PLUS na zkoušku

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Částka 132/2013
Platnost od 30.10.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2014

340

01.01.2014

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU

01.01.2014

ze dne 9. října 2013

01.01.2014

o dani z nabytí nemovitých věcí

01.01.2014

Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:


01.01.2014

ČÁST PRVNÍ

01.01.2014

DAŇ

01.01.2014

HLAVA I

01.01.2014

SUBJEKT DANĚ

01.01.2014

§ 1

01.01.2014

Poplatník daně

01.01.2014

(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je

01.01.2014

a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel,

01.01.2014

b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.

01.01.2014

(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do nebo z podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto fondy jako na jediné nabyvatele nebo převodce vlastnického práva k nemovité věci.

01.01.2014

HLAVA II

01.01.2014

PŘEDMĚT DANĚ

01.01.2014

§ 2

01.01.2014

Vymezení předmětu daně

01.01.2014

(1) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je

01.01.2014

a) pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,

01.01.2014

b) právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo

01.01.2014

c) spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).

01.01.2014

(2) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je uvedena v odstavci 1, na základě

01.01.2014

a) zajišťovacího převodu práva,

01.01.2014

b) úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.

01.01.2014

(3) V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.

01.01.2014

§ 3

01.01.2014

Nabytí vlastnického práva

01.01.2014

Za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také

01.01.2014

a) vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a

01.01.2014

b) nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla

01.01.2014

1. samostatnou nemovitou věcí,

01.01.2014

2. součástí práva stavby, nebo

01.01.2014

3. neoprávněně zřízena na tomto pozemku.

01.01.2014

§ 4

01.01.2014

Úplata

01.01.2014

(1) Úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté plnění.

01.01.2014

(2) Hodnota nepeněžního plnění se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku. Spočívá-li nepeněžní plnění v poskytnutí nemovité věci a lze-li určit směrnou hodnotu, může poplatník zvolit, že hodnotou nepeněžního plnění je směrná hodnota.

01.01.2014

(3) Nelze-li ke dni nabytí vlastnického práva k nemovité věci určit hodnotu nepeněžního plnění podle zákona upravujícího oceňování majetku, je touto hodnotou zjištěná cena nabývané nemovité věci snížená o úplatu, jejíž hodnotu určit lze.

01.01.2014

§ 5

01.01.2014

Vyloučení z předmětu daně

01.01.2014

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí není nabytí vlastnického práva k nemovité věci

01.01.2014

a) prováděním pozemkových úprav,

01.01.2014

b) přeměnami obchodních korporací, nebo

01.01.2014

c) poskytnuté jako náhrada při vyvlastnění.

01.01.2014

HLAVA III

01.01.2014

OSVOBOZENÍ OD DANĚ

01.01.2014

§ 6

01.01.2014

Věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti

01.01.2014

(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci

01.01.2014

a) členským státem Evropské unie,

01.01.2014

b) jiným státem, je-li zaručena vzájemnost,

01.01.2014

c) územním samosprávným celkem, došlo-li k nabytí vlastnického práva k nemovité věci v souvislosti se

01.01.2014

1. změnou jeho území,

01.01.2014

2. zánikem právnické osoby zřízené nebo založené územním samosprávným celkem, nebo

01.01.2014

3. snížením základního kapitálu obchodní korporace, je-li územní samosprávný celek jejím jediným členem.

01.01.2014

(2) Od daně z nabytí nemovitých věcí je za podmínky, že nejde o veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci

01.01.2014

a) právnickou osobou, nabývá-li vlastnické právo k nemovité věci z majetku členského státu Evropské unie nebo z majetku jiného státu, je-li u tohoto jiného státu zachována vzájemnost, a členský stát Evropské unie nebo jiný stát je

01.01.2014

1. zřizovatelem této právnické osoby, nebo

01.01.2014

2. jediným členem této právnické osoby,

01.01.2014

b) právnickou osobou, nabývá-li vlastnické právo k nemovité věci z majetku územního samosprávného celku a územní samosprávný celek je

01.01.2014

1. zřizovatelem této právnické osoby, nebo

01.01.2014

2. jediným členem této právnické osoby.

01.01.2014

(3) U územního samosprávného celku je podmínka jediného člena splněna i v případě, že členy právnické osoby jsou pouze územní samosprávné celky.

