PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Částka 134/2013
Platnost od 05.11.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.2014

344

01.01.2014

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU

01.01.2014

ze dne 10. října 2013

01.01.2014

o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

01.01.2014

Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:


01.01.2014

ČÁST PRVNÍ

01.01.2014

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2014

Čl. I

01.01.2014

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 odst. 1 se slova „(dále jen „poplatníci“)“ zrušují.

01.01.2014

2. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.“.

01.01.2014

3. V § 2 odst. 2 se slovo „ , kteří“ nahrazuje slovy „jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud“ a slova „zdržují, mají“ se nahrazují slovy „zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají“.

01.01.2014

4. V § 2 odst. 3 se slova „neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy,“ nahrazují slovy „jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti“ a za slova „léčení,“ se vkládají slova „jsou daňovými nerezidenty a“.

01.01.2014

5. V § 2 odst. 4 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

6. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

01.01.2014

7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „a funkční požitky“ zrušují.

01.01.2014

8. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

01.01.2014

9. V § 3 odst. 1 písm. d) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

10. V § 3 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob oceňuje

01.01.2014

a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,

01.01.2014

b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu

01.01.2014

1. neurčitou,

01.01.2014

2. života člověka nebo

01.01.2014

3. delší než 5 let.“.

01.01.2014

11. V § 3 odst. 4 písmeno a) zní: 

01.01.2014

a) příjmy získané

01.01.2014

1. nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,

01.01.2014

2. vydáním podle právních předpisů upravujících restituci majetku,“.

01.01.2014

12. V § 3 odst. 4 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „a půjčky“ nahrazují slovy „nebo zápůjčky“.

01.01.2014

13. V § 3 odst. 4 písm. b) bodě 1 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

01.01.2014

14. V § 3 odst. 4 písm. c) se slova „nebo zúžení společného jmění manželů,1b)“ nahrazují slovy „rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,“. 

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

01.01.2014

15. V § 3 odst. 4 písm. f) se slovo „předčasným“ zrušuje a slovo „podnikatele1e)“ se nahrazuje slovy „podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti zemědělského podnikatele pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele převádějícího tento majetek s výjimkou nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při porušení této podmínky jsou tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, kdy k převodu tohoto majetku došlo a má se za to, že poplatník není v prodlení, pokud podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil tuto podmínku,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.

01.01.2014

16. V § 3 odst. 4 písm. g) bodě 1 se slova „mezi podílovými spoluvlastníky“ nahrazují slovy „spoluvlastnictví rozdělením věci“.

01.01.2014

17. V § 3 odst. 4 písm. g) se bod 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

01.01.2014

18. V § 3 odst. 4 písm. g) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „s výjimkou části pozemku, který je stavbou,“.

01.01.2014

19. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

01.01.2014

j) majetkový prospěch

01.01.2014

1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,

01.01.2014

2. vypůjčitele při výpůjčce,

01.01.2014

3. výprosníka při výprose.“.

01.01.2014

20. V § 4 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Od daně se osvobozuje

01.01.2014

a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů; osvobození se nevztahuje na příjem z

01.01.2014

1. prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,

01.01.2014

2. budoucího prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu, a souvisejícího pozemku, uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k tomuto domu nebo k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor,

01.01.2014

3. budoucího prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, uskutečněného v době do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od tohoto nabytí nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku,

01.01.2014

b) příjem z prodeje nemovitých věcí neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o dobu, po kterou prodávající vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci pozemkových úprav, v případě prodeje pozemku nabytého výměnou od pozemkového úřadu, tato doba se započítává i do doby, která běží od vyřazení vyměněného pozemku z obchodního majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z

01.01.2014

1. prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku,

01.01.2014

2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od tohoto nabytí,

01.01.2014

3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od takového vyřazení,

01.01.2014

4. prodeje práva stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby,

01.01.2014

c) příjem z prodeje hmotné movité věci s výjimkou příjmu z prodeje

01.01.2014

1. cenného papíru,

01.01.2014

2. motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 1 roku,

01.01.2014

3. movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,

01.01.2014

d) přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění; osvobození se nevztahuje na

01.01.2014

1. náhradu za ztrátu příjmu,

01.01.2014

2. náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku škody,

01.01.2014

3. náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody k nájmu,

01.01.2014

4. plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka,

01.01.2014

5. náhradu za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s nájmem,

01.01.2014

e) výnos z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, stane-li se příjmem zvláštního vázaného účtu,

01.01.2014

f) příjem v podobě

01.01.2014

1. ceny z veřejné soutěže a obdobné ceny plynoucí ze zahraničí, pokud je v plné výši darována příjemcem na účely uvedené v § 15 odst. 1,

01.01.2014

2. ocenění v oblasti kultury podle jiných právních předpisů,

01.01.2014

3. ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10000 Kč,

01.01.2014

g) příjem v podobě

01.01.2014

1. náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd,

01.01.2014

2. úplaty za prodej věci vydané v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle právních předpisů o restituci majetku; toto osvobození se uplatní i v případě, jestliže v době mezi nabytím a prodejem nemovité věci došlo k vypořádání mezi spoluvlastníky rozdělením věci podle velikosti jejich podílů nebo jestliže v nemovité věci vznikly jednotky; osvobození se neuplatní u věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,

01.01.2014

3. příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,

01.01.2014

4. úroku ze státního dluhopisu vydaného v souvislosti s rehabilitačním řízením o nápravách křivd,

01.01.2014

h) příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,

01.01.2014

i) dávka pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné nouzi, sociální služba, dávka státní sociální podpory, dávka pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných právních předpisů včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb podle jiných právních předpisů nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona upravujícího sociální služby; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona upravujícího sociální služby,

01.01.2014

j) příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů, pokud se tato náhrada poskytuje podle jiných právních předpisů,

01.01.2014

k) příjem v podobě

01.01.2014

1. stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy, veřejné výzkumné instituce nebo právnické osoby, která vykonává činnost střední školy nebo vyšší odborné školy,

01.01.2014

2. podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, pokud se nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi a jde-li o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi, příjem v podobě podpory nebo příspěvku poskytnutého výlučně ke kompenzaci zdravotního postižení nebo sociálního vyloučení,

01.01.2014

3. podpory nebo příspěvku z prostředků odborové organizace,

01.01.2014

4. nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nejbližším pozůstalým nebo sociální výpomoci nejbližším pozůstalým za obdobných podmínek u zaměstnavatele, u kterého se tento fond nezřizuje,

01.01.2014

l) příjem z

01.01.2014

1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, u kterých není vymezeno období jejich pobírání,

01.01.2014

2. invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

01.01.2014

3. jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázových plnění, odkupného nebo odbytného a penze z penzijního pojištění a z pojištění pro případ dožití, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění a z doplňkového penzijního spoření, u kterých je vymezeno období jejich pobírání, a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,

01.01.2014

m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) službě3a), žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě3), vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů3a),

01.01.2014

n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3), odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),

01.01.2014

o) naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných právních předpisů a bývalému prezidentu republiky podle zákona upravujícího zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce,

01.01.2014

p) plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zákona upravujícího dobrovolnickou službu,

01.01.2014

q) plnění z vyživovací povinnosti,

01.01.2014

r) příjem z převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let; doba 5 let mezi nabytím a převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník členem této obchodní korporace před přeměnou obchodní korporace; jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a převodem podílu se nepřerušuje při výměně podílů nebo přeměně obchodní korporace; osvobození se nevztahuje na

01.01.2014

1. příjem z převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,

01.01.2014

2. příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího převodu podílu v obchodní korporaci nebo z převodu dalšího podílu v transformovaném družstvu v době do 5 let od nabytí, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí,

01.01.2014

3. příjem z budoucího převodu podílu v obchodní korporaci pořízeného z poplatníkova obchodního majetku, pokud příjem z tohoto převodu plyne v době do 5 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo od ukončení této činnosti,

01.01.2014

4. příjem z převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud k převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí,

01.01.2014

s) příspěvek fyzické osobě poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření,

01.01.2014

t) dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla anebo dotace, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy, s výjimkou dotace a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví,

01.01.2014

u) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor, jako náhrady za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a dále náhrada (odstupné) za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, vyplacená uživateli této jednotky za podmínky, že poplatník náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal; tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytové potřeby v době 1 roku před jejím obdržením; přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo; obdobně se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby,

01.01.2014

v) úrokové příjmy daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,

01.01.2014

w) příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let, a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let; doba 3 let mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond; osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje; obdobně se postupuje i při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c; osvobození se nevztahuje na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího prodeje cenného papíru, uskutečněného v době do 3 let od nabytí, a z budoucího prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 3 letech od nabytí nebo po 3 letech od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako protiplnění menšinovému akcionáři při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů; jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let,

01.01.2014

x) příjem plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle zákona upravujícího insolvenci,

01.01.2014

y) příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, orgánem sociálního zabezpečení a příjmy z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní pojišťovna vrátila po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného,

01.01.2014

z) příjem plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč,

01.01.2014

za) příjmy nabyvatele jednotky nebo spoluvlastnického podílu na jednotce přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků z nájemného určených na financování oprav a údržby bytu, domu a jednotky podle zákona upravujícího převod jednotek některých bytových družstev,

01.01.2014

zb) příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku na základě zvláštního právního předpisu a ve formě autorské rozmnoženiny, v počtu obvyklém, přijaté v souvislosti s užitím předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,

01.01.2014

zc) příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiných právních předpisů a příjem plynoucí jako náhrada za vyvlastnění na základě jiných právních předpisů,

01.01.2014

zd) kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý v obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují,

01.01.2014

ze) příjmy plynoucí ve formě bezúplatného plnění poskytnutého pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady a bezúplatného plnění poskytnutého fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb,

01.01.2014

zf) bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku

01.01.2014

1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě,

01.01.2014

2. osobou, která se stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě,

01.01.2014

zg) příjem plynoucí z doplatku na dorovnání při přeměně obchodní společnosti nebo výměně podílů obchodní společnosti, na který vznikl společníkovi nárok v souladu se zákonem upravujícím přeměny obchodních společností a družstev, vztahuje-li se k

01.01.2014

1. akcii, u níž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny obchodní společnosti nebo výměny podílů obchodní společnosti přesáhla dobu 3 let; osvobození se nevztahuje k akcii, která je nebo byla zahrnuta do obchodního majetku, a to po dobu 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,

01.01.2014

2. podílu na obchodní společnosti, u něhož doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny obchodní společnosti nebo výměny podílů obchodní společnosti přesáhla dobu 5 let; osvobození se nevztahuje k podílu, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,

01.01.2014

zh) náhrada pobytových výloh nebo příspěvek na pobytové výlohy poskytované orgány Evropské unie zaměstnanci nebo národnímu expertovi vyslanému k působení do instituce Evropské unie,

01.01.2014

zi) příjem plynoucí ve formě daňového bonusu,

01.01.2014

zj) odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, naturální plnění a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,

01.01.2014

zk) příjmy podle § 4a.“.

01.01.2014

21. V § 4 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo k

01.01.2014

a) vypořádání mezi spoluvlastníky nemovité věci rozdělením podle velikosti jejich podílů,

01.01.2014

b) tomu, že v domě vznikly jednotky,

01.01.2014

c) vypořádání společného jmění manželů nebo

01.01.2014

d) rozdělení pozemku.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 4g se zrušuje.

01.01.2014

22. V § 4 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.“.

01.01.2014

23. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠4a

01.01.2014

Osvobození bezúplatných příjmů

01.01.2014

Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem

01.01.2014

a) z nabytí dědictví nebo odkazu,

01.01.2014

b) obmyšleného z majetku, který

01.01.2014

1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo

01.01.2014

2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,

01.01.2014

c) z nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost a osoba, od níž se věc nabývá, je

01.01.2014

1. zástupcem cizího státu pověřeným v České republice,

01.01.2014

2. příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti,

01.01.2014

3. jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem České republiky,

01.01.2014

d) z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, pokud k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,

01.01.2014

e) z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo přechodu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva,

01.01.2014

f) ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev,

01.01.2014

g) z nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je členem bytového družstva, který je nájemcem tohoto rodinného domu nebo jednotky ve vlastnictví družstva a který se sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho pořízení členským vkladem,

01.01.2014

h) z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá,

01.01.2014

1. je nájemcem této jednotky,

01.01.2014

2. je členem této právnické osoby a

01.01.2014

3. podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami,

01.01.2014

i) poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu provozujícím zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení,

01.01.2014

j) poplatníka, který jej prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,

01.01.2014

k) na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,

01.01.2014

l) z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby.“.

01.01.2014

24. V § 5 odst. 1 se slova „ , za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok,“ zrušují.

01.01.2014

25. V § 5 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

01.01.2014

26. V § 5 odst. 4 se slova „a funkční požitky (§ 6)“ zrušují.

01.01.2014

27. V § 5 odst. 4 se slova „sražené zálohy z těchto příjmů plátcem daně podle § 38h“ nahrazují slovy „zálohy sražené z těchto příjmů plátcem daně“.

01.01.2014

28. V § 5 odst. 4 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

29. V § 5 odst. 6 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

30. V § 5 odst. 6 větě poslední se slova „se sníží“ nahrazují slovy „lze snížit“.

01.01.2014

31. V § 5 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Příjem za daný kalendářní měsíc však může být snížen pouze do výše, ve které byl poplatníkovi zúčtován.“.

01.01.2014

32. V § 5 odst. 7 se slova „ , nebo k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, který měl příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud bude dědic pokračovat v činnosti zůstavitele nejpozději do šesti měsíců po jeho smrti“ zrušují.

01.01.2014

33. V § 5 odst. 9 se slova „děděním nebo darem cena zjištěná“ nahrazují slovy „bezúplatně cena určená“.

01.01.2014

34. V § 5 odst. 10 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) výši dluhu, kromě dluhu ze smluvní pokuty, úroku z prodlení a jiných obdobných sankcí, který zanikl jinak než

01.01.2014

1. splněním,

01.01.2014

2. započtením,

01.01.2014

3. splynutím práva s povinností u jedné osoby,

01.01.2014

4. narovnáním,

01.01.2014

5. dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 88 se zrušuje.

01.01.2014

35. V § 5 odst. 10 písm. b) se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

01.01.2014

36. V § 5 odst. 10 písm. b) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

37. V § 5 odst. 10 písm. d) se slova „společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva“ nahrazují slovy „korporací jejímu členovi“.

01.01.2014

38. V § 5 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2014

e) částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým.“.

01.01.2014

39. V § 5 odst. 11 se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

01.01.2014

40. V § 5 odst. 11 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

01.01.2014

41. V nadpise § 6 se slova „a funkční požitky“ zrušují.

01.01.2014

42. V § 6 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

01.01.2014

a) plnění v podobě

01.01.2014

1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce,

01.01.2014

2. funkčního požitku,

01.01.2014

b) příjmy za práci

01.01.2014

1. člena družstva,

01.01.2014

2. společníka společnosti s ručením omezeným,

01.01.2014

3. komanditisty komanditní společnosti,

01.01.2014

c) odměny

01.01.2014

1. člena orgánu právnické osoby,

01.01.2014

2. orgánu právnické osoby,

01.01.2014

3. likvidátora,“.

01.01.2014

43. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c),“.

01.01.2014

44. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „závislou činnost nebo funkci,“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“ a slova „závislou činnost nebo funkci“ se nahrazují slovy „tuto činnost“.

01.01.2014

45. V § 6 odst. 2 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

46. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu“ nahrazují slovy „poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, bytu nebo rodinného domu“.

01.01.2014

47. V § 6 odst. 3 písm. a) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

01.01.2014

48. V § 6 odst. 4 se slova „písm. a) a d) a podle odstavce 10“ nahrazují slovy „plynoucí na základě dohody o provedení práce“ a číslo „5000“ se nahrazuje číslem „10000“.

01.01.2014

49. V § 6 odst. 7 písm. a) se slovo „závislé“ zrušuje a za slovo „činnosti“ se vkládají slova „ , ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“.

01.01.2014

50. V § 6 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2014

e) povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovená právním předpisem.“.

01.01.2014

51. V § 6 odst. 9 písmeno f) zní:

01.01.2014

f) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích, a to s výjimkou příjmů z

01.01.2014

1. osobně a veřejně vykonávané činnosti umělce, sportovce, artisty nebo spoluúčinkující osoby a

01.01.2014

2. činnosti vykonávané ve stálé provozovně,“.

01.01.2014

52. V § 6 odst. 9 písm. g) se slova „nepeněžních darů poskytovaných“ nahrazují slovy „nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného“.

01.01.2014

53. V § 6 odst. 9 písm. h) se slovo „úhrada“ nahrazuje slovem „náhrada“.

01.01.2014

54. V § 6 odst. 9 písmeno l) zní:

01.01.2014

l) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,“.

01.01.2014

55. V § 6 odst. 9 písm. p) bodě 1 se slova „u penzijního fondu9a) nebo“ zrušují.

01.01.2014

56. V § 6 odst. 10 písm. b) bodě 3 se slovo „občanských“ nahrazuje slovem „spolcích“.

01.01.2014

57. V § 6 se odstavec 12 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 13 až 17 se označují jako odstavce 12 až 16.

01.01.2014

58. V § 6 odst. 12 se slova „nebo funkční požitky“ a slova „nebo funkčnímu požitku“ zrušují.

01.01.2014

59. V § 6 odst. 13 se slova „nebo za výkon funkce“ zrušují.

01.01.2014

60. V § 6 odst. 13 se slova „závislá činnost nebo funkce“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“.

01.01.2014

61. V § 6 odst. 13 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.

01.01.2014

62. V § 6 odst. 14 se slova „nebo o funkční požitek“ zrušují.

01.01.2014

63. V § 6 odst. 14 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.

01.01.2014

64. V § 6 odst. 15 se slova „a nebo funkční požitky“ zrušují.

01.01.2014

65. V nadpisu § 7 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

01.01.2014

66. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

01.01.2014

(1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je

01.01.2014

a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,

01.01.2014

b) příjem ze živnostenského podnikání,

01.01.2014

c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b),

01.01.2014

d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

01.01.2014

(2) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je dále

01.01.2014

a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

01.01.2014

b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,

01.01.2014

c) příjem z výkonu nezávislého povolání.“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.

01.01.2014

67. V § 7 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

01.01.2014

68. V § 7 odstavce 4 až 6 znějí:

01.01.2014

(4) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.

01.01.2014

(5) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.

01.01.2014

(6) Příjmy autorů uvedené v odstavci 2 písm. a) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10000 Kč. Na žádost poplatníka je plátce daně povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen příjem podle věty první.“.

01.01.2014

69. V § 7 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „11 nebo“ zrušují.

01.01.2014

70. V § 7 odst. 7 písm. a) se slova „podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 1 písm. b) z příjmů ze živností řemeslných“ nahrazují slovy „ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného“.

01.01.2014

71. V § 7 odst. 7 písm. b) se slova „podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy „z živnostenského podnikání“ a slova „živností řemeslných“ se nahrazují slovy „živnostenského podnikání řemeslného“.

01.01.2014

72. V § 7 odst. 7 písm. c) se slova „podle odstavce 1 písm. c)“ nahrazují slovy „z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a než z živnostenského podnikání“ a slova „podle odstavce 2 písm. b) až d)“ se nahrazují slovy „z jiné samostatné činnosti“.

01.01.2014

73. V § 7 odst. 7 písm. d) se slova „podle odstavce 2 písm. e)“ nahrazují slovy „z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku“.

01.01.2014

74. V § 7 odst. 8 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“, slova „podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou“ se zrušují a za slovo „činností“ se vkládají slova „ , ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.

01.01.2014

75. V § 7 odst. 9 se slova „nemovitost nebo movitou“ zrušují.

01.01.2014

76. V § 7 odst. 9 se slova „v bezpodílovém spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „ve společném jmění“.

01.01.2014

77. V § 7 odst. 9 se slova „podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost (odstavce 1 a 2)“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

78. V § 7 odst. 9 se slova „nemovitostí nebo movitou“ a slova „nemovitosti nebo movité“ zrušují.

01.01.2014

79. V § 7 odst. 9 se slova „podnikatelskou činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“ a slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ se nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

80. V § 7 odst. 11 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

81. V § 7 odst. 11 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

82. V § 7 odst. 12 se věty pátá a šestá zrušují.

01.01.2014

83. V § 7 odst. 13 se slova „z účastníků sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují slovy „ze společníků společnosti“.

01.01.2014

84. V § 7a odst. 1 se slovo „běžném“ zrušuje a slova „banky určen k podnikání“ se nahrazují slovy „toho, kdo účet vede, určen k podnikání“.

01.01.2014

85. V § 7a odst. 1 se slova „účastníkem sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují slovy „společníkem společnosti“.

01.01.2014

86. V § 7a odst. 5 se slova „nebo práva, které byly zahrnuty“ nahrazují slovy „ , která byla zahrnuta“.

01.01.2014

87. V § 7a odst. 5 se číslo „6000“ nahrazuje číslem „15000“.

01.01.2014

88. V § 7b odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o

01.01.2014

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,

01.01.2014

b) majetku a dluzích.“.

01.01.2014

89. V § 7b odst. 3 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

90. V § 7b odst. 3 se slovo „zjištěnou“ nahrazuje slovem „určenou“.

01.01.2014

91. V § 7b odst. 3 se slova „děděním nebo darem“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

01.01.2014

92. V § 7b odst. 3 se slovo „Závazky“ nahrazuje slovem „Dluhy“.

01.01.2014

93. V § 7b odst. 3 se za slova „(§ 26)“ vkládají slova „ , bez stavby na něm zřízené“.

01.01.2014

94. V § 7b odst. 3 se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem „leasingu“ a slovo „nájemcem“ se nahrazuje slovem „uživatelem“.

01.01.2014

95. V § 7b odst. 3 se slova „nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek“ nahrazují slovem „majetku“, slova „nebo části uvedeného majetku a dluhů“ se zrušují a slova „ , nebo části tohoto majetku a dluhů,“ se zrušují.

01.01.2014

96. V § 7b odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

97. V § 7b odst. 4 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

98. V § 7b odst. 5 se slova „neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.28b)“ nahrazují slovy „neuplynula lhůta pro stanovení daně.“.

01.01.2014

99. V § 8 odst. 1 písm. a) se slovo „(dividendy)“ zrušuje.

01.01.2014

100. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „pokud se nepoužijí k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,“ zrušují.

01.01.2014

101. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „vkladovém účtu, s výjimkou úroků a jiných výnosů z vkladů přijímaných zaměstnavatelem od jeho zaměstnanců, není-li zaměstnavatel k přijímání vkladů od veřejnosti nebo od zaměstnanců oprávněn podle zvláštního právního předpisu,9f)“ nahrazují slovy „účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 9f se zrušuje.

01.01.2014

102. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveň postaveného,“.

01.01.2014

103. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „a půjček“ nahrazují slovy „nebo zápůjček“.

01.01.2014

104. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „na běžných účtech“ nahrazují slovy „na účtech neuvedených v písmeni c)“.

01.01.2014

105. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „společníků obchodních společností. Úroky z vkladů na účtech neuvedených v písmenu c), které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání (sporožirové účty, devizové účty apod.), se posuzují podle písmene c)“ nahrazují slovy „členů obchodních korporací“.

01.01.2014

106. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

01.01.2014

i) plnění ze zisku svěřenského fondu po zdanění.“.

01.01.2014

107. V § 8 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Za příjem z kapitálového majetku se dále považuje rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kursem při jejich vydání; v případě předčasného zpětného odkupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného odkupu.“.

01.01.2014

108. V § 8 odst. 3 se za slovo „f)“ vkládají slova „a i)“ a slova „2 písm. a)“ se nahrazují číslem „2“.

01.01.2014

109. V § 8 odst. 4 se slova „2 písm. a)“ nahrazují číslem „2“.

01.01.2014

110. V § 8 odst. 5 se věta druhá a třetí zrušují.

01.01.2014

111. V § 8 odst. 6 se slova „penzijnímu fondu nebo“ zrušují.

01.01.2014

112. V nadpisu § 9 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

113. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

114. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí)“ nahrazují slovy „nájmu nemovitých věcí nebo bytů“.

01.01.2014

115. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

116. V § 9 odst. 2 se slova „z bezpodílového spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „ze společného jmění manželů“.

01.01.2014

117. V § 9 odst. 3 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

118. V § 9 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

119. V § 9 odst. 5 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“ a slovo „pronájmem“ se nahrazuje slovem „nájmem“.

01.01.2014

120. V § 9 odst. 6 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

121. V § 9 odst. 6 se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.

01.01.2014

122. V § 9 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „nájmu podniku podle zvláštního právního předpisu70) je příjmem pronajímatele“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu je příjmem propachtovatele“.

01.01.2014

123. V § 9 odst. 7 písm. a) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

124. V § 9 odst. 7 písm. a) se slovo „nájemce“ nahrazuje slovem „pachtýře“.

01.01.2014

125. V § 9 odst. 7 písm. b) se slova „nemovitostí a věcí movitých“ nahrazují slovem „věcí“.

01.01.2014

126. V § 9 odst. 7 písm. b) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodním závodu“.

01.01.2014

127. V § 9 odst. 7 písm. b) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovem „pachtu“ a slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýře“.

01.01.2014

128. V § 10 odst. 1 písm. a) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“ a slova „ , která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)“ se nahrazují slovy „a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem“.

01.01.2014

129. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) příjmy z převodu věci a příjmy plynoucí jako protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 13d se zrušuje.

01.01.2014

130. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „členských práv a povinností k družstvu a majetkových podílů na transformovaném družstvu13) s výjimkou uvedenou v § 4“ nahrazují slovy „družstevního podílu“.

01.01.2014

131. V § 10 odst. 1 písm. e) se slova „s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.

01.01.2014

132. V § 10 odst. 1 písmeno f) zní: 

01.01.2014

f) podíl

01.01.2014

1. člena obchodní korporace s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na likvidačním zůstatku, nebo

01.01.2014

2. majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu,“.

01.01.2014

133. V § 10 odst. 1 písmeno g) zní:

01.01.2014

g) vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, nebo další podíl na majetku transformovaného družstva,“.

01.01.2014

134. V § 10 odst. 1 písm. h) se slova „s výjimkou uvedenou v odstavci 3 písm. b) a v § 4“ zrušují.

01.01.2014

135. V § 10 odst. 1 písm. ch) se slova „ , s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.

01.01.2014

136. V § 10 odst. 1 písmeno k) zní:

01.01.2014

k) příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 73 se zrušuje.

01.01.2014

137. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až n), která znějí:

01.01.2014

l) příjem z výměnku,

01.01.2014

m) příjem obmyšleného ze svěřenského fondu, 

01.01.2014

n) bezúplatný příjem.“.

01.01.2014

138. V § 10 odst. 2 se slova „ke lhůtě“ nahrazují slovy „k době“.

01.01.2014

139. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2014

d) bezúplatné příjmy

01.01.2014

1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,

01.01.2014

2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,

01.01.2014

3. obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,

01.01.2014

4. nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15000 Kč.“.

01.01.2014

140. V § 10 odst. 4 se za slovo „výroby,“ vkládají slova „lesního a vodního hospodářství,“.

01.01.2014

141. V § 10 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

142. V § 10 odst. 5 se slovo „(právo)“ zrušuje.

01.01.2014

143. V § 10 odst. 5 se slova „zděděnou nebo darovanou“ nahrazují slovy „nabytou bezúplatně“.

01.01.2014

144. V § 10 odst. 5 se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

01.01.2014

145. V § 10 odst. 5 se slova „postoupením, darem nebo děděním“ nahrazují slovy „úplatně nebo bezúplatně“.

01.01.2014

146. V § 10 odst. 5 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

147. V § 10 odst. 5 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

148. V § 10 odst. 5 se slova „movitých, cenných papírů, nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

149. V § 10 odst. 5 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

150. V § 10 odst. 5 se slova „s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.

01.01.2014

151. V § 10 odst. 5 se věty desátá a jedenáctá nahrazují větami „U příjmů z prodeje věci je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená poplatníkem, a to i v případě zaplacení ručitelem. V případě prodeje věci ve společném jmění manželů je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená kterýmkoliv z nich.“.

01.01.2014

152. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „U příjmu plynoucího z odvolání daru je výdajem úhrada za zhodnocení daru.“.

01.01.2014

153. V § 10 odst. 6 se za slova „Výdajem není“ vkládají slova „hodnota vkladu spočívající v provedení nebo provádění prací nebo v poskytnutí nebo poskytování služby ani“.

01.01.2014

154. V § 10 odst. 6 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

155. V § 10 odst. 8 se slova „společnosti nebo družstva v souladu se zvláštním právním předpisem,20) při zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo členství v družstvu“ nahrazují slovy „korporace při zániku členství v obchodní korporaci“ a slova „společníkovi nebo členovi družstva při zániku jeho účasti v obchodní společnosti nebo družstvu“ se nahrazují slovy „členovi obchodní korporace při zániku jeho účasti v ní“.

01.01.2014

156. V § 10 odst. 8 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

01.01.2014

157. V § 10 odst. 8 se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

01.01.2014

158. V § 10 odst. 8 se slova „částku závazku“ nahrazují slovy „výši dluhu“.

01.01.2014

159. V § 10 odst. 8 se slova „podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností“ nahrazují slovy „činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.

01.01.2014

160. § 11 se zrušuje.

01.01.2014

161. § 12 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠12

01.01.2014

Společné příjmy a výdaje

01.01.2014

(1) Pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti, z provozu rodinného závodu nebo ze společenství jmění rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.

01.01.2014

(2) Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.

01.01.2014

(3) Příjmy a výdaje plynoucí poplatníkovi ze společenství jmění s výjimkou společenství jmění dědiců za dobu jeho trvání se zahrnují do zdaňovacího období, ve kterém společenství jmění zaniklo.“.

01.01.2014

162. V § 13 se slova „podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti [§ 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2]“ nahrazují slovy „samostatné činnosti s výjimkou podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku“, slova „v domácnosti“ se nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“ a slova „podnikání nebo jiné samostatné výdělečné“ se nahrazují slovem „samostatné“.

01.01.2014

163. V § 13 se slova „podle § 35c a 35d“ zrušují.

01.01.2014

164. V § 15 odst. 1 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění poskytnutého“.

01.01.2014

165. V § 15 odst. 1 se slova „rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115)“ nahrazují slovy „zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“.

01.01.2014

166. V § 15 odst. 1 se slova „na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat“ nahrazují slovy „pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů“.

01.01.2014

167. V § 15 odst. 1 se slovo „darů“ nahrazuje slovy „bezúplatných plnění“.

01.01.2014

168. V § 15 odst. 1 se slova „České republiky nebo“ zrušují.

01.01.2014

169. V § 15 odst. 1 se slovo „dar“ nahrazuje slovy „bezúplatné plnění“.

01.01.2014

170. V § 15 odst. 1 se slovo „dary“ nahrazuje slovy „bezúplatné plnění“.

01.01.2014

171. V § 15 odst. 1 se slova „jiného členského státu Evropské unie,“ nahrazují slovy „jiného členského státu Evropské unie než České republiky a dále na území“.

01.01.2014

172. V § 15 odst. 1 se slovo „daru“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“.

01.01.2014

173. V § 15 odst. 2 se slovo „Dary“ nahrazuje slovy „Bezúplatné plnění“ a slova „posuzují jako dary“ se nahrazují slovy „posuzuje jako bezúplatné plnění“.

01.01.2014

174. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „bankou109) nebo pobočkou zahraniční banky109) anebo zahraniční bankou“ nahrazují slovem „bankou“ a slova „nebo pobočkou zahraniční banky“ se zrušují.

01.01.2014

175. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu60)“ nahrazují slovy „jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.

01.01.2014

176. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

177. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

178. V § 15 odst. 3 písm. a) se slova „bytu podle zvláštního právního předpisu60)“ nahrazují slovy „jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.

01.01.2014

179. V § 15 odst. 3 písmeno c) zní: 

01.01.2014

c) koupě

01.01.2014

1. bytového domu,

01.01.2014

2. rodinného domu,

01.01.2014

3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,

01.01.2014

4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.

01.01.2014

180. V § 15 odst. 3 písm. d) se slova „členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem“ nahrazují slovy „vkladu právnické osobě jejím členem“.

