PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 391/2013 Sb.Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Částka 152/2013
Platnost od 05.12.2013
Účinnost od 31.12.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
31.12.2013

391

31.12.2013

VYHLÁŠKA

31.12.2013

ze dne 25. listopadu 2013

31.12.2013

o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

31.12.2013

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (dále jen „zákon“) k provedení § 52 písm. a) a c) zákona a podle § 95 odst. 2 zákona v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 52 písm. b) zákona:


31.12.2013

Úvodní ustanovení

31.12.2013

§ 1

31.12.2013

(1) Tato vyhláška stanoví druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu, včetně rozsahu odborných vyšetření, a postupy při jejich zajišťování, seznam nemocí, stavů a vad vylučujících zdravotní způsobilost a náležitosti lékařského posudku, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu, k vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu nebo pro uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova, pokud jiným právním předpisem upravujícím posuzování zdravotní způsobilosti není stanoveno jinak1).

31.12.2013

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

31.12.2013

a) výkonnostním sportovcem osoba, která

31.12.2013

1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a

31.12.2013

2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,

31.12.2013

b) vrcholovým sportovcem osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců,

31.12.2013

c) školou se zaměřením na sport a tělesnou výchovu (dále jen „sportovní škola“) škola, v níž se žák nebo student (dále jen „žák“) vzdělává v oboru vzdělání se zaměřením na sport a tělesnou výchovu,

31.12.2013

d) organizovaným sportem sport, který sportovec vykonává v organizacích jiných než uvedených v písmenu a) nebo b),

31.12.2013

e) neorganizovaným sportem sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva,

31.12.2013

d) zdravotně náročnou sportovní disciplínou sport, při kterém je zvýšené riziko poškození zdraví nebo je jeho provozování spojeno se zvýšenými nároky na zdraví sportovce, který takový sport vykonává.

31.12.2013

§ 2

31.12.2013

(1) Zdravotní způsobilost se posuzuje ke zdravotní náročnosti výkonnostního sportu, vrcholového sportu, organizovaného sportu, neorganizovaného sportu nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních školách nebo k předmětu tělesná výchova za účelem uvolnění žáka z vyučování tohoto předmětu (dále jen „předmět tělesná výchova“).

31.12.2013

(2) Nemoci, stavy nebo vady vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost ke sportu, sportu a tělesné výchově ve sportovních školách nebo předmětu tělesná výchova jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů upravujících zdravotní způsobilost ke vzdělávání2).

31.12.2013

Lékařské prohlídky nezbytné pro posouzení zdravotní způsobilosti a odborná vyšetření

31.12.2013

§ 3

31.12.2013

(1) Druhy lékařských prohlídek jsou pro účely zjištění zdravotní způsobilosti

31.12.2013

a) k výkonnostnímu sportu, vrcholovému sportu nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních školách

31.12.2013

1. vstupní lékařská prohlídka,

31.12.2013

2. pravidelná lékařská prohlídka a

31.12.2013

3. mimořádná lékařská prohlídka, nebo

31.12.2013

b) k organizovanému sportu, neorganizovanému sportu nebo předmětu tělesná výchova jednorázová lékařská prohlídka.

31.12.2013

(2) Obsahem každé lékařské prohlídky podle odstavce 1 je

31.12.2013

a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí,

31.12.2013

b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována,

31.12.2013

c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaných onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována,

31.12.2013

d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována, a

31.12.2013

e) rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově,

31.12.2013

(dále jen „základní vyšetření“).

31.12.2013

§ 4

31.12.2013

(1) Vstupní lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění nemocí, stavů nebo vad, které by vedly při výkonnostním sportu, vrcholovém sportu nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních školách ke zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby nebo v souvislosti s jejím zdravotním stavem k poškození zdraví jiných osob.

31.12.2013

(2) Vstupní lékařská prohlídka se provádí

31.12.2013

a) před zaregistrováním posuzované osoby v organizaci podle § 1 písm. a),

31.12.2013

b) před zařazením posuzované osoby do státní sportovní reprezentace, do rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu vrcholových sportovců, nebo

31.12.2013

c) před podáním přihlášky ke vzdělávání ve sportovní škole.

