PLUS na zkoušku

Zákon č. 308/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

Částka 117/2013
Platnost od 02.10.2013
Účinnost od 01.12.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.12.2013

308

01.12.2013

ZÁKON

01.12.2013

ze dne 12. září 2013,

01.12.2013

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

01.12.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.12.2013

ČÁST PRVNÍ

01.12.2013

Změna zákona o České obchodní inspekci

01.12.2013

Čl. I

01.12.2013

V § 2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.12.2013

e) povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti.“.

01.12.2013

ČÁST DRUHÁ

01.12.2013

Změna zákona o přestupcích

01.12.2013

Čl. II

01.12.2013

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb., se mění takto:

01.12.2013

1. V § 18 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.12.2013

2. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „ , nebo“.

01.12.2013

3. V § 18 odst. 1 se za písmeno b) doplňuje písmeno c), které zní:

01.12.2013

c) vlastník není znám.“.

01.12.2013

ČÁST TŘETÍ

01.12.2013

Změna živnostenského zákona

01.12.2013

Čl. III

01.12.2013

V § 60a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se za slovo „kontrolují“ vkládají slova „dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti,“.

01.12.2013

ČÁST ČTVRTÁ

01.12.2013

Změna zákona o lihu

01.12.2013

Čl. IV

01.12.2013

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.12.2013

1. V § 4 odst. 9 se za slovo „prodeje“ vkládají slova „ , ani předmětem skladování v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou“.

01.12.2013

2. V § 17 odst. 1 písmeno j) zní:

01.12.2013

j) v rozporu s § 4 odst. 9

01.12.2013

1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, nebo

01.12.2013

2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou.“.

01.12.2013

3. V § 17a odst. 1 písmeno a) zní:

01.12.2013

a) v rozporu s § 4 odst. 9

01.12.2013

1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, nebo

01.12.2013

2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,“.

01.12.2013

ČÁST PÁTÁ

01.12.2013

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

01.12.2013

Čl. V

01.12.2013

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

01.12.2013

1. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:

01.12.2013

i) kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí pří výkonu své jiné působnosti,

01.12.2013

j) kontroluje dodržování povinností při označování lihovin podle zákona upravujícího potraviny,

01.12.2013

k) kontroluje dodržování povinností stanovených pro sledovatelnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecné zásady a požadavky potravinového práva.“.

01.12.2013

2. V § 3 odst. 4 písmeno z) zní:

01.12.2013

z) informuje bezodkladně správce spotřební daně a obecní živnostenský úřad, zjistí-li, že

01.12.2013

1. byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků,

01.12.2013

2. byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků, nebo

01.12.2013

3. byla porušena povinnost při značení lihu nebo nakládání s lihem,“.

01.12.2013

3. V § 11 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

01.12.2013

d) poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie21) upravujícím požadavky na zemědělské výrobky.

01.12.2013

21) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.“.

01.12.2013

ČÁST ŠESTÁ

01.12.2013

Změna zákona o spotřebních daních

01.12.2013

Čl. VI

01.12.2013

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 500/2012 Sb., se mění takto:

01.12.2013

1. V § 76 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.12.2013

(2) Plátce, který je registrovanou osobou podle zákona o povinném značení lihu, podává daňové přiznání elektronicky.“.

01.12.2013

2. V § 115 odst. 1 se slova „obecnímu živnostenskému úřadu“ nahrazují slovy „jiným orgánům příslušným k prověřování plnění povinností při značení tabákových výrobků“.

01.12.2013

3. V § 134 odst. 1 se slova „obecnímu živnostenskému úřadu“ nahrazují slovy „jiným orgánům příslušným k prověřování dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků“.

01.12.2013

4. V § 135zt odst. 4 a v § 135zy odst. 4 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“.

01.12.2013

ČÁST SEDMÁ

01.12.2013

Změna zákona o Celní správě České republiky

01.12.2013

Čl. VII

01.12.2013

V § 58 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, se za písmeno m) vkládají nová písmena n) až q), která znějí:

01.12.2013

n) z centrálního registru silničních vozidel,

01.12.2013

o) z centrálního registru řidičů,

01.12.2013

p) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,

01.12.2013

q) z agendového informačního systému cizinců,“.

01.12.2013

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno r).

01.01.2014

ČÁST OSMÁ

01.01.2014

Změna celního zákona

01.01.2014

Čl. VIII

01.01.2014

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 53 se slovo „státní“ zrušuje.

01.01.2014

2. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

3. V § 298 se na začátek odstavce 5 vkládá věta „Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad.“.

01.01.2014

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví

01.01.2014

Čl. IX

01.01.2014

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 255/2004 Sb., zákona č. 173/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 29 se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 48 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

01.01.2014

2. Ustanovení § 30a se včetně poznámky pod čarou č. 52 zrušuje.

01.01.2014

3. Ustanovení § 31c se včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2014

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

01.01.2014

Čl. X

01.01.2014

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 187/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 33 odst. 1 se slova „(dále jen „kontroloři“)“ zrušují.

01.01.2014

2. V § 33 se odstavce 2 až 12 včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.


01.12.2013

ČÁST DVANÁCTÁ

01.12.2013

ÚČINNOST

01.12.2013

Čl. XIII

31.12.2014

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou částí osmé až desáté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.


01.12.2013

Zeman v. r.

01.12.2013

Rusnok v. r.

Přesunout nahoru