01.01.2014

181. V § 15 odst. 3 písm. e) se slova „nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání“ nahrazují slovy „ , bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor“.

01.01.2014

182. V § 15 odst. 3 písm. f) se slova „bezpodílového spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „společného jmění“.

01.01.2014

183. V § 15 odst. 3 písm. f) se slovo „bytu“ nahrazuje slovy „jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor“.

01.01.2014

184. V § 15 odst. 3 písm. g) se slova „členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti“ nahrazují slovy „podílu v obchodní korporaci jejím členem“.

01.01.2014

185. V § 15 odst. 3 písm. h) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

01.01.2014

186. V § 15 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby“.

01.01.2014

187. V § 15 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

188. V § 15 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

189. V § 15 odst. 4 se za slovo „byt“ vkládají slova „v nájmu nebo v užívání, jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor“.

01.01.2014

190. V § 15 odst. 4 se za slovo „téže“ vkládají slova „společně hospodařící“.

01.01.2014

191. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „penzijním fondem nebo“ zrušují.

01.01.2014

192. V § 15 odst. 9 se za slovo „období,“ vkládají slova „pouze pokud se jedná o poplatníka, který je rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.“.

01.01.2014

193. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠16b

01.01.2014

Zdaňovací období

01.01.2014

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.“.

01.01.2014

194. V § 17 odstavce 1 a 2 znějí:

01.01.2014

(1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je

01.01.2014

a) právnická osoba,

01.01.2014

b) organizační složka státu,

01.01.2014

c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,

01.01.2014

d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,

01.01.2014

e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

01.01.2014

f) svěřenský fond podle občanského zákoníku,

01.01.2014

g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem.

01.01.2014

(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.“.

01.01.2014

195. V § 17 odst. 3 se slovo „ , kteří“ nahrazuje slovy „jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud“ a slova „(dále jen „sídlo“), mají“ se nahrazují slovy „(dále jen „sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky mají“.

01.01.2014

196. V § 17 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České republiky sídlo.“.

01.01.2014

197. V § 17 odst. 4 se slovo „ , kteří“ nahrazuje slovy „jsou daňovými nerezidenty, pokud“ a slovo „ , mají“ se nahrazuje slovy „nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají“.

01.01.2014

198. § 17a včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠17a

01.01.2014

Veřejně prospěšný poplatník

01.01.2014

(1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

01.01.2014

(2) Veřejně prospěšným poplatníkem není

01.01.2014

a) obchodní korporace,

01.01.2014

b) Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,

01.01.2014

c) profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů,

01.01.2014

d) zdravotní pojišťovna,

01.01.2014

e) společenství vlastníků jednotek a

01.01.2014

f) nadace,

01.01.2014

1. která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli nebo

01.01.2014

2. jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.“.

01.01.2014

199. Nadpis § 18 zní: „Obecná ustanovení o předmětu daně“.

01.01.2014

200. V § 18 odst. 1 se slovo „(výnosy)“ a slova „(dále jen „příjmy“)“ zrušují.

01.01.2014

201. V § 18 odst. 2 písm. a) se slova „zvláštního zákona1) zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů“ nahrazují slovy „zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby“.

01.01.2014

202. V § 18 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až h), která znějí:

01.01.2014

e) příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti,

01.01.2014

f) majetkový prospěch

01.01.2014

1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,

01.01.2014

2. vypůjčitele při výpůjčce,

01.01.2014

3. výprosníka při výprose,

01.01.2014

g) příjmy zdravotní pojišťovny plynoucí ve formě

01.01.2014

1. pojistného na veřejné zdravotní pojištění,

01.01.2014

2. pokuty uložené pojištěnci nebo plátci pojistného,

01.01.2014

3. penále uloženého plátci pojistného,

01.01.2014

4. přirážky k pojistnému vyměřené zaměstnavateli,

01.01.2014

5. náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby, které zdravotní pojišťovna vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci,

01.01.2014

6. úhrady plateb za výkony pracovně-lékařských služeb a specifické zdravotní péče od zaměstnavatele,

01.01.2014

7. kauce podle právního předpisu upravujícího resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny,

01.01.2014

8. návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na uhrazení nákladů poskytnutých hrazených služeb po vyčerpání prostředků rezervního fondu v případě platební neschopnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny,

01.01.2014

9. účelové dotace ze státního rozpočtu,

01.01.2014

10. pohledávky za uhrazené zdravotní služby poskytnuté v České republice cizím pojištěncům, kterými jsou fyzické osoby, za které byly zdravotní služby uhrazeny v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,

01.01.2014

h) příjmy společenství vlastníků jednotek z

01.01.2014

1. dotací,

01.01.2014

2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,

01.01.2014

3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.“.

01.01.2014

203. V § 18 se odstavce 3 až 14 včetně poznámek pod čarou č. 17, 17a, 17c, 17d, 17d*, 17f, 17g, 17h, 17ch, 17i, 17j, 17k, 17l, 17m, 17n a 17o zrušují.

01.01.2014

204. Za § 18 se vkládají nové § 18a a 18b, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠18a

01.01.2014

Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků

01.01.2014

(1) U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně

01.01.2014

a) příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,

01.01.2014

b) dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,

01.01.2014

c) podpora od Vinařského fondu,

01.01.2014

d) výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo kraji,

01.01.2014

e) úplata, která je příjmem státního rozpočtu za

01.01.2014

1. převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi,

01.01.2014

2. nájem a prodej státního majetku,

01.01.2014

f) příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

01.01.2014

(2) U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem

01.01.2014

a) z reklamy,

01.01.2014

b) z členského příspěvku,

01.01.2014

c) v podobě úroku,

01.01.2014

d) z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.

01.01.2014

(3) U veřejně prospěšného poplatníka se splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje.

01.01.2014

(4) Veřejně prospěšný poplatník je povinen vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vedení výdajů (nákladů). Pokud tato povinnost nemůže být splněna organizační složkou státu nebo obcí u jejich jednorázových rozpočtových příjmů, učiní se tak mimoúčetně v daňovém přiznání.

01.01.2014

(5) S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy u veřejně prospěšného poplatníka, který je

01.01.2014

a) veřejnou vysokou školou,

01.01.2014

b) veřejnou výzkumnou institucí,

01.01.2014

c) poskytovatelem zdravotních služeb,

01.01.2014

d) obecně prospěšnou společností,

01.01.2014

e) ústavem.

01.01.2014

§ 18b

01.01.2014

Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků

01.01.2014

(1) U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně; to neplatí pro účely stanovení základu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob společníka veřejné obchodní společnosti.

01.01.2014

(2) U společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti jsou předmětem daně také příjmy veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti.“.

01.01.2014

205. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „občanským sdružením, které“ nahrazují slovy „spolkem, který“.

01.01.2014

206. V § 19 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem; obdobně to platí pro společnost s ručením omezeným a jejího společníka a pro spolek a jeho člena,“.

01.01.2014

207. V § 19 odst. 1 písm. d) se bod 1 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

01.01.2014

208. V § 19 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „příjem České národní banky a“.

01.01.2014

209. V § 19 odst. 1 písm. h) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

210. V § 19 odst. 1 písmeno m) zní:

01.01.2014

m) příjem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,“.

01.01.2014

211. V § 19 odst. 1 písmeno o) zní: 

01.01.2014

o) příjem Zajišťovacího fondu,“.

01.01.2014

212. V § 19 odst. 1 písmeno r) zní:

01.01.2014

r) výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, z majetku vloženého do nadační jistiny a příjem z jeho prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace zřízena, a pokud se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem,“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 13b a 57 se zrušují.

01.01.2014

213. V § 19 odst. 1 písm. ze) bodě 1 se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

01.01.2014

214. V § 19 odst. 1 písm. ze) bodě 2 se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

215. V § 19 odst. 1 písm. zi) se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

01.01.2014

216. V § 19 odst. 1 písm. zi) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

217. V § 19 odst. 1 písmeno zj) zní:

01.01.2014

zj) licenční poplatky plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od

01.01.2014

1. obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo

01.01.2014

2. stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, na území České republiky,“.

01.01.2014

218. V § 19 odst. 1 písmeno zk) zní:

01.01.2014

zk) úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo od stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, umístěné na území České republiky; úvěrovým finančním nástrojem se pro účely tohoto zákona rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem je vždy

01.01.2014

1. úvěr,

01.01.2014

2. zápůjčka,

01.01.2014

3. dluhopis,

01.01.2014

4. vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a

01.01.2014

5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.“.

01.01.2014

219. V § 19 odst. 1 písmeno zo) zní:

01.01.2014

zo) bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě nebo osobou, která se stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě.“.

01.01.2014

220. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova „dividendy a jiné“ zrušují.

01.01.2014

221. V § 19 odst. 2 písm. a) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

222. V § 19 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

223. V § 19 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

224. V § 19 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „ . Za společnost“ nahrazují slovy „ ; za obchodní korporaci“ a za slovem „nepovažuje“ se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

225. V § 19 odst. 3 písm. b) se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporace“ a za slovem „jiné“ se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

226. V § 19 odst. 3 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

227. V § 19 odst. 3 písm. c) se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporace“ a slova „nebo společnost“ se nahrazují slovy „ , nebo obchodní korporace“.

01.01.2014

228. V § 19 odst. 3 písm. c) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

229. V § 19 odst. 5 bodě 1 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

230. V § 19 odst. 5 bodě 2 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

231. V § 19 odst. 5 bodě 3 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

232. V § 19 odst. 5 bodě 4 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

233. V § 19 odst. 6 se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

01.01.2014

234. V § 19 odst. 6 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

235. V § 19 odst. 7 se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem „nájem“.

01.01.2014

236. V § 19 odst. 8 se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

237. V § 19 odst. 8 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporaci“.

01.01.2014

238. V § 19 odst. 9 úvodní části ustanovení se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

239. V § 19 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „dividend a jiných podílů na zisku vyplácených“ nahrazují slovy „podílu na zisku vypláceného“.

01.01.2014

240. V § 19 odst. 9 úvodní části ustanovení se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní korporací“, slova „ve společnosti“ se nahrazují slovy „v obchodní korporaci“ a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

241. V § 19 odst. 9 bodě 3 se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

01.01.2014

242. V § 19 odst. 9 bodě 3 se slova „ve společnosti“ nahrazují slovy „v obchodní korporaci“.

01.01.2014

243. V § 19 odst. 9 bodě 4 se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

01.01.2014

244. V § 19 odst. 9 bodě 4 se slova „ve společnosti“ nahrazují slovy „v obchodní korporaci“, slova „u společnosti“ se nahrazují slovy „u obchodní korporace“ a slova „předchůdce. Za společnost podléhající takové dani se nepovažuje společnost“ se nahrazují slovy „předchůdce; za obchodní korporaci podléhající takové dani se nepovažuje obchodní korporace“.

01.01.2014

245. V § 19 odst. 9 závěrečné části ustanovení se slova „ve společnosti“ nahrazují slovy „v obchodní korporaci“.

01.01.2014

246. V § 19 odst. 9 závěrečné části ustanovení se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

01.01.2014

247. V § 19 odst. 9 závěrečné části ustanovení se slova „podniku nebo části podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

248. V § 19 odst. 10 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní korporaci“.

01.01.2014

249. V § 19 odst. 10 se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

250. Za § 19a se vkládá nový § 19b, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠19b

01.01.2014

Osvobození bezúplatných příjmů

01.01.2014

(1) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný

01.01.2014

a) příjem z nabytí dědictví nebo odkazu,

01.01.2014

b) příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, v podobě

01.01.2014

1. nabytí vlastnického práva k pozemku,

01.01.2014

2. zřízení věcného břemene.

01.01.2014

(2) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem

01.01.2014

a) obmyšleného z majetku, který

01.01.2014

1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo

01.01.2014

2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,

01.01.2014

b) poplatníka, který je

01.01.2014

1. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 nebo jeho kapitálové dovybavení; osvobození se nepoužije u obcí a krajů,

01.01.2014

2. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území Norska, Islandu nebo jiného členského státu Evropské unie než České republiky, je-li jeho právní forma, předmět činnosti a způsob využití předmětu bezúplatného nabytí obdobný právní formě, předmětu činnosti a způsobu využití těch poplatníků, jejichž příjmy jsou osvobozeny podle bodu 1,

01.01.2014

c) plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel,

01.01.2014

d) přijatý z veřejné sbírky,

01.01.2014

e) členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.

01.01.2014

(3) Osvobození bezúplatných příjmů uvedených v odstavci 2 písm. b) se nepoužije, pokud ho poplatník neuplatní. Rozhodnutí poplatníka o uplatnění nebo neuplatnění osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit.“.

01.01.2014

251. V § 20 odstavce 5 až 7 znějí:

01.01.2014

(5) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.

01.01.2014

(6) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.

01.01.2014

(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb a profesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1000000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Obecně prospěšná společnost a ústav musí prostředky získané touto úsporou použít v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3000000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1000000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1000000 Kč, maximálně však do výše základu daně.“.

01.01.2014

252. V § 20 odst. 8 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění poskytnutého“.

01.01.2014

253. V § 20 odst. 8 se slova „rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115)“ nahrazují slovy „zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“.

01.01.2014

254. V § 20 odst. 8 se slovo „daru“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“, slovo „darů“ se nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“ a slovo „darovaného“ se nahrazuje slovy „hmotného nebo nehmotného“.

01.01.2014

255. V § 20 odst. 8 se slova „České republiky nebo jiného“ zrušují.

01.01.2014

256. V § 20 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Od základu daně nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, na základě kterého plyne poskytovateli bezúplatného plnění nebo osobě s ním spojené prospěch bez poskytnutí odpovídajícího protiplnění.“.

01.01.2014

257. V § 20 odst. 9 se slovo „darů“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“ a slovo „poskytnutých“ se nahrazuje slovem „poskytnutého“.

01.01.2014

258. V § 20 odst. 10 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění poskytnutého“ a slova „hodnoty darů“ se nahrazují slovy „hodnoty bezúplatného plnění“.

01.01.2014

259. V § 20 odst. 12 se slovo „dary“ nahrazuje slovy „bezúplatné plnění“, slovo „unie,“ se nahrazuje slovy „unie než České republiky, a dále na území“ a slovo „daru“ se nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“.

01.01.2014

260. V § 20b odst. 1 se slovo „dividend,“ zrušuje.

01.01.2014

261. V § 20b odst. 1 se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

01.01.2014

262. V § 20b odst. 1 se slova „penzijní fondy a“ zrušují.

01.01.2014

263. Za § 20b se vkládá nový § 20c, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠20c

01.01.2014

Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob

01.01.2014

Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob se pro účely daní z příjmů rozumí veškerý majetek, který

01.01.2014

a) mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu,

01.01.2014

b) k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou.“.

01.01.2014

264. V § 21 odst. 3 se slova „penzijního fondu,“ zrušují.

01.01.2014

265. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠21a

01.01.2014

Zdaňovací období

01.01.2014

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je

01.01.2014

a) kalendářní rok,

01.01.2014

b) hospodářský rok,

01.01.2014

c) období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na člena právnické osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo

01.01.2014

d) účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.“.

01.01.2014

266. Za nadpis části třetí se vkládají nové § 21b až 21e, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠21b

01.01.2014

Obecná společná ustanovení o věcech

01.01.2014

(1) Za věc, a to za věc hmotnou a movitou, se pro účely daní z příjmů považuje také

01.01.2014

a) živé zvíře,

01.01.2014

b) část lidského těla a

01.01.2014

c) ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje.

01.01.2014

(2) Ustanovení o obchodním závodu se pro účely daní z příjmů použijí i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.

01.01.2014

(3) Ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry se pro účely daní z příjmů obdobně použijí i pro zaknihované cenné papíry.

01.01.2014

(4) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.

01.01.2014

(5) Ustanovení upravující zálohu se pro účely daní z příjmů obdobně použijí i na závdavek.

01.01.2014

§ 21c

01.01.2014

Obecná společná ustanovení o majetkových právech

01.01.2014

(1) Pro účely daní z příjmů platí, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu.

01.01.2014

(2) Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daní z příjmů o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.

01.01.2014

(3) Ustanovení tohoto zákona upravující nájem se použijí i pro pacht.

01.01.2014

§ 21d

01.01.2014

Obecná společná ustanovení o finančním leasingu

01.01.2014

(1) Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy

01.01.2014

a) ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci,

01.01.2014

b) ujednáno právo uživatele na převod podle písmene a).

01.01.2014

(2) Na finanční leasing se nevztahují ustanovení tohoto zákona o nájmu.

01.01.2014

(3) Finanční leasing se pro účely daní z příjmů považuje od okamžiku uzavření smlouvy o finančním leasingu za nájem, pokud

01.01.2014

a) je finanční leasing předčasně ukončen,

01.01.2014

b) po uplynutí sjednané doby nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele.

01.01.2014

(4) Přenechá-li uživatel užívající předmět finančního leasingu tento předmět k užívání jiné osobě za úplatu na základě smlouvy, považuje se tato smlouva pro účely daní z příjmů za smlouvu o nájmu.

01.01.2014

§ 21e

01.01.2014

Obecná společná ustanovení o osobách

01.01.2014

(1) Bankou se pro účely daní z příjmů rozumí banka, včetně zahraniční banky.

01.01.2014

(2) Za stát se pro účely daní z příjmů považuje také samostatná jurisdikce, která není státem.

01.01.2014

(3) Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

01.01.2014

(4) Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

01.01.2014

267. V § 22 odst. 1 písm. d) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

268. V § 22 odst. 1 písm. e) se slova „nemovitostí (jejich částí) včetně bytů (jejich částí)“ nahrazují slovy „nemovitých věcí nebo bytů“.

01.01.2014

269. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „společností a družstev“ nahrazují slovem „korporací“.

01.01.2014

270. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slovo „zm)“ nahrazuje slovem „zl)“.

01.01.2014

271. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slovo „unie,“ nahrazuje slovy „unie než České republiky nebo daňovému rezidentovi“.

01.01.2014

272. V § 22 odst. 1 písm. g) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ ; podílem na zisku je i plnění ze zisku svěřenského fondu“.

01.01.2014

273. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 4 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových finančních nástrojů“.

01.01.2014

274. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 7 se za slova „kapitálovém trhu71)“ vkládají slova „ , neuvedených pod písmenem h),“.

01.01.2014

275. V § 22 odst. 1 písm. g) se doplňují body 13 a 14, které znějí:

01.01.2014

13. příjmy ze svěřenského fondu,

01.01.2014

14. bezúplatné příjmy,“.

01.01.2014

276. V § 22 odst. 1 písm. h) se slova „společnostech nebo družstvech“ nahrazují slovem „korporacích“.

01.01.2014

277. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

01.01.2014

i) příjmy z prodeje obchodního závodu umístěného na území České republiky.“.

01.01.2014

278. V § 22 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Příjem společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti nebo společníka společnosti, který je daňovým nerezidentem, plynoucí z účasti v této obchodní korporaci nebo společnosti a z úvěrového finančního nástroje poskytnutého této obchodní korporaci nebo společnosti se považuje za příjem dosahovaný prostřednictvím stálé provozovny.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 19g se zrušuje.

01.01.2014

279. V § 23 odst. 1 se slova „upravený podle následujících odstavců“ nahrazují slovy „s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady; rozdíl se upraví podle tohoto zákona“.

01.01.2014

280. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „jako výdaj“ nahrazují slovy „jako osvobozený bezúplatný příjem veřejně prospěšného poplatníka nebo výdaj“.

01.01.2014

281. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo „jejich“ vkládají slova „osvobození nebo“.

01.01.2014

282. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 6 se slova „pohledávky a závazku podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovem „pohledávek“.

01.01.2014

283. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 8 se slova „společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva94)“ nahrazují slovy „korporací jejímu členovi“.

01.01.2014

284. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 8 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

285. V § 23 odst. 3 písm. a) bod 9 zní:

01.01.2014

9. částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti,“.

01.01.2014

286. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „závazky a“ zrušují.

01.01.2014

287. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „společností nebo družstev“ nahrazují slovem „korporací“.

01.01.2014

288. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

289. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

290. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „a závazky“ zrušují.

01.01.2014

291. V § 23 odst. 3 písm. a) bod 11 zní:

01.01.2014

11. kladný rozdíl mezi oceněním, a to podle právních předpisů upravujících oceňování majetku, vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku vyplácených v nepeněžní formě poplatníkovi, který je členem obchodní korporace, a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace podle právních předpisů upravujících účetnictví; jestliže poplatníkovi, kterému je vypořádací podíl vyplácen, vznikne dluh vůči obchodní korporaci, sníží se vypočtený kladný rozdíl o hodnotu tohoto dluhu,“.

01.01.2014

292. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „částku“ nahrazuje slovem „výši“, slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

293. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

294. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

01.01.2014

295. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

296. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

01.01.2014

297. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 14 se slova „částku závazku“ nahrazují slovy „výši dluhu“ a slovo „jeho“ se zrušuje.

01.01.2014

298. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 14 se slova „dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, že se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým“ nahrazují slovy „dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty,“.

01.01.2014

299. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 14 se slova „na závazek“ nahrazují slovy „na dluh“.

01.01.2014

300. V § 23 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují body 16 a 17, které znějí:

01.01.2014

16. hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku,

01.01.2014

17. částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým,“.

01.01.2014

301. V § 23 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje bod 18, který zní:

01.01.2014

18. částku uplatněnou v předchozích zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako odpočet na podporu odborného vzdělávání, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jeho uplatnění, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo,“.

01.01.2014

302. V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 4 se slova „obchodního podílu“ nahrazují slovy „podílu v obchodní společnosti“.

01.01.2014

303. V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 5 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

304. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 5 se slova „podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

305. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 5 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

306. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 6 se slova „závazku nebo část závazku“ nahrazují slovem „dluhu“, slova „závazek nebo jeho část“ se nahrazují slovem „dluh“ a slova „závazku nebo jeho část“ se nahrazují slovem „dluhu“.

01.01.2014

307. V § 23 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 7 a 8, které znějí:

01.01.2014

7. hodnotu odvolaného daru, a to u hmotného majetku nejvýše o zůstatkovou cenu, u ostatního majetku o částku zachycenou v účetnictví, pokud o ní není účtováno v nákladech (výdajích); základ daně lze snížit, pokud příjem obdarovaného z daru nebyl od daně osvobozen,

01.01.2014

8. hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 16 tohoto ustanovení, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů a nebylo o něm účtováno v nákladech.“.

01.01.2014

308. V § 23 odst. 4 písm. h) se slova „společníkovi obchodní společnosti nebo členovi družstva z titulu účasti v obchodní společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovy „členovi obchodní korporace z účasti v ní“.

01.01.2014

309. V § 23 odst. 4 písm. i) se slova „společnosti nebo v družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

01.01.2014

310. V § 23 odst. 4 písm. j) se slova „společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva,94)“ nahrazují slovy „korporací jejímu členovi,“.

01.01.2014

311. V § 23 odst. 7 se věty první a druhá nahrazují větami „Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložitelný, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; to platí i v případě, kdy je cena mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob rovna nule. Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Ustanovení věty první a druhé se nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nula nebo nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident, člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob.“.

01.01.2014

312. V § 23 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pronájmu“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, ukončení nájmu“.

01.01.2014

313. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se za slovo „záloh“ vkládají slova „ , které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů“.

01.01.2014

314. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se slova „včetně nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „a úplata u finančního leasingu“.

01.01.2014

315. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

316. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

317. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slova „nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovy „úplata z finančního leasingu“.

01.01.2014

318. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slova „podnikatelské činnosti nebo jiné samostatné výdělečné“ zrušují a za slovo „činnosti“ se vkládají slova „ , ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

319. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

320. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se slova „podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

321. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem „nájem“.

01.01.2014

322. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se slova „podnikatelská nebo jiná samostatná výdělečná činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

323. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo zahájení vedení záznamů o příjmech a výdajích“.

01.01.2014

324. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se za větu druhou vkládá věta „Stejným způsobem postupuje osoba spravující pozůstalost při skončení řízení o pozůstalosti.“.

01.01.2014

325. V § 23 odst. 9 písm. a) se za slovo „směnek“ vkládají slova „ , kmenových listů“.

01.01.2014

326. V § 23 odst. 9 písm. b) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

327. V § 23 odst. 9 písm. c) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „povinnosti“.

01.01.2014

328. V § 23 odst. 13 se slova „U poplatníků, kteří nevedou účetnictví při vložení pohledávky do obchodní společnosti nebo družstva a při postoupení pohledávky,“ nahrazují slovy „Při vložení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, do obchodní korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně,“.

01.01.2014

329. V § 23 se na konci odstavce 13 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na pohledávku vzniklou z titulu příjmu, který není předmětem daně, nebo je od daně osvobozen.“.

01.01.2014

330. V § 23 odst. 14 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

331. V § 23 odst. 15 se slova „podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační složku,70)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

332. V § 23 odst. 15 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

333. V § 23 odst. 15 se slova „podniku nebo části podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“ a slova „podnik nebo část podniku“ se nahrazují slovy „obchodní závod“.

01.01.2014

334. V § 23 odst. 15 se věta šestá nahrazuje větou „Při pachtu obchodního závodu, jehož propachtovatel odpisoval oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu, může pachtýř na základě písemné smlouvy s propachtovatelem pokračovat v zahrnování tohoto oceňovacího rozdílu do základu daně obdobně po dobu trvání pachtu.“.

01.01.2014

335. V § 23 odst. 15 se slova „společnosti nebo družstva70)“ nahrazují slovem „korporace“, slova „společnost nebo družstvo“ se nahrazují slovem „korporace“ a slova „společnosti nebo družstva“ se nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

336. V § 23 odst. 16 se slova „podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

337. V § 23 odst. 16 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

338. V § 23 odst. 17 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

339. V § 23 odst. 17 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

340. V § 23 odst. 17 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

341. V § 23 odst. 17 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

342. V § 23 odst. 17 se slovo „závazkům“ nahrazuje slovem „dluhům“.

01.01.2014

343. V nadpise nad § 23a se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

344. V nadpise § 23a se slova „podniku nebo jeho samostatné části na společnost“ nahrazují slovy „obchodního závodu na obchodní společnost“.

01.01.2014

345. V § 23a odst. 1 se slova „podniku nebo jeho samostatné části na společnost (dále jen „převod podniku nebo jeho samostatné části“)“ nahrazují slovy „obchodního závodu na obchodní společnost“.

01.01.2014

346. V § 23a odst. 1 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

01.01.2014

347. V § 23a odst. 1 se slova „podnik nebo jeho část, která představuje samostatný organizační a funkční celek sloužící k provozování jednoho nebo více předmětů podnikání (dále jen „podnik nebo jeho samostatná část“)“ nahrazují slovy „obchodní závod“ a slova „podnik nebo jeho samostatnou část“ se nahrazují slovy „obchodní závod“.

01.01.2014

348. V § 23a odst. 1 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

349. V § 23a odst. 2 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

350. V § 23a odst. 2 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

351. V § 23a odst. 2 se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

01.01.2014

352. V § 23a odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

353. V § 23a odst. 3 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

354. V § 23a odst. 3 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

355. V § 23a odst. 4 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

356. V § 23a odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

01.01.2014

357. V § 23a odst. 5 písm. a) se slova „podnikem nebo s jeho samostatnou částí“ nahrazují slovy „obchodním závodem“.

01.01.2014

358. V § 23a odst. 5 písm. a) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní společností“ a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

01.01.2014

359. V § 23a odst. 5 písm. a) se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

360. V § 23a odst. 5 písm. a) se za slova „lze převzít“ vkládá slovo „zahraniční“.

01.01.2014

361. V § 23a odst. 5 písm. a) se slovo „podnikem“ nahrazuje slovy „obchodním závodem“.

01.01.2014

362. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

363. V § 23a odst. 5 písm. b) se slova „podnikem nebo jeho samostatnou částí“ nahrazují slovy „obchodním závodem“.

01.01.2014

364. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní společností“.

01.01.2014

365. V § 23a odst. 5 písm. b) se slova „podniku nebo k jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodnímu závodu“.

01.01.2014

366. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

367. V § 23a odst. 5 písm. b) se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

368. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

01.01.2014

369. V § 23a odst. 5 písm. c) se slova „převedenému podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „převedenému obchodnímu závodu“.

01.01.2014

370. V § 23a odst. 5 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“, slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“ a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

01.01.2014

371. V § 23a odst. 5 písm. c) se slova „převod podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „převod obchodního závodu“.

01.01.2014

372. V § 23a odst. 5 písm. c) se za slovo „pouze“ vkládá slovo „zahraniční“ a slova „podle tohoto zákona“ se nahrazují slovy „od základu daně“.

01.01.2014

373. V § 23a odst. 6 písm. a) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

01.01.2014

374. V § 23a odst. 6 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“.

01.01.2014

375. V § 23a odst. 6 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

376. V § 23a odst. 6 písm. c) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“ a za slovo „unie“ se vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

377. V § 23a odst. 6 písm. c) se za slovem „přijímající“ slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

378. V § 23a odst. 6 písm. c) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

379. V § 23b odst. 1 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“.

01.01.2014

380. V § 23b odst. 2 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

381. V § 23b odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

382. V § 23b odst. 4 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

383. V § 23b odst. 5 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

384. V § 23b odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slovo „společnostmi“ se nahrazuje slovy „obchodními společnostmi“ a za slovo „unie“ se vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

385. V § 23b odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „nabyté společnosti“ nahrazují slovy „nabyté obchodní společnosti“.

01.01.2014

386. V § 23b odst. 6 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

387. V nadpise § 23c se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“.

01.01.2014

388. V § 23c odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“.

01.01.2014

389. V § 23c odst. 1 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

390. V § 23c odst. 1 písm. a) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

391. V § 23c odst. 1 písm. b) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

392. V § 23c odst. 1 písm. b) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

393. V § 23c odst. 1 písm. c) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

394. V § 23c odst. 1 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“ a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

01.01.2014

395. V § 23c odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

396. V § 23c odst. 2 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

397. V § 23c odst. 2 písm. a) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“, slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodních společností“ a slovo „společnostech“ se nahrazuje slovy „obchodních společnostech“.

01.01.2014

398. V § 23c odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) vyčleněná část jmění obchodní společnosti, která nezaniká (dále jen „rozdělovaná obchodní společnost“), přechází na jednu nebo více nástupnických obchodních společností při rozdělení, přičemž společníci rozdělované obchodní společnosti zpravidla nabudou podíl v nástupnické obchodní společnosti při rozdělení nebo nástupnických obchodních společnostech při rozdělení s případným doplatkem na dorovnání.“.

01.01.2014

399. V § 23c odst. 3 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

400. V § 23c odst. 4 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

401. V § 23c odst. 4 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

402. V § 23c odst. 4 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“.

01.01.2014

403. V § 23c odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Příjmy (výnosy) společníka zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti vzniklé z důvodu přecenění majetku a dluhů pro účely fúze obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti se nezahrnují do základu daně. Toto se nevztahuje na doplatek na dorovnání. Ustanovení tohoto odstavce se použije, pokud zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost i nástupnická existující obchodní společnost, nástupnická založená obchodní společnost, nástupnická obchodní společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická obchodní společnost při rozdělení jsou daňovými rezidenty České republiky, kteří mají formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo evropské družstevní společnosti, nebo jsou obchodními společnostmi, které jsou daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a společník zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti“.

01.01.2014

404. V § 23c odst. 5 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

405. V § 23c odst. 6 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“ , slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodních společností“ a slovo „společnostech“ se nahrazuje slovy „obchodních společnostech“.

01.01.2014

406. V § 23c odst. 7 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slova „rozdělovanou společností“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní společností“, slova „fúze společností“ se nahrazují slovy „fúze obchodních společností“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

407. V § 23c odst. 8 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

01.01.2014

408. V § 23c odst. 8 písm. a) se slova „rozdělovanou společností“ nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slova „fúze společností“ se nahrazují slovy „fúze obchodních společností“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

409. V § 23c odst. 8 písm. a) se za slova „lze převzít“ vkládá slovo „zahraniční“.

01.01.2014

410. V § 23c odst. 8 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

411. V § 23c odst. 8 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“, slova „rozdělované společností“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní společností“ a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

01.01.2014

412. V § 23c odst. 8 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“, slova „rozdělovanou společností“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slova „fúze společností“ se nahrazují slovy „fúze obchodních společností“.