01.01.2014

§ 7

01.01.2014

Věcná osvobození u nových staveb

01.01.2014

(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k

01.01.2014

a) pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu,

01.01.2014

b) nové stavbě rodinného domu,

01.01.2014

c) jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem,

01.01.2014

1. v nové stavbě bytového domu, nebo

01.01.2014

2. nově vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek, v bytovém domě,

01.01.2014

d) jednotce v bytovém domě, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.

01.01.2014

(2) Nabytí vlastnického práva k nemovité věci podle odstavce 1 je od daně osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat.

01.01.2014

§ 8

01.01.2014

Věcná osvobození u jednotek

01.01.2014

(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.

01.01.2014

(2) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá,

01.01.2014

a) je nájemcem této jednotky,

01.01.2014

b) je členem této právnické osoby a

01.01.2014

c) podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.

01.01.2014

(3) Stane-li se jednotka součástí společného jmění manželů, nárok na osvobození od daně vznikne i v případě, kdy podmínky podle odstavců 1 nebo 2 splní alespoň jeden z manželů.

01.01.2014

§ 9

01.01.2014

Ostatní věcná osvobození

01.01.2014

(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci při

01.01.2014

a) provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast,

01.01.2014

b) vložení nemovité věci do sociálního družstva nebo evropského fondu sociálního podnikání.

01.01.2014

(2) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu podle zákona upravujícího daně z příjmů, jejím uživatelem podle zákona upravujícího daně z příjmů; pro účely daně z nabytí nemovitých věcí může být předmětem finančního leasingu i právo stavby.

01.01.2014

HLAVA IV

01.01.2014

ZÁKLAD DANĚ

01.01.2014

§ 10

01.01.2014

Stanovení základu daně

01.01.2014

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj.

01.01.2014

§ 11

01.01.2014

Nabývací hodnota

01.01.2014

(1) Nabývací hodnotou je

01.01.2014

a) sjednaná cena,

01.01.2014

b) srovnávací daňová hodnota,

01.01.2014

c) zjištěná cena, nebo

01.01.2014

d) zvláštní cena.

01.01.2014

(2) Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.

01.01.2014

§ 12

01.01.2014

Postup určení nabývací hodnoty

01.01.2014

(1) Nabývací hodnotou je sjednaná cena,

01.01.2014

a) je-li vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě, nebo

01.01.2014

b) stanoví-li toto zákonné opatření Senátu, že nabývací hodnotou je výlučně sjednaná cena.

01.01.2014

(2) Nabývací hodnotou je srovnávací daňová hodnota, je-li vyšší než sjednaná cena.

01.01.2014

(3) Nabývací hodnotou je zjištěná cena,

01.01.2014

a) není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota, nebo

01.01.2014

b) stanoví-li toto zákonné opatření Senátu, že nabývací hodnotou je výlučně zjištěná cena.

01.01.2014

(4) Lze-li určit zvláštní cenu, je nabývací hodnotou výlučně tato cena.

01.01.2014

§ 13

01.01.2014

Sjednaná cena

01.01.2014

Sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

01.01.2014

§ 14

01.01.2014

Srovnávací daňová hodnota

01.01.2014

(1) Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 %

01.01.2014

a) směrné hodnoty, nebo

01.01.2014

b) zjištěné ceny.

01.01.2014

(2) Poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu.

01.01.2014

(3) Pro určení srovnávací daňové hodnoty se vždy použije zjištěná cena,

01.01.2014

a) neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty, nebo

01.01.2014

b) nelze-li určit směrnou hodnotu.

01.01.2014

(4) K určení srovnávací daňové hodnoty v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, se souhrn hodnot všech podílů spoluvlastníka na nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním určí buď použitím zjištěné ceny, nebo použitím směrné hodnoty.

01.01.2014

§ 15

01.01.2014

Směrná hodnota

01.01.2014

(1) Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci.

01.01.2014

(2) Směrná hodnota u zemědělského pozemku vychází výlučně z ceny určené podle bonitovaných půdně ekologických jednotek a u lesního pozemku ze základní ceny určené podle souborů lesních typů, pokud tyto pozemky

01.01.2014

a) nejsou zastavěny,

01.01.2014

b) netvoří funkční celek se stavbou nebo jednotkou,

01.01.2014

c) nejsou územním plánem nebo regulačním plánem předpokládány k jinému využití a

01.01.2014

d) nejsou na základě vydaného rozhodnutí nebo souhlasu podle stavebního zákona určeny k zastavění.

