PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 414/2013 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)

Částka 161/2013
Platnost od 18.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2014

414

01.01.2014

VYHLÁŠKA

01.01.2014

ze dne 10. prosince 2013

01.01.2014

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)

01.01.2014

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:


01.01.2014

§ 1

01.01.2014

Předmět úpravy

01.01.2014

Tato vyhláška stanoví rozsah a způsob vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek a souhlasů správních úřadů a orgánů územní samosprávy vydaných podle vodního zákona a jim podaných ohlášení, k nimž daly souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí, které podle zákona o integrované prevenci nahradily rozhodnutí vydávaná podle vodního zákona, (dále jen „vodoprávní evidence“). Vyhláška dále vymezuje rozsah údajů a způsob jejich ukládání do informačního systému veřejné správy1).

01.01.2014

Rozsah a způsob vedení vodoprávní evidence

01.01.2014

§ 2

01.01.2014

(1) Správní úřady a orgány územní samosprávy ukládají do informačního systému veřejné správy rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazná stanoviska, souhlasy, ohlášení, k nimž daly souhlas podle vodního zákona, části rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci, které jsou pravomocné nebo účinné, (dále jen „správní akt“) a identifikační údaje podle § 19 odst. 3 vodního zákona v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, s výjimkou rozhodnutí ve věcech správních deliktů.

01.01.2014

(2) Správci povodí ukládají do informačního systému veřejné správy vybrané údaje ze správních aktů podle § 19 odst. 4 vodního zákona v rozsahu přílohy č. 2 k této vyhlášce, pokud je příslušný správní akt obsahuje, a nejedná-li se o správní akt pro potřeby jednotlivých občanů.

01.01.2014

(3) Identifikační údaje podle odstavce 1 z rozhodnutí vydaných v přezkumném řízení správním a soudním podle jiných právních předpisů2) eviduje ve vodoprávní evidenci vždy ten správní úřad nebo orgán územní samosprávy, který rozhodoval v prvním stupni.

01.01.2014

(4) Správní akty vydané obecním úřadem v řízení podle § 105 odst. 1 vodního zákona zasílá obecní úřad neprodleně po nabytí právní moci nebo účinnosti v elektronické podobě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodě se obecní úřad nachází, který tento správní akt a identifikační údaje podle odstavce 1 ukládá do informačního systému veřejné správy.

01.01.2014

§ 3

01.01.2014

Správní úřady a orgány územní samosprávy, které ukládají správní akty a identifikační údaje podle § 2 odst. 1 do informačního systému veřejné správy, je předávají, včetně správních aktů uvedených v § 2 odst. 3 a 4, a identifikační údaje Ministerstvu zemědělství v elektronické podobě nejpozději za kalendářní čtvrtletí vždy do patnáctého dne prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí. Správci povodí následně průběžně ukládají vybrané údaje podle § 2 odst. 2.

01.01.2014

§ 4

01.01.2014

Rozsah a způsob ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

01.01.2014

Správní úřady, orgány územní samosprávy a správci povodí ukládají údaje podle § 2 odst. 1 až 4 do informačního systému veřejné správy způsobem, který zajistí návaznost na ostatní informační systémy veřejné správy prostřednictvím geografických a technických identifikátorů, standardních datových prvků a pravidel nakládání s nimi.

01.01.2014

§ 5

01.01.2014

Odstraňování nesouladu ve vodoprávní evidenci

01.01.2014

(1) Správní úřady a orgány územní samosprávy odstraňují ve vodoprávní evidenci případný nesoulad, jímž se rozumí změna neměnící předmět výroku správního aktu a oprava chyb, které vznikly při vedení dosavadní vodohospodářské evidence a souhrnné vodohospodářské evidence a při převodu údajů z dosavadní vodohospodářské evidence a souhrnné vodohospodářské evidence do informačního systému veřejné správy.

01.01.2014

(2) Změny, které nemění předmět výroku správního aktu, jsou změny označení místa předmětu při zachování jeho polohy na základě průkazného dokladu o změně těchto údajů, například změny vyvolané změnami statistických číselníků, které jsou vydávány opatřeními Českého statistického úřadu, změnami územní působnosti orgánů veřejné správy a změnami v obsahu katastru nemovitostí, které ovlivňují obsah vodoprávní evidence.

01.01.2014

(3) Odstranění nesouladu ve vodoprávní evidenci se vyznačí ve výkazu změn.

01.01.2014

(4) Výkaz změn obsahuje

01.01.2014

a) pořadové číslo,

01.01.2014

b) čísla položek nebo jiné označení souhrnu položek v seznamu položek vodoprávní evidence podle příloh č. 1 až 5, u kterých byla změna uplatněna,

01.01.2014

c) datum založení do výkazu změn a

01.01.2014

d) jméno a příjmení osoby, která provedla změnu.

01.01.2014

§ 6

01.01.2014

Společné ustanovení

01.01.2014

K vedení vodoprávní evidence, ukládání údajů do informačního systému veřejné správy a k prezentaci dat Ministerstvo zemědělství zabezpečuje jednotné programové vybavení.


01.01.2014

§ 7

01.01.2014

Zrušovací ustanovení

01.01.2014

Zrušuje se:

01.01.2014

1. Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

01.01.2014

2. Vyhláška č. 619/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

01.01.2014

3. Vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.

01.01.2014

4. Čl. II vyhlášky č. 40/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.


01.01.2014

§ 8

01.01.2014

Účinnost

01.01.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


01.01.2014

Ministr:

01.01.2014

Ing. Toman, CSc., v. r.


01.01.2014

01.01.2014

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 414/2013 Sb.

01.01.2014

Rozsah identifikačních údajů podle typů předmětů správních aktů ukládaných správními úřady a orgány územní samosprávy do informačního systému veřejné správy

01.01.2014

(Čísla uvedená v levém sloupci jsou odkazem na přílohu č. 5 - Vysvětlivky k vyplnění údajů.)

01.01.2014
1 Kód správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy
2Název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy
3 Kódy klasifikace typů předmětů správního aktu
5 Návaznost na předchozí vydané správní akty dle vodního zákona
6 Popis vydaného správního aktu
7 Datum vydání správního aktu
8Datum nabytí právní moci nebo účinnosti správního aktu
9 Platnost správního aktu
10 Číslo jednací
11 Spisová značka
Oprávněný -
12 1. Fyzická osoba
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Adresa místa trvalého pobytu
d) Datum narození
13 2. Fyzická osoba - podnikající
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Název
d) Místo podnikání
e) IČO, bylo-li přiděleno, nebo datum narození
14 3. Právnická osoba
a) Obchodní firma nebo název
b) Sídlo
c) IČO, bylo-li přiděleno
01.01.2014

1. [1 0 0] Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(Společné pro skupinu [1 0 0])

01.01.2014
15 1. Identifikátor kraje
16 2. Název kraje
17 3. Identifikátor obce
184. Název obce
19 5. Identifikátor katastrálního území
20 6. Název katastrálního území
22 7. IDVT
23 8. Jméno vodního toku
24 9. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
2610. Hydrogeologický rajon
28 11. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
29 12. Název a kód vodního útvaru
01.01.2014

1.a) [1 1 0] Povrchové vody

01.01.2014

1. [1 1 1] Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona)

01.01.2014

2. [1 1 2] Vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona)

01.01.2014

3. [1 1 3] Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)

01.01.2014

4. [1 1 4] Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona)

01.01.2014

5. [1 1 5] Jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona)

01.01.2014

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru povrchové vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo odvádění vod).

01.01.2014

1.b) [1 2 0] Podzemní vody

01.01.2014

1. [1 2 1] Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

01.01.2014

2. [1 2 2] Akumulace (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 2. vodního zákona)

01.01.2014

3. [1 2 3] Čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona)

01.01.2014

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru podzemní vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod).

01.01.2014

4. [1 2 4] Umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4. vodního zákona) (Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).

01.01.2014

5. [1 2 5] Jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona)

01.01.2014

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo odvádění vod).

01.01.2014

1.c) [1 3 0] Vypouštění odpadních vod

01.01.2014

1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

2. [1 3 2] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

1.d) [14 0] Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

01.01.2014

(V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru vody a jednak pro místo vypouštění vod.)

01.01.2014

1.e) [15 0] Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona)

01.01.2014

(V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod.)

01.01.2014

1.f) [1 6 0] Užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 8 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

01.01.2014

2. [2 0 0] Povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 1 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami)

01.01.2014

1. [2 0 1] Vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňující odtokové poměry (§ 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

01.01.2014

2. [2 0 2] Těžba písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku (§ 14 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

01.01.2014

3. [2 0 3] Geologické práce v záplavových územích (§ 14 odst. 1 písm. c), § 66 vodního zákona)

01.01.2014

4. [2 0 4] Geologické práce v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

5. [2 0 5] Zasypávání odstavených ramen vodních toků (§ 14 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

01.01.2014

6. [2 0 6] Vrácení vodního toku do původního koryta (§ 14 odst. 1 písm. e), § 45 vodního zákona)

01.01.2014

7. [2 0 7] Ukládání těžebního odpadu do povrchových vod (§ 14 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

01.01.2014

3. [3 0 0] Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami)

01.01.2014

4. [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům (§ 15, § 55 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ „A“)

01.01.2014
951. Název vodního díla
962. Identifikátor kraje
97 3. Název kraje
98 4. Identifikátor obce
995. Název obce
100 6. Identifikátor katastrálního území
1017. Název katastrálního území
103 8. IDVT
1049. Jméno vodního toku
10510. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
107 11. Hydrogeologický rajon
10912. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
11013. Název a kód vodního útvaru
01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ „B“)

01.01.2014
1131. Název vodního díla
1142. Identifikátor kraje (krajů)
1153. Název kraje (krajů)
116 4. Identifikátor obce (obcí)
117 5. Název obce (obcí)
118 6. Identifikátory katastrálních území
119 7. Názvy katastrálních území
121 8. IDVT
122 9. Jméno vodního toku
123 10. Čísla hydrologického pořadí a podpořadí
126 11. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
127 12. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
128 13. Název a kód vodního útvaru
01.01.2014

4. a) [4 1 0] Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

01.01.2014

Je-li vodním dílem hráz situovaná podél vodního toku (ochranná nebo nábřežní) vyplní se část 4.b) [4 2 0] Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků.

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“)

01.01.2014

1. [4 1 1, 4 1 2, 4 1 3] Přehrada, hráz a vodní nádrž

01.01.2014

2. [4 1 4, 4 1 5] Jez, jezová zdrž

01.01.2014

4.b) [4 2 0] Vodní díla - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „B“)

01.01.2014

4.c 1) [4 3 0] Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

01.01.2014

1. [4 3 1] Objekty pro odběr nebo jímání vody

01.01.2014

2. [4 3 2] Vodovodní řady

01.01.2014

3. [4 3 3] Úpravna vody

01.01.2014

4. [4 3 4] Vodojem

01.01.2014

5. [4 3 5] Čerpací a přečerpací stanice

01.01.2014

6. [4 3 9] Jiné vodárenské objekty

01.01.2014

4.c 2) [4 4 0] Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizaci (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí (typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

01.01.2014

1. [4 4 1] Stoková síť

01.01.2014

2. [4 4 2] Stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

01.01.2014

3. [4 4 3] Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice

01.01.2014

4. [4 4 4] Chladicí objekt (zařízení)

01.01.2014

5. [4 4 5] Čistírna odpadních vod (ČOV)

01.01.2014

6. [4 4 6, 4 4 7] Retenční nádrže a dešťové zdrže

01.01.2014

7. [4 4 9] Jiné objekty

01.01.2014

4.d) [4 5 0] Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

01.01.2014

a) Pokud jde o vzdouvací objekty, vyplní se údaje podle části 4. a) [4 1 0] (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže).

01.01.2014

b) Ostatní objekty a vodní díla, vyplní se údaje podle části 4. b) [4 2 0] (stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků).

01.01.2014

4.e 1) [4 6 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

01.01.2014

1. [4 6 1, 4 6 2, 4 6 3, 4 6 9] Odběrné objekty, hlavní závlahová zařízení, podrobná závlahová zařízení, jiné objekty

01.01.2014

4. [4 6 4, 4 6 5] Závlahové nádrže, stavby vnitřní akumulace

01.01.2014

5. [4 6 6] Čerpací a přečerpávací stanice

01.01.2014

4.e 2) [4 7 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

01.01.2014

4.f) [4 8 0] Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

1. [4 8 1, 4 8 7] Plavební komora, přístavní bazén

01.01.2014

2. [4 8 2, 4 8 3] Plavební kanál, rejda plavební komory

01.01.2014

3. [4 8 4, 4 8 5, 4 8 6] Přístav, přístaviště, překladiště

01.01.2014

4. [4 8 9] Jiné plavební zařízení

01.01.2014

4.g) [4 9 0] Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

1. [4 9 1, 4 9 2, 4 9 3, 4 9 4] Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení

01.01.2014

2. [4 9 5, 4 9 6] Náhon, odpad od vodní elektrárny

01.01.2014

4.h) [5 1 0] Vodní díla - stavby odkališť (§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

4.i) [5 2 0] Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod(§ 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“)

01.01.2014

4.j) [5 3 0] Vodní díla - studny (§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“)

01.01.2014

4.k) [5 4 0] Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží (§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

4.l) [5 5 0] Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona (v zákoně jmenovitě neuvedené) (§ 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

1. [5 5 1] Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená

01.01.2014

2. [5 5 2] Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr)

01.01.2014

5. [6 0 0] Změna a zrušení povolení

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“).

01.01.2014

1. [6 1 0] Změna povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)

01.01.2014

2. [6 2 0] Zrušení povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)

01.01.2014

3. [6 3 0] Změna povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

01.01.2014

4. [6 4 0] Zrušení povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

01.01.2014

5. [6 5 0] Změna povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

01.01.2014

6. [6 6 0] Zrušení povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

01.01.2014

7. [6 7 0] Změna stavby před jejím dokončením (§ 15 vodního zákona a § 118 stavebního zákona)

01.01.2014

6. [7 0 0] Ochrana vodních zdrojů, vodních děl a ochrana před povodněmi

01.01.2014

Údaje o místu předmětu správního aktu:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

1. [7 1 0] Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

01.01.2014

2. [7 2 0] Změna ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

01.01.2014

3. [7 3 0] Zrušení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

01.01.2014

4. [7 4 0] Stanovení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

01.01.2014

5. [7 4 1] Změna ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

01.01.2014

6. [7 4 2] Zrušení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

01.01.2014

7. [7 5 0] Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61 vodního zákona)

01.01.2014

8. [7 6 0] Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona)

01.01.2014

9. [7 7 0] Stanovení záplavového území (§ 66 vodního zákona)

01.01.2014

10. [7 7 1] Změna záplavového území (§ 66 vodního zákona)

01.01.2014

11. [7 7 2] Zrušení záplavového území (§ 66 vodního zákona)

01.01.2014

7. [8 0 0] Další opatření vodoprávního úřadu

01.01.2014

Údaje o místu předmětu správního aktu:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

1. [8 1 0] Schválení manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)

01.01.2014

2. [8 1 1] Změna manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)

01.01.2014

3. [8 2 0] Souhlas vodoprávního úřadu (§ 17 vodního zákona)

01.01.2014

4. [8 3 0] Souhlas s ohlášením (§ 15a vodního zákona)

01.01.2014

5. [8 4 0] Závazné stanovisko (§ 104 odst. 9 vodního zákona)

01.01.2014

6. [8 5 0] Schválení havarijního plánu (§ 39 vodního zákona)

01.01.2014

7. [8 6 0] Rozhodnutí v pochybnostech (§ 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 38 odst. 13, § 43 odst. 2, § 44 odst. 3, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 vodního zákona)

01.01.2014

8. [8 7 0] Další správní akty správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy

01.01.2014

Jedná se o správní akty jinde neuvedené (např. stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, uložení opatření k odstranění zjištěných závad, správní akty obecního úřadu podle § 105 odst. 1 vodního zákona).