01.01.2014

413. V § 23c odst. 8 písm. c) se slova „položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „zahraniční položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné od základu daně“.

01.01.2014

414. V § 23c odst. 9 písm. a) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

01.01.2014

415. V § 23c odst. 9 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“.

01.01.2014

416. V § 23c odst. 9 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

417. V § 23c odst. 9 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) zanikající obchodní společnost nebo rozdělovaná obchodní společnost je daňovým rezidentem České republiky a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo evropské družstevní společnosti nebo je obchodní společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a nástupnická existující obchodní společnost, nástupnická založená obchodní společnost, nástupnická obchodní společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická obchodní společnost při rozdělení je obchodní společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a pokud majetek a dluhy, jež přešly ze zanikající obchodní společnosti nebo rozdělované obchodní společnosti na nástupnickou založenou obchodní společnost, nástupnickou obchodní společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnickou obchodní společnost při rozdělení v důsledku fúze obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti, jsou součástí stálé provozovny nástupnické existující obchodní společnosti, nástupnické založené obchodní společnosti, nástupnické obchodní společnosti, která je jediným společníkem, nebo nástupnické obchodní společnosti při rozdělení umístěné na území České republiky.“.

01.01.2014

418. V § 23d odst. 1 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

419. V § 23d odst. 1 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“.

01.01.2014

420. V § 23d odst. 2 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

421. V § 23d odst. 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

422. V § 23d odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Je-li při převodu obchodního závodu přijímající obchodní společností nebo při fúzi obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti zanikající obchodní společností nebo rozdělovanou obchodní společností, nástupnickou existující obchodní společností, nástupnickou založenou obchodní společností, nástupnickou obchodní společností, která je jediným společníkem, nebo nástupnickou obchodní společností při rozdělení obchodní společnost, která po dobu delší než 12 měsíců předcházejících převodu obchodního závodu nebo rozhodnému dni fúze nebo rozdělení ve skutečnosti nevykonávala činnost, má se za to, že neexistují řádné ekonomické důvody pro operaci, neprokáže-li některý z dotčených poplatníků opak.“.

01.01.2014

423. V § 23d odst. 4 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

424. V § 23d odst. 4 se slova „podnik nebo jeho samostatnou část“ nahrazují slovy „obchodní závod“.

01.01.2014

425. V § 23d odst. 4 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

426. V § 23d odst. 5 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

427. V § 24 odst. 2 písm. f) se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

01.01.2014

428. V § 24 odst. 2 písm. h) úvodní části ustanovení se slova „nájemné, a to“ nahrazují slovy „plnění v podobě“.

01.01.2014

429. V § 24 odst. 2 písm. h) bod 1 zní:

01.01.2014

1. nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za); u pachtu obchodního závodu je výdajem pouze část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy,“.

01.01.2014

430. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 2 se slova „nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

01.01.2014

431. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 2 se slova „je nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“ se nahrazují slovy „je tato úplata“.

01.01.2014

432. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 3 se slova „nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

01.01.2014

433. V § 24 odst. 2 písm. h) závěrečné části ustanovení se slovo „Nájemným“ nahrazuje slovem „Úplatou“, slova „nájemným, které bylo postupitelem zaplaceno“ se nahrazují slovy „úplatou u finančního leasingu, která byla postupitelem zaplacena“ a slova „nájemným, které“ se nahrazují slovy „úplatou u finančního leasingu, která“.

01.01.2014

434. V § 24 odst. 2 písm. h) závěrečné části ustanovení se slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovem „leasingu“.

01.01.2014

435. V § 24 odst. 2 písm. ch) se slova „daň z převodu nemovitostí, a to i v případě zaplacení ručitelem za původního vlastníka,26ch) a daň z nemovitostí, jen pokud byly zaplaceny“ nahrazují slovy „daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, a to i v případě zaplacení ručitelem“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 26ch se zrušuje.

01.01.2014

436. V § 24 odst. 2 písm. ch) se za slova „z příjmů“ vkládají slova „a daň darovací“.

01.01.2014

437. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 2 se slova „místo podnikání, uvedené v živnostenském nebo jiném obdobném povolení k podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele nebo místo výkonu jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.

01.01.2014

438. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné (jeho část)“ nahrazují slovy „leasingu a úplatu u finančního leasingu“.

01.01.2014

439. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 se slovo „vypůjčeného23e)“ nahrazuje slovy „užívaného na základě smlouvy o výpůjčce nebo smlouvy o výprose“.

01.01.2014

440. V § 24 odst. 2 písm. s) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje tečkou a bod 3 se zrušuje.

01.01.2014

441. V § 24 odst. 2 písm. s) závěrečné části ustanovení se slovo „lhůtou“ nahrazuje slovem „dobou“, slovo „lhůty“ se nahrazuje slovem „doby“ a slovo „lhůtě“ se nahrazuje slovem „době“.

01.01.2014

442. V § 24 odst. 2 písmeno t) zní:

01.01.2014

t) do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku

01.01.2014

1. vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,

01.01.2014

2. vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka, pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,

01.01.2014

3. pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena nehmotného majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní odpisy nejsou výdajem (nákladem) podle písmene v),

01.01.2014

4. část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ceny hmotného majetku,

01.01.2014

5. pořizovací cena pozemku u poplatníka fyzické osoby,“.

01.01.2014

443. V § 24 odst. 2 se za písmeno t) vkládají nová písmena ta) a tb), která znějí:

01.01.2014

ta) u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou osobou, který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let od nabytí pozemku; touto cenou pozemku se rozumí

01.01.2014

1. pořizovací cena, která byla zjištěna u člena obchodní korporace, pokud jej nabyl úplatně,

01.01.2014

2. cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí pozemku členem obchodní korporace, pokud jej nabyl bezúplatně,

01.01.2014

tb) zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení,“.

01.01.2014

444. V § 24 odst. 2 písm. u) se slova „podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

445. V § 24 odst. 2 písm. u) se slova „a daň z převodu nemovitostí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovitosti, která byla v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů“ zrušují.

01.01.2014

446. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 1 se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace“.

01.01.2014

447. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 1 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

448. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „ , zděděním či darováním“ nahrazují slovy „nebo bezúplatně“.

01.01.2014

449. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace“.

01.01.2014

450. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

451. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační složku,70)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

452. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

453. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“.

01.01.2014

454. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

455. V § 24 odst. 2 písm. y) úvodní části ustanovení se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“ a za slovo „měsíců“ se vkládají slova „a u pohledávek nabytých postoupením i v případě, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení“.

01.01.2014

456. V § 24 odst. 2 písmeno za) zní:

01.01.2014

za) náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, poskytnutá jejím vlastníkem, pokud začne být vlastníkem do 2 let od uvolnění využívána pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo nájem a bude takto využívána nejméně po dobu 2 let; za porušení podmínek se nepovažuje prodej jednotky,“.

01.01.2014

457. V § 24 odst. 2 písm. zi) se slova „z půjček“ nahrazují slovy „ze zápůjček“.

01.01.2014

458. V § 24 odst. 2 písm. zl) se slovo „nájemcem“ nahrazuje slovy „uživatelem hmotného majetku“ a slova „pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“ se nahrazují slovy „ , který je předmětem finančního leasingu“.

01.01.2014

459. V § 24 odst. 2 písm. zp) se slova „České republiky nebo jiného“ zrušují.

01.01.2014

460. V § 24 odst. 2 písm. zr) se slova „u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3“ nahrazují slovy „u veřejně prospěšných poplatníků“.

01.01.2014

461. V § 24 odst. 2 písm. zt) se slova „poplatníci uvedení v § 18 odst. 3 s výjimkou poplatníků uvedených v § 18 odst. 5, 12 až 14“ nahrazují slovy „veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, obecně prospěšnou společností nebo ústavem“.

01.01.2014

462. V § 24 odst. 2 písm. zu) se slova „2000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 5000“ nahrazují slovy „5000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 10000“.

01.01.2014

463. V § 24 odst. 2 písm. zv) bodě 1 se slova „na základě smlouvy o úvěru podle ustanovení obchodního zákoníku nebo podle obdobného právního předpisu, podle kterého se sjednává poskytování úvěrů“ zrušují.

01.01.2014

464. V § 24 odst. 2 písm. zv) bodě 2 se slova „na základě záruční listiny podle ustanovení obchodního zákoníku nebo podle obdobného právního předpisu, podle kterého se sjednává poskytování bankovních záruk“ zrušují.

01.01.2014

465. V § 24 odst. 3 se slova „činnosti a u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3,“ nahrazují slovy „činnosti, a u veřejně prospěšných poplatníků“.

01.01.2014

466. V § 24 odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo „Nájemné“ nahrazuje slovem „Úplata“ a slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ se nahrazují slovem „leasingu“.

01.01.2014

467. V § 24 odst. 4 písm. a) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovy „finančního leasingu“, slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“ a slovo „nájemci“ se nahrazuje slovem „uživateli“.

01.01.2014

468. V § 24 odst. 4 písm. b) se slova „doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není“ nahrazují slovy „finančního leasingu není kupní cena“, slovo „nájmu“ se nahrazuje slovy „finančního leasingu“ a slovo „prodeje“ se nahrazuje slovy „převodu vlastnického práva“.

01.01.2014

469. V § 24 odst. 4 písm. c) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovem „leasingu“ a slovo „odkoupený“ se nahrazuje slovem „převedený“.

01.01.2014

470. V § 24 odst. 4 závěrečné části ustanovení se slova „koupě najatá“ nahrazují slovy „převodu vlastnického práva užívaná“, slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ se nahrazují slovem „leasingu“, slovo „nájmu“ se nahrazuje slovy „finančního leasingu“, slovo „nájemné“ se nahrazuje slovem „úplata“ a slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „uživatele“.

01.01.2014

471. V § 24 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájmu nebo finančního leasingu a který nesplňuje podmínky podle odstavce 4, po jejich ukončení nájemci nebo uživateli, uznává se nájemné nebo úplata do výdajů (nákladů) pouze za podmínky, že kupní cena“.

01.01.2014

472. V § 24 odst. 5 písm. b) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

01.01.2014

473. V § 24 odst. 5 písm. b) se slova „pronájmu s následnou koupí“ nahrazují slovem „leasingu“.

01.01.2014

474. V § 24 odst. 5 písm. c) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

01.01.2014

475. V § 24 odst. 5 se závěrečná část ustanovení zrušuje.

01.01.2014

476. V § 24 odstavec 6 zní:

01.01.2014

(6) Je-li předčasně ukončen finanční leasing, je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle odstavce 4 nebo 15, připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu finančního leasingu nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle odstavce 4, připadající na skutečnou dobu finančního leasingu.“.

01.01.2014

477. V § 24 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se“ nahrazují slovy „se v případě podílů v obchodní korporaci“.

01.01.2014

478. V § 24 odst. 7 písm. a) se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace“.

01.01.2014

479. V § 24 odst. 7 písm. b) se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace“.

01.01.2014

480. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slovo „zjištěnou“ nahrazuje slovem „určenou“.

01.01.2014

481. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „děděním nebo darem“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

01.01.2014

482. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

483. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

01.01.2014

484. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „stanovenou pro účely daně dědické nebo darovací;26b) přitom u nemovitostí“ nahrazují slovy „určenou podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku; přitom u nemovitých věcí“.

01.01.2014

485. V § 24 odst. 7 písm. c) se slovo „stanovená“ nahrazuje slovem „určená“.

01.01.2014

486. V § 24 odst. 7 písm. c) se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

01.01.2014

487. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“ a slova „společnosti nebo družstva“ se nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

488. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace“.

01.01.2014

489. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

490. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „obchodní společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva94)“ nahrazují slovy „obchodní korporací jejímu členu“.

01.01.2014

491. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společníkovi nebo členovi“ nahrazují slovy „členovi obchodní korporace“.

01.01.2014

492. V § 24 odst. 8 se slova „podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku98)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 98 se zrušuje.

01.01.2014

493. V § 24 odst. 9 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“, slova „společnost v“ nahrazují slovy „obchodní korporace v“ a slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

494. V § 24 odst. 11 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

495. V § 24 odst. 11 se za slovo „fúzi“ vkládá slovo „obchodních“ a za slovo „rozdělení“ se vkládá slovo „obchodní“.

01.01.2014

496. V § 24 odst. 11 se slova „společnosti nebo u družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

497. V § 24 odst. 12 úvodní části ustanovení se slova „podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

498. V § 24 odst. 12 písm. h) se slova „částka nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zaplaceného nájemcem“ nahrazují slovy „úplata u finančního leasingu hmotného majetku zaplacená uživatelem“.

01.01.2014

499. V § 24 odst. 12 písm. h) se slova „nájemného uznaného“ nahrazují slovy „úplaty uznané“ a slova „nájemní smlouva“ se nahrazují slovy „smlouva o finančním leasingu“.

01.01.2014

500. V § 24 odst. 12 písm. i) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

501. V § 24 odst. 13 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

502. V § 24 odst. 15 úvodní části ustanovení se slova „Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „Úplata u finančního leasingu“.

01.01.2014

503. V § 24 odst. 15 písm. a) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovy „finančního leasingu“, slovo „(pronajímatelem)“ se zrušuje a slovo „nájemci“ se nahrazuje slovem „uživateli“.

01.01.2014

504. V § 24 odst. 15 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

01.01.2014

505. V § 24 odst. 15 písm. b) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovem „leasingu“.

01.01.2014

506. V § 24 odst. 15 písm. b) se slovo „odkoupený“ nahrazuje slovem „převedený“.

01.01.2014

507. V § 24 odst. 16 úvodní části ustanovení se slova „Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „Úplata u finančního leasingu“.

01.01.2014

508. V § 24 odst. 16 písm. a) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovy „finančního leasingu“, slovo „(pronajímatelem)“ se zrušuje a slovo „nájemci“ se nahrazuje slovem „uživateli“.

01.01.2014

509. V § 24 odst. 16 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

01.01.2014

510. V § 24 odst. 16 písm. b) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovem „leasingu“.

01.01.2014

511. V § 24 odst. 16 písm. b) se slovo „odkoupený“ nahrazuje slovem „převedený“.

01.01.2014

512. V § 24a odst. 2 písm. a) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

01.01.2014

513. V § 24a odst. 2 písm. a) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele“.

01.01.2014

514. V § 24a odst. 2 písm. b) se slova „poplatníků uvedených v § 18 odst. 3 i výši příjmů (výnosů) dosažených v jednotlivých druzích činností v rámci činností vyplývajících z jejich poslání“ nahrazují slovy „veřejně prospěšných poplatníků i výši příjmů (výnosů) dosažených v jednotlivých druzích činností, které nejsou podnikáním“.

01.01.2014

515. V nadpisu § 24b se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

516. V nadpisu § 24b se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

517. V nadpisu § 24b se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

518. V § 24b odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“.

01.01.2014

519. V § 24b odst. 1 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

520. V § 24b odst. 1 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

521. V § 24b odst. 1 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

522. V § 24b odst. 2 písm. a) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

01.01.2014

523. V § 24b odst. 2 písm. a) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele“.

01.01.2014

524. V § 24b odst. 2 písm. b) se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

01.01.2014

525. V § 24b odst. 2 písm. b) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

526. V § 24b odst. 2 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

527. V § 24b odst. 2 písm. c) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

528. V § 24b odst. 2 písm. c) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

529. V § 24b odst. 2 písm. c) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

530. V § 24b odst. 2 písm. d) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

531. V § 24b odst. 2 písm. d) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

532. V § 24b odst. 2 písm. d) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

533. V § 24b odst. 2 písm. e) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

534. V § 24b odst. 2 písm. e) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

535. V § 24b odst. 2 písm. e) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

536. V § 25 odst. 1 písm. a) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

01.01.2014

537. V § 25 odst. 1 písm. b) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

01.01.2014

538. V § 25 odst. 1 písm. f) se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

01.01.2014

539. V § 25 odst. 1 písm. g) se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

01.01.2014

540. V § 25 odst. 1 písm. g) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

541. V § 25 odst. 1 písm. g) se slova „z podnikání a jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

01.01.2014

542. V § 25 odst. 1 písm. g) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

543. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; obdobně to platí pro výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů právnických osob bezúplatný příjem od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně; obdobně to platí pro použití prostředků z kapitálového dovybavení“.

01.01.2014

544. V § 25 odst. 1 písm. s) se slova „daň dědickou, darovací,“ zrušují.

01.01.2014

545. V § 25 odst. 1 písm. t) se slova „dary. Za dar“ nahrazují slovy „bezúplatná plnění; za bezúplatné plnění“.

01.01.2014

546. V § 25 odst. 1 písm. t) se slova „obchodní firmou“ nahrazují slovem „jménem“.

01.01.2014

547. V § 25 odst. 1 písm. u) se slova „podnikání nebo jiné samostatné výdělečné“ zrušují a slovo „(§ 7)“ se nahrazuje slovy „ , ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.

01.01.2014

548. V § 25 odst. 1 písm. w) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových finančních nástrojů“.

01.01.2014

549. V § 25 odst. 1 písm. w) se slova „úvěru a půjčky“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“ a slova „úvěru nebo půjčky“ se nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

550. V § 25 odst. 1 písm. w) se slovo „ , půjčky“ nahrazuje slovem „ , zápůjčky“.

01.01.2014

551. V § 25 odst. 1 písm. w) se slova „úvěru nebo půjčce“ nahrazují slovy „úvěrovému finančnímu nástroji“.

01.01.2014

552. V § 25 odst. 1 písm. zc) se slova „společností nebo družstvem“ nahrazují slovem „korporací“.

01.01.2014

553. V § 25 odst. 1 písm. zd) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

554. V § 25 odst. 1 písm. ze) se slovo „nájemce“ nahrazuje slovem „uživatele“, slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ se nahrazují slovem „leasingu“, slova „nájemného připadajícího“ se nahrazují slovy „úplaty připadající“ a slova „nájmu sníženou o nájemné jím hrazené pronajímateli“ se nahrazují slovy „finančního leasingu sníženou o úplatu jím hrazenou vlastníkovi užívaného majetku“.

01.01.2014

555. V § 25 odst. 1 písm. zi) se slova „podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

556. V § 25 odst. 1 písm. zi) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

557. V § 25 odst. 1 písm. zk) se slova „úvěrů a půjček přijatých“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje přijatého“ a slova „úvěr nebo půjčku“ se nahrazují slovy „úvěrový finanční nástroj“.

01.01.2014

558. V § 25 odst. 1 písm. zk) se slova „úvěr nebo půjčka“ nahrazují slovy „úvěrový finanční nástroj“.

01.01.2014

559. V § 25 odst. 1 písm. zk) se slova „dividend a jiných“ zrušují.

01.01.2014

560. V § 25 odst. 1 písm. zl) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

561. V § 25 odst. 1 písm. zn) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

562. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zp) a zq), která znějí:

01.01.2014

zp) účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu; obdobně to platí pro zůstatkovou cenu v případě prodeje nebo likvidace tohoto majetku,

01.01.2014

zq) hodnotu majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu.“.

01.01.2014

563. V § 25 odst. 3 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových finančních nástrojů“ a slova „úvěry a půjčky nebo jejich část“ se nahrazují slovy „úvěrové finanční nástroje“.

01.01.2014

564. V § 25 odst. 3 se slova „úvěry a půjčky“ nahrazují slovy „úvěrové finanční nástroje“.

01.01.2014

565. V § 25 odst. 3 se slova „poplatníky uvedené v § 18 odst. 3“ nahrazují slovy „veřejně prospěšné poplatníky“.

01.01.2014

566. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem,28d)“ nahrazují slovy „jednotky nezahrnující pozemek“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 28d se zrušuje.

01.01.2014

567. V § 26 odst. 3 písm. c) se slovo „nájemcem“ nahrazuje slovem „uživatelem“ a slova „pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“ se nahrazují slovy „ , který je předmětem finančního leasingu,“.

01.01.2014

568. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo“, slovo „pronájmu“ se nahrazuje slovem „nájmu“ a slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,“ se nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

569. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slova „společnosti nebo družstva,131)“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

570. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slova „podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

01.01.2014

571. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem „nájem“.

01.01.2014

572. V § 26 odst. 7 písm. b) se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

01.01.2014

573. V § 26 odst. 7 písm. b) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

574. V § 26 odst. 7 písm. d) se slovo „17a“ nahrazuje slovem „21a“.

01.01.2014

575. V § 26 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporaci“.

01.01.2014

576. V § 27 písm. a) se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem „leasingu“.

01.01.2014

577. V § 27 písm. h) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

578. V § 27 písm. h) se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“.

01.01.2014

579. V § 27 se písmeno ch) zrušuje.

01.01.2014

580. V § 27 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) hmotný majetek, u něhož odpisy nebo zahraniční položky obdobného charakteru jako odpisy uplatňuje jiná osoba než odpisovatel podle tohoto zákona, jde-li o

01.01.2014

1. pronajatý hmotný majetek,

01.01.2014

2. hmotný majetek, který je předmětem finančního leasingu,“.

01.01.2014

581. V § 27 se doplňuje písmeno j), které zní:

01.01.2014

j) hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně, s výjimkou hmotného majetku fyzické osoby nabytého

01.01.2014

1. dědictvím,

01.01.2014

2. odkazem,

01.01.2014

3. obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo

01.01.2014

4. obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti“.

01.01.2014

582. V § 28 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Hmotný majetek odpisuje odpisovatel. Hmotný majetek je oprávněn odpisovat vždy pouze jeden poplatník. Odpisovatelem je

01.01.2014

a) poplatník, který má k hmotnému majetku vlastnické právo,

01.01.2014

b) organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu,

01.01.2014

c) státní příspěvková organizace, státní podnik nebo jiná státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu,

01.01.2014

d) podílový fond, jehož součástí je hmotný majetek,

01.01.2014

e) svěřenský fond, jehož součástí je hmotný majetek,

01.01.2014

f) nástupnická obchodní korporace zanikající nebo rozdělované obchodní korporace při přeměně; to platí pro

01.01.2014

1. hmotný majetek ve vlastnictví zanikající nebo rozdělované obchodní korporace k rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci a

01.01.2014

2. hmotný majetek, nabytý zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací od rozhodného dne do dne zápisu fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace do obchodního rejstříku a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci.“.

01.01.2014

583. V § 28 odst. 2 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

01.01.2014

584. V § 28 odst. 3 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.

01.01.2014

585. V § 28 odst. 4 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

586. V § 28 odst. 4 se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“.

01.01.2014

587. V § 28 odst. 5 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.

01.01.2014

588. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“ nahrazují slovem „leasingu“, slova „uhrazené nájemcem do data ukončení smlouvy, které nebylo“ se nahrazují slovy „a úplatu u finančního leasingu, které byly uhrazeny do data ukončení smlouvy a nebyly“ a za slova „zálohy na nájemné“ se vkládají slova „nebo zálohy na úplatu u finančního leasingu“.

01.01.2014

589. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „zahájením pronájmu“ nahrazují slovy „zahájením nájmu“.

01.01.2014

590. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem „leasingu“.

01.01.2014

591. V § 29 odst. 1 písm. b) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

592. V § 29 odst. 1 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

593. V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

01.01.2014

594. V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

595. V § 29 odst. 1 písm. e) se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

01.01.2014

596. V § 29 odst. 1 písm. e) se slovo „stanovená“ nahrazuje slovem „určená“.

01.01.2014

597. V § 29 odst. 1 písm. e) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

598. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“.

01.01.2014

599. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slovo „činností“ vkládají slova „a rovněž v případě přijatého bezúplatného příjmu ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku“.

01.01.2014

600. V § 29 odst. 4 se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem „leasingu“.

01.01.2014

601. V § 29 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.

01.01.2014

602. V § 29 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

01.01.2014

603. V § 29 odst. 6 závěrečné části ustanovení se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“ a slovo „vlastník“ se nahrazuje slovem „odpisovatel“.

01.01.2014

604. V § 29 odst. 8 se slova „společnosti nebo do družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

605. V § 29 odst. 8 se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

01.01.2014

606. V § 29 odst. 8 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

607. V § 29 odst. 8 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

608. V § 29 odst. 9 písm. a) se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

609. V § 29 odst. 9 písm. c) se slova „byty nebo nebytové prostory jako jednotky podle zvláštního právního předpisu.60)“ nahrazují slovem „jednotky.“.

01.01.2014

610. V § 30 odst. 1 se slova „Standardní klasifikace produkce“ nahrazují slovy „klasifikace produkce CZ-CPA“.

01.01.2014

611. V § 30 odst. 2 se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“.

01.01.2014

612. V § 30 odst. 5 se slova „(ve Standardní klasifikaci produkce označených kódem 28.62.50, 29.56.24 a 29.52.40)“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označených kódem 25.73.50 a kódem 25.73.60“.

01.01.2014

613. V § 30 odst. 10 úvodní části ustanovení se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“ a slovo „vlastníkem“ se nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

01.01.2014

614. V § 30 odst. 10 písm. a) se slova „společnost nebo družstvo,131)“ nahrazují slovy „obchodní korporace,“.

01.01.2014

615. V § 30 odst. 10 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) obchodní společnost, podílový fond, svěřenský fond nebo družstvo u hmotného majetku nabytého

01.01.2014

1. vkladem společníka, podílníka nebo člena družstva s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku,

01.01.2014

2. vkladem obce nebo kraje, pokud byl tento majetek ve vlastnictví obce nebo kraje a byl zahrnut v jejich majetku,

01.01.2014

3. přeměnou,

01.01.2014

4. vyčleněním majetku do svěřenského fondu, pokud byl u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku,“.

01.01.2014

616. V § 30 odst. 10 písm. f) se slova „pronájmu (§ 9)“ nahrazují slovem „nájmu“.

01.01.2014

617. V § 30 odst. 10 písm. g) se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem „leasingu“, slovo „nájemného“ se nahrazuje slovem „úplaty“, slovo „pronájmu“ se nahrazuje slovem „leasingu“ a slovo „najatá“ se nahrazuje slovem „užívaná“.

01.01.2014

618. V § 30 odst. 10 písm. h) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

619. V § 30 odst. 10 písm. i) se slovo „půjčce.20d)“ nahrazuje slovem „zápůjčce.“.

01.01.2014

620. V § 30 odst. 10 písm. l) se slova „účastník sdružení bez právní subjektivity“ nahrazují slovy „společník společnosti“.

01.01.2014

621. V § 30 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

01.01.2014

m) svěřenský fond,

01.01.2014

n) obmyšlený.“.

01.01.2014

622. V § 30 odst. 10 závěrečné části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

623. V § 30 odst. 10 závěrečné části ustanovení se slova „při rozpuštění sdružení bez právní subjektivity nebo při ukončení činnosti ve sdružení bez právní subjektivity“ nahrazují slovy „při zániku společnosti nebo zániku členství ve společnosti“ a slova „tohoto sdružení vnesen“ se nahrazují slovy „této společnosti vložen“.

01.01.2014

624. V § 30b odst. 1 se slova „označený ve Standardní klasifikaci produkce kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo 32.10“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označený kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22“.

01.01.2014

625. V § 31 odst. 2 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

01.01.2014

626. V § 31 odst. 2 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.3“.

01.01.2014

627. V § 31 odst. 3 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

01.01.2014

628. V § 31 odst. 3 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.29.12“, slova „29 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují číslem „28“ a slova „ve skupinách 37.10 a 37.20 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují slovy „specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32“.

01.01.2014

629. V § 31 odst. 4 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

01.01.2014

630. V § 31 odst. 5 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.7 (přístroje pro domácnost, jinde neuvedené) a 35.12 (rekreační a sportovní čluny)“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 27.5 (spotřebiče převážně pro domácnost) a kódem 30.12 (rekreační a sportovní čluny)“.

01.01.2014

631. V § 31 odst. 6 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.

01.01.2014

632. V § 32 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

01.01.2014

633. V § 32 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.3“.

01.01.2014

634. V § 32 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.29.12“, slova „29 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují číslem „28“ a slova „ve skupinách 37.10 a 37.20 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují slovy „specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32“.

01.01.2014

635. V § 32 odst. 4 se slovo „17a“ nahrazuje slovem „21a“.

01.01.2014

636. V § 32a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „společníka nebo tichého společníka nebo člena družstva, přeměnou,131)“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace, tichého společníka, přeměnou,“.

01.01.2014

637. V § 32a odst. 2 se slova „podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační složku,70)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

638. V § 32a odst. 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

639. V § 32a odst. 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“.

01.01.2014

640. V § 32a odst. 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

641. V § 32a odst. 3 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.

01.01.2014

642. V § 32a odst. 4 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

01.01.2014

643. V § 32a odst. 4 se slova „společností nebo družstvem“ nahrazují slovem „korporací“.

01.01.2014

644. § 32b včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠32b

01.01.2014

Pacht obchodního závodu

01.01.2014

(1) Pachtýř obchodního závodu, který má písemný souhlas propachtovatele k odpisování, postupuje při uplatňování odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku obdobně podle ustanovení o odpisování při zajištění dluhu převodem práva.

01.01.2014

(2) Při pachtu obchodního závodu se zvyšuje výsledek hospodaření u

01.01.2014

a) pachtýře o

01.01.2014

1. rozdíl mezi odpisy podle právního předpisu upravujícího účetnictví a pachtovným,

01.01.2014

2. výši pohledávky, která na něj přechází na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, a to ve výši, v jaké ji neuhradil propachtovateli,

01.01.2014

b) propachtovatele o částku ve výši dluhu zachyceného na rozvahových účtech, který přechází na pachtýře na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, a to ve výši, v jaké ho neuhradil pachtýři.

01.01.2014

(3) Zvyšování výsledku hospodaření podle odstavce 2 se netýká

01.01.2014

a) částky, která byla zaúčtována ve prospěch příjmů,

01.01.2014

b) dluhu ze smluvní pokuty,

01.01.2014

c) dluhu z úroku z prodlení,

01.01.2014

d) dluhu z jiné sankce ze závazkového vztahu,

01.01.2014

e) dluhu, na jehož základě vznikl výdaj, pokud jde o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, který byl zaplacen.

01.01.2014

(4) Při výpočtu rozdílu mezi odpisy podle právního předpisu upravujícího účetnictví a pachtovným se pachtovné sníží o část určenou k úhradě jiného dluhu vůči propachtovateli; za úhradu jiného dluhu se nepovažuje účtování pachtovného na vrub příslušného účtu dlouhodobého závazku.“.

01.01.2014

645. V § 32c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

646. V § 32c odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „odčitatelné“ nahrazuje slovem „zahraniční“ a slova „v zahraničí“ se zrušují.

01.01.2014

647. V § 32c odst. 2 se slovo „odčitatelnými“ nahrazuje slovem „zahraničními“ a slova „ , uplatněnými vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními předpisy příslušného státu“ se zrušují.

01.01.2014

648. V § 32c odst. 4 se slova „v zahraničí nebylo možné u vkladatele odpisy nebo odčitatelné položky obdobného charakteru“ nahrazují slovy „zahraniční položky obdobného charakteru jako odpisy nebylo možné u vkladatele“.

01.01.2014

649. V § 33a odst. 2 písm. a) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

01.01.2014

650. V § 33a odst. 2 písm. a) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele“.

01.01.2014

651. V § 33a odst. 3 písm. b) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

652. V § 34 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání“.

01.01.2014

653. V § 34 odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Pokud není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze je odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikly.“.

01.01.2014

654. V § 34b odst. 1 písm. a) bod 5 zní:

01.01.2014

5. výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části související s realizací projektu výzkumu a vývoje,“.

01.01.2014

655. V § 34b odst. 1 písm. a) se bod 6 zrušuje.

01.01.2014

656. V § 34b odst. 2 písm. b) se bod 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

01.01.2014

657. V § 34b odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného movitého majetku, které“ nahrazují slovy „úplatu u finančního leasingu hmotného movitého majetku, která“.

01.01.2014

658. V § 34c odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „popřípadě jména, a příjmení,“ zrušují.

01.01.2014

659. V § 34c odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „místa podnikání“ nahrazují slovy „sídla podnikatele“.

01.01.2014

660. V § 34c odst. 1 písm. e) se slova „jméno, popřípadě jména, a příjmení“ nahrazují slovem „jména“.

01.01.2014

661. V § 34c odst. 1 písm. h) se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

01.01.2014

662. § 34d včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠34d

01.01.2014

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u společníků osobních obchodních společností

01.01.2014

(1) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, lze odpočet na podporu výzkumu a vývoje zvýšit o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.