01.01.2014

(3) Směrná hodnota se určuje u

01.01.2014

a) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo stavba garáže, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,

01.01.2014

b) stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby garáže, nejsou-li tyto stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,

01.01.2014

c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a u pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek,

01.01.2014

d) nemovité věci tvořící příslušenství k nemovitým věcem uvedeným v písmenech a) až c),

01.01.2014

e) pozemku bez trvalého porostu, na němž není zřízena stavba a k němuž nebylo zřízeno právo stavby.

01.01.2014

(4) Směrná hodnota se neurčuje u

01.01.2014

a) lesního pozemku s lesním porostem,

01.01.2014

b) pozemku, který je vodní plochou,

01.01.2014

c) stavby hromadné garáže a u pozemku, jehož součástí je stavba hromadné garáže,

01.01.2014

d) nedokončené stavby nebo jednotky a u pozemku, jehož součástí je nedokončená stavba.

01.01.2014

(5) Pro určování směrné hodnoty u pozemku je při nesouladu mezi druhem pozemku uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem rozhodující skutečný stav.

01.01.2014

(6) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou postup určení směrné hodnoty.

01.01.2014

§ 16

01.01.2014

Zjištěná cena

01.01.2014

Zjištěná cena je cena zjištěná podle zákona upravujícího oceňování majetku.

01.01.2014

§ 17

01.01.2014

Zvláštní cena při vydražení a předražku

01.01.2014

Zvláštní cena je cena dosažená vydražením nebo předražkem při

01.01.2014

a) výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci podle občanského soudního řádu,

01.01.2014

b) exekuci prodejem nemovité věci podle exekučního řádu,

01.01.2014

c) daňové exekuci prodejem nemovité věci podle daňového řádu, nebo

01.01.2014

d) prodeji nemovité věci ve veřejné dražbě podle zákona upravujícího veřejné dražby.

01.01.2014

§ 18

01.01.2014

Zvláštní cena u obchodních korporací

01.01.2014

(1) Zvláštní cena je v případě

01.01.2014

a) vkladu nemovité věci do osobní společnosti cena nemovité věci uvedená ve společenské smlouvě této společnosti,

01.01.2014

b) vkladu nemovité věci do družstva cena nemovité věci určená znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu,

01.01.2014

c) vkladu nemovité věci do kapitálové společnosti cena nemovité věci určená

01.01.2014

1. znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu,

01.01.2014

2. pro účely zvyšování základního kapitálu kapitálové společnosti podle zákona o obchodních korporacích,

01.01.2014

d) příplatku společníka na vytvoření vlastního kapitálu obchodní společnosti nepeněžním plněním ve formě nemovité věci nad svůj vklad cena této nemovité věci určená podle zákona o obchodních korporacích.

01.01.2014

(2) Byly-li při vkladu nemovité věci do obchodní korporace do ceny nemovité věci započteny dluhy převzaté obchodní korporací, zvláštní cenou podle odstavce 1 je cena nemovité věci bez započtení těchto dluhů.

01.01.2014

§ 19

01.01.2014

Zvláštní cena v souvislosti s insolvencí

01.01.2014

Zvláštní cena je cena

01.01.2014

a) dosažená prodejem nemovité věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení,

01.01.2014

b) nemovité věci určená znaleckým posudkem vypracovaným znalcem pro účely ocenění majetkové podstaty a schváleným schůzí věřitelů při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.

01.01.2014

§ 20

01.01.2014

Zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí

01.01.2014

Zvláštní cena je cena dosažená prodejem nemovité věci

01.01.2014

a) v rámci nařízené likvidace pozůstalosti nebo

01.01.2014

b) z pozůstalosti osobou spravující pozůstalost.