01.01.2014

9. [8 8 0] Opravná rozhodnutí a rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení správním a soudním

01.01.2014

8. [9 0 0] Užívání staveb

01.01.2014

Údaje o místu stavby:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

1. [9 1 0] Užívání dokončené stavby (§ 119 - § 122 stavebního zákona)

01.01.2014

2. [9 2 0] Předčasné užívání stavby (§ 123 stavebního zákona)

01.01.2014

3. [9 3 0] Zkušební provoz (§ 124 stavebního zákona)

01.01.2014

4. [9 4 0] Změna v užívání stavby (§ 126 - § 127 stavebního zákona)

01.01.2014

9. [1 0 0 0] Vodoprávní rozhodnutí

01.01.2014

Eviduje se celý text vodoprávního rozhodnutí v elektronické podobě.

01.01.2014

01.01.2014

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 414/2013 Sb.

01.01.2014

Rozsah vybraných údajů podle typů předmětů správních aktů ukládaných správci povodí do informačního systému veřejné správy

01.01.2014

(Čísla uvedená v levém sloupci jsou odkazem na přílohu č. 5 - Vysvětlivky k vyplnění údajů.)

01.01.2014

1. [1 0 0] Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)

01.01.2014

1.a) [1 1 0] Povrchové vody

01.01.2014

1. [1 1 1] Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014
31 1. Účel užití vody (Č 02)
34 2. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem (l/s)
36 3. Vodní značka (cejch) ANO/NE
01.01.2014

Údaje o povoleném množství odběru:

01.01.2014
371. Průměrný povolený (l/s)
382. Maximální povolený (l/s)
393. Maximální měsíční povolený (tis. m3/měs)
40 4. Roční povolený (tis. m3/rok)
01.01.2014

2. [1 1 2] Vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014
531. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s)
54 2. Vodní značka (cejch) ANO/NE
55 3. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n.m.)
56 4. Celkový objem akumulované vody (tis. m3)
01.01.2014

3. [1 1 3] Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014
60 1. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m3/s)
62 2. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
63 3. Vodní značka (cejch) ANO/NE
01.01.2014

4. [1 1 4] Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014
65 1. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
66 2. Vodní značka (cejch) ANO/NE
01.01.2014

5. [1 1 5] Jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Pokud jiné nakládání má charakter odběru, evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody.

01.01.2014

Pokud jde o převod vody, evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1 ] Odběr povrchové vody.

01.01.2014

Pokud o jakékoliv jiné přivádění vod (odvádění), evidují se údaje podle části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových

01.01.2014

1.b) [1 2 0] Podzemní vody

01.01.2014

1. [1 2 1] Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody

01.01.2014

3. [1 2 3] Čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Evidují se údaje podle části l.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody a části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

01.01.2014

4. [1 2 4] Umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody a části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových

01.01.2014

5. [1 2 5] Jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Pokud jiné nakládání má charakter odběru, evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody. Pokud jiné nakládání má charakter přivádění vod (odvádění), evidují se údaje podle části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

01.01.2014

1.c) [1 3 0] Vypouštění odpadních vod

01.01.2014

1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

2. [1 3 2] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

01.01.2014
74 1. Průměrné povolené (l/s)
75 2. Maximální povolené (l/s)
77 3. Maximální měsíční povolené (tis. m3/měs.)
78 4. Roční povolené (tis. m3/rok)
81 5. Velikost zdroje znečištění v EO
01.01.2014

1.d) [1 4 0] Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1 ] Odběr povrchové vody.

01.01.2014

1.e) [1 5 0] Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody a části 1.c) 2. [1 3 2] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

01.01.2014

1.j) [1 6 0] Užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 8 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody.

01.01.2014

4. [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům (§ 15, § 55 vodního zákona)

01.01.2014

4.a) [4 1 0] Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

01.01.2014

Je-li vodním dílem hráz situovaná podél vodního toku (ochranná nebo nábřežní) vyplní se část 4.b) [4 2 0] Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků.

01.01.2014

1. [4 1 1, 4 1 2, 4 1 3] Přehrada, hráz a vodní nádrž

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

131 Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí - přehrada, hráz:

01.01.2014

137 Maximální výška hráze nade dnem údolí (m)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:

01.01.2014

142 Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m3)

01.01.2014

2. [4 1 4, 4 1 5] Jez, jezová zdrž

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:

01.01.2014

159 Objem zdrže (tis. m3)

01.01.2014

4.b) [4 2 0] Vodní díla - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

167 Maximální návrhový průtok (m3/s)

01.01.2014

4.d) [4 5 0] Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

A. Pokud jde o vzdouvací objekty, vyplní se údaje podle části 4.a) [4 1 0] (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže).

01.01.2014

B. Ostatní objekty a vodní díla, vyplní se údaje podle části 4.b) [4 2 0] (stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků).

01.01.2014

4.e 1) [4 6 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

235 Zavlažovaná plocha (ha)

01.01.2014

4.e 2) [4 7 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí

01.01.2014

245 Odvodňovaná plocha (ha)

01.01.2014

5. [6 0 0] Změna a zrušení povolení

01.01.2014

1. [6 1 0] Změna povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)

01.01.2014

Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí podle [1 0 0], podle povahy údaje všechny změny již vydaných povolení.

01.01.2014

6. [7 0 0] Ochrana vodních zdrojů, vodních děl a ochrana před povodněmi

01.01.2014

7. [7 5 0] Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014
3091. Název vodního díla
310 2. Vodní dílo (Č 03)
311 3. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)
01.01.2014

8. [7 6 0] Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona)

01.01.2014

Pro každou dílčí samostatnou část se uvede:

01.01.2014
312 1. Velikost vymezeného území (ha)
313 2. Objem retence (tis. m3)
01.01.2014

01.01.2014

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 414/2013 Sb.

01.01.2014

Přehled údajů ve správních aktech podle typů předmětů správních aktů

01.01.2014

(Čísla uvedená v levém sloupci jsou odkazem na přílohu č. 5 - Vysvětlivky k vyplnění údajů.)

01.01.2014

2 Název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy

01.01.2014

4 Současně vydávaný správní akt

01.01.2014

5 Návaznost na předchozí vydané správní akty dle vodního zákona

01.01.2014

6 Popis vydaného správního aktu

01.01.2014

7 Datum vydání správního aktu

01.01.2014

8 Datum nabytí právní moci nebo účinnosti správního aktu

01.01.2014

9 Platnost správního aktu

01.01.2014

10 Číslo jednací

01.01.2014

Oprávněný -

01.01.2014

12 1. Fyzická osoba

01.01.2014

a) Jméno, popřípadě jména

01.01.2014

b) Příjmení

01.01.2014

c) Adresa místa trvalého pobytu

01.01.2014

d) Datum narození

01.01.2014

13 2. Fyzická osoba - podnikající

01.01.2014

a) Jméno, popřípadě jména

01.01.2014

b) Příjmení

01.01.2014

c) Název

01.01.2014

d) Místo podnikání

01.01.2014

e) IČO, bylo-li přiděleno, nebo datum narození

01.01.2014

f) CZ-NACE

01.01.2014

14 3. Právnická osoba

01.01.2014

a) Obchodní firma nebo název

01.01.2014

b) Sídlo

01.01.2014

c) IČO, bylo-li přiděleno

01.01.2014

d) CZ-NACE

01.01.2014

1. [1 0 0] Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(Společné pro skupinu [1 0 0])

01.01.2014

16 1. Název kraje

01.01.2014

18 2. Název obce

01.01.2014

20 3. Název katastrálního území

01.01.2014

21 4. Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí

01.01.2014

22 5. IDVT

01.01.2014

23 6. Jméno vodního toku

01.01.2014

24 7. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

01.01.2014

25 8. Říční km vodního toku

01.01.2014

26 9. Hydrogeologický rajon

01.01.2014

27 10. Umístění jevu vůči břehu (Č 09)

01.01.2014

28 11. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)

01.01.2014

29 12. Název a kód vodního útvaru

01.01.2014

1. a) [1 1 0] Povrchové vody

01.01.2014

1. [1 1 1] Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

30 1. Původ (odebírané) vody (Č 01)

01.01.2014

31 2. Účel užití vody (Č 02)

01.01.2014

32 3. Související vodní díla (Č 03)

01.01.2014

33 4. Typ odběrného objektu (Č 04)

01.01.2014

34 5. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem (l/s)

01.01.2014

35 6. Minimální hladina podzemní vody (m n.m.)

01.01.2014

36 7. Vodní značka (cejch) ANO/NE

01.01.2014

Údaje o povoleném množství odběru:

01.01.2014

37 8. Průměrný povolený (l/s)

01.01.2014

38 9. Maximální povolený (l/s)

01.01.2014

39 10. Maximální měsíční povolený (tis. m3/měs)

01.01.2014

40 11. Roční povolený (tis. m3/rok)

01.01.2014

41 12. Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

01.01.2014

Uložená měření:

01.01.2014

42 13. Způsob měření množství vody (Č 40)

01.01.2014

43 14. Četnost sledování jakosti odebírané vody

01.01.2014

44 15. Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody

01.01.2014

45 16. Pro každý předepsaný ukazatel se uvede:

01.01.2014

a) Název ukazatele

01.01.2014

b) Stanovená četnost sledování

01.01.2014

Doplňkové údaje:

01.01.2014

46 17. Velikost zásobovaného spotřebiště

01.01.2014

47 18. Kategorie upravitelnosti zdroje surové vody (Č 38)

01.01.2014

48 19. K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje ANO/NE

01.01.2014

2. [1 1 2] Vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

49 1. Účel užití akumulované vody (Č 02)

01.01.2014

50 2. Související vodní díla (Č 03)

01.01.2014

51 3. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)

01.01.2014

52 4. Zdroj vody (Č 01)

01.01.2014

53 5. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s)

01.01.2014

54 6. Vodní značka (cejch) ANO/NE

01.01.2014

55 7. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n.m.)

01.01.2014

56 8. Celkový objem akumulované vody (tis. m3)

01.01.2014

Uložená měření:

01.01.2014

57 9. Množství akumulované vody (objem tis. m3 nebo výška m n.m.)

01.01.2014

58 10. Četnost měření

01.01.2014

3. [1 1 3] Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

59 1. Související vodní díla (Č 03)

01.01.2014

60 3. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m3/s)

01.01.2014

61 4. Maximální spád (m)

01.01.2014

62 5. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)

01.01.2014

63 6. Vodní značka (cejch) ANO/NE

01.01.2014

4. [1 1 4] Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

64 1. Související vodní díla (Č 03)

01.01.2014

65 2. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)

01.01.2014

66 3. Vodní značka (cejch) ANO/NE

01.01.2014

5. [1 1 5] Jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Pokud jiné nakládání má charakter odběru, uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 16. včetně. Pokud jde o převod vody, uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 16. včetně. Pokud o jakékoliv jiné přivádění vod (odvádění), uvádějí se údaje dle části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových do položky 8. včetně, vyjma položky 3.

01.01.2014

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru povrchové vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo odvádění vod).

01.01.2014

1. b) [1 2 0] Podzemní vody

01.01.2014

1. [1 2 1] Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Uvádějí se údaje dle části l.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 19. včetně. Položka 5. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem.

01.01.2014

2. [1 2 2] Akumulace (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 2. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

67 1. Účel užití akumulované vody (Č 02)

01.01.2014

68 2. Související vodní díla (Č 03)

01.01.2014

69 3. Účely užití souvisejícího vodního díla (Čil)

01.01.2014

70 4. Zdroj vody (Č 01)

01.01.2014

3. [1 2 3] Čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 16. včetně, položka 5. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem, a části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových do položky 8. včetně, vyjma položky 3.

01.01.2014

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru podzemní vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod).

01.01.2014

4. [1 2 4] Umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 16. včetně a části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových do položky 8. včetně vyjma položky 3.

01.01.2014

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).

01.01.2014

5. [1 2 5] Jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Pokud jiné nakládání má charakter odběru, uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. Odběr povrchové vody [1 1 1] do položky 16. včetně. Položky 5. a 6. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem. Pokud jiné nakládání má charakter přivádění vod (odvádění), uvádějí se údaje dle části 1.c) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových [1 3 1] do položky 8. včetně, vyjma položky 3. (Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo odvádění vod).

01.01.2014

1. c) [1 3 0] Vypouštění odpadních vod

01.01.2014

1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

2. [1 3 2] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

71 1. Druh vypouštěných vod (Č 07)

01.01.2014

72 2. Druh recipientu (Č 08)

01.01.2014

73 3. Související vodní díla (Č 03)

01.01.2014

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

01.01.2014

74 4. Průměrné povolené (l/s)

01.01.2014

75 5. Maximální povolené (l/s)

01.01.2014

76 6. Maximální povolené (m3/den)

01.01.2014

77 7. Maximální měsíční povolené (tis. m3/měs.)

01.01.2014

78 8. Roční povolené (tis. m3/rok)

01.01.2014

79 9. Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští

01.01.2014

80 10. Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští

01.01.2014

81 11. Velikost zdroje znečištění v EO

01.01.2014

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

01.01.2014

82 12. Množství vypouštěného znečištění:

01.01.2014

Ukazatel (kg/rok)

01.01.2014

1. BSK5

01.01.2014

2. CHSKCr

01.01.2014

3. NL

01.01.2014

4. N-NH4

01.01.2014

5. Nanorg.

01.01.2014

6. Ncelk.

01.01.2014

7. Pcelk.

01.01.2014

8. Rtuť

01.01.2014

9. Kadmium

01.01.2014

10. Hexachlorcyklohexan

01.01.2014

11. Tetrachlormetan

01.01.2014

12. Pentachlorfenol a jeho soli

01.01.2014

13. Hexachlorbenzen

01.01.2014

14. Hexachlorbutadien

01.01.2014

15. Trichlormetan

01.01.2014

16. Dichloretan

01.01.2014

17. Tetrachlorethan

01.01.2014

18. Trichlorethen

01.01.2014

19. Trichlorbenzen

01.01.2014

20. Kyanidy celkové

01.01.2014

21. Kyanidy uvolnitelné

01.01.2014

22. Fluoridy

01.01.2014

23. Chlor celkový

01.01.2014

24. Antimon

01.01.2014

25. Arsen

01.01.2014

26. Baryum

01.01.2014

27. Berylium

01.01.2014

28. Bor

01.01.2014

29. Cín

01.01.2014

30. Hliník

01.01.2014

31. Chrom celkový

01.01.2014

32. Chrom šestimocný

01.01.2014

33. Kobalt

01.01.2014

34. Měď

01.01.2014

35. Molybden

01.01.2014

36. Nikl

01.01.2014

37. Olovo

01.01.2014

38. Selen

01.01.2014

39. Stříbro

01.01.2014

40. Telur

01.01.2014

41. Thalium

01.01.2014

42. Titan

01.01.2014

43. Uran

01.01.2014

44. Vanad

01.01.2014

45. Zinek

01.01.2014

46. Dichlorprophylether

01.01.2014

47. Fenoly

01.01.2014

48. Alfa aktivita celková

01.01.2014

49. Beta aktivita objemová

01.01.2014

50. Beta aktivita objemová celková opravená

01.01.2014

51. Radium

01.01.2014

52. Tritium

01.01.2014

53. Stroncium

01.01.2014

54. Cesium

01.01.2014

55. AOX

01.01.2014

56. BTEX

01.01.2014

57. Benzen

01.01.2014

58. Toluen

01.01.2014

59. Dichlormetan

01.01.2014

60. Extrahovatelné látky (EL)

01.01.2014

61. Chloridy

01.01.2014

62. NEL

01.01.2014

63. N-NO2

01.01.2014

64. N-NO3

01.01.2014

65. RAS

01.01.2014

66. RL

01.01.2014

67. Dioxiny a furany - suma

01.01.2014

68. Sulfidy

01.01.2014

69. Dichlorbenzeny - suma

01.01.2014

70. PAU - suma

01.01.2014

71. PCB-suma

01.01.2014

72. Tenzidy anionaktivní

01.01.2014

73. Železo celkové

01.01.2014

74. jiné

01.01.2014

83 13. Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l)

01.01.2014

Ukazatel (hodnota “p“ a hodnota “m“)

01.01.2014

a) BSK5

01.01.2014

b) CHSKCr

01.01.2014

c)NL

01.01.2014

d) N-NH4

01.01.2014

e) Nanorg.

01.01.2014

f) Ncelk.

01.01.2014

g) Pcelk.

01.01.2014

h) jiné

01.01.2014

Uložená měření:

01.01.2014

84 14. Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO/NE

01.01.2014

85 15. Počet kontrolních profilů

01.01.2014

86 16. Četnost měření množství (počet ročně)

01.01.2014

87 17. Způsob měření množství vody (Č 40)

01.01.2014

88 18. Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO/NE

01.01.2014

89 19. Počet kontrolních profilů

01.01.2014

90 20. Četnost sledování (počet ročně)

01.01.2014

91 21. Typ vzorků (Č 05)

01.01.2014

1.d) [1 4 0] Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

01.01.2014

V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru vody a jednak pro místo vypouštění vod.