01.01.2014

(2) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, lze odpočet na podporu výzkumu a vývoje zvýšit o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.“.

01.01.2014

663. Za § 34e se vkládají nové § 34f až 34h, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠34f

01.01.2014

Obecné ustanovení o odpočtu na podporu odborného vzdělávání

01.01.2014

(1) Odpočet na podporu odborného vzdělávání činí součet odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání.

01.01.2014

(2) Odborným vzděláváním se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání rozumí vzdělávací činnost v rámci

01.01.2014

a) praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřela s právnickou osobou vykonávající činnost střední školy nebo vyšší odborné školy smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání,

01.01.2014

b) části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle zákona upravujícího vysoké školy uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným studijním programem a uzavřela s vysokou školou smlouvu o obsahu a rozsahu této vzdělávací činnosti a o podmínkách pro její konání.

01.01.2014

(3) Pro účely prokázání doby provozu majetku a počtu uskutečněných hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy je poplatník povinen vést třídní knihu nebo obdobnou evidenci obsahující průkazné údaje o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu.

01.01.2014

(4) Obdobím se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání rozumí

01.01.2014

a) zdaňovací období, nebo

01.01.2014

b) období, za které se podává daňové přiznání.

01.01.2014

(5) Odpočet na podporu odborného vzdělávání se u poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, uplatní obdobně jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje.

01.01.2014

§ 34g

01.01.2014

Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání

01.01.2014

(1) Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání činí součet

01.01.2014

a) 110 % vstupní ceny majetku,

01.01.2014

1. jehož je poplatník prvním vlastníkem,

01.01.2014

2. který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a

01.01.2014

3. který je použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,

01.01.2014

b) 50 % vstupní ceny majetku,

01.01.2014

1. jehož je poplatník prvním vlastníkem,

01.01.2014

2. který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a

01.01.2014

3. který je použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,

01.01.2014

c) 110 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem, pokud je majetek

01.01.2014

1. předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona,

01.01.2014

2. pořizován pro účely odborného vzdělávání a

01.01.2014

3. použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích a

01.01.2014

d) 50 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem, pokud je majetek

01.01.2014

1. předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona,

01.01.2014

2. pořizován pro účely odborného vzdělávání a

01.01.2014

3. použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.

01.01.2014

(2) Odpočet podle odstavce 1 lze odečíst od základu daně v období pořízení majetku podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo přenechání majetku podle odstavce 1 písm. c) a d) uživateli do užívání.

01.01.2014

(3) Odpočet podle odstavce 1 může činit nejvýše částku ve výši součinu 5000 Kč a počtu hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy uskutečněných na pracovišti poplatníka v období pořízení majetku podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo přenechání majetku podle odstavce 1 písm. c) a d) uživateli do užívání.

01.01.2014

(4) Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 se rozumí majetek,

01.01.2014

a) který je vymezen ve smlouvě uzavřené mezi poplatníkem a právnickou osobou vykonávající činnost střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy o obsahu a rozsahu praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy a o podmínkách pro jejich konání jako majetek, který bude využíván při

01.01.2014

1. praktickém vyučování,

01.01.2014

2. odborné praxi nebo

01.01.2014

3. vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy na pracovišti poplatníka a

01.01.2014

b) u kterého je vstupní cenou pořizovací cena nebo vlastní náklady,

01.01.2014

c) na jehož pořízení nebo pořizování nebyla ani z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.

01.01.2014

(5) Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 je pouze

01.01.2014

a) hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo

01.01.2014

b) software, který je nehmotným majetkem, se vstupní cenou vyšší než 60000 Kč.

01.01.2014

§ 34h

01.01.2014

Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta

01.01.2014

Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání činí součin

01.01.2014

a) 200 Kč a

01.01.2014

b) počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci

01.01.2014

1. praktického vyučování,

01.01.2014

2. odborné praxe,

01.01.2014

3. vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy.“.

01.01.2014

664. V § 35a odst. 1 se slova „zaregistroval se podle zvláštního právního předpisu41)“ nahrazují slovy „je registrován“ a za slovo „poplatník“ se vkládají slova „k dani z příjmů“.

01.01.2014

665. V § 35a odst. 2 písm. b) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

666. V § 35a odst. 2 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

667. V § 35a odst. 6 se za větu první vkládá věta „Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na slevu podle věty první nezaniká.“.

01.01.2014

668. V § 35b odst. 7 se za větu první vkládá věta „Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na slevu podle věty první nezaniká.“.

01.01.2014

669. V § 35ba odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „částku“ zrušuje.

01.01.2014

670. V § 35ba odst. 1 písm. a) se na začátek písmene a) vkládají slova „základní slevu ve výši“.

01.01.2014

671. V § 35ba odst. 1 písm. b) se na začátek písmene b) vkládají slova „slevu na manžela ve výši“.

01.01.2014

672. V § 35ba odst. 1 písm. b) se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“.

01.01.2014

673. V § 35ba odst. 1 písm. c) se na začátek písmene c) vkládají slova „základní slevu na invaliditu ve výši“.

01.01.2014

674. V § 35ba odst. 1 písm. d) se na začátek písmene d) vkládají slova „rozšířenou slevu na invaliditu ve výši“.

01.01.2014

675. V § 35ba odst. 1 písm. e) se na začátek písmene e) vkládají slova „slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši“.

01.01.2014

676. V § 35ba odst. 1 písm. f) se na začátek písmene f) vkládají slova „slevu na studenta ve výši“.

01.01.2014

677. V § 35ba se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2014

(4) V daňovém přiznání ke společným příjmům a výdajům ve společenství jmění poplatník může uplatnit slevu na dani za období trvání společenství jmění, na kterou měl nárok a která nebyla uplatněna.“.

01.01.2014

678. V § 35c odst. 1 se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“.

01.01.2014

679. V § 35c odst. 1 se slova „České republiky nebo“ zrušují.

01.01.2014

680. V § 35c odst. 1 se slova „nebo § 35bb“ zrušují.

01.01.2014

681. V § 35c odst. 6 se slovo „osvojené“ nahrazuje slovem „osvojenec“.

01.01.2014

682. V § 35c odst. 6 se slova „dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka)“ nahrazují slovy „vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů“.

01.01.2014

683. V § 35c odst. 7 se za slovo „mimo“ vkládají slova „společně hospodařící“.

01.01.2014

684. V § 35c odst. 8 se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“.

01.01.2014

685. V § 35c odst. 8 se za slova „Nemá-li manžel (manželka)“ vkládá slovo „dostatečné“.

01.01.2014

686. V § 35c odst. 9 se za slovo „jedné“ vkládají slova „společně hospodařící“.

01.01.2014

687. V § 35d odst. 4 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

688. V § 35d odst. 6 se slova „a o zaměstnaneckou slevu“ a slova „a funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

689. V § 35d odst. 7 se slova „vypočte zaměstnaneckou slevu a zaměstnanecký bonus. Daň sníženou o slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob poté sníží o zaměstnaneckou slevu a až“ a slova „a o zaměstnaneckou slevu“ zrušují.

01.01.2014

690. V § 35d odst. 8 se slova „ , zaměstnanecký bonus“ zrušují.

01.01.2014

691. V § 35d odst. 9 se slova „a vyplacení zaměstnaneckého bonusu“ zrušují.

01.01.2014

692. V § 36 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „plynoucích ze zdrojů na území České republiky“ zrušují a za slova „(§ 22 odst. 2 a 3)“ se vkládají slova „a s výjimkou ustanovení odstavce 9“.

01.01.2014

693. V § 36 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „6 a 12“ nahrazují slovy „6, 12 až 14“.

01.01.2014

694. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

01.01.2014

695. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „podle zvláštního právního předpisu70)“ zrušují.

01.01.2014

696. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „společnosti nebo“ nahrazují slovy „obchodní společnosti nebo“.

01.01.2014

697. V § 36 odst. 1 písm. b) závěrečné části ustanovení se slova „podle zvláštního právního předpisu70)“ zrušují.

01.01.2014

698. V § 36 odst. 1 písm. b) závěrečné části ustanovení se slova „zisk společnosti“ nahrazují slovy „zisk obchodní společnosti“.

01.01.2014

699. V § 36 odst. 1 písm. d) se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

01.01.2014

700. V § 36 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „plynoucích ze zdrojů na území České republiky“ zrušují a za číslo „1“ se vkládají slova „nebo 9“.

01.01.2014

701. V § 36 odst. 2 písm. a) se slova „účasti v akciové společnosti a z podílu na zisku z podílového listu (dále jen „dividendový příjem“),“ nahrazují slovy „podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu;“.

01.01.2014

702. V § 36 odst. 2 písm. e) se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

01.01.2014

703. V § 36 odst. 2 písm. f) se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

01.01.2014

704. V § 36 odst. 2 písm. i) se slova „podle zvláštního právního předpisu70)“ zrušují.

01.01.2014

705. V § 36 odst. 2 písm. i) se slova „společnosti nebo“ nahrazují slovy „obchodní společnosti nebo“.

01.01.2014

706. V § 36 odst. 2 písm. m) se slova „z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech,“ zrušují, slova „vztahu35c)“ se nahrazují slovy „vztahu podle občanského zákoníku“ a slova „běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou“ se nahrazují slovy „účtech, které nejsou podle podmínek toho, kdo účet vede,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 35c se zrušuje.

01.01.2014

707. V § 36 odst. 2 písmeno r) zní:

01.01.2014

r) z příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,“.

01.01.2014

708. V § 36 odst. 2 písm. t) se slova „za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize“ zrušují.

01.01.2014

709. V § 36 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „dividendové příjmy nebo“ a slova „podle zvláštního právního předpisu70)“ zrušují.

01.01.2014

710. V § 36 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „zisk společnosti“ nahrazují slovy „zisk obchodní společnosti“.

01.01.2014

711. V § 36 odst. 3 se slova „dividendového příjmu,“ nahrazují slovy „příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem,“.

01.01.2014

712. V § 36 odst. 3 se slova „vkladového účtu, běžného“ zrušují a slovo „banky“ se nahrazuje slovy „toho, kdo účet vede,“.

01.01.2014

713. V § 36 odst. 3 se slova „dividendového příjmu“ nahrazují slovy „příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem,“, slovo „dividendových“ se zrušuje a slovo „akciové“ se nahrazuje slovem „obchodní“.

01.01.2014

714. V § 36 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) U příjmů plynoucích z podílu na zisku z účasti v investičním fondu je základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně příjem snížený o poměrnou část příjmů podléhajících dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo sazbě daně podle § 21 odst. 4 připadající na tento základ daně, které byly zúčtovány ve prospěch výnosů investičního fondu ve zdaňovacím období, s nímž tyto příjmy souvisí. Pokud byly výše uvedené příjmy zúčtovány ve prospěch výnosů včetně daně, základ daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně se snižuje pouze o částku sníženou o daň. Poměrná část připadající na tento základ daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk určený k výplatě příjmů mezi akcionáře nebo majitele podílových listů. Obdobně se postupuje i u příjmu z podílu na likvidačním zůstatku investičního fondu nebo z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty v komanditní společnosti, které jsou investičním fondem.“.

01.01.2014

715. V § 36 odst. 5 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

716. V § 36 odst. 7 se za číslo „4“ vkládají slova „nebo § 7 odst. 6“.

01.01.2014

717. V § 36 odst. 8 se slova „6 nebo 12“ nahrazují slovy „6, 12 až 14“.

01.01.2014

718. V § 36 odstavec 9 zní:

01.01.2014

(9) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro úrokový příjem z účtu u

01.01.2014

a) veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným v § 18a odst. 5,

01.01.2014

b) společenství vlastníků jednotek.“.

01.01.2014

719. V § 37a odst. 3 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových finančních nástrojů“.

01.01.2014

720. V § 37b se slova „zapsaného sídla evropské společnosti35f) nebo evropské družstevní společnosti35g)“ nahrazují slovy „sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku“.

01.01.2014

721. Za § 37d se vkládá nový § 37e, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠37e

01.01.2014

Přeměny jiných poplatníků než obchodních korporací

01.01.2014

(1) Daňové povinnosti, které se váží k přeměnám poplatníků, kteří nejsou obchodními korporacemi, jakož i práva a povinnosti s nimi související se řídí obdobnými ustanoveními, kterými se řídí přeměny obchodních korporací.

01.01.2014

(2) Při přeměnách poplatníků podle odstavce 1 se nepoužijí ustanovení § 23a až 23d.“.

01.01.2014

722. V § 38 odst. 2 se slova „vkladového účtu, běžného“ zrušují a slovo „banky“ se nahrazuje slovy „toho, kdo účet vede,“.

01.01.2014

723. V § 38 odst. 3 se slova „vkladového účtu, běžného“ zrušují a slovo „banky“ se nahrazuje slovy „toho, kdo účet vede,“.

01.01.2014

724. V § 38 odst. 4 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

725. V § 38a odst. 10 se slova „§ 17a písm. c)“ nahrazují slovy „§ 21a písm. c)“.

01.01.2014

726. V § 38d odst. 1 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

01.01.2014

727. V § 38d odst. 1 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

728. V § 38d odst. 2 se slova „dividendových příjmů plynoucích z účasti v akciové společnosti, s výjimkou dividendových příjmů plynoucích ze zaknihovaných akcií, a u podílů na zisku uvedených v § 36“ nahrazují slovy „příjmů plynoucích z podílů na zisku uvedených v § 36, s výjimkou příjmů plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů“ a slova „dividendových příjmů plynoucích ze zaknihovaných akcií“ se nahrazují slovy „příjmů z podílů na zisku plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů“.

01.01.2014

729. V § 38d odst. 2 větě druhé se slova „nebo členská schůze“ zrušují.

01.01.2014

730. V § 38d odst. 2 větě čtvrté se slovo „dividendových“ zrušuje.

01.01.2014

731. V § 38d odst. 2 se slova „rozhodla investiční společnost“ nahrazují slovy „rozhodl obhospodařovatel“ a slova „provedena výplata dividendových příjmů“ se nahrazují slovy „výplata příjmů plynoucích z podílu na zisku provedena“.

01.01.2014

732. V § 38d odst. 3 se slova „podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu28b)“ zrušují.

01.01.2014

733. V § 38d odst. 8 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

734. V § 38e odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

735. V § 38e odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „podle § 38h“ nahrazují slovy „z příjmů ze závislé činnosti“.

01.01.2014

736. V § 38e odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

737. V § 38f odst. 11 se slova „zvláštního právního předpisu.39a)“ nahrazují slovy „daňového řádu.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 39a se zrušuje.

01.01.2014

738. V § 38f se doplňuje odstavec 13, který zní:

01.01.2014

(13) V případě bezúplatných příjmů nabytých darem, které byly předmětem smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací, se mezinárodní dvojí zdanění pro účely daní z příjmů v České republice vylučuje v souladu s metodou uvedenou v této smlouvě.“.

01.01.2014

739. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

740. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „běžných účtů a vkladových“ zrušují.

01.01.2014

741. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

742. V § 38fa odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „subjektivity“ nahrazuje slovem „osobnosti“.

01.01.2014

743. V § 38fa se na konci závěrečné části odstavce 1 doplňuje věta „Platebním zprostředkovatelem je i svěřenský správce.“.

01.01.2014

744. V § 38fa odst. 2 se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

01.01.2014

745. V § 38fa odst. 3 písm. b) bodě 2 se slovo „subjektivity“ nahrazuje slovem „osobnosti“.

01.01.2014

746. V § 38fa odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova „obchodní název (firmu)“ nahrazují slovem „jméno“.

01.01.2014

747. V § 38fa odst. 4 se slovo „subjektivity“ nahrazuje slovem „osobnosti“.

01.01.2014

748. V § 38fa odst. 6 písm. a) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

01.01.2014

749. V § 38fa odst. 6 písm. b) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

01.01.2014

750. V § 38g odst. 2 se slova „a funkční požitky“, slova „a nebo funkční požitky“ a slova „a nebo s funkčními požitky“ zrušují.

01.01.2014

751. V § 38g odst. 2 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění poskytnutého“.

01.01.2014

752. V § 38g odst. 3 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

753. V § 38g odst. 4 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

754. § 38ga včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠38ga

01.01.2014

Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost

01.01.2014

Podává-li osoba spravující pozůstalost daňové tvrzení týkající se daňové povinnosti zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, neuplatní

01.01.2014

a) nezdanitelnou část základu daně,

01.01.2014

b) položku odčitatelnou od základu daně,

01.01.2014

c) slevu na dani,

01.01.2014

d) daňové zvýhodnění.“.

01.01.2014

755. V § 38gb odst. 1 se slova „a § 35bb“ zrušují.

01.01.2014

756. V nadpise § 38h se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

757. V § 38h odst. 1 se slova „a z funkčních požitků“ a slova „ , které se spravují jako daň podle daňového řádu“ zrušují.

01.01.2014

758. V § 38h odst. 4 se slova „a funkční požitky“ zrušují.

01.01.2014

759. V § 38h odst. 6 se věta poslední zrušuje.

01.01.2014

760. V § 38h odst. 7 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

761. V § 38h odst. 10 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

762. V § 38h odst. 15 se slova „a z funkčních požitků“ a slova „anebo z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

763. V nadpise § 38ch se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

764. V § 38ch odst. 1 se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“.

01.01.2014

765. V § 38ch odst. 4 se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti“.

01.01.2014

766. V § 38ch odst. 5 se slova „a o zaměstnaneckou slevu a současně vyplatí zaměstnanecký bonus“, slova „a zaměstnaneckého bonusu“ a slova „a rovněž o vyplacený zaměstnanecký bonus“ zrušují.

01.01.2014

767. V nadpise § 38i se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

768. V § 38i odst. 2 se slova „zaměstnanecký bonus nebo“ zrušují.

01.01.2014

769. V § 38i odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.

01.01.2014

770. V § 38i odst. 4 písm. a) se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.

01.01.2014

771. V § 38i odst. 4 písm. b) se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.

01.01.2014

772. V § 38i odst. 5 se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.

01.01.2014

773. V § 38i odst. 6 se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.

01.01.2014

774. V nadpise § 38j se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

775. V § 38j odst. 2 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují a slovo „ , též“ se nahrazuje slovem „i“.

01.01.2014

776. V § 38j odst. 2 písm. d) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

01.01.2014

777. V § 38j odst. 4 se slova „nebo funkční požitky“ a slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

778. V § 38j odst. 6 se slova „nebo funkční požitky“ zrušují.

01.01.2014

779. V § 38j odst. 10 se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“ a slova „a funkčních požitků“ se zrušují.

01.01.2014

780. V nadpise § 38k se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

781. V § 38k odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „a k zaměstnaneckému zvýhodnění“ zrušují.

01.01.2014

782. V § 38k odst. 5 písm. a) se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti“.

01.01.2014

783. V § 38k odst. 5 písm. b) se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti“.

01.01.2014

784. V § 38k odst. 5 písm. b) se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

785. V § 38k odst. 5 písm. c) se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“.

01.01.2014

786. V § 38k odst. 5 písm. d) se slova „dar (dary)“ nahrazují slovy „bezúplatné plnění“.

01.01.2014

787. V § 38k odst. 5 písm. e) se slova „ , bankou, nebo pobočkou zahraniční banky, anebo zahraniční bankou“ nahrazují slovy „nebo bankou“.

01.01.2014

788. V § 38k odst. 5 písm. e) bodě 3 se slova „v jeho“ nahrazují slovy „s poplatníkem ve společně hospodařící“.

01.01.2014

789. V § 38k odst. 7 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

790. V nadpise § 38l se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

791. V § 38l odst. 1 písm. a) se slovo „daru“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“.

01.01.2014

792. V § 38l odst. 1 písm. b) se slova „ , zahraniční banky či její pobočky“ zrušují.

01.01.2014

793. V § 38l odst. 1 písm. e) se slova „nebo byt“ nahrazují slovy „nebo jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor,“, slova „podle zákona upravujícího vlastnictví bytů“ se zrušují a za slova „jde-li o byt“ se vkládají slova „nebo o jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor,“.

01.01.2014

794. V § 38l odst. 1 písm. g) se slovo „byt“ nahrazuje slovy „jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor“ a slova „podle zákona upravujícího vlastnictví bytů“ se zrušují.

01.01.2014

795. V § 38l odst. 1 písm. h) se slova „penzijního fondu,“ zrušují.

01.01.2014

796. V § 38l se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

01.01.2014

j) potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v uplynulém zdaňovacím období,

01.01.2014

k) potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; jedná-li se o osobu s těžším zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní ve třetím stupni, a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní v prvním nebo ve druhém stupni nebo rozhodnutím Úřadu práce České republiky, že byla uznána zdravotně znevýhodněnou.“.

01.01.2014

797. V § 38l odst. 3 písm. a) se slovo „osvojeného,“ nahrazuje slovy „osvojence nebo“.

01.01.2014

798. V § 38l odst. 3 písm. d) se slovo „v“ nahrazuje slovy „ve společně hospodařící“.

01.01.2014

799. V § 38l odst. 3 písm. e) se slovo „v“ nahrazuje slovy „ve společně hospodařící“.

01.01.2014

800. § 38m včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠38m

01.01.2014

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období

01.01.2014

(1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.

01.01.2014

(2) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců.“.

01.01.2014

801. Za § 38m se vkládají nové § 38ma až § 38mc, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠38ma

01.01.2014

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání

01.01.2014

(1) Poplatník je povinen daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob také podat za období

01.01.2014

a) předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, není-li tento rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,

01.01.2014

b) předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní korporaci a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno,

01.01.2014

c) předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak, anebo předcházející změně ve vymezení hospodářského roku, nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno,

01.01.2014

d) předcházející dni přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku z území České republiky,

01.01.2014

e) od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku za zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci nebo za její část, u které je právním nástupcem poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem a který nemá ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku stálou provozovnu na území České republiky,

01.01.2014

f) předcházející dni zápisu přeměny obchodní společnosti do obchodního rejstříku přejímajícím společníkem za zanikajícího poplatníka, který je obchodní společností, jedná-li se o převod jmění obchodní společnosti na společníka, který je fyzickou osobou, a nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno.

01.01.2014

(2) Daňové přiznání podle odstavce 1 se podává nejpozději do 3 měsíců od konce měsíce, do kterého spadá

01.01.2014

a) u obchodní korporace den rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o fúzi, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace, pokud je tento den dnem pozdějším rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení, není-li rozhodný den fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,

01.01.2014

b) den, který je posledním dnem období, za které se daňové přiznání podává, pokud není podle písmene a) stanoven jiný den.

01.01.2014

(3) Podáním daňového přiznání za období podle odstavce 2 písm. a) není splněna povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období, pokud nedojde k zapsání přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku.

01.01.2014

§ 38mb

01.01.2014

Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

01.01.2014

Daňové přiznání není povinen podat

01.01.2014

a) veřejně prospěšný poplatník, pokud

01.01.2014

1. má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a

01.01.2014

2. nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9,

01.01.2014

b) společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

01.01.2014

c) veřejná obchodní společnost,

01.01.2014

d) zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud není stanoveno jinak.

01.01.2014

§ 38mc

01.01.2014

Výjimka z oznamovací povinnosti

01.01.2014

Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nejsou povinni sdělit tuto skutečnost správci daně.“.

01.01.2014

802. V § 38na odst. 1 se slova „společníků nebo členů družstva“ nahrazují slovy „členů obchodní korporace“ a slova „společník nebo člen družstva“ se nahrazují slovy „člen obchodní korporace“.

01.01.2014

803. V § 38na odst. 4 se slova „společnost při“ nahrazují slovy „obchodní společnost při“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“.

01.01.2014

804. V § 38na odst. 5 se slova „společnost nebo družstvo, které“ nahrazují slovy „korporace, která“ a slova „společnost nebo družstvo při“ se nahrazují slovy „obchodní korporaci při“.

01.01.2014

805. V § 38na odst. 6 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

806. V § 38na odst. 6 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

01.01.2014

807. V § 38na odst. 6 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní společností“.

01.01.2014

808. V § 38na odst. 8 se slova „podle zvláštního právního předpisu41d) nebo podle tohoto zákona“ zrušují.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 41d se zrušuje.

01.01.2014

809. V nadpisu § 38nb se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

810. V § 38nb odst. 1 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

811. V § 38nb odst. 2 písm. a) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

812. V § 38nb odst. 2 písm. b) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

813. V § 38nb odst. 2 písm. c) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

814. V § 38nb odst. 2 písm. d) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

815. V § 38nb odst. 2 písm. e) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

01.01.2014

816. V § 38nc odst. 2 písm. a) se slova „ , příjmení nebo názvy“ zrušují.

01.01.2014

817. V § 38nc odst. 2 písm. a) se slova „místa podnikání“ nahrazují slovy „sídla podnikatele“.

01.01.2014

818. V § 38nc odst. 3 se slova „vyššího stupně nejblíže nadřízený těmto správcům daně“ nahrazují slovy „nejblíže nadřízený nejblíže nadřízenému správci daně těchto správců daně“.

01.01.2014

819. V § 38r odst. 1 se slova „vyměření39c) jak pro“ nahrazují slovy „stanovení daně za“ a slovo „vyměření“ se nahrazuje slovy „stanovení daně“.

01.01.2014

820. V § 38r odst. 2 se slova „vyměření39c) jak pro“ nahrazují slovy „stanovení daně za“ a slovo „vyměření“ se nahrazuje slovy „stanovení daně“.

01.01.2014

821. V § 38r odst. 2 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

822. V § 38r odst. 2 se slova „společností nebo rozdělení“ nahrazují slovy „obchodních společností nebo rozdělení obchodní“.

01.01.2014

823. V § 38r odst. 3 se slova „doměření daně39c)“ nahrazují slovy „stanovení daně“.

01.01.2014

824. V § 38r odst. 3 se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

01.01.2014

825. V § 38s se slova „podle § 38d nebo 38h“ nahrazují slovy „u daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo u daně srážené plátcem daně poplatníkovi z příjmů ze závislé činnosti“.

01.01.2014

826. V § 38t se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2014

(3) Oznamovací povinnost ke správci daně mají orgány Celní správy České republiky, jde-li o darování movitého majetku z ciziny nebo do ciziny.“.

01.01.2014

827. Za § 38t se vkládá nový § 38u, který zní:

01.01.2014

㤠38u

01.01.2014

(1) Dodatečné daňové tvrzení na daňovou povinnost nižší z důvodu odvolání daru pro nouzi se podává do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl dar vydán zpět, nebo byla zaplacena jeho obvyklá cena.

01.01.2014

(2) Daň lze stanovit do konce roku následujícího po roce, ve kterém bylo dodatečné daňové tvrzení podáno, bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.“.

01.01.2014

828. V § 39 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

01.01.2014

a) započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo

01.01.2014

b) přijal příjem ze samostatné činnosti.“.

01.01.2014

829. V § 39a odst. 4 se slova „Poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání, je povinen“ nahrazují slovy „Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek jsou povinni“ a slovo „začne“ se nahrazuje slovem „začnou“.

01.01.2014

830. V § 39a odst. 5 se slova „a poplatník, který není založený nebo zřízený za účelem podnikání, není povinen“ nahrazují slovy „ , veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek nejsou povinni“ a slovo „přijímá“ se nahrazuje slovem „přijímají“.

01.01.2014

831. V § 39p písm. b) se bod 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

01.01.2014

832. V § 40 odst. 3 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

833. Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. zní:

01.01.2014

„Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb.