01.01.2014

§ 21

01.01.2014

Zvláštní cena v ostatních případech

01.01.2014

Zvláštní cena je

01.01.2014

a) cena dosažená prodejem nemovité věci z majetku členského státu Evropské unie nebo jiného státu,

01.01.2014

b) při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem náhrada, rozdíl v penězích nebo úplata poskytnutá při prodeji nemovité věci v dražbě,

01.01.2014

c) částka odpovídající části peněžního ocenění nemovité věci připadající na spoluvlastnický podíl společníka při sdružení majetku do společnosti,

01.01.2014

d) náhrada za

01.01.2014

1. vyvlastnění stanovená pravomocným rozhodnutím ve vyvlastňovacím řízení nebo v řízení před soudem,

01.01.2014

2. nabytý pozemek zastavěný přestavkem, nebo

01.01.2014

3. stavbu, je-li tato náhrada poskytnuta vlastníkem pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby,

01.01.2014

e) náhrada poskytnutá v souvislosti s neoprávněným zřízením stavby na cizím pozemku,

01.01.2014

f) cena stanovená při převzetí pozemku potřebného pro nezbytnou cestu.

01.01.2014

§ 22

01.01.2014

Výlučnost sjednané ceny

01.01.2014

(1) Sjednaná cena je výlučně nabývací hodnotou, jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci z majetku nebo do majetku územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti.

01.01.2014

(2) Sjednaná cena je výlučně nabývací hodnotou, jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci ujednané ve smlouvě o výstavbě, které je nabyto za účelem vzniku nové jednotky nebo změny dosavadní jednotky nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou domu.

01.01.2014

§ 23

01.01.2014

Výlučnost zjištěné ceny

01.01.2014

Zjištěná cena je výlučně nabývací hodnotou,

01.01.2014

a) jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě

01.01.2014

1. finančního leasingu podle zákona upravujícího daně z příjmů,

01.01.2014

2. zajišťovacího převodu práva,

01.01.2014

3. úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva,

01.01.2014

4. nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu nebo jeho části, jejichž je tato nemovitá věc součástí,

01.01.2014

b) je-li současně s nabytím vlastnického práva k nemovité věci nabýváno vlastnické právo k jinému majetku a sjednanou cenu nemovité věci nelze pro účely daně z nabytí nemovitých věcí samostatně stanovit.

01.01.2014

§ 24

01.01.2014

Uznatelný výdaj

01.01.2014

Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání, pokud tento výdaj uplatní poplatník v daňovém přiznání nebo v dodatečném daňovém přiznání.

01.01.2014

§ 25

01.01.2014

Přepočet cizí měny na českou měnu

01.01.2014

Je-li úplata stanovena v cizí měně, provede se přepočet na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

01.01.2014

HLAVA V

01.01.2014

SAZBA, VÝPOČET A ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANĚ

01.01.2014

§ 26

01.01.2014

Sazba daně

01.01.2014

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.

01.01.2014

§ 27

01.01.2014

Výpočet daně

01.01.2014

Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.

01.01.2014

§ 28

01.01.2014

Rozpočtové určení daně

01.01.2014

Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního rozpočtu.

01.01.2014

ČÁST DRUHÁ

01.01.2014

SPRÁVA DANĚ

01.01.2014

HLAVA I

01.01.2014

OBECNÁ USTANOVENÍ

01.01.2014

Díl 1

01.01.2014

Základní ustanovení

01.01.2014

§ 29

01.01.2014

Místní příslušnost

01.01.2014

(1) Místně příslušným ke správě daně z nabytí nemovitých věcí je správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nachází

01.01.2014

a) nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo

01.01.2014

b) pozemek zatížený právem stavby.

01.01.2014

(2) Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně, je místně příslušným správcem daně místně příslušný správce daně z příjmů poplatníka.

01.01.2014

§ 30

01.01.2014

Solidární daňová povinnost

01.01.2014

(1) Poplatníci, u kterých nelze určit velikost jejich podílů na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.

01.01.2014

(2) Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

01.01.2014

(3) Nezvolí-li si poplatníci, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, společného zmocněnce, je poplatník, který první podal daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, jejich společným zástupcem.

01.01.2014

§ 31

01.01.2014

Poskytování informací

01.01.2014

(1) Správce daně poskytuje informace o cenách nemovitých věcí a údajích nutných k určení směrné hodnoty zeměměřickým a katastrálním orgánům pro účely vedení cenových údajů a údajů pro daňové účely.