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 16. včetně a dále se uvede:

01.01.2014

Snížení teploty vypouštěné vody:

01.01.2014

92 1. průměrně v období letního času (°C)

01.01.2014

93 2. průměrně v období zimního času (°C)

01.01.2014

94 3. maximální snížení (°C)

01.01.2014

1.e) [1 5 0] Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona)

01.01.2014

V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod.

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody položky 5. a 6. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem a části 1.c) 2. [1 3 2] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních v plném rozsahu.

01.01.2014

1.f) [1 6 0] Užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 8 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Uvádějí se relevantní údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 19. včetně.

01.01.2014

2. [2 0 0] Povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 1 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami)

01.01.2014

1. [2 0 1] Vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňující odtokové poměry (§ 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

01.01.2014

2. [2 0 2] Těžba písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku (§ 14 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

01.01.2014

3. [2 0 3] Geologické práce v záplavových územích (§ 14 odst. 1 písm. c), § 66 vodního zákona)

01.01.2014

4. [2 0 4] Geologické práce v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

5. [2 0 5] Zasypávání odstavených ramen vodních toků (§ 14 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

01.01.2014

6. [2 0 6] Vrácení vodního toku do původního koryta (§ 14 odst. 1 písm. e), § 45 vodního zákona)

01.01.2014

7. [2 0 7] Ukládání těžebního odpadu do povrchových vod (§ 14 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

01.01.2014

3. [3 0 0] Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Uvádějí se údaje dle části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových v plném rozsahu, včetně doplnění údajů o zvlášť nebezpečných závadných látkách.

01.01.2014

4. [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům (§ 15, § 55 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ „A“)

01.01.2014

95 1. Název vodního díla

01.01.2014

97 2. Název kraje

01.01.2014

99 3. Název obce

01.01.2014

101 4. Název katastrálního území

01.01.2014

102 5. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

01.01.2014

103 6. IDVT

01.01.2014

104 7. Jméno vodního toku

01.01.2014

105 8. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

01.01.2014

106 9. Říční km vodního toku

01.01.2014

107 10. Hydrogeologický rajon

01.01.2014

108 11. Umístění jevu vzhledem k břehu (Č 09)

01.01.2014

109 12. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)

01.01.2014

110 13 Název a kód vodního útvaru

01.01.2014

111 14. Výškopisné údaje (m n. m.)

01.01.2014

112 15. Rybí přechod ANO/NE

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ „B“)

01.01.2014

113 1. Název vodního díla

01.01.2014

115 2. Název kraje (krajů)

01.01.2014

117 3. Název obce (obcí)

01.01.2014

119 4. Názvy katastrálních území

01.01.2014

120 5. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

01.01.2014

121 6. IDVT

01.01.2014

122 7. Jméno vodního toku

01.01.2014

123 8. Čísla hydrologického pořadí a podpořadí

01.01.2014

124 9. Říční km vodního toku (konec stavby) (km)

01.01.2014

125 10. Říční km vodního toku (začátek stavby) (km)

01.01.2014

126 11. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)

01.01.2014

127 12. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)

01.01.2014

128 13. Název a kód vodního útvaru

01.01.2014

129 14. Výškopisné údaje (m n. m.)

01.01.2014

130 15. Rybí přechod ANO/NE

01.01.2014

4. a) [4 1 0] Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

01.01.2014

Je-li vodním dílem hráz situovaná podél vodního toku (ochranná nebo nábřežní) vyplní se část 4.b) [4 2 0] Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků.

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“)

01.01.2014

1. [4 1 1, 4 1 2, 4 1 3] Přehrada, hráz a vodní nádrž

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

131 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

132 2. Účely užití vodního díla (Č 11)

01.01.2014

133 3. Zdroj vody (Č 01)

01.01.2014

134 4. Plocha povodí vodního toku (km2)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí - přehrada, hráz:

01.01.2014

135 5. Přehradní hráz, hráz (Č 13)

01.01.2014

136 6. Kóta koruny hráze (m n.m.)

01.01.2014

137 7. Maximální výška hráze nade dnem údolí (m)

01.01.2014

138 8. Délka koruny hráze (m)

01.01.2014

139 9. Návrhová kapacita spodních výpustí (m3/s)

01.01.2014

140 10. Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí (m3/s)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:

01.01.2014

141 11. Typ vodní nádrže (Č 14)

01.01.2014

142 12. Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m3)

01.01.2014

143 13. Objem retenčního (ochranného) prostoru (tis. m3)

01.01.2014

144 14. Objem zásobního prostoru (tis. m3)

01.01.2014

145 15. Objem stálého nadržení (tis. m3)

01.01.2014

146 16. Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m n.m.)

01.01.2014

147 17. Kóta hladiny zásobního prostoru (m n.m.)

01.01.2014

148 18. Kóta hladiny stálého nadržení (m n.m.)

01.01.2014

149 19. Kóta dna nádrže (m n.m.)

01.01.2014

150 20. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha)

01.01.2014

151 21. Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m)

01.01.2014

152 22. Ověřovací (zkušební) provoz ANO/NE

01.01.2014

2. [4 1 4, 4 1 5] Jez, jezová zdrž

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

153 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

154 2. Účely užití vodního díla (Č 11)

01.01.2014

155 3. Zdroj vody (Č 01)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí - jez:

01.01.2014

156. 4. Technické parametry:

01.01.2014

a) Jez (Č 16)

01.01.2014

b) Maximální kapacita jezu (m3/s)

01.01.2014

c) Maximální konstrukční výška jezu (m)

01.01.2014

157 5. Kóta přelivné hrany (m n.m.)

01.01.2014

158 6. Výška hladiny stálého vzdutí (m)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:

01.01.2014

159 7. Objem zdrže (tis. m3)

01.01.2014

160 8. Délka zdrže (m)

01.01.2014

161 9. Zkušební (ověřovací) provoz ANO/NE

01.01.2014

4.b) [4 2 0] Vodní díla - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „3“)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

162 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

163 2. Účely užití vodního díla (Č 11)

01.01.2014

164 3. Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m)

01.01.2014

165 4. Délka ochranných hrází (m)

01.01.2014

166 5. Maximální výška ochranných hrází (m)

01.01.2014

167 6. Maximální návrhový průtok (m3/s)

01.01.2014

4.c 1) [4 3 0] Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

168 1. Název vodovodu

01.01.2014

169 2. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

170 3. Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)

01.01.2014

171 4. Účel užití vody (Č 02)

01.01.2014

172 5. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)

01.01.2014

173 6. Rozsah zásobování:

01.01.2014

a) Počet zásobovaných obcí

01.01.2014

b) Velikost zásobovaného spotřebiště

01.01.2014

1. [4 3 1] Objekty pro odběr nebo jímání vody

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

174 1. Počet odběrných objektů dle typu (Č 04)

01.01.2014

175 2. Hloubka objektu (m)

01.01.2014

2. [4 3 2] Vodovodní řady

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

176 1. Druh vodovodního řadu (Č 28)

01.01.2014

177 2. Celková délka řadů (m)

01.01.2014

178 3. Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm)

01.01.2014

179 4. Největší jmenovitá světlost řadu (mm)

01.01.2014

3. [4 3 3] Úpravna vody

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

180 1. Kapacita úpravny vody - průměrná (l/s)

01.01.2014

181 2. Kapacita úpravny vody - maximální (l/s)

01.01.2014

182 3. Původ (odebírané) vody (Č 01)

01.01.2014

183 4. Kód kategorie upravitelnosti surové vody (Č 38)

01.01.2014

184 5. Způsob úpravy vod (Č 22)

01.01.2014

185 6. Zpracování kalu (Č 21)

01.01.2014

186 7. Odvodnění kalu (Č 19)

01.01.2014

4. [4 3 4] Vodojem

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

187 1. Druh vodojemu (Č 23)

01.01.2014

188 2. Objem vodojemu (m3)

01.01.2014

5. [4 3 5] Čerpací a přečerpací stanice

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

189 1. Projektovaný výkon (l/s)

01.01.2014

190 2. Výtlačná (dopravní) výška (m)

01.01.2014

6. [4 3 9] Jiné vodárenské objekty

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

191 1. Název objektu

01.01.2014

4.c 2) [4 4 0] Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí (typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

192 1. Název kanalizačního systému

01.01.2014

193 2. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

194 3. Kanalizační soustava (Č 24)

01.01.2014

195 4. Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

01.01.2014

196 5. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)

01.01.2014

197 6. Počet napojených obcí

01.01.2014

198 7. Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE

01.01.2014

1. [4 4 1] Stoková síť

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

199 1. Druh stokové sítě (Č 42)

01.01.2014

200 2. Celková délka stok (m)

01.01.2014

201 3. Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)

01.01.2014

202 4. Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm)

01.01.2014

203 5. Největší jmenovitá světlost stoky (mm)

01.01.2014

204 6. Počet povolovaných odlehčovacích komor

01.01.2014

205 7. Počet povolovaných čerpacích stanic

01.01.2014

2. [4 4 2] Stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Uvádějí se údaje podle části 5. [445] Čistírna odpadních vod, vyjma položek 10., 11., 16. a 17.

01.01.2014

3. [4 4 3] Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

206 1. Druh stanice (Č 39)

01.01.2014

207 2. Projektovaný výkon (l/s)

01.01.2014

4. [4 4 4] Chladicí objekt (zařízení)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

208 1. Průtočné množství (l/s)

01.01.2014

209 2. Snížení teploty (°C)

01.01.2014

5. [4 4 5] Čistírna odpadních vod (ČOV)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

210 1. Druh přiváděných vod (Č 07)

01.01.2014

211 2. Druh výroby

01.01.2014

212 3. Způsob čištění (Č 26)

01.01.2014

213 4. Povolované objekty (Č 41)

01.01.2014

214 5. Zkušební provoz ANO/NE

01.01.2014

215 6. Délka zkušebního provozu (počet měsíců)

01.01.2014

Projektované parametry čistírny:

01.01.2014

216 7. Počet napojených EO

01.01.2014

217 8. Počet napojených skutečných obyvatel

01.01.2014

218 9. Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 (m3/den)

01.01.2014

219 10. Maximální bezdeštný denní přítok Qd (m3/den)

01.01.2014

220 11. Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh (m3/hod)

01.01.2014

221 12. Maximální bezdeštný roční přítok Qr (m3/rok)

01.01.2014

222 13. Podíl průmyslových odpadních vod na Qr (%)

01.01.2014

223 14. Bilance znečištění odpadních vod (t/rok):

01.01.2014

Ukazatel - přítok - odtok

01.01.2014

a) BSK5

01.01.2014

b) CHSKCr

01.01.2014

c) NL

01.01.2014

d) N-NH4

01.01.2014

e) Nanorg.

01.01.2014

f) Ncelk.

01.01.2014

g) Pcelk.

01.01.2014

h) ......

01.01.2014

224 15. Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l):

01.01.2014

Ukazatel - přítok - odtok

01.01.2014

a) BSK5

01.01.2014

b) CHSKCr

01.01.2014

c) NL

01.01.2014

d) N-NH4

01.01.2014

e) Nanorg.

01.01.2014

f ) Ncelk.

01.01.2014

g) Pcelk.

01.01.2014

h) ......

01.01.2014

225 16. Názvy a kódy obcí napojených na ČOV

01.01.2014

226 17. Způsob nakládání s kaly (Č 27)

01.01.2014

6. [4 4 6, 4 4 7] Retenční nádrže a dešťové zdrže

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

227 1. Druh retenční nádrže resp. dešťové zdrže (Č 43)

01.01.2014

228 2. Objekt je součástí sítě ČOV ANO/NE

01.01.2014

229 3. Objem (tis. m3)

01.01.2014

Dle velikosti objektu, výšky hrází mohou být uváděny některé údaje z části 4.a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [410]

01.01.2014

7. [4 4 9] Jiné objekty

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

230 1. Název objektu

01.01.2014

4.d) [4 5 0] Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

01.01.2014

231 Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

A. Pokud jde o vzdouvací objekty, vyplní se údaje podle části 4.a) [4 1 0] (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže).

01.01.2014

B. Ostatní objekty a vodní díla, vyplní se údaje podle části 4.b) [4 2 0] (stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků).

01.01.2014

4.e 1) [4 6 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

232 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

233 2. Původ odebírané vody (Č 01)

01.01.2014

234 3. Způsob závlahy (Č 15)

01.01.2014

235 4. Zavlažovaná plocha (ha)

01.01.2014

236 5. Kultury pozemkových zavlažovaných parcel (Č 17)

01.01.2014

237 6. Délka otevřených přivaděčů (m)

01.01.2014

238 7. Délka trubních řadů (m)

01.01.2014

Součásti závlahové soustavy, které se dále nespecifikují:

01.01.2014

1. [4 6 1, 4 6 2, 4 6 3, 4 6 9] Odběrné objekty, hlavní závlahová zařízení, podrobná závlahová zařízení, jiné objekty

01.01.2014

Součásti závlahové soustavy, které se dále specifikují:

01.01.2014

4. [4 6 4, 4 6 5] Závlahové nádrže, stavby vnitřní akumulace

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

239 1. Objem akumulačního prostoru (tis. m3)

01.01.2014

Dle velikosti objektu, výšky hrází mohou být uváděny některé údaje z části 4.a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [4 1 0].

01.01.2014

5. [4 6 6] Čerpací a přečerpávací stanice

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

240 1. Druh stanice (Č 39)

01.01.2014

241 2. Výkon (l/s)

01.01.2014

4.e 2) [4 7 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

242 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

243 2. Způsob odvodnění (Č 18)

01.01.2014

244 3. Způsob vypouštění do recipientu (Č 29)

01.01.2014

245 4. Odvodňovaná plocha (ha)

01.01.2014

246 5. Kultury pozemkových odvodňovaných parcel (Č 17)

01.01.2014

247 6. Délka otevřených kanálů (m)

01.01.2014

248 7. Údaj o provozním řádu (Č 05)

01.01.2014

4.f) [4 8 0] Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí

01.01.2014

249 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

250 2. Délka splavněného úseku vázaná na toto rozhodnutí (km)

01.01.2014

251 3. Počty druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 03)

01.01.2014

252 4. Související plavební zařízení (Č 10)

01.01.2014

253 5. Počty souvisejících druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 10)

01.01.2014

1. [4 8 1, 4 8 7] Plavební komora, přístavní bazén

01.01.2014

254 6. Užitná délka (m)

01.01.2014

255 7. Užitná šířka (m)

01.01.2014

256 8. Užitná hloubka (m)

01.01.2014

2. [4 8 2, 4 8 3] Plavební kanál, rejda plavební komory

01.01.2014

257 9. Délka kanálu (km)

01.01.2014

258 10. Délka rejdy (m)

01.01.2014

259 11. Plavební šířka (m)

01.01.2014

260 12. Plavební hloubka (m)

01.01.2014

3. [4 8 4, 4 8 5, 4 8 6] Přístav, přístaviště, překladiště

01.01.2014

261 13. Délka přístavního nábřeží (m)

01.01.2014

262 14. Plavební hloubka (m)

01.01.2014

4. [4 8 9] Jiné plavební zařízení

01.01.2014

4.g) [4 9 0] Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

263 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

264 2. Umístění vodního díla vzhledem k toku (Č 09)

01.01.2014

1. [4 9 1,49 2, 493,49 4] Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

265 1. Maximální spád (m)

01.01.2014

266 2. Minimální spád (m)

01.01.2014

267 3. Počet turbín s uvedením typu turbíny (Č 30)

01.01.2014

268 4. Návrhový průtok vodní elektrárny (m3/s)

01.01.2014

269 5. Instalovaný výkon (MW)

01.01.2014

2. [4 9 5, 4 9 6] Náhon, odpad od vodní elektrárny

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

270 6. Druh přivaděče (Č 12)

01.01.2014

271 7. Délka přivaděče (m)

01.01.2014

272 8. Druh odpadu (Č 12)

01.01.2014

273 9. Délka odpadu (m)

01.01.2014

4.h) [5 1 0] Vodní díla - stavby odkališť (§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí (Společné pro skupinu [5 1 0]).