01.01.2014

Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

01.01.2014
ODPISOVÁ SKUPINA 1
Položka+)CZ-CPA++)Název++++)
(1-1)01.4Jen: skot plemenný
(1-2)01.4Jen: skot chovný
(1-3)01.43.10Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
(1-4)01.45.11Jen: ovce chovné a plemenné
(1-5)01.45.12Jen: kozy chovné a plemenné
(1-6)01.46.10Jen: prasata plemenná
(1-7)01.46.10Jen: prasata chovná
(1-8)01.47.13Jen: hejna husí plemenná
(1-9)01.47.13Jen: hejna husí chovná
(1-10)22.29.25Plastové kancelářské nebo školní potřeby
(1-11)23.19.23Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule
(1-12)23.44.11Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu
(1-13)23.91.11Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly, bez rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky
(1-14)25.73Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-15)26.20Počítače a periferní zařízení
(1-16)26.30.11Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení občanských radiostanic pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-17)26.30.12Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-18)26.30.13Televizní kamery
(1-19)26.30.2Elektrické přístroje pro telefony a telegrafy; videotelefony vč. mobilních telefonů
(1-20)26.40.44Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
(1-21)26.51Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-22)27.90.11Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty apod.)
(1-23)28.23Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení
(1-24)28.24Ruční mechanizované nástroje
(1-25)28.30.34Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
(1-26)28.30.60Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví
(1-27)28.30.70Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
(1-28)28.30.86Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství jinde neuvedené
(1-29)28.99.39Jen: zařízení na vyvažování pneumatik
(1-30)29.10.52Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem
(1-31)30.20.33Jen: vozíky kolejové důlní
(1-32)30.92.10Jízdní kola a jiná kola bez motoru
(1-33)32.50.21Jen: dýchací přístroje
(1-34)32.99.11Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky
(1-35)32.99.53Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům
(1-36)32.99.55Umělé květiny, listoví a ovoce
ODPISOVÁ SKUPINA 2
Položka+)CZ-CPA++)Název++++)
CZ-CC+++)
(2-1)01.43.10Koně a jiní koňovití, živí, pokud nejsou uvedeni v jiné položce této přílohy
(2-2)13.92.2Ostatní konfekční textilní výrobky
(2-3)13.93.1Koberce a kobercové předložky
(2-4)13.94.1Jen: lana a síťované výrobky
(2-5)13.96.16Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prose vání a filtračních plachetek)
(2-6)15.12.1Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní
(2-7)16.23.20Montované stavby ze dřeva
(2-8)22.23.20Montované stavby z plastů
(2-9)22.29Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-10)25.11.23Jen: konstrukce pro lešení a bednění
(2-11)25.40.12Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení
(2-12)25.71.1Nožířské výrobky
(2-13)25.72.1Zámky a kování
(2-14)25.73.60Jen: nástroje na strojní tváření za tepla
(2-15)25.91Ocelové sudy a podobné nádoby
(2-16)25.92Drobné kovové obaly
(2-17)25.93.1Drátěné výrobky, řetězy a pružiny
(2-18)26.20.17Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat
(2-19)26.30.1Jen: vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání
(2-20)26.30.40Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních kamer
(2-21)26.30.5Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje
(2-22)26.40Spotřební elektronika
(2-23)26.51.3Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky
(2-24)26.52Časoměrné přístroje
(2-25)26.60.1Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje
(2-26)26.70Optické a fotografické přístroje a zařízení
(2-27)27.11.31Jen: elektrická generátorová soustrojí: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu
(2-28)27.11.32Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu
(2-29)27.12.31Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1000 V
(2-30)27.2Baterie a akumulátory
(2-31)27.31.12Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken)
(2-32)27.40Elektrická osvětlovací zařízení
(2-33)28.25.20Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)
(2-34)27.52Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost
(2-35)27.90Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(2-36)28.11.11Závěsné motory pro pohon lodí
(2-37)28.12Jen: hydraulické sestavy
(2-38)28.13.1Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny
(2-39)28.13.21Jen: vývěvy laboratorní
(2-40)28.21.1Jen: laboratorní pece a pícky
(2-41)28.22.14Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)
(2-42)28.22.15Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích
(2-43)28.24Ruční mechanizované nástroje
(2-44)28.25.11Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy
(2-45)28.25.13Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)
(2-46)28.29.11Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje
(2-47)28.29.12Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel
(2-48)28.29.2Jen: stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů; hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry
(2-49)28.29.3Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření
(2-50)28.29.41Odstředivky j. n.
(2-51)28.29.42Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)
(2-52)28.29.43Prodejní automaty
(2-53)28.29.50Myčky nádobí průmyslového charakteru
(2-54)28.29.60Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n.
(2-55)28.30Zemědělské a lesnické stroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-56)28.4.Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje
(2-57)28.9Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-58)28.96.10Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.
(2-59)28.99.1Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih
(2-60)28.99.20Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů
(2-61)28.99.31Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí stroje j. n.
(2-62)28.99.32Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce
(2-63)29.10.2Osobní automobily
(2-64)29.10.30Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
(2-65)29.10.4Motorová vozidla nákladní
(2-66)29.10.5Motorová vozidla pro zvláštní účely pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(2-67)29.20.2Přívěsy a návěsy, kontejnery
29.31.22Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
(2-68)29.31.22Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
(2-69)30.12Rekreační a sportovní čluny
(2-70)30.30Jen: letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-71)30.91.1Motocykly a postranní vozíky
(2-72)30.92.20Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství
(2-73)30.99.10Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.
(2-74)31.0Nábytek
(2-75)32.2Hudební nástroje
(2-76)32.3Sportovní potřeby
(2-77)32.40.4Ostatní hry
(2-78)32.50Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-7958.11.1Knihy v tištěné podobě
(2-80)Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2
ODPISOVÁ SKUPINA 3
Položka+)CZ-CPA++)Název++++)
CZ-CC+++)
(3-1)127113Skleníky (fóliovníky) pro pěstování rostlin
(3-2)242061Konstrukce chmelnic
(3-3)23.61.20Montované stavby z betonu
(3-4)230341Jen: věžové zásobníky chemických podniků pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-5)25.11.10Kovové montované stavby
(3-6)25.11.21Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli
(3-7)25.11.22Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli
(3-8)25.11.23Jen: ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-9)25.21.12Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru
(3-10)25.29.1Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby
(3-11)25.30Jen: parní kotle, jaderné reaktory a pomocná zařízení pro kotle
(3-12)25.71.15Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně
(3-13)25.99.21Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky, z obecných kovů
(3-14)25.99.22Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek
(3-15)25.99.24Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z obecných kovů
(3-16)25.99.29Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.
(3-17)27.11Elektrické motory, generátory a transformátory pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-18)27.12.Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení kromě rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí 1000 V a nižší pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(3-19)27.90.5Elektrické kondenzátory
(3-20)28.11.12Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory
(3-21)28.11.13Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním
(3-22)28.11.2Turbíny
(3-23)28.12.1Hydraulická a pneumatická zařízení kromě dílů
(3-24)28.13.2Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn
(3-25)28.21.1Pece a hořáky pro topeniště
(3-26)28.22.11Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
(3-27)28.22.12Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky
(3-28)28.22.13Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
(3-29)28.22.14Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-30)28.22.16Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
(3-31)28.22.17Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a materiálu
(3-32)28.22.18Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
(3-33)28.25.11Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-34)28.25.12Klimatizační zařízení
(3-35)28.25.14Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynuj, n.
(3-36)28.25.20Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)
(3-37)28.29.1Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-38)28.91.11Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice
(3-39)28.92.2Jen: rypadla kolesová a zakladače
(3-40)28.95.11Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky
(3-41)30.11Lodě a plavidla
(3-42)30.20Železniční lokomotivy a vozový park pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-43)30.30Jen: vrtulníky v CZ-CPA 30.30.31letouny a ostatní letadla o vlastní hmotnosti větší než 15000 kg v CZ-CPA 30.30.34
kosmické lodě (včetně družic) a jejich nosných raket v CZ-CPA 30.30.40
(3-44)Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky
ODPISOVÁ SKUPINA 4+++++)
Položka+)CZ-CC+++)Název++++)
(4-1)1Jen: budovy- ze dřeva a plastů, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
- na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu
(4-2)1,2Jen: oplocení
(4-3)1,2Jen: vnější osvětlení budov a staveb
(4-4)125112Budovy výrobní pro energetiku
(4-5)125222Sila samostatná
(4-6)127122Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
(4-7)212121Svršek drah železničních dálkových - tratě
(4-8)212122Svršek drah železničních dálkových - stanice
(4-9)212123Svršek drah železničních dálkových - výhybky
(4-10)212124Svršek drah železničních dálkových - vlečky
(4-11)212221Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy
(4-12)212229Svršek drah kolejových jinde neuvedený
(4-13)221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-14)222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-15)230Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-16)2302Stavby elektráren (díla energetická výrobní) pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-17)230351Průmyslové komíny chemických podniků
(4-18)230451Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
(4-19)241131Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů
(4-20)242052Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů
(4-21)242062Konstrukce vinic
(4-22)-Jen: jednotky podle občanského zákoníku v budovách ze dřeva a plastů
ODPISOVÁ SKUPINA 5 +++++), ++++++),
Položka+)CZ-CC+++)Název++++)
(5-1)1Budovy, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-2)211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-3)212111Spodek drah železničních dálkových
(5-4)212211Spodek drah kolejových městských a ostatních
(5-5)2130Plochy letišt pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-6)2141Mosty a visuté dálnice pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-7)2142Tunely, podjezdy a podchody, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-8)2151Přístavy a plavební kanály pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(5-9)2152Vodní stupně zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren
(5-10)2153Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění
(5-11)221141Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních
(5-12)221232Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních (kromě budov)
(5-13)221241Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)
(5-14)221279Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené
(5-15)222232Nádrže vod pozemní
(5-16)222251Vrty čerpací (studny vrtané)
(5-17)222252Studny jinde neuvedené a jímání vody
(5-18)222253Fontány, hydranty, kašny
(5-19)222332Nádrže, jímky
(5-20)222321Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
(5-21)222479Podzemní stavby pro energetiku
(5-22)230131Objekty úpravy surovin
(5-23)230132Objekty výroby stavebních hmot
(5-24)230121Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů
(5-25)230151Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)
(5-26)230171Základy technologických výrobních zařízení
(5-27)230279Podzemní stavby elektrárenské
(5-28)230311Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)
(5-29)230318Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)
(5-30)230349Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov)
(5-31)230411Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
(5-32)230418Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
(5-33)230449Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov)
(5-34)230479Podzemní stavby pro ostatní průmysl
(5-35)230471Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl
(5-36)241Stavby pro sport a rekreaci pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-37)2420Ostatní inženýrská díla pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(5-38)230379Podzemní stavby chemických podniků
(5-39)-Jednotky podle občanského zákoníku, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
ODPISOVÁ SKUPINA 6 +++++), ++++++), +++++++)
Položka+)CZ-CC+++)Název++++)
(6-1)121111Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení
(6-2)122Budovy administrativní
(6-3)123011Budovy obchodních domů, pokud mají celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2
(6-4)123079Podzemní obchodní střediska
(6-5)1261Budovy pro společenské a kulturní účely
(6-6)1262Muzea a knihovny
(6-7)1272Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity
(6-8)1273Historické nebo kulturní památky
01.01.2014

Vysvětlivky:

01.01.2014

+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.

01.01.2014

++) CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce CZ-CPA" zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.

01.01.2014

+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.

01.01.2014

++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku oproti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem „Jen:".

01.01.2014

+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

01.01.2014

++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.

01.01.2014

+++++++) Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.".

01.01.2014

834. V příloze č. 2 bodě 1 úvodní části ustanovení se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

835. V příloze č. 2 bodě 1 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

836. V příloze č. 2 bodě 3 se slova „nájemného při finančním pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

01.01.2014

837. V příloze č. 2 se doplňuje bod 4, který zní:

01.01.2014

4. Obdobně se postupuje při přechodu z vedení účetnictví na evidenci příjmů a výdajů na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.“.

01.01.2014

838. V příloze č. 3 bodě 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

839. V příloze č. 3 se za bod 2 doplňuje bod 3, který zní:

01.01.2014

3. Obdobně se postupuje při přechodu z evidence příjmů a výdajů na vedení účetnictví na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.“.

01.01.2014

840. V příloze č. 3 závěrečné části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

841. Poznámky pod čarou č. 1d, 4, 4d, 13a, 13c, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 27, 28, 34a, 35d, 64a, 74, 75, 76, 77, 97, 100, 115, 118, 119 a 123 se zrušují.

01.01.2014

842. Poznámky pod čarou č. 1, 2b, 5a, 6f, 9b, 9c, 9e, 10, 11, 15a, 17b, 19c, 19d, 20c, 22, 22d, 23a, 23d, 23e, 25, 26, 26f, 26g, 28b, 28e, 29, 29c, 30, 30b, 31a, 31b, 31d, 31e, 32, 34, 34c, 34d, 35b, 35e, 36a, 37, 38a, 39c, 39d, 39e, 39i, 41, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 83, 84, 89, 94 a 125a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

843. V poznámce pod čarou č. 137 se slova „Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES“ nahrazují slovy „Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států“.

01.01.2014

Čl. II

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

3. Bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva na základě převodu uvedeného v ustanovení § 3 zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev a s ním podle zákona upravujícího vlastnictví bytů spojených bezúplatných převodů a přechodů je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.

01.01.2014

4. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) bodu 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se nepoužije v případě zvýšení podílu v obchodní korporaci, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

5. U osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

6. Na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. za) se použije znění zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, pokud právo na převod jednotky do vlastnictví vzniklo přede dnem nabytí účinnosti zákona o převodu jednotek některých bytových družstev na základě včas podané výzvy převádějícímu bytovému družstvu, které vzniklo přede dnem 1. ledna 1992, nebo bytovému družstvu, které je právním nástupcem tohoto družstva podle zákona upravujícího vlastnictví bytů nebo z rozhodnutí převádějícího družstva v případech, kdy nebyla tato výzva včas podána.

01.01.2014

7. U osvobození příjmu z doplatku na dorovnání u akcií nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. zh) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

8. Pro zdaňovací období let 2013 až 2015 se nepoužije ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. v účinném znění.

01.01.2014

9. Ustanovení § 10 odst. 5 a § 24 odst. 2 písm. ch) a u) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se pro daň z převodu nemovitostí použije i pro zdaňovací období započatá po dni nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

10. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se pro daň z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu použije i pro zdaňovací období započatá po dni nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

11. Výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, není daň dědická a daň darovací hrazená poplatníkem ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

12. Na výdaje v podobě daně dědické, darovací a daně obdobné těmto daním přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

13. U pohledávky nabyté bezúplatně, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu předmětem daně darovací, se při jejím postoupení postupuje podle § 24 odst. 2 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

14. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije poprvé pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Pro pohledávky vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se použije ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

15. U majetku nabytého zděděním přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se postupuje podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

16. U hmotného majetku, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno, se použije zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Obdobně se postupuje u hmotného majetku nabytého vkladem po nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, a to v případě, že tento majetek vkladatel před jeho vložením nabyl bezúplatně a toto bezúplatné nabytí bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno.

01.01.2014

17. Na hmotný majetek zaevidovaný u podílového fondu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu hledí, jako by byl před tímto dnem od okamžiku jeho zaevidování odpisován bez přerušení a odpisy byly stanovovány v maximální výši.

01.01.2014

18. Ustanovení § 34g odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se nepoužije na majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

19. Ustanovení § 34g odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se nepoužije na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním leasingu, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

20. Ustanovení § 38mb písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se nevztahuje na společenství vlastníků jednotek, pokud nesplní podmínku pro snížení základu daně podle ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

21. Pro daňové povinnosti u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije zákon č. 357/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

ČÁST DRUHÁ

01.01.2014

Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

01.01.2014

Čl. III

01.01.2014

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 odst. 2 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

01.01.2014

2. V § 2 odst. 2 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

3. V § 2 odst. 4 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slova „a závazků“ se zrušují.

01.01.2014

4. V § 2 odst. 5 se slovo „úkonem“ nahrazuje slovem „jednáním“.

01.01.2014

5. V § 2 odst. 5 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

6. V § 3 odst. 1 se slova „vymezené v zákoně o daních z příjmů,1c)“ nahrazují slovy „daně z příjmů právnických osob,“.

01.01.2014

7. V § 3 odst. 1 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

8. V § 4 odst. 1 se slova „nájmu podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku podle zvláštního zákona21) (dále jen „nájem podniku“)“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“, slova „nájmu podniku, pokud tato činnost nebo nájem podniku“ se nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu, pokud tato činnost nebo pacht obchodního závodu“ a slova „nájemní smlouvy v případě nájmu podniku,21)“ se nahrazují slovy „smlouvy o pachtu v případě pachtu obchodního závodu,“.

01.01.2014

9. V § 4 odst. 1 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“, slova „nástupnická společnost“ se nahrazují slovy „nástupnická obchodní korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní korporací“, slova „rozdělovanou společnost“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní korporaci“, slova „nástupnickou společnost“ se nahrazují slovy „nástupnickou obchodní korporaci“.

01.01.2014

10. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo pojištěna“.

01.01.2014

11. V § 5 odst. 3 se slova „obchodního zákoníku21)“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

01.01.2014

12. V § 5 odst. 4 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

13. V § 5 odst. 6 písm. b) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

14. V § 5a odst. 1 písm. c) se slova „dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým6c) a dohody o narovnání.6d)“ nahrazují slovy „novace nebo narovnání.“.

01.01.2014

15. V § 5a odst. 3 písm. d) se slova „dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým a dohody o narovnání,6d)“ nahrazují slovy „novace nebo narovnání,“.

01.01.2014

16. V § 5a odst. 5 písm. b) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

17. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) mají k hmotnému majetku právo vlastnické, jsou organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu12a), jsou státní organizací příslušnou hospodařit s majetkem státu12a), jsou podílovým fondem, jehož součástí hmotný majetek je, nebo jsou svěřenským fondem, jehož součástí hmotný majetek je, pokud tuto rezervu nevytváří pachtýř podle písmene b),“.

01.01.2014

18. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „nájemci hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu podniku“ nahrazují slovy „pachtýři hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu“.

01.01.2014

19. V § 8 odst. 1 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

20. V § 8a odst. 1 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

21. V § 8a odst. 3 písm. a) se slova „společníky, akcionáři, členy družstev“ nahrazují slovy „členy obchodní korporace“.

01.01.2014

22. V § 8c písm. c) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

23. Poznámky pod čarou č. 13a, 13f, 13h a 16 se zrušují.

01.01.2014

24. Poznámky pod čarou č. 1c, 3, 3a, 6c, 6d, 6e, 13g, 20, 21, 24 a 27 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

Čl. IV

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

3. Ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije poprvé pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Pro pohledávky vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se použije ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

ČÁST TŘETÍ

01.01.2014

Změna zákona o dani z nemovitostí

01.01.2014

Čl. V

01.01.2014

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V názvu zákona se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

2. V § 1 úvodní části ustanovení se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

3. V § 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a jednotek“.

01.01.2014

4. V § 2 odst. 1 se slovo „vedené“ nahrazuje slovem „evidované“.

01.01.2014

5. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „stavbami uvedenými v § 7 odst. 1 nebo 2“ nahrazují slovy „zdanitelnými stavbami“.

01.01.2014

6. V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo „půdorysu“ nahrazuje slovy „zastavěné plochy“.

01.01.2014

7. V § 2 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládají slova „pozemky, které jsou“ a slovo „plochy1)“ se nahrazuje slovem „plochou“.

01.01.2014

8. V § 2 odst. 2 písm. d) se slovo „státu“ nahrazuje slovy „České republiky“.

01.01.2014

9. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2014

e) pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.“.

01.01.2014

10. V § 3 odstavce 1 až 3 znějí:

01.01.2014

(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.

01.01.2014

(2) Poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek

01.01.2014

a) ve vlastnictví České republiky,

01.01.2014

1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu,

01.01.2014

2. právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,

01.01.2014

b) ve svěřenském fondu, tento fond,

01.01.2014

c) v podílovém fondu, tento fond,

01.01.2014

d) ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond,

01.01.2014

e) zatížený právem stavby, stavebník.

01.01.2014

(3) Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li

01.01.2014

a) evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,

01.01.2014

b) s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo

01.01.2014

c) převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

01.01.2014

11. V § 3 odst. 4 se za slovo „daně“ vkládají slova „z pozemků“.

01.01.2014

12. V § 3 se odstavce 5 a 6 zrušují.

01.01.2014

13. V § 4 odst. 1 písm. a) se slovo „státu“ nahrazuje slovy „České republiky“.

01.01.2014

14. V § 4 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

01.01.2014

d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je

01.01.2014

1. ve vlastnictví České republiky, nebo

01.01.2014

2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem,“.

01.01.2014

15. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „se stavbou nebo její částí“ nahrazují slovy „s budovou nebo jednotkou“.

01.01.2014

16. V § 4 odst. 1 písm. e) se za slovo „obřadů“ vkládá slovo „registrovaných“, za slova „registrovaných církví a“ se vkládá slovo „registrovaných“ a slova „státem uznaných,8)“ se nahrazují slovy „podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,“.

01.01.2014

17. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „se stavbou“ nahrazují slovy „s budovou nebo jednotkou“.

01.01.2014

18. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „sdružení občanů9) a“ zrušují a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ , spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací“.

01.01.2014

19. V § 4 odst. 1 písmena g) a h) znějí:

01.01.2014

g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící

01.01.2014

1. škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,

01.01.2014

2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,

01.01.2014

3. muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,

01.01.2014

4. knihovně vedené v evidenci knihoven,

01.01.2014

5. veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,

01.01.2014

6. zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

01.01.2014

7. zařízení sociálních služeb,

01.01.2014

8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,

01.01.2014

h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící výlučně

01.01.2014

1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,

01.01.2014

2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,

01.01.2014

3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,

01.01.2014

4. pro třídění a sběr odpadů,

01.01.2014

5. pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,

01.01.2014

6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,

01.01.2014

7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,

01.01.2014

8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,

01.01.2014

9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,

01.01.2014

10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,

01.01.2014

11. pro čistírny odpadních vod,

01.01.2014

12. rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

01.01.2014

20. V § 4 odst. 1 písm. i) se slova „zřízeny hřbitovy,1)“ nahrazují slovy „zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího pohřebnictví,“.

01.01.2014

21. V § 4 odst. 1 písm. k) se slova „pásma hygienické ochrany vod I. stupně12)“ nahrazují slovy „ochranného pásma vodního zdroje I. stupně“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

01.01.2014

22. V § 4 odst. 1 písmeno n) zní:

01.01.2014

n) v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona

01.01.2014

1. upravující vodní tok,

01.01.2014

2. přehrady,

01.01.2014

3. sloužící ochraně před povodněmi,

01.01.2014

4. sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,

01.01.2014

5. vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,

01.01.2014

6. kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i určenou k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo

01.01.2014

7. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

01.01.2014

23. V § 4 odst. 1 písm. o) se slova „určené pro veřejnou dopravu“ nahrazují slovy „zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu“.

01.01.2014

24. V § 4 odst. 1 písm. p) se slova „jsou zřízeny měřické značky, signály a jiná zařízení geodetických bodů,15)“ nahrazují slovy „je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

01.01.2014

25. V § 4 odst. 1 písm. p) se slovo „topných“ zrušuje.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

26. V § 4 odst. 1 písmeno s) zní:

01.01.2014

s) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,“.

01.01.2014

27. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

01.01.2014

w) pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů.“.

01.01.2014

28. V § 4 odst. 2 se slovo „stavbou“ nahrazuje slovy „zdanitelnou stavbou nebo jednotkou“ a slovo „stavby“ nahrazuje slovy „této zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

29. V § 4 odst. 3 se slova „podnikatelské činnosti nebo“ nahrazují slovem „podnikání,“.

01.01.2014

30. V § 4 odst. 3 se za slovo „pronajímány“ vkládají slova „nebo propachtovány“ a za slovo „pronajaty“ se vkládají slova „nebo propachtovány“.

01.01.2014

31. V § 4 odst. 3 se slova „podnikatelské činnosti“ nahrazují slovem „podnikání“.

01.01.2014

32. V § 4 odst. 3 se slovo „e)“ nahrazuje slovem „d)“.

01.01.2014

33. V § 4 odst. 4 se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. d)“, slovo „n),“ se zrušuje a slova „a v)“ se nahrazují slovy „až w)“.

01.01.2014

34. V § 4 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 16a zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2014

35. V § 6 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „ , užívaných k podnikatelské činnosti“ nahrazují slovy „užívaných k podnikání“ a slovo „ní“ se nahrazuje slovem „ním“.

01.01.2014

36. V § 6 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „podnikatelskou činnost“ nahrazují slovy „druhy podnikání“.

01.01.2014

37. V § 6 odst. 3 se za slovo „zastavění“ vkládá slovo „zdanitelnou“.

01.01.2014

38. V § 6 odst. 3 se slova „16d), a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb“ zrušují.

01.01.2014

39. V § 6 odst. 3 se slovo „půdorysu“ nahrazuje slovy „zastavěné ploše“.

01.01.2014

40. V § 6 odst. 3 se za slovo „části“ vkládá slovo „zdanitelné“.

01.01.2014

41. V § 6 odst. 3 se slova „stavba, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která se provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb“ nahrazují slovy „zdanitelná stavba nebo jednotka stane předmětem daně ze staveb a jednotek,“.

01.01.2014

42. V § 6 odst. 3 se slova „podle § 117 stavebního zákona“ zrušují.

01.01.2014

43. V § 6 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo vlečkou“.

01.01.2014

44. V § 6 odst. 6 se slova „podnikatelským činnostem“ nahrazují slovy „druhům podnikání“ a slovo „činnostem“ se nahrazuje slovy „druhům podnikání“.

01.01.2014

45. Na konci textu nadpisu části druhé se doplňují slova „A JEDNOTEK“.

01.01.2014

46. § 7 a 8 včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠7

01.01.2014

Předmět daně

01.01.2014

(1) Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území České republiky,

01.01.2014

a) zdanitelná stavba, a to

01.01.2014

1. budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona,

01.01.2014

2. inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu,

01.01.2014

b) jednotka.

01.01.2014

(2) Předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky.

01.01.2014

(3) Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí.

01.01.2014

§ 8

01.01.2014

Poplatníci daně

01.01.2014

(1) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky.

01.01.2014

(2) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je, jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku, která je

01.01.2014

a) ve vlastnictví České republiky,

01.01.2014

1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu,

01.01.2014

2. právnická osoba, která má právo užívat tuto zdanitelnou stavbu nebo jednotku na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,

01.01.2014

b) ve svěřenském fondu, tento fond,

01.01.2014

c) v podílovém fondu, tento fond,

01.01.2014

d) ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond.

01.01.2014

(3) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li

01.01.2014

a) s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo

01.01.2014

b) převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 17a se zrušuje.

01.01.2014

47. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „staveb“ vkládají slova „a jednotek“.

01.01.2014

48. V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

49. V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „státu“ nahrazuje slovy „České republiky“.

01.01.2014

50. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

51. V § 9 odst. 1 písm. c) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

52. V § 9 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

01.01.2014

d) zdanitelné stavby veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je

01.01.2014

1. ve vlastnictví České republiky, nebo

01.01.2014

2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem; ve smlouvě musí být uveden časový a prostorový rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim v souladu s památkovou hodnotou a dalšími způsoby využití objektu,“.

01.01.2014

53. V § 9 odst. 1 písm. e) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „budovy nebo jednotky“.

01.01.2014

54. V § 9 odst. 1 písm. e) se za slovo „vlastnictví“ vkládá slovo „registrovaných“, za slova „registrovaných církví a“ se vkládá slovo „registrovaných“ a slova „státem uznaných,8)“ se nahrazují slovy „podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti“.

01.01.2014

55. V § 9 odst. 1 písm. f) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „budovy nebo jednotky“.

01.01.2014

56. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova „sdružení občanů9) a“ zrušují a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ , spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací“.

01.01.2014

57. V § 9 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

01.01.2014

58. V § 9 odst. 1 písmena i) a j) znějí:

01.01.2014

i) zdanitelné stavby

01.01.2014

1. vodárenských objektů včetně úpraven vody,

01.01.2014

2. kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby určené k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,

01.01.2014

3. k závlaze a odvodňování pozemků,

01.01.2014

4. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,

01.01.2014

j) zdanitelné stavby na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

01.01.2014

59. V § 9 odst. 1 písm. k) úvodní části ustanovení se slova „stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky a Ministerstva kultury České republiky, a dále stavby“ nahrazují slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

60. V § 9 odst. 1 písm. k) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „zapsaným ve školském rejstříku“.

01.01.2014

61. V § 9 odst. 1 písm. k) bodě 2 se slova „živnostenského oprávnění“ nahrazují slovy „oprávnění provozovat živnostenské podnikání“.

01.01.2014

62. V § 9 odst. 1 písm. k) bodě 3 se slova „budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury“.

01.01.2014

63. V § 9 odst. 1 písm. k) bod 4 zní:

01.01.2014

4. knihovnám vedeným v evidenci knihoven,“.

01.01.2014

64. V § 9 odst. 1 písm. k) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

01.01.2014

5. veřejným archivům podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,“.

01.01.2014

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 6 až 8.

01.01.2014

65. V § 9 odst. 1 písm. k) bodě 7 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

01.01.2014

66. V § 9 odst. 1 písm. k) bod 8 zní:

01.01.2014

8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,“.

01.01.2014

67. V § 9 odst. 1 se na konci písmene k) doplňuje nový bod 9, který zní:

01.01.2014

9. spolkům zdravotně postižených občanů.“.

01.01.2014

68. V § 9 odst. 1 písm. l) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

69. V § 9 odst. 1 písmena m) až o) znějí:

01.01.2014

m) zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící výlučně

01.01.2014

1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,

01.01.2014

2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,

01.01.2014

3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,

01.01.2014

4. pro třídění a sběr odpadů,

01.01.2014

5. pro tepelné, biologické, chemické a fyzikální zneškodňování odpadů,

01.01.2014

6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,

01.01.2014

7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,

01.01.2014

8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,

01.01.2014

9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,

01.01.2014

10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům, nebo

01.01.2014

11. jako zdroje energie z biomasy,

01.01.2014

n) budovy obytných domů nebo jednotky ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,

01.01.2014

o) budovy pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví

01.01.2014

1. držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo

01.01.2014

2. držitele průkazu ZTP/P,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 18b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.01.2014

70. V § 9 odst. 1 písm. p) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

71. V § 9 odst. 1 písm. r) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

72. V § 9 odst. 1 písm. t) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

73. V § 9 odst. 1 písm. u) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

74. V § 9 odst. 1 písm. v) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

75. V § 9 odst. 2 se slova „část stavby“ nahrazují slovy „část zdanitelné stavby nebo jednotky“, slova „části stavby“ se nahrazují slovy „části zdanitelné stavby nebo podlahová plocha jednotky“ a slova „částí stavby“ se nahrazují slovy „částí zdanitelné stavby nebo podlahové ploše jednotky“.

01.01.2014

76. V § 9 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) V případě zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. i) a j) podléhá osvobození podle odstavce 1 vždy celá zdanitelná stavba.“.

01.01.2014

77. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.01.2014

78. V § 9 odst. 4 se slova „Stavby, s výjimkou staveb“ nahrazují slovy „Zdanitelné stavby, s výjimkou budov“ a slova „a samostatné nebytové prostory“ se nahrazují slovy „a jednotky, které zahrnují nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru,“.

01.01.2014

79. V § 9 odst. 4 se za slovo „staveb“ vkládají slova „a jednotek“.

01.01.2014

80. V § 9 odst. 4 se slova „podnikatelské činnosti nebo“ nahrazují slovem „podnikání,“.

01.01.2014

81. V § 9 odst. 4 se za slovo „pronajímány“ vkládají slova „nebo propachtovány“ a za slovo „pronajaty“ se vkládají slova „nebo propachtovány“.

01.01.2014

82. V § 9 odst. 4 se slova „podnikatelské činnosti“ nahrazují slovem „podnikání“.

01.01.2014

83. V § 9 odst. 4 se slova „Stavby, byty nebo samostatné nebytové prostory“ nahrazují slovy „Zdanitelné stavby nebo jednotky“.

01.01.2014

84. V § 9 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

01.01.2014

85. V § 9 odst. 5 se za slovo „staveb“ vkládají slova „a jednotek“.

01.01.2014

86. V § 9 odst. 5 se slova „e) až“ nahrazují slovy „d) až f),“.

01.01.2014

87. § 10 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠10

01.01.2014

Základ daně

01.01.2014

(1) Základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.

01.01.2014

(2) Zastavěnou plochou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí zastavěná plocha stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby.

01.01.2014

(3) Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená

01.01.2014

a) koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě,

01.01.2014

b) koeficientem 1,20 v ostatních případech.

01.01.2014

(4) Podlahová plocha jednotky pro účely daně z nemovitých věcí nezahrnuje podlahovou plochu společných částí domu v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.“.

01.01.2014

88. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „u obytných domů18e)“ nahrazují slovy „u budovy obytného domu“, slova „ostatních staveb tvořících“ se nahrazují slovy „ostatní budovy tvořící“ a slova „obytným domům“ se nahrazují slovy „budově obytného domu“.

01.01.2014

89. V § 11 odst. 1 písm. b) se slovo „staveb“ nahrazuje slovem „budovy“, slova „rodinných domů18e) využívaných“ se nahrazují slovy „budovy rodinného domu využívané“, slovo „které“ se nahrazuje slovem „která“, slovo „stavbám“ se nahrazuje slovem „budovám“ a slovo „garáží“ se nahrazuje slovem „garáže“.

01.01.2014

90. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „garáží vystavěných odděleně od“ nahrazují slovy „garáže vystavěné odděleně od budov“.

01.01.2014

91. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „samostatných nebytových prostorů užívaných17) jako garáže“ nahrazují slovy „jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž,“.

01.01.2014

92. V § 11 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení se slova „staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných17) pro podnikatelskou činnost,“ nahrazují slovy „zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k“.

01.01.2014

93. V § 11 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní“ nahrazují slovy „podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním“.

01.01.2014

94. V § 11 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě“.

01.01.2014

95. V § 11 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost“ nahrazují slovy „ostatním druhům podnikání“.

01.01.2014

96. V § 11 odst. 1 písm. e) se slova „ostatních staveb“ nahrazuje slovy „ostatní zdanitelné stavby“.

01.01.2014

97. V § 11 odst. 1 písm. f) se slova „bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů“ nahrazují slovy „ostatní jednotky“.

01.01.2014

98. V § 11 odst. 2 se za slova „sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy“ vkládá slovo „zdanitelné“.

01.01.2014

99. V § 11 odst. 2 se slova „staveb pro podnikatelskou činnost“ nahrazují slovy „zdanitelné stavby k podnikání“.

01.01.2014

100. V § 11 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy“.

01.01.2014

101. V § 11 odst. 3 písm. a) se slovo „staveb“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby“.

01.01.2014

102. V § 11 odst. 3 písm. b) se za slovo „druhů“ vkládá slovo „zdanitelných“.

01.01.2014

103. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „samostatných nebytových prostorů“ nahrazují slovem „jednotek“.

01.01.2014

104. V § 11 odst. 4 se slovo „staveb“ nahrazuje slovem „budovy“, slova „rodinných domů18e) užívaných“ se nahrazují slovy „budovy rodinného domu užívané“, slovo „které“ se nahrazuje slovem „která“, slovo „stavbám“ se nahrazuje slovem „budovám“, slovo „garáží“ se nahrazuje slovem „garáže“ a slovo „stavby“ se nahrazuje slovem „budovy“.

01.01.2014

105. V § 11 odst. 4 se slova „vyhlášených podle zvláštního právního předpisu“ zrušují.

01.01.2014

106. V § 11 odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Při stejném poměru podlahových ploch užívaných k různým účelům se u jednotky použije nejvyšší příslušná sazba. U zdanitelné stavby, jejíž podlahová plocha nadzemní části je užívána ve stejném poměru k různým druhům podnikání, se použije nejvyšší příslušná sazba.“.

01.01.2014

107. V § 11 odstavec 6 zní:

01.01.2014

(6) U zdanitelné stavby uvedené v § 11 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), jejíž převažující část podlahové plochy nadzemní části je užívána k podnikání, se použije sazba podle § 11 odst. 1 písm. d).“.

01.01.2014

108. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠11a

01.01.2014

Zvýšení daně

01.01.2014

(1) Daň ze staveb a jednotek se za budovu obytného domu s nebytovým prostorem užívaným k podnikání, s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí budovy nebo který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, zvyšuje o součin

01.01.2014

a) výměry podlahové plochy tohoto nebytového prostoru v m2 a

01.01.2014

b) 2 Kč.

01.01.2014

(2) Daň ze staveb a jednotek se za jednotku, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí jednotky, nebo je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, zvyšuje o součin

01.01.2014

a) upravené podlahové plochy tohoto nebytového prostoru a

01.01.2014

b) kladného rozdílu mezi

01.01.2014

1. sazbou daně příslušnou pro jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a

01.01.2014

2. sazbou daně příslušnou pro tuto jednotku.“.

01.01.2014

109. V § 12 se slova „staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty“ nahrazují slovy „zdanitelných staveb nebo jednotek“.

