02.2013

38. Příloha č. 5 část II. Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN zní:

25.02.2013

II. Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN

25.02.2013

1. Dává-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli volnost v čerpání, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši;

25.02.2013

2. dává-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli obecně volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení částky nebo období, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu stanovenému v této smlouvě a v souladu s těmito omezeními čerpání;

25.02.2013

3. stanoví-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo výpůjčními úrokovými sazbami, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší výpůjční úrokové sazbě uplatňované na nejpoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu smlouvy;

25.02.2013

4. v případě možnosti přečerpání se celková výše spotřebitelského úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru; není-li doba trvání spotřebitelského úvěru známa, vypočítá se RPSN na základě předpokladu, že doba trvání úvěru je 3 měsíce;

25.02.2013

5. v případě smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uzavřené na dobu neurčitou, která nepředpokládá možnost přečerpání, se má za to,

25.02.2013

a) že je spotřebitelský úvěr poskytnut na období 1 roku počínaje datem prvního čerpání a že konečná splátka učiněná spotřebitelem vyrovná zůstatek jistiny, úroků a případných dalších poplatků,

25.02.2013

b) že jistina je spotřebitelem splácena ve stejných měsíčních splátkách počínaje 1 měsíc po dni prvního čerpání. V případech, kdy musí být jistina plně splacena jedinou splátkou v rámci každého platebního období, se předpokládá, že následná čerpání a splácení celé jistiny spotřebitelem probíhají po dobu 1 roku. Úroky a další poplatky se uplatní v souladu s uvedeným čerpáním a splácením jistiny a v souladu s tím, jak stanoví smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr;

25.02.2013

Pro účely tohoto bodu se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uzavřenou na dobu neurčitou rozumí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, bez pevně stanovené doby trvání, a to včetně spotřebitelských úvěrů, které musí být plně splaceny v rámci určitého období nebo po něm, ale jakmile jsou splaceny, jsou přístupné k dalšímu čerpání;

25.02.2013

6. v případě smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, jiných než ve formě možnosti přečerpání a jiných než uzavřených na dobu neurčitou, uvedených v bodech 4 a 5,

25.02.2013

a) jestliže datum nebo částka splátky jistiny, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit, předpokládá se, že splátka je provedena k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a za nejnižší částku, kterou tato smlouva stanoví,

25.02.2013

b) jestliže datum uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, není známo, předpokládá se, že den prvního čerpání je den, který vyplývá z nejkratšího intervalu mezi tímto dnem a datem první platby, kterou má spotřebitel provést;

25.02.2013

7. jestliže den nebo částku platby, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit na základě smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo předpokladů stanovených v bodech 4, 5 nebo 6, předpokládá se, že je platba provedena v souladu s daty a podmínkami požadovanými věřitelem a, nejsou-li tyto údaje známy,

25.02.2013

a) úroky se platí společně se splácením jistiny,

25.02.2013

b) další náklady spotřebitelského úvěru odlišné od úroků vyjádřené jedinou sumou se platí v den uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

25.02.2013

c) další náklady spotřebitelského úvěru odlišné od úroků vyjádřené jako několik plateb se platí v pravidelných intervalech počínaje dnem prvního splácení jistiny, a jestliže částka takových plateb není známa, předpokládá se, že se jedná o stejné částky,

25.02.2013

d) konečná platba vyrovná zůstatek jistiny, úroků a případných dalších poplatků;

25.02.2013

8. pokud ještě nebyla dohodnuta celková výše spotřebitelského úvěru, předpokládá se ve výši 37800 Kč;

25.02.2013

9. jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou částku nabízeny různé výpůjční úrokové sazby a poplatky, považuje se pro celou dobu trvání spotřebitelského úvěru za příslušnou výpůjční úrokovou sazbu a poplatky nejvyšší výpůjční úroková sazba a nejvyšší poplatky;

25.02.2013

10. u smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, u nichž je sjednána pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu, vychází výpočet RPSN z předpokladu, že na konci období s pevnou výpůjční úrokovou sazbou je výpůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu RPSN, na základě hodnoty indexu sjednaného v tomto okamžiku.“.

25.02.2013

39. Přílohy č. 6 a 7 znějí:

25.02.2013

„Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb.

25.02.2013

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

25.02.2013

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

25.02.2013

Příloha č. 7 k zákonu č. 145/2010 Sb.

25.02.2013

FORMULÁŘ PRO INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSKYTOVANÉM VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ A ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ NOVÉ SMLOUVY, KTEROU SE ODKLÁDÁ PLATBA NEBO MĚNÍ ZPŮSOB SPLÁCENÍ

25.02.2013

FORMULÁŘ PRO INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSKYTOVANÉM VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ A ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ NOVÉ SMLOUVY, KTEROU SE ODKLÁDÁ PLATBA NEBO MĚNÍ ZPŮSOB SPLÁCENÍ


25.02.2013

Čl. II

25.02.2013

Přechodná ustanovení

25.02.2013

1. Právní vztahy vzniklé ze smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem č. 145/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

25.02.2013

2. Právní vztahy související s použitím směnky nebo šeku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nejsou nabytím účinnosti tohoto zákona dotčeny.

25.02.2013

3. Jsou-li poskytnuty informace obsažené v příloze č. 2 zákona č. 145/2010 Sb. na formuláři uvedeném v přílohách č. 6 a 7 zákona č. 145/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, má se za to, že jsou poskytnuty v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

25.02.2013

Čl. III

25.02.2013

Účinnost

25.02.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. 1 bodu 10, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


25.02.2013

Němcová v. r.

25.02.2013

Klaus v. r.

25.02.2013

Nečas v. r.

Přesunout nahoru