01.01.2014

274 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

275 2. Druh sedimentu v odkališti (Č 35)

01.01.2014

276 3. Způsob odvedení vody z odkaliště (Č 36)

01.01.2014

277 4. Typ odkaliště dle průtoku (Č 37)

01.01.2014

278 5. Zdroj vody (Č 01)

01.01.2014

279 6. Je uloženo sledování jakosti odsazené vody ANO/NE

01.01.2014

280 7. Je uloženo sledování jakosti prosakující vody ANO/NE

01.01.2014

Dle velikosti odkaliště (pokud Č 37 = 02) se uvádí vše, co je uvedeno v části 4.a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [4 1 0].

01.01.2014

4.i) [5 2 0] Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod(§ 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí

01.01.2014

281 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

282 2. Plocha povodí (km ) (jen u povrchových vod)

01.01.2014

283 3. Správce objektu pozorování (Č 31)

01.01.2014

284 4. Původ vody (měřené) (Č 01)

01.01.2014

285 5. Typy měřených veličin (Č 32)

01.01.2014

286 6. Druh měřící sítě (Č 34)

01.01.2014

287 7. Druh měřícího objektu (Č 33)

01.01.2014

4.j) [5 3 0] Vodní díla - studny (§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

288 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

289 2. Počet povolovaných studní (dle Č 03)

01.01.2014

290 3. Studna sběrná / jímací

01.01.2014

291 4. Hloubka studny (m)

01.01.2014

4.k) [5 4 0] Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží (§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

292 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

293 2. Počet povolovaných objektů (dle druhu v Č 03)

01.01.2014

294 3. Celková délka hrazených bystřin (m)

01.01.2014

295 4. Celková délka hrazených strží (m)

01.01.2014

4.l) [5 5 0] Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona (v zákoně jmenovitě neuvedené) ( § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

1. [5 5 1] Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

296 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

2. [5 5 2] Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

297 1. Vodní dílo (Č 03)

01.01.2014

298 2. Druh stavby (Č 12)

01.01.2014

299 3. Délka stavby (m)

01.01.2014

300 4. Výškový rozdíl začátku a konce stavby (m)

01.01.2014

301 5. Návrhový průtok (m3/s)

01.01.2014

5. [6 0 0] Změna a zrušení povolení

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami, případně [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům).

01.01.2014

1. [6 1 0] Změna povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami.

01.01.2014

2. [6 2 0] Zrušení povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)

01.01.2014

3. [6 3 0] Změna povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

01.01.2014

4. [6 4 0] Zrušení povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

01.01.2014

5. [6 5 0] Změna povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Použijí se údaje pro [3 0 0] Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.

01.01.2014

6. [6 6 0] Zrušení povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

01.01.2014

7. [6 7 0] Změna stavby před jejím dokončením (§ 15 vodního zákona a § 118 stavebního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Použijí se údaje pro [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům.

01.01.2014

6. [7 0 0] Ochrana vodních zdrojů, vodních děl a ochrana před povodněmi

01.01.2014

Údaje o místu předmětu správního aktu:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

1. [7 1 0] Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu správního aktu:

01.01.2014

302 1. Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně (ha)

01.01.2014

303 2. Plocha vymezená jako ochranné pásmo II. stupně (ha)

01.01.2014

304 3. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu ANO/NE

01.01.2014

305 4. Uložen monitoring jakosti vod ANO/NE

01.01.2014

306 5. Uložen monitoring stavu hladiny ANO/NE

01.01.2014

2. [7 2 0] Změna ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu správního aktu:

01.01.2014

Použijí se údaje pro [7 1 0] Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů.

01.01.2014

3. [7 3 0] Zrušení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

01.01.2014

4. [7 4 0] Stanovení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu správního aktu:

01.01.2014

307 1. Plocha vymezená jako ochranné pásmo (ha)

01.01.2014

308 2. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb ANO/NE

01.01.2014

5. [7 4 1] Změna ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu správního aktu:

01.01.2014

Použijí se údaje pro [7 4 0] Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů.

01.01.2014

6. [7 4 2] Zrušení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

01.01.2014

7. [7 5 0] Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

309 1. Název vodního díla

01.01.2014

310 2. Vodní dílo (Č 03)

01.01.2014

311 3. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

01.01.2014

8. [7 6 0] Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

312 1. Velikost vymezeného území (ha)

01.01.2014

313 2. Objem retence (tis. m 3 )

01.01.2014

314 3. Převažující kultura pozemkových parcel (Č 17)

01.01.2014

9. [7 7 0] Stanovení záplavového území (§ 66 vodního zákona)

01.01.2014

10. [7 7 1] Změna záplavového území (§ 66 vodního zákona)

01.01.2014

11. [7 7 2] Zrušení záplavového území (§ 66 vodního zákona)

01.01.2014

7. [8 0 0] Další opatření vodoprávního úřadu

01.01.2014

Údaje o místu předmětu správního aktu:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

1. [8 1 0] Schválení manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

315 1. Popis vydaného opatření (text max. 2 řádky)

01.01.2014

316 2. Vlastník vodního díla (systému)

01.01.2014

317 3. Vodní dílo (Č 03)

01.01.2014

318 4. Výčet účelů užití vodního díla (Čil)

01.01.2014

319 5. Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí (viz § 20 vodního zákona) ANO/NE

01.01.2014

320 6. Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti ANO/NE

01.01.2014

2. [8 1 1] Změna manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Použijí se údaje pro [8 1 0] Schválení manipulačního řádu.

01.01.2014

3. [8 2 0] Souhlas vodoprávního úřadu (§ 17 vodního zákona)

01.01.2014

4. [8 3 0] Souhlas s ohlášením (§ 15a vodního zákona)

01.01.2014

5. [8 4 0] Závazné stanovisko (§ 104 odst. 9 vodního zákona)

01.01.2014

6. [8 5 0] Schválení havarijního plánu (§ 39 vodního zákona)

01.01.2014

7. [8 6 0] Rozhodnutí v pochybnostech (§ 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 38 odst. 13, § 43 odst. 2, § 44 odst. 3, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 vodního zákona)

01.01.2014

8. [8 7 0] Další správní akty správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy

01.01.2014

Jedná se o správní akty jinde neuvedené (např. stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, uložení opatření k odstranění zjištěných závad, správní akty obecního úřadu podle § 105 odst. 1 vodního zákona).

01.01.2014

9. [8 8 0] Opravná rozhodnutí a rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení správním a soudním

01.01.2014

8. [9 0 0] Užívání staveb

01.01.2014

Údaje o místu stavby:

01.01.2014

(typ „A“ resp. typ „B“)

01.01.2014

1. [9 1 0] Užívání dokončené stavby (§ 119 - § 122 stavebního zákona)

01.01.2014

2. [9 2 0] Předčasné užívání stavby (§ 123 stavebního zákona)

01.01.2014

3. [9 3 0] Zkušební provoz (§ 124 stavebního zákona)

01.01.2014

4. [9 4 0] Změna v užívání stavby (§ 126 - § 127 stavebního zákona)

01.01.2014

01.01.2014

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 414/2013 Sb.

01.01.2014

Číselníky kódování údajů předmětu správního aktu

01.01.2014

Uváděné číselníky pro kódování předmětu správního aktu byly vytvořeny pro potřebu vodoprávní evidence a jejich tvorba byla uzpůsobena účelu, pro který byly vytvořeny. Rozsah číselníku je uzpůsoben této potřebě a vychází zejména z vodního zákona a dalších navazujících vyhlášek a právních předpisů. (K zajištění správného a úplného popisu reality se připouští opakované použití určeného číselníku).

01.01.2014

Č 01 Původ vody - zdroj vody

01.01.2014

01 z vodního toku

01.01.2014

02 z vodní nádrže, zdrže

01.01.2014

03 převod vody z jiného povodí

01.01.2014

04 jiný zdroj povrchové vody

01.01.2014

05 podzemní voda hlubinného oběhu

01.01.2014

06 podzemní voda mělkého oběhu

01.01.2014

07 podzemní voda neurčeného původu

01.01.2014

08 odpadní voda

01.01.2014

09 důlní voda

01.01.2014

10 okalová voda

01.01.2014

11 směs podzemní a povrchové

01.01.2014

12 převzatá voda

01.01.2014

99 jiný zdroj

01.01.2014

Č 02 Účel užití vody

01.01.2014

odběry (§ 8 odst. 1 písm. a) a b) bod 1 vodního zákona) odběry pro chlazení

01.01.2014

01 pro průtočné chlazení parních turbin (§ 101 odst. 3 písm. a) vodního zákona)

01.01.2014

02 pro průtočné chlazení ostatní

01.01.2014

03 pro cirkulační chlazení

01.01.2014

odběry pro závlahy

01.01.2014

04 závlahy pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin (§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vodního zákona)

01.01.2014

05 závlahy zemědělských pozemků (§ 101 odst. 3 písm. b) vodního zákona)

01.01.2014

06 závlahy lesních pozemků

01.01.2014

07 závlahy ostatních pozemků

01.01.2014

08 okalové vody pro zemědělskou výrobu (§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vodního zákona)

01.01.2014

09 okalové vody pro lesní výrobu (§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vodního zákona)

01.01.2014

10 okalové vody ostatní

01.01.2014

11 závlahy sportovních areálů

01.01.2014

12 závlahy ostatní

01.01.2014

odběry pro zatápění

01.01.2014

13 prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) vyžadujících čerpání vody (§ 101 odst. 3 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

14 prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) vyžadujících převádění vody (§ 101 odst. 3 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

odběry pro pitné účely

01.01.2014

15 zásobování obyvatelstva

01.01.2014

16 ostatní odběry pro průmysl

01.01.2014

17 průmyslová technologie ostatní odběry

01.01.2014

18 živočišná výroba

01.01.2014

ostatní odběry povrchové vody nepodléhající platbě (§ 101 odst. 3 písm. d) a odst. 4 vodního zákona)

01.01.2014

19 provoz rybích líhní a sádek

01.01.2014

20 napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb

01.01.2014

21 požární účely

01.01.2014

22 napouštění veřejných koupališť

01.01.2014

23 napouštění odstavných ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů

01.01.2014

24 výroba sněhu vodními děly

01.01.2014

25 jiný

01.01.2014

vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) bod 2 vodního zákona)

01.01.2014

26 vzdouvání

01.01.2014

27 akumulace

01.01.2014

využívání vodní energie a energetického potenciálu vodního toku (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona)

01.01.2014

28 využití vodní energie

01.01.2014

29 využívání energetického potenciálu vodního toku

01.01.2014

užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže nebo jiných vodních živočichů (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona)

01.01.2014

30 pro chov ryb

01.01.2014

31 pro chov vodní drůbeže

01.01.2014

32 pro chov vodních jiných živočichů

01.01.2014

33 jiné

01.01.2014

další výše neuvedené

01.01.2014

34 získání tepelné energie z vody

01.01.2014

35 čerpání za účelem snižování hladiny podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona)

01.01.2014

36 umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4 vodního zákona)

01.01.2014

37 jiné nakládání (§ 8 odst. 1 písm. a) a b) bod 5 vodního zákona)

01.01.2014

38 koupání a rekreace

01.01.2014

39 vodní doprava

01.01.2014

40 plavení dřeva

01.01.2014

41 převody vody

01.01.2014

42 jako medium při transportu některých látek

01.01.2014

43 pro zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků

01.01.2014

44 přírodní minerální voda osvědčená podle zvláštního zákona

01.01.2014

45 přírodní minerální zdroj

01.01.2014

46 ostatní

01.01.2014

99 pro jiné účely

01.01.2014

Č 03 Vodní díla

01.01.2014

410 - přehrady, hráze a jezy (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

01.01.2014

411 přehrada

01.01.2014

412 hráz

01.01.2014

413 vodní nádrž

01.01.2014

414 jez

01.01.2014

415 zdrž

01.01.2014

419 jiné vzdouvací zařízení

01.01.2014

420 - stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vodních toků včetně terénních úprav (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

01.01.2014

421 úprava koryta a břehů

01.01.2014

422 pobřežní a ochranné hráze

01.01.2014

423 soustřeďovací a usměrňovači stavby

01.01.2014

424 prahy, stupně, skluzy

01.01.2014

425 povodňové přečerpávací stanice

01.01.2014

426 přehrážky

01.01.2014

427 revitalizace vodního toku

01.01.2014

428 objekty pro řízený rozliv povodně

01.01.2014

429 jiné objekty úpravy vodních toků

01.01.2014

430 - stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

431 objekty pro odběr nebo jímání vody

01.01.2014

432 vodovodní řady přívodní

01.01.2014

433 vodovodní řady zásobovací sítě

01.01.2014

434 úpravna vody

01.01.2014

435 vodojem

01.01.2014

436 čerpací a přečerpací stanice

01.01.2014

439 jiné vodárenské objekty

01.01.2014

440 - stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

01.01.2014

441 stoková síť

01.01.2014

442 stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

01.01.2014

443 čerpací a přečerpací stanice

01.01.2014

444 chladicí objekt (zařízení)

01.01.2014

445 čistírna odpadních vod

01.01.2014

446 retenční nádrže

01.01.2014

447 dešťové zdrže

01.01.2014

449 jiné objekty

01.01.2014

450 - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

01.01.2014

451 suchá nádrž (poldr)

01.01.2014

452 jiný vzdouvací objekt

01.01.2014

453 ochranné hráze

01.01.2014

459 jiné stavby

01.01.2014

460 - stavby k zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona)

01.01.2014

460 odběrné objekty

01.01.2014

461 hlavní závlahová zařízení

01.01.2014

462 podrobná závlahová zařízení

01.01.2014

463 závlahové nádrže

01.01.2014

464 vnitřní akumulace

01.01.2014

465 čerpací a přečerpací stanice

01.01.2014

469 jiné objekty

01.01.2014

470 - stavby k odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) a § 56 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

01.01.2014

471 výústní objekty

01.01.2014

472 hlavní odvodňovací zařízení

01.01.2014

473 podrobná odvodňovací zařízení

01.01.2014

474 čerpací a přečerpací stanice

01.01.2014

475 stavby k ochraně pozemků před erozní činností vody

01.01.2014

479 jiné objekty

01.01.2014

480 - stavby k plavebním účelům v korytech vodních toků nebo jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)

01.01.2014

481 plavební komora

01.01.2014

482 plavební kanál

01.01.2014

483 rejda plavební komory

01.01.2014

484 přístav

01.01.2014

485 přístaviště

01.01.2014

486 překladiště

01.01.2014

487 přístavní bazén

01.01.2014

489 jiné plavební zařízení

01.01.2014

490 - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)

01.01.2014

491 průtočná vodní elektrárna

01.01.2014

492 akumulační vodní elektrárna

01.01.2014

493 akumulační (špičková) vodní elektrárna

01.01.2014

494 přečerpávací vodní elektrárna

01.01.2014

495 jiné hydroenergetické zařízení (mlýn, pila apod.)