01.01.2014

110. Za § 12 se vkládají nové § 12a až 12c, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠12a

01.01.2014

Zaokrouhlování

01.01.2014

(1) Základ daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů a základ daně z pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

01.01.2014

(2) Základ daně z pozemků u ostatních pozemků se zaokrouhluje na celé m2 nahoru.

01.01.2014

(3) Základ daně ze staveb a jednotek se zaokrouhluje na celé m2 nahoru.

01.01.2014

(4) Daň z pozemků za jednotlivé druhy pozemků a daň ze staveb a jednotek za jednotlivé zdanitelné stavby nebo souhrn zdanitelných staveb, za jednotlivé jednotky nebo souhrn jednotek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Obdobně se postupuje při zaokrouhlování daně odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku, zdanitelné stavbě nebo jednotce.

01.01.2014

§ 12b

01.01.2014

Jednotky

01.01.2014

Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.

01.01.2014

§ 12c

01.01.2014

Zdaňovací období

01.01.2014

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro daň, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží.“.

01.01.2014

111. Nad § 13 se vkládá označení části čtvrté, které včetně nadpisu zní:

01.01.2014

„ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2014

SPRÁVA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ“.

01.01.2014

Dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části pátá a šestá.

01.01.2014

112. § 13 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠13

01.01.2014

Solidární daňová povinnost

01.01.2014

(1) Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.

01.01.2014

(2) Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.“.

01.01.2014

113. V § 13a odst. 1 se slova „v některém“ nahrazují slovy „na některé“.

01.01.2014

114. V § 13a odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Zemřel-li poplatník v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž by splnil povinnost ho podat, prodlužuje se tato lhůta o 2 měsíce. Bylo-li skončeno řízení o pozůstalosti v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž by osoba spravující pozůstalost splnila povinnost ho podat, prodlužuje se tato lhůta o 2 měsíce.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

01.01.2014

115. V § 13a odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slova „není-li dále stanoveno jinak“ se nahrazují slovy „nejde-li o případ podle odstavce 5“.

01.01.2014

116. V § 13a odst. 5 se slova „ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen „podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na stavbě“)“ nahrazují slovy „z poplatníků, kteří jsou spoluvlastníky, za jeho spoluvlastnický podíl na nemovité věci“.

01.01.2014

117. V § 13a odst. 5 se slova „pozemku nebo za svůj podíl na stavbě“ nahrazují slovy „nemovité věci“, slova „pozemku nebo na stavbě“ se nahrazují slovy „nemovité věci“ a slova „pozemku nebo stavby“ se nahrazují slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

118. V § 13a odst. 5 se věta poslední zrušuje.

01.01.2014

119. V § 13a odst. 6 se slova „pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru,“ nahrazují slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 19a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

120. V § 13a se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

01.01.2014

(8) Nepodá-li daňové přiznání žádný z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci a nezvolí-li si společného zmocněnce ani na výzvu správce daně, správce daně jim vyměří daň z moci úřední ve výši odpovídající jejich podílu na nemovité věci bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 9 až 12.

01.01.2014

121. V § 13a odst. 9 se slova „Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně z nemovitostí“ nahrazují slovy „Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí, postavení poplatníka“.

01.01.2014

122. V § 13a odst. 9 se slovo „nemovitostem“ nahrazuje slovy „nemovitým věcem“, slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

123. V § 13a odst. 11 se za slova „návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí“ vkládají slova „ , kterým toto právo vzniká,“.

01.01.2014

124. V § 13a odst. 11 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“.

01.01.2014

125. V § 13a se odstavec 12 zrušuje.

01.01.2014

126. V § 13b odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

127. V § 13b odst. 2 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

128. § 14 se včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2014

129. V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

130. V § 15 odst. 2 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

131. V § 15 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

132. V § 15 odst. 4 se slovo „pozemku“ nahrazuje slovem „pozemků“ a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „a jednotek“.

01.01.2014

133. V § 15 odst. 4 se za slova „mu je“ vkládají slova „podle § 13a odst. 5 nebo 8“.

01.01.2014

134. V § 15 odst. 5 se slova „10, je daň z nemovitostí za nemovitost, která byla předmětem vkladu práva vlastnického, připadající na již uplynulé termíny splatnosti, splatná nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí“ nahrazují slovy „11 nebo je-li prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je daň z nemovitých věcí nebo její splátka, jejichž splatnost nastala před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání, splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání“.

01.01.2014

135. V § 15 se odstavec 6 zrušuje.

01.01.2014

136. § 16 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠16

01.01.2014

Zvláštní ustanovení o splatnosti daně

01.01.2014

Přesáhne-li po doměření daně roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč a vyměřená daň nepřesáhla tuto částku, část daně odpovídající vyměřené dani je splatná ve lhůtě splatnosti první splátky daně a doměřený rozdíl je splatný do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.“.

01.01.2014

137. V § 17a odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

138. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

01.01.2014

139. Poznámky pod čarou č. 1, 4a, 4b, 5a, 8, 9, 12, 16b, 17, 17aa, 18b a 18e se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

140. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:

01.01.2014

„Příloha k zákonu č. 338/1992 Sb.

01.01.2014

Inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou stavbou

01.01.2014
KOD CZ-CCText CZ-CCSlovní popis
ex221341Věže pro vysílání, retranslační věže a telekomunikační stožáryvěže pro vysílání a retranslační věže
ex230141Věže, stožáry, věžové zásobníky pro hornictví a těžbu surovinvěže a věžové zásobníky pro hornictví a těžbu surovin
230241Věže chladící pro energetiku
ex230251Komíny a kouřové kanály pro energetikukomíny pro energetiku
ex230341Věže, stožáry, věžové zásobníky chemických podnikůvěže a věžové zásobníky chemických podniků
230351Průmyslové komíny chemických podniků
ex230411Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)vysoké pece
ex230441Věže, stožáry, věžové zásobníky - pro ostatní průmyslvěže a věžové zásobníky pro ostatní průmysl
230451Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
01.01.2014

Je-li před číselným kódem Klasifikace stavebních děl CZ-CC uvedeno „ex“, vztahuje se příloha na inženýrské stavby označené současně číselným kódem CZ-CC a výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy.“.

01.01.2014

Čl. VI

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Pro daňové povinnosti u daně z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

3. Zemřel-li zůstavitel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, postupuje se podle ustanovení § 13a odst. 11 a § 15 odst. 6 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

4. Odkazují-li nebo vycházejí-li obecně závazné vyhlášky obcí z ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, která se tímto zákonným opatřením Senátu mění nebo ruší, vstupují na jejich místo ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, která jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

5. Dojde-li ke změně výše daně z nemovitých věcí pouze v důsledku použití § 2 odst. 2 písm. e) a § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, poplatník daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání nepodává a správce daně vyměří daň z moci úřední.

01.01.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2014

Změna zákona o dani silniční

01.01.2014

Čl. VII

01.01.2014

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“)

01.01.2014

a) registrovaná v České republice,

01.01.2014

b) provozovaná v České republice a

01.01.2014

c) používaná

01.01.2014

1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo

01.01.2014

2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 1a a 1b se zrušují.

01.01.2014

2. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

01.01.2014

(2) Pro účely daně silniční

01.01.2014

a) je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,

01.01.2014

b) se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.

01.01.2014

(3) Předmětem daně silniční jsou vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2014

3. V § 3 písm. d) se slova „vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4 odst. 2 písm. b),“ zrušují.

01.01.2014

4. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

01.01.2014

g) vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,

01.01.2014

h) vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.“.

01.01.2014

5. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „fyzická nebo právnická osoba, která“ nahrazují slovy „ten, kdo“.

01.01.2014

6. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána“ nahrazují slovy „jako provozovatel vozidla zapsán“ a za slovo „průkazu“ se vkládá slovo „vozidla“.

01.01.2014

7. V § 4 odst. 2 písm. b) se slova „k účelům uvedeným v § 2 odst. 1“ zrušují.

01.01.2014

8. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „stálá provozovna nebo jiná“ zrušují.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 3b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

9. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2014

(4) Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle odstavce 2 písm. c).“.

01.01.2014

10. V § 6 odst. 5 se slova „uvedených v § 2 odst. 1“ zrušují.

01.01.2014

11. V § 6 odst. 5 se slova „podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena“ nahrazují slovem „používána“.

01.01.2014

12. V § 6 odst. 5 se slova „Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11 Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě“ nahrazují slovy „klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu“.

01.01.2014

13. V § 6 odstavec 9 zní:

01.01.2014

(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních automobilů včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud

01.01.2014

a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,

01.01.2014

b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo

01.01.2014

c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž

01.01.2014

1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo

01.01.2014

2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 3e se zrušuje.

01.01.2014

14. V § 8 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a 2“.

01.01.2014

15. V § 8 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a 2“.

01.01.2014

16. V § 15 odst. 1 větě druhé se slova „odst. 1“ zrušují.

01.01.2014

17. V § 16 odst. 4 se slova „má vůči správci daně4c) registrační povinnost7)“ nahrazují slovy „je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční“.

01.01.2014

18. Poznámky pod čarou č. 1, 3c, 4c, 7 a 7a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

Čl. VIII

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

ČÁST PÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

01.01.2014

Čl. IX

01.01.2014

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 se slova „(dále jen „daň“)“ a věta druhá zrušují.

01.01.2014

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „ , převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti (dále jen „převod nemovitosti“)“ zrušují.

01.01.2014

3. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.01.2014

c) jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

01.01.2014

4. V § 3 odst. 1 písm. d) a e) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

5. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „tato území Evropského společenství“ nahrazují slovy „tato území Evropské unie“.

01.01.2014

6. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) úplatou částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně,“.

01.01.2014

7. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „měrnou“ zrušuje.

01.01.2014

8. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „anebo nemovitost“ zrušují.

01.01.2014

9. V § 4 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

01.01.2014

d) vlastní daní daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je vyšší nebo rovna odpočtu daně,

01.01.2014

e) nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně,“.

01.01.2014

10. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat daň“.

01.01.2014

11. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „v jiném členském státě“ zrušují.

01.01.2014

12. V § 4 odst. 1 písm. h) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

13. V § 4 odst. 1 písm. k) se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

14. V § 4 odst. 1 písm. m) se slova „vymezených v zákoně upravujícím spotřební daně24) nebo“ nahrazují slovem „ , předmětem“, slova „daně ze“ se nahrazují slovy „předmětem daně ze“ a slova „vymezených v zákoně upravujícím daň z pevných paliv a daň ze zemního plynu a některých dalších plynů72)“ se zrušují.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 72 se zrušuje.

01.01.2014

15. V § 4 odst. 1 písm. m) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

16. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí

01.01.2014

a) hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů,

01.01.2014

b) právo stavby,

01.01.2014

c) živé zvíře,

01.01.2014

d) lidské tělo a část lidského těla,

01.01.2014

e) plyn, elektřina, teplo a chlad.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.01.2014

17. V § 4 odst. 3 úvodní části ustanovení se věty první a druhá zrušují.

01.01.2014

18. V § 4 odst. 3 písm. c) se slova „v listinné podobě“ zrušují.

01.01.2014

19. V § 4 odst. 4 písm. a) se slovo „věcí“ nahrazuje slovem „zboží“.

01.01.2014

20. V § 4 odst. 4 písmena g) a h) znějí:

01.01.2014

g) nájmem také podnájem, pacht a podpacht,

01.01.2014

h) přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů.“.

01.01.2014

21. V § 4 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

01.01.2014

22. V § 4 odst. 4 písm. j) bodě 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

23. V § 4a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

24. V § 4a odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Do obratu osoby povinné k dani, která je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, se zahrnuje obrat dosahovaný

01.01.2014

a) touto osobou samostatně mimo společnost a

01.01.2014

b) celou společností.“.

01.01.2014

25. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠4b

01.01.2014

Zvláštní ustanovení

01.01.2014

(1) Pro účely tohoto zákona se ustanovení o obchodním závodu použijí i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.

01.01.2014

(2) Pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond a organizační složku státu, která je účetní jednotkou, hledí jako na právnickou osobu.

01.01.2014

(3) Jednotka pro účely tohoto zákona vždy zahrnuje podíl na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku.“.

01.01.2014

26. V § 5 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní město Praha a každá jeho městská část.“.

01.01.2014

27. V § 5a odst. 1 se slova „účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy“ nahrazují slovy „společníkem společnosti“.

01.01.2014

28. § 6a zní:

01.01.2014

㤠6a

01.01.2014

Osoba povinná k dani, která

01.01.2014

a) je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve,

01.01.2014

b) se stane společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s plátcem, je plátcem ode dne, kdy se stala společníkem.“.

01.01.2014

29. V § 6b odst. 1 písm. b) se slova „na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku“ nahrazují slovy „nabytím obchodního závodu“.

01.01.2014

30. V § 6b odst. 2 se slova „obchodní společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“ a slova „společnosti nebo družstva, které byly“ se nahrazují slovy „obchodní korporace, která byla“.

01.01.2014

31. V § 6c odst. 2 a v § 6d se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

32. V § 6e odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.“.

01.01.2014

33. V § 6e se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2014

34. V § 6g se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

35. V nadpisu § 7 se slova „a převodu nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

36. V § 7 odst. 2 se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat nebo zaplatit daň“.

01.01.2014

37. V § 7 odst. 4 a 5 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

38. V § 7 odstavec 6 zní:

01.01.2014

(6) Místem plnění při dodání nemovité věci je místo, kde se nemovitá věc nachází; v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.“.

01.01.2014

39. V § 7a odst. 2 se slova „podle odstavce 1 je“ nahrazují slovy „se pro účely odstavce 1 rozumí“.

01.01.2014

40. V § 8 odst. 4 písm. a) úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 5 se slova „jiného než“ nahrazují slovy „odlišného od“.

01.01.2014

41. V nadpisu § 10 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

42. V § 10 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slovo „nemovitost“ se nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

01.01.2014

43. V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k právu stavby je místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.“.

01.01.2014

44. V § 10c odst. 2 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

45. V § 10c odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „účely“ vkládají slova „stanovení místa plnění při poskytnutí stravovací služby podle“.

01.01.2014

46. V § 10c odst. 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

47. V § 10d odst. 1 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku“.

01.01.2014

48. V § 10f odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „stanovení místa plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani“.

01.01.2014

49. V nadpisu § 10g a v § 10g písm. b) se za slovo „movité“ vkládá slovo „hmotné“.

01.01.2014

50. V § 10h odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena d) až j).

01.01.2014

51. V § 10h odst. 1 písm. g) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

52. V § 10h se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.01.2014

k) zavázání se k povinnosti zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti nebo práva uvedených v písmenech a) až j).“.

01.01.2014

53. V § 11 odst. 2 se slova „jiném členském státě, než“ nahrazují slovy „členském státě odlišném od členského státu,“.

01.01.2014

54. V § 12 odst. 1 a 2 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

55. V nadpisu § 13 se slova „a převod nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

56. V § 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

01.01.2014

57. V § 13 odst. 2 se slova „je dodání“ nahrazují slovy „se pro účely tohoto zákona rozumí dodání“.

01.01.2014

58. V § 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „nebo převod nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

59. V § 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ doplňují slova „pro účely tohoto zákona“.

01.01.2014

60. V § 13 odst. 3 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) přenechání zboží vlastníkem k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele.“.

01.01.2014

61. V § 13 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „nebo převod nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

62. V § 13 odst. 4 písm. c) se slova „podílu8) nebo podílu na likvidačním zůstatku9)“ nahrazují slovy „podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.

01.01.2014

63. V § 13 odst. 4 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné přenechání

01.01.2014

1. zboží, které je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,

01.01.2014

2. toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,“.

01.01.2014

64. V § 13 odst. 4 písmeno e) zní:

01.01.2014

e) vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně,“.

01.01.2014

65. V § 13 odst. 4 se písmeno f) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

01.01.2014

66. V § 13 odst. 6 větách první a třetí a v § 13 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ doplňují slova „pro účely tohoto zákona“.

01.01.2014

67. V § 13 odst. 8 úvodní část ustanovení zní: „Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje“.

01.01.2014

68. V § 13 odst. 8 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) pozbytí obchodního závodu, pokud se jedná o hmotný majetek,“.

01.01.2014

69. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo převodem nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

70. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „se rozumí“ nahrazují slovy „se pro účely tohoto zákona rozumí“.

01.01.2014

71. V § 14 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

01.01.2014

a) pozbytí nehmotné věci,

01.01.2014

b) přenechání zboží k užití jinému,“.

01.01.2014

72. V § 14 odst. 1 písm. d) se slova „přijetí závazku“ nahrazují slovy „zavázání se k povinnosti“.

01.01.2014

73. V § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 14 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

01.01.2014

74. V § 14 odst. 3 písm. b) se za slova „vypořádacího podílu“ vkládají slova „na obchodní korporaci“.

01.01.2014

75. V § 14 odst. 3 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné přenechání

01.01.2014

1. nehmotného majetku, který je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,

01.01.2014

2. toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,“.

01.01.2014

76. V § 14 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

01.01.2014

77. V § 14 odst. 3 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace v nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně.“.

01.01.2014

78. V § 14 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „však“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

01.01.2014

79. V § 14 odst. 5 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) pozbytí obchodního závodu,“.

01.01.2014

80. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „tuzemska nebo do jiného členského státu“ nahrazují slovy „členského státu od něj odlišného“.

01.01.2014

81. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

01.01.2014

82. V § 16 odst. 3 se slova „jiného členského státu, než ve kterém je ukončeno odeslání nebo přeprava“ nahrazují slovy „členského státu odlišného od členského státu ukončení odeslání nebo přepravy“.

01.01.2014

83. V § 16 odst. 3 větě první, § 16 odst. 4 a v § 16 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

01.01.2014

84. V nadpisu § 17 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

85. V § 17 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou osobou.“.

01.01.2014

86. V § 17 odst. 3 se slovo „je“ nahrazuje slovy „se pro účely třístranného obchodu rozumí“ a slovo „a“ se zrušuje.

01.01.2014

87. V § 17 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu kupujícího, která

01.01.2014

a) není osvobozenou osobou a

01.01.2014

b) pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě.“.

01.01.2014

88. V § 17 odst. 5 se slova „ukončení odeslání nebo přepravy zboží a uplatní“ nahrazují slovy „kupujícího a uplatnit“.

01.01.2014

89. V § 17 odst. 7 úvodní části ustanovení se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou registrovanou“.

01.01.2014

90. V nadpisu § 19 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

91. V § 19 odst. 4 větě první se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou registrovanou“.

01.01.2014

92. V § 19 odst. 4 větě druhé se slova „registrovaná k dani“ nahrazují slovy „osobou registrovanou k dani v jiném členském státě“.

01.01.2014

93. V § 19 odst. 4 větě třetí se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou registrovanou“.

01.01.2014

94. V § 20 odst. 1 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

01.01.2014

95. V § 20 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

96. V § 20 odst. 2 se za slovo „považuje“ vkládá slovo „také“.

01.01.2014

97. V § 20 odst. 3 se slovo „považuje“ nahrazuje slovy „pro účely tohoto zákona považuje také“.

01.01.2014

98. V § 20 odst. 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

99. Nadpis dílu 4 zní: „Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit“.

01.01.2014

100. V nadpisu § 21 se slova „ , poskytnutí služby a převodu nemovitosti“ nahrazují slovy „a poskytnutí služby“.

01.01.2014

101. V § 21 odst. 1 se slova „na výstupu“ zrušují.

01.01.2014

102. Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

103. V § 21 odst. 2 písm. d) se slova „vzniku práva užívat zboží nájemcem při dodání zboží“ nahrazují slovy „přenechání zboží k užívání“.

01.01.2014

104. V § 21 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. d) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.“.

01.01.2014

105. V § 21 odst. 4 písm. b) se slova „převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití“ nahrazují slovy „pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k užití jinému“.

01.01.2014

106. V § 21 odst. 5 písm. a) se slova „a předání“ zrušují.

01.01.2014

107. V § 21 odst. 5 písmeno e) zní:

01.01.2014

e) dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu, popřípadě jiných práv k tomuto vkladu, při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle odstavce 3,“.

01.01.2014

108. V § 21 odst. 5 písm. f) se slova „přechází vlastnické právo, popřípadě jiná práva“ nahrazují slovy „dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv“.

01.01.2014

109. V § 21 odst. 5 písm. f) se za slova „vypořádacího podílu“ vkládají slova „na obchodní korporaci“.

01.01.2014

110. V § 21 odst. 5 písm. f) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

111. V § 21 odst. 7 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

01.01.2014

112. V § 21 odst. 10 se slova „nájmů pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozených“ nahrazují slovy „nájmu nemovité věci osvobozeného“.

01.01.2014

113. V nadpisu § 23 se za slovo „přiznat“ vkládají slova „nebo zaplatit“.

01.01.2014

114. V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat nebo zaplatit daň“.

01.01.2014

115. V § 23 odst. 2 se slova „Daňová povinnost“ nahrazují slovy „Povinnost zaplatit daň“.

01.01.2014

116. V § 25 odst. 1 se slova „k datu“ nahrazují slovy „ke dni“.

01.01.2014

117. V § 27 odst. 1 se slova „ , převodu nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

118. V § 27 odst. 2 písm. a) se slovo „jiném, než“ nahrazuje slovy „odlišném od členského státu,“.

01.01.2014

119. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova „ , převodu nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

120. V § 28 odst. 1 písm. e) se slova „až e)“ nahrazují slovy „a d)“.

01.01.2014

121. V § 29 odst. 4 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ zrušují.

01.01.2014

122. V § 29 odst. 4 písm. b) se slova „a příjmení nebo názvu“ zrušují.

01.01.2014

123. V § 31 písm. b) se slova „nebo smlouvy o nájmu podniku“ zrušují.

01.01.2014

124. V § 32 odst. 1 se slova „f) a g)“ nahrazují slovy „e) a f)“.

01.01.2014

125. V § 33 odst. 1 písm. a) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat nebo zaplatit daň“.

01.01.2014

126. V § 33a písm. a) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

127. V § 34 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

128. V § 36 odst. 3 písm. a) se slova „cla, dávky nebo poplatky“ nahrazují slovy „poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění“.

01.01.2014

129. V § 36 odst. 3 se písmena b) a c) zrušují.

01.01.2014

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena b) až e).

01.01.2014

130. V § 36 odst. 4 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely základu daně“.

01.01.2014

131. V § 36 odst. 5 se slova „k datu“ nahrazují slovy „ke dni“.

01.01.2014

132. V § 36 odst. 6 písm. a) se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.

01.01.2014

133. V § 36 odst. 6 písm. a) se slova „nebo nemovitosti“, slova „nebo obdobné nemovitosti“ a slova „nebo nemovitost“ zrušují.

01.01.2014

134. V § 36 odst. 6 písm. a) se slova „nebo převod nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

135. V § 36 odst. 7 se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

136. V § 36 odst. 7 se slova „zjištěných podle zvláštního právního předpisu25)“ nahrazují slovy „určených podle právních předpisů upravujících oceňování majetku“ a slovo „zjištěných“ se nahrazuje slovem „určených“.

01.01.2014

137. V § 36 odst. 10 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

01.01.2014

138. V § 36 odst. 10 se slova „zjištěná podle zvláštního právního předpisu26) o“ nahrazují slovy „určená podle právních předpisů upravujících“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

01.01.2014

139. V § 36a odst. 1 a 2 se slova „zjištěná k datu“ nahrazují slovy „určená ke dni“.

01.01.2014

140. V § 36a odst. 3 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) společníci téže společnosti, jsou-li plátci.“.

01.01.2014

141. V nadpisu § 37 se slova „ , převodu nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

142. V § 38 odst. 1 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

143. V § 38 odst. 2 větě první se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely odstavce 1“.

01.01.2014

144. V § 38 odst. 3 písm. b) až d) se slova „zjištěné podle zvláštního právního předpisu25)“ nahrazují slovy „určené podle právních předpisů upravujících oceňování majetku“.

01.01.2014

145. V § 41 odst. 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu24)“ zrušují.

01.01.2014

146. V § 42 odst. 1 písm. d) se slova „nebo převodu nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

147. V § 42 odst. 3 písm. a) a b) se slova „nebo svoji daňovou povinnost“ zrušují.

01.01.2014

148. V § 42 odst. 3 písm. b) se slova „ , která není založena nebo zřízena za účelem podnikání“ nahrazují slovy „nepovinná k dani“.

01.01.2014

149. V § 42 odst. 6 se slova „nebo převodu nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

150. V § 42 odst. 6 se slovo „data“ nahrazuje slovem „dne“.

01.01.2014

151. V § 42 odst. 6 se slova „nabytí zboží nebo nemovitosti nájemcem“ nahrazují slovy „převedení vlastnického práva na uživatele“.

01.01.2014

152. V § 43 odst. 1 se slova „uplatnila a“ zrušují.

01.01.2014

153. V § 43 odst. 1 se slova „nebo svoji daňovou povinnost“ zrušují.

01.01.2014

154. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a zaplatit“ zrušují.

01.01.2014

155. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „tohoto plnění“ vkládá čárka.

01.01.2014

156. § 44 odst. 1 písm. c) bod 3 zní:

01.01.2014

3. společníky téže společnosti, jsou-li plátci,“.

01.01.2014

157. V § 44 odst. 6 se slova „a zaplatit“ zrušují a slovo „zaplacené“ se nahrazuje slovem „přiznané“.

01.01.2014

158. V § 44 odst. 7 a 8 se slovo „zaplacenou“ nahrazuje slovem „přiznanou“ a slovo „zaplacené“ se nahrazuje slovem „přiznané“.

01.01.2014

159. V § 44 odst. 9 se slova „devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního“ nahrazují slovy „uplatněný u původního zdanitelného“.

01.01.2014

160. V § 45 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,“.

01.01.2014

161. V § 45 odst. 1 písm. b) se slova „plátce, který“ nahrazují slovy „osoby, která“.

01.01.2014

162. V § 45 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

01.01.2014

c) označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,

01.01.2014

d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,“.

01.01.2014

163. V § 46 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) označení věřitele,“.

01.01.2014

164. V § 46 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) označení dlužníka,“.

01.01.2014

165. V § 46 odst. 1 písm. h) a i) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

01.01.2014

166. V § 46 odst. 1 písmeno k) zní:

01.01.2014

k) výši opravené daně,“.

01.01.2014

167. V § 46 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) označení věřitele,“.

01.01.2014

168. V § 46 odst. 2 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) označení dlužníka,“.

01.01.2014

169. V § 46 odst. 2 písm. g) a h) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

01.01.2014

170. V § 46 odst. 2 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) výši daně z přijaté úplaty.“.

01.01.2014

171. V § 47 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.

01.01.2014

172. § 47a včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠47a

01.01.2014

Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění

01.01.2014

Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.“.

01.01.2014

173. Za § 47a se vkládá nový § 47b, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠47b

01.01.2014

Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění

01.01.2014

(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost osoby rozhodnutí o závazném posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění.

01.01.2014

(2) V žádosti o vydání rozhodnutí podle odstavce 1 osoba uvede

01.01.2014

a) popis zboží nebo služby, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti lze uvést jednu položku zboží nebo služby,

01.01.2014

b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.“.

01.01.2014

174. V § 48a se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

01.01.2014

175. V § 48a odst. 2 se slova „a jejich příslušenství“ zrušují.

01.01.2014

176. V § 48a odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

01.01.2014

177. V § 48a odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) jednotka, která je bytem pro sociální bydlení, nebo která zahrnuje byt pro sociální bydlení,“.

01.01.2014

178. V § 48a odst. 4 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

01.01.2014

179. V § 48a odst. 4 se věta třetí zrušuje.

01.01.2014

180. V § 48a odst. 5 větě první a v § 48a odst. 6 a 7 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

01.01.2014

181. V § 51 odst. 1 písmeno f) zní:

01.01.2014

f) dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56),“.

01.01.2014

182. V § 51 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

01.01.2014

g) nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a),“.

01.01.2014

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).

01.01.2014

183. V § 54 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních korporacích,“.

01.01.2014

184. V § 54 odst. 1 písm. c) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

01.01.2014

185. V § 54 odst. 1 písm. g) se slova „podle zvláštního právního předpisu34)“ zrušují.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.

01.01.2014

186. V § 54 odst. 1 písm. h) se slova „podle zvláštního právního předpisu35)“ zrušují.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje.

01.01.2014

187. V § 54 odst. 1 písm. k) se za slovo „bank“ vkládají slova „ , včetně zahraničních bank,“.

01.01.2014

188. V § 54 odst. 1 písm. x) se slovo „(zabezpečení)“ zrušuje.

01.01.2014

189. V § 54 odst. 2 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“ a slovo „půjčku“ se nahrazuje slovem „zápůjčku“.

01.01.2014

190. § 56 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠56

01.01.2014

Dodání vybraných nemovitých věcí

01.01.2014

(1) Dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí dodání

01.01.2014

a) pozemku,

01.01.2014

b) práva stavby,

01.01.2014

c) stavby,

01.01.2014

d) podzemní stavby se samostatným účelovým určením,

01.01.2014

e) inženýrské sítě,

01.01.2014

f) jednotky.

01.01.2014

(2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která

01.01.2014

a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a

01.01.2014

b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.

01.01.2014

(3) Dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby39), a to k tomu dni, který nastane dříve.

01.01.2014

(4) Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatní daň. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.

01.01.2014

191. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠56a

01.01.2014

Nájem vybraných nemovitých věcí

01.01.2014

(1) Nájmem vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí nájem nemovité věci s výjimkou

01.01.2014

a) krátkodobého nájmu nemovité věci,

01.01.2014

b) nájmu prostor a míst k parkování vozidel,

01.01.2014

c) nájmu bezpečnostních schránek,

01.01.2014

d) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

01.01.2014

(2) Krátkodobým nájmem vybrané nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem nemovité věci, s výjimkou pozemku, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, popřípadě i nájem vnitřního movitého vybavení či dodání plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.

01.01.2014

(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu vybrané nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.“.

01.01.2014

192. V § 61 písm. a) se slova „občanských sdružení“ nahrazují slovem „spolků“.

01.01.2014

193. V § 64 odst. 3 se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou registrovanou“ a slova „zvláštního právního předpisu24)“ se nahrazují slovy „zákona upravujícího spotřební daně“.

01.01.2014

194. V § 66 odst. 1 se slova „z území Evropského společenství“ nahrazují slovy „z území Evropské unie“.

01.01.2014

195. V § 66 odst. 4 a 6 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

196. V § 68 odst. 6 se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem „nájem“.

01.01.2014

197. V § 68 odst. 12 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

198. V § 69 odst. 1 se slova „daňová povinnost nebo“ zrušují.

01.01.2014

199. V § 71 odst. 2 písm. c) se za slovo „vybavení“ vkládá slovo „obývaných“.

01.01.2014

200. V § 71 odst. 2 písm. d) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

201. V § 71 odst. 3 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

202. V § 71 odst. 4 písm. d) se slova „ostatních členských států Organizace Severoatlantické smlouvy“ nahrazují slovy „států, které jsou členy Organizace Severoatlantické smlouvy, jiných než České republiky“.

01.01.2014

203. V § 71a odst. 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

204. V § 71g odst. 1 se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat daň“.

01.01.2014

205. V § 71g odst. 4 se slova „daňová povinnost a plátce je povinen“ nahrazují slovem „povinnost“.

01.01.2014

206. V § 72 odst. 1 písm. a) se slova „ , převodu nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

207. V § 72 odst. 2 písm. a) se slova „nemovitost, která mu byla nebo má být převedena, anebo“ nahrazují slovem „nebo“.

01.01.2014

208. V § 73 odstavec 7 zní:

01.01.2014

(7) U plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění jako společníci společnosti, uplatňuje nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti společnosti určený společník, který vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za společnost. Společníci společnosti, kteří jsou plátci, mohou uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro činnost společnosti jednotlivě, pokud uskutečňují zdanitelná plnění, ke kterým tato přijatá zdanitelná plnění použijí, a pokud tato uskutečněná zdanitelná plnění uvedou ve svých daňových přiznáních. Je-li uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými společníky společnosti, musí být těmito společníky uplatněna daň na výstupu ve vztahu k určenému společníkovi společnosti, který přiznává daň na výstupu za činnost celé společnosti.“.

01.01.2014

209. V § 76 odst. 4 písm. b) se slova „a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor“ nahrazují slovy „ , dodání nemovité věci a nájem nemovité věci“.