31.12.2013

(3) Vstupní lékařská prohlídka vedle základního vyšetření obsahuje,

31.12.2013

a) jde-li o výkonnostního sportovce nebo uchazeče ke vzdělávání ve sportovní škole,

31.12.2013

1. zjištění základní antropometrie,

31.12.2013

2. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a

31.12.2013

3. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku,

31.12.2013

b) jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu,

31.12.2013

1. vyšetření podle písmene a) a

31.12.2013

2. zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve,

31.12.2013

pokud jiný právní předpis upravující posuzování zdravotní způsobilosti nestanoví jinak. Zdravotně náročné sportovní disciplíny jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

31.12.2013

§ 5

31.12.2013

(1) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu posuzované osoby, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního sportu, vrcholového sportu nebo sportu a tělesné výchovy ve sportovních školách k poškození zdraví této osoby nebo k poškození zdraví jiných osob, popřípadě za účelem zjištění, zda sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti organismu posuzované osoby.

31.12.2013

(2) Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

31.12.2013

(3) Jde-li o vrcholového sportovce, pravidelná lékařská prohlídka dále obsahuje

31.12.2013

a) zjištění základní antropometrie,

31.12.2013

b) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a

31.12.2013

c) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve.

31.12.2013

(4) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak.

31.12.2013

§ 6

31.12.2013

(1) Mimořádná lékařská prohlídka se provádí, pokud

31.12.2013

a) byla při pravidelné lékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu posuzované osoby, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti v době kratší, než je interval provedení další pravidelné prohlídky,

31.12.2013

b) došlo k závažné změně zdravotního stavu vrcholového sportovce, výkonnostního sportovce nebo žáka sportovní školy, nebo

31.12.2013

c) nastala porucha vědomí, popřípadě bezvědomí vrcholového sportovce, výkonnostního sportovce nebo žáka sportovní školy.

31.12.2013

(2) Mimořádná lékařská prohlídka se dále provádí

31.12.2013

a) u výkonnostních nebo vrcholových sportovců mladších 18 let před zařazením do vyšší věkové kategorie výkonnostního nebo vrcholového sportu, než odpovídá jejich věku, nebo

31.12.2013

b) na žádost výkonnostního nebo vrcholového sportovce nebo žáka sportovní školy nebo jeho zákonného zástupce, pokud nabude přesvědčení, že jeho zdravotní obtíže vznikly nebo se zhoršují při soustavném výkonu sportu nebo tělesné výchovy.

31.12.2013

(3) Mimořádná lékařská prohlídka vedle základního vyšetření obsahuje další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k nimž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

31.12.2013

§ 7

31.12.2013

(1) Jednorázová lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění nemocí, vad nebo stavů, které by vedly při výkonu organizovaného sportu, neorganizovaného sportu nebo předmětu tělesná výchova ke zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby nebo v souvislosti s jejím zdravotním stavem k poškození zdraví jiných osob.

31.12.2013

(2) Jednorázová lékařská prohlídka se provádí před sportovní soutěží nebo sportovní akcí v případě, že organizátor soutěže nebo sportovní akce určí provedení lékařské prohlídky jako podmínku účasti v soutěži nebo na sportovní akci.

31.12.2013

(3) Jednorázová lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením, věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu nebo předmětu tělesná výchova nebo jde-li o zdravotně náročnou sportovní disciplínu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

31.12.2013

§ 8

31.12.2013

Lékařský posudek

31.12.2013

Lékařský posudek obsahuje náležitosti stanovené jiným právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace3). Jde-li o lékařský posudek

31.12.2013

a) se závěrem o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu nebo tělesné výchově, uvede se konkrétní sport nebo předmět tělesná výchova; jde-li o zdravotně náročnou sportovní disciplínu, uvede se sport podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, nebo

31.12.2013

b) k organizovanému sportu, nebo neorganizovanému sportu nebo předmětu tělesná výchova, uvede se vždy doba platnosti posudku.