01.01.2014

(2) Poskytnutí informací podle odstavce 1 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

01.01.2014

Díl 2

01.01.2014

Daňové přiznání

01.01.2014

Oddíl 1

01.01.2014

Lhůta pro podání daňového přiznání

01.01.2014

§ 32

01.01.2014

Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí

01.01.2014

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad

01.01.2014

a) vlastnického práva k nemovité věci,

01.01.2014

b) práva stavby, nebo

01.01.2014

c) správy svěřenského fondu.

01.01.2014

§ 33

01.01.2014

Nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí

01.01.2014

(1) Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí.

01.01.2014

(2) Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat v případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí, nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž

01.01.2014

a) byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě, s výjimkou veřejné dražby, vydražitelem nebo předražitelem,

01.01.2014

b) bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě, nebo

01.01.2014

c) byla poskytnuta náhrada za neoprávněně zřízenou stavbu nebo nabylo právní moci rozhodnutí soudu nebo nabylo účinnosti právní jednání, kterými se tato náhrada určuje.

01.01.2014

Oddíl 2

01.01.2014

Příloha daňového přiznání

01.01.2014

§ 34

01.01.2014

Písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci

01.01.2014

Přílohou daňového přiznání je

01.01.2014

a) písemnost, na jejímž základě bylo zapsáno vlastnické právo, právo stavby nebo správa svěřenského fondu do katastru nemovitostí, s přiloženým vyrozuměním katastrálního úřadu o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, je-li nemovitá věc evidována v katastru nemovitostí, nebo

01.01.2014

b) písemnost, kterou se potvrzuje nebo osvědčuje nabytí vlastnického práva k nemovité věci, není-li nemovitá věc evidována v katastru nemovitostí.

01.01.2014

§ 35

01.01.2014

Písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu

01.01.2014

Přílohou daňového přiznání je písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu, je-li nabývací hodnotou tato cena.

01.01.2014

§ 36

01.01.2014

Znalecký posudek

01.01.2014

(1) Přílohou daňového přiznání je znalecký posudek o zjištěné ceně, je-li nabývací hodnotou

01.01.2014

a) zjištěná cena,

01.01.2014

b) sjednaná cena, je-li porovnávána pro účely určení nabývací hodnoty se srovnávací daňovou hodnotou, pro jejíž určení se použila zjištěná cena, nebo

01.01.2014

c) srovnávací daňová hodnota, pro jejíž určení se použila zjištěná cena.

01.01.2014

(2) Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o nabytí vlastnického práva k

01.01.2014

a) nemovité věci, které je osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí, nebo

01.01.2014

b) pozemku bez trvalého porostu, na němž není zřízena stavba a k němuž nebylo zřízeno právo stavby.

01.01.2014

(3) Neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty, a to ani na výzvu správce daně, vyzve správce daně poplatníka k předložení znaleckého posudku.

01.01.2014

§ 37

01.01.2014

Doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci

01.01.2014

Uplatní-li poplatník uznatelný výdaj, je přílohou daňového přiznání doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu.

01.01.2014

§ 38

01.01.2014

Společné ustanovení pro přílohy daňového přiznání

01.01.2014

Přílohy daňového přiznání postačí přiložit v prosté kopii v listinné nebo elektronické podobě.

01.01.2014

§ 39

01.01.2014

Výjimka z povinnosti předkládat přílohy daňového přiznání

01.01.2014

(1) Písemnost, která je přílohou daňového přiznání, se nevyžaduje, pokud správce daně může způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup z informačních systémů veřejné správy

01.01.2014

a) takovou písemnost získat nebo

01.01.2014

b) skutečnost, která je dokládána takovou písemností, ověřit.

01.01.2014

(2) Správce daně zveřejní na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, která písemnost se nevyžaduje jako příloha daňového přiznání.

01.01.2014

Oddíl 3

01.01.2014

Vyloučení povinnosti podat daňové přiznání

01.01.2014

§ 40

01.01.2014

Poplatníci nepodávající daňové přiznání

01.01.2014

Daňové přiznání se nepodává, jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci

01.01.2014

a) členským státem Evropské unie,

01.01.2014

b) jiným státem, pokud je nabytí vlastnického práva k nemovité věci osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí.

01.01.2014

Díl 3

01.01.2014

Stanovení a placení daně

01.01.2014

§ 41

01.01.2014

Limit pro stanovení a placení daně a ručení

01.01.2014

(1) Činí-li daň z nabytí nemovitých věcí méně než 200 Kč, daň se nestanoví a neplatí.