01.01.2014

210. V § 77 odst. 3 se slova „ , bytů a nebytových prostor“ nahrazují slovy „a jednotek“.

01.01.2014

211. V § 78 odst. 3 se slova „bytů, nebytových prostor“ nahrazují slovem „jednotek“.

01.01.2014

212. V § 78a odst. 1 se slova „bytů, nebytových prostor“ nahrazují slovem „jednotek“.

01.01.2014

213. V § 78c odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,“.

01.01.2014

214. V § 78c odst. 1 písm. c) se slova „převedeného při přeměně společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „přecházejícího při přeměně obchodní korporace“.

01.01.2014

215. V § 78c odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

01.01.2014

216. V § 78c odst. 1 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických činností.“.

01.01.2014

217. V § 78d odst. 1 se slova „ , převodu nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

218. V § 78d odst. 4 se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

219. V § 79a odst. 3 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,“.

01.01.2014

220. V § 79a odst. 3 písm. c) se slova „převedeného při přeměně společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „přecházejícího při přeměně obchodní korporace“.

01.01.2014

221. V § 79a odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

01.01.2014

222. V § 79a odst. 3 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických činností.“.

01.01.2014

223. § 79b zní:

01.01.2014

㤠79b

01.01.2014

Dědic, který nepokračuje v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém plátci, je povinen ke dni předcházejícímu dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který byl k tomuto dni obchodním majetkem plátce a u kterého tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část.“.

01.01.2014

224. V § 79c písm. a) se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

225. V § 80 odst. 1 písm. f) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.

01.01.2014

226. V § 80 odst. 1 písm. f) se slovo „společné“ nahrazuje slovy „společně hospodařící“ a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ ; společně hospodařící domácností se pro účely tohoto zákona rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby“.

01.01.2014

227. V § 80 odst. 2 písm. a) se slova „jejím rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům její rodiny“.

01.01.2014

228. V § 80 odst. 2 písm. b) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

229. V § 80 odst. 2 písm. b) se slova „jeho rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům jeho rodiny“.

01.01.2014

230. V § 80 odst. 2 písm. e) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

231. V § 80 odst. 2 písm. f) se slova „jejím rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům její rodiny“.

01.01.2014

232. V § 80 odst. 6 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

01.01.2014

233. V § 80 odst. 6 písm. c) se slova „název, popřípadě jméno a příjmení“ nahrazují slovem „jméno“.

01.01.2014

234. V § 80 odst. 6 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

01.01.2014

235. V § 80 odst. 10 písm. b) se slova „jejich rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů jejich rodiny“.

01.01.2014

236. V § 80 odst. 10 písm. e) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů jeho rodiny“.

01.01.2014

237. V § 80 odst. 13 a v § 80 odst. 14 úvodní části ustanovení se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

238. V § 80 odst. 14 písm. b) bodech 1 a 2 se slova „rodinným příslušníkem“ nahrazují slovy „členem rodiny“.

01.01.2014

239. V § 80 odst. 14 písm. d) bodě 2 se slova „ve lhůtě“ nahrazují slovy „po dobu“.

01.01.2014

240. V § 80 odst. 14 písm. f) a g) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

241. V § 81 odst. 3 a v § 81 odst. 5 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

01.01.2014

242. V § 81 odst. 5 písm. c) se slova „příjmení, popřípadě název,“ zrušují.

01.01.2014

243. V § 81 odst. 5 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

01.01.2014

244. V § 82a odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „ , která je osobou registrovanou“.

01.01.2014

245. V § 82a odst. 1 písm. b) se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

01.01.2014

246. V § 82a odst. 5 písm. b) a c) se slova „a příjmení“ zrušují.

01.01.2014

247. V § 82a odst. 5 písm. i) bodě 2 se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

01.01.2014

248. V § 82a odst. 5 písm. i) bodě 4 se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

01.01.2014

249. V § 82b odst. 4 se slovo „datu“ nahrazuje slovem „dni“.

01.01.2014

250. V § 82b odst. 5 a 6 se slova „od data“ nahrazují slovy „ode dne“.

01.01.2014

251. V § 83 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

252. V § 84 odst. 1 písm. a) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

253. V § 84 odst. 3 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

01.01.2014

254. V § 84 odst. 3 písm. e) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

01.01.2014

255. V § 84 odst. 3 písm. i) se slova „a příjmení“ zrušují.

01.01.2014

256. V § 84 odst. 5 písm. b) a v § 84 odst. 6 písm. a) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

257. V § 85 odst. 5 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

258. V § 85 odst. 9 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.

01.01.2014

259. V § 85 odst. 10 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

01.01.2014

260. V § 85 odst. 10 písm. c) se slovo „příjmení,“ zrušuje.

01.01.2014

261. V § 85 odst. 10 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

01.01.2014

262. V § 86 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , služeb a staveb“ nahrazují slovy „nebo služeb“.

01.01.2014

263. V § 86 odst. 1 písm. a) se slova „členským státem Organizace Severoatlantické smlouvy nebo Organizace Severoatlantické smlouvy“ nahrazují slovy „členem Organizace Severoatlantické smlouvy, jiným než Českou republikou“.

01.01.2014

264. V § 86 odst. 1 písm. a) se slova „ , služeb a stavby“ nahrazují slovy „nebo služeb“.

01.01.2014

265. V § 86 odst. 1 písm. b) se slova „ , služeb a staveb“ nahrazují slovy „nebo služeb“.

01.01.2014

266. V § 86 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „ , služeb a stavbami“ nahrazují slovy „nebo služeb“.

01.01.2014

267. V § 86 odst. 3 písm. b) se slova „ , služby nebo stavby“ nahrazují slovy „nebo služby“ a slova „včetně vybavení těchto staveb a služeb souvisejících“ se nahrazují slovy „vybavení staveb v rámci tohoto projektu a služby související“.

01.01.2014

268. V § 86 odst. 8 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

01.01.2014

269. V § 86 odst. 8 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

01.01.2014

270. V § 87 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

271. V § 87 odst. 6 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo nebo datum narození navrhovatele,“.

01.01.2014

272. V § 87 odst. 13 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

01.01.2014

273. V § 88 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

274. V § 88 odst. 6 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) prohlášení, že není

01.01.2014

1. osobou registrovanou k dani a

01.01.2014

2. osobou, která je evidována pro účely zvláštního režimu pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb v jiném členském státě, a“.

01.01.2014

275. V § 88 odst. 9 písm. d) a v § 89 odst. 7 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

276. V § 89 odst. 11 se slova „zjištěné podle zvláštního právního předpisu25)“ nahrazují slovy „určené podle právních předpisů upravujících oceňování majetku“.

01.01.2014

277. V § 89 odst. 13 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovy „daně na výstupu“.

01.01.2014

278. V § 89 odst. 15 a v § 90 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

279. V § 91 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.

01.01.2014

280. V § 92a odst. 3 a 4 se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

01.01.2014

281. V nadpisu § 95 se slova „účastníka sdružení“ nahrazují slovy „společníka společnosti“.

01.01.2014

282. V § 95 se slova „účastníkem sdružení“ nahrazují slovy „společníkem společnosti“ a slova „účastníky sdružení“ se nahrazují slovem „společníky“.

01.01.2014

283. V § 98 písm. b) se slova „příjmení, popřípadě název“ a slova „a příjmení nebo názvu,“ zrušují.

01.01.2014

284. V § 99a odst. 5 písm. a) a v § 99a odst. 5 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „společností nebo družstev“ nahrazují slovem „korporací“.

01.01.2014

285. V § 99a odst. 5 písm. b) bodech 1 a 2 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“ a slova „společnost nebo družstvo“ se nahrazují slovem „korporaci“.

01.01.2014

286. V § 99a odst. 5 písm. c) se za slova „na společníka“ vkládají slova „obchodní společnosti“.

01.01.2014

287. V § 100 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Plátci, kteří jsou společníky téže společnosti, jsou povinni vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně. Tuto evidenci vede za společnost určený společník, který za společnost plní všechny povinnosti a uplatňuje práva vyplývající z tohoto zákona pro ostatní společníky.“.

01.01.2014

288. V § 100a odst. 1 se za slovo „jednotlivých“ vkládá slovo „jiných“.

01.01.2014

289. V § 100a odst. 2 úvodní části ustanovení se za číslo „44“ vkládají slova „ , který obsahuje“.

01.01.2014

290. V § 100a odst. 2 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.

01.01.2014

291. V § 100a odst. 3 se za slovo „jednotlivých“ vkládá slovo „jiných“.

01.01.2014

292. V § 101 odst. 1 se slova „Vlastní daňová povinnost“ nahrazují slovy „Vlastní daň“.

01.01.2014

293. V § 101 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

01.01.2014

294. V § 101 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za společnost, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění a daň ze své činnosti a zdanitelná plnění a daň z činnosti celé společnosti. Ostatní společníci v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná plnění a daň ze své vlastní činnosti.“.

01.01.2014

295. V § 101 odst. 5 větě první se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat daň“.

01.01.2014

296. V § 101 odst. 5 větě druhé se slova „Daňová povinnost“ nahrazují slovem „Daň“.

01.01.2014

297. V § 101 odst. 6 větě první se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat daň“.

01.01.2014

298. V § 101 odst. 6 větě druhé se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovem „daň“.

01.01.2014

299. V § 101 odst. 7 se slova „Daňová povinnost“ nahrazují slovem „Daň“.

01.01.2014

300. V § 102 odst. 1 písm. c) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

301. V § 102 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Souhrnné hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové přiznání za společnost.“.

01.01.2014

302. V § 102 odst. 8 se slova „od data“ nahrazují slovy „ode dne“.

01.01.2014

303. V § 102 odst. 9 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.

01.01.2014

304. V nadpisu § 104 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.

01.01.2014

305. V § 104 odst. 1 a 2 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“ a slova „daňovou povinnost“ se nahrazují slovem „daň“.

01.01.2014

306. V § 104 odst. 3 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.

01.01.2014

307. V § 105 odst. 1 se slovo „přeplatek,“ nahrazuje slovy „přeplatek vyšší než 100 Kč,“.

01.01.2014

308. V § 105 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „To neplatí, pokud vznikne vratitelný přeplatek změnou stanovené daně na základě dodatečného vyměření.“.

01.01.2014

309. V § 105 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

310. V § 106 odstavec 6 zní:

01.01.2014

(6) Plátce přestává být plátcem dnem

01.01.2014

a) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace,

01.01.2014

b) předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele.“.

01.01.2014

311. § 106c včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠106c

01.01.2014

Zrušení registrace společníka společnosti na žádost

01.01.2014

(1) O zrušení registrace může plátce, který je společníkem společnosti, požádat pouze v těchto případech:

01.01.2014

a) zaniklo-li jeho členství ve společnosti, nebo

01.01.2014

b) při zániku společnosti po vypořádání majetku.

01.01.2014

(2) Obrat společníka společnosti se pro účely zrušení registrace stanoví jako součet obratu

01.01.2014

a) tohoto společníka dosahovaný mimo společnost a

01.01.2014

b) dosahovaného společně všemi společníky společnosti připadajícího na tohoto společníka; obrat připadající na každého společníka společnosti je stejný, neurčí-li společenská smlouva jiný poměr.“.

01.01.2014

312. V § 107a odst. 4 se za slovo „dnem“ vkládají slova „následujícím po dni“.

01.01.2014

313. V § 108 odst. 1 písm. a) se slova „ , poskytnutí služby nebo převod nemovitosti“ nahrazují slovy „nebo poskytnutí služby“.

01.01.2014

314. V § 108 odst. 1 písm. d) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

315. V § 108 odst. 1 písm. e) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat daň“.

01.01.2014

316. V § 108 odst. 2 písm. a) a b) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost zaplatit daň“.

01.01.2014

317. Poznámky pod čarou č. 10, 24, 25, 26a a 36 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

Čl. X

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2014

Změna zákona o spotřebních daních

01.01.2014

Čl. XI

01.01.2014

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

01.01.2014

1) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění.“.

01.01.2014

3. V § 1 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

01.01.2014

4. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

5. V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

01.01.2014

d) jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

01.01.2014

6. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

7. V § 2 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Pro účely tohoto zákona se

01.01.2014

a) území Monackého knížectví považuje za území Francouzské republiky,

01.01.2014

b) území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) považuje za území Spolkové republiky Německo,

01.01.2014

c) území ostrova Man považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,

01.01.2014

d) území San Marina považuje za území Italské republiky a

01.01.2014

e) výsostná území Spojeného království Akrotiri a Dhekelia považují za území Kypru.“.

01.01.2014

8. V § 2 odst. 5 a 6 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

9. V § 3 písm. b) a d) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

10. V § 3 písmeno n) zní:

01.01.2014

n) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.

01.01.2014

11. V § 3 písm. p) se slova „fyzické osoby“ zrušují a slovo „fyzická“ se nahrazuje slovem „tato“.

01.01.2014

12. V § 3 písm. s) se slova „ztrátou nebo znehodnocením v důsledku prokazatelně nepředvídatelné a neodvratitelné události“ nahrazují slovy „nepředvídatelnou ztrátou nebo znehodnocením“.

01.01.2014

13. V § 3 se písmeno t) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena u) a v) se označují jako písmena t) a u).

01.01.2014

14. V § 3 písmeno u) zní:

01.01.2014

u) společně hospodařící domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

01.01.2014

15. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „přechodu nebo převodu“ nahrazují slovem „pozbytí“.

01.01.2014

16. V § 4 se odstavec 7 zrušuje.

01.01.2014

17. V § 5 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

01.01.2014

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,

01.01.2014

b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nabyvatele,“.

01.01.2014

18. V § 5 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

01.01.2014

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,

01.01.2014

b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kupujícího,“.

01.01.2014

19. V § 5 odst. 4 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, odesilatele,“.

01.01.2014

20. V § 6 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

01.01.2014

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, odesílajícího plátce, popřípadě uživatele,

01.01.2014

b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, přijímajícího uživatele,“.

01.01.2014

21. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2014

22. § 7 a 8 včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠7

01.01.2014

Předmět daně

01.01.2014

Předmětem daně jsou vybrané výrobky na daňovém území Evropské unie vyrobené nebo na daňové území Evropské unie dovezené.

01.01.2014

§ 8

01.01.2014

Vznik daňové povinnosti

01.01.2014

Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropské unie nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropské unie.“.

01.01.2014

23. V § 9 odst. 3 písm. a) a d) se slova „ , pokud se nejedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

01.01.2014

24. V § 9 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem pozbytí nebo dnem propachtování obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ke kterým náleží nezdaněné vybrané výrobky nacházející se mimo režim podmíněného osvobození od daně.“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 14 až 17 se zrušují.

01.01.2014

25. V § 9 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2014

26. V § 10 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2014

27. V § 11 odst. 1 písm. d) se slova „členských států Organizace Severoatlantické smlouvy“ nahrazují slovy „států, které jsou členy Organizace Severoatlantické smlouvy,“.

01.01.2014

28. V § 11 odst. 1 písm. d) a e) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

29. V § 11 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

30. V § 13 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození navrhovatele,“.

01.01.2014

31. V § 13 odst. 2 písmeno e) zní:

01.01.2014

e) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, a místo vydání vybraných výrobků,“.

01.01.2014

32. V § 13 odst. 22 písm. c) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

01.01.2014

33. V § 13 se odstavec 25 zrušuje.

01.01.2014

34. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

35. V § 14 odst. 2 písm. d) bodě 2 se slova „ , pokud se nejedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

01.01.2014

36. V § 14 odst. 3 se slova „ , s výjimkou ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“ nahrazují slovy „s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

01.01.2014

37. V § 14 odst. 4 se slova „ke ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

01.01.2014

38. V § 15 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

39. V § 15 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.

01.01.2014

40. V § 15 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje slovy „společně hospodařící“.

01.01.2014

41. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů jeho rodiny“.

01.01.2014

42. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „jeho rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům jeho rodiny“.

01.01.2014

43. V § 15 odst. 2 písm. g) se slova „jejích rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů její rodiny“.

01.01.2014

44. V § 15 odst. 8 písmena a) a b) znějí:

01.01.2014

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,

01.01.2014

b) jméno kupujícího,“.

01.01.2014

45. V § 15 odst. 12 písm. b) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů jeho rodiny“.

01.01.2014

46. V § 15 odst. 12 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

47. V § 15 odst. 12 písm. e) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů jeho rodiny“.

01.01.2014

48. V § 15 odst. 12 písm. g) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

49. V § 15 odst. 12 písm. h) se slova „rodinné příslušníky“ nahrazují slovy „členy rodiny“.

01.01.2014

50. V § 18 se odstavec 9 zrušuje.

01.01.2014

51. V § 19 se odstavec 8 zrušuje.

01.01.2014

52. V § 20 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,“.

01.01.2014

53. V § 20 odst. 18 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

01.01.2014

54. V § 20 se odstavec 23 zrušuje.

01.01.2014

55. V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) finanční zárukou, kterou přijal správce daně, nebo“.

01.01.2014

56. V § 21 odst. 5 se slova „ručitelského závazku“ nahrazují slovy „jeho ručitelské povinnosti“.

01.01.2014

57. V § 21 odst. 6 se slova „závazky k placení spotřební daně“ nahrazují slovy „nedoplatky na spotřební dani“.

01.01.2014

58. V § 21 odst. 12 se slova „finančním závazkům“ nahrazují slovy „peněžním dluhům“ a slovo „závazkům“ se nahrazuje slovy „peněžním dluhům“.

01.01.2014

59. V § 21a odst. 2 písm. c) se slovo „příslušník“ nahrazuje slovem „člen“.

01.01.2014

60. V § 21a odst. 6 a 10 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „povinnosti“.

01.01.2014

61. V § 22 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,“.

01.01.2014

62. V § 22 odst. 18 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

01.01.2014

63. V § 22 se odstavec 24 zrušuje.

01.01.2014

64. V § 23 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,“.

01.01.2014

65. V § 23 odst. 1 písm. c) se slova „obchodní firmu nebo název, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě dodavatele z jiného členského státu, je-li právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a údaje o registraci k dani v jiném členském státě dodavatele z jiného členského státu, je-li fyzickou osobou“ nahrazují slovy „obchodní firmu nebo jméno, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě dodavatele z jiného členského státu“.

01.01.2014

66. V § 23 se odstavec 7 zrušuje.

01.01.2014

67. V § 27 odst. 3 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

68. V § 27a odst. 1 a 2 se slova „ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“ nahrazují slovy „nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení,“.

01.01.2014

69. V § 27b odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

70. V § 27b odst. 1 se slova „ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“ nahrazují slovy „nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení,“.

01.01.2014

71. V § 27b odst. 2 a 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

72. V § 27b odst. 3 se slova „ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“ nahrazují slovy „nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení,“.

01.01.2014

73. V § 27e odst. 1 a 2 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

74. V § 28 odst. 2 se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

01.01.2014

75. V § 28 odst. 7 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

76. V § 28 odst. 7 písm. c) se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

01.01.2014

77. V § 28 odst. 8 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

78. V § 28 odst. 8 písm. c) se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

01.01.2014

79. V § 28 odst. 10 se za slovo „tomto“ vkládá slovo „jiném“.

01.01.2014

80. V § 29 odst. 6 a 8 se slova „ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení“.

01.01.2014

81. V § 29 odst. 10 se slova „ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

01.01.2014

82. V § 30 odst. 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

83. V § 31 odst. 6 se slova „ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení“.

01.01.2014

84. V § 31 odst. 8 se slova „ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

01.01.2014

85. V § 33 odst. 2 se slova „[§ 3 písm. t)]“ zrušují.

01.01.2014

86. V § 33 odst. 4 písm. b) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

01.01.2014

87. V § 33 odst. 12 písm. c) se slova „ke ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

01.01.2014

88. V § 33 odst. 15 se slova „ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení“.

01.01.2014

89. V § 33 odst. 17 se slova „ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

01.01.2014

90. V § 33a odst. 2 písmena a) a b) znějí:

01.01.2014

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě osoby odesílající vybrané výrobky z jiného členského státu; tyto údaje budou potvrzeny příslušným správcem daně,

01.01.2014

b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků,“.

01.01.2014

91. V § 33a odst. 10 se slova „nebo místa pobytu“ zrušují.

01.01.2014

92. V § 33a odst. 12 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

01.01.2014

93. V § 36 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

94. V § 36 odst. 5 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození navrhovatele,“.

01.01.2014

95. V § 36 odst. 13 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

01.01.2014

96. V § 37 odst. 2 písm. c) se za slova „členů jeho“ vkládají slova „společně hospodařící“ a za slovo „jejich“ se vkládají slova „společně hospodařících“.

01.01.2014

97. V § 41 odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo daňového subjektu,“.

01.01.2014

98. V § 43 se slova „§ 23 odst. 4, § 29 odst. 2 a“ zrušují.

01.01.2014

99. V § 49 odstavce 3 a 4 znějí:

01.01.2014

(3) Mineralogickými postupy se pro účely tohoto zákona rozumí technologické procesy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem C 23 „výroba ostatních nekovových minerálních výrobků“.

01.01.2014

(4) Metalurgickými procesy se pro účely tohoto zákona rozumí tepelné zpracování rud a jejich koncentrátů jako výstupního produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená v klasifikaci NACE pod kódem C 24 „výroba základních kovů“.“.

01.01.2014

100. V § 55 odst. 7 písmena a) a b) znějí:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození prodávajícího,

01.01.2014

b) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího,“.

01.01.2014

101. V § 55 odst. 8 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,“.

01.01.2014

102. V § 56 odst. 8 písmena a) a b) znějí:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,

01.01.2014

b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození kupujícího,“.

01.01.2014

103. V § 56 odst. 9 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,“.

01.01.2014

104. V § 56a odst. 6 písmena a) a b) znějí:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,

01.01.2014

b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození kupujícího,“.

01.01.2014

105. V § 56a odst. 7 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,“.

01.01.2014

106. V § 60a odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození navrhovatele,“.

01.01.2014

107. V § 60a odst. 2 písmeno e) zní:

01.01.2014

e) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, a místo vydání vybraných výrobků,“.

01.01.2014

108. V § 60a odst. 17 písm. c) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

01.01.2014

109. V § 64 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2014

110. V § 72 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Uživatel je rovněž povinen uplatnit písemně osvobození lihu od daně u původního vlastníka v případech, na které se vztahuje osvobození od daně podle odstavce 1, před nabytím vlastnického práva k nezdaněnému lihu tvořícímu majetek původního vlastníka, před

01.01.2014

a) uzavřením smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku původního vlastníka nebo

01.01.2014

b) pozbytím obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku původního vlastníka.“.

01.01.2014

111. V § 72 odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

112. V § 79a odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, která hodlá prodávat lihoviny,“.

01.01.2014

113. V § 79a odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).

01.01.2014

114. V § 79a odst. 2 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, od které byly lihoviny nakoupeny,“.

01.01.2014

115. V § 79a odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

01.01.2014

116. V § 80 odst. 1 se za slovo „ní“ vkládají slova „společně hospodařící“ a za slovo „její“ se vkládají slova „společně hospodařící“.

01.01.2014

117. V § 82 odst. 2 písm. a) se slovo „obchodním“ zrušuje.

01.01.2014

118. V § 86 odst. 3 se za slovo „tvořících“ vkládají slova „společně hospodařící“.

01.01.2014

119. V § 103 odst. 2 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

120. V § 103 odst. 6 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

121. V § 108 odst. 2 se slova „název a sídlo, je-li právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo pobytu, je-li fyzickou osobou“ nahrazují slovy „jméno a sídlo“.

01.01.2014

122. V § 118 odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

123. V § 119 odst. 4 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) finanční zárukou vystavenou ve prospěch pověřeného správce daně, kterou tento správce daně přijal,“.

01.01.2014

124. V § 119 odst. 5 písm. b) se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

01.01.2014

125. V § 134e odst. 3 se slova „nebo místo pobytu“ zrušují.

01.01.2014

126. V § 134g odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele,“.

01.01.2014

127. V § 134j odst. 1 písm. c) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

01.01.2014

128. V § 134p odst. 3 se slova „nebo místo pobytu“ zrušují.

01.01.2014

129. V § 134r odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele,“.

01.01.2014

130. V § 134u odst. 1 písm. c) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

01.01.2014

131. V § 135zs odst. 3 a v § 135zx odst. 3 se slova „nebo místem pobytu“ zrušují.

01.01.2014

132. Poznámky pod čarou č. 6, 33, 36a a 63 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

Čl. XII

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

ČÁST SEDMÁ

01.01.2014

Změna zákona o povinném značení lihu

01.01.2014

Čl. XIII

01.01.2014

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 18 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládá slovo „fyzická“.

01.01.2014

2. V § 18 odst. 2 písm. b) se za slovo „orgánu“ vkládají slova „ , anebo zástupcem právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu“.

01.01.2014

3. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „nebo místě podnikání“ zrušují.

01.01.2014

4. V § 36 odst. 4 se slova „nebo místě podnikání“ zrušují.

01.01.2014

5. V § 40 odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) obchodní firmu nebo jméno držitele, který kontrolní pásky převzal, jeho sídlo a jeho daňové identifikační číslo,“.

01.01.2014

6. V § 46 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládá slovo „fyzická“.

01.01.2014

7. V § 46 odst. 2 písm. b) se za slovo „orgánu“ vkládají slova „ , anebo zástupcem právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu“.

01.01.2014

8. V § 57 odst. 2 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.

01.01.2014

9. V § 57 odst. 2 písm. b) se slova „nebo místo podnikání“ zrušují.

01.01.2014

10. V § 57 odst. 2 písm. c) se slova „organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu“.

01.01.2014

11. V § 62 odst. 1 písm. i) se slova „nebo místě podnikání“ zrušují.

01.01.2014

Čl. XIV

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 307/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

ČÁST OSMÁ

01.01.2014

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

01.01.2014

Čl. XV

01.01.2014

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

2. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 1 odst. 1 se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

01.01.2014

3. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 1 odst. 2 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy „orgány Celní správy České republiky“.

01.01.2014

4. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

01.01.2014

e) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.

01.01.2014

5. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. f) se slova „DJ 27 „výroba základních kovů a hutních výrobků““ nahrazují slovy „C 24 „výroba základních kovů““.

01.01.2014

6. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. g) se slova „DI 26“ nahrazují slovy „C 23“.

01.01.2014

7. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) identifikačními údaji

01.01.2014

1. obchodní firma nebo jméno,

01.01.2014

2. sídlo nebo místo pobytu,

01.01.2014

3. daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.“.

01.01.2014

8. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 3 odst. 2 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2014

9. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 8 odst. 5 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

10. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 9 odst. 1 a v § 10 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2014

11. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

12. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 10 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

01.01.2014

13. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 11 odst. 1 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

01.01.2014

14. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 11 odst. 2 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2014

15. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 11 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

16. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2014

17. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

18. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 14 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

01.01.2014

19. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

20. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

21. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.

01.01.2014

22. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje slovy „společně hospodařící“.

01.01.2014

23. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2014

24. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 23 odst. 3 a v § 24 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

25. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 23 odst. 3 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

01.01.2014

26. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 26 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2014

27. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 28 odst. 4 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správní orgán, který je správcem daně“.

01.01.2014

28. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 29 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad je povinen uveřejnit na své úřední desce a“ nahrazují slovy „Správce daně zveřejní“.

01.01.2014

29. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 29 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,“.

01.01.2014

30. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

31. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 1 odst. 1 se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

01.01.2014

32. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 1 odst. 2 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy „orgány Celní správy České republiky“.

01.01.2014

33. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

01.01.2014

e) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.

01.01.2014

34. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písm. f) se slova „DJ 27 „výroba základních kovů a hutních výrobků““ nahrazují slovy „C 24 „výroba základních kovů““.

01.01.2014

35. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písm. g) se slova „DI 26“ nahrazují slovy „C 23“.

01.01.2014

36. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) identifikačními údaji

01.01.2014

1. obchodní firma nebo jméno,

01.01.2014

2. sídlo nebo místo pobytu,

01.01.2014

3. daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.“.

01.01.2014

37. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 3 odst. 2 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2014

38. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 8 odst. 3 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

39. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 9 odst. 1 a v § 10 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2014

40. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

41. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 10 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

01.01.2014

42. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 11 odst. 1 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

01.01.2014

43. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

44. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 13 odst. 1 a v § 14 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2014

45. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

46. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 14 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

01.01.2014

47. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

48. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

49. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.

01.01.2014

50. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje slovy „společně hospodařící“.

01.01.2014

51. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2014

52. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 22 odst. 3 a v § 23 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

53. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 22 odst. 3 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

01.01.2014

54. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 25 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2014

55. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 27 odst. 4 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správní orgán, který je správcem daně“.

01.01.2014

56. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 28 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad je povinen uveřejnit na své úřední desce a“ nahrazují slovy „Správce daně zveřejní“.

01.01.2014

57. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 28 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,“.

01.01.2014

58. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

59. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 1 odst. 1 se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

01.01.2014

60. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 1 odst. 2 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy „orgány Celní správy České republiky“.

01.01.2014

61. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

01.01.2014

e) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.

01.01.2014

62. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písm. f) se slova „DJ 27 „výroba základních kovů a hutních výrobků““ nahrazují slovy „C 24 „výroba základních kovů““.

01.01.2014

63. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písm. g) se slova „DI 26“ nahrazují slovy „C 23“.

01.01.2014

64. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) identifikačními údaji

01.01.2014

1. obchodní firma nebo jméno,

01.01.2014

2. sídlo nebo místo pobytu,

01.01.2014

3. daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.“.

01.01.2014

65. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 3 odst. 2 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2014

66. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 9 odst. 1 a v § 10 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2014

67. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

68. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 10 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

01.01.2014

69. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 11 odst. 1 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

01.01.2014

70. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 11 odst. 2 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2014

71. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 11 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

72. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 13 odst. 1 a v § 14 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2014

73. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

74. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 14 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

01.01.2014

75. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV v § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

76. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

77. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.

01.01.2014

78. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje slovy „společně hospodařící“.

01.01.2014

79. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2014

80. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 23 odst. 3 a v § 24 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

81. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 23 odst. 3 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

01.01.2014

82. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 26 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2014

83. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 28 odst. 4 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správní orgán, který je správcem daně“.

01.01.2014

84. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 29 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad je povinen uveřejnit na své úřední desce a“ nahrazují slovy „Správce daně zveřejní“.

01.01.2014

85. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 29 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,“.

01.01.2014

Čl. XVI

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení částí čtyřicáté páté až čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o správních poplatcích

01.01.2014

Čl. XVII

01.01.2014

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., se slova „(např. daň z nemovitostí)“ zrušují.

01.01.2014

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2014

Změna celního zákona

01.01.2014

Čl. XVIII

01.01.2014

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 104 odst. 1 písm. h) se slovo „ , příjmení“ zrušuje a slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb22), je-li rozhodnutí vydáno úřední osobou elektronicky, nebo elektronickou značkou22)“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem, je-li rozhodnutí vydáno úřední osobou elektronicky, nebo uznávanou elektronickou značkou“.

01.01.2014

2. Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

01.01.2014

3. V § 104 odst. 2 písm. d) se za slovo „banky“ vkládají slova „ , včetně zahraniční banky“.

01.01.2014

4. V § 237c odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

5. Poznámka pod čarou č. 9b se zrušuje.

01.01.2014

6. V § 260f odst. 1 se slovo „právních“ zrušuje.

01.01.2014

7. V § 298 odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v jehož územním obvodu má osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu sídlo. Nenachází-li se sídlo osoby na území České republiky, projedná správní delikt celní úřad, v jehož územním obvodu byl správní delikt spáchán; nelze-li místo spáchání správního deliktu spolehlivě zjistit, projedná jej celní úřad, v jehož územním obvodu bylo spáchání správního deliktu zjištěno.“.

01.01.2014

Čl. XIX

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 13/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2014

Změna daňového řádu

01.01.2014

Čl. XXI

01.01.2014

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 8 odst. 3 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

2. V § 12 odst. 4 se slovo „příjmení,“ zrušuje.

01.01.2014

3. V § 13 odst. 2 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

01.01.2014

4. V § 20 odst. 3 se slova „správce dědictví“ nahrazují slovy „osoba spravující pozůstalost, svěřenský správce“.

01.01.2014

5. V § 24 odst. 1 se slova „má způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „je svéprávná“.

01.01.2014

6. V § 24 odst. 6 se slova „organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu“.

01.01.2014

7. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „fyzické osoby nebo opatrovník“.