31.12.2013

§ 9

31.12.2013

Zrušovací ustanovení

31.12.2013

Zrušuje se:

31.12.2013

1. Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 3/1981 Věst. MZ ČSR, o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností (registrována v částce č. 15/1981 Sb.).

31.12.2013

2. Směrnice MZ ČSR č. 5/1985 Věst. MZ ČSR, o poskytování zvlášť specializované léčebně preventivní péče vybraným vrcholovým sportovcům (registrována v částce č. 24/1984 Sb.).

31.12.2013

3. Výnos MZ ČSR č. OP-062-10.10.89, kterým se doplňují směrnice č. 3/1981 Věst. MZ ČR (registrován v částce č. 28/1989 Sb.).


31.12.2013

§ 10

31.12.2013

Účinnost

31.12.2013

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2013.


31.12.2013

Ministr:

31.12.2013

MUDr. Holcát, MBA, v. r.


31.12.2013

31.12.2013

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 391/2013 Sb.

31.12.2013

Zdravotně náročné sportovní disciplíny

31.12.2013

Zdravotně náročné sportovní disciplíny bez ohledu na úroveň soutěže jsou

31.12.2013

1. sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce nebo jeho okolí úrazem, například ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus,

31.12.2013

2. sportovní disciplíny s vysokým rizikem selhání základních životních funkcí v důsledku přetížení pohybového, termoregulačního, metabolického, oběhového, dechového, endokrinního, nervového nebo jiného systému organismu, například sportovní akce v otužileckém plavání nebo soutěže s vytrvalostními výkony trvajícími déle než 2 hodiny, kterými jsou zejména běžecké, lyžařské nebo cyklistické maratóny a ultramaratóny, dálkové plavání, triatlony, další víceboje vytrvalostního charakteru a turistické pochody v délce nejméně 50 km,

31.12.2013

3. sportovní disciplíny se ztíženou dostupností pomoci, například potápění, paragliding, horolezecké expedice nad 4000 m.n.m. a distanční soutěže v námořním jachtingu,

31.12.2013

4. sportovní aktivity prováděné v extrémních podmínkách zevního prostředí, kterými jsou například extrémně nízká nebo vysoká teplota, hyper a hypobarie a vysoké přetížení,

31.12.2013

5. letectví a parašutismus, například let v kluzácích, závěsných kluzácích a balónech.

31.12.2013

31.12.2013

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 391/2013 Sb.

31.12.2013

Nemoci, vady a stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost ke sportu nebo tělesné výchově

31.12.2013

Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost ke sportu nebo tělesné výchově jsou nemoci, vady a stavy, které způsobují takové zdravotní komplikace nebo odchylky, které mohou v souvislosti s výkonem konkrétního sportu nebo tělesné výchovy vést ke zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby nebo v souvislosti s jejím zdravotním stavem k poškození zdraví jiných osob. Jsou to:

31.12.2013

I. Nemoci, vady nebo stavy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

31.12.2013

1. osteoporóza

31.12.2013

2. osteoarthróza

31.12.2013

3. osteochondropatie

31.12.2013

4. aseptické kostní nekrózy

31.12.2013

5. organické poruchy páteře (skolióza, rotace, floridní stadium morbus Scheuermann)