01.01.2014

496 náhon, přívod k elektrárně (hydroenergetického zařízení)

01.01.2014

497 odpad od elektrárny (hydroenergetického zařízení)

01.01.2014

499 jiný

01.01.2014

510 - stavby odkališť (§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona)

01.01.2014

520 - stavby k pozorování stavu povrchových a podzemních vod (§ 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)

01.01.2014

521 pozorovací objekty

01.01.2014

522 zkoušené objekty

01.01.2014

529 jiné

01.01.2014

530 - studny (§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)

01.01.2014

530 studna kopaná

01.01.2014

531 studna vrtaná

01.01.2014

539 jiná

01.01.2014

540 - stavby k hrazení bystřin a strží (§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona) příčné objekty

01.01.2014

540 pásy

01.01.2014

541 prahy

01.01.2014

542 stupně

01.01.2014

543 skluzy

01.01.2014

544 přehrážky

01.01.2014

545 hrázky soustřeďovací a usměrňovači objekty

01.01.2014

546 výhony

01.01.2014

547 ostatní objekty 549 jiné

01.01.2014

550 - stavby potřebné k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedené (§ 55 odst. 1 písm. 1) vodního zákona)

01.01.2014

551 stavby k odběru a vypouštění z/do povrchových vod

01.01.2014

552 stavby k odběru a vypouštění z/do podzemních vod (mimo studny)

01.01.2014

553 stavby k odběru nebo užívání důlních vod

01.01.2014

559 jiné stavby k akumulaci povrchových a podzemních vod (kromě 410) 560 - stavby potřebné k jinému nakládání s vodami (§ 55 odst. 1 písm. 1) vodního zákona) 561 stavby umožňující převody a odvádění povrchové vody 5 62 stavby umožňující jiné využívání povrchových vod 5 63 stavby umožňující jiné využívání podzemních vod 570 - další stavby (§ 55 odst. 1 písm. 1) vodního zákona)

01.01.2014

571 stavby k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich vypouštění za účelem získání tepelné energie

01.01.2014

572 stavby k čerpání znečištěných podzemních vod a jejich vypouštění do vod povrchových za účelem snížení znečištění

01.01.2014

599 jiné

01.01.2014

Č 04 Typ odběrného objektu

01.01.2014

povrchové vody

01.01.2014

01 z vodní nádrže, zdrže - objekt s gravitačním odběrem

01.01.2014

02 z vodní nádrže, zdrže - objekt s čerpací stanicí

01.01.2014

03 z vodní nádrže, zdrže - kombinovaný

01.01.2014

04 vodního toku - objekt s gravitačním odběrem

01.01.2014

05 vodního toku - objekt s čerpací stanicí

01.01.2014

06 vodního toku - kombinovaný

01.01.2014

07 jiný odběrný objekt

01.01.2014

podzemní vody

01.01.2014

08 pramenní jímka

01.01.2014

09 vrt

01.01.2014

10 studna

01.01.2014

11 zářez

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 05 Typ vzorků

01.01.2014

01 dvouhodinový směsný

01.01.2014

02 dvacetičtyřhodinový směsný

01.01.2014

03 dvacetičtyřhodinový směsný úměrný průtoku

01.01.2014

04 osmihodinový směsný

01.01.2014

05 prostý

01.01.2014

09 jiný

01.01.2014

Č 06 Kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD)

01.01.2014

01 I. kategorie

01.01.2014

02 II. kategorie

01.01.2014

03 III. kategorie

01.01.2014

04 IV. kategorie

01.01.2014

05 nepodléhá TBD

01.01.2014

Č 07 Druh vypouštěných vod - přiváděných vod

01.01.2014

01 splaškové

01.01.2014

02 průmyslové odpadní s převážně biologicky odbouratelným znečištěním

01.01.2014

03 průmyslové odpadní ostatní

01.01.2014

04 městské odpadní

01.01.2014

05 dešťové

01.01.2014

06 důlní

01.01.2014

07 chladící

01.01.2014

08 vody z meliorací

01.01.2014

09 povrchová voda (přivaděče)

01.01.2014

21 vody čištěné

01.01.2014

22 vody nečištěné

01.01.2014

99 jiné vody

01.01.2014

Č 08 Druh recipientu

01.01.2014

01 vodní tok

01.01.2014

02 nádrž s trvalým odtokem

01.01.2014

03 jiná povrchová voda

01.01.2014

04 podzemní voda

01.01.2014

05 kanalizace pro veřejnou potřebu s čistírnou odpadních vod

01.01.2014

06 kanalizace pro veřejnou potřebu bez čistírny odpadních vod

01.01.2014

07 čistírna odpadních vod

01.01.2014

08 další uživatel

01.01.2014

09 jiná kanalizace

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 09 Umístění objektu/jevu vůči břehu

01.01.2014

01 levý břeh

01.01.2014

02 pravý břeh

01.01.2014

03 ostrov

01.01.2014

04 vodní tok

01.01.2014

99 jiné

01.01.2014

Č 10 Jiné plavební zařízení

01.01.2014

01 přívoz

01.01.2014

02 jiné zařízení pro vertikální dopravu

01.01.2014

03 vodní zdvihadlo

01.01.2014

04 vývaziště

01.01.2014

05 vyvažovači zařízení

01.01.2014

06 jiné

01.01.2014

Č 11 Účel užití vodního díla

01.01.2014

01 umožnění odběru povrchové vody pro vodárenské účely

01.01.2014

02 umožnění odběru povrchové vody pro průmyslové účely

01.01.2014

03 umožnění odběru povrchové vody pro závlahy

01.01.2014

04 umožnění odběru povrchové vody pro ostatní účely

01.01.2014

05 podzemní voda

01.01.2014

06 vodní energie, využití energetického potenciálu

01.01.2014

07 vodní doprava, plavební účely

01.01.2014

08 ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod

01.01.2014

09 odvádění odpadních a jiných vod koryty vodních toků

01.01.2014

10 chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů

01.01.2014

11 rekreace u vody a jiné účely

01.01.2014

12 nadlepšování průtoků

01.01.2014

13 stabilizace toku

01.01.2014

14 usazovací účinek

01.01.2014

99 jiné

01.01.2014

Č 12 Druh přivaděče, odpadu (jiná stavba potřebná k nakládání s vodami)

01.01.2014

01 otevřený kanál, náhon

01.01.2014

02 tlakové potrubí

01.01.2014

03 netlakové potrubí

01.01.2014

04 tlaková štola

01.01.2014

05 netlaková štola

01.01.2014

06 akvadukt

01.01.2014

07 bez přivaděče, odpadu

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 13 Přehradní hráz, hráz

01.01.2014

typ hráze podle materiálu

01.01.2014

01 betonová

01.01.2014

02 železobetonová

01.01.2014

03 zděná

01.01.2014

04 zemní sypaná

01.01.2014

05 zemní naplavovaná

01.01.2014

06 zemní částečně naplavovaná

01.01.2014

07 kamenitá sypaná

01.01.2014

08 kamenitá rovnána

01.01.2014

09 balvanitá

01.01.2014

10 zonální

01.01.2014

11 jiný

01.01.2014

druh hráze

01.01.2014

12 tížná

01.01.2014

13 vylehčená

01.01.2014

14 klenbová

01.01.2014

15 pilířová

01.01.2014

16 členěná

01.01.2014

17 kotvená

01.01.2014

18 předpjatá

01.01.2014

19 jiný

01.01.2014

typ hráze podle umístění

01.01.2014

20 přímá

01.01.2014

21 kombinovaná

01.01.2014

22 boční

01.01.2014

23 obvodová

01.01.2014

24 jiný

01.01.2014

Č 14 Typ vodní nádrže

01.01.2014

01 údolní protékaná

01.01.2014

02 boční protékaná

01.01.2014

03 boční neprotékaná

01.01.2014

04 podzemní

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 15 Způsob závlahy

01.01.2014

01 postřik

01.01.2014

02 podmok

01.01.2014

03 přeron

01.01.2014

04 výtop

01.01.2014

05 podpovrchová

01.01.2014

06 kapénková

01.01.2014

11 soustava stabilní

01.01.2014

12 soustava mobilní

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 16 Jezy

01.01.2014

druh jezu

01.01.2014

02 pohyblivý

01.01.2014

03 kombinovaný

01.01.2014

04 jiný

01.01.2014

tvar jezu

01.01.2014

05 kolmý

01.01.2014

06 šikmý

01.01.2014

07 přímý

01.01.2014

08 lomený

01.01.2014

09 zakřivený

01.01.2014

10 obloukový

01.01.2014

11 boční

01.01.2014

12 jiný

01.01.2014

konstrukce jezu

01.01.2014

13 dřevěný

01.01.2014

14 zděný

01.01.2014

15 betonový

01.01.2014

16 kameninový

01.01.2014

17 železobetonový

01.01.2014

18 prefabrikovaný

01.01.2014

19 jiný

01.01.2014

typ hladinového uzávěru jezu

01.01.2014

20 stavidlový, tabulový

01.01.2014

21 segmentový

01.01.2014

22 klapkový

01.01.2014

23 válcový

01.01.2014

24 šoupátkový

01.01.2014

25 kuželový

01.01.2014

26 jehlový

01.01.2014

27 prstencový

01.01.2014

28 rozstřikovací

01.01.2014

29 kulový

01.01.2014

30 zpětná klapka

01.01.2014

31 kbel

01.01.2014

32 klínový

01.01.2014

33 žaluziový

01.01.2014

34 jiný

01.01.2014

Č 17 Kultura pozemkové parcely

01.01.2014

01 orná půda

01.01.2014

02 chmelnice

01.01.2014

03 vinice

01.01.2014

04 zahrada

01.01.2014

05 ovocný sad

01.01.2014

06 louka

01.01.2014

07 pastvina

01.01.2014

08 les

01.01.2014

09 vodní plocha

01.01.2014

10 ostatní vodní plocha (mokřady, bažiny atd.)

01.01.2014

11 zastavěná plocha včetně nádvoří

01.01.2014

12 ostatní plocha

01.01.2014

99 jiná

01.01.2014

Č 18 Způsob odvodnění

01.01.2014

01 trubková drenáž

01.01.2014

02 krtčí drenáž

01.01.2014

03 křížová drenáž

01.01.2014

04 povrchové odvodnění

01.01.2014

05 odvodnění příkopy

01.01.2014

99 jiné způsoby odvodnění

01.01.2014

Č 19 Odvodnění kalu

01.01.2014

01 lis

01.01.2014

02 odstředivka

01.01.2014

03 kalové pole

01.01.2014

04 žádné

01.01.2014

99 jiné

01.01.2014

Č 20 Příslušnost k systému vodovodu

01.01.2014

01 samostatný

01.01.2014

02 místní

01.01.2014

03 skupinový

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 21 Zpracování kalu

01.01.2014

01 gravitační

01.01.2014

02 strojní

01.01.2014

03 žádné

01.01.2014

99 jiné

01.01.2014

Č 22 Způsob úpravy vody

01.01.2014

01 bez úpravy

01.01.2014

02 sedimentace

01.01.2014

03 zdravotní zabezpečení vody - dezinfekce

01.01.2014

04 dvoustupňová úprava

01.01.2014

05 odkyselování filtrací

01.01.2014

06 filtrace přes aktivní uhlí

01.01.2014

07 koagulační filtrace

01.01.2014

08 biologická filtrace

01.01.2014

09 jiná filtrace

01.01.2014

10 odželezňování 1 st./2 st.

01.01.2014

11 odmanganování 1 st./2 st.

01.01.2014

12 oxidace

01.01.2014

13 ozonizace

01.01.2014

14 umělá infiltrace

01.01.2014

15 stabilizace

01.01.2014

16 ÚV záření

01.01.2014

17 denitrifikace

01.01.2014

99 jiný způsob úpravy

01.01.2014

Č 23 Druh vodojemu

01.01.2014

01 zemní

01.01.2014

02 věžový

01.01.2014

10 čelný

01.01.2014

11 koncový

01.01.2014

12 přerušovací

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 24 Kanalizační soustava

01.01.2014

01 kanalizace pro veřejnou potřebu

01.01.2014

99 jiná

01.01.2014

Č 25 Charakter kanalizační soustavy

01.01.2014

01 jednotná

01.01.2014

02 oddílná

01.01.2014

03 pouze dešťová

01.01.2014

04 kombinovaná

01.01.2014

99 jiná

01.01.2014

Č 26 Způsob čištění

01.01.2014

mechanické čištění

01.01.2014

01 primární sedimentace

01.01.2014

02 gravitační zachycení olejů, tuků

01.01.2014

03 filtrace

01.01.2014

04 jiné

01.01.2014

biologické čištění

01.01.2014

07 kulturou přisedlou na pevném nosiči (biofiltrace)

01.01.2014

08 aktivační

01.01.2014

09 aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku (nitrifikace - denitrifikace)

01.01.2014

10 aktivační se zvýšeným odstraňováním fosforu

01.01.2014

11 asimilační nádrž

01.01.2014

12 kořenovým systémem

01.01.2014

13 anaerobní

01.01.2014

14 jiné

01.01.2014

chemické čištění

01.01.2014

15 neutralizace

01.01.2014

16 detoxikace

01.01.2014

17 dezinfekce

01.01.2014

18 srážení fosforu

01.01.2014

19 jiné chemické

01.01.2014

99 jiný druh čištění

01.01.2014

Č 27 Způsob nakládání s kaly

01.01.2014

01 zemědělské využití

01.01.2014

02 kompostování a jiné využívání

01.01.2014

03 skládkování

01.01.2014

04 spalování

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 28 Druh vodovodního řadu

01.01.2014

01 přívodní síť

01.01.2014

02 zásobovací síť

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 29 Způsob vypouštění do recipientu

01.01.2014

01 gravitační

01.01.2014

02 přečerpací

01.01.2014

03 kombinovaný

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 30 Typ turbíny vodní elektrárny

01.01.2014

01 Kaplanova (K)

01.01.2014

02 Francisova (F)

01.01.2014

03 Peltonova (P)

01.01.2014

04 reverzní (R)

01.01.2014

05 Kaplanova přímoproudá (KP)

01.01.2014

06 Banki (B)

01.01.2014

99 jiný (J)

01.01.2014

Č 31 Správce objektu pozorování

01.01.2014

01 Český hydrometeorologický ústav

01.01.2014

02 správce povodí

01.01.2014

03 správce vodního toku

01.01.2014

04 provozovatel vodovodu nebo kanalizace

01.01.2014

05 oprávněná osoba

01.01.2014

99 jiný subjekt

01.01.2014

Č 32 Měřené veličiny

01.01.2014

01 vodní stav

01.01.2014

02 průtok

01.01.2014

03 tlak (resp. tlačná výška)

01.01.2014

04 teplota vody

01.01.2014

05 jakost vody

01.01.2014

06 plaveniny

01.01.2014

99 jiné měřené veličiny

01.01.2014

Č 33 Druh měřícího objektu (zařízení)

01.01.2014

01 vodočet

01.01.2014

02 vodoměrná stanice

01.01.2014

03 limnigrafická stanice

01.01.2014

04 automatická limnigrafická stanice s přenosem údajů

01.01.2014

05 objekt pro hydrometrování

01.01.2014

06 hydrogeologický pozorovací vrt

01.01.2014

07 měrný přeliv

01.01.2014

08 výtok otvorem

01.01.2014

09 měrný žlab

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 34 Druh měřící sítě

01.01.2014

01 státní (základní)

01.01.2014

02 státní (hraniční)

01.01.2014

05 vložená (správci vodních toků)

01.01.2014

06 vložená (jiné subjekty)

01.01.2014

07 účelová

01.01.2014

99 jiná

01.01.2014

Č 35 Druh sedimentu v odkališti

01.01.2014

01 sediment z úpraven nerostných surovin

01.01.2014

02 sediment ze spalování tuhého paliva

01.01.2014

03 sediment z chemického provozu

01.01.2014

99 jiný sediment

01.01.2014

Č 36 Způsob odvedení vody z odkaliště

01.01.2014

01 gravitační odvedení odsazené vody

01.01.2014

02 čerpání odsazené vody

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 37 Typ odkaliště dle průtoku

01.01.2014

01 bez průtoku povrchových vod

01.01.2014

02 průtok z povodí k profilu odkaliště

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

Č 38 Kategorie upravitelnosti surové vody

01.01.2014

01 AI - jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce

01.01.2014

02 A2 - běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce

01.01.2014

03 A3 - intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava

01.01.2014

Č 39 Druh stanice

01.01.2014

01 čerpací

01.01.2014

02 přečerpací

01.01.2014

03 podtlaková

01.01.2014

99 jiná

01.01.2014

Č 40 Způsob měření množství vody

01.01.2014

01 odečtem vodočtu měrného profilu

01.01.2014

02 odečtem na vodoměru

01.01.2014

03 kontinuální měření s registrací průtoků

01.01.2014

04 nepřímé měření (tlak, el. energie, apod.)

01.01.2014

05 hydraulickým výpočtem z registrovaných veličin

01.01.2014

09 jiný

01.01.2014

Č 41 Povolované objekty čistírny odpadních vod (ČOV)

01.01.2014

01 typová ČOV, dodaná jako kompletní výrobek (uvést název)

01.01.2014

02 ostatní ČOV (příp. uvést označení druhu technologie např. oxidační příkop, Kombiblok aj.)