01.01.2014

(2) Je-li poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, je nabyvatel tohoto práva ručitelem.

01.01.2014

HLAVA II

01.01.2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TVRZENÍ, STANOVENÍ A PLACENÍ DANĚ

01.01.2014

§ 42

01.01.2014

Základní ustanovení

01.01.2014

Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně se použijí, zvolí-li si poplatník, že k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu.

01.01.2014

§ 43

01.01.2014

Daňové přiznání

01.01.2014

(1) Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit zálohu a uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty, jimiž jsou údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.

01.01.2014

(2) Poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň z nabytí nemovitých věcí.

01.01.2014

§ 44

01.01.2014

Záloha

01.01.2014

Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny.

01.01.2014

§ 45

01.01.2014

Zaokrouhlování zálohy

01.01.2014

Záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

01.01.2014

§ 46

01.01.2014

Splatnost zálohy

01.01.2014

Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.

01.01.2014

§ 47

01.01.2014

Vyměření zálohy

01.01.2014

Pro vyměření zálohy se použijí ustanovení daňového řádu o vyměření daně.

01.01.2014

§ 48

01.01.2014

Splatnost zálohy vyměřené z moci úřední

01.01.2014

(1) Je-li záloha vyměřená správcem daně vyšší než záloha tvrzená poplatníkem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 30 dnů od doručení platebního výměru.

01.01.2014

(2) V náhradní lhůtě podle odstavce 1 je splatná i záloha vyměřená z moci úřední.

01.01.2014

§ 49

01.01.2014

Vyměření daně vyšší než záloha

01.01.2014

(1) Je-li daň z nabytí nemovitých věcí vyšší než záloha, je rozdíl mezi daní a zálohou splatný ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru.

01.01.2014

(2) Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.

01.01.2014

(3) Činí-li rozdíl mezi daní a zálohou méně než 200 Kč, daň se stanoví ve výši zálohy.

01.01.2014

§ 50

01.01.2014

Vyměření daně neodchylující se od zálohy

01.01.2014

(1) Neodchyluje-li se vyměřovaná daň z nabytí nemovitých věcí od vyměřované zálohy, hledí se na vyměřovanou zálohu jako na tvrzenou daň.

01.01.2014

(2) Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.

01.01.2014

§ 51

01.01.2014

Úrok z prodlení

01.01.2014

(1) Úrok z prodlení v případě úročení nedoplatku na záloze se uplatní i po dni splatnosti zálohované daně.

01.01.2014

(2) V případě, kdy v rámci doměření daně dojde ke zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou a k tomuto zvýšení nedojde v důsledku porušení povinností ze strany poplatníka, poplatníkovi

01.01.2014

a) vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení u části doměřené daně odpovídající zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou až od náhradního dne splatnosti doměřeného rozdílu,

01.01.2014

b) nevzniká povinnost uhradit penále u části doměřené daně odpovídající zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou.

01.01.2014

§ 52

01.01.2014

Dodatečné daňové přiznání

01.01.2014

Poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání, pokud zjistí, že

01.01.2014

a) část daně odpovídající stanovené záloze má být vyšší než poslední známá daň nebo

01.01.2014

b) uvedl nesprávné údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty.

01.01.2014

ČÁST TŘETÍ

01.01.2014

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

01.01.2014

§ 53

01.01.2014

Vzájemné darování

01.01.2014

Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.

01.01.2014

§ 54

01.01.2014

Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti

01.01.2014

Skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, zakládá daňovou povinnost i v případě, že k ní došlo na základě právního jednání,

01.01.2014

a) od kterého bylo později odstoupeno,

01.01.2014

b) které se později ukázalo zdánlivým nebo neplatným,

01.01.2014

c) které bylo zrušeno splněním rozvazovací podmínky, nebo

01.01.2014

d) které bylo zrušeno z důvodu neúměrného zkrácení.