01.01.2014

8. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „nemůže-li ji zákonný zástupce“ nahrazují slovy „opatrovníka nebo nemohou-li ji“.

01.01.2014

9. V § 26 odst. 4 se slova „je zbaven způsobilosti k právním úkonům, je jeho způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „přestane být plně svéprávným“.

01.01.2014

10. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „ , která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem4)“ zrušují.

01.01.2014

11. V § 44 odst. 2 se slova „s tím, že se jim doručuje na adresu jejich místa podnikání nebo sídla“ zrušují.

01.01.2014

12. V § 44 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Není-li fyzická osoba jako podnikatel zapsána ve veřejném rejstříku, doručuje se jí na adresu jejího místa pobytu.“.

01.01.2014

13. V § 45 odst. 1 se slova „organizační složky jejího podniku zřízené v České republice, týká-li se písemnost činnosti této organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky nebo jiné organizační složky jejího obchodního závodu zřízené v České republice, týká-li se písemnost činnosti této pobočky nebo jiné organizační složky“.

01.01.2014

14. V § 51 odst. 2 písm. h) a i) se slovo „ , příjmení“ a slova „a příjmení“ zrušují.

01.01.2014

15. V § 53 odst. 1 písm. i) se slova „k disciplinárnímu“ nahrazují slovy „ke kárnému“.

01.01.2014

16. V § 57 odst. 3 se slova „pobočky zahraniční banky a“ nahrazují slovy „včetně zahraničních bank,“.

01.01.2014

17. V § 63 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; to neplatí, je-li úřední záznam vyhotoven úřední osobou elektronicky způsobem umožňujícím její identifikaci a zjištění změny obsahu úředního záznamu“.

01.01.2014

18. V § 67 odst. 2 se slova „Správní orgán“ nahrazují slovy „Správce daně“.

01.01.2014

19. § 69 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠69

01.01.2014

Daňová informační schránka

01.01.2014

(1) Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, poskytuje daňovému subjektu informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu rovněž prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto informace soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu, která je zřízena na technickém zařízení správce daně.

01.01.2014

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

01.01.2014

a) skutečnost, že je technicky vybaven pro zřízení daňové informační schránky,

01.01.2014

b) rozsah a členění informací soustřeďovaných v daňové informační schránce a četnost jejich aktualizace,

01.01.2014

c) podmínky a postup pro nahlížení do daňové informační schránky,

01.01.2014

d) označení správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce daně.

01.01.2014

(3) Pro výkon působnosti ve věci týkající se daňové informační schránky je místně příslušný správce daně podle § 13 odst. 1.“.

01.01.2014

20. Za § 69 se vkládají nové § 69a a 69b, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠69a

01.01.2014

Zřízení a zrušení daňové informační schránky

01.01.2014

(1) Správce daně zřídí nebo zruší daňovou informační schránku do 15 dnů od obdržení žádosti daňového subjektu.

01.01.2014

(2) Správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka a kterému dosud nebyla zřízena daňová informační schránka, a to bezodkladně po zpřístupnění datové schránky.

01.01.2014

§ 69b

01.01.2014

Nahlížení do daňové informační schránky

01.01.2014

(1) Právo nahlížet do daňové informační schránky má

01.01.2014

a) daňový subjekt,

01.01.2014

b) zástupce daňového subjektu, a to za podmínky, že je

01.01.2014

1. oprávněn zastupovat daňový subjekt při správě daní v neomezeném rozsahu u všech správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce daně, nebo

01.01.2014

2. zmocněn k přístupu do daňové informační schránky.

01.01.2014

(2) Zmocnění k zastupování podle odstavce 1 písm. b) je nutné uplatnit u příslušného správce daně; § 29 odst. 1 se nepoužije.

01.01.2014

(3) Nahlížet do daňové informační schránky lze na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

01.01.2014

a) podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo

01.01.2014

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“.

01.01.2014

21. V § 71 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

01.01.2014

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,

01.01.2014

b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo

01.01.2014

c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“.

01.01.2014

22. V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2014

(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. c).“.

01.01.2014

23. V § 92 odst. 5 písm. d) se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

24. V § 102 odst. 1 písm. g) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

01.01.2014

25. V § 106 odst. 1 písm. c) se slova „nebo zemřel bez dědice,“ zrušují.

01.01.2014

26. Nadpis nad § 125 se zrušuje.

01.01.2014

27. V § 127 odst. 3 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření.“.

01.01.2014

28. V § 148 odst. 4 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2014

29. V § 148 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2014

e) ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě daní až do dne obdržení odpovědi na tuto žádost nebo do dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce při správě daní v dané věci.“.

01.01.2014

30. V § 155 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ ; § 254 odst. 3 a 6 se použije obdobně“.

01.01.2014

31. V § 170 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

32. V § 170 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2014

(6) Je-li zástavní právo zřízeno rozhodnutím správce daně, hledí se na toto právo tak, jako by se vlastník zástavy zavázal, že

01.01.2014

a) zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh; tato skutečnost se zapíše do příslušného veřejného registru, nebo

01.01.2014

b) neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého zástavního práva zapsaného ve výhodnějším pořadí než zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně; tato skutečnost se zapíše do příslušného veřejného registru.“.

01.01.2014

33. Za § 170 se vkládá nový § 170a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠170a

01.01.2014

Výkon zástavního práva

01.01.2014

(1) Správce daně může vykonat zástavní právo podle občanského zákoníku.

01.01.2014

(2) Při výkonu zástavního práva se přiměřeně použije ustanovení o provádění daňové exekuce.“.

01.01.2014

34. V nadpisu § 173 se slovo „bankovní“ nahrazuje slovem „finanční“.

01.01.2014

35. V § 173 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Správce daně může rozhodnout o přijetí finanční záruky k zajištění dosud neuhrazené daně, a to na základě předloženého písemného prohlášení výstavce v záruční listině o tom, že na výzvu správce daně uhradí zajištěnou částku. Nejde-li o bankovní záruku, musí být záruční listina opatřena úředně ověřeným podpisem.“.

01.01.2014

36. V § 175 odst. 1 se slova „soudu nebo“ zrušují.

01.01.2014

37. V § 176 odst. 2 písm. e) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

01.01.2014

38. V § 178 odst. 4 se slova „lze se proti němu odvolat do 15 dnů ode dne doručení“ nahrazují slovy „nelze proti němu uplatnit opravné prostředky“.

01.01.2014

39. V § 178 odst. 5 písm. f) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

40. V § 180 odst. 2 se slova „ , která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo je odeslána prostřednictvím datové schránky“ nahrazují slovy „podle § 71 odst. 1“.

01.01.2014

41. V § 180 odst. 3 písm. e) se za slovo „papírech,“ vkládají slova „včetně zaknihovaných a imobilizovaných,“.

01.01.2014

42. V § 180 odst. 3 písm. f) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

43. V § 180 odst. 3 písm. g) se slova „přesné označení podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodní závody“.

01.01.2014

44. V § 180 odst. 6 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“ a slova „úkonů spočívajících“ se nahrazují slovy „právního jednání spočívajícího“.

01.01.2014

45. V § 185 odst. 1 se za slovo „manželů“ vkládají slova „nebo majetku manžela dlužníka“.

01.01.2014

46. V § 185 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

47. V § 185 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

01.01.2014

(4) Daňovou exekucí lze postihnout rovněž majetkové právo, movitou věc nebo nemovitou věc dlužníka, které mají přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice a se kterými dlužník nemůže volně nakládat.

01.01.2014

(5) Stanoví-li tento zákon dlužníkovi povinnost oznámit správci daně údaje, nevztahuje se tato povinnost na údaje, které je správce daně schopen prostřednictvím dálkového a nepřetržitého přístupu zjistit z veřejného registru; to neplatí pro prohlášení o majetku.“.

01.01.2014

48. V § 190 odst. 1 se slova „běžného, vkladového nebo jiného“ zrušují.

01.01.2014

49. V nadpisu oddílu třetího hlavy páté se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

50. V § 194 odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

51. V § 194 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

52. V § 194 se odstavec 6 zrušuje.

01.01.2014

53. Za § 194 se vkládá nový § 194a, který zní:

01.01.2014

㤠194a

01.01.2014

(1) Správce daně provádí dražbu elektronicky, pokud je k tomu technicky vybaven.

01.01.2014

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

01.01.2014

a) skutečnost, že je technicky vybaven pro provádění elektronické dražby,

01.01.2014

b) podmínky a postup pro provádění elektronické dražby.

01.01.2014

(3) Pro elektronickou dražbu se přiměřeně použijí ustanovení o dražbě.“.

01.01.2014

54. V § 195 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) datum a čas zahájení dražby, popřípadě datum a čas ukončení dražby, pokud je dražba prováděna elektronicky,“.

01.01.2014

55. V § 195 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2014

b) místo konání dražby; to neplatí, pokud je dražba prováděna elektronicky,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

01.01.2014

56. V § 195 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.01.2014

(4) Pokud je prováděna elektronická dražba, obsahuje dražební vyhláška rovněž:

01.01.2014

a) adresu internetové stránky, na které se bude elektronická dražba provádět,

01.01.2014

b) adresu internetové stránky, na které jsou zveřejněny podmínky a postup pro provádění elektronické dražby.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2014

57. V § 195 odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Rozhodne-li správce daně o zrušení konání dražby, doručuje se toto rozhodnutí jako dražební vyhláška. Proti těmto rozhodnutím nelze uplatnit opravné prostředky.“.

01.01.2014

58. V § 196 odst. 1 písm. c) se slova „nebo nájemní právo“ nahrazují slovy „ , nájemní nebo pachtovní právo, výměnek nebo výhradu zpětné koupě“.

01.01.2014

59. V § 196 odst. 2 písm. a) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

60. V § 196 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Dražební vyhlášku na dožádání příslušného správce daně zveřejní způsobem obvyklým též obecní úřad, v jehož obvodu se nachází nemovitá věc, která je předmětem dražby.“.

01.01.2014

61. V § 197 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Každý, kdo uplatňuje vůči předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je povinen prokázat toto právo správci daně ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou. Správce daně ještě před zahájením dražby rozhodne, zda jsou předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány; proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky. Jsou-li tato práva prokázána, může je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel; přechodem vlastnictví předmětu dražby na vydražitele tato práva zanikají, nejde-li o zákonné předkupní právo.“.

01.01.2014

62. V § 198 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo výhrada zpětné koupě“.

01.01.2014

63. V § 198 odst. 2 písm. d) se slova „na základě odvolání a v důsledku uplatnění dalších práv a závad“ zrušují.

01.01.2014

64. V § 199 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

65. V § 199 odstavec 6 zní:

01.01.2014

(6) Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší dražební podání, udělí se příklep tomu, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě; pokud stejné nejvyšší dražební podání učinilo více dražitelů s předkupním právem nebo s výhradou zpětné koupě, udělí se příklep tomu z nich, který učinil dražební podání jako první. Není-li takto příklep udělen, udělí se příklep dražiteli, který učinil podání jako první. Nelze-li určit, který dražitel učinil dražební podání jako první, určí licitátor vydražitele losem.“.

01.01.2014

66. V § 203 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Daňovou exekucí prodejem movitých věcí mohou být postiženy movité věci s výjimkou věcí, které mohou být předmětem daňové exekuce postižením majetkových práv.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.01.2014

67. V § 203 odst. 3 se slova „nebo místa podnikání“ zrušují.

01.01.2014

68. V § 204 odst. 2 se slovo „úkon“ nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „neplatný“ se nahrazuje slovem „neplatné“.

01.01.2014

69. V § 206 odst. 3 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

70. V § 206 odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Sepsány mohou být i věci dlužníka, které má v držení jiná osoba. Tato osoba je povinna odevzdat tyto věci daňovému exekutorovi.“.

01.01.2014

71. V § 211 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pokud je prováděna elektronická dražba, je vydražitel povinen uhradit nejvyšší dražební podání ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce. Tato lhůta nesmí být delší než 10 dnů od udělení příklepu.“.

01.01.2014

72. V § 211 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; pokud si vydražitel nepřevezme vydraženou věc, přiměřeně se použije § 84“.

01.01.2014

73. V § 211 odst. 5 se slova „nebo nájemní“ nahrazují slovy „ , nájemní nebo pachtovní“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

74. V § 213 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Výši nejnižšího dražebního podání stanoví správce daně nejméně ve výši ceny zjištěné, a to i při opakované dražbě.“.

01.01.2014

75. V § 216 odst. 3 se za slovo „papírů“ vkládají slova „ , včetně zaknihovaných a imobilizovaných,“.

01.01.2014

76. V nadpisu nad § 218 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

77. V § 218 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“, slovo „nemovitost“ se nahrazuje slovy „nemovitou věc“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

78. V § 219 odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“, slovo „úkon“ se nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „neplatný“ se nahrazuje slovem „neplatné“.

01.01.2014

79. V § 219 odst. 2 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitou věcí“.

01.01.2014

80. V § 221 odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

01.01.2014

81. V § 221 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „s výjimkou práv a závad podle § 231 odst. 1 písm. c)“.

01.01.2014

82. V § 221 odst. 1 a 2, § 221 odst. 3 písm. a) a v § 221 odst. 4 a 5 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

83. V § 221 odst. 3 písm. b) a v § 221 odst. 4 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitou věcí“.

01.01.2014

84. V § 221 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „s výjimkou práv a závad podle § 231 odst. 1 písm. c)“.

01.01.2014

85. V § 222 odst. 1, 4 a 5 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

86. V § 225 odst. 2 a 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

87. V § 225 odst. 3 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

01.01.2014

88. V § 228 odst. 2 se slovo „závady“ nahrazuje slovy „věcná břemena, výměnek nebo nájemní nebo pachtovní práva“, za slovo „břemene“ se vkládá slovo „ , výměnku“ a za slovo „nájemního“ se vkládají slova „nebo pachtovního“.

01.01.2014

89. V § 229 odst. 2 písm. e) se za slovo „nájemní“ vkládají slova „nebo pachtovní“ a za slovo „nájemního“ se vkládají slova „nebo pachtovního“.

01.01.2014

90. V § 229 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

01.01.2014

f) u náhrad za výměnek den vzniku výměnku.“.

01.01.2014

91. V § 230 odst. 1 se slova „nebo nájemních práv“ nahrazují slovy „ , nájemních nebo pachtovních práv nebo jiných práv a závad“.

01.01.2014

92. V § 230 odst. 3 se slova „nebo nájemní“ nahrazují slovy „ , výměnek nebo nájemní nebo pachtovní“.

01.01.2014

93. V § 231 odst. 1 písm. b) se slova „a nájemní“ nahrazují slovy „ , výměnky a nájemní a pachtovní“ a slova „a nájemních“ se nahrazují slovy „ , výměnků a nájemních a pachtovních“.

01.01.2014

94. V § 231 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2014

c) další práva a závady spojené s předmětem dražby.“.

01.01.2014

95. V § 231 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Zemědělský pacht, za nějž nebyla poskytnuta vydražiteli náhrada, zaniká koncem pachtovního roku, ve kterém se dražba uskutečnila.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2014

96. V § 234 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

01.01.2014

97. Nad § 238 se vkládá označení dílu 1, které včetně nadpisu zní:

01.01.2014

„Díl 1

01.01.2014

Právní nástupnictví“.

01.01.2014

98. V § 238 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

01.01.2014

99. Nadpis nad § 239 se zrušuje.

01.01.2014

100. § 239 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠239

01.01.2014

Přechod daňové povinnosti

01.01.2014

Přechodem daňové povinnosti se pro účely tohoto zákona rozumí přechod práv a povinností daňového subjektu.“.

01.01.2014

101. Za § 239 se vkládají nové § 239a až 239d, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠239a

01.01.2014

Přechod daňové povinnosti u fyzických osob

01.01.2014

(1) Pro účely správy daní se na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel žil do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

01.01.2014

(2) Daňovou povinností zůstavitele se pro účely správy daní rozumí daňová povinnost vzniklá zůstaviteli do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

01.01.2014

(3) Daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice rozhodnutím soudu o dědictví; dědic tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele.

01.01.2014

(4) Pro daňovou pohledávku, která vzniká v důsledku daňové povinnosti zůstavitele, neběží lhůta pro placení daně ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti.

01.01.2014

§ 239b

01.01.2014

Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost

01.01.2014

(1) Osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost zůstavitele, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti.

01.01.2014

(2) Pokud je daňovou povinnost zůstavitele povinno plnit více osob spravujících pozůstalost, plní ji tyto osoby společně a nerozdílně.

01.01.2014

(3) Daňovou povinnost zůstavitele spravuje správce daně, který byl příslušný ke správě této povinnosti v den smrti zůstavitele.

01.01.2014

(4) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti; tuto lhůtu nelze prodloužit.

01.01.2014

(5) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

01.01.2014

§ 239c

01.01.2014

Plnění daňové povinnosti likvidačním správcem

01.01.2014

Je-li soudem nařízena likvidace pozůstalosti, je likvidační správce povinen podat řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy, a přiznanou daň zahrnout do této zprávy.

01.01.2014

§ 239d

01.01.2014

Přechod daňové povinnosti na stát

01.01.2014

Připadne-li dědictví státu, vypořádá daňovou povinnost zůstavitele správce daně.“.

01.01.2014

102. Pod označení § 240 se vkládá nadpis „Přechod daňové povinnosti u právnických osob“.

01.01.2014

103. V § 240 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Právním nástupcem se pro účely správy daní rozumí v případě

01.01.2014

a) pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby tato zahraniční osoba,

01.01.2014

b) stálé provozovny zahraniční osoby tato zahraniční osoba,

01.01.2014

c) plátcovy pokladny plátce daně, který ji zřídil,

01.01.2014

d) zrušení právnické osoby bez likvidace a současné neexistence jiného právního nástupce zřizovatel nebo zakladatel právnické osoby.“.

01.01.2014

104. V § 240 se odstavce 3 až 7 zrušují.

01.01.2014

105. Za § 240 se vkládají nové § 240a až 240d, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠240a

01.01.2014

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace

01.01.2014

Dojde-li ke zrušení právnické osoby bez likvidace, je právní nástupce této právnické osoby povinen podat řádné daňové tvrzení týkající se její daňové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího zániku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího zániku.

01.01.2014

§ 240b

01.01.2014

Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením

01.01.2014

(1) Dojde-li k přeměně právnické osoby rozdělením, aniž by bylo dostatečně zřejmé, v jakém rozsahu přechází daňová povinnost na její právní nástupce, určí právní nástupnictví ohledně daňových povinností správce daně; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

01.01.2014

(2) Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce v souvislosti s přeměnou právnické osoby rozdělením.

01.01.2014

(3) Daňovou povinnost, která přešla na právního nástupce při přeměně právnické osoby rozdělením, spravuje dosud příslušný správce daně.

01.01.2014

§ 240c

01.01.2014

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací

01.01.2014

(1) Dojde-li ke zrušení právnické osoby s likvidací, trvá povinnost podávat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení až do dne zániku právnické osoby.

01.01.2014

(2) Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne jejího vstupu do likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího vstupu do likvidace.

01.01.2014

(3) Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování tohoto návrhu; tuto lhůtu nelze prodloužit.

01.01.2014

(4) Vznikne-li po dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku právnické osobě daňová povinnost, považuje se tato povinnost za daňovou povinnost vzniklou do dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku a právnická osoba je povinna podat dodatečné daňové tvrzení.

01.01.2014

§ 240d

01.01.2014

Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku

01.01.2014

Dojde-li k převodu poslední části privatizovaného majetku státního podniku na orgán, jemuž přísluší s tímto privatizovaným majetkem hospodařit, je státní podnik povinen podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne tohoto převodu, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem převodu; tuto lhůtu nelze prodloužit.“.

01.01.2014

106. Pod označení § 241 se vkládá nadpis „Zákaz přenosu daňové povinnosti“.

01.01.2014

107. Nadpis nad § 242 se zrušuje.

01.01.2014

108. Nad § 242 se vkládá označení dílu 2, které včetně nadpisu zní:

01.01.2014

„Díl 2

01.01.2014

Vztah k insolvenčnímu řízení“.

01.01.2014

109. Pod označení § 242 se vkládá nadpis „Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka“.

01.01.2014

110. Pod označení § 243 se vkládá nadpis „Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení“.

01.01.2014

111. Pod označení § 244 se vkládá nadpis „Daňové tvrzení při insolvenčním řízení“.

01.01.2014

112. V § 244 odst. 3 se slova „ , ke dni podání návrhu na zrušení konkursu, ke dni zrušení konkursu a ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku,“ zrušují.

01.01.2014

113. V § 244 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.01.2014

114. V § 244 odst. 4 se slova „odstavců 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

01.01.2014

115. V § 245 se slova „§ 239 odst. 3, § 240 odst. 4 až 6 a § 244 odst. 1 a 5“ nahrazují slovy „§ 239b odst. 4 a 5, § 239c, § 240a, § 240c odst. 2 a 3, § 240d a § 244 odst. 1 a 4“.

01.01.2014

116. V § 250 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2014

(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud

01.01.2014

a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a

01.01.2014

b) v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.“.

01.01.2014

117. V § 253 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti nevzniká úrok z prodlení u nedoplatku vzniklého v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele.“.

01.01.2014

Čl. XXII

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Řízení nebo jiné postupy při správě daní, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se dokončí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

2. Správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu, který má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu zpřístupněnu datovou schránku, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

3. V případě, že dojde ke smrti zůstavitele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, použijí se na přechod jeho daňové povinnosti ustanovení § 239 a § 245 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

4. V případě, že dojde k zániku právnické osoby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, použijí se na přechod její daňové povinnosti ustanovení § 240 a § 245 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

5. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

01.01.2014

Čl. XXIII

01.01.2014

Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, se mění takto:

01.01.2014

1. V § 11 odst. 5 písm. a) se slova „zahraniční banky působící na území České republiky prostřednictvím své pobočky“ nahrazují slovy „včetně zahraniční banky“.

01.01.2014

2. V § 13 odst. 4 písm. a) se slova „ , popřípadě jména, a příjmení“ zrušují.

01.01.2014

3. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

01.01.2014

4. V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

01.01.2014

Čl. XXIV

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 471/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

01.01.2014

Čl. XXV

01.01.2014

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 odst. 4 písm. c) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

2. V § 1 odst. 4 se písmena d) a e) zrušují.

01.01.2014

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena d) až h).

01.01.2014

3. V § 1 odst. 4 písm. d) se slova „převodu nemovitostí“ nahrazují slovy „nabytí nemovitých věcí“.

01.01.2014

4. V § 1 odst. 4 písm. g) se slovo „h)“ nahrazuje slovem „f)“.

01.01.2014

5. V § 18 odst. 3 písm. a) se slova „ , popřípadě jména, a příjmení“ zrušují.

01.01.2014

6. V § 20 odst. 2 se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

01.01.2014

7. V § 21 odst. 2 písm. a) se za slovo „banka“ vkládají slova „ , včetně zahraniční banky,“.

01.01.2014

8. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

01.01.2014

9. V § 25 odst. 3 se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

01.01.2014

Čl. XXVI

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Ustanovení § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije i na daň z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

2. Ustanovení § 1 odst. 4 písm. d) až f) zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije na daň darovací, daň dědickou a daň z převodu nemovitostí, pokud daňová povinnost k těmto daním nastala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

3. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o Finanční správě České republiky

01.01.2014

Čl. XXVII

01.01.2014

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 11 odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) banka, včetně zahraniční banky,“.

01.01.2014

2. V § 11 odst. 8 se slova „nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí“ nahrazují slovy „nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí“.

01.01.2014

3. V nadpisu § 14 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

4. V § 14 odst. 1 se slova „Právní úkony“ nahrazují slovy „Právně jedná“, slovo „je“ a slova „oprávněn činit“ se zrušují.

01.01.2014

5. V § 14 odst. 2 se slova „činit právní úkony“ nahrazují slovy „právně jednat“.

01.01.2014

Čl. XXVIII

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije pro správu daně z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

2. Ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se pro správu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí použije i na daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, pokud daňová povinnost k těmto daním nastala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

3. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o Celní správě České republiky

01.01.2014

Čl. XXIX

01.01.2014

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠11a

01.01.2014

Zvláštní ustanovení o poskytování informací

01.01.2014

Pověřený celní orgán určený generálním ředitelem může pro účely trestního řízení nebo pro účely zahájení trestního řízení žádat od správce daně informace získané při správě daní, je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu v oblasti boje proti trestné činnosti v případech, kdy jsou celní orgány orgány činnými v trestním řízení. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.“.

01.01.2014

2. V nadpisu § 16 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

3. V § 16 odst. 1 se slova „Právní úkony“ nahrazují slovy „Právně jedná“, slovo „je“ a slova „oprávněn činit“ se zrušují.

01.01.2014

4. V § 16 odst. 2 se slova „činit právní úkony“ nahrazují slovy „právně jednat“.

01.01.2014

5. V § 29 odst. 1 se slova „popřípadě jmen, příjmení,“ zrušují.

01.01.2014

6. V § 75 odst. 5 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,“.

01.01.2014

7. V § 75 odst. 7 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,“.

01.01.2014

8. V § 77 odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,“.

01.01.2014

Čl. XXX

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 17/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2014

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

01.01.2014

Čl. XXXI

01.01.2014

Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V části první čl. I se bod 31 zrušuje.

01.01.2014

2. V části první čl. I se bod 34 zrušuje.

01.01.2014

3. V části první čl. I se body 82 a 83 zrušují.

01.01.2014

4. V části první čl. I se bod 97 zrušuje.

01.01.2014

5. V části první čl. I se bod 112 zrušuje.

01.01.2014

6. V části první čl. II bodě 5 se slova „po 31. lednu 2015“ nahrazují slovy „po 31. lednu kalendářního roku nabytí účinnosti tohoto zákona“.

01.01.2014

7. V části první čl. II bodě 8 se slova „do 31. prosince 2014“ nahrazují slovy „do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona“.

01.01.2014

8. V části osmé čl. XVI bod 1 zní:

01.01.2014

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti této části a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

01.01.2014

9. V části šedesáté čtvrté čl. LXXXIV se bod 4 zrušuje.

01.01.2014

10. Část sedmdesátá první se včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2014

11. V části sedmdesáté čtvrté článku XCV se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Ustanovení čl. I bodů 2, 5 až 8, 13, 18, 19, 21 až 24, 27, 29, 35 až 39, 44, 46, 54, 56, 64, 65, 67, 68, 70 až 73, 75, 77, 79 a 80, 84, 86 až 94, 98 až 101,103 až 111, 113, 116, 118 až 120, 123, 125 až 127, 130, 133 až 141, 145, 146, 149 až 152, 156, čl. II bodů 2, 5, 8, 10, čl. III bodů 1, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 27, 34 až 36, 38 až 47, 51 až 53, článků XV a XVI, čl. XIX bodu 10, čl. XXV bodů 1, 4, 55, čl. XXIX bodů 1, 8 a 9, čl. XXX bodů 1 a 2, čl. XXXVII bodů 1 až 3, článku XLVI, čl. LII bodů 2 a 3, článků LVIII, LXVIII a LXIX, čl. LXXII bodu 1, čl. LXXVII bodu 1, článku LXXX a čl. LXXXIV bodů 2 až 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.“.

01.01.2014

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

01.01.2014

Čl. XXXII

01.01.2014

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 295/2012 Sb. a zákona č. 500/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

2. V § 3 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 1 písm. c) se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

3. V § 4 odst. 1 písm. a) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

4. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „a z funkčních požitků7)“ zrušují.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

01.01.2014

5. V § 4 odst. 1 písm. i) se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

01.01.2014

6. V § 4 odst. 11 písm. c) se slova „a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů9a)“ zrušují.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

01.01.2014

Čl. XXXIII

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Ustanovení § 1 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použijí na daň z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o účetnictví

01.01.2014

Čl. XXXIV

01.01.2014

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „účetní jednotky, kterými jsou“.

01.01.2014

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slovo „osoby“ nahrazuje slovy „právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví“.

01.01.2014

3. V § 1 odst. 2 písm. c) se slova „podle zvláštního právního předpisu“ zrušují.

01.01.2014

4. V § 1 odst. 2 písmeno g) zní:

01.01.2014

g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l),“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

01.01.2014

5. V § 1 odst. 2 se za písmeno h) doplňují nová písmena i) až l), která znějí:

01.01.2014

i) svěřenské fondy podle občanského zákoníku,

01.01.2014

j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

01.01.2014

k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, nebo

01.01.2014

l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.“.

01.01.2014

6. V § 1 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „(dále jen „účetní jednotky“).“ zrušují.

01.01.2014

7. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tento zákon se vztahuje také na osoby odpovědné za vedení účetnictví podle § 4a.“.

01.01.2014

8. V § 2 se za slovo „závazků“ vkládají slova „včetně dluhů“.

01.01.2014

9. V § 3 odst. 3 se slova „společností nebo družstev“ nahrazují slovy „obchodních korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

10. V § 3 odst. 4 písm. e) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

11. V § 3 odst. 6 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

12. V § 4 odst. 1 se slova „a c)“ nahrazují slovy „ , c) a i) až l)“.

01.01.2014

13. V § 4 odst. 5 písm. a) se slova „účastníky sdružení“ nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“.

01.01.2014

14. V § 4 odst. 5 písm. b) se slova „z účastníků sdružení“ nahrazují slovy „ze společníků sdružených ve společnosti“.

01.01.2014

15. V § 4 odst. 5 závěrečné části ustanovení se slova „účastníky sdružení“ nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“.

01.01.2014

16. V § 4 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a vyhotovení výroční zprávy“.

01.01.2014

17. V § 4 odst. 8 písm. v) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

18. V § 4 odst. 12 se za slova „společnostech,2)“ vkládají slova „práv z“ a za slova „papírů3)“ se vkládají slova „a zaknihovaných cenných papírů (dále jen „cenný papír“)“.

01.01.2014

19. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

01.01.2014

㤠4a

01.01.2014

(1) Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídá správce; je-li několik správců pověřených společnou správou, odpovídají společně a nerozdílně. Za vedení účetnictví svěřenských fondů, které jsou investičním fondem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají správce a obhospodařovatel společně a nerozdílně.

01.01.2014

(2) Za vedení účetnictví ostatních investičních fondů bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají administrátor a obhospodařovatel společně a nerozdílně.

01.01.2014

(3) Za vedení účetnictví dalších účetních jednotek bez právní osobnosti, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají osoba, které je uloženo sestavit účetní závěrku, a osoba, která jedná jménem účetní jednotky, případně jiná osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, a to společně a nerozdílně.“.

01.01.2014

20. V § 9 odst. 3 písm. a) se slovo „subjektivitu“ nahrazuje slovem „osobnost“.

01.01.2014

21. V § 9 odst. 4 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „l)“.

01.01.2014

22. V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „společností nebo družstev“ nahrazují slovy „obchodních korporací“.

01.01.2014

23. V § 17 odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

24. V § 17 odst. 4 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

25. V § 17 odst. 5 se slova „společností, družstvem“ nahrazují slovy „obchodní korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

26. V § 17 odst. 6 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

27. V § 17 odst. 7 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

28. V § 18 odst. 2 písm. a) se za slova „a) až c)“ vkládají slova „a i) až l)“.

01.01.2014

29. V § 18 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovo „h)“ se vkládají slova „nebo podpisový záznam osob stanovených v § 4a účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. i) až l)“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

30. V § 20 odst. 1 písm. b) se slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

01.01.2014

31. V § 20 odst. 1 písm. d) se za slovo „h)“ vkládají slova „a l)“.

01.01.2014

32. V § 20 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

01.01.2014

e) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. i) za podmínek podle písmene a) a“.

01.01.2014

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

01.01.2014

33. V § 24 odst. 3 písm. a) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

34. V § 27 odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

01.01.2014

35. V § 28 odst. 1 se slova „Pozemky a jiný majetek“ nahrazují slovy „Majetek nebo jeho části“.

01.01.2014

36. V § 31 odst. 4 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „l)“.

01.01.2014

37. V § 37a odst. 1 úvodní části ustanovení se za číslo „37“ vkládají slova „nebo osoba odpovědná za vedení účetnictví podle tohoto zákona“.

01.01.2014

38. V § 38a se slovo „subjektivitu“ nahrazuje slovem „osobnost“.

01.01.2014