01.01.2014

předčištění

01.01.2014

03 lapák štěrku

01.01.2014

04 česle

01.01.2014

05 lapák písku

01.01.2014

06 lapák tuků a olejů

01.01.2014

primární sedimentace

01.01.2014

07 usazovací nádrž s horizontálním průtokem vody pravoúhlá

01.01.2014

08 usazovací nádrž s horizontálním průtokem vody kruhová

01.01.2014

09 usazovací nádrž s vertikálním průtokem vody

01.01.2014

10 jiné

01.01.2014

biologické čištění

01.01.2014

11 biofiltry

01.01.2014

12 rotační biofiltrové reaktory (biodisky)

01.01.2014

13 aktivační nádrž bez nitrifikace

01.01.2014

14 aktivační nádrž s nitrifikací

01.01.2014

15 aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací

01.01.2014

16 aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací a biologickým odstraňováním fosforu

01.01.2014

17 chemické srážení fosforu v aktivaci

01.01.2014

separace biologického kalu

01.01.2014

18 dosazovací nádrž s horizontálním průtokem pravoúhlá

01.01.2014

19 dosazovací nádrž s horizontálním průtokem kruhová

01.01.2014

20 dosazovací nádrž s vertikálním průtokem

01.01.2014

další stupně čištění

01.01.2014

21 biologické dočišťovací nádrže

01.01.2014

22 filtrace

01.01.2014

23 chemické srážení fosforu ve vyčištěné odpadní vodě

01.01.2014

24 dezinfekce

01.01.2014

kalové hospodářství

01.01.2014

25 aerobní stabilizace

01.01.2014

26 anaerobní stabilizace nevyhřívaná

01.01.2014

27 anaerobní stabilizace vyhřívaná mezofilní

01.01.2014

28 anaerobní stabilizace vyhřívaná termofilní

01.01.2014

99 jiné povolované objekty

01.01.2014

Č 42 Druh stokové sítě

01.01.2014

01 gravitační

01.01.2014

02 gravitační s přečerpáváním ve stokové síti

01.01.2014

03 tlaková

01.01.2014

04 podtlaková

01.01.2014

99 jiná

01.01.2014

Č 43 Druh retenční nádrže/dešťové zdrže

01.01.2014

01 průtočná dešťová zdrž

01.01.2014

02 neprůtočná dešťová zdrž

01.01.2014

03 retenční nádrž k ovlivnění průtokových poměrů ve vodním toku

01.01.2014

04 retenční nádrž k ovlivnění jakosti ve vodním toku

01.01.2014

99 jiný

01.01.2014

01.01.2014

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 414/2013 Sb.

01.01.2014

Vysvětlivky k vyplnění údajů

01.01.2014

U položek, pro jejichž vyplnění je nezbytné použít kodifikaci podle číselníků uvedených v příloze č. 4, je tato skutečnost signalizována odkazem na číslo číselníku (Č XY), z něhož je hodnota kódu přiřazována. Každý číselník lze aplikovat vícekrát a tak komplexněji vyjádřit žádanou charakteristiku objektu, jevu nebo skutečnosti. V některých případech pořadí uvedení kódu vyjadřuje prioritu cílů, účelů nebo skutečností.

01.01.2014

Údaje o oprávněném a údaje o místu předmětu správního aktu se jednotně evidují s využitím základních registrů, státních mapových děl, účelových informačních systémů a odvozených map.1)

01.01.2014

1. Kód správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy1):

01.01.2014

2. Název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy1):

01.01.2014

3. Kódy klasifikace typů předmětů správního aktu:

01.01.2014

Uvedou se všechny druhy typů předmětu správního aktu, číselným kódem uvedeným v záhlaví - v hranatých závorkách, které jsou předmětem daného správního aktu;

01.01.2014

4. Současně vydávaný správní akt:

01.01.2014

V případech, že vodoprávní úřad vydává oprávněnému současně více správních aktů, která mají souvislost s daným správním aktem, uvede odkaz na čj.;

01.01.2014

5. Návaznost na předchozí vydané správní akty dle vodního zákona:

01.01.2014

Uvede se odkaz na čj. souvisejícího správního aktu, datum jeho vydání a nabytí právní moci a název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy, který jej vydal. Zejména se uvedou rozhodnutí o povolení staveb, která umožňují povolená nakládání s vodami (odběrný objekt, přehrada, jez, vodní nádrž, zdrž, čistírna odpadních vod, rybník apod. nebo rozhodnutí o schválení manipulačního či provozního řádu, vyhlášení ochranného pásma apod.). Při každé změně rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami nebo povolení vodního díla po účinnosti této vyhlášky, převedou se do elektronické podoby vodoprávní evidence údaje o tomto vodním díle v rozsahu přílohy č. 1 až 5;

01.01.2014

6. Popis vydaného správního aktu:

01.01.2014

Stručný popis vydávaného správního aktu;

01.01.2014

7. Datum vydání správního aktu:

01.01.2014

8. Datum nabytí právní moci nebo účinnosti správního aktu:

01.01.2014

9. Platnost správního aktu:

01.01.2014

Uvede se doba, na kterou se povolení vydává, případně datum zrušení rozhodnutí na základě mimořádného opravného prostředku v rámci správního řízení nebo rozsudku soudu;

01.01.2014

10. Číslo jednací:

01.01.2014

11. Spisová značka:

01.01.2014

Uvede se spisová značka spisu, jehož součástí je evidované rozhodnutí.

01.01.2014

Oprávněný:

01.01.2014

(Žadatel) - uvede se osoba (fyzická či právnická), které bylo dané rozhodnutí vydáno;

01.01.2014

12. Fyzická osoba:

01.01.2014

13. Fyzická osoba - podnikající:

01.01.2014

IČO - identifikační číslo osoby, číselný kód, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu [§ 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů]. CZ-NACE - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u fyzické osoby podnikající hlavní (převažující);

01.01.2014

14. Právnická osoba:

01.01.2014

IČO - identifikační číslo osoby, číselný kód, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu [§ 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů]. CZ-NACE - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby hlavní (převažující).

01.01.2014

Nakládání s vodami

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

15. Identifikátor kraje1):

01.01.2014

16. Název kraje1):

01.01.2014

17. Identifikátor obce1):

01.01.2014

18. Název obce1):

01.01.2014

19. Identifikátor katastrálního území1):

01.01.2014

20. Název katastrálního území1):

01.01.2014

21. Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí:

01.01.2014

22. IDVT - identifikátor vodního toku2). Osmimístné, jedinečné, bezvýznamové číslo. Technicky je IDVT realizován v rámci pěti databází ISyPo (Informační systém povodí) provozovaných státními podniky Povodí. V případě odstranění toku z databáze zaniká IDVT spolu s tokem a není již dále použit.

01.01.2014

23. Jméno vodního toku2):

01.01.2014

24. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):

01.01.2014

25. Říční kilometr vodního toku:

01.01.2014

Říční kilometr vodního toku, na kterém je umístěn předmět rozhodnutí (podle posledního vydání základní vodohospodářské mapy v měřítku 1:50000);

01.01.2014

26. Hydrogeologický rajon2):

01.01.2014

27. Umístění jevu vůči k břehu (Č 09):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

28. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)3):

01.01.2014

Souřadnice označují polohopisnou polohu v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

01.01.2014

29. Název a kód vodního útvaru definovaný v § 2 vodního zákona.

01.01.2014

Povrchové vody

01.01.2014

Odběr

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

30. Původ (odebírané) vody (Č 01):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

31. Účel užití vody (Č 02):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

32. Související vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

33. Typ odběrného objektu (Č 04):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

34. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem (l/s): Uvede se hodnota minimálního zůstatkového průtoku v l/s, kterou vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami. Pokud nebyl stanoven, uvést slovně NESTANOVEN;

01.01.2014

35. Minimální hladina podzemní vody (m n.m.)

01.01.2014

Uvede se kóta minimální hladiny podzemní vody, pokud ji vodoprávní úřad stanovil podle § 37 vodního zákona. V případech povolení odběru povrchové vody se jedná o výjimečný akt.

01.01.2014

36. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

01.01.2014

Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod odběrným místem, případně minimální hladiny podzemní vody;

01.01.2014

Údaje o povoleném množství odběru:

01.01.2014

37. Průměrný povolený (l/s):

01.01.2014

Uvede se hodnota průměrného povoleného množství odebírané vody v l/s;

01.01.2014

38. Maximální povolený (l/s):

01.01.2014

Uvede se maximální hodnota povoleného množství odebírané vody v l/s;

01.01.2014

39. Maximální měsíční povolený (tis. m3/měs):

01.01.2014

Uvede se maximální hodnota povoleného měsíčního množství odebírané vody v tis. m3/měs:

01.01.2014

40. Roční povolený (tis. m3/rok):

01.01.2014

Uvede se roční hodnota povoleného množství odebírané vody v tis. m3/rok;

01.01.2014

41. Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:

01.01.2014

Uvede se počet měsíců v roce, ve kterých se povrchová voda odebírá:

01.01.2014

Uložená měření:

01.01.2014

42. Způsob měření množství vody (Č 40):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

43 Četnost sledování jakosti odebírané vody:

01.01.2014

Uvede se počet sledování jakosti odebírané vody za rok;

01.01.2014

44. Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody:

01.01.2014

Uvede se počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody;

01.01.2014

45. Pro každý předepsaný ukazatel se uvede:

01.01.2014

a) Název ukazatele

01.01.2014

b) Stanovená četnost sledování

01.01.2014

Při užití odběru pro pitné účely se postupuje podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích;

01.01.2014

Doplňkové údaje:

01.01.2014

46. Velikost zásobovaného spotřebiště (počet obyvatel):

01.01.2014

Uvede se, při užití odběru pro pitné účely, počet obyvatel zásobovaných uvedeným povoleným odběrem;

01.01.2014

47. Kategorie upravitelnosti zdroje vody (Č 38):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

48. K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje ANO/NE: Pokud ano, uvede se odkaz na čj. tohoto správního aktu, ze dne a kým bylo vydán;

01.01.2014

Vzdouvání, akumulace

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

49. Účel užití akumulované vody (Č 02):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č, 4;

01.01.2014

50. Související vodní dílo (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

51. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

52. Zdroj vody (Č 01):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

53. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s):

01.01.2014

Viz 34;

01.01.2014

54. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

01.01.2014

Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod vzdouvacím objektem;

01.01.2014

55. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n.m.):

01.01.2014

Uvede se maximální hladina akumulované (vzduté) vody povolené vodoprávním úřadem (m n.m. ve výškovém systému Balt - po vyrovnání);

01.01.2014

56. Celkový objem akumulované vody (tis. m3):

01.01.2014

Uvede se celkový povolený objem akumulované vody v tis. m3;

01.01.2014

Uložená měření:

01.01.2014

57. Množství akumulované vody (objem tis. m3 nebo výška m n.m.):

01.01.2014

Uvede se, zda vodoprávní úřad nařídil měřit množství akumulované vody (tis. m3), nebo výšku vzduté vody (m n.m. ve výškovém systému Balt - po vyrovnání);

01.01.2014

58. Četnost měření:

01.01.2014

Uvede se počet měření množství akumulované (vzduté) vody za rok;

01.01.2014

Využívání energetického potenciálu

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

59. Související vodní dílo (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

60. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m3/s):

01.01.2014

Uvede se maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení v m3/s;

01.01.2014

61. Maximální spád (m):

01.01.2014

Uvede se maximální návrhový spád energetického potenciálu vodního toku v m;

01.01.2014

62. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s):

01.01.2014

Viz 34;

01.01.2014

63. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

01.01.2014

Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod vodním dílem;

01.01.2014

Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

64. Související vodní dílo (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

65. Minimální zůstatkový průtok (l/s) ve vodním toku (l/s):

01.01.2014

Viz 34;

01.01.2014

66. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

01.01.2014

Viz 36;

01.01.2014

Podzemní vody

01.01.2014

Odběr

01.01.2014

Akumulace

01.01.2014

67. Účel užití akumulované vody (Č 02):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4

01.01.2014

68. Související vodní dílo (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

69. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

70. Zdroj vody (Č 01):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Vypouštění odpadních vod

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

71. Druh vypouštěných vod (Č 07):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

72. Druh recipientu (Č 08):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

73. Související povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

01.01.2014

74. Průměrné povolené (l/s):

01.01.2014

Uvede se hodnota průměrného povoleného množství vypouštěné vody v l/s;

01.01.2014

75. Maximální povolené (l/s):

01.01.2014

Uvede se hodnota maximálního povoleného množství vypouštěné vody v l/s;

01.01.2014

76. Maximální povolené (m3/den):

01.01.2014

Uvede se hodnota maximálního denního povoleného množství vypouštěné vody v m3/den;

01.01.2014

77. Maximální měsíční povolené (tis. m3/měs.):

01.01.2014

Uvede se hodnota maximálního měsíčního povoleného množství vypouštěné vody v tis. m3/měs;

01.01.2014

78. Roční povolené (tis. m3/rok):

01.01.2014

Uvede se hodnota ročního povoleného množství vypouštěné vody v tis. m3/rok;

01.01.2014

79. Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:

01.01.2014

Uvede se počet měsíců v roce, ve kterých se odpadní vody vypouští;

01.01.2014

80. Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:

01.01.2014

Uvede se počet dnů v roce, ve kterých se odpadní vody vypouští;

01.01.2014

81. Velikost zdroje znečištění v EO:

01.01.2014

Velikost zdroje znečištění, vyjádřená v počtu EO (ekvivalentních obyvatel). Počet EO se vypočte jako podíl celkového produkovaného znečištění za den (obvykle na přítoku do ČOV) v ukazateli BSK5 a znečištění produkovaného jedním obyvatelem, které je v ukazateli BSK5 definováno hodnotou 60 g za den (viz jiný právní předpis4));

01.01.2014

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

01.01.2014

82. Množství vypouštěného znečištění:

01.01.2014

Bilanční hodnota znečištění povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách kilogramy za rok na odtoku (vypouštění);

01.01.2014

1. BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace

01.01.2014

2. CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou

01.01.2014

3. NL - nerozpuštěné látky

01.01.2014

4. N-NH4 - amoniakální dusík uvedený v souladu se zvláštním právním předpisem4)

01.01.2014

5. Nanorg. - celkový anorganický dusík vyjádřený jako součet obsahu amoniakálního dusíku, dusitanového a dusičnanového dusíku (N-NH4+ + N-NO2- + N-NO3-)

01.01.2014

6. Ncelk. - celkový dusík

01.01.2014

7. Pcelk. - celkový fosfor

01.01.2014

8. Jiné - zkratka pro případné další ukazatele podle jiného právního předpisu4), např.:

01.01.2014

EL - extrahovatelné látky

01.01.2014

NEL - nepolární extrahovatelné látky

01.01.2014

RAS - rozpuštěné anorganické soli

01.01.2014

AOX - adsorbovatelné organické halogeny

01.01.2014

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet 6 sloučenin (fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3 -cd)pyren

01.01.2014

N-NO2 - dusitanový dusík

01.01.2014

N-NO3 - dusičnanový dusík

01.01.2014

pH - acidobázická reakce vody;

01.01.2014

83. Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):

01.01.2014

Hodnota koncentrace povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách miligram na litr odtoku (vypouštění). V souladu s jiným právním předpisem4), je „p“ přípustná koncentrace, „m“ maximální koncentrace, „průměr“ aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok pro ukazatele Ncelk. a Pcelk..

01.01.2014

Ukazatele znečištění viz 82.