01.01.2014

§ 55

01.01.2014

Zánik daňové povinnosti

01.01.2014

(1) Daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí zaniká v případě

01.01.2014

a) odstoupení od smlouvy, na jejímž základě bylo nabyto vlastnické právo k nemovité věci,

01.01.2014

b) zdánlivosti nebo neplatnosti právního jednání, na základě kterého bylo nabyto vlastnické právo k nemovité věci,

01.01.2014

c) splnění rozvazovací podmínky,

01.01.2014

d) zrušení smlouvy v důsledku neúměrného zkrácení,

01.01.2014

e) zrušení vyvlastnění, nebo

01.01.2014

f) zániku zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemovité věci s výjimkou případu, kdy se převod tohoto práva stane nepodmíněným.

01.01.2014

(2) Daňová povinnost podle odstavce 1 zaniká pouze tehdy, pokud

01.01.2014

a) vlastníkem nemovité věci je původní vlastník nebo osoba, jejíž vlastnické právo vzniklo v důsledku existence vlastnického práva původního vlastníka, a

01.01.2014

b) skutečnost podle odstavce 1 poplatník uplatní v daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání.

01.01.2014

(3) Daňová povinnost podle odstavce 1 zaniká ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí správce daně o stanovení daně na základě přiznání podle odstavce 2 písm. b) s tím, že daň lze stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.

01.01.2014

§ 56

01.01.2014

Jednotky

01.01.2014

Ustanovení tohoto zákonného opatření Senátu o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.

01.01.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2014

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

01.01.2014

§ 57

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

Pro daňové povinnosti u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije zákon č. 357/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.


01.01.2014

§ 58

01.01.2014

Zrušovací ustanovení

01.01.2014

Zrušuje se:

01.01.2014

1. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

01.01.2014

2. Zákon č. 18/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

01.01.2014

3. Zákon č. 322/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb.

01.01.2014

4. § 48 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

01.01.2014

5. Část desátá zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

01.01.2014

6. Čl. IV zákona č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.

01.01.2014

7. Zákon č. 113/1994 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.

01.01.2014

8. Část pátá zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

01.01.2014

9. Zákon č. 96/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

10. Část šestá zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

01.01.2014

11. Zákon č. 203/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

12. Část pátá zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).

01.01.2014

13. Zákon č. 169/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

14. Část třetí zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

15. Část čtvrtá zákona č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách.

01.01.2014

16. Část šestá zákona č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

17. Část padesátá čtvrtá zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze.

01.01.2014

18. Část třetí zákona č. 340/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

19. Část čtvrtá zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů.

01.01.2014

20. Část třetí zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

01.01.2014

21. Část šestnáctá zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

01.01.2014

22. Část šestá zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).

01.01.2014

23. Část třináctá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

01.01.2014

24. Část první zákona č. 420/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony.

01.01.2014

25. Část šestá zákona č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

01.01.2014

26. Část čtrnáctá zákona č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky.

01.01.2014

27. Část šestá zákona č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích.

01.01.2014

28. Část třicátá sedmá zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

01.01.2014

29. Část osmá zákona č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

01.01.2014

30. Část šestá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.

01.01.2014

31. Část pátá zákona č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

01.01.2014

32. Část dvacátá třetí zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.

01.01.2014

33. Zákon č. 476/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

34. Část čtvrtá zákona č. 215/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

35. Část sedmnáctá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.

01.01.2014

36. Část osmá zákona č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

01.01.2014

37. Část druhá zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

01.01.2014

38. Část pátá zákona č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony.

01.01.2014

39. Část třetí zákona č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

01.01.2014

40. Část dvanáctá zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.

01.01.2014

41. Část osmá zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření.

01.01.2014

42. Část sedmá zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.

01.01.2014

43. Část šestá zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

01.01.2014

44. Část třetí zákona č. 466/2011 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony.

01.01.2014

45. Část třetí zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).

01.01.2014

46. Část osmá zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

01.01.2014

47. Část desátá zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření.

01.01.2014

48. Část druhá zákona č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.

01.01.2014

49. Část čtvrtá a část devátá zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.

01.01.2014

50. Část jedenáctá zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.

01.01.2014

51. Vyhláška ministerstva financí č. 207/1993 Sb., o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady.


01.01.2014

ČÁST PÁTÁ

01.01.2014

ÚČINNOST

01.01.2014

§ 59

01.01.2014

Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


01.01.2014

Štěch v. r.

01.01.2014

Zeman v. r.

01.01.2014

Rusnok v. r.

Přesunout nahoru