31.12.2013

6. dysplázie kyčle a další poruchy vývoje hybného systému s trvalými následky

31.12.2013

7. stavy po implantaci kloubní náhrady

31.12.2013

8. závažné funkční poruchy hybného systému

31.12.2013

9. stavy po úrazech s trvalými následky

31.12.2013

II. Nemoci, vady nebo stavy oběhové soustavy

31.12.2013

1. ischemická choroba srdeční

31.12.2013

2. nedostatečně korigovaná hypertenze či její závažné orgánové komplikace

31.12.2013

3. srdeční selhání

31.12.2013

4. dysrytmie a stavy po implantaci kardiostimulátoru/ICD/CRT

31.12.2013

5. plicní hypertense

31.12.2013

6. cerebrovaskulární onemocnění s deficitem či s vysokým rizikem komplikací

31.12.2013

7. kardiomyopatie

31.12.2013

8. závažná vrozená onemocnění srdce a cév

31.12.2013

9. závažné chlopenní vady

31.12.2013

10. cévní náhrady

31.12.2013

III. Nemoci, vady nebo stavy dýchací soustavy

31.12.2013

1. asthma bronchiale

31.12.2013

2. chronická obstrukční plicní nemoc

31.12.2013

3. tuberkulosa

31.12.2013

4. intersticiální plicní procesy

31.12.2013

IV. Nemoci, vady nebo stavy krve, krvetvorných orgánů a novotvary

31.12.2013

1. maligní nádorová onemocnění

31.12.2013

2. závažná hematologická onemocnění

31.12.2013

3. krvácivé stavy, antikoagulační a antiagregační léčba

31.12.2013

4. hyperkoagulační stavy

31.12.2013

5. splenomegalie

31.12.2013

V. Nemoci, vady nebo stavy endokrinní soustavy, výživy a přeměny látek

31.12.2013

1. diabetes mellitus, zejména nedostatečně kompenzovaný, s orgánovými komplikacemi

31.12.2013

2. nemoci se zvýšeným rizikem hypoglykémie

31.12.2013

3. závažné endokrinopatie

31.12.2013

4. dědičné metabolické vady včetně mitochondriálních poruch

31.12.2013

5. obezita, zejména vyššího stupně

31.12.2013

VI. Poruchy duševní a poruchy chování

31.12.2013

1. závažná psychiatrická onemocnění a poruchy mentálního vývoje

31.12.2013

2. poruchy příjmu potravy

31.12.2013

3. závislosti

31.12.2013

4. poruchy pozornosti včetně navozených léčbou

31.12.2013

VII. Nemoci, vady a stavy nervové soustavy

31.12.2013

1. epilepsie, křečové stavy a stavy s poruchou vědomí

31.12.2013

2. demyelinizační a degenerativní onemocnění nervové soustavy

31.12.2013

3. radikulopatie, neuropatie

31.12.2013

4. myopatie, myasthenia gravis

31.12.2013

5. poruchy rovnováhy

31.12.2013

6. encephalopatie

31.12.2013

7. dětská mozková obrna

31.12.2013

8. poruchy hybnosti organického původu

31.12.2013

9. úžinové syndromy

31.12.2013

VIII. Nemoci, vady a stavy oka a očních adnex, ucha a bradavkového výběžku

31.12.2013

1. smyslové vady včetně refrakčních vad nad 4,5 D

31.12.2013

2. retinopatie

31.12.2013

3. onemocnění středního a vnitřního ucha

31.12.2013

4. slepota i jednostranná

31.12.2013

5. závažná nedoslýchavost a hluchota

31.12.2013

IX. Nemoci, vady, poruchy a stavy infekční povahy nebo týkající se mechanismu imunity

31.12.2013

1. recidivující a chronická zánětlivá onemocnění

31.12.2013

2. autoimunitní onemocnění

31.12.2013

3. závažné imunodeficience

31.12.2013

4. stavy po transplantaci

31.12.2013

5. imunosuprese

31.12.2013

X. Nemoci, vady a stavy trávicí soustavy

31.12.2013

1. chronické střevní záněty a jiná závažná onemocnění zažívacího traktu

31.12.2013

2. chronická hepatitis a jiné hepatopatie

31.12.2013

3. vředová choroba

31.12.2013

4. hernie s rizikem komplikací

31.12.2013

XI. Nemoci, vady a stavy močové a pohlavní soustavy

31.12.2013

1. chronická onemocnění ledvin a vývodných cest močových

31.12.2013

2. solitární ledvina

31.12.2013

XII. Nemoci a stavy spojené s těhotenstvím

31.12.2013

1. preeklampsie

31.12.2013

2. patologická gravidita

31.12.2013

3. vícečetné těhotenství

31.12.2013

4. druhý a třetí trimestr fyziologické gravidity a šestinedělí

Poznámky pod čarou

31.12.2013

1) Například zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

31.12.2013

2) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

31.12.2013

3) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

Přesunout nahoru