01.01.2014

Uložená měření:

01.01.2014

84. Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO/NE:

01.01.2014

Pokud ano, uvede se odkaz na čj. rozhodnutí, kterým bylo měření množství vypouštěných odpadních vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

01.01.2014

85. Počet kontrolních profilů:

01.01.2014

Uvede se počet kontrolních profilů pro měření množství vypouštěných odpadních vod;

01.01.2014

86. Četnost měření množství (počet ročně):

01.01.2014

Uvede se počet měření množství vypouštěných odpadních vod zajeden rok;

01.01.2014

87. Způsob měření množství vody (Č 40):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

88. Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO/NE:

01.01.2014

Pokud ano, uvede se odkaz na čj. rozhodnutí, kterým bylo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

01.01.2014

89. Počet kontrolních profilů:

01.01.2014

Uvede se počet kontrolních profilů pro sledování jakosti vypouštěných odpadních vod;

01.01.2014

90. Četnost sledování (počet ročně):

01.01.2014

Uvede se počet sledování jakosti vypouštěných odpadních vod zajeden rok;

01.01.2014

91. Typ vzorků (Č 05):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

01.01.2014

Snížení teploty vypouštěné vody:

01.01.2014

92. Průměrně v období letního času (°C):

01.01.2014

Uvede se snížení teploty vypouštěné vody průměrně v období letního času ve °C;

01.01.2014

93. Průměrně v období zimního času (°C):

01.01.2014

Uvede se snížení teploty vypouštěné vody průměrně v období zimního času ve °C;

01.01.2014

94. Maximální snížení (°C):

01.01.2014

Uvede se maximální snížení teploty vypouštěné vody ve °C;

01.01.2014

Stavební povolení k vodním dílům

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ „A“)

01.01.2014

95. Název vodního díla:

01.01.2014

Uvede se název vodního díla, které je předmětem rozhodnutí

01.01.2014

96. Identifikátor kraje1):

01.01.2014

97. Název kraje1):

01.01.2014

98. Identifikátor obce1):

01.01.2014

99. Název obce1):

01.01.2014

100. Identifikátor katastrálního území1):

01.01.2014

101. Název katastrálního území1):

01.01.2014

102. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí2):

01.01.2014

103. IDVT - identifikátor vodního toku2):

01.01.2014

104. Jméno vodního toku2):

01.01.2014

105. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):

01.01.2014

106. Říční km vodního toku:

01.01.2014

107. Hydrogeologický rajon2):

01.01.2014

108. Umístění jevu vzhledem k břehu (Č 09):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

109. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK):

01.01.2014

Viz 28;

01.01.2014

110. Název a kód vodního útvaru definovaný v § 2 vodního zákona

01.01.2014

111. Výškopisné údaje (m n. m.):

01.01.2014

Uvede se nadmořská výška ve výškovém baltském systému - po vyrovnání;

01.01.2014

112. Rybí přechod ANO/NE:

01.01.2014

Vzhledem k ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona nesmějí vodní díla vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. Toto ustanovení se týká jen napříště povolovaných vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstraňování. Netýká se existujících vodních děl. Další výjimky jsou stanoveny pod písmeny a) až c) tohoto ustanovení;

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

(pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ „B“)

01.01.2014

113. Název vodního díla:

01.01.2014

Uvede se název vodního díla, která je předmětem rozhodnutí;

01.01.2014

114. Identifikátor kraje (krajů)1):

01.01.2014

Pokud vodní dílo zasahuje do více krajů, uvedou se identifikátory všech krajů;

01.01.2014

115. Název kraje (krajů)1):

01.01.2014

Pokud vodní dílo zasahuje do více krajů, uvedou se názvy všech krajů;

01.01.2014

116. Identifikátor obce (obcí)1):

01.01.2014

Pokud vodní dílo zasahuje na území více obcí, uvedou se identifikátory všech obcí;

01.01.2014

117. Název obce (obcí)1):

01.01.2014

Pokud vodní dílo zasahuje na území více obcí, uvedou se názvy všech obcí;

01.01.2014

118. Identifikátory katastrálních území1):

01.01.2014

Pokud vodní dílo zasahuje na území více katastrálních území, uvedou se identifikátory všech katastrálních území;

01.01.2014

119. Názvy katastrálních území1).

01.01.2014

Pokud vodní dílo zasahuje na území více katastrálních území, uvedou se názvy všech katastrálních území;

01.01.2014

120. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:

01.01.2014

121. IDVT - identifikátor vodního toku2).

01.01.2014

Viz. 22.

01.01.2014

122. Jméno vodního toku2):

01.01.2014

123. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):

01.01.2014

124. Říční km vodního toku (konec stavby) (km):

01.01.2014

125. Říční km vodního toku (začátek stavby) (km):

01.01.2014

126. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)3):

01.01.2014

Konec stavby např. v případě vodních děl - staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody - se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu (tj. začátku stavby);

01.01.2014

127. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)3):

01.01.2014

Začátek stavby např. v případě vodních děl - staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod - se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody (tj. konce stavby);

01.01.2014

128. Název a kód vodního útvaru definovaný v § 2 vodního zákona;

01.01.2014

129. Výškopisné údaje (m n. m):

01.01.2014

Viz 111;

01.01.2014

130. Rybí přechod ANO/NE:

01.01.2014

Viz 112;

01.01.2014

Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže

01.01.2014

Přehrada, hráz a vodní nádrž

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

131. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

132. Účely užití vodního díla (Č 11):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

133. Zdroj vody (Č 01):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

134. Plocha povodí vodního toku (km2):

01.01.2014

Uvede se plocha povodí vodního toku v km , ve kterém je umístěn předmět rozhodnutí (měří se k přehradnímu profilu, hrázi);

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí - přehradní hráz, hráz vodní nádrže:

01.01.2014

135. Přehradní hráz, hráz (Č 13):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

136. Kóta koruny hráze (m n.m.):

01.01.2014

Uvede se kóta koruny hráze v m n.m. (výškový systém Balt - po vyrovnání);

01.01.2014

137. Maximální výška hráze nade dnem údolí (m):

01.01.2014

Svislá vzdálenost od koruny hráze po nejníže položené místo dna údolí v daném příčném profilu v m;

01.01.2014

138. Délka koruny hráze (m):

01.01.2014

Délka osy koruny přehradní hráze mezi místy, ve kterých koruna hráze navazuje na svah údolí v m;

01.01.2014

139. Návrhová kapacita spodních výpustí (m3/s):

01.01.2014

Největší průtok v m3/s, který proteče spodní výpustí bez ohrožení vodního díla;

01.01.2014

140. Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí (m3/s):

01.01.2014

Celkový průtok vody v m3/s, který převedou další zařízení pro odtok velkých vod (bezpečnostní přeliv, povodňová výpust) při maximální hladině v nádrži bez ohrožení vodního díla;

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:

01.01.2014

141. Typ vodní nádrže (Č 14):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

142. Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m3):

01.01.2014

Objem části celkového prostoru, ve kterém lze nezávisle na přítoku do nádrže akumulovat vodu a vypouštět ji dle potřeby, zdola je prostor omezen hladinou, pod kterou nádrž nelze gravitačně vyprázdnit, shora hladinou v úrovni nejnižší části přelivné hrany (u nehrazených přelivů) nebo hrany uzávěry (u hrazených přelivů);

01.01.2014

143. Objem retenčního (ochranného) prostoru (tis. m3):

01.01.2014

Objem části celkového prostoru, který je vyhrazen pro transformaci povodňových vln;

01.01.2014

144. Objem zásobního prostoru (tis. m3):

01.01.2014

Objem části celkového prostoru, který slouží k akumulaci vody, k nadlepšování průtoků a k zajištění odběrů vody v málo vodných obdobích, kdy přítok do nádrže je menší než požadovaný odběr;

01.01.2014

145. Objem stálého nadržení (tis. m3):

01.01.2014

Objem části celkového prostoru, který se za normálního provozu nevyužívá pro řízení odtoku. Součástí prostoru stálého nadržení je i mrtvý prostor;

01.01.2014

146. Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m n.m.):

01.01.2014

Kóta hladiny omezující shora ovladatelný prostor nádrže (výškový systém Balt - po vyrovnání);

01.01.2014

147. Kóta hladiny zásobního prostoru (m n.m.):

01.01.2014

Kóta hladiny omezující shora zásobní prostor nádrže (výškový systém Balt - po vyrovnání);

01.01.2014

148. Kóta hladiny stálého nadržení (m n.m.):

01.01.2014

Kóta nejnižší hladiny zásobního prostoru omezující shora prostor stálého nadržení (výškový systém Balt - po vyrovnání);

01.01.2014

149. Kóta dna nádrže (m n.m.):

01.01.2014

Kóta nejníže položeného místo dna údolí v daném příčném profilu (výškový systém Balt - po vyrovnání);

01.01.2014

150. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha):

01.01.2014

Plocha hladiny vody v nádrži při naplnění celkového ovladatelného prostoru v ha;

01.01.2014

151. Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m):

01.01.2014

Vzdálenost od konce vzdutí hladiny ovladatelného prostoru ke vzdouvací stavbě v m;

01.01.2014

152. Ověřovací (zkušební) provoz ANO/NE:

01.01.2014

Uvede se, zda je dané vodní dílo provozováno v ověřovacím (zkušebním) provozu;

01.01.2014

Jez, jezová zdrž

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

153. Povolovaná vodní díla (Č 03)

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

154. Účely užití vodního díla (Č 11)

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

155. Zdroj vody (Č 01)

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí - jez:

01.01.2014

156. Technické parametry:

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4, maximální průtok vody, který může přecházet přes jez, aniž by se vodní tok vybřežil, a maximální konstrukční výška jezu;

01.01.2014

157. Kóta přelivné hrany (m n.m.):

01.01.2014

Kóta nejvyšší povrchové čáry koraný jezu nebo hradícího tělesa přelévaného uzávěru v m n.m. pro jez pohyblivý, pro jez pevný nebo kombinovaný uvést pro pevnou část jezu (výškový systém Balt - po vyrovnání);

01.01.2014

158. Výška hladiny stálého vzdutí (m):

01.01.2014

Nejvyšší výška hladiny, výškový rozdíl mezi upraveným dnem (teoretickou nivelitou) pod jezem a hladinou kóty stálého vzdutí. Hladina stálého vzdutí je úroveň hydrostatické hladiny v jezové zdrži, pod kterou nemá klesnout za normálního provozu podle manipulačního řádu hladina v jezové zdrži, u pevného jezu je dána nejnižším místem koruny jezu;

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:

01.01.2014

159. Objem zdrže (tis. m3):

01.01.2014

Objem vody ve zdrži v tis. m3 při hladině nejvyššího vzdutí;

01.01.2014

160. Délka zdrže (m):

01.01.2014

Vzdálenost od koruny jezu po konec vzdutí při hladině nejvyššího vzdutí (nebo k nejbližšímu jezu nebo stupni) v m. Za konec vzdutí se bere místo, kde se vzdutá hladina prakticky ztotožňuje s nevzdutou hladinou ve vodním toku.

01.01.2014

161. Zkušební (ověřovací) provoz ANO/NE:

01.01.2014

Viz 152;

01.01.2014

Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

162. Povolované vodní díla (Č 03);

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

163. Účel užití vodního díla (Č 11):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

164. Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m):

01.01.2014

Uvede se délka dotčeného úseku (regulace) vodního toku v m, který je předmětem rozhodnutí;

01.01.2014

165. Délka ochranných hrází (m):

01.01.2014

Uvede se délka ochranných hrází v m;

01.01.2014

166. Maximální výška ochranných hrází (m):

01.01.2014

Uvede se maximální výška ochranných hrází v m, nejvyšší svislá vzdálenost koruny hráze a terénu;

01.01.2014

167. Maximální návrhový průtok (m3/s):

01.01.2014

Uvede se maximální návrhový průtok v m3/s;

01.01.2014

Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

168. Název vodovodu:

01.01.2014

Uvede se název vodovodu, který je předmětem rozhodnutí;

01.01.2014

169. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

170. Příslušnost k systému vodovodu (Č 20):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

171. Účel užití vody (Č 02):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

172. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03):

01.01.2014

Uvede se počet oddělených částí systémů v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

173. Rozsah zásobování:

01.01.2014

Uvede se počet obcí a počet obyvatel zásobených vodovodem, který je předmětem rozhodnutí;

01.01.2014

Objekty pro odběr nebo jímání vody:

01.01.2014

174. Počet odběrných objektů dle typu (Č 04):

01.01.2014

Uvedou se počty pramenních jímek, vrtů, studní, zářezů apod. pro odběr podzemních vod, které jsou předmětem rozhodnutí;

01.01.2014

175. Hloubka objektu (m):

01.01.2014

Uvede se hloubka objektu v m (svislá vzdálenost dna objektu od povrchu terénu);

01.01.2014

Vodovodní řady:

01.01.2014

176. Druh vodovodního řadu (Č 28):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

177. Celková délka řadů (m):

01.01.2014

Uvedou se celkové délky povolovaných trubních řadů v m;

01.01.2014

178. Nejmenší jmenovitá světlost (mm):

01.01.2014

Uvede se nejmenší jmenovitá světlost vodovodního řadu, který je předmětem rozhodnutí v mm;

01.01.2014

179. Největší jmenovitá světlost řadu (mm):

01.01.2014

Uvede se největší jmenovitá světlost vodovodního řadu, který je předmětem rozhodnutí v mm;

01.01.2014

Úpravna vody

01.01.2014

180. Kapacita úpravny vody - průměrná (l/s):

01.01.2014

Průměrné množství upravené vody, které je úpravna schopna trvale dodávat do sítě (bez ohledu na limitující činitele mimo úpravnu vody). V případech povolení dvou nebo více úpraven vody se uvede součtová hodnota;

01.01.2014

181. Kapacita úpravny vody - maximální (l/s):

01.01.2014

Maximální množství upravené vody, které je úpravna schopna trvale dodávat do sítě (bez ohledu na limitující činitele mimo úpravnu vody). V případech povolení dvou nebo více úpraven vody se uvede součtová hodnota;

01.01.2014

182. Původ (odebírané) vody (Č 01):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

183. Kód kategorie upravitelnosti surové vody (Č 38):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

184. Způsob úpravy vod (Č 22):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

185. Zpracování kalu (Č 21):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

186. Odvodnění kalu (Č 19):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Vodojem

01.01.2014

187. Druh vodojemu (Č 23):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

188. Objem vodojemu (m3):

01.01.2014

Objem vody v nádržích vodojemu vymezený minimální a maximální provozní hladinou v m3;

01.01.2014

Čerpací a přečerpací stanice:

01.01.2014

189. Projektovaný výkon (l/s):

01.01.2014

Uvede se navržený (projektovaný) výkon čerpací nebo přečerpávací stanice v l/s;

01.01.2014

190. Výtlačná (dopravní) výška (m):

01.01.2014

Uvede se maximální výtlačná (dopravní) výška čerpací nebo přečerpávací stanice v m (z rozdílu hladin);

01.01.2014

Jiné vodárenské objekty:

01.01.2014

191. Název objektu:

01.01.2014

Uvede se název objektu, který je předmětem rozhodnutí;

01.01.2014

Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

192. Název kanalizačního systému:

01.01.2014

Uvede se název kanalizačního systému, který je předmětem rozhodnutí;

01.01.2014

193. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

194. Kanalizační soustava (Č 24):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

195. Charakter kanalizační soustavy (Č 25):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

196. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03):

01.01.2014

Uvede se počet současně povolovaných oddělených částí systému v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

197. Počet napojených obcí:

01.01.2014

Uvede se počet napojených obcí na kanalizaci, která je předmětem rozhodnutí;

01.01.2014

198. Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE:

01.01.2014

Stoková síť

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

199. Druh stokové sítě (Č 42):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

200. Celková délka stok (m):

01.01.2014

Uvede se celková délka současně povolovaných kmenových stok, sběračů a uličních stok v m;

01.01.2014

201. Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42):

01.01.2014

Uvedou se délky současně povolovaných kmenových stok, sběračů a uličních stok v m v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

202. Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm):

01.01.2014

Uvede se nejmenší navržená jmenovitá světlost stoky, která je předmětem rozhodnutí v mm;

01.01.2014

203. Největší jmenovitá světlost stoky (mm):

01.01.2014

Uvede se největší navržená jmenovitá světlost stoky, která je předmětem rozhodnutí v mm;

01.01.2014

204. Počet povolovaných odlehčovacích komor:

01.01.2014

Uvede se počet současně povolovaných odlehčovacích komor;

01.01.2014

205. Počet povolovaných čerpacích stanic:

01.01.2014

Uvede se počet současně povolovaných čerpacích stanic;

01.01.2014

Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

206. Druh stanice (Č 39):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4

01.01.2014

207. Projektovaný výkon (l/s):

01.01.2014

Viz 189;

01.01.2014

Chladicí objekt (zařízení)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

208. Průtočné množství (l/s):

01.01.2014

Uvede se průměrné množství vody protékající chladícím systémem v l/s;

01.01.2014

209. Snížení teploty (°C):

01.01.2014

Uvede se rozdíl vstupní a výstupní teploty ve °C;

01.01.2014

Čistírna odpadních vod (ČOV)

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

210. Druh přiváděných vod (Č 07):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

211. Druh výroby:

01.01.2014

Slovně se uvede druh výroby a to jen u ČOV průmyslové a ČOV před vypouštěním do kanalizace;

01.01.2014

212. Způsob čištění (Č 26):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

213. Povolované objekty (Č 41):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

214. Zkušební provoz ANO/NE:

01.01.2014

Uvede se, zda je povolovaná čistírna provozována ve zkušebním provozu;

01.01.2014

215. Délka zkušebního provozu (počet měsíců):

01.01.2014

Uvede se počet měsíců zkušebního provozu;

01.01.2014

Projektované parametry čistírny:

01.01.2014

216. Počet napojených EO:

01.01.2014

Výpočet počtu EO viz 81;

01.01.2014

217. Počet napojených skutečných obyvatel:

01.01.2014

Uvede se počet napojených obyvatel na ČOV;

01.01.2014

218. Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 (m3/den):

01.01.2014

Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod (ČSN 75 6402);

01.01.2014

219. Maximální bezdeštný denní přítok Qd (m3/den):

01.01.2014

Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti se součinitelem maximální hodinové nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod /24 (ČSN 75 6402);

01.01.2014

220. Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh (m3/hod):

01.01.2014

Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti se součinitelem maximální hodinové nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod /24 (ČSN 75 6402);

01.01.2014

221. Maximální bezdeštný roční přítok Qr (m3/rok):

01.01.2014

Uvede se projektovaná hodnota maximálního bezdeštného ročního přítoku v m3/rok;

01.01.2014

222. Podíl průmyslových odpadních vod na Qr (%):

01.01.2014

Vyjádření podílu průmyslových odpadních vod ve směsi přitékající odpadních vod v procentech;

01.01.2014

223. Bilance znečištění odpadních vod (t/rok):

01.01.2014

Bilanční hodnota znečištění povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách tuny za rok a to jak na přítoku (produkce), tak na odtoku (vypouštění). Ukazatelé znečištění viz 82;

01.01.2014

224. Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l):

01.01.2014

Průměrná hodnota koncentrace povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách mg na litr a to jak na přítoku (produkce), tak na odtoku (vypouštění). Ukazatelé znečištění viz 82;

01.01.2014

225. Názvy a kódy obcí napojených na ČOV:

01.01.2014

Uvedou se názvy a kódy obcí, které jsou napojeny na předmětnou ČOV;

01.01.2014

226. Způsob nakládání s kaly (Č 27):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Retenční nádrže a zdrže dešťové

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

227. Druh retenční nádrže/dešťové zdrže (Č 43):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

228. Objekt je součástí sítě ČOV ANO/NE:

01.01.2014

Uvede se, zda je objekt součástí sítě ČOV;

01.01.2014

229. Objem (tis. m3):

01.01.2014

Uvede se objem retenční nádrže nebo dešťové zdrže v tis. m3;

01.01.2014

Jiné objekty

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

230. Název objektu:

01.01.2014

Uvede se název objektu, který je předmětem rozhodnutí;

01.01.2014

Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi

01.01.2014

231. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

232. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

233. Kód původu odebírané vody (Č 01):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

234. Způsob závlahy (Č 15):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

235. Zavlažovaná plocha (ha):

01.01.2014

Uvede se rozloha zemědělských pozemků, které lze za pomoci daného závlahového zařízení zavlažovat v ha;

01.01.2014

236. Kultury pozemkových zavlažovaných parcel (Č 17):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

237. Délka otevřených přivaděčů (m):

01.01.2014

Uvede se celková délka v m, odpovídající hlavnímu závlahovému zařízení;

01.01.2014

238. Délka trubních řadů (m):

01.01.2014

Uvede se celková délka v m, odpovídající hlavnímu závlahovému zařízení;

01.01.2014

Závlahové nádrže

01.01.2014

239. Objem akumulačního prostoru (tis. m3):

01.01.2014

Uvede se celkový objem akumulačního prostoru závlahové nádrže v tis. m3;

01.01.2014

Čerpací a přečerpávací stanice

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

240. Druh stanice (Č 39):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

241. Výkon (l/s):

01.01.2014

Uvede se výkon stanice, která je předmětem rozhodnutí v l/s;

01.01.2014

Stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

242. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

243. Způsob odvodnění (Č 18):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

244. Způsob vypouštění do recipientu (Č 29):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

245. Odvodňovaná plocha (ha):

01.01.2014

Uvede se celková plocha půdního fondu ve funkčním dosahu odvodňovacích zařízení v ha;

01.01.2014

246. Kultury pozemkových odvodňovaných parcel (C 17):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

247. Délka otevřených kanálů (m):

01.01.2014

Uvede se délka otevřených kanálů odvodňovací kostry v m;

01.01.2014

248. Údaj o provozním řádu (Č 05):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

249. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

250. Délka splavněného úseku vázaná na toto rozhodnutí (km):

01.01.2014

Uvede se délka úseku vodního toku způsobilého pro plavbu v km;

01.01.2014

251. Počty druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 03):

01.01.2014

Uvedou se počty druhů plavebních zařízení v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

252. Související plavební zařízení (Č 10)

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

253. Počty souvisejících druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 10)

01.01.2014

Uvedou se počty druhů souvisejících plavebních zařízení v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Plavební komora, přístavní bazén:

01.01.2014

254. Užitná délka (m):

01.01.2014

Vzdálenost mezi spadištěm, popř. clonou tlumícího prostoru nebo konstrukcí vrat v horním ohlaví a částí konstrukce otevřených nebo zavřených dolních vrat, která zasahuje do komory;

01.01.2014

255. Užitná šířka (m):

01.01.2014

Světlá vzdálenost mezi svislými bočními zdmi nebo pevnými odrazníky plavební komory i jejích ohlaví;

01.01.2014

256. Užitná hloubka (m):

01.01.2014

Nejmenší hloubka vody nad pevným prahem (záporníkem) horního a dolního ohlaví;

01.01.2014

Parametry plavebního kanálu nebo rejdy plavební komory:

01.01.2014

257. Délka kanálu (km):

01.01.2014

Uvede se délka plavebního kanálu v km, měří se po ose;

01.01.2014

258. Délka rejdy (m):

01.01.2014

Uvede se délka rejdy v m, měří se po ose;

01.01.2014

259. Plavební šířka (m):

01.01.2014

Jde o šířku vodní cesty, vyhrazenou plavbě a někdy označenou plavebními znaky. Měří se v úrovni dna plně naloženého typového plavidla příslušné třídy vodní cesty;

01.01.2014

260. Plavební hloubka (m):

01.01.2014

Jde o hloubku vody, umožňující plavbu plavidel při určitém ponoru, která se rovná součtu přípustného ponoru a předepsané bezpečnostní vzdálenosti mezi dnem lodi a dnem vodní cesty (marže). Uvádí se minimální zaručená hodnota plavební hloubky;

01.01.2014

Parametry přístaviště:

01.01.2014

261. Délka přístavního nábřeží (m):

01.01.2014

Jde o délku upraveného břehu, který umožňuje přistávání a uvazování plavidel a bezpečnou manipulaci s nimi a jejich nákladem i při nejnižším plavebním stavu;

01.01.2014

262. Plavební hloubka (m):

01.01.2014

Viz 260;

01.01.2014

Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

263. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

264. Umístění vodního díla vzhledem k toku (C 09):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

265. Maximální spád (m):

01.01.2014

Maximální výškový rozdíl hladin horní a dolní vody, při němž může pracovat energetické dílo (v m);

01.01.2014

266. Minimální spád (m):

01.01.2014

Minimální výškový rozdíl hladin horní a dolní vody, při němž může pracovat energetické dílo (v m);

01.01.2014

267. Počet turbín s uvedením typu turbíny (Č 30):

01.01.2014

Uvede se počet turbín s uvedením typu turbín podle příslušného číselníku v příloze č. 4 včetně rezervního soustrojí;

01.01.2014

268. Návrhový průtok vodní elektrárny (m /s):

01.01.2014

Uvede se návrhový průtok vodní elektrárny, součet návrhových průtoků všech turbín v m3/s;

01.01.2014

269. Instalovaný výkon (MW):

01.01.2014

Součet jmenovitých činných výkonů všech generátorů VE včetně generátoru vlastní spotřeby;

01.01.2014

Náhon, odpad od vodní elektrárny

01.01.2014

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

270. Druh přivaděče (Č 12):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4

01.01.2014

271. Délka přivaděče (m):

01.01.2014

Uvede se délka přívodního kanálu (přivaděče) od odbočení z vodního toku po místo vtoku do vodní elektrárny (hydroenergetického zařízení) v m;

01.01.2014

272. Druh odpadu (Č 12):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

273. Délka odpadu (m):

01.01.2014

Uvede se délka odpadního kanálu (odpadu) od vodního díla (vodní elektrárny, hydroenergetického zařízení) po zaústění do vodního toku v m;

01.01.2014

Vodní díla - stavby odkališť

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

274. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

275. Druh sedimentu v odkališti (Č 35):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

276. Způsob odvedení vody z odkaliště (Č 36):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

277. Typ odkaliště dle průtoku (Č 37):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

278. Zdroj vody (Č 01):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

279. Je uloženo sledování jakosti odsazené vody ANO/NE:

01.01.2014

Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. rozhodnutí, kterým bylo sledování odsazené vody uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

01.01.2014

280. Je uloženo sledování jakosti prosakující vody ANO/NE:

01.01.2014

Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. rozhodnutí, kterým bylo sledování prosakující vody uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

01.01.2014

Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

281. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

282. Plocha povodí (km2):

01.01.2014

Uvede se plocha půdorysu povodí v km , platí pouze pro povrchové vody;

01.01.2014

283. Správce objektu pozorování (Č 31):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

284. Původ vody (měřené) (Č 01):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

285. Typy měřených veličin (C 32):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

286. Druh měřící sítě (Č 34):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

287. Druh měřícího objektu (Č 33):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Vodní díla - studny

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

288. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

289. Počet povolovaných studní (dle Č 03):

01.01.2014

Uvede se počet povolovaných studní podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

290. Studna - sběrná/jímací:

01.01.2014

Uvede se, zda se jedná o studnu sběrnou nebo jímací, sběrná studna je studna s přívodem vody i z dalších jímacích zařízení, jímací studna je studna s odvodem vody;

01.01.2014

291. Hloubka studny (m):

01.01.2014

Uvede se hloubka studny v m (svislá vzdálenost dna studny od povrchu terénu);

01.01.2014

Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

292. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

293. Počet povolených objektů (dle druhu v Č 03):

01.01.2014

Uvede se počet povolených objektů v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

294. Celková délka hrazených bystřin (m):

01.01.2014

Uvede se celková délka hrazených bystřin v m;

01.01.2014

295. Celková délka hrazených strží (m):

01.01.2014

Uvede se celková délka hrazených strží v m;

01.01.2014

Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami

01.01.2014

Údaje o předmětu rozhodnutí:

01.01.2014

Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedené:

01.01.2014

296. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4

01.01.2014

Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr):

01.01.2014

297. Povolovaná vodní díla (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

298. Druh stavby (Č 12):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

299. Délka stavby (m):

01.01.2014

Uvede se délka stavby, která je předmětem rozhodnutí v m;

01.01.2014

300. Výškový rozdíl začátku a konce stavby (m):

01.01.2014

Uvede se výškový rozdíl začátku a konce stavby v m;

01.01.2014

301. Návrhový průtok (m3/s):

01.01.2014

Uvede se návrhový průtok v m3/s;

01.01.2014

Rozhodnutí zaměřená k ochraně vodních zdrojů, území a vodních děl

01.01.2014

Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů

01.01.2014

302. Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně (ha):

01.01.2014

Uvede se plocha půdorysu ochranného pásma v ha;

01.01.2014

303. Plocha vymezená jako ochranné pásmo II. stupně (ha):

01.01.2014

Viz 302;

01.01.2014

304. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu ANO/NE:

01.01.2014

Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. správního aktu, kterým bylo omezení užívání pozemků stanoveno, ze dne a kým bylo vydáno;

01.01.2014

305. Uložen monitoring jakosti vod ANO/NE:

01.01.2014

Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. správního aktu, kterým bylo sledování jakosti vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

01.01.2014

306. Uložen monitoring stavu hladiny ANO/NE:

01.01.2014

Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. správního aktu, kterým bylo sledování stavu hladiny uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

01.01.2014

Stanovení ochranného pásma vodního díla

01.01.2014

307. Plocha vymezená jako ochranné pásmo (ha):

01.01.2014

Viz 302;

01.01.2014

308. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb ANO/NE:

01.01.2014

Viz 304;

01.01.2014

Zařazení vodního díla do kategorie technicko-bezpečnostního dohledu

01.01.2014

309. Název vodního díla:

01.01.2014

Uvede se název příslušného vodního díla, pokud byl určen;

01.01.2014

310. Vodní dílo (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

311. Kategorie z hlediska TBD (Č 06):

01.01.2014

Uvede se stanovená kategorie vodní stavby z hlediska TBD, která je předmětem vydaného rozhodnutí - uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze Č.4;

01.01.2014

Vymezení území určených k rozlivům povodní

01.01.2014

312. Velikost vymezeného území (ha):

01.01.2014

Uvede se plocha půdorysu v ha vymezená k rozlivům povodní;

01.01.2014

313. Objem retence (tis. m3):

01.01.2014

Uvede se objem vody v tis. m3, která se za povodně rozlije po vymezeném území;

01.01.2014

314. Převažující kultura pozemkových parcel (Č 17):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

Další opatření vodoprávního úřadu

01.01.2014

Schválení manipulačního (provozního či jímacího) řádu

01.01.2014

315. Popis vydaného opatření (text max. 2 řádky):

01.01.2014

Stručně se popíše vydané opatření, včetně názvu vodního díla (vodních děl), pro které(á) byl manipulační, provozní či jímací řád vypracován a schválen;

01.01.2014

316. Vlastník vodního díla (systému):

01.01.2014

Uvede se vlastník vodního díla resp. systému, který je předmětem rozhodnutí;

01.01.2014

317. Vodní dílo (Č 03):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

318. Výčet účelů užití vodního díla (Č 11):

01.01.2014

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

01.01.2014

319. Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí (viz § 20 vodního zákona) ANO/NE:

01.01.2014

Uvede se, zda byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí;

01.01.2014

320. Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitostí ANO/NE:

01.01.2014

Uvede se, zda byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitostí;

Poznámky pod čarou

01.01.2014

1) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

2) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

1) Zdrojem geografických jmen územně statistických jednotek a zdrojem číselných identifikátorů správních a územně statistických jednotek a katastrálních území jsou zvláštní právní předpisy (zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky, Sdělení Českého statistického úřadu č. 490/2003 Sb., o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), ve znění pozdějších předpisů.
Zdrojem geografických jmen je katastr nemovitostí, vedený jako evidence Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále ČÚZK) na základě zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zdrojem geometrické reprezentace hranic správních jednotek a hranic katastrálních území je Základní báze geografických dat (zákon č. 107/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech).

01.01.2014

2) Vodní toky, vodní plochy, povodí a útvary podzemní vody (hydrogeologické rajóny) jsou ve vodoprávní evidenci registrovány svou geometrickou representací a geografickými identifikátory, které představují jejich geografická jména a číselné identifikátory.
Zdrojem pro geografická jména vodních toků a vodních ploch je databáze Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního GEONAMES (vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením).
Zdrojem číselných identifikátorů vodních toků je informační systém technické evidence státních podniků Povodí.
Zdrojem číselných identifikátorů povodí je informační systém, který jako součást hydroekologického informačního systému vede Český hydrometeorologický ústav.
Zdrojem geometrické representace vodních toků, vodních ploch a rozvodnic je základní báze geografických dat České republiky.
Zdrojem pro identifikaci vodního toku v rámci říční sítě ČR (model os vodních toků) je informační systém technické evidence státních podniků Povodí.
Zdrojem údajů o plochách povodí je informační systém, který jako součást hydroekologického informačního systému vede Český hydrometeorologický ústav. Údaje o plochách povodí jsou harmonizovány s údaji geometrické representace rozvodnic.

01.01.2014

3) Údaje se využijí především při aktualizaci základních vodohospodářských map. Vzhledem k tomu, že se jedná o bod, je nutno přijmout následující konvenci:
a) místa vztažená k břehové čáře - průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění);
b) objekty ležící ve vodním toku (nebo napříč údolím) - průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí), např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť apod.;
c) objekty ležící mimo vodní tok - těžiště půdorysného obrazu tohoto objektu (vodní elektrárna, studna, čerpací stanice, vodojem apod.);
d) soubor objektu - těžiště vzniklé ohraničením rozptýlených objektů;
e) liniové stavby - uvádí se pro začátek a konec vodního díla, obdobně jako v předchozích bodech.

01.01.2014